Oktober 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Terug van weggeweest! Zo kun je deze editie van Nieuws uit Dorst wel noemen. Net als voorgaande jaren werden de zomermaanden juli en augustus overgeslagen wegens een gebrek aan ingezonden stukken. Te weinig ingezonden stukken voor september en het feit dat ondergetekende na het afronden van zijn studie vanaf 1 juli full time aan het werk is gegaan en het daardoor een stuk drukker heeft dan hij gewend was, zijn debet geweest aan de verlenging van de zomerstop van NuD.

In de tussentijd zijn er wel berichten doorgesijpeld dat mensen zich afvroegen of NuD nog wel vernieuwd zou worden. Blijkbaar zijn er toch nog genoeg mensen die regelmatig op de hoogte willen worden gehouden van wat er zoal in en om Dorst speelt. Goed om te horen! Als er dan ook nog eens meer mensen stukjes insturen, durf ik te spreken van een win-win situatie!

Omdat nu alles weer op gang moet komen hoop ik eerdaags het nieuws uit het stadskantoor van oktober te mogen ontvangen, evenals het nieuws uit de parochie. Ik zal proberen dit zo snel mogelijk aan deze editie toe te voegen. Houd de site dus in de gaten!

Natuurlijk weer veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws van de wijkagent

Geef zakkenrollers geen kans! (11 oktober 2010)
Zakkenrollers slaan vaak en op veel plaatsen toe. Juist wanneer u het naar uw zin heeft of druk bezig bent, komt de zakkenroller de pret bederven. In drukke winkelstraten, op de markt, tijdens een concert, in de bioscoop of in een druk bezocht café, haalt hij of zij (waardevolle) spullen uit uw tassen of zakken.

Geef zakkenrollers geen kans. Tref voorzorgsmaatregelen en waarschuw omstanders wanneer het u toch overkomt. Probeer het signalement van de vermoedelijke dader te onthouden en geef dat door aan de politie. Want ook bij zakkenrollerij is het belangrijk dat u daar altijd aangifte van doet. Aangifte van zakkenrollerij is alleen persoonlijk mogelijk op het politiebureau. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0900-8844. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Preventietips zakkenrollen

 • Doe uw portemonnee in uw binnenzak of halstasje, niet in uw jas- of achterzak. Leg ze nooit voor het grijpen boven in uw tas.
 • Let goed op uw hand- of schoudertas en houd deze voor u. Bedenk altijd of u echt wel een tas nodig heeft.
 • Let goed op uw spullen op plekken waar het heel druk is (bijvoorbeeld in een wachtrij en bij gedrang).
 • Let op wanneer uw aandacht door iets of iemand wordt afgeleid (iemand loopt tegen u aan of een onbekend persoon spreekt u aan). Een eventuele handlanger maakt gebruik van uw afleiding en slaat zijn slag. Veel zakkenrollers opereren in duo’s.
 • Neem nooit meer geld mee dan u nodig denkt te hebben.
 • Berg grote hoeveelheden cash geld gescheiden op.
 • Doe altijd aangifte. Het signalement van uw dader of de precieze toedracht, kan wel eens extra tips voor de politie opleveren bij het opsporen van zakkenrollers.
 • Vraag ook na of er iets teruggevonden is. Misschien vinden medeburgers (een deel van) uw spullen wel terug en geven die af bij de politie.

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied, herziening 2 (Steenovensebaan 55)
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied – herziening 2- Steenovensebaan 55 te Dorst’ vast te stellen. Met dit voorstel wordt de vestiging van een rijhal en paardenstallen mogelijk gemaakt.

Bestemmingsplanherziening voor gedeelte perceel Tuincentrum Van Leijsen
Het college heeft ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Leijsenakkers, herziening 2 (Leijsenstraat 47, v.m. Tuincentrum Groenrijk). Voor deze herziening ziet het college af van een inspraakprocedure, omdat het hier gaat om kleinschalige wijzigingen. Het college start met de vaststellingsprocedure door het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere waarden ter visie te leggen.

Bouwplan uitbreiding tennispaviljoen OTC De Warande
OTC De Warande heeft een verzoek ingediend om het bestaande tennispaviljoen te verbouwen en in beperkte mate uit te breiden. Het college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de plannen van de initiatiefnemer en volgt hiervoor de benodigde ontheffingsprocedure van artikel 4.1.1 Wro en artikel 3.23 Bro.

Herbenoeming leden Adviescommissie bezwaarschriften Awb
Het college heeft besloten de volgende externe leden van de Adviescommissie bezwaarschriften Awb te herbenoemen: de heer mr. P.H.C.M. Schoemaker (voorzitter), de heer mr. M.J. Teunissen, de heer mr. K.M. Peters, de heer mr. H.J.J. Stellinga, de heer mr. M.T. Van Vliet. Mevrouw mr. K. van Waesberghe is aangewezen als secretaris van de commissie bezwaarschriften Awb. De heer mr. P.J.M. van Iersel is aangewezen als plaatsvervanger van de secretaris.

Het aantrekken van een vaste geldlening tot een bedrag van €25 miljoen
Het college heeft besloten een vaste geldlening aan te trekken tot een bedrage van €25 miljoen met lineaire aflossing en een looptijd van vijf jaar. Door het aantrekken van deze lening beschikt onze gemeente gedurende langere tijd over een substantieel bedrag aan financieringsmiddelen tegen een vast, historisch laag, percentage.

Instellen Marktcommissie periode 2010-2014
Het college heeft de leden van de Marktcommissie voor de periode 2010-2014 benoemd en trekt hiermee de benoeming van de vorige Marktcommissie (3 maart 2008) in. De Marktcommissie geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over zaken die direct betrekking hebben op de markten.

