Oktober 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
OKTOBER 2006. ‘Time flies when we are having fun.’ Tjonge, oktober. Belachelijk gewoon. Nog ff en dan is het december. Weer een jaar voorbij. Pfft. Weer een jaar ouder hehe. Zo ver is het nog niet. De blaadjes zullen vandaag of morgen wel weer gaan neerdwarrelen ook al was er zondag in het bos nog niet echt veel van te zien. Tuin aanvegen is dan weer een regelmatig terugkerende bezigheid. Zo houdt de natuur ons wel lekker bezig zeg. Eerst in het voorjaar een paar keer de tuin ‘leeghozen’, omdat het putje al dat water niet aankan, lopen we vervolgens van de zomer te zoeken naar een oplossing voor die brandende zon. Hoe creëren we een beetje schaduw in de bakoven die bij een ander gewoon tuin heet. Hebben we zelfs een zwembad neergezet op de plek waar ik eigenlijk lekker onderuit hoor te hangen op een tuinstoel.. denk ik nu alweer aan bladeren harken. Ervoor gaan zorgen dat losse potjes en andere frutsels een beetje uit de wind komen zodat ze bij de ongetwijfeld op handen zijnde herfststormen niet door de tuin vliegen….. Daarna plantjes gaan beschermen tegen de vorst. Mijn Vijgenboom (jaja, een stekkie die het per ongeluk overleefde en nu trots 1 meter 50 staat te zijn) kan er niet tegen dusse, hoe pakken we dat dan aan, of liever gezegd, hoe pak ik die goed ín om te beschermen tegen de vorst? Zoeken we op.

Winterkleren zijn reeds aangeschaft… geven ze deze week nog een graadje of 20 op. Hee HALLO, het is oktober ja. Zomerkleren ook nog maar bij de hand houden dan. Genoeg onzin.

Deze maand ging er helaas behoorlijk wat ingekomen mail verloren in onze mailbox. Het kan dus zijn dat er in de loop van de maand steeds nog nieuwe stukjes worden geplaatst op de site die niet in de papieren uitgave staan. Een oproep bij deze aan een ieder die zijn/haar stukje mist het opnieuw in te sturen. Sorry maar het zij zo. Wellicht kunnen de ‘internet-lozen’ te Dorst dit als excuus aangrijpen om eens bij één van de kinderen, een vriend of goede buur op de site te kijken. Leuk hoor! Het leest heel anders dan in een luie stoel met een lekker ‘bakske’ ernaast. Hm… is ook wel wat voor te zeggen trouwens.

Hoe dan ook: veel leesplezier en we spreken ons in november weer!

Vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Nieuw programma Thomasparochie:
“Werken op het snijvlak van geloof, cultuur, spiritualiteit, kunst en muziek”, zo noemen ze in de Thomasparochie de talrijke, verscheidene activiteiten die er worden georganiseerd. De meeste activiteiten vinden plaats in de Mariakerk en worden ook door parochianen uit ons dorp graag bezocht. Er is een nieuw programma voor het komende najaar uitgekomen. U vindt het achter in de kerk.

Een teamleider voor de regio
Het pastoresteam van onze regio (Oosterhout, Den Hout, Dorst en Oosteind), heeft uit haar midden een teamlei­der gekozen, een keus die door de bisschop werd goed­gekeurd. Marion Corvers, eerstaanspreekbare pastor voor de Antoniusparochie, zal deze taak op zich nemen. Nog niet eerder had het pastoresteam (nu bestaande uit 7 pastores) een teamleider, wat vooral door dekenaat en bisdom als een gemis werd ervaren. We zullen zien en vast ook horen hoe e.e.a. zich in de praktijk zal ontwikkelen.

Rozenkrans
Gedurende de maand oktober (rozenkransmaand) bent u elke dinsdagavond om 19.00 uur van harte welkom in de kerk, waar we de rozenkrans zullen bidden.

2 november: Allenzielenviering
Onze parochie kent sinds een paar jaar de traditie om s’ avonds na de Allerzielenviering in de kerk naar het kerkhof te gaan om daar de doden te herden­ken. Ook dit jaar vieren we Allerzielen. Donderdag 2 november om 19,00 uur begint in de kerk de eucha­ristieviering. In deze viering zulten met name onze overleden medeparochianen van het afgelopen jaar worden genoemd. Natuurlijk kunnen ook andere inten­ties worden aangemeld. Na de viering in de kerk we in een stille tocht met een lichtje in de hand naar het kerkhof om daar onze overledenen te groe­ten en het lichtje op het graf of in de kapel te plaatsen. Vuur wordt ontstoken, er wordt gebeden en gezongen en de graven worden gezegend. Het kerkhof zal weer zodanig verlicht zijn dat er voldoende zicht is in de donkere avond.

