Oosterhout heeft een breed scala aan erfgoed. Daarbinnen valt ook het religieus erfgoed. Tot het religieus erfgoed behoren onder andere kerkgebouwen, kloosters, kapellen, H. Hartbeelden, begraafplaatsen met bijzondere grafmonumenten en kerkenpaden. Ook immaterieel erfgoed is hier van belang.

Kerkenvisie
De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk om het religieus erfgoed voor de toekomst te behouden. Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de gemeente een uitkering ontvangen om een gemeentelijke kerkenvisie op te stellen. Deze uitkering wordt ingezet voor:

a) Een onderzoek naar wat bevorderlijk is voor een toekomstbestendige instandhouding van kerkgebouwen die nu nog in gebruik zijn voor een eredienst. Is het bijvoorbeeld mogelijk om andere functies in het gebouw te ontwikkelen, zodat het maatschappelijk als het financiële draagvlak kan worden versterkt?

b) Een inventarisatie van het complete religieuze erfgoed in de gemeente;

c) Koppelkansen van religieus erfgoed naar andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van leefbaarheid, versterken van ruimtelijke kwaliteit of duurzaamheid.

Samen in dialoog
De visie wordt dit jaar opgesteld in afstemming met diverse stakeholders, waaronder kerkeigenaren, heemkundeverenigingen, dorpsraden, buurtorganisaties en andere betrokkenen. Een groot deel van de gesprekken daarvoor zijn al in volle gang. Ook inwoners van de gemeente kunnen hierover meedenken. Monumentenhuis Brabant is gevraagd de kerkenvisie op te stellen. Voorstellen, ideeën en verhalen kunnen al gedeeld worden via p.vanoers@monumentenhuisbrabant.nl. Zodra de visie gereed is zal deze voor een periode ter inzage komen te liggen, waarna de gemeenteraad uiteindelijk de visie zal vaststellen.