Beslissing op bezwaar tegen toepassing bestuursdwang m.b.t. verkeerd geplaatste fiets
Het college heeft het bezwaarschrift tegen de toepassing van bestuursdwang met betrekking tot een verkeerd geplaatste fiets ontvankelijk en gegrond verklaard. Het omstreden besluit wordt ingetrokken en de wegsleep- en bezwaarkosten worden kwijtgescholden. Het college volgt hiermee het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht.

Beslissing op bezwaar tegen verleende standplaatsvergunning Oliebollenkraam Markt
Het college heeft het bezwaarschrift tegen de verleende standplaatsvergunning van de oliebollenkraam op de Markt ongegrond verklaard. Het omstreden besluit wordt in stand gelaten. Het college volgt hiermee het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht.

Besluitvorming gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant
Het college stelt de raad voor het college toestemming te geven voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant. Het college heeft ingestemd met de kostenverdeling, waarbij het bedrag per inwoners per gemeente voor alle West-Brabantse gemeenten gelijk wordt getrokken. Met de gemeente Tholen wordt een op haar bijzondere positie afgestemde bijdrage besproken.

Het college stelt de raad verder voor het nog te vormen Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant toestemming te verlenen voor het instellen van de bestuurscommissies: Zorg en Welzijn, Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, Mobiliteit, Middelen, Duurzaamheid, Kleinschalig Collectief Vervoer.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Vrachelsedijk (locatie Bayens)’
Het college stelt de raad voor te besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Vrachelsedijk (locatie Bayens)’ en de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren. Ook stelt het college de raad voor om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de initiatiefnemer een anterieure grondexploitatieovereenkomst is gesloten. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 74 tweekamerappartementen (starterswoningen) en 10 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt.

Regionale visie goederenvervoer West-Brabant
Het college heeft ingestemd met de Visie goederenvervoer West-Brabant en biedt deze aan de raad aan. De visie verwoordt het regionale gedachtegoed tot het bewerkstelligen van duurzaam goederenvervoer in en door West-Brabant.

Uitspraak Raad van State over beroepschriften bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied
De Raad van State heeft op 4 augustus uitspraak gedaan op ingediende beroepen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied.’ Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State en informeert de raad per brief over het vervolgproces.

Initiatiefplan en voorontwerp bestemmingsplan leisurecentrum Statendamweg
Het college heeft onder voorwaarden ingestemd met het initiatiefplan en het voorontwerp-bestemmingsplan voor de realisatie van het leisurecentrum aan de Statendamweg. Beide plannen zijn vrijgegeven voor inspraak.

Het college neemt na beoordeling van de inspraakresultaten een definitief besluit over medewerkering aan het plan en het formeel in procedure brengen van een herziening van het bestemmingsplan. Voorafgaand aan een eventuele herzieningsprocedure zal het college met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst sluiten.

Meevaller budget starterslening
Door een financiële meevaller in het VROM-budget is de rijksbijdrage aan de nog te verstrekken startersleningen groter geweest dan in juni 2010 werd gedacht. Dit heeft tot gevolg dat er nog ruimte is in het gemeentelijk budget om extra startersleningen te kunnen verstrekken.

De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

NAC Streetleague
Het college heeft niet ingestemd met het ontwikkelen van de NAC Streetleague in Oosterhout in de komende drie jaar. Het college is van mening dat dit een inhoudelijk goed initiatief is, maar vindt het in tijden van financiële krapte niet verstandig een meerjarige verplichting aan te gaan.

Handhavend optreden bij Lavi B.V.
Het college heeft besloten de milieuvergunning van Lavi B.V. aan de Steenovensebaan 28 in Dorst in te trekken voor zover deze vergunning niet voldoet aan de best beschikbare technieken.

Huisvesting EHBO-vereniging Oosterhout
Het college heeft besloten om het pand Sperwerstraat 5 tijdelijk te verhuren aan de EHBO-vereniging. De raad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Pilot rolstoelpool Buurstede 17
In samenwerking met Volckaert-SBO is in het kader van prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een pilot voor een rolstoelpool ontwikkeld in de verzorgingsinstelling Buurstede. Het college is akkoord gegaan met deze pilot. De rolstoelpool is toegankelijk voor iedere inwoner van Oosterhout met een loopbeperking die incidenteel een rolstoel nodig heeft. De pilot heeft een looptijd van één jaar. Op basis van de ervaringen wordt gekeken of en op welke manier verder wordt gegaan met de rolstoelpool. De raad wordt per brief geïnformeerd.

Herontwikkeling locatie St. Antoniusstraat 57 e.o.
Het college heeft kennisgenomen van de reactienota ‘Zienswijzen wijzigingsplan locatie St. Antoniushof 57 e.o.’ en het ontwerp 1e wijzigingsplan bestemmingsplan Leijsenakkers vastgesteld. Het plan vormt de afronding van het totale gebied St. Antoniushof. Op de plaats van de voormalige supermarkt komt een nieuwe supermarkt met expeditieruimte. Daarboven worden 24 sociale huurappartementen gerealiseerd. Daarnaast worden aan het St. Antoniushof vier grondgebonden sociale huurwoningen gebouwd.

Om het plan te realiseren heeft het college ook een ontheffing hogere grenswaarde vastgesteld. Deze is nodig in verband met de geluidsbelasting op een deel van de nieuwe woningen als gevolg van het wegverkeer.

Dorst, 12 oktober 2010
Walther Hoosemans

Hieronder de besluiten van de maanden juli en augustus 2010.

Herijking re-integratiebeleid
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om nieuw beleid voor re-integratie vast te stellen. Dit is conform de nota herijking re-integratiebeleid. Het re-integratiebeleid wordt aangepast aan de huidige economische situatie. Daarnaast wordt afgestapt van het uitgangspunt dat iedereen die kan werken een Work First dienstbetrekking krijgt. Voor personen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt zal in plaats daarvan intensieve bemiddeling plaatsvinden.