5 november 2006 – Katholieke jongerendag – Licht
Je ligt met gesloten ogen in de warme zon… kon je hier maar eeuwig liggen, in deze warmte, in dit licht. Kom naar de Katholieke Jongerendag en ontdek de Bron van een groter licht! Een licht dat je niet alleen verwarmt in de warme dagen van de zomer. Neem deel aan één van de vele workshops en ontdek hoe jij ook zelf een licht kunt zijn voor de wereld om je heen. Het programma van de Katholieke Jongerendag is vol van muziek en verdieping en biedt ook gelegenheid voor ontmoeting. Momenteel zijn de voorbereidingen voor deze dag nog in volle gang. Kijk op www.katholiekejongerendag.nl om meer te lezen over de inhoud van het programma, de bands die er zullen spelen en het aanbod van workshops. Surf ook snel naar de site om kans te maken op een reis naar de Wereldjongerendagen in Sydney 2008! Een verloting waarvan de ontknoping plaatsvindt op het hoofdpodium tijdens de Katholieke Jongerendag.

Op 5 november ben je vanaf 09.30 uur van harte welkom in de Heidehal te Nieuwegein. Rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een grootse eucharistieviering. De dag is bedoeld voor iedereen van 15 tot 30 jaar en de toegangsprijs is slechts 5 euro.

Opening nieuwe werkjaar
Op zondag 22 oktober 2al in onze parochie het nieuwe werkjaar worden geopend. Door allerlei omstandigheden een beetje laat dit jaar, maar het werk is intussen toch wel begonnen. Bij deze opening staan altijd de vrijwillig medewerkenden van de parochie centraal. Dankzij hun inzet lukt het steeds Veer onze parochie gaande te hou4en. Zij worden dan ook extra uitgenodigd voor de feestelijke eucharistieviering om 11,00 uur ia de kerk en voor een gezellige lunchbijeenkomst daar na in De Klip.

Avondwake niet verplicht
Het wordt me wel eens gevraagd, achteraf, als de uitvaart al weer wat langer voorbij is. “Had het dan niet gehoeven, pastor, de avondwake?11 Nee, natuurlijk had het niet gehoeven, natuurlijk is een avondwake niet vérplicht. Steeds minder men­sen kiezen voor een avondwake op de vooravond van de uitvaart. Ik kan dat goed begrijpen. De meeste kerkgangers die een uitvaartviering bezoeken, ko­men (bijna) nooit in de kerk. Waarom zou je hen dan binnen één dag twee keer naar de kerk laten komen? De avondwake is dat wat overbleef van wat vroeger gebeurde als iemand was gestorven. Elke avond trokken familie, buren en vrienden naar het huis van de overledene, die daar stond opgebaard. En elke avond werd de rozenkrans voor de zielerust van de dierbare dode gebeden. Een prachtige ge­woonte, passend in die tijd. Bidden is ook in onze tijd een prachtige gewoonte, maar gelukkig wordt het ons nu niet meer als een verplichting opgelegd. Het hoeft niet, het moet niet, het mag en wat zou het goed zijn als wij in onze tijd onszelf meer zouden verplichten tot de kerkgang om daar biddend en zingend, lezend en luisterend, brekend en delend het geloof met el­kaar te vieren.

15 oktober: Processie naar Vredeskapel
Vorig jaar herdachten we in oktober de vijftigjarige wijdingsdag van de Vredeskapel. Na de viering in de kerk, trokken we met kerkkoor en fanfare in processie naar de kapel om daar een groet te brengen aan Maria, biddend dat haar voorbeeld zou mogen blijven inspireren tot dienstbaarheid en vrede. Toen al werd het idee geopperd om van deze processie een traditie te maken. Er is immers nog steeds alle reden om te blijven bidden voor en te blijven werken aan de vrede. Bovendien vinden in deze maand in onze streek vaker herdenkingen plaats vanwege de bevrijding in oktober 1944. Daarom op zon­dag 15 oktober om 11.00 uur eucharistie­viering ter ere van Maria, koningin van de vrede in de kerk, waar­na processie naar de Vredeskapel.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van mei 1994

