September 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:

Beste mensen,
Nieuws uit Dorst bevindt zich op dit moment even in een overgangsfase. We proberen elke keer zo vroeg mogelijk na de door ons gehanteerde deadline (de 10e van de maand) de site te verversen met nieuwe stukken. Het heeft deze keer wat dagen extra gekost. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten, uw webmaster, Frenk Loonen

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van maart 1993

Op de foto ziet U de Groenestraat. Vroeger Groenstraat of eigenlijk “Gruunstraat” genoemd. Nou het is er gruun, gaat U maar eens kijken. Een prachtige wandeling via de Groenstraat, door de Molenschotsestraat en dan achter de Golfbaan van Toxandria terug. En heel ander loopje dan naar Seters. De kaart is uit 1912 en wat zien we daar op. Middenin een verliefd paartje. Verder aan de rechterkant een boerderij met een hele bijzondere vorm. Langgevelboerderijen in deze omgeving werden vrijwel nooit gebouwd met een dakkapel maar deze boerderij heeft die wel. Het rieten dak is inmiddels vervangen door pannen maar de grondvorm is nog steeds hetzelfde.

De boerderij aan de linkerkant in inmiddels afgebroken en vervangen door een nieuwere met een zogenaamde “Franse Kap”.

Wandelend door de Groenstraat ziet U dat er nog geboerd word. De ruilverkaveling en de voor mij onbegrijpelijke landbouwpolitiek hebben enkele actieve boeren doen stoppen maar de “overlevenden” zijn nog in vol bedrijf. Maar… blijft dat zo. In de krant buitelen dagelijks allerlei herindelingsplannen over elkaar heen. Elke dag weer nieuwe voorstellen en varianten daarop. Wat zie ik pas geleden verschijnen? Een blauw vlekje. Een blauw vlekje tussen Bavel en Dorst, een “tuindorp”. Bereikbaar langs de doorgetrokken zuidelijke rondweg die dan in Dorst zou eindigen. Overigens een oud plan dat door de Gemeente Prinsenbeek al jaren geleden werd gelanceerd. Maar wat gaat dat allemaal betekenen voor de Groenstraat?

Zoals U op de foto ziet is daar de afgelopen tachtig jaar niet zo veel veranderd maar zal dat zo blijven…

Jos van Alphen

Ik beschreef in 1993 dat de boerderij aan de linkerkant is verdwenen. De tijd staat niet stil en nu kan ik melden dat de boerderij van de familie Peeters aan de rechterkant van de Gruunstraat ook vervangen is door nieuwbouw.

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Pilot ‘Voorlichting over geldzaken’
B. en w. hebben besloten deel te nemen aan de pilot ‘Voorlichting over geldzaken’, een initiatief van het Nibud en Stimulansz. De pilot is bedoeld voor mensen met schulden en mensen die onder de armoedegrens leven.

Renovatie rioolgemaal De Wildert in Dorst
B. en. w hebben besloten akkoord te gaan met de renovatie van het rioolgemaal De Wildert in Dorst en stelt hiervoor € 20.230 beschikbaar.

Voornemen tot samenwerking afdelingen P&O gemeenten Oosterhout en Baarle-Nassau
Het college heeft kennis genomen van het voornemen tot samenwerking tussen de afdelingen P&O van de gemeenten Baarle Nassau en Oosterhout per 1 januari 2008.

Aanstelling directeur
Het college heeft kennis genomen van het positieve advies van de Ondernemingsraad ten aanzien van de voorgenomen benoeming van M. Asmus als directeur en heeft besloten mevrouw Asmus te benoemen tot directeur.

Besluit Gedeputeerde Staten over bestemmingsplan Buitengebied
Het college heeft kennis genomen van het hernieuwde goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten over delen van het bestemmingsplan Buitengebied en heeft besloten geen beroep in te stellen of voorlopige voorziening te verzoeken bij de Raad van State tegen dit besluit.

Klanttevredenheidsonderzoeken gemeentelijke dienstverlening
De algemene waardering van de dienstverlening is van een 7,3 in 2006 gestegen naar een 7,7 in 2007. Dit volgt uit de klanttevredenheidsonderzoeken over gemeentelijke dienstverlening. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Zapbudgetten programma Jong
B. en w. hebben de subsidieregels voor de ‘zapbudgetten’ vastgesteld. De budgetten zijn bedoeld om jonge inwoners van de stad te ondersteunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven/activiteiten voor in de stad.

Kunst in Dorst
Het college stelt de raad voor in te stemmen met het volgen van een vrijstellingsprocedure voor de plaatsing van twee kunstobjecten (follies) aan de Suraeweg en de Ketenbaan in Dorst. De kunstobjecten maken deel uit van de al in 2004 geplaatste follies.

Sneltoetscriteria lichtvergunningplichtige bouwwerken
Het college stelt de raad voor de sneltoetscriteria voor lichtvergunningplichtige bouwwerken vast te stellen. Met dit voorstel wordt de sneltoets voor kleine bouwplannen versoepeld. Bouwwerken waarvoor een lichte bouwvergunning nodig is, bijvoorbeeld dakkapellen en schuttingen, komen na de versoepeling sneller door de welstandsprocedure. Het voorstel heeft in april ter inzage gelegen. In die periode zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Structuurplan Lijndonk-Tervoort
Het college heeft kennis genomen van het in de gemeente Breda vastgestelde structuurplan Lijndonk-Tervoort.

Buiten spelen
Het college heeft ingestemd met de beleidsnotitie ‘Buiten spelen’ en biedt de raad de nota ter vaststelling aan. De notitie bevat voorstellen om het spelen in de openbare ruimte te stimuleren.

Wmo beleidsnota “Oosterhout is van iedereen
B. en w hebben ingestemd met de beleidsnotitie “Oosterhout is van iedereen” en biedt de raad de nota aan. De notitie geeft aan op welke manier de gemeente vorm en inhoud wil geven aan de Wet op de maatschappelijke Ondersteuning.

Start inspraakprocedure voor het bouwen van een appartementencomplex in Dorst
Het college van b. en w. heeft kennisgenomen van een bouwplan voor de hoek Dennenlaan/Spoorlaan in Dorst. Dat plan voorziet in het vervangen van de voormalige Rabobank en het bestaande winkel-/appartementencomplex door een nieuw appartementencomplex met 20 appartementen, waaronder een aantal starterwoningen, een winkelunit en een pinautomaat. Het bouwplan zal in september voor inspraak worden aangeboden.

Restauratie cachot
Het college heeft besloten akkoord te gaan met de restauratie van het cachot aan het Kapelerf 10 in Dorst en hiervoor een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen.

Concept mobiliteitsplan
Het college heeft het concept mobiliteitsplan Oosterhout 2007-2015 vastgesteld. In het plan worden, voor zowel de korte als de middellange termijn, keuzes gemaakt met betrekking tot de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in Oosterhout.

Verzoek om planschade
B. en w. hebben besloten een advies van de stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (sAOZ) over te nemen en de raad voor te stellen de planschadeverzoeken met betrekking tot de GSM-mast in Dorst af te wijzen.

Landelijke actie Nederland Schoon
Het college heeft kennis genomen van de gemeentelijke activiteiten die worden ondernomen om de landelijke actie Nederland Schoon te ondersteunen. Het gaat om het leveren van (schoonmaak)materiaal aan bewonersgroepen en scholen. De schoonmaakactie wordt volgend jaar gehouden in de week van 10 tot en met 15 maart.

Proef spreiding sluitingstijden
In de maanden september, oktober en november wordt een proef met spreiding van de sluitingstijden uitgevoerd in het uitgaansgebied van het centrum van Oosterhout. Het college heeft kennis genomen van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de proef.

Samenwerken op het terrein van belastingen
De gemeente Oosterhout gaat samenwerken met de gemeente Breda op het terrein van belastingen. Op deze manier blijft de kwaliteit van de producten en de continuïteit van de dienstverlening aan de burgers gewaarborgd. Het college stemt in met de ‘ Gemeenschappelijke Regeling Belastingen” en vraagt de raad om toestemming voor het treffen van deze regeling.

Vervanging bestelauto
B.en w. gaan akkoord met de vervanging van een bestelauto. Hiervoor wordt maximaal € 40.789 beschikbaar gesteld.

Walther Hoosemans

+++

Buurtbusvereniging Molenschot/Dorst neemt nieuwe bus in gebruik

A.s. dinsdag 18 september 2007 neemt de Buurtbusvereniging Molenschot/Dorst een nieuwe buurtbus in gebruik. Het is een prachtige bus, die goed herkenbaar ìs aan de kleuren van de provincie Noord-Brabant ( rood/wit/grijs). De bus wordt uitgevoerd met chauffeurs airco en een digitale bestemmingsaanduiding.

De huidige buurtbus is vijf jaar oud en heeft ruim 450.000 kilometer gereden en was hoognodig aan vervanging toe. Zwarte rookpluimen achtervolgde de laatste tijd de bus. De nieuwe bus is uitgerust met een roetfilter en voldoet aan de hoogste milieueisen. De stoelen zijn van hoogwaardige kwaliteit, zodat de passagier op een gemakkelijke en goede manier kan worden vervoerd.

De buurtbus is opgericht in 1991 en gaat nu hun vierde bus in gebruik nemen. De buurtbus rijdt dagelijks van Rijen via Molenschot en Dorst naar Oosterhout v.v. De buurtbus wordt bestuurd door 22 vrijwillige chauffeurs die wekelijks een dienst uitvoeren van 3.5 uur. In al die jaren dat de buurtbus het vervoer verzorgd zijn er ruim 200.000 passagiers vervoerd. Het verloop onder de vrijwillige chauffeurs is minimaal. Er rijden nu nog chauffeurs die zich in 1991 hebben aangemeld. Een aantal heeft dus nu al meer dan 15 jaar de buurtbus bestuurd. Dat het aangenaam werk is, komt menigmaal naar voren en vooral wanneer de complimenten van de passagiers worden uitgesproken in de richting van de chauffeurs. Ook binnen het bestuur is weinig verloop. Vanaf de oprichting (in 1991) is de coordinatrice en de voorzitter nog actief. We hebben zojuist een wisseling van de wacht gehad van de penningmeester. De derde penningmeester in 18 jaar. Dit geldt eveneens voor de andere bestuursleden.

Dat het werk aangenaam is blijkt ook wel uit de wachtlijst voor vrijwilligers. De buurtbus beschikt op dit moment nog over een wachtlijst van 7 chauffeurs. Binnenkort treden 2 nieuwe chauffeurs toe omdat twee andere chauffeurs de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt en zodoende afscheid gaan nemen.

De beloning voor al dit vrijwilligerswerk bestaat uit een gezamenlijk jaarlijks uitstapje met de partners en met kerst een etentje en een kerstpakket.

De slogan gaat nog steeds op: Buurten in de Buurtbus

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

EHBO Dorst start eenheidscursus EHBO en ‘workshop Reanimatie/AED’
Op 4 oktober 2007 start de cursus tot het behalen van het diploma EHBO bij de ehbo-vereniging Dorst. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor €199,99 heeft u ongeveer 16 lessen met een kopje koffie of thee, oefenmateriaal, een examen en als u het goed doet een diploma. Tevens zit een extra jaar lidmaatschap bij de prijs inbegrepen.

Deze cursus zal gegeven worden op donderdagavonden vanaf ongeveer 20.00 – 22.15 uur in Dorpshuis De Klip in Dorst. De cursus wordt verzorgd door de eigen Kaderinstructrice Marjon Embrechts. Zij wordt bijna elke cursusavond bijgestaan door twee gediplomeerde lotusmensen. Deze mensen zijn opgeleid om ongevallen en ongevalsituaties zo echt mogelijk na te spelen. De cursus is daardoor erg praktijk gericht, maar het ontbreekt uiteraard niet aan de nodige theoretisch onderbouwing. Het examen zal rond april 2008 afgenomen worden in samenwerking met Het Oranje Kruis.

Ook is het mogelijk om u in te schrijven voor de workshop “reanimatie / AED” te volgen. Hierbij wordt geen diploma EHBO behaald, maar worden slechts de juiste handelingen bij een mogelijk hartfalen met u besproken en vooral veelvuldig geoefend. Hiervoor worden uiteraard de bekende reanimatiepoppen ingezet, maar ook wordt u bekendgemaakt met automatische hartdefibrillator: praktijk is ook hier weer essentieel! U kunt na twee avonden het certificaat reanimatie bezitten. De aanschaf van onze AED en de oefenAED (waarmee gewerkt wordt tijdens de lessen) is mogelijk gemaakt door de sponsoring van de Rabobank alsmede door de donaties van de inwoners van Dorst.

De kosten voor de reanimatie / AED avonden zijn €49,99, inclusief certificaat en de automatische herhalingsoproep in 2009. In verband met de grote belangstelling en de kleine opzet van deze workshop vragen wij u snel te reageren. De workshop zal gegeven worden rond februari/maart 2008.

+++

17e Muziekfestival Oosterhout

Op zondag 21 oktober 2007 zal in Oosterhout het 17e “Muziekfestival De Bussel” worden gehouden. De aanvangstijd is 13.00 uur.

Traditiegetrouw zullen de Koninklijke Harmonie uit Oosterhout, de TNT Postharmonie uit Breda (de voormalige PTT harmonie), de fanfare St. Joris uit Dorst en sinds vorig jaar als vaste deelnemer Harmonie Euphonia uit Teteringen de eer van dit festival betwisten.

Fanfare Amicitia uit Den Hout zal dit jaar vanwege haar 100-jarig jubileumjaar verstek laten gaan, maar zij zal deskundig vervangen worden door de Brassband BorderBrass uit Wortel (België), niet de minste op het gebied van brassmuziek! De muzikanten van deze brass band komen onder andere uit Hoogstraten, Meerle, Ulicoten, Castelre (Baarle-Nassau), Turnhout, Vlimmeren, Sint Jozef, Rijkevorsel, Loenhout, Wortel, Teteringen, Breda en Hank, voorwaar een internationaal gezelschap! Het biedt u in ieder geval een unieke mogelijkheid om kennis te maken met deze muziek.

Maandenlang worden door de deelnemende muziekkorpsen de te spelen muziekstukken ingestudeerd. Niet slechts moeten deze stukken feilloos worden gespeeld, maar ook moet worden voldaan aan de voor elk korps, op de muzikale indeling afgestemde kwaliteitseisen.

Koninklijke Harmonie Oosterhout, onder leiding van Wilfred Werkman, zijn volop in de voorbereiding voor hun deelname aan een groots muziekfestival in Oosterhout, maar wil het Busselfestival zeker niet aan zich voorbij laten gaan, vandaar dat zij dit jaar buiten mededinging mee zullen doen. De TNT Postharmonie, onder leiding van Jacco Nefs, doet voor het eerst mee onder hun nieuwe naam, die zij zeker gegrift willen hebben in de beker. Hoe mooi zou het zijn om de eerste gelegenheid hiervoor te benutten. Na haar overwinning in 2005 zal Harmonie Euphonia uit Teteringen zeker haar titel met verve verdedigen om de wisselbeker in handen te houden. Evenals St. Joris uit Dorst staan ze onder leiding van dirigent Frank Adams.

St. Joris uit Dorst tenslotte zal het niveau, waarop in 2005 tijdens het laatste Busselfestival werd geacteerd en succesvol handhaving is afgedwongen in de 2e divisie tijdens het bondsconcours zeker willen handhaven..

Zoals gebruikelijk spelen voor de pauze 3 en na de pauze 2 korpsen. De volgorde wordt op 21 oktober, direct voorafgaand aan het concert, door loting bepaald.

Om de juryleden de tijd te geven hun deskundig oordeel uit te brengen, zal een uit jeugdleden samengesteld orkest ook een concert verzorgen. Alle korpsen leveren hiervoor muzikanten. Dit gelegenheidsorkest speelt onder leiding van Frank Adams als 6e muziekkorps.

Zoals u leest heeft elk korps een goede reden om haar uiterste best te doen en gelet op de geluiden in de voorbereiding zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Het belooft een goed en muzikaal hoogstaand concert te worden waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

De toegang is gratis.