November 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Het is weer november, en dat is aardig te merken. Het waait en regent af en toe zo hard dat je zou gaan vermoeden dat de weergoden ons er iets duidelijk mee willen maken. Daarentegen is het wel een genot om nu door het bos te rijden, met al die mooie herfstkleuren!

Nadat we vorige maand weer een beetje moesten opkrabbelen na de zomerstop, is er in november weer genoeg nieuws uit ons mooie dorpje te melden. Daarom:

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2011
Het college stelt de raad voor de Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2011 vast te stellen. Het voorstel omvat een indexatie van de parkeerautomaat- en vergunningtarieven met 2%. Daarnaast wil het college het tarief voor de eerste parkeervergunning laten vaststellen op €32,50 per jaar. De raad krijgt tot slot het voorstel voor een verhoging van de vergoeding voor het afhandelen van niet betaalde parkeerbelastingen, de naheffingsaanslag. Deze vergoeding is het maximum dat de gemeente van het rijk in rekening mag brengen, maar dekt niet de kosten die de gemeente maakt.

De Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2011 wordt vóór de andere verordeningen vastgesteld, zodat parkeervergunningen ruim voor 1 januari 2011 kunnen worden verstrekt.

Invulling motie energieboxen
Het college heeft besloten deel te nemen aan een regionale campagne die zich richt op het energiegedrag van inwoners van Oosterhout. Naast regionale activiteiten, zoals een energiebeurs en -krant wordt in Oosterhout een cursus energiebesparing aangeboden. Het college geeft hiermee invulling aan de motie van de raad bij de behandeling van de nota minimabeleid op 19 mei 2009.

Integrale Jeugdgezondheidszorg
Het college heeft opnieuw ingestemd met de bestuursopdracht Integrale Jeugdgezondheidszorg 2008-2010. Daarin werken de 18 gemeenten van West-Brabant en de JGZ-instellingen samen. Definitieve besluitvorming over de samenwerking vindt plaats als de plannen nader zijn uitgewerkt. De regionale visie op integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen van 0 tot 19 jaar beoogt onder meer uitvoering van de JGZ zonder overdrachtsmomenten en met extra aandacht op cruciale leeftijdsfasen.

2011 dient het laatste overgangsjaar te zijn tussen opgesplitste uitvoering van de jeugdgezondheidszorg naar integrale jeugdgezondheidszorg. Het college heeft besloten om voor 2011 de JGZ 0-4 jaar onderhands te gunnen aan Thebe Jeugdgezondheidszorg. De JGZ 4-19 jaar is verstrekt aan de GGD via het basistakenpakket GGD 2009-2012.

Startnotitie N282 verkeersproblematiek Dorst
De Rijksweg N282 leidt tot verkeersproblemen. Medio 2009 is een intentieovereenkomst met de provincie gesloten en is besloten een planstudie/MER (milieueffectrapportage) voor het gedeelte Dorst – Breda van de N282 uit te voeren. Als eerste stap daarvoor heeft het college een startnotitie vastgesteld. De startnotitie geeft een beschrijving van de problematiek, geeft aan welke oplossingen onderzocht zullen worden en beschrijft hoe de verschillende oplossingen beoordeeld zullen worden in het MER. De startnotitie wordt ter vaststelling aangeboden aan de provincie en ligt vanaf 4 november 2010 ter inzage. Als onderdeel van de inspraakprocedure zal ook een informatieavond worden gehouden.

Pilot inburgering op de werkvloer bij Merba
Banketbakkerij Merba en Taalvakwerk werken mee aan een pilot, die Merba-medewerkers de mogelijkheid biedt om in te burgeren op de werkvloer. Het college heeft besloten Persoonsgebonden Inburgeringsbudgetten (PIBs) in te zetten om deze pilot mogelijk te maken. In afwijking van het inkoopbeleid wordt de pilot één op één gegund aan Taalvakwerk.

Aangaan convenant Horizontaal Toezicht
De gemeente Oosterhout en de Belastingdienst sluiten een convenant voor Horizontaal Toezicht. Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf.

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat Oosterhout fiscale zaken dermate onder controle heeft, dat Horizontaal Toezicht mogelijk is. De gemeente zal de komende tijd in samenwerking met de Belastingdienst de interne beheersing van fiscale processen verder uitbouwen. De samenwerking vergroot de zekerheid van de fiscale positie van de gemeente en zal naar verwachting tijdrovende en kostbare bezwaar- en beroepsprocedures voorkomen. Wethouder Peters zal het convenant in november tekenen.