De “face lift” van het Nieuwsblad Dorst is prima gelukt. Nu komt de prentbriefkaart er pas echt goed uit. Houwen zo!
Dan nog een korte reactie op het “ingezonden stuk” van de heer Gerrit Klaassen. Het gebaar van vertrekkende buren om een boom te schenken vind ik heel zinvol. Misschien iets om ook in de huidige tijd nog eens aan te denken.
Verder kreeg ik een reactie van Harry Goos. Hij heeft als chemicus een mogelijke verklaring voor de rode kleur van het slootwater in de Bloedpolder. In onze omgeving komt veel ijzer voor in de grond daardoor is het slootwater in het buitengebied dikwijls bruin gekleurd. Deze bruine tint wordt veroor­zaakt door een chemisch proces waarbij het ijzer in het slootwater zich verbindt met zuurstof. Dit proces levert meestal bruin gekleurd ijzeroxide op maar onder invloed van mineralen kunnen er andere scheikundige reacties optreden waardoor er oxiden ontstaan variërend van oker tot diep rood. Dit proces wordt in de verfindustrie ook gebruikt om pigmenten te maken.

Deze keer nog eens een foto van de Bloedpolder waaruit duidelijk blijkt dat daar toch wel iets bijzonders in het landschap lag. Het is een luchtfoto door een Engelse fotoverkenner op 4 november 1944, vanaf een hoogte van 6800 voet gemaakt. Dorst was toen al bevrijd maar de piloot heeft dat waarschijnlijk niet eens geweten. We zien de Bloedpolder dus recht van boven. Bovenaan ziet U de bosrand en links de Kastanjelaan. Alle slootjes komen uit op een rechthoekige bredere gracht die vrij diep was. De jeugd van de Baarschot had daar een dankbaar speelterrein en in de gracht gingen ze “viskes” vangen. ’s Winters werd er druk op geschaatst. De slootjes zijn te verklaren omdat daar vroeger laagveen werd gebaggerd waarvan turf werd gemaakt. Maar de rechthoekige brede gracht omringde een hoger gelegen stuk land waar ook nog resten steenpuin aangetroffen werden. Maar wat heeft dan daar gestaan of gelegen? Ik heb op het ogenblik geen tijd om verder onderzoek te doen. Misschien is het een interessant onderwerp voor een student die een werkstuk of scriptie moet maken voor geschiedenis. Je kunt ervan verzekerd zijn dat het een origineel onderwerp is waar niet eerder over is gepubliceerd, dus punten scoren!

Groeten Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Introductie ‘inclusief beleid”
Het kabinet heeft in het actieplan “Gelijke behandeling in de praktijk” aangegeven dat in alle fasen van de beleidscyclus rekening moet worden gehouden met de verschillen tussen mensen en dan vooral tussen mensen met en zonder beperkingen. ‘Hiervoor wordt de term ‘inclusief beleid” gebruikt. B. en w. hebben besloten dit ‘inclusief beleid’ toe te passen in de gemeentelijke beleidscyclus en een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanbevolen methode te gebruiken om het bestaande beleid te screenen.

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2007
Het college stelt de raad voor de verordening “Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2007” vast te stellen. In deze verordening wordt geregeld wanneer iemand in aanmerking komt voor voorzieningen vanuit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening en personenalarmering. De verordening geldt vanaf 1 januari 2007 voor alle nieuwe aanvragers. Voor inwoners die nu al gebruik maken van de voorzieningen gaat de wijziging pas in 2008 in.

Notitie ‘Op weg naar een Mobiliteitsplan Oosterhout 2015’
Een van de sterke punten van Oosterhout is de bereikbaarheid. Om bereikbaarheid en leefbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen, is een integrale visie op mobiliteit van groot belang. In het collegeakkoord ‘Bouwen aan Oosterhout Familiestad’ is opgenomen dat deze visie vorm moet krijgen ineen voor 1 januari 2007 op te stellen Mobiliteitsplan. Deze notitie van uitgangspunten is een eerste aanzet tot dit mobiliteitsplan. Om gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring vanuit de samenleving, heeft het college tevens de werkwijze van een op te richten externe klankbordgroep vastgesteld.

Dagvaarding huisbezoeken in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
De gemeente Oosterhout is één van de twintigtal gemeenten die – naast de Staat der Nederlanden – worden gedagvaard in het kader van het verbod op huisbezoeken in het kader van de WWB.

