September 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De vakantie zit er alweer even op. De werkenden onder ons zijn inmiddels al weer vrolijk aan de slag gegaan (is dit niet zo zou ik naar een andere baan uitkijken, waarom met tegenzin naar je werk als je nog zo’n tijd moet??) De kinders zitten weer op school en het leven van alledag gaat gewoon weer z’n gangetje. Mede door de vakantieperikelen (en ja.. verandering van baan want ik vond het echt een rampenplan elke morgen met tegenzin in de auto te stappen en aan de slag te gaan) zijn er in de maanden juli en augustus geen papieren uitgaven geweest. Ad van Rijthoven werd gebombardeerd met de vraag: “wanneer komt ‘ie weer?” Toch fijn om te horen dat ‘ie graag gelezen wordt! Sorry mensen, Ad kon het ook niet helpen.

Op de site staat tegenwoordig de rubriek: ‘Gastenboek’. Site-lezers laat ook eens iets van je horen!! (lezen)

Suggesties zijn nog steeds van harte welkom en wederom een oproep aan de jeugdigen onder ons: wat willen JULLIE lezen?? Willen jullie überhaupt wel iets lezen naast het huiswerk??

Wat ook aardig zou zijn… uitslagen van bijvoorbeeld clubkampioenschappen van Tendo, offe… welk team van Neerlandia wordt er dit seizoen kampioen enne… hoe was het 75-jarig jubileum?? Hoe is de stand van zaken bij de jeu-de-boules club? Wordt er daar wel eens iets regionaals gewonnen of juist vet verloren. In of bij alle clubs die Dorst rijk is zitten Dorpsgenoten. Ons kent ons en dan is het leuk daar eens iets over te lezen.. of ben ik zelf te nieuwsgierig? Komen er nog verse 100-jarigen of kunnen we een mooi jubileum vermelden??  Kom zeg, we willen graag op een echte krant gaan lijken en dit soort info staat ook in het ‘suffertje’ dus waarom niet op de site?

Okay, we horen het wel, of niet dus. Vanaf hier in ieder geval een prettige september en tot in oktober!

Vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van april 1994

In de vorige aflevering zijn we door de Baarschotsestraat naar de Kastanjedreef gelopen. Als U er zelf bent geweest zult U het met mij eens zijn dat de dreef eigenlijk een beetje vreemd in het landschap ligt. Maar er zijn daar nog meer bijzondere dingen op te merken. Het gebied aan de oostkant van de Kastanjelaan wordt namelijk sinds jaar en dag de Bloedpolder genoemd. Zodoende treft U deze naam ook aan op de prentbriefkaart. Bloedpolder, waar zou die naam vandaan komen? Ik kan daar kort over zijn, niemand weet het! Op geen enkele oude landkaart komt de naam voor en men kan enkel maar gissen naar de herkomst er van. Er zijn verschillende veronderstellingen. Een ervan heeft een biologische achtergrond. Zoals elke polder is de Bloedpolder een laag gelegen stuk grond en er liepen vroeger nog al wat sloten door om het water af te voeren. In deze sloten leefden allerlei micro organismen zoals watervlooien. Eén soort was knal rood. Als de omstandigheden gunstig waren zaten er zoveel van die beestjes bij elkaar dat het water zo rood was dat het wel bloed leek. Daarom de Bloedpolder? Een andere verklaring moeten we in de historie zoeken. In de vorige aflevering van “Groeten uit Dorst” heb ik beschreven dat de Kastanjedreef waarschijnlijk is aangelegd om goede verbinding te hebben met de Engelse legerkampementen bij de Kalix Berna. Maar ook midden in de Bloedpolder zijn Engelse troepen aan het werk geweest en ze bouwden daar een met grachten omgeven fort. Bij mijn weten zijn daar nooit gevechten geleverd maar met wat fantasie zou dat wel gebeurd kunnen zijn en dan was er bloed gevloeid! Vandaar misschien de Bloedpolder?

Groeten Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Projectopdracht invoering omgevingsvergunning
Op 1 januari treedt de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking. Vanaf dat moment moeten alle vergunningen, meldingen en ontheffingen op het gebied van bouwen, milieu en ruimtegebruik in één vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning, worden geïntegreerd. Het college heeft de projectopdracht ‘invoeren omgevingsvergunning’ vastgesteld en wethouder De Boer aangewezen als projectwethouder ínvoeren omgevingsvergunning’.