Haalbaarheidsonderzoek cameratoezicht winkelcentra
Het college heeft kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek Cameratoezicht. Doel van het onderzoek was te bepalen of er een zodanig probleem is met de openbare orde in de Oosterhoutse winkelcentra dat het inzetten van openbare orde camera’s volgens de wettelijke bepalingen gerechtvaardigd is. De lokale driehoek (de burgemeester, de teamchef politie en de officier van justitie) komt tot de conclusie dat deze vorm van cameratoezicht op basis van dit onderzoek op dit moment niet gerechtvaardigd is.

Politie, justitie, gemeente en ondernemers werken in alle winkelcentra al samen aan een veilig winkelgebied. Omdat de problematiek met de openbare orde in de binnenstad relatief wat zwaarder is, stelt de driehoek voor om daar de samenwerking en het politietoezicht te intensiveren. In alle winkelcentra zijn private camera’s opgehangen of worden de mogelijkheden onderzocht om dit te doen. Deze camera’s zijn gericht op winkelbeveiliging.

Vrijgeven voor vaststellingsprocedure ontwerp-bestemmingplan ‘Warandepoort’ en ontwerp-ontheffingsbesluit wegverkeerslawaai Wet Geluidhinder
Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan voor de Warandepoort vrij te geven voor de vaststellingsprocedure. Deze toekomstige woningbouwlocatie ligt tussen het Wilhelminakanaal, het Paterserf en het Kapucijnenhof. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 16 november 2010 ter inzage, evenals het ontwerp-ontheffingsbesluit voor het wegverkeerslawaai op grond van de Wet Geluidhinder. Het beeldkwaliteitsplan, dat bij iedere nieuwe woningbouwontwikkeling moet worden opgesteld, zal kort daarop ter inzage worden gelegd. De gemeenteraad zal het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vervolgens vaststellen.

Uitvoering Work First
Het college heeft kennisgenomen van de nieuwe overeenkomst met !GO B.V. voor de uitvoering van Work First voor de periode van 1 september 2010 tot en met 31 december 2011. Dit op basis van het besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2010 om Work First in te blijven zetten en het alleenrecht voor de uitvoering hiervan te gunnen aan !GO B.V. Work First is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk re-integratiebeleid. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen die in staat is om te werken, ook aan het werk gaat.

De raad wordt per brief geïnformeerd over deze nieuwe overeenkomst en over de kosten van Work First in vergelijking met andere Work First-trajecten in het land.

Bezuinigingsvoorstellen Kleinschalig Collectief Vervoer
Het college heeft besloten het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) te informeren over haar voorkeuren over het voorgestelde collectieve en individuele pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Het KCV organiseert het deeltaxivervoer voor de achttien deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De deeltaxi is vervoer op maat tegen een gereduceerd tarief en is een aanvulling op het openbaar vervoer. Zo stemt het college onder meer in met de begrenzing van vijf zones, met de overweging om op lange termijn een strippenbudget in te voeren en met gerichte individuele acties om oneigenlijk gebruik terug te dringen. Het Algemeen Bestuur van het KCV zal uiteindelijk een definitief voorstel ter besluitvorming aanbieden aan de colleges.

Tweede concernrapportage 2010
Het college stelt de raad voor de tweede concernrapportage 2010 vast te stellen. Uit de rapportage blijkt dat het college een totaal nadelig resultaat van € 3.614.000,- verwacht. Dit negatieve saldo wordt sterk beïnvloed door de economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door hogere kosten voor re-integratie en schuldhulpverlening en lagere inkomsten bouwleges. Het overgrote deel van de verwachte voor- en nadelen is reeds in de begroting 2011 verwerkt.

Dorst, 3 november 2010
Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Mysterieus kastje
Wie wel eens binnendoor naar Oosterhout fietst, dus bij de Vredeskapel links af, zal ongetwijfeld wel eens het kastje gezien hebben dat op onderstaande foto staat. Het is duidelijk niet meer in gebruik maar er zit wel een interessante geschiedenis aan vast.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw deed de televisie op grote schaal zijn intrede in veel huiskamers. De prijzen waren gezakt en voor duizend gulden kocht je een televisie met antenne. Een antenne op het dak wel te verstaan. Antennes in allerlei maten. Meestal een buis van 4 meter, vast gemaakt aan de schoorsteen, maar er werden ook masten gebouwd van 10 en 12 meter hoog om de Duitse televisie van de zender Langenberg re kunnen ontvangen. Het hele dorp was versierd met een woud van antennes en bij elke storm waaiden er wel een stel van het dak af. De brandweer moest dan halsbrekende toeren uithalen om de restanten naar beneden te halen.