Afvalstoffenverordening
B en w gaan de raad vragen de ontwerpverordening Afvalstoffen vast te stellen. De ontwerpverordening is een formele uitwerking van het in 2004 vastgestelde lokale afvalstoffenbeleid. Met de verordening wil de gemeente een bijdrage leveren aan het verkleinen van de afvalhoop, scheidingsgedrag bevorderen en de heffing zo gelijkwaardig als mogelijk doorbelasten aan de afnemer. Op de ontwerpverordening zijn zes reacties binnengekomen. Deze hadden met name betrekking op het voornemen om de wekelijkse inzameling van gft- en restafval te wijzigen in een frequentie van eenmaal per twee weken. In de ontwerpverordening is hierover opgenomen dat de inzamelfrequentie minimaal een maal per twee weken dient te zijn. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt huis-aan-huis een afvalkalender bezorgd met informatie over de nieuwe wijze van afvalinzameling.

Uitvoering Stemmen in een Willekeurig Stembureau
Na een geslaagde proef bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, wil het college van b en w in het vervolg bij alle komende verkiezingen stemgerechtigden de mogelijkheid geven om in een willekeurig stembureau in Oosterhout hun stem uit te brengen. Omdat het nog om een experiment gaat, is toestemming van de gemeenteraad vereist.

Aanwijzing locaties voor de Tweede-Kamerverkiezingen
Het college heeft 24 locaties aangewezen als Stembureaulocatie bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Daarnaast worden twee mobiele stembureaus ingericht.

Ontwerp-structuurplannen Dorst en Oosterhout-Oost ter inzage
Het college van b en w heeft de twee ontwerp-structuurplannen voor Dorst en Oosterhout-Oost vrijgegeven voor ter inzage legging. In het kader van de wettelijke vaststellingsprocedure moeten ontwerp-structuurplannen gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.

Realisatie deelgebied 1 Oude Tilburgsebaan in Dorst
Tegen het bouwplan om 35 woningen te bouwen in deelgebied 1 van de Oude Tilburgsebaan in Dorst zijn drie zienswijzen ingediend. Het college van b en w heeft besloten deze ongegrond te verklaring omdat na afweging van de relevante belangen realiseren van woningbouw prioriteit heeft.

Vaststelling bestemmingplan Oude Tilburgsebaan
Het college vraagt de raad om de vier ingediende zienswijzen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan Oude Tilburgsebaan ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan Oude Tilburgesebaan vast te stellen.

Benoeming 4e lid op stembureau
Vooruitlopend op eventuele veiligheidsvoorschriften vanuit de rijksoverheid met betrekking tot de naderende verkiezingen, hebben B. en w. besloten over te gaan tot benoeming van een 4e lid op ieder stembureau.

Beantwoording vragen ex art. 41 over voorkomen van waterlast
Het college heeft antwoorden geformuleerd op de vraag van Groen Brabant over het voorkomen van wateroverlast vanuit de riolering. De gemeente heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan zowel het vergroten van de bestaande rioleringen als het apart afvoeren van regenwater in een tweede rioleringsbuis.

Vestiging Voorkeursrecht art. 6 WVG Oosteind en Dorst
B en w gaan de gemeenteraad voorstellen om diverse gronden in het gebied Oosteind en Dorst aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Het gaat daarbij om gronden die opgenomen zijn in de ontwerpstructuurplannen Oosterhout-Oost en Dorst die op dit moment ter inzage liggen.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
Het college neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid “Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte” en heeft besloten voor de bestrijding van de overlast van hondenpoep een bedrag van € 140.000 beschikbaar te stellen.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Structuurplan Dorst en omstreken
De Dorpsraad heeft een commentaar geschreven naar aanleiding van de publicatie van het Structuurplan Dorst en omstreken. Naast enkele wijzigingen ten opzichte van de Strategische gebiedsvisie Dorst en omstreken gedateerd 7 februari 2006, is het structuurplan vooral bedoeld om een juridisch waterdichte versie van het plan te produceren. Hoofdlijnen van ons commentaar zijn:

  • Er moet een duidelijke uitspraak komen over het maximale aantal wooneenheden.
  • De planningsperiode moet verlegd worden naar 2020.
  • De oude rijksweg ( N282) omleggen volgens de tangent variant.
  • Wat zijn de consequenties als het spoor van twee naar vier sporen gaat.
  • Bouw een nieuwe multifunctionele accommodatie (De Klip) gecombineerd met een overdekte sporthal.
  • Creëer een vrijliggend veilig fietspad tussen Dorst en Oosterhout
  • Stel verdeling in woontypes bij.

Als ons commentaar afgerond is, zullen wij het totaal publiceren. Er ligt een exemplaar van het structuurplan gedateerd augustus 2006 ter inzage in “De Klip”. Heeft u opmerkingen die relevant zijn en niet in ons verhaal staan; laat het ons weten. Wij hebben de tijd tot 15 october 2006, dan moet het bij de gemeente ingeleverd worden.

