Oktober 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:

Beste mensen,
Nieuws uit Dorst bevindt zich op dit moment even in een overgangsfase. We proberen elke keer zo vroeg mogelijk na de door ons gehanteerde deadline (de 10e van de maand) de site te verversen met nieuwe stukken. Het heeft deze keer wat dagen extra gekost. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten, uw webmaster, Frenk Loonen

+++

Groeten uit Dorst

Speciaal voor de Dorstenaren, die in verre landen dit digitale Nieuwsblad lezen, ben ik met mijn fototoestel weer eens rond gekuierd om te laten zien dat Dorst snel verandert.

Ik ben eerst weer eens naar de bouw van 35 woningen gaan kijken die tussen de Rijksweg en de Oude Tilburgsebaan in aanbouw zijn. Dus achter de “Acht Zaligheden”. Het schiet al aardig op want ze zijn de steigers al aan het afbreken.

Ook aan de Rijksweg zijn links van de “Acht zaligheden” nog twee nieuwe huizen verschenen.

Tijdens mijn wandeling naar het volgende bouwproject stond de deur van de kerk open en ik ben er eens binnen gelopen. Daar zag ik het onderstaande tafereel en dat was toch wel bijzonder. Een groep vrijwilligers houdt zich bezig met het onderhoud van onze kerk. Omdat de verwarming van de kerk eigenlijk nooit goed gewerkt heeft zijn zij een hele nieuwe vloerverwarming aan het installeren vandaar de lasser op de kerkbank.

Het kerkbezoek neemt af maar het is toch belangrijk dat ons kerkske behouden blijft. Onze voorouders hebben het gebouw met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar gespaard. Helaas hebben de “Mensen van de Kerk” geen contact meer met de “Kerk van de mensen” en dat is jammer.

Dan nog eens aan de overkant van de kerk gekeken. Daar verdween de winkel van Martien/Johan van Gool later Gied Jansen. Gesloopt. Eens een prachtige “manifacturenwinkel” indirect gesloopt door het grootwinkelbedrijf waarvan het grootkapitaal zijn zakken vult ten koste van kleine middenstanders. Er komen nu vier woonhuizen voor in de plaats.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Straatspeeldag 2007, straatspeeldag 2008
B en w hebben geconstateerd dat de straatspeeldag en de gemeentelijke ondersteuning daarbij in een duidelijke behoefte voorziet. Daarom is het college voornemens om vanaf 2008 de straatspeeldag structureel te gaan ondersteunen. In totaal zijn in 2007 elf initiatieven financieel ondersteund, waarbij per initiatief 75 tot 150 kinderen werden bereikt, met enkele uitschieters naar boven.

Personele uitbreiding voor uitvoering gemeentelijke watertaken
De gemeentelijke watertaken zijn de afgelopen jaren steeds uitgebreider geworden. Lag voorheen het accent op goed rioolbeheer, inmiddels zijn ook zaken als waterkwaliteit, rioolcapaciteit, wateroverlast en grondwater aan de orde. Ook de wettelijke regels over riool-, water- en grondwaterbeheer zijn aanzienlijk aangescherpt. Met de uitbreiding van de huidige capaciteit met drie formatieplaatsen voor dit onderdeel wil het college de capaciteit in overeenstemming brengen met de taken.

Verstrekkingenbeleid Individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning
Het college heeft het verstrekkingenbeleid Individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgesteld. De beleidsregels maken deel uit van het handboek Wmo. Dit handboek vormt een leidraad bij de behandeling van aanvragen om een individuele voorziening en waarborgt uniformiteit. In de uiteindelijke versie zijn de opmerkingen van de WMOC (coördinatie van zorgvragers).

Verbetering doorstroming A27 ter hoogte van Oosterhout
Het project ‘Verbetering doorstroming A27 ter hoogte van Oosterhout’ is een kansrijk project uit de netwerkanalyse Brabantstad. Voor het project is maximaal 1 miljoen euro rijkssubsidie beschikbaar op voorwaarde dat vanuit de regio ook 1 miljoen euro bijeen wordt gebracht. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 750.000 euro. Het college ziet dit als een unieke kans die het nu mogelijk maakt om voor 2010 de verkeersafwikkeling bij de Oosterhoutse aansluitingen op de A27 te verbeteren. Daarom vraagt het college de raad een krediet voor dit project beschikbaar te stellen van 750.000 euro. Over dit onderwerp is een persbericht verschenen vanuit Brabantstad.