De Gemeente Oosterhout was al begonnen met het aanleggen van centraal antenne systemen in flats en later werd dit verder uitgebreid tot kabeltelevisie. Bij de voorloper van de Dorpsraad kwamen vragen binnen of dat in Dorst ook kon maar de Gemeente liet weten dat we daar de eerste jaren niet op hoefden te rekenen want eerst kwam zoals gewoonlijk Oosterhout stad aan de beurt. Dus werd besloten om zelf aan de slag te gaan. Er werd offerte gevraagd voor een bekabeling van Dorst bij de bedrijven Tibo in Veen en Siemens in Den Haag. Beide bedrijven maakten een offerte waarvan de prijs van één aansluiting op ongeveer 500 gulden kwam. Maar vlak voor de sluiting van de termijn kwam er toch een aanbod van de Gemeente Oosterhout met de garantie dat er een snelle uitvoering zou volgen. Dat zou inhouden dat we in Dorst eerder kabeltelevisie dan de Markt in Oosterhout. Niemand geloofde dat maar er kwam een vergadering in de zaal van die nu de Horsten heet. De wethouder deelde tot ieders verrassing mee dat de kern van Dorst gratis aangesloten zou worden. Maar bij doorvragen bleek die kern te bestaan uit maar enkele nieuwe straten en het plan werd als “asociaal” afgestemd.

Enkele weken later kwam de Gemeente Oosterhout met een nieuw voorstel in een bomvolle zaal van de Roskam. Het hele dorp zou aangesloten worden voor een bedrag van 150 gulden per aansluiting. Ook het buitengebied, mits de bewoners zelf de sleuf over hun eigen grond zouden graven. Hoewel de wethouder steeds zei ”Ik ontraadt het U” werd het plan massaal goedgekeurd.

Er werd snel begonnen met de uitvoering. De kabels werden gelegd en achter op de Heiningen, op het hoogste punt van Dorst, verrees een hoge stalen mast voor de antennes. Iedereen was tevreden. Meer zenders en goed beeld. De antennes konden van de daken af. Maar helaas…zes weken later waaide mast om en de oude antenne moest weer uit de schuur gehaald worden. Er kwam een nieuwe, nog hogere mast, en die bleef wel staan.

Inmiddels had zich op het industrieterrein in Oosterhout vanuit Amsterdam Pieter Stapel met zijn elektronica bedrijf gevestigd. Hij klopte aan bij de Gemeente Oosterhout met het voorstel om het kabelnet van Dorst met dat van Oosterhout te verbinden. Vandaag is dat heel normaal maar in die tijd werd dat voor onmogelijk gehouden. Pieter Stapel kreeg een kans maar er zaten wel de nodige haken en ogen aan. Er moesten kastjes komen in de Boswachterij. Staatsbosbeheer pruttelde tegen maar uiteindelijk gaf men toestemming. Ook de spoorlijn moest gepasseerd worden en na lang heen en weer praten mocht Pieter Stapel zijn kabel door een koker trekken die al langer onder het spoor lag. De kabelverbinding werd in gebruik genomen en burgemeester Bob Mater sprak vanuit het gemeentehuis in Oosterhout de kijkers in Dorst toe. Zoiets was nog nooit vertoond!

Alles werkte naar behoren. Als er klachten waren werden die snel door een medewerker van de Gemeente verholpen maar dat bleef niet zo. De Gemeente zag het onderhouden van een kabelnet niet als een kerntaak en alles werd voor een knap bedrag verkocht aan Casema.

Er werd ook een beding afgesproken over prijsverhoging maar dat is iedereen vergeten!

Toen begon de ellende. De service was slecht. De balie van Casema in Breda werd gesloten en alles moest dus telefonisch gebeuren. Men kwam dan terecht bij brutale wijven die iedereen probeerden af te poeieren met vragen als: “Zit de stekker van Uw televisie wel in het stopcontact?”