Kapitaalverstrekking Intergas
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van Intergas om de balans te versterken met een kapitaalverstrekking van in totaal 40 miljoen euro, waarbij alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbelang zullen participeren. De kapitaalverstrekking van de gemeente Oosterhout is bepaald op 6.725.061 euro. De rente die dat vraagt, kan worden weggestreept tegen het dividend.

Beantwoording ex art. 41 vragen Gemeentebelangen (bomen Dennenlaan in Dorst)
Het college heeft de ex art. 41 vragen van Gemeentebelangen over bomen Dennenlaan in Dorst schriftelijk beantwoord. Bomen worden in het gewijzigde plan om en om gekapt.

Beantwoording ex art. 41 vragen Gemeentebelangen, CDA en PvdA, GBV (stand van zaken i-DOP’s)
Het college heeft de ex art. 41 vragen van Gemeentebelangen, CDA, PvdA en GBV over de stand van zaken i-DOP’s schriftelijk beantwoord. De iDops worden behandelend en vastgesteld in de vergadering van de raad op 21 september 2010

Restauratie kloostermuren Abdis van Thornstraat/Zandheuvel Onze Lieve Vrouwe Abdij
Op 18 december 2009 heeft de provincie besloten voor het project restauratie kloostermuren een subsidie te verlenen van maximaal 877.500 euro. Het college heeft kennisgenomen van de subsidiebeschikking van de provincie, de hieraan verbonden voorwaarden en de planning van het project. Daarnaast heeft het college ingestemd met de voorgestelde financiële afhandeling van dit project, met de geringe afwijking van de regels voor groencompensatie en met het vellen van de prunussen. Deze prunussen worden vervangen door platanen.

Visie op de boodschappenstructuur
Het BRO heeft in opdracht van het college een onderzoek uitgevoerd over de uitbreiding en nieuwvestiging van supermarkten in Oosterhout. Het college heeft kennisgenomen van dit onderzoek ‘Oosterhout, Visie op de boodschappenstructuur’. Besloten is om in principe medewerking te verlenen aan:

De vestiging van een Lidl-supermarkt op de locatie Vondellaan
Het opnemen van een Nettorama-supermarkt in het leisurecenter, onder voorwaarde dat én de vestiging aan de Patrijslaan wordt opgeheven en dat deze locatie niet opnieuw wordt ingevuld met een supermarkt, en dat de vestiging van de Nettorama aan de Dr. Janssenslaan wordt opgeheven en deze vrijkomende ruimte niet opnieuw wordt ingevuld met een supermarkt; De vestiging van een Aldi-supermarkt op het Hamoterrein onder de voorwaarde dat dit de verplaatsing betreft van de vestiging Loevesteinlaan.

Projectopdracht leerlingenvervoer
Het college heeft besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar leerlingenvervoer in de gemeente Oosterhout. In het onderzoek wordt bekeken of de kosten van het leerlingenvervoer omlaag kunnen. Bovendien wordt gekeken of de dienstverlening aan de burgers kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen en digitaliseren van aanvragen. En daarnaast richt een deel van het onderzoek zich op de verbetering van het proces van aanvraag door de ouders tot het vervoer van de leerlingen.

Wijziging gemeentelijke bijdrage VROM Starterslening 2010
Het college heeft besloten de Verordening VROM Starterslening 2010 door te laten lopen, waarbij de gemeente de kosten voor de weggevallen rijksbijdrage van 50 procent overneemt. Daarmee draagt Oosterhout in totaal 75 procent bij in de kosten van te verstrekken leningen. De bijdrage van de provincie Noord-Brabant blijft onveranderd 25 procent. De Verordening VROM Starterslening 2010 wordt gefinancierd uit het resterende budget en zal na volledige besteding van het beschikbare budget eindigen.

Verzoeken om planschadevergoeding
Op basis van het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) wijst het college de volgende verzoeken om planschadevergoedingen toe:

 • Planschadevergoeding ter hoogte van 5.000 euro. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 oktober 2009 tot de dag van de uitbetaling en teruggave van het drempelbedrag.
 • Planschadevergoeding ter hoogte van 12.000 euro. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 oktober 2009 tot de dag van de uitbetaling en teruggave van het drempelbedrag.
 • Planschadevergoeding ter hoogte van 7.000 euro. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 augustus 2009 tot de dag van de uitbetaling en teruggave van het drempelbedrag.

Wijziging achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garanties per 1 januari 2011
Het college heeft ingestemd met de wijzigingen die vanaf 1 januari 2011 gelden en die zijn opgenomen in de ‘Achtervangovereenkomst Gemeente 2011’ ten aanzien van de nieuwe Nationale Hypotheekgaranties (NHG). De achtervangfunctie bij de NHG wordt vanaf 1 januari 20011 voor 100 procent door het Rijk ingevuld.

ICT-investeringsprogramma 2010
Het college heeft besloten over de uitvoering van het ICT-uitvoeringsprogramma voor 2010. Zij stelt hiervoor een bedrag van 167.000 euro beschikbaar.

Aanvraag gelden voor het vervangen van twee veegmachines
Het college stelt een bedrag tot 231.000 euro beschikbaar voor de vervanging van twee veegmachines. Voor dit project is samen met de gemeente Breda een Europese aanbesteding doorlopen.

Bestemmingsplanprocedures voor de uitbreiding locatie Van Oldeneellaan 18 (SBO De Wissel) en herontwikkeling locatie Nijenrode 4
Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Van Oldeneellaan 18 gemeente Oosterhout en het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van de locatie Nijenrode 4. Het college is akkoord gegaan met het sluiten van de locatie-ontwikkelingsovereenkomst met Delta Onderwijs voor het uitbreiden van de schoollocatie Van Oldeneellaan 18 en met Thuisvester voor het ontwikkelen en realiseren van 29 grondgebonden woningen op de locatie Nijenrode 4.

