December 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

We zijn inmiddels in december aanbeland. De afgelopen tijd hebben we al behoorlijk wat sneeuw voor onze kiezen gehad. Zou er ook een witte Kerst aan zitten te komen? De tijd zal het uitwijzen.

Ook in 2011 gaat Nieuws uit Dorst gewoon door. Daarom wil ik bij dezen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen, en tot volgend jaar!

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Beleidsvisie Externe Veiligheid
Het college stelt de raad voor de Beleidsvisie Externe Veiligheid vast te stellen. Het college heeft het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid vastgesteld, onder voorbehoud van de besluitvorming van de raad over de beleidsvisie. De Beleidsvisie Externe Veiligheid heeft als doel de risico’s waaraan burgers worden blootgesteld tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het gaat hierbij om risico’s die burgers lopen vanwege het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen in hun leefomgeving. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over het uitgevoerde beleid in het milieujaarverslag. Na vier jaar wordt het externe veiligheidsbeleid geëvalueerd.

Milieuwerkprogramma 2011
Het college stelt de raad voor het milieuwerkprogramma 2011 vast te stellen. De uitvoering van het milieuwerkprogramma heeft tot doel het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid in Oosterhout. In 2011 zal onder meer de regionale energiemonitor worden verbreed met thema’s als water, wind, lucht, CO2 en bodem. Enkele concrete lokale projecten zijn de realisatie van collectieve duurzame energievoorziening in woonwijk De Contreie en de duurzame ontwikkeling van bedrijventerrein Beneluxweg.

Verplaatsing dinsdagmarkt Arkendonk naar Markt
Het college heeft op verzoek van de marktkooplieden besloten de dinsdagmarkt van Arkendonk met maximaal vijftien kooplieden voor één jaar te verplaatsen naar de Markt. Binnen een jaar vindt een evaluatie plaats en beslist het college definitief over eventuele verplaatsing. Twee warenmarkten per week komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen en eisen van de belanghebbenden. Het college heeft hiertoe artikel 3 (lid 3) en 6 (lid 1 en 2) van de Marktregeling aangepast.

Gunning aanbesteding Hulp bij het Huishouden
Het college informeert de raad en het Wmo-platform schriftelijk over de afronding en gunning van de aanbesteding Hulp bij het Huishouden. Door de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden en Hulp bij het Huishouden te splitsen in twee percelen, is individueel maatwerk mogelijk voor mensen die een beperking ondervinden. Het perceel Hulp bij het Huishouden is aan vier partijen gegund, zodat de benodigde ondersteuningsuren volledig worden gedekt. Het perceel schoonmaakwerkzaamheden wordt opnieuw aanbesteed, omdat er geen inschrijvingen zijn binnengekomen.

Verder heeft het college:

 • Besloten de ex art. 41 vragen van Gezond Burger Verstand over de bereikbaarheid van wijken schriftelijk te beantwoorden.
 • Het vergaderschema van het college voor 2011 vastgesteld.
 • Het auditrapport Wmo vastgesteld en kennisgenomen van de conclusies en aanbevelingen voor de bedrijfsvoering.
 • Besloten het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied voor de locatie Provincialeweg 129 in Oosteind vast te stellen en de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren. Hiermee kan het betreffende bedrijf uitbreiden.
 • Het definitieve ontwerp voor de rioolwerkzaamheden Basielhof-Lavendelhof vastgesteld.
 • Besloten de openbare ruimten Pannenhuisstraat, Ter Aalst, Vijf Eikenweg, Rijksweg A27 en Klein Oosterhout te splitsen conform de woonplaatsgrens.
 • Besloten tot vaststelling van de herziene bijlage van de formaliseringsverklaring gegevens Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
 • Besloten het bezwaarschrift tegen het besluit tot het vellen van 57 bomen in Park Brakestein ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Landschapspark Oosterhout-Breda
De provincie Noord-Brabant heeft voor de planvorming en uitvoering van het Landschapspark Oosterhout-Breda een bedrag van 2.500.000 euro gereserveerd. Deze tijd van bezuinigingen vraagt dat de samenwerkende partijen – gemeente Oosterhout, gemeente Breda, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provincie – zich naar elkaar committeren wat de uitvoering en financiering betreft. Daarom schrijft het college in een verklaring naar de provincie dat de gemeente Oosterhout in het Meerjarenbeleidsplan 2010-2014 voor 2010 en 2011 een bedrag van 745.000 euro heeft gereserveerd voor het Landschapspark. Ook meldt het college dat een Groenfonds wordt ingesteld, waarbij een aandeel van de inkomsten uit gronduitgiften beschikbaar zal komen voor de uitvoering van het Landschapspark. Het college stelt de gemeenteraad voor de kosten voor de planvorming en uitvoering van vijf projecten ten laste te brengen van het bedrag van 745.000 euro. De gemeenteraad stelde gebiedsvisie voor het Landschapspark in de vergadering van 20 januari 2010 vast.