De hele installatie was inmiddels verouderd en versleten en de kwaliteit bleef ver achter op de mogelijkheden van toen. Pas nadat het hele kabelnet van Dorst was gereviseerd kregen we uiteindelijk de kwaliteit waar er voor betaalden.

Op de foto ziet U dus een van de kastjes die door Pieter Stapel in de Boswachterij zijn geplaatst. Het kastje is leeg en een vogel heeft er zijn nest in gemaakt. De andere kastjes zijn nog op slot.

Inmiddels zijn we bij Ziggo terecht gekomen en wie weet hoe het straks zal heten. Bovendien zij er inmiddels meer aanbieders van televisie en we zien door de bomen het bos niet meer. Ziggo, KPN, Digitenne, Satelliet , enz. willen ons allemaal als klant hebben. Alleen van de zogenaamde liberalisering is tot op heden niets terecht gekomen want er is nog steeds geen concurrentie tussen de aanbieders en de prijzen gaan eerder omhaag dan omlaag.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuw hek verwijderd en start aanleg geluidswal

Wie kan het mij nog uitleggen?
In de maanden juni en juli van 2010 zijn door Pro-rail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnetwerk in Dorst hekken geplaatst op een deel van het traject waar een nieuwe geluidswal moet gaan komen. In Dorst werd door inwoners onmiddellijk de vraag gesteld, waarom nu een duur hekwerk en over een paar maanden een geluidswal. Na informatie bij Pro-Rail werd duidelijk dat men bezig is met de beveiliging van het spoorwegnet. Een woordvoerster van de gemeente Oosterhout liet mij weten, dat om die redenen ze in bewoonde gebieden hekken langs het spoor plaatsen. Dat doen ze op eigen terrein, dus daar hebben wij als gemeente Oosterhout niets over te zeggen. Maar elke inwoner in Dorst wist op dat moment dat men op die plaats een geluidswal zou gaan aanleggen, dus waarom Pro-rail niet? De gemeente Oosterhout heeft in september 2010 de opdracht verstrekt om de geluidswal aan te leggen langs het spoor in Dorst. Wat al verwacht werd door de inwoners van Dorst ging gebeuren.

Het in juni /juli 2010 aangebrachte hekwerk werd gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van de geluidswal.

Wie snapt het nog? Ik niet meer!

Wat het hekwerk heeft gekost weet ik niet. Wat ik wel weet dat twee instanties, Pro-rail en de gemeente Oosterhout erg langs elkaar hebben gewerkt. De aanleg van de geluidswal kost bijna € 1.000.000. Ik hoop niet dat over drie maanden de geluidswal weer moet wijken voor het hekwerk vanwege de veiligheid.

Wat leert men van dit verhaal, dat overheden nog steeds niet goed met elkaar communiceren en dat dit ontzettend veel geld kost. We hebben het hier wel over gemeenschapsgeld.

Laat dit voorval een les zijn voor de betrokken overheden !!

Walther Hoosemans

+++

Coördinatieteam Buurtpreventie Dorst

Beste dorpsgenoten,

Sinds ruim anderhalf jaar is het Coördinatieteam Buurtpreventie al weer actief in Dorst. In die tijd hebben we verschillende acties gehouden om de leefbaarheid en veiligheid binnen Dorst te vergroten. Nog meer werk heeft echter achter de schermen plaatsgevonden. Om de acties voor te bereiden, maar meer nog om als tussenpersoon op te treden tussen de inwoners uit Dorst, de gemeente Oosterhout en de politie.

Door omstandigheden heeft onze secretaris enige tijd geleden besloten te stoppen met de werkzaamheden voor het Coördinatieteam Buurtpreventie. Daarom zijn we ook op zoek naar een of meerdere mensen die ons team willen komen versterken en met hun positieve inzet een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in Dorst.

Mocht u interesse hebben of wilt u graag eerst wat meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Broers, Lariksstraat 1 Dorst. Telefoon 0161-412231.

Met vriendelijke groeten,
Coördinatieteam Buurtpreventie Dorst

+++

Schriftelijke vragen m.b.t. parkeren aan de Hoevestraat

Geacht College,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Op 12 oktober 2010 zijn door de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen ingediend m.b.t. het parkeren op de Hoevestraat (gelegen tussen Dorst en Oosterhout). Een van de vragen was als volgt geformuleerd:
Gaat de gemeente Oosterhout de belijning van de fiets suggestiestroken op dit gedeelte van de Hoevestraat opnieuw aanbrengen, zodat voor weggebruikers duidelijk wordt dat hierop niet geparkeerd mag worden.