Bouwaanvraag t.b.v. bouw rijhal en paardenstallen Steenovensebaan 55 in Dorst
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het volgen van een procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor de locatie Steenovensebaan 55 in Dorst. Na wijziging van het bestemmingsplan stemt het college in met het verlenen van de gevraagde bouwvergunning.

Aanschaf en installatie van beheer op afstand voor diverse gymzalen
Het college is akkoord gegaan met het uitbreiden van beheer op afstand van diverse gymzalen. Door beheer op afstand kunnen scholen en overige klanten zonder permanente aanwezigheid van een medewerker toegang krijgen tot een gymzaal. Hiervoor is 60.000 euro beschikbaar gesteld dat ten laste komt van de uitvoeringsplanning 2010, onderdeel sport. Het college is akkoord gegaan een enkelvoudige onderhandse aanbesteding van het beheer-op-afstand-systeem en wijkt hiermee af van het inkoop- en aanbestedingsreglement. De overige benodigde werkzaamheden worden wel meervoudig onderhands aanbesteed.

Maatschappelijke Zorg (Wmo): ketenzorg dementie Oosterhout
Het college heeft kennisgenomen van het werkplan 2010 Ketenzorg dementie Oosterhout. Met het Lokaal Dementie Programma wordt de zorg rondom dementie in de keten met plaatselijke zorgaanbieders verankerd. Het college gaat ook akkoord met de facilitering van het totale programma ketenzorg dementie in het kader van de uitvoering van prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo.

Paraatheid brandweer Oosterhout
Burgemeester en wethouders hebben besloten binnen de beschikbare middelen de dagdienstbrandweer in Oosterhout op sterkte te brengen met 3,38 fte. Met deze versterking op het gebied van preventie, onderhoud en techniek kan een adequate paraatheid tijdens kantooruren worden gegarandeerd, waarmee de brandweer kan voldoen aan de wettelijke taak. De bijbehorende gelden worden verrekend met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Stedenbouwkundig plan Beneluxweg
Burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerpstedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van de locatie Beneluxweg vast te stellen. Dit stedenbouwkundig plan wordt, op basis van de gemeentelijke inspraakverordening, met ingang van 1 juli 2010 gedurende vier weken ter inzage gelegd.

Bergingsriool Dorst en herinrichting Dorpsplein
Het college heeft het Definitief Ontwerp voor het Bergingsriool Dorst en de Rioolvervanging Spoorstraat vastgesteld. Daarbij gaat zij akkoord met het dunnen van de dubbele rij moeraseiken in de Dennenlaan. De bomen worden om en om gedund.

Vervangen van een grasveegmachine
Het college heeft €16.400,- beschikbaar gesteld voor het vervangen van een grasveegmachine.

Afwijzing initiatief voor de realisatie van een casino nabij de bromtol-rotonde Weststad
Burgemeester en wethouders hebben het initiatief en schetsplan voor de realisatie van een wegrestaurant in combinatie met een casino en VVV-informatiepunt nabij de ‘bromtol-rotonde’ op Weststad afgewezen. De vestiging van een casino past niet in het beleid en bij de leisure-ontwikkeling aan de Statendamweg.

Gunning bouwfysica en brandveiligheid Huis voor Cultuur
Voor de verdere uitwerking van de plannen voor het Huis voor Cultuur is het nodig advies in te winnen over bouwfysica en brandpreventie. Het college heeft besloten deze opdracht te gunnen aan LBP Sight in Nieuwegein. Daarmee wordt afgeweken van het aanbestedingsbeleid.

Nota organisatie-inrichting Informatie- en Servicecentrum en herpositionering cluster Veiligheid en overige functies VVH
Het college heeft een besluit genomen over de denkrichting voor de inrichting van het Informatie- en Servicecentrum en de herpositionering van de afdeling Veiligheid, Vergunningen, Handhaving. Deze denkrichting is bedoeld om de dienstverlening, één van de speerpunten in het coalitieakkoord, verder te verbeteren en te borgen in de organisatie. De afdelingen die in het stadhuis het meest te maken hebben met klantcontact, worden in elkaar geschoven tot één afdeling. De denkrichting wordt verder uitgewerkt door de benoemde kwartiermakers en de betrokken medewerkers.

Toekomst bijzonder programma Centrum+ en Stadsmanagement
Het college heeft besloten Alliantiemanagement en bijzonder programma Centrum+ te laten indalen in de gemeentelijke organisatie. De synergie en afstemming, en daarmee de bijzondere aandacht voor het stadscentrum, wordt geborgd door het interne afstemmingsoverleg en de externe stuurgroep te laten voortbestaan. De unitleider Beheer openbare ruimte zal de taak van coördinerend manager vervullen. Voor de diverse onderdelen van het bijzonder programma Centrum+ zijn directe contactpersonen benoemd.

Invoering telefoonnummer 14 0162
Vanuit de rijksoverheid, programma Antwoord©, worden gemeenten gestimuleerd om hun telefonische dienstverlening in de toekomst zoveel mogelijk onder te brengen onder één telefoonnummer (’14 plus het eigen netnummer’). Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van het invoeringstraject voor het telefoonnummer 14 0162 en besloten tot de ondertekening van het Antwoord©-convenant.

Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
De heer A.J.M.C. Schoenmakers en de heer M.P.C. Willemsen zijn benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De heer Schoenmakers is benoemd voor de periode van 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2011. De heer Willemsen is benoemd voor de periode dat hij wethouder is.