Afschaffing woonkostensubsidie
Het college stelt de gemeenteraad voor om met ingang van 1 januari 2011 over te gaan tot afschaffing van de individuele woonkostensubsidie. Voor personen die de subsidie op 31 december 2010 ontvangen wordt de regeling over een periode van twee jaar afgebouwd. Dit besluit volgt uit de vaststelling van de Begroting 2011. Het voorstel was opgenomen in de ombuigingsoperatie Stofkam. De woonkostensubsidie werd in de raad van 23 februari 1988 ingevoerd.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Dorst-West
Het college heeft ingestemd met het aangepaste stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor Dorst-West. Het college heeft ook ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan met ingang van 25 november 2010. Medio 2009 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan voor Dorst-West ter inzage gelegen. Sindsdien zijn het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan aangepast en zijn er diverse noodzakelijke onderzoeken verricht. Het plan Dorst-West is een uitwerking van het Structuurplan Dorst en omstreken voor het gebied ten westen van de Broekstraat en ten noorden van de Baarschotsestraat. Het plan is om 106 woningen te realiseren.

Eigen bijdrage in de zorg in relatie tot bijzondere bijstand
In een brief van 1 oktober 2010 verzoekt het landelijk Platform GGz het college om de eigen bijdrage voor de AWBZ te compenseren door verstrekking van bijzondere bijstand. Voor minima bedraagt de eigen bijdrage 17,60 euro per vier weken. Het college wil het huidige beleid duidelijk vastleggen, en heeft het algemene standpunt ingenomen dat maatregelen die het Rijk neemt, niet worden gecompenseerd via gemeentelijke beleid. Dit standpunt geldt ook voor de eigen bijdrage voor de ABWZ, de zorgverzekeringswet en de Wmo. De wetgever heeft bepaald dat iedereen, dus ook minima, in staat moet worden geacht om deze eigen bijdragen uit het periodieke inkomen te kunnen betalen. Het uitgangspunt van het college wordt opgenomen in het beleidsplan sociale zekerheid 2011.

Verder heeft het college:

 • een voorgenomen besluit genomen over het kwartiersmakersplan voor de afdeling Informatie- en Servicecentrum, inclusief de verschuiving van enkele functies naar de afdeling Stedelijke Ontwikkeling;
 • het Jaarverslag leerplicht 2009-2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden;
 • de belastingverordeningen gemeente Oosterhout 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden;
 • besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Belastingen met de gemeente Breda aan te passen en het besluit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen;
 • de raad voorgesteld om een aantal investeringen uit de uitvoeringsplannen voor 2011 te delegeren aan het college;
 • besloten de raad toestemming te vragen voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de WAVA voor samenwerking op ICT-gebied;
 • het beeldkwaliteitsplan Warandepoort vastgesteld en besloten dit samen met het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak;
 • kennisgenomen van de Woonmonitor 2009 en besloten om de uitkomsten te gebruiken bij de woningbouwplanning en bij de uitwerking van de nieuw te vormen Woonvisie;
 • de geactualiseerde planning van raadsnota’s vastgesteld;
 • het geactualiseerde overzicht van toezeggingen en moties vastgesteld;
 • het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht Oosterhout over te nemen en het bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom niet ontvankelijk te verklaren;
 • het definitief ontwerp van het project ‘Cannenburg-Zuijlenburg-Teilingen’ vastgesteld en heeft besloten 49.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van groen, wegen, openbare verlichting en riool;
 • het aanwijzigingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2011 vastgesteld;
 • de algemene procesmachtiging vastgesteld voor de vertegenwoordiging van het college of de burgemeester bij de behandeling van geschillen.

Bouwplan voor de bouw van drie woningen in Dorst
Het college heeft, onder voorwaarden, ingestemd met een initiatief tot het bouwen van drie woningen aan de ventweg langs de Rijksweg N282 door Dorst. Door medewerking te verlenen aan dit initiatief worden er twee woningen toegevoegd aan de Oosterhoutse woningvoorraad en krijgt een deel van de Rijksweg in de kern Dorst een mooiere uitstraling.