Principeverzoek bouw woonhuis hoek Rijenseweg-Klein OosterhoutHet college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een particulier initiatief voor de bouw van een woonhuis op het perceel Rijenseweg-Klein Oosterhout te Dorst. Hoewel het initiatief strijdig is met het bestemmingsplan Buitengebied, meent het college dat met dit initiatief de kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd. Daarnaast is er al sprake van een bebouwingslint en wordt met het initiatief geen afbreuk gedaan aan de omliggende agrarische functies.

Reactie op Milieueffectrapportage Breda-Oost
Voor de ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Breda-Oost (Bavel, Lijndonk, Tervoort) heeft de gemeente Breda een milieueffectrapport (MER) opgesteld. B. en w. hebben besloten in te stemmen met het versturen van een bestuurlijke reactie op het milieu-effectrapport (MER) van de gemeente Breda.

Gedeeltelijk intrekken raadsbesluiten tot vestiging voorkeursrecht Dorst
Door de gemeenteraad is op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorkeursrecht gevestigd op bijna alle gronden die deel uitmaken van het zogenaamde transformatiegebied in Dorst. Nu de gemeenteraad de strategische gebiedsvisie voor dit gebied heeft vastgesteld, is het niet zinvol om het voorkeursrecht op alle gronden te laten voortbestaan. Daarom stelt het college de raad voor om het voorkeursrecht gedeeltelijk in te trekken.

Aanpassing legesverordening
Vanaf 1 oktober komen er nieuwe reisdocumenten en rijbewijzen. Het nieuwe rijbewijs krijgt de vorm van een creditkaart. De productiekosten voor de nieuwe documenten liggen hoger dan voorheen. Om te voorkomen dat het gemeentelijke huishoudboekje uit balans raakt, heeft het college besloten de raad voor te stellen de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen te verhogen met € 8,06 voor een reisdocument en € 6,50 voor een rijbewijs.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Voortgang project geluidsschermen en raildempers spoor
Recentelijk heeft de Dorpsraad inzage gekregen in het plan om geluidsschermen en raildempers te plaatsen langs het spoor. Wat daarbij als eerste opviel was het plan van Gemeente Oosterhout om pas tot een presentatie aan bewoners in Dorst over te gaan NADAT met alle instanties en commissies overeenstemming was bereikt. U moet dan denken aan ProRail, VROM, Welstand maar ook een stedenbouwkundig advies en landschappelijke inpassing vanuit onze Gemeente en tenslotte een goedkeuring door het College van B & W Oosterhout. Wij hebben gemeend aan de betreffende afdeling te moeten reageren met het dringende verzoek om de meest betrokkenen, dat wil zeggen de inwoners van Dorst die kort langs de spoorlijn wonen, onmiddellijk in te schakelen in het planningsproces.

Wat bij de gegevens van de afdeling Bouwen, Wonen en Ondernemen ook ontbrak was een voorziening voor geluidsschermen in verband met de bouw van woningen volgens de Strategische gebiedsvisie Dorst en omstreken. Naar onze mening dient het plan te voorzien in geluidsschermen voor de Tuindorp- en Boslocatie omdat daar op afzienbare termijn gebouwd zal gaan worden. Volgens de gemeente wordt de uitbreiding van de geluidsschermen echter met een vervolgstudie opgepakt, door hetzelfde bureau, dat de eerste studie voor de gemeente heeft gedaan.

Dorpspomp
Net voor de zomervakantie heeft de Dorpsraad, op initiatief van Jan van de Kant, een brief geschreven aan het College van B & W Oosterhout om te komen tot de plaatsing van een Dorpspomp in Dorst. In overleg hebben wij gemeend dat het wellicht mogelijk moet zijn om via Basisschool Marcoen mede onze jeugd in te schakelen voor dit project. Hoe en wat moet nog verder bepaald worden maar een begin is er. Met enige vertraging ontvingen wij uit Oosterhout het bericht dat op korte termijn gereageerd zal gaan worden.

Het nieuwkomersproject
De Dorpsraad heeft een initiatief afgerond waarbij het de bedoeling is om nieuwe bewoners van ons dorp een hartelijk welkom te heten. Naast een kort persoonlijk contact door een van de dorpsraadleden krijgen nieuwe inwoners de Klipklapper met een volledig overzicht van activiteiten in onze dorpsgemeenschap. Daarnaast worden nieuwe inwoners bekend gemaakt met de internetsite Nieuws Uit Dorst waarin niet alleen vaste rubrieken staan, maar ook bijvoorbeeld evenementen en belangrijke websites over Dorst gepubliceerd worden.

De Dorpsraad zou graag vanuit Gemeente Oosterhout geïnformeerd willen worden wie zich in ons Dorp vestigt. De Wet op Bescherming Persoonsgegevens laat dit niet toe en daarom zijn wij aangewezen op het zelf “oren en ogen open houden” om vast te stellen, waar een nieuwe bewoner komt. U kunt ons daarbij helpen door even een telefoontje te plegen naar één van de leden van de Dorpsraad, of via het secretariaat: T:0161412207 of E:dorpsraaddorst@planet.nl

Het Nieuwbouwproject volgens Strategische Gebiedsvisie
Een uitspraak door de provincie over de omleiding van de N 282, de oude Rijksweg, die voorzien was in september 2006, wordt nu verwacht in december van dit jaar. De studie loopt, maar is complexer omdat er vier gemeenten aan deelnemen. Daarnaast ook de Provincie, als opdrachtgever, en Rijkswaterstaat die allemaal een ander verkeersmodel hanteren. Dat moet eerst op elkaar afgestemd gaan worden.

In september is het ontwerp-structuurplan gereed, dat aangeboden wordt aan het College met het verzoek om deze vrij te geven ter inzage door inwoners van Dorst. Daarmee start dus de officiële bezwaarprocedure.

Bewoners van Dorst hebben recentelijk een brief gekregen van de gemeente, waarin vermeld welke locaties onder de Wet Voorkeurslocaties blijven vallen en welke niet. Binnenkort wordt het besluit verwacht om op alle locaties waar woningbouw volgens dit project gepland is, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten ( WVG) te herbevestigen. De verwachting is dat als eerste op de Tuindorplocatie (westzijde Dorst) gebouwd zal gaan worden.

Surae
Eigenlijk durf je als Dorpsraad niet meer te schrijven over Surae als zwembad. Maar toch….

Op initiatief van Staatsbosbeheer heeft een professionele organisatie zich beziggehouden met voorwaarden, uitvoering en exploitatie van een natuurbad waar vroeger ons bad Surae gevestigd was. Er is nu een soort bestek in de maak, dat in de komende maanden afgerond zal gaan worden. Als alles mee zit dan is het mogelijk dat er in december 2006 een openbare aanbesteding uitgeschreven wordt met als doel het bad in 2007 weer te openen. Of dat lukt hangt af van veel factoren. Een commerciële onderneming moet er geld aan kunnen verdienen anders stapt men er niet in. Wij houden vele slagen om de arm maar vinden toch dat wij u moeten informeren over deze ontwikkeling.

Dorpsraad Dorst bestaat uit: Gerard Verhagen, Saskia Vermeulen, José den Ronden, Cor Klik, Stan Claasen, Monique Braat en Wilma Broers.

+++

Uit het Wando journaal van september 1969

Vogeltrek
In de jaarcyclus van de natuur naderen we de herfst. In de herfst komen we ook weer bij typische verschijnselen, eigen aan seizoen. Ik noem er U maar enkele. De grote stilte die er heerst in het bos en veld, geen vogelzang of geluid hoor je. De bloemrijkheid in bos en veld zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn vruchten, eikels, beukennootjes, kastanjes of bessen gekomen, (lijsterbes, kamperfoelie, Gelderse roos) De paddenstoelentijd komt. De bladverkleuring en bladval volgt daarna. In dit artikeltje wilde ik u iets vertellen over de vogeltrek:

We weten allen dat veel vogels ons in de herfst verlaten. Zoals de zwaluw, ooievaar, leeuwerik, nachtegaal. Ik noem u enkele vogels die u zeker kent. Maar er zijn er nog veel meer, zoals de tjiftjaf, tuinfluiter, de fluiter, bosrietzanger, snor. Maar ook de spreeuwen, eksters, kraaien, Vlaamse gaaien, winterkoningen, roodborsten zijn trekvogels! Rond de vogeltrek komen bij ons een massa vragen op, rijzen tal van problemen. We weten er thans heel wat van, maar nog lang niet alles! Enkele vragen! Waarom trekken ze weg? Volgen ze bepaalde wegen? Hoe weten ze dat de tijd van vertrek gekomen is? Hoe vinden ze de weg? Waar gaan ze heen? Waarom blijven ze niet in die streek en komen ze het volgende voorjaar terug? Door onderzoek en proefnemingen zijn enkele problemen wel opgelost of hebben we althans enig inzicht gekregen in de problemen.

Bij onderzoek heeft ons het vogelringen geholpen. Waarom trekken ze weg? We zeggen, eenvoudig genoeg. Er is geen voedsel voor hen in de winter. Er zijn dan geen insecten (vliegen, muggen). Voor veel vogels komt dat wel uit, denk maar aan zwaluwen, nachtegalen, leeuwerikken, echte insecteneters. Toch komt er een moeilijkheid. Bij de merels trekken de meeste vrouwtjes weg, de mannetjes blijven. Hier is dus iets anders in het spel dan voedsel, iets onbekends.

Waarom vogels trekken, hierover bestaan nog tal van veronderstellingen of theorieën. Maar geheel duidelijk is dit probleem nog niet. De koekoek voedt zich met harige rupsen. De koekoek vertrekt heel vroeg, eind juli – begin augustus. De oude boeren zeiden, hij verschrikt van de korenschoven. Toch zijn er dan nog volop harige rupsen. Dus geen voedseltekort. Wat dan? We weten het nog niet.

De natuur is en blijft vol problemen voor ons! Volgen ze bepaalde wegen? Hier heeft ons het vogelringen heel sterk geholpen. Van veel vogels weten we de trekwegen. Zo van de ooievaars. De ooievaars ten westen van de Oder trekken naar het zuiden, steken bij Gibraltar de Middellandse Zee over en komen zo in Afrika. De ooievaars ten oosten van de Oder steken bij Constantinopel de Bosporus over en komen zo via Voor-Azië, Egypte, de Nijl in Afrika.

Zo weten we ook dat veel vogels de kustlijnen en rivierlopen volgen. Zo is in de duinstreken veel meer van de vogeltrek te zien dan hier in het binnenland., Hoe weten ze dat de tijd is gekomen? De geleerden hebben gevonden, dat door het korter worden der dagen, dus door minder zonlicht er veranderingen in het lichaam plaats hebben, er ontstaat een stof, het trekhormoon, dat die trek oproept.

Kooivogels, die het hele jaar rustig hun kooileven leiden, worden onrustig en willen hun kooi uit. Door trekhormonen in te spuiten in midden zomer komt de trekdrang en trekken de vogels weg. Door de verlichting te wijzigen (kunstmatig de dag te verkorten) ontstaat bij de kooivogels ook de trekonrust.

Hoe vinden ze de weg? Ook hier weten we thans wel iets meer van. Vroeger zei men ook, dat is heel eenvoudig. De jongen trekken met de ouden mee en zo komen ze wel juist terecht. Maar dit klopt ook weer niet. Bij tal van vogelsoorten trekken de jongen eerder weg dan de ouden.

Ze moeten dus zelf de weg vinden en kunnen zoeken. Door tal van ingewikkelde proeven is men tot de slotsom gekomen dat de trekvogels zich kunnen oriënteren op het licht en de stand van de zon en sterren. De dagtrekkers op de zon, de nachttrekkers op de sterren. Het zou te uitvoerig worden hier dieper op in te gaan. Een enkel voorbeeld: Veel spreeuwen uit noordelijke gebieden trekken langs de kust van Noorwegen, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk. Een groot aantal van deze spreeuwen steken bij Dover over naar Engeland. De trekrichting (ingeboren of aangeleerd) is dus bij spreeuwen zuidwest. Nu ving men tijdens de trek een groot aantal spreeuwen, vervoerde die per vliegtuig naar het zuidwesten en liet ze daar los. Dat niet het land Engeland hen trok, bewees het ringonderzoek.

Veel van deze geringde spreeuwen ving men telkens terug in Spanje, vanuit Zwitserland zuidwest.

Schijnbaar kunnen de spreeuwen dus die richting waarnemen en zeer ingewikkelde en langdurige proeven leerden, dat de zon of de sterrenstand hen de weg wijzen.

Hoe zij de richting kunnen waarnemen en daarop reageren is nog een raadsel. Dus geheel opgelost is het probleem niet en het is verplaatst.

C. van Alphen