Aan alle bewoners van Baarschotsestraat 27 t/m 67 (oneven) en 28 t/m 70 (even)

Verbeteringsmaatregelen grondwater Baarschotsestraat

Eind 2011 is er een aantal sierperen geplant vlakbij uw woning. Slechts twee hiervan zijn aangeslagen. Mogelijk komt dit door de optredende hogere grondwaterstand bij de locatie van deze sierperen. Ook was er bij enkele woningen wateroverlast in de kruipruimte geconstateerd. Daarom is er onderzoek verricht naar de grondwaterstanden in uw deel van de Baarschotsestraat.

Om de grondwaterstanden te meten zijn er in de Baarschotsestraat peilbuizen geplaatst. De waarnemingen van de grondwaterstanden van de peilbuizen in de Baarschotsestraat en de Ribesstraat zijn over een langere periode gemeten. De resultaten hiervan laten een beeld zien dat met name in de winterperiode het freatisch grondwater (hemelwater wat niet snel genoeg in de grond kan wegzakken) stijgt. De oorzaak hiervan moet worden gezocht door aanwezigheid van slecht doorlatende lagen (een dikke leemlaag tussen circa 2,5 en 6,0 meter onder maaiveld) in de bodem.

Met name in de nattere wintermaanden stijgt dit freatisch grondwater, wat voor de wateroverlast zorgt in kruipruimtes. De stijghoogte van het dieper gelegen grondwater blijft vrijwel constant. De leemlaag veroorzaakt dat de neerslag minder goed in de bodem infiltreert en voor een zogenaamde schijngrondwaterspiegel zorgt.

Op basis van deze metingen en waarnemingen is gekozen voor de oplossing om in beide trottoirs drainage aan te leggen, middels een gestuurde boring. De drainage komt op circa 1,5 meter diepte in de grond te liggen, een pomp zorgt voor de verdere afvoer van het schijngrondwater richting het riool of sloot (nabij de Broekstraat). Door de verlaging van dit schijngrondwater zullen de wateroverlastproblemen in kruipruimtes naar verwachting afnemen.

Gezien de hoge geraamde kosten is er momenteel geen budget beschikbaar. Onder voorbehoud van de nog te nemen bestuurlijke besluitvorming is het voornemen om deze maatregelen in het 2e kwartaal 2015 uit te voeren.

Het aanplanten van nieuwe bomen kan dan in het najaar van 2015 plaatsvinden.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer J. de Koning, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres stadhuis@oosterhout.nl. Voor vragen over de resultaten van het onderzoek naar de grondwaterstanden kunt u contact opnemen met de heer J. van Rooten, specialist watertaken, via telefoonnummer 14 0162.