Surae
Wellicht heeft ook u in “De Stem” van 21 september 2006 kunnen lezen dat er een openbare aanbesteding is voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van het Natuurbad Surae. Eén en ander moet wel gebeuren volgens randvoorwaarden, die destijds opgesteld zijn door Staatsbosbeheer en gemeente Oosterhout. Zoals wij al eerder aangegeven hebben speelt gemeente Oosterhout in dit proces nu geen rol meer. Een overkoepelende organisatie die elders zwembaden beheert en exploiteert heeft gezamenlijk met Staatsbosbeheer een plan de campagne uitgewerkt, dat er toe moeten leiden dat Surae in 2007 weer open gaat. Of dit budget neutraal kan lukken weten we over enkele maanden, eind december wordt er een besluit genomen.

Verkeerssituaties in Dorst
Op woensdag 20 september heeft de Dorpsraad een gesprek gehad met de heer Remi Kok, verkeersdeskundige van gemeente Oosterhout over een aantal knelpunten. Als eerste stond de Oude Tilburgsebaan op de agenda waar twee problemen spelen: overlast van hondenpoep in het grasveld waar kinderen spelen en auto’s die te hard rijden. Eigenlijk onvoorstelbaar dat hondenbezitters hun dieren niet een paar honderd meter verderop meenemen om daar hun behoeften te laten doen. Er is bos genoeg, even verder. Vraag aan de gemeente is om een heg of iets dergelijks langs de Oude Tilburgsebaan te plaatsen zodat kinderen en honden elkaar geen overlast bezorgen. Tja, te hard rijden. Volgens de gemeente komen er per dag maar zo’n 30 auto’s voorbij uit de richting Tilburg –Rijen. Wij hebben gevraagd om een nieuwe telling. In maart 2006 kwamen wij met gemeente Oosterhout overeen om alle opmerkingen die gemaakt zijn na de reconstructie van de Spoorstraat op te sparen en in juni te bespreken. Wij hebben onze opmerkingen over verkeersonveiligheid, parkeerproblemen, onduidelijke voorrangssituatie, gevaarlijke oversteekplaats voor kinderen en het instellen van een 30 kilometerzone, waar handhaving ontbreekt, aan de orde gesteld. Tenslotte werken wij er aan om de Broekstraat tussen Rijksweg en Baarschotsestraat echt autovrij te maken. Volgens de borden is dat nu al het geval maar dat werkt niet!

Dorpspomp
Op 2 oktober heeft een gesprek plaats gevonden tussen gemeente, initiatiefnemer van dit project en Dorpsraad over de haalbaarheid van plaatsing. De gemeente heeft al te kennen gegeven dat het een volledig particulier initiatief moet zijn. Van de gemeente moeten we geen financiële bijdrage verwachten, noch van de afdeling cultuur, noch van de afdeling monumenten. Initiatiefnemer en Dorpsraad wachten het formele antwoord van de gemeente af, alvorens eventueel verdere stappen te ondernemen.

Dorpsraad Dorst bestaat uit: Gerard Verhagen, Saskia Vermeulen, José den Ronden, Cor Klik, Stan Claasen, Monique Braat en Wilma Broers. Het telefoonnummer van het secretariaat is: 0161 412207; het emailadres: dorpsraaddorst@planet.nl

+++

Een Boom

De boom op de foto staat in de Ribesstraat. Dit is niet zomaar een boom, maar het is een geschenk van het Oosterhoutse Bijenhoudersgilde aan de Dorstse gemeenschap. Zonder veel toeters en bellen hebben de Bijenhouders in de maand maart in alle rust de boom geplant. Zo zijn bijenhouders nu eenmaal, rustige bescheiden mensen. Het gevolg is echter dat bijna niemand daar iets over gehoord heeft vandaar mijn verhaal. Het is de gewoonte van de bijenhouders om elk jaar ergens in de Gemeente Oosterhout een boom te planten. Dit jaar was Dorst aan de beurt. In overleg met de Gemeente Oosterhout werd een plaats uitgekozen en de Dorpsraad zorgde voor een passend bordje. De boom is geplant door de Benedictijner Pater Nico Wesseling. Hij was veertig jaar lid van het Bijenhoudersgilde maar omdat de kloostergemeenschap naar Teteringen is verhuisd nam hij afscheid van de imkers. Kort na het planten begon een periode van extreme droogte en de boom zou het niet gered hebben maar behulpzame buren kwamen dagelijks water geven. Het is te hopen dat deze Tilia Platyphyllos over enkele jaren met zijn prachtige kruin de Ribesstraat op zal fleuren.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen