Start vergunningprocedure voor zonnepark met ruimte voor natuur

Eind april gaf het Oosterhouts college van burgemeester en wethouders groen licht voor de start van de vergunningprocedure voor Zonnepark Dorst. Het zonnepark zou stroom kunnen leveren voor ongeveer 4.000 huishoudens en draagt bij aan de duurzame toekomst van Dorst en Oosterhout. Het initiatief om de vergunningprocedure op te starten ligt nu bij projectontwikkelaar Groendus.

Inspraakreacties
Na gesprekken met omwonenden en andere betrokkenen in 2020 (de eerste fase van de omgevingsdialoog) lag in februari 2021 het principeverzoek ter inzage. Voordat de vergunningsprocedure werd afgegeven, ontving de gemeente Oosterhout 28 inspraakreacties van inwoners op het principeverzoek. Wethouder Marcel Willemsen daarover: “Ik ben blij met de inspraakreacties. De positieve reacties van mensen die willen meedoen, maar ook met de reacties waarbij mensen uit Dorst hun zorg uitspreken. Iedere mening telt en is belangrijk. Wij vragen Groendus deze zorgen mee te nemen in hun vergunningaanvraag. Om te zorgen dat het park uit het zicht ligt en veel ruimte biedt voor de natuur.”

Aanvraag omgevingsvergunning
In april kreeg ontwikkelaar Groendus van het college het akkoord op het uitwerken van een aanvraag omgevingsvergunning. Groendus bereidt deze vergunningaanvraag nu voor. Daarvoor moeten diverse onderzoeken plaatsvinden in het gebied (bijvoorbeeld natuuronderzoek). Ook moet Groendus het projectplan verder uitwerken, en daarbij rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. De gemeente zal deze aanvraag daarna toetsen.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan
Om de omgevingsvergunning te verlenen zal de gemeenteraad in moeten stemmen met het tijdelijk afwijken van het huidige bestemmingsplan. Na 25 jaar wordt het zonnepark verwijderd en wordt het weer agrarisch gebied.

Planning
De gemeente verwacht dat Groendus rond de zomer de vergunningaanvraag indient. De doorlooptijd van de vergunningaanvraag en behandeling van afwijking van het bestemmingsplan duurt ongeveer een half jaar. Daarna volgt nog de aanvraag voor de benodigde SDE++-subsidie in de loop van 2022. De start van de bouw van het park staat pas gepland in 2023 en neemt enkele maanden in beslag, mits de vergunning wordt verleend.

Omgevingsdialoog
Vorig jaar heeft Groendus al met omwonenden en andere belanghebbenden gesproken over de plannen voor het zonnepark. Voordat Groendus de aanvraag omgevingsvergunning indient, starten zij met de tweede fase van de Omgevingsdialoog. Daarin zal weer met omwonenden gesproken worden, maar zal ook de mogelijkheid van financiële deelname voor andere inwoners van Dorst aan bod komen. Hiervoor zal Groendus een bewonersbijeenkomst organiseren.

Een groen park ingepast in het landschap
Zonnepark Dorst sluit aan de zuidkant aan bij het zonnepark aan de Bavelse Berg van Breda. Aan de kant van Dorst wordt het park begrensd door veel groen. De aanplanting van bomen en groen gebeurt al voor het plaatsen van de panelen. Ook de biodiversiteit krijgt aandacht. Met struiken en kruidenrijk gras met bloemen onder de licht doorlatende panelen, krijgen insecten en kleine zoogdieren leefruimte. Er wordt ruimte gelaten aan de onderzijde van de hekken, zodat ook marterachtigen en vossen het gebied in kunnen. Onderzocht wordt op dit moment of een natuurlijke verbindingszone voor onder andere de boomkikker en kamsalamander gecreëerd kan worden tussen het zonnepark Dorst en de Bavelse berg.

Dorst profiteert van het park
Het zonnepark biedt kansen voor Dorst. Inwoners kunnen op verschillende manieren meedoen en betrokken zijn bij het park. Onze lokale energiecoöperatie ONE (Oosterhout Nieuwe Energie) denkt samen met enkele betrokken inwoners mee met Groendus over de gewenste mogelijkheden. Bijvoorbeeld het afnemen van groene stroom uit het zonnepark of door erin te investeren en zo direct te verdienen aan het park. Een deel van de opbrengst van het park wordt besteed aan lokale projecten. Zoals zonnepanelen voor gebouwen van verenigingen of voor andere belangrijke voorzieningen in het dorp. Hiervoor wordt een Duurzaamheidsfonds opgericht.

Meedenken en doen?
Wilt u meedenken over de financiële participatie of meewerken aan het oprichten van het Duurzaamheidsfonds? Meldt u aan via duurzaam@oosterhout.nl.

Meer informatie
Op de website www.zonneparkdorst.nl vindt u alle informatie over het zonnepark Dorst. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief zodat u altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

Stichting Nieuws Uit DorstSinds maart 2011 is er een nieuwsblad en een nieuwssite voor Dorst verschenen, De Dorstlezer en www.nieuwsuitdorst.nl. De Dorstlezer en Nieuws uit Dorst zijn een nieuwsvoorzieningen vóór en dóór inwoners uit Dorst met zoveel mogelijk informatie over het wel en wee in ons dorp.