Voortzetten opdracht aan Surplus Welzijn voor beheer en exploitatie activiteitencentrum in de Bunthoef
Het college heeft kennisgenomen van het evaluatieverslag van Surplus Welzijn over het beheer, de exploitatie en de programmering van het activiteitencentrum de Bunthoef, over de periode van 12 december 2009 tot 1 juli 2010. Op basis van deze evaluatie heeft het college besloten dat Surplus Welzijn haar opdracht binnen de huidige financiële middelen kan voortzetten tot 1 januari 2011. Uitgangspunt is dat de Bunthoef een activiteitencentrum blijft en daarnaast wordt blijvend ingezet op veiligheid. De afspraken worden opgenomen in het nieuwe outputcontract voor 2011.

Dorst: eindrapportage uitwerking scenario’s voor de ontwikkeling van de maatschappelijke voorzieningen
Het college heeft kennisgenomen van de eindrapportage van de uitwerking van twee scenario’s voor de ontwikkeling van de maatschappelijke voorzieningen in Dorst. Op basis daarvan heeft het college besloten af te zien van zowel nieuwbouw, als van (grootschalige) renovatie van bestaande gebouwen. Het college heeft besloten een aantal maatregelen te treffen om de voorzieningen in Dorst op een aanvaardbaar niveau te houden. De mogelijkheden tot honorering van de overige wensen van de gebruikers worden onderzocht binnen de iDops. De raad wordt per brief over dit onderwerp geïnformeerd.

Park Brakestein
Park Brakestein wordt gerestaureerd en opengesteld voor publiek. De restauratie draagt bij aan een duurzame instandhouding van het park en de daarin aanwezige monumentale bomen. Met deze restauratie biedt de gemeente een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen het stadscentrum en het Slotjesveld. Het college heeft ten behoeve van de restauratie een velvergunning verleend voor 57 bomen. Ook heeft zij een monumentenvergunning verleend voor de restauratie van Park Brakestein.

Plaatsen van tijdelijke kleed- en wasvoorzieningen bij VV TSC
Het college heeft besloten bij VV TSC twee tijdelijke units te plaatsen met elk twee kleed- en wasruimtes.

De sloop van de voormalige brandweerkazerne Slotjesveld
Het college heeft besloten in te stemmen met de sloop van de voormalige brandweerkazerne aan het Slotjesveld. Gezien de staat van onderhoud van het pand en de investeringen die het vergt om deze op redelijk niveau te brengen, is dit de meest realistische optie. Bovendien kan het college daarmee flexibel inspelen op initiatieven tot herontwikkeling van deze locatie. De huurovereenkomst met de ORTS zal per 1 augustus 2011 worden beëindigd. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Uitvoeringsprogramma fietspromotie 2010-2015
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in augustus 2010 te starten met het promoten van de fiets als vervoermiddel. Voor de periode 2010-2015 is hiervoor een activiteitenprogramma opgesteld.

Vaststelling uitwerking CAO 2009-2011 sector gemeenten
Het college heeft enkele wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld en heeft besloten deze wijzigingen op de volgende data te laten ingaan:

 • verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5 procent per 1 januari 2010;
 • salarisverhoging van 0,5 procent per 1 januari 2011;
 • verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5 procent per 1 januari 2011;
 • de onderwerpen: militaire dienst per 1 oktober 2010, vakantieopbouw per 1 oktober 2010, overlijdensuitkering per 1 oktober 2010, tegemoetkoming ziektekosten per januari 2010 en verplaatsingskosten per 1 januari 2010.

Inspraakreactie provinciale Verordening ruimte, fase 2
Het college heeft ingestemd met de op enkele onderdelen gewijzigde inspraakreactie op de provinciale Verordening ruimte fase 2. De eerder geformuleerde inspraakreactie is op twee onderdelen aangepast. De provinciale Verordening Ruimte fase 1 en 2 bevat eisen waaraan de bestemmingsplannen in de ogen van de provincie aan moeten voldoen.

Dorst, 1 september 2010
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Opgeladen
De zomervakantie is voorbij en velen zijn op vakantie geweest. Lekker even eruit en enkele weken iets anders dan de normale dagelijkse gang van zaken. Wanneer je dan terug bent op je werk, wordt vaak de opmerking geplaatst: “Zo, batterij weer opgeladen?” Blijkbaar hebben mensen het nodig om even de zinnen te verzetten, om even stil te staan, om even uit het vaak toch drukke leven te stappen. Vakantie is dan een uitstekende manier om dit te doen. De een zoekt dan de rust op, de ander duikt in het feestgedruis en weer een ander snuift aan andere culturen. Maar om even pas op de plaats te maken in je leven, hoef je niet persé op vakantie te gaan. Kerkgangers weten dat. Een bezoek aan de kerk, niet per definitie vanwege een viering, bied je de mogelijkheid om even tot rust en bezinning te komen. Weer even nadenken over hoe je in het leven staat, waar je in gelooft, wat eigenlijk belangrijk is in je leven. Het voordeel van een viering is dat de voorganger/-ster je handvaten kan geven om daar eens over na te denken, geïnspireerd natuurlijk door de Bijbel. Ook een bezoek aan de kerk kan je batterij dus opladen. En dan is het dus fijn als de kerk er is en blijft bestaan, ook als gebouw. Gelukkig wordt er in Dorst hard gewerkt om het gebouw de kerk overeind te houden door financieel zaken goed op orde te krijgen (daarover meer in het volgende artikel) en door de inzet van vrijwilligers/-sters. En bij deze vrijwilligers/-sters staan we na de vakantie, nu we met een opgeladen batterij weer aan de slag kunnen, even stil tijdens de Opening van het Werkjaar. Het is fijn dat zij hun energie aanwenden voor onze parochie en dan mag daar best even aandacht aan gegeven worden. Lees verderop meer over deze feestelijke dag.