Raadsvoorstel Verordening Parkeerbelastingen 2008
B en w stellen de raad voor om de concept verordening Parkeerbelastingen vast te stellen. De tarieven voor de parkeervergunningen zijn ten opzichte van 2007 verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,83 procent. De tarieven voor betaald parkeren via betaalautomaten zijn niet gewijzigd.

Concept rapportage en onderzoek ‘Evaluatie samenwerking Leefbaarheid en Veiligheid
De Rekenkamer heeft teruggeblikt op de samenwerking op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de afgelopen vier jaar. Het algemene oordeel is dat de gemeente nadrukkelijk aandacht heeft voor het beleidsterrein ‘Integrale veiligheid’. De Rekenkamer spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de gemeente sinds 2003 een traject is gestart om te komen tot een meer gestructureerde samenwerking tussen organisaties in de publieke sector en het betrekken van burgers bij dit onderwerp.

Statuten wijziging NV Vliegveld Seppe
B en w hebben ingestemd met de voorgestelde wijziging in de statuten van NV Vliegveld Seppe. Dit is nodig in verband met het besluit om het vliegveld te verkopen.

Walther Hoosemans

+++

Doorstart Jongerencentrum Kaszah

Peter Huijbregts
Setersedwarsweg 1
4903 RT Oosterhout
Tel: 0161-412822

College van Burgemeester & Wethouders Oosterhout
Postbus
4900 GB Oosterhout

Oosterhout, 15 oktober 2007.

Onderwerp: Jongeren Centrum KASZAH

Geachte College,

Naar aanleiding van de berichtgeving in dagblad ‘BN De Stem’ om te bezien of een doorstart van Jongerencentrum Kaszah gerealiseerd kan worden in Dorpshuis ‘De Klip’ kan ik me niet langer onthouden van een reactie met betrekking tot de gang van zaken rondom Jongerencentrum Kaszah.

Juni / juli 2006 werd Dorst, uiteindelijk toch nog vrij plotseling, onaangenaam geconfronteerd met de sluiting van Jongerencentrum Kaszah. Het was ook mij destijds bekend dat er problemen waren om de continuïteit van het centrum te waarborgen met gemotiveerd en daadkrachtige jonge mensen.

Dit probleem is destijds ook opgepakt door Stichting Merites om te bekijken wat er gedaan kon worden om het tij te keren. Zoals u ongetwijfeld bekend is werd afgesproken om na de zomervakantie hier verder invulling aan te geven.

Helaas heeft het voormalige stichtingsbestuur van Kaszah hier niet op gewacht en besloten om per direct het geheel op te heffen. Een beslissing die ik enorm betreurt heb en met mij vele jongeren uit Dorst die doelgroep en / of aankomende doelgroep waren voor Jongerencentrum Kaszah.

Op initiatief van Merites is er op 23 oktober 2006 in Dorpshuis ‘De Klip’ een bijeenkomst geweest met belanghebbende en geïnteresseerde. Ook uw gemeente was hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Wouters.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er door Merites een enquête afgenomen onder de jeugd van Dorst om te meten en te bezien of er draagvlak zou zijn om een herstart te maken. Terecht, trekken aan een werkelijk dood paard heeft geen zin en moet je niet willen doen.

Begin 2007 heeft Meritus dit onderzoek afgerond. Helaas heb ik, als een van de deelnemers aan de bijeenkomst van 23 oktober en vurig bepleiter van de noodzaak van deze unieke jeugdvoorziening, de uitkomst van het rapport nooit mogen ontvangen of inzien. Het is me echter wel ter oren gekomen dat er wel degelijk animo bestond vanuit de Dorstse jeugd om Kaszah weer nieuw leven in te blazen. Als oud bestuurslid van deze unieke voorziening ben ik ook actief geweest om de jeugd te motiveren om de enquête in te vullen. Op enig moment had ik zelfs een groep ‘oudere’ jongeren bereid gevonden om bij doorstart actief bestuurslid te willen zijn.

Het is voor mij dan ook heel moeilijk te verkroppen dat het na het rapport van Merites stil is geworden, zo stil dat ik rondom de zomervakantie van 2007 naar de status heb geïnformeerd bij mevrouw Wouters.

De gemeente is nog doende met onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid was het antwoord destijds.

Wel heb ik geconstateerd dat er op enig moment een container bij Jongerencentrum Kaszah stond waarin interieur uit het gebouw lag. Hier werd ik echt ziek van, was dit het begin van het einde?

Ook vorige week kreeg ik te horen dat het gebouw wellicht dienst gaat doen als ‘schaftkeet’ tijdens de bouwkundige werkzaamheden aan het oude gevangenis- en brandweer gebouw. Weer een domper van formaat.

Met het bericht dat er nu gekeken gaat worden of er een doorstart mogelijk is binnen het ‘Dorpshuis De Klip’ nota bene in een artikel waar mogelijkheden tot bezuinigingen worden aangehaald deed voor mij de deur helemaal dicht. What the F..k is going on?

U spreekt van familie stad waarin de jeugd extra gelden kan krijgen voor initiatieven voor en door deze jeugd. Telkens geeft u aan hoe dierbaar uw kerkdorpen zijn, enz.

Wat ik helaas moet constateren is dat de werkelijkheid weerbarstiger is.

Rondom de eventuele doorstart van Jongerencentrum Kaszah zie ik alleen maar zaken die niet voortvarend worden opgepakt. Dat zaken tijd en gedegen onderzoek vergen is me duidelijk, het is me echter ook duidelijk dat deze gehele gang van zaken rondom Kaszah absoluut ontoelaatbaar is en niet gericht op een snelle oplossing. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker een doorstart zal worden!

Hoe kunt u nu voorstellen om de jeugd die een eigen honk wil hebben onder te brengen in ‘Dorpshuis De Klip’. Deze ruimte is op geen enkele wijze geschikt voor het doel dat Kaszah in haar lange bestaan heeft nagestreefd.

Bij een voorstel als dit bekruipt mij het gevoel dat u absoluut niet weet wat er speelt en wat wenselijk is, ik krijg zelfs het gevoel dat het u om het even is.

Dit doet me pijn!

Kaszah heeft een rijke historie. Een organisatie die in haar bestaan alles heeft gedaan om de jeugd te bereiken en om in grote mate van zelfstandigheid een groot deel zelf ter hand te nemen.

Grote namen uit de muziekwereld hebben opgetreden in Kaszah, filmavonden zijn er georganiseerd, de peuterspeelzaal is er begonnen, een schilder- en tekenclub heeft er jarenlang haar onderkomen gehad, de colasoos etc.

Ja, toegegeven, ook met ups en downs, goede en slechte tijden maar altijd met bezieling en maar met een doel,

DE JEUGD VAN DORST EN OMSTREKEN EEN GELEGENHEID TE BIEDEN OM UIT TE GAAN EN ZICHZELF TE ONTPLOOIEN.

Eerst vanuit het voormalige houten ‘Intergas’ gebouw, later in de, geheel in eigen beheer verbouwde, voormalige gymzaal. Daar zijn wat uren in gestopt om tot het uiteindelijke resultaat te komen, zelfs de financiering hebben we destijds voor een groot deel zelf opgebracht. Vraag maar na bij Piet Schriek!!

Dat zaken vergankelijk zijn is een gegeven, ik ben echter van mening dat dit gehele proces om te bezien of het mogelijk is om een herstart te realiseren van Jongerencentrum Kaszah een debacle aan het worden is.

Graag wil ik u dan ook verzoeken om een heldere keuze te maken.

Neem uw verantwoordelijkheid en plaats daadwerkelijk uw schouders onder de herstart van Jongerencentrum Kaszah of geef aan dat u dit niet wenst te doen en leg het dan ook uit aan de jeugd en verdere gemeenschap van Dorst waarom u dit verkiest boven een herstart.

Ik hoop nog altijd op een herstart, dat verdient de gemeenschap van Dorst, maar vooral de jeugd.

Met de huidige uitbreidingen van Dorst ben ik er van overtuigd dat er mogelijkheden zijn.

Ik verneem graag een reactie van u op omschreven zaken.