Het geformuleerde antwoord ( d.d. 28 oktober 2010, kenmerk BCA/AB 61789) was als volgt:
Nee, hiertoe zijn geen plannen. U bedoelt op de zogenaamde ”kantebelijning”, zoals die voorgeschreven is bij de inrichting van een 60-kilometer zone. Het zijn dus, anders dan U veronderstelt, geen fiets suggestiestroken. De kantbelijning is nog goed zichtbaar, de noodzaak om deze belijning ”op te halen” ontbreekt daarom naar onze mening.

Akkoord, de benaming fiets suggestiestroken of kantebelijning daarover kunnen we van mening verschillen.
Waar we echter wel van mening verschillen is dat de kantbelijning zeer slecht zichtbaar is en op het bewuste weggedeelte zelfs bijna geheel ontbreekt. (zie bijgevoegde foto’s).
Wanneer de fractie van Gemeentebelangen vragen stelt zijn deze vragen in overstemming met de bestaande situatie ter plaatse van de Hoevestraat. Wanneer dan een antwoord wordt geformuleerd, dat in geen schijn staat met de bestaande situatie, dan brengt U de fractie van Gemeentebelangen in verlegenheid.
Wij stelden deze vragen met het oog op de verkeersveiligheid ter plaatse van de Hoevestraat en verwachten dan ook een serieus antwoord en niet bezien van achter een bureau.

Gemeentebelangen heeft de onderstaande vragen aan het College:

  • Is ter plaatse goed bezien wat de kwaliteit is van de aanwezige belijning
  • Zo ja, waarom dan een antwoord dat geen recht doet aan de situatie ter plaatse
  • Zo neen, bent U bereid om ter plaatse onderzoek te laten doen en een antwoord te formuleren dat recht doet aan de bestaande situatie
  • Wanneer U het eens bent met de geschetste situatie, bent U dan bereid om alsnog maatregelen ten nemen en de belijning zodanig aan te brengen dat deze goed zichtbaar zijn voor het verkeer ter plaatse
  • Graag verneem ik van het College waarom het antwoord zodanig is geformuleerd dat de vraagsteller op het verkeerde been wordt/is gezet

Uw antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
W.P.J.M. Hoosemans,
Raadslid Gemeentebelangen

+++

De aardappel

Evenals de granen behoort de aardappel tot ons dagelijks voedsel. We kunnen ons geen dag voorstellen zonder aardappelen in een of andere vorm. Gekookt, gebakken, als puree of frites. En als versnapering, chips in allerlei vorm en smaak. De aardappel ontleent zijn voedingswaarde in hoofdzaak aan het zetmeel. Zetmeel wordt door ons lichaam omgezet tot warmte of energie – arbeid. Neemt het lichaam meer zetmeel op, dan voor warmtevorming nodig is, dan wordt het omgezet in vet. Te veel aardappels, frietjes of chips eten is dus gevaarlijk voor de slanke lijn.

Ook bevat aardappel eiwit, zittend in de cellagen vlak onder de schil. Dun schillen is dus gewenst. Verder is de aardappel van groot belang door zijn gehalte aan vitamine C. De menselijke behoefte aan vitamine C wordt praktisch geheel door aardappelen gedekt. Gebrek aan vitamine C veroorzaakt scheurbuik, zich uitend door bloedingen van tandvlees, inwendige bloedingen.

Kwam vroeger veel voor bij schepelingen, die op lange zeereizen (zeilschepen) alleen gedroogde levensmiddelen aten. De ziekte genas snel als men citroenen, sinaasappelen en verse groenten gebruikte.

Voorjaarsmoeheid is ook een gebrek aan vitamine. Als in het voorjaar de bewaaraardappels in de bewaarplaatsen uitlopen, scheuten maken, loopt het gehalte aan vitamine C ook sterk terug.

De aardappel is ingevoerd uit warme streken, uit Zuid Amerika ± 1565. Dit blijkt ook wel hieruit, dat in het voorjaar de uitkomende aardappels bij nachtvorst wel eens afvriezen. Ook de knollen kunnen niet tegen de vorst, ze bevriezen en bij ontdooien rotten ze snel. Het eerst word de aardappel ingevoerd in Spanje en vandaar over geheel Europa ook over Amerika verspreid. Het duurde echter tot 1750 voor de aardappel volksvoedsel werd.

Behalve als voedsel heeft de aardappel ook betekenis als industrieproduct, voor industriële verwerking. In de Veenkoloniën (Groningen, Drente) worden fabrieksaardappelen geteeld. In de fabrieken wordt hieruit aardappelmeel bereid, dat weer grondstof is voor lijmproducten, glucose enz. In Denemarken, Oost Duitsland wordt uit aardappelen spiritus bereid. Door het gebruik van kunstmest, speciaal kalizout, is de opbrengst per hectare enorm toegenomen.

De aardappel heeft last van tal van ziekten, die de oogst stukken kunnen verminderen. Zeer lastig is de “aardappelziekte”, een schimmelaantasting van het blad. De planten sterven in korte tijd af. De oogst vermindert sterk. De laatste tijd tracht men nieuwe aardappelrassen te kweken, die onvatbaar zijn voor allerlei ziekten. Voor verschillende ziekten is men hierin al geslaagd. Nieuwe aardappelsoorten kweekt men door zaaien.

Aan de aardappelplant komen witte bloemen en later groene bessen, die bij rijping zwart worden. Deze bessen zijn giftig. De zaadjes worden onder glas uitgezaaid. De zaailingen vormen het eerste jaar kleine knolletjes, die het volgend jaar weer worden geplant van iedere zaailing apart. Onder deze zaailingen kunnen planten voorkomen, die beter zijn dan de bestaande rassen. Door nauwkeurig waarnemen en bestuderen kan men betere planten uitzoeken. Gemiddeld vindt men op ± 2000 zaailingen 1 extra plant.

Een van de eersten, die nieuwe aardappelen kweekte, was de heer Veenhuizen, een hoofd der school, landbouwonderwijzer in de Veenkoloniën. Hij kweekte zijn aardappelzaailingen voor de ramen van zijn klas. Onder zijn zaailingen vond hij een uitblinker. Naar de beste leerlinge (meisje) noemde hij zijn nieuwe aardappel Bintje, een aardappel die nog gekweekt wordt, vooral voor frites.

Het zal wel duidelijk zijn, dat men veel aardappels, zoals Zeeuwse blauwe, eigenheimers, Rode ster, enz. niet meer kweekt want er zijn betere rassen voor in de plaats gekomen.

De aardappelknol heeft putjes, in die putjes zitten ogen, knoppen. Zet men een aardappel in de grond (poten) dan komen uit de ogen stengels, die naar boven groeien en boven de grond komen en wortels, die naar beneden groeien en die water en voedsel opnemen. Aan de stengels komen witte draden, die aan hun einde opzwellen tot aardappelen.

De aardappel is een stengelknol. Nu zult U ook begrijpen, waarom men in het voorjaar tegen de uitgekomen planten een ruggetje aarde werkt (aanploegen, aanaarden). Hoe langer het stengeldeel onder de grond zit des te meer witte draden er worden gevormd, die tot aardappels opzwellen. Bij het rooien van de aardappels moet je zo’n uitgestoken plant maar eens bekijken, dan zie je het hier vertelde heel duidelijk. Plantkundig is van de plant nog veel te vertellen, maar dat is moeilijk te beschrijven het is beter te vertellen als men een plant erbij heeft.

C. v. Alphen

+++

Oud Papier voor verenging St. Joris en bloembakken op het Dorpsplein in Dorst!

Met verbazing lees ik in de begroting 2011 van de gemeente Oosterhout de volgende passage:
Inzameling papier te vereenvoudigen middels huisinzameling eenmaal per 4 weken m.b.v. minicontainers en/of inzameling papier, dat nu reeds door verenigingen geschied, weer geheel door de gemeente te laten uitvoeren (onderzoek 3e kwartaal, besluitvorming 4e kwartaal)

Dit laatste mag zeer zeker niet gaan gebeuren. De vereniging St. Joris (1872) (scherpschuttervereniging – Fanfare en Jeugdfanfare) haalt als sinds mensen heugenis het oud papier op in het kerkdorp Dorst. Het ophalen van oud-papier is van start gegaan midden de jaren 50 van de vorige eeuw. In het begin met de bakfiets en later met vrachtwagens en weer later met een huisvuilcontainerwagen (eigendom van een papier handelaar). Elke laatste donderdag van de maand (een begrip in Dorst) wordt het oud-papier opgehaald. Vele vrijwilligers zijn hier maandelijks mee doende. Het is een grote bron van inkomsten voor deze vereniging. 37% van de begroting bestaat uit de inkomsten van het oud-papier. Als we een berekening loslaten op deze cijfers dan hebben we over 6 jaar geen Fanfare (1926) meer in Dorst. Mede gezien de bezuinigingen op subsidies e.d. is het zonder meer niet geoorloofd om het ophalen van oud-papier weg te halen bij de verenigingen (St. Joris) en alle andere verenigingen in de gemeente Oosterhout. Dus gemeente Oosterhout, zoek andere wegen om te bezuinigen en middelen binnen te halen. Maar beslist niet bij de verenigingen. Verenigingen zijn de levensaders in de gemeenschap en daar moeten we zuinig op zijn.

Een tweede hot onderwerp is het verwijderen van alle bloembakken uit de gemeente (stad en kerkdorpen) Ook hier geldt weer hetzelfde als met het oud-papier, door zelfredzaamheden worden de bloembakken op het Dorpsplein in Dorst bijgehouden door vrijwilligers. Tweemaal per jaar worden de planten gewisseld (in de zomer geraniums en in de winter violen) Het gehele jaar door wordt het vuil verwijderd en de in de zomer voorzien van vers water. De gemeente Oosterhout heeft hier geen omkijken na. De planten worden besteld bij een plaatselijk hovenier en rekening van € 250.—per jaar gaat naar de gemeente Oosterhout. Een mooier voorbeeld van zelfredzaamheid is niet bedenken. In de begroting van 2011 van de gemeente Oosterhout staat een bezuiniging opgenomen van € 20.000.00 voor 82 bloembakken. Dat is per bloembak € 243.00. Dat betekent voor het Dorpsplein in Dorst 15 x € 243.– = € 3.645.–. Dat kan toch niet waar zijn!

De 82 bloembakken zijn voor de gehele stad met uitzondering van de hanget baskets op de Markt.

Dus College kijk nog eens goed naar deze voorstellen!

Laat het oud-papier bij de verenigingen en laat de bloembakken waar ze staan en laat de inwoners die zelf onderhouden.
Het kerkdorp Dorst geeft het goede voorbeeld.

Walther Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen Oosterhout

+++

Staatsbosbeheer gaat boetes uitschrijven aan illegale brommers en scooters tussen Dorst en Rijen

Staatsbosbeheer gaat met directe ingang streng optreden tegen brommer- en scooterrijders en snorders op de Endebleken.

De Endebleken, de weg door boswachterij Dorst, tussen Dorst en Rijen is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De verbodsregels staan vermeld op toegangsborden bij de ingang van het gebied (naast het veerooster). Desondanks maken brommer-, snorfiets- en scooterrijders steeds meer gebruik van deze weg. Dit is een ongewenste en onveilige situatie.

De weg ligt binnen het veeraster. Brommers, snorders en scooters zijn een groot gevaar voor de aanwezige Schotse Hooglanders, de pony’s en het wild. Daarnaast is het tempoverschil met fietsers en wandelaars te groot met alle gevaren van dien. Uw eigen veiligheid loopt daardoor ook gevaar.

Met directe ingang worden alle bestuurders van gemotoriseerde voertuigen onherroepelijk teruggestuurd. Daarnaast ontvangen overtreders in week 44 een waarschuwing. Met ingang van week 45 (maandag 8 november) wordt bij overtreding proces-verbaal opgemaakt.

De schriftelijke waarschuwingen die in week 44 worden uitgedeeld hebben de volgende tekst:
“U bent op de Endebleken, tussen Dorst en Rijen, staande gehouden omdat u met een gemotoriseerd voertuig van deze weg gebruik maakte. Dit is niet toegestaan op grond van artikel 461.

Staatsbosbeheer heeft als terreineigenaar de toegang met gemotoriseerde voertuigen verboden. Dit in verband met uw veiligheid, die van de overige bezoekers en van de aanwezige dieren. De regel staat vermeld op borden aan de ingang van het terrein. Staatsbosbeheer gaat met ingang van maandag 8 November actief handhaven op deze regel. Dit betekent dat bij constatering van overtreding procesverbaal wordt opgemaakt.”