Veel leesplezier en sta daardoor even stil bij onze kerk in Dorst.

Leren leven met een lach en een traan
Wie al een tijdje meedraait in dit leven, weet dat de dingen nooit alleen komen. Als iets vreugdevols zich aandient, ligt er meestal ook wat verdriet op de loer. En andersom, zelfs bij uitzichtloze droefenis breekt toch de zon door. Bij kleine dingen is het niet anders dan bij grote. In de Marcoenkerk waren we blij met pater Berkenbosch. Een stevige voorganger, die als je goed keek toch wat wankel op zijn benen stond. Hij was blij met Dorst, Dorst was blij met hem. De vreugde was van korte duur. Gezien zijn hoge leeftijd is dat natuurlijk ook begrijpelijk. Dat het niet meer ging, doet ook hem ongetwijfeld verdriet. Laten we dankbaar zijn voor wat hij gaf.

Goed, dat was een traan. De lach zit hem in het dak. Het dak van de kerk. Voor wie het niet mocht weten, dat dak (en de goten) is nodig aan vervanging toe. Er is al gedurende enige jaren over gesproken. Opnieuw veel praten, met elkaar in de nieuwe parochie, met bouwkundigen en met de bisdomleiding, heeft inmiddels de meeste wolken verdreven. Zoals het er nu naar uitziet, staan alle neuzen ongeveer dezelfde kant op en gaan we binnen niet al te lange tijd aan de slag. De kerk moet er toch goed uitzien, als Dorst in 2012 het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw viert. Naar schatting gaat de klus zes à zeven maanden duren. Dit najaar gaan we alle plooien gladstrijken en proberen we om nog wat meer (dan de al toegezegde) subsidie binnen te krijgen. Ook gaan we samen met de parochiecommissie bespreken hoe we met acties binnen de gemeenschap van Dorst nog wat extra geldmiddelen kunnen verzamelen. We rekenen erop dat we in april/mei volgend jaar met het werk kunnen beginnen. Me dunkt, een lach waard. Alles is betrekkelijk. Het dak van de kerk zal geen grote invloed hebben op je levensgeluk. Het leed en het geluk dat in je eigen leven, heel dicht bij je, gebeurt, is natuurlijk van veel meer belang. Voor wie het moeilijk heeft, biedt de vervanging van een dakbedekking geen echte troost. Maar wel de wetenschap dat bij kleine dingen dezelfde wetten gelden als bij de grote. Dat is toch een houvast, als je het moeilijk hebt. Na de tijd voor een traan, komt de tijd voor een lach.

Anton Kamps, pastoor

Speciale diensten
Opening van het Werkjaar
Zondag 19 september is er een eucharistieviering die in het teken staat van de Opening van het Werkjaar. De vrijwilligers/-sters zullen centraal staan in deze viering. Na de viering is er voor deze vrijwilligers/-sters en hun partner een feestelijke bijeenkomst in de Klip.

Viering en processie naar Vredeskapel
Zondag 10 oktober vindt er een eucharistieviering plaats, waarin pastor T. Gerritsen zal voorgaan. Na de viering gaan we in processie naar de Vredeskapel met medewerking van fanfare Sint Joris.

Viering Allerzielen
Op dinsdagavond 2 november om 19:00 uur wordt Allerzielen gevierd, gevolgd door een bezoek aan het kerkhof. Pastor Anton Kamps zal voorgaan.

Vieringen
Oktober
zondag 03-10. Woord & communie viering. Vvoorgangster: pastor R. Engelen
zondag 10-10. Eucharistieviering gevolgd door processie naar Vredeskapel. Voorganger: pastor T. Gerritsen
zondag 17-10. Woord & communie viering. Voorgangster: T. van Velthoven
zondag 24-10. Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Kamps
zondag 31-10. Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Kamps

November
dinsdag 02-11. Viering Allerzielen om 19:00 uur gevolgd door een bezoek aan het kerkhof. Voorganger: pastor A. Kamps
zondag 07-11. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 14-11. Woord & communie viering. Voorganger: J. van Alphen
zondag 21-11. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. v.d. Leest

+++

Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst schenkt bijna € 11.000.00 aan verenigingen en stichtingen in Dorst

Sinds de start van de Midzomer Nachtfeesten in Dorst (2005) heeft de stichting een bedrag van bijna € 11.000.00 (elf duizend) geschonken aan verenigingen en stichtingen in Dorst. Gelet op het doel van de stichting – het organiseren en mogelijk maken van activiteiten welke een bijdrage leveren aan de saamhorigheid en culturele betrokkenheid van het dorp Dorst – heeft de stichting de afgelopen jaren meerdere activiteiten kunnen ondersteunen. De Stichting kan en doet dat niet alleen, doch met hulp van vele sponsoren, vrijwilligers en ondersteuning van meerdere verenigingen uit het dorp. De sponsoren komen voor 90% uit Dorst of hebben nauwe banden met Dorst. Mede door de geweldige ondersteuning van deze sponsoren is het Midzomer Nachtfeest uitgegroeid tot een feest wat niet meer weg te denken is uit Dorst.

Een greep uit de activiteiten die ondersteund zijn, jubilea van St. Joris, V.V. Neerlandia, Stichting de Kater (karnaval), Bond van Ouderen, ONA (ontspanning na arbeid), Peuterspeelzaal de Dorstse Rakkertjes, ondersteuning van het kindervakantiewerk, opleiding reanimatie, aanschaf kleding St. Nicolaas comité, viering Koninginnedag Oranje comité, Opleiding EHBO, gedupeerde van brand inbraak karnaval.Een breed scala van activiteiten die mede door ondersteuning vanuit de Stichting Midzomer Nachtfeest zijn mogelijk gemaakt.