Met vriendelijke groeten, Peter Huijbregts

+++

Ploeg Dorst wint éérste competitiedag 3x Rood

Zaterdag 22 september was de eerste competitiedag van de 3 x rood brandweerkorpsen. 3 x rood is een samenwerking van de brandweer van de gemeente Oosterhout, Drimmelen en Geertuidenberg.

Op 6 verschillende locaties waren oefeningen uitgezet. In Dorst een hulpverlening oefening, een heftruck was tegen een auto gereden, waardoor 2 slachtoffers bekneld waren komen te zitten. In Oosterhout was een oefening met gevaarlijke stoffen. hier moest een gevaarlijke stoffen registratie formulier in gevuld worden aan de hand van een opstelling met een lekkende vloeistof. In den Hout was een oefening communicatie. De ploegleden werden geblinddoekt en de bevelvoerder moest de ploegleden met behulp van de porto’s een redding laten uitvoeren van een boer, het veiligstellen van een gasfles en redden van koeien.

In Terheijden was een inzet oefening brand, hier was brand uitgebroken op de 4e verdieping van een flatgebouw. er moesten 2 slachtoffers gered worden en het vuur geblust. In Drimmelen Was een ongeval gebeurd in een schuur. een slachtoffer was gewond geraakt en had een zuur over zich heen gekregen. Het slachtoffer moest gered worden en de chemische stof veilig gesteld. In Geertuidenberg was een ludieke oefening. Met een bootje moest een gracht over gevaren worden. Met het bootje mochten maximaal 3 personen en 1 blusmiddel vervoerd worden. Nr 1 en 2 moesten een verkenning uitvoeren bij ’t Cachot, waarna de nrs 3 en 4 de brand moesten afblussen. hierna moest alles weer terug overgevaren worden.

Ter afsluiting was er nog een gezellig samenzijn op de kazerne in Oosterhout, waarbij ook de prijzen verdeelt werden.

Ploeg Dorst bleek hierbij op deze éérste competitiedag de beste ploeg.

Al met al een erg leuke competitiedag die zeker ieder jaar herhaald zal worden.

+++

Uit het Wando Journaal van september 1971

Herfst
Het is september. Herfstmaand. Elk jaargetijde heeft zijn natuurhistorie belevenissen en genietingen. Zo ook de herfst, tijd van vruchten, bessen en zaden, tijd van de herfstkleuren en eindelijk de bladval en de kale schijnbaar dode bomen. Tijd van de paddenstoelen. Over paddenstoelen vertelde ik al meermalen in ‘t Wando-Journaal. Nu speciaal Uw aandacht voor het volgende.

We weten allemaal dat de natuur steeds armer wordt. Tal van plantensoorten en ook tal van dierensoorten verdwijnen. Ziet U nog kikkers, salamanders of padden? Ook onze paddenstoelen worden met uitroeien bedreigd. Als men jarenlang paddenstoelen zoekt om ze te bestuderen, te trachten de soort te bepalen, komt men ook tot de conclusie dat het aantal paddenstoelen en ook het aantal soorten stukken aan het afnemen zijn. Daarvoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen. Wat wij paddenstoel noemen, die hoed die daar in allerlei kleuren en vormen en groottes, is het vruchtlichaam van de plantpaddenstoel. Aan de onderzijde van de hoed worden sporen gevormd. Stoffijn zijn die sporen de wind blaast die in allerlei richtingen weg. Komt zo’n spore op de juiste voedingsbodem terecht dan groeit er ’n nieuw zwamweefsel, een nieuw mycelium, een nieuwe plant uit. Omdat die spore zo miniem klein is en paddenstoelen op zeer speciale voedingsbodems groeien (b.v. vliegenzwam alleen onder beuken) is de kans dat uit die spore een nieuwe plant groeit, zeer klein. Daarom maakt zo’n plant enkele miljoenen sporen. Zaak is dus, dat wij die hoeden van de paddenstoelen zo weinig mogelijk plukken, afslaan, omschoppen, stuktrappen, enz. We beletten dan immers dat de plant zich uit zaait. Denk daar eens om op Uw herfstwandelingen. En wijs Uw kinderen er op geen paddenstoelen te vernietigen. U werkt dan mee een stukje natuur te beschermen en in stand te houden.

C. v. Alphen

+++

De bevrijding van Dorst

Op de televisie werden beelden uitgezonden van Nederlandse militairen die in Afghanistan een fel vuurgevecht voerden met de Taliban. Het is moeilijk om er een voorstelling van te krijgen maar 63 jaar geleden ratelden midden in Dorst ook de mitrailleurs. Daarom deze korte samenvatting over onze bevrijding.

Op vrijdag 27 oktober 1944 leek het er op dat er snel een eind zou komen aan vijf jaar Duitse bezetting. Nadat het front drie weken had stil gelegen hoorde men op die dag uit de richting Gilze enorm veel oorlogslawaai. Er waren ontploffingen te horen en in de verte doken vliegtuigen schietende op hun doel. De bewoners van Dorst wachtten gespannen af wat er ging gebeuren.

Zaterdag 28 oktober
In de morgenuren kwamen er plotseling vanuit Gilze granaten aan fluiten die met een daverende klap ontploften. Iedereen dook de schuilkelder in. In de loop van de morgen bleven er granaten vallen. Frans Korzilius raakte daardoor zwaar gewond aan zijn been.

In de middag werd het wat rustiger. Er werd in Molenschot wel veel geschoten maar verder gebeurde er niet veel. Achteraf blijkt dat de bevrijders met hun tanks in de Gooren vast gereden waren. De Gooren was een onbegaanbaar moerasgebied tussen Molenschot en Dorst. Later is dit gebied ontwaterd en ontgonnen.

Aan het eind van de middag, het was bijna donker, kwamen door de Leverstraat en de Bavelstraat de eerste tanks aan denderen. Op het Kapelerf werd gestopt. De bevrijders bleken tot ieders verrassing Polen te zijn. Terwijl ze hun potje kookten begonnen er Duitse granaten te vallen. Daarna vertrokken ze met brullende motoren richting Breda. Dat was heel ongebruikelijk want ’s nachts werd nooit geopereerd maar haast was geboden omdat de volgende dag de bevrijding van Breda moest beginnen. De Polen lieten niet meer dan twee sergeanten achter die op 70 Duitse krijgsgevangenen moesten passen.

Dorst was bevrijd. De materiele schade was groot. Terugtrekkende Duitsers hadden enkele boerderijen in brand gestoken en de granaten hadden veel schade aangericht. Gelukkig vielen er geen doden. Iedereen hoopte dat het daar bij zou blijven maar het pakte anders uit.

Zondagmorgen 29 oktober zaten de mensen nog in de schuilkelder toen lange rijen Duitsers vanuit de Boswachterij door de Spoorstraat en de Baarschotsestraat een tegenaanval inzetten. Ze werden ondersteund door kanonnen op rupsbanden. In de kortste keren hadden ze heel Dorst weer in handen. In de Leverstraat, de Bavelstraat en de Baarschotsestraat ontstonden felle vuurgevechten. Vanuit het Cadettenkamp legde Duitse artillerie een spervuur aan de oostkant van Dorst.

Er ontstond een verwarde situatie vooral toen er van verschillende kanten Poolse tanks terug kwamen naar Dorst. Op de Rijksweg aan de oostkant van het dorp werden twee Poolse Sherman tanks uitgeschakeld door een Duits rijdend geschut. Dat geschut werd later door de Polen op de hoek van de Baarschotsestraat en de Broekstraat vernield. Opnieuw braken er branden uit.

Pas tegen de avond hadden de Polen de meeste Duitsers weten te verjagen. De volgende dag dus maandag, werden er nog enkele fanatieke achterblijvers opgespoord die ook weer meteen begonnen te schieten.

Dorst was voor de tweede keer bevrijd. Gelukkig waren er onder de burgers geen gewonden of doden te betreuren maar de materiele schade was niet te overzien. Verschillende gezinnen waren dakloos en alle huizen die niet afbrandden waren zwaar beschadigd.

De tol aan militaire zijde was hoog. Zeven Polen sneuvelden. Vier Polen werden door de Duitsers gewond gevangen genomen. De namen van de gesneuvelde Polen zijn te vinden in de Vredeskapel. Zij liggen begraven in Oosterhout, Ginneken, Antwerpen en Leopoldsburg.

De Duitsers leden ook verliezen. Zes van hen sneuvelden. Hun graven zijn te vinden op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn in Limburg.

Jos van Alphen