In 2010 is voor de 1e keer door de Stichting de kermis Dorst georganiseerd en is de opbrengst daarvan, een bedrag van € 650.00 geschonken aan de vereniging St. Joris. De Stichting Midzomer Nachtfeest is geen spaarvereniging/stichting, doch organiseert het evenement om de gelden die daarvan overblijven te schenken aan activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen, comités en stichtingen in Dorst. Dus schroom niet en dien een aanvraag in! Voor meer informatie omtrent de regelgeving voor schenkingen mag U bellen met Walther Hoosemans, 06-54346937 of spreek hem gewoon aan.

Zoals U leest een Stichting met een brede doelstelling om de saamhorigheid en betrokkenheid (leefbaarheid) in Dorst te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.

Namens het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest
Walther Hoosemans, voorzitter

+++

Schriftelijke vragen aan het College m.b.t. parkeren op de Hoevestraat

Geacht College,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Gedurende een langere periode treden regelmatig stremmingen op door veelvuldig aan beide zijde van de Hoevestraat (tussen Dorst en Oosterhout) geparkeerde voertuigen (personenauto’s). Deze voertuigen worden met name geparkeerd op het gedeelte gelegen tussen de kruising Wethouder van Dijklaan – Ketenbaan en de ingang van het pannenkoekenhuis de Hannebroeck. De voertuigen worden geparkeerd aan beide zijde van de rijbaan en wel zodanig dat een gedeelte van deze voertuigen op de rijbaan staat. Door aan beide zijde van de Hoevestraat te parkeren blijft er een smalle doorgang over, die alsdan alleen nog geschikt is voor een – richting verkeer. Met name afgelopen weekend (mooi weer) was de situatie ter plaatse zodanig dat verkeer van twee kanten niet mogelijk was en vele bestuurders over een groot gedeelte van de Hoevestraat achteruit diende rijden. De oorzaak van dit veelvuldig parkeren is gelegen in het feit dat ter plaatse de start is van een mountain bike route en meerdere wandelroutes. Doordat de Hoevestraat geblokkeerd wordt door veelvuldig geparkeerd staande voertuigen is het voor de hulpdiensten (politie – brandweer en ambulance) niet mogelijk om in geval van een hulpverlening snel ter plaatse te kunnen komen. Hiermede bedoel ik Pannenkoekenhuis de Hannebroeck en het buurtschap Seters. Ook Dorst is mede aangewezen op ondersteuning van de brandweer en politie vanuit Oosterhout en ook dat kan problemen op leveren in geval zich een hulpverlening voordoet in Dorst.

Gemeentebelangen heeft de onderstaande vragen aan het College:

 • Is het College op de hoogte van deze parkeerproblemen op de Hoevestraat tussen Dorst en Oosterhout en dan met name in de weekenden (zaterdag en zondag)
 • Zo ja, wat gaat de gemeente Oosterhout daartoe ondernemen om deze parkeerproblemen te beperken en een vrije doorgang voor het verkeer te bewerkstelligen
 • Is de gemeente Oosterhout dan bereid om ter plaatse aan een zijde van de Hoevestraat een parkeer/stopverbod in te stellen
 • Gaat de gemeente Oosterhout in overleg met politie – brandweer en ambulancedienst om deze beperkingen bespreekbaar te maken en zorg te dragen dat er in geval van een hulpverlening een alternatieve route beschikbaar en berijdbaar is
 • Is er nog overleg met Staatsbosbeheer over de toezegging m.b.t. de aanleg van een parkeerplaats voor 200 plaatsen ter hoogte van de Hoevestraat (gebiedsplan de Wijde Biesbosch)
 • Gaat de gemeente Oosterhout de belijning van de fiets suggestie stroken op dit gedeelte van de Hoevestraat opnieuw aanbrengen, zodat voor weggebruikers duidelijk wordt dat hierop niet geparkeerd mag worden
 • Is het College bereid om de aanleg van de eco zone variant op de Hoevestraat die voorlopig is opgenomen in de werkvoorraad sneller te programmeren als uitvoeringstaak om dit gedeelte van de verbinding tussen Dorst en Oosterhout voor het fietsverkeer veiliger te maken.

Uw antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
W.P.J.M. Hoosemans
Raadslid Gemeentebelangen

+++

P.V. de Olijftak 60 jaar

De vereniging is opgericht op 1 januari 1950. Voor die tijd bestond in Dorst al de P.V. de Luchtklievers. Deze vereniging was aangesloten bij C.C. Breda en Omstreken. De Duiven moesten worden ingemand in Breda. Omdat men in die tijd nog niet beschikte over moderne vervoersmiddelen moest alles op de fiets gebeuren. Vaak werkte het weer ook niet mee. Daarop besloten C. Broeders, J. Kuijstermans, A. v.Mook en P. Nouws de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe vereniging op te richten. Wat later kwamen daar Jac. Broeders en J.C. Boomaars bij. Deze mensen werden bij het oprichten met raad en daad terzijde gestaan door Gerrit van den Brand uit Rijen. Daardoor kon op 1 januari 1950 de P.V. Olijftak worden opgericht. Voorwaarde was echter wel, dat de vereniging minimaal 20 leden moest tellen om voor een npo- en znb nummer in aanmerking te komen en zo aan de wedvluchten mee te kunnen doen. Toen bleek ook, dat de samenhang in de kleine gemeenschap, dat Dorst toen was, enorm was. Binnen de kortste tijd was het aantal leden gestegen tot 20 en kon het spel beginnen. En spoedig was de Olijftak geheel zelfstandig. De vereniging was aanvankelijk gevestigd in café A. de Jong.

In de schuur van café A. de Jong in Dorst konden de leden hun duiven brengen, waar de duiven van een gummi ring werden voorzien en in een grote mand werden gedaan. Daarna werden deze met de rest van de duiven uit heel Brabant naar België of Frankrijk gebracht. Op de plaats van bestemming werden alle duiven tegelijk losgelaten en dan was het afwachten welke duif het snelste thuis was. Bij thuiskomst werd de gummi ring eraf gehaald en in een speciale klok gedaan. Als de meeste duiven thuis waren ging de liefhebber met zijn klok naar het café. Daar werd gekeken welke gummi ring als snelste in de klok was gedaan. Met de hand werd van alle duiven uitgerekend in meters per minuut hoe snel ze thuis waren en zo werd de uitslag bekend. Alle liefhebbers kwamen na een paar uur terug om in het café te kijken wie de winnaar was en hoeveel van zijn eigen duiven er prijs hadden.

Toch bleek na een aantal jaren , dat er te weinig duiven meegingen met de vlucht en dat het wel erg duur werd om speciaal een vrachtwagen naar Dorst te laten komen. Er werd besloten om samen te gaan met Bavel. Dit was echter maar van korte duur, omdat de leden van Dorst er met alle prijzen vandoor gingen. Alles werd weer als vroeger. Alle leden weer op de fiets naar Breda. Gelukkig kwamen er steeds meer auto’s en werd het wat makelijker.

Zoals het nu is
P.V. de Olijftak is wel blijven bestaan, maar dan als vriendenclub. In Dorst zelf zijn nog maar 2 spelende hokken. C. Boomaars en Wout en Geanne Damen. Onze penningmeester C. Boot woont ook in Dorst, maar heeft geen duiven. De overige leden komen uit onze omgeving. Iedere week word er een uitslag gemaakt. De duivensport is gelukkig ook gemoderniseerd. Er word veel gebruik gemaakt van de computer en het internet. Zo heeft P.V. de Olijftak een eigen Site. Wekelijks komen hierop de uitslag en de tussenstand van de diverse kampioenschappen te staan. Deze worden gemaakt door Geanne Damen.

Tegenwoordig hebben de meeste liefhebbers een elektronisch klok systeem , de gummi ringen van vroeger worden nauwelijks nog gebruikt. De duiven hebben nu een ring met een chip erin aan. Als ze Thuis komen landen ze op een plank aan het hok, waarin een antenne ligt, die de ringen kunnen registreren met de precieze aankomst tijd. De systemen kunnen automatisch ingelezen worden in de computer. Een speciaal programma rekent dan uit welke duif het snelste is. Dus geen pen, papier, klokken en rekenmachines als vroeger meer nodig. Het is allemaal een stuk eenvoudiger geworden.

Wat niet veranderd is de verzorging van de duiven. Alle duiven moeten optimaal in conditie zijn om aan wedstrijden deel te kunnen nemen. Op tijd eten en drinken, de hokken schoon maken , de duiven thuis loslaten, zodat ze kunnen trainen voor de wedstrijd. En soms zelf even naar België rijden om ze te laten oefenen de weg naar huis te vinden , zijn de handelingen, die daar bij horen. Hoe een duif de weg naar huis vind is nog steeds een raadsel. Hier zijn verschillende theorieën over.

Wat doet P.V. de Olijftak nog meer
Eind december heeft P.V. de Olijftak zijn kampioenen dag . De winnaars worden dan gehuldigd. De laatste jaren word dit met een powerpoint presentatie gedaan. Op een groot scherm is de kampioen te zien met zijn behaalde kampioenschap(pen). Iedere kampioen krijgt een diploma. In dit kampioenen weekend wordt er ook een tentoonstelling gehouden. Ieder lid brengt zijn mooiste duiven mee naar Café/zaal Dorpszicht in Dorst, waar de vereniging al jaren thuis is. De keurmeester, een liefhebber uit een andere vereniging geeft de duiven punten voor de algemene indruk en conditie en beoordeeld hem op zijn vliegkwaliteiten. De duif met de meeste punten wint. Er zijn verschillende categorieën zoals Oude duiven, jaarling duiven (1 jaar oud) en jonge duiven. Dan is er nog een verschil tussen mannen (doffers) en vrouwen (duivinnen). Voor de winnaar is er een mooie beker.

In juli hebben we dan nog onze traditionele kermisvlucht (vroeger gehouden met de kermis in Dorst). Ieder lid geeft zijn beste duif mee. Tijdens een gezellige bbq wordt de winnaar bekend gemaakt.

60-jarig bestaan
Om het 60-jarig bestaan te kinnen vieren hebben we vorig jaar een enveloppen actie gehouden. Aan het eind van dat seizoen hebben we nog een jonge duiven verkoop gehouden. De opbrengst van beide acties kunnen we besteden aan leuke activiteiten in ons jubileum jaar. Een van de activiteiten is een eenhoksrace, die we gaan houden . In maart hebben alle leden 2 jonge duiven aangeleverd bij de heer Peemen. Op het hok achter in zijn tuin worden ze door hem verzorgd. De duiven gaan met de vluchten van de jonge duiven mee om getraind te worden. Op 11 september was de eind race. De duiven werden op een afstand van ong. 80 km om de 10 min. 2 aan 2 los gelaten. Alle leden waren die dag aanwezig bij het hok en wachtten gespannen op de thuiskomst van de duiven. Zodra alle duiven thuis waren, kon bekend gemaakt worden, wie de duif heeft, die deze afstand het snelst afgelegd heeft.

Zoals u kunt lezen is P.V. de Olijftak een gezellige club mensen, waar met veel plezier de duivensport beleefd wordt. Mochten er nog vragen zijn over onze sport, kijk op onze site P.V. de Olijftak Dorst of neem contact op met een van onze leden.

Namens het bestuur,
W. Damen secr.