Verder heeft het college:

 • De ex art. 41 vragen van Gemeentebelangen over de belijning langs de Hoevestraat schriftelijk beantwoord.
 • Uitgesproken dat in de vergunningverlening moet worden afgesproken dat evenementenorganisatoren maatregelen treffen om schade aan het door hen gebruikte terrein te voorkomen. Blijkt er desondanks toch sprake van schade, dan is die redelijkerwijs niet op de organisator te verhalen en komt het herstel hiervan voor rekening van de gemeente. Dit aspect wordt meegenomen in de evaluatie van het evenementenseizoen 2010. Daaruit volgt het collegebesluit de herstelkosten van het gras in het sportpark niet te verhalen op Stichting Parkfeest Oosterhout.
 • Besloten een schriftelijke reactie te geven op een brief van het Gehandicaptenplatform over de bezuinigingen.
 • Besloten de spreidingskaart ‘Buitenspelen Oosterhout’ zo aan te passen dat de speellocatie aan de Kromsteven/Korvet komt te vervallen en dat er een nieuwe speeltuin wordt aangegeven op het grasveld in het Vlaggeschip.
 • Ingestemd met een verlenging van de geldende prestatieafspraken met Thuisvester tot het moment dat nieuwe prestatieafspraken zijn vastgesteld aan de hand van de actualisatie van de Woonvisie. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.
 • Het bezwaar tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van twaalf woningen aan Provincialeweg 149 t/m 153 ongegrond te verklaren.
 • Op basis van een uitspraak van de Rechtbank Breda een nieuw besluit genomen over een bouwvergunning voor een reeds gerealiseerde berging.
 • Vastgesteld: de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 9 en 15 september 2010 en de daarop aangepaste toelichting bij de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Oosterhout.
 • De uitspraak van de Rechtbank Breda over een beroep en voorlopige voorziening m.b.t. ontheffing van het bestemmingsplan voor de reconstructie Bovensteweg-Elkhuizenlaan tot en met Kreeksluisweg-Oostpolderweg voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek tot vestiging crematorium aan Veerseweg
Het college heeft naar aanleiding van een verzoek tot vestiging van een crematorium in Oosterhout besloten de vergunning voor de modernisering en uitbreiding van het bestaande uitvaartcentrum, met toevoeging van een beperkte verbrandingsfaciliteit, aan de Veerseweg te weigeren in verband met verkeerskundige overwegingen. Daarnaast is de vergunning in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Verder heeft het college:

 • Besloten de Zaterdagmarkt in 2011 te verplaatsen naar het parkeerterrein De Heuvel op carnavalszaterdag op 5 maart 2011, 20 augustus 2011 tijdens de kermis en 10 september 2011 tijdens het Oosterhouts Bleus & Rootsfestival;
 • Besloten haar voorkeur uit te spreken tijdens de West-Brabantse Vergadering voor het jaarlijks laten plaatsvinden van vijf bestuurscommissies en twee West-Brabantmiddagen;
 • Kennisgenomen van het aanbod volwasseneneducatie en NT2 (Nederlands als tweede taal) voor de periode september 2010 t/m juli 2011;
 • Besloten de aanvraag voor de bouwvergunning voor het plaatsen van terrasschermen en het aanbrengen van een bannier, lantaarns, verlichtingen en een reclamebord bij een horecagelegenheid aan de Leijsenhoek 6 te Oosterhout buiten behandeling te stellen omdat een groot aantal gegeven ontbreekt;
 • Besloten de gemeenteraad te informeren over het niet gelijktijdig aanbieden van het milieuwerkprogramma 2011 bij de Begroting 2011;
 • Ingestemd met de collectieve ontheffing van het sluitingsuur voor alle horecagelegenheden binnen de tangenten van Oosterhout in de nacht van 31 december 2010 op 1 januari 2011en de eindtijd vast te stellen op 6.30 uur;
 • Besloten de aanvraag voor een bouwvergunning ten behoeve van een varkenshouderij aan de Steenovensebaan 28 buiten behandeling te stellen vanwege onvoldoende beschikbaar gestelde gegevens. De leges voor de behandeling van de aanvraag worden vanwege onvoldoende beschikbaar gestelde gegevens. De leges voor de behandeling van de aanvraag worden in rekening gebracht;
 • De ex art. 41 vragen van de CDA-fractie over de aanvraag van een bouwvergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij schriftelijk te beantwoorden.

Dorst, 3 december 2010
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Over 100 jaar
De generatie onder ons die de dertig gepasseerd is, kent het liedje van Klein Orkest “Over 100 jaar” misschien wel. Daarin wordt aangegeven dat wat er ook gebeurt, je moet blijven bewegen en niet stil blijven staan bij wat er mis kan gaan. Als ze dat bijvoorbeeld honderd jaar geleden hadden gedaan bij de bouw van onze kerk in Dorst, had deze er misschien nu niet gestaan.

Natuurlijk moet je lering trekken van wat er minder goed gaat of wat voor verbetering vatbaar is, maar blijf vooruit bewegen nu je deze ervaringen rijker bent. De laatste tijd is er in de media al verschillende keren stil gestaan bij wat mis is in onze Catharinaparochie. De toekomst lijkt er niet rooskleurig uit te zien. Dan kun je twee dingen doen: bij de pakken neer gaan zitten of aanpakken. Gelukkig heef t de Catharinaparochie gekozen voor het laatste. Men is zich aan het bezinnen op hoe we het beste de toekomst in kunnen gaan. Daarbij moeten veranderingen niet geschuwd worden en moet men stappen durven te zetten. Met een dergelijke mentaliteit blijft er een toekomst bestaan voor het katholieke geloof, ook over 100 jaar en ook in Dorst en Oosterhout. Deze toekomst zal er heel anders uitzien dan nu, maar er zal altijd plaats zijn voor geloven. Ook in Dorst zullen we volgend jaar stil staan bij het bijna 100-jarig bestaan van onze kerk en zullen we vooruit gaan kijken naar de toekomst. U kunt daar uw steentje aan bijdragen (lees daar meer over op pagina 3).

Eén ding blijft als een paal boven water staan bij al deze trajecten van bezinning: blijf geloven in de toekomst.

Van het één komt het ander
Als de bladeren van de bomen vallen, nadert de winter. Wat gebeurt in de natuur, kun je bijna altijd voorspellen aan de hand van wat er aan vooraf gaat. Maar kun je dat ook in onze mensenwereld? De mens is dan wel deel van de natuur, maar heeft zich een ingewikkelde omgeving geschapen, waarin de natuurwetten niet meer lijken te gelden. Jammer, want anders zouden we gemakkelijk aan wat nu in de mensenwereld gebeurt, kunnen aflezen wat er aan zit te komen.

De bestuursleden van de Catharina parochie zouden, net als zo velen trouwens, graag de toekomst kunnen voorspellen om goede besluiten te kunnen nemen in het nu over onze kerkgebouwen. Misschien heeft u het artikel in BN/de Stem gelezen. Veel bouwkundige zorgen en weinig geld, zo zou je de situatie kunnen samenvatten. Een verstandig besluit is in ieder geval te gaan praten met zo veel mogelijk betrokkenen. Samen weten we meer. De moeilijkheid is dat we elkaar bijna niet meer in beweging krijgen. Veel mensen lijken gelaten af te wachten wat er gaat gebeuren. “Mijn mening wordt toch niet gehoord”, denken velen, of: “Het zal toch wel gaan zoals het zal gaan.” Als je die signalen van berusting en van afwezigheid zwaar laat wegen, lijkt de zaak als zand tussen je vingers door te glippen. Kun je aan die lauwheid niet aflezen dat we over twintig jaar geen kerkgebouwen meer zullen bezitten?

De volgende vraag is dan: “Is dat zo erg?”, of: “Kunnen we ook zonder kerkgebouw?” Na het stellen van die vragen ben je in de ideale uitgangspositie om eens na te denken, wat kerk zijn nu eigenlijk precies inhoudt. Waar gaat het mensen van de kerk eigenlijk om of waar zou het ze om moeten gaan? Als we daarover samen nu eens zouden kunnen praten, zou dan niet als vanzelf duidelijk hoe het er morgen uit dient te zien?

Wees maar gerust, we gaan natuurlijk goed voor onze gebouwen zorgen. Maar we zijn gebaat bij het gesprek over wat ons nog bezielt of warm maakt van binnen. Aan de hand daarvan kunnen we gemakkelijk de toekomst voorspellen. Wordt het winter in de kerk, of wordt het zomer. Je kunt het, denk ik, aflezen aan de stemming in je eigen hart.

Pastoor Anton Kamps

H. Marcoenkerk 100 jaar
Op zondag 6 mei 2012 (Meikes Dorst) viert de Marcoen kerk in Dorst haar 100 jarig jubileum. De Bisschop van Breda, Mgr. Van den Hende, zal voorgaan in de Eucharistieviering met aansluitend een processie naar de Mariakapel.

In 2011 zullen de eerste activiteiten starten ter voorbereiding op ons eeuwfeest. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met inwoners van Dorst, de basisschool Marcoen en de vele verenigingen welke in ons dorp actief zijn.
In het voorjaar 2011 zullen wij een bijeenkomst organiseren: „Kerk huis van God – Kerk huis van Dorst‟, om met u in gesprek te komen over de betekenis en rol van onze kerk in deze tijd. Tevens willen wij graag van gedachte wisselen hoe we onze kerk kunnen behouden in de toekomst.

Voor meer informatie of medewerking kunt u zich richten tot Corry van den Bosch (0161-411668) of Jochem van Velthoven (0161-412094).

Mededelingen
Eerste Communie vindt voor Dorst plaats op Hemelvaartsdag 2 juni 2011.
Vormsel vindt plaats op zaterdag 21 mei om 19:00 uur in de Basiliek Sint Jan te Oosterhout.

Vieringen
December
zondag 19-12 woord & communie viering. voorgangster: pastor R. Engelen
vrijdag 24-12 eucharistieviering Kerstavond om 23:00 uur. voorganger: pater T. v.d. Leest
zaterdag 25-12 gezinsviering 1e Kerstdag om 11:00 uur. voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 26-12 geen viering

Januari
zondag 02-01 eucharistieviering. voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 09-01 eucharistieviering. voorganger: pastor T. Gerritsen
zondag 16-01 eucharistieviering. voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 23-01 eucharistieviering. voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 30-01 woord & communieviering. voorganger: J. van Alphen

Februari
zondag 06-02 gezinsviering. voorganger: pater T. v.d. Leest

Speciale diensten
Kerstavond: Op vrijdag 24 december 2010, op Kerstavond, wordt om 23:00 uur een eucharistieviering gehouden, waarin pater T. van de Leest voor zal gaan.
Eerste Kerstdag: Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december 2010, vindt er om 11:00 uur een gezinsviering plaats. De viering sluit aan op de viering van Basisschool Marcoen: “Wonderen van Hemel en Aarde” Pater T. van de Leest zal voorgaan.
Gezinsviering: Op zondag 6 februari 2011 is er een gezinsviering waarin pater T. van de Leest voorgaat.

Missio nieuwsbrief
Nadat we in Wereldmissiemaand aandacht hebben besteed aan de katholieke kerk in Ethiopië, staan we in deze nieuwsbrief stil bij één van haar buurlanden, namelijk Soedan. Voor dat land is (wederom) een spannende tijd aangebroken, met een belangrijk referendum in het vooruitzicht. De kerk roept op tot gebed voor een vreedzaam referendum. Men vreest voor een nieuwe burgeroorlog.

Bezoek uit Soedan
Op 7 oktober jl. kwam bisschop Eduardo Hiiboro Kussala van het bisdom Tombura – Yambio in Soedan bij Missio op bezoek. Hij was op vredesmissie door Europa en deed daarbij ook ons land aan. De bisschoppen van Soedan maken zich grote zorgen over het referendum dat in januari wordt gehouden. In dat referendum kan gekozen worden voor of tegen afscheiding van Zuid-Soedan.

Men verwacht dat er gekozen wordt voor afscheiding. In het noorden van Soedan zijn moslims in de meerderheid, het zuiden is overwegend christelijk. De bisschop vertelde dat christenen in Noord-Soedan het zwaar hebben en onderdrukt worden. Er spelen echter ook economische belangen. Het zuiden is zeer olierijk. De bisschoppen vrezen dat het referendum zal leiden tot een nieuwe burgeroorlog in dit zo geteisterde land. Bisschop Hiiboro vraagt aandacht voor de situatie in zijn land. Nu kunnen er nog voorbereidingen getroffen worden om het referendum vreedzaam te laten verlopen. De tijd dringt echter.

Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zijn de bisschoppen begonnen met hun campagne van „101 dagen van gebed‟. Bisschop Hiiboro vraagt ook onze aandacht en ons gebed.

Gebed voor vrede in Soedan

Heer Jezus,
U die gezegd heeft;
“Vrede laat Ik u,
mijn vrede geef Ik u.”
Zie ons, uw zusters en broeders in Soedan,
nu wij staan voor een referendum.
Zend ons uw Geest om ons te leiden.
Geef ons de wijsheid die we nodig hebben
om die toekomst te kiezen
waar we uw ware vrede zullen kennen.
U roept ons weg uit slavernij,
onderdrukking en vervolging,
opdat wij mogen leven in overvloed.
Schenk ons vrede met elkaar.
Geef vrede tussen etnische groepen.
Help ons samen te werken
voor het welzijn van allen.
Dit vragen wij in uw naam,
Jezus onze Heer.
Amen.

Kijk voor meer informatie op www.missio.nl.

+++

Groeten uit Dorst

Kerststal
Dit is een van de laatste prentbriefkaarten die er in Dorst zijn uitgegeven. U ziet de kerstgroep van de St. Marcoenkerk. De postzegel is afgestempeld in 1988.

Bij deze wens ik alle lezers van dit digitale blad in Dorst en ook in verre buitenlanden een goede jaarwisseling en een Zalig Nieuwjaar. Ik hoop dat we het komende jaar weer samen in het verleden kunnen terug kijken. Het gezegde “ZONDER VERLEDEN GEEN TOEKOMST” is nog steeds waar.

Jos van Alphen

+++

Kerstconcert in de Klip

An American Christmas Party
Om in de Kerststemming te komen is er op 18 december een kerstconcert door het Oosterhoutse Pop-en Musicalkoor Sparkling People in de Klip. Het concert heeft de naam “An American Christmas Party”. Het koor luisterde al eerder tweemaal de Nieuwjaarsreceptie in de Klip op en dus geen onbekende voor een aantal Dorstenaren. Voor het concert wordt de sportzaal omgebouwd tot een kersttheater. Kaarten a € 7,50 zijn verkrijgmaar bij de beheerder van de Klip. Het concert begint om 20.00 uur.

Wij verwelkomen u graag op 18 december.

Bestuur Dorpshuis De Klip

+++

Uit het Wando Journaal van augustus 1969

Uit vroeger dagen – Onze waterleiding 

1884
Reeds in 1884 bestonden er plannen om Breda, waar het drinkwater volgens een deskundig rapport zeer slecht was, van een waterleiding te voorzien voor drinkwater, besproeiing en blussing van brand. Maar pas in 1886 bracht toen commissie haar rapport uit, waaruit bleek, dat er enige grondboringen waren gedaan en wel ten Oosten van de Rijksweg naar Oosterhout, ter plaatse genoemd “het Bruin Paardje”, één op de Seterse Heide en twee onder Bavel, terwijl toen reeds de Seterse Heide de meest geschikte plaats bleek te zijn. De Raad van Breda besloot toen:

a.
Zo spoedig mogelijk over te gaan tot het maken van een hoogdrukwaterleiding op kosten van de gemeente en door haar te exploiteren.

b.
Het benoemen van een deskundig ingenieur met de opdracht een proefput te maken op de Seterse hoogten (gehucht Dorst) en in verband daarmee een volledig plan.

c.
Een lening te sluiten van f. 300.000.

Het Domeinbestuur had al toestemming gegeven voor grondboringen. Benoemd werd dhr. J. Schotel, ingenieur te Rotterdam. In Juli 1887 berichtte deze, dat de domeingronden, gelegen ten O. en N.O. van het Kadettenkamp een zeer geschikte plaats waren voor de prise d’eau (waterwinning) der waterleiding. Maar de Gouverneur der K.M.A. maakte bezwaren, omdat het terrein voor schietoefeningen bestemd was. In de Bredase raadszitting van 6 april 1889 werd eindelijk, na voel moeilijkheden besloten de heidegrond te Dorst aan te wijzen als plaats voor de prise d’eau. De bezwaren van de Gouverneur waren uit de weg geruimd.

De waterleiding zou lopen dwars door de grond, waarop de spoorbaan ligt, onder door een weg, behorende aan gemeente Oosterhout, genaamd de weg van Dorst naar Seters en voorts door de berm van de Rijksweg van Dorst naar Breda. Grondeigenaren onder de gemeente Dorst kwamen met bezwaren tegen het afstaan van de gevraagde grond.

1890
Request Dorst aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Geven eerbiedig te kennen, de ondergetekenden, allen bouwlieden van het kerkdorp Dorst, gemeente Oosterhout, dat requestranten zich veroorloven bij Uwe vergadering hun bezwaren kenbaar te maken tegen het aanhangige wetsontwerp tot bekrachtiging van de uitgifte in erfpacht van 90 jaar aan de gemeente Breda van grond onder Oosterhout, dat zoals uit deze bijgevoegde schetskaart blijkt, bedoelde gronden zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid, op een afstand van hoogstens 400 m. van de kom van hun dorp, dat tevens is in confesso dat het bedoelde terrein zal worden gebezigd voor de aanleg van een prise d’eau ten behoeve der Bredase waterleiding, dat requestranten, zodra hun bekend was, dat tussen het Domeinbestuur en de Gemeente Breda over het afstaan van het thans bedoelde terrein werd onderhandeld, bij request aan Z. Exc. de Minister van Financiën in den brede hun bezwaren tegen dergelijke afstand hebben kenbaar genaakt, welke bezwaren, requestranten bekennen het met zeer grote dankbaarheid, bij Z. Exc. een open oor hebben gevonden, dat deze bezwaren betreffende waterverarming welke voor hun omliggende bouwlanden het gevolg zal zijn van de dagelijkse onttrekkingen van zeer grote massa’s water aan de aangrenzende heide, dat nu blijkens de memorie van toelichting, het onder art. 8. gemaakte beding strekt om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen de aanhangige plannen ingebracht, ten opzichte van de gevreesde verdroging hunner welputten, dat zij echter meer nog dan voor hun welputten vrezen voor de landbouwlanden tussen het kwestieuze terrein en hun dorp gelegen, voor welke zij gehele verdroging duchten, enz. enz. Zo gaat dit request der Dorstse landeigenaren nog verder met het aanvoeren van allerlei bezwaren, redenen, waarom ze zich wendden tot de Tweede Kamer om de overeenkomst niet goed te keuren.

De ondertekenaars van dit request waren: H. v.d. Eijnden (pastoor), A.J. v. Sundert, J. Versteegen, C. v. Dijk, F .v. GooI, L. Boomaars, A. Brokx, J.A. v. Dommelen, C. v. Alphen, J. v. Beek, A .v.d. Zanden, J.B. v.d. Hoofden, M. Oomen, A. v. Dorst, G. Boomaars, J. v. Dorst, J. Bergen, J. v.d. Bogaard, J. Oomen, J. Dekkers, C. v. Genk, P. Musters, P. Cornelissen, W. v. Loon, Ant. Verstegen, W .v. Gool, J.P. Jacobs, J.P. Boomaars, L. v. Wezel, J. Boomaars, L. v. Loon, H. v. Dorst, A. Snoek, P. Broeders, A. Musters en A. Adriaansen.

Er was veel geschrijf en gewrijf tussen de gemeente besturen van Breda en Oosterhout. Eindelijk werd er besloten, dat Breda f 2000,- zou betalen aan Oosterhout, dat de prise d’eau vier à vijfhonderd meter van de gronden der reclamanten werd opgeschoven (waar nu de Prise d’eauweg ligt), dat er voortdurend waarnemingen zouden geschieden tot onderzoek van de invloed der waterleiding op het grondwater en dat, onder toezicht van B. en W. van Oosterhout kostenloos gesteld en in gebruik gegeven worden een brandkraan en een veer- of tapkraan te Dorst. De f 2000,- werden uitgekeerd aan het R.K. Armbestuur te Dorst. (De tapkraan stond bij de boerderij naast de Kerk. Er is jarenlang een dankbaar gebruik van gemaakt, omdat Dorst toen nog niet aangesloten was).

De Waterleiding is geopend op Donderdag 15 februari 1894. B. en W. en Secretaris van Oosterhout werden beleefd uitgenodigd op het gemeentehuis te Breda, maar zij stuurden bericht van verhindering.

Arnold Minjon

+++

Gezinsviering 1e kerstdag St. Marcoenkerk Dorst

“Het wonder van Kerstmis”
Zaterdag 25 december, 1e kerstdag, is een mooie kerstviering in de St. Marcoenkerk in Dorst, voorbereid door de werkgroep Gezinsviering St. Marcoen. Het thema dit jaar is “Het wonder van Kerstmis” en sluit aan bij het thema van de Marcoenschool; “Het wonder van hemel en aarde”. Tijdens deze kerstviering wordt door kinderen het kerstverhaal verteld en gespeeld. De kerstliedjes worden gezongen door kinderen van de Marcoenschool. Van harte zijn alle kinderen, ouders en grootouders uitgenodigd om naar deze gezinsviering te komen. De kinderen mogen verkleed komen als engel of herder. De viering begint om 11 uur in de St. Marcoenkerk te Dorst. Na afloop is er voor alle kinderen iets lekkers.

+++

Groeten uit Dorst

Kale plekken in Dorst
Voor alle Dorstenaren maar zeker voor degenen die in verre buitenlanden wonen volgt hier een klein foto verslag van wat er de laatste maanden zoal gebeurde.

Als eerste ziet U de troosteloze resten van wat eens onze welvarende steenfabriek was. Veel mensen vonden er vroeger werk maar de arbeidsomstandigheden waren maar matig bovendien heeft de automatisering van de steenindustrie er toe geleid dat de steenfabriek al jaren geleden werd gesloten. De gebouwen verloederden ondanks het feit dat er nog wat kleine bedrijven tijdelijk een onderkomen vonden. Maar nu is Stolwerk met zijn zware sloopmachines verschenen. Er komen ongelofelijke hoeveelheden puin vrij en inmiddels is er een kale vlakte over gebleven. Er bestaan concrete plannen om er een nieuw wijkje woningbouw op te richten. Maar daar kan pas mee worden begonnen als er een geluidswering gebouwd is.

Op onderstaande foto een laatste foto van de ingang van de steenfabriek.

Op onderstaande foto sloopt Stolwerk met groot geweld de overkapping van de steenoven.

De laatste loodjes wogen het zwaarst. Hieronder de sloop van de fundering waar de steenoven op stond. Er kwam heel wat puin uit de grond.

Maar er verdween nog meer in Dorst. De kassen in de Baarschotsestraat gingen tegen de grond. De beeldbepalende kassen, waar Harry Claasen en Wim van Gool de oprichters waren, zijn verdwenen. De tijden veranderen en ook hier speelde schaalvergroting weer een rol in.

Er is een imposante kale vlakte ontstaan waar ook vergevorderde plannen voor woningbouw in de maak zijn.

Tot slot de veelbesproken geluidswering langs de spoorlijn. Vele jaren is er heen en weer over gesproken maar ondanks alle toezeggingen ging het elke weer weer niet door. Nu is het eindelijk zo ver. De machine om de palen in de grond te drijven, waar de schermen aan vast worden gemaakt, is begonnen. Het is de vraag hoe effectief dit geluidwerend scherm zal zijn . De tijd zal het leren want papier is nog steeds geduldig. Overigens hebben de spoorwegen herhaaldelijk laten weten ook raildempers te gaan monteren. Helaas is daar tot op heden nog niet veel van te zien.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van februari 1967

De natuur van maand tot maand
Natuurgenot midden in de winter! Velen zeggen er is in de winter buiten niets te zien of te beleven. En toch valt dat mee. De winter is vooral een mooie tijd om op de vogels te letten. De bomen staan kaal en je ziet nu de vogels beter dan tussen het dichte lover. Zingen doen de vogels in de winter niet. Door het zachte weer in januari laten enkele zich verleiden tot een paar toontjes.

Niet de volle lentezang maar zo’n paar maatjes rollen toch al wel de lucht in. Merels, grote lijsters, winterkoning en heggenmus kun je regelmatig al hun beginliedje horen proberen.

Maar ook de planten zijn door het zachte winterweer uit hun winterslaap gewekt. In de gazonnetjes van de voortuintjes bloeien de krokussen en sneeuwklokjes al volop. Jammer dat de mussen – de straatjongens onder de vogels – de gele krokusjes totaal vernielen, stuk pikken maar niet opeten. Waarom, niemand weet het. Een der vele natuurgeheimen. In Brabant noemde men vroeger de sneeuwklokjes vastenavond-gekskes of vastenavondzotjes. Ze bloeien dus wel meer met Carnaval-vastenavond.

Enkele bomen tooien zich ook al met bloemen. Het zijn enkel onzer katjes-bloeiers. De eerste is altijd de hazelaar met zijn goudkleurige meeldraadkatjes, bungelend in de wind. Klop eens tegen zo’n katje en een wolkje stuifmeel komt te voorschijn. De wind blaast dit stuifmeel tussen de takken door. De korreltjes moeten op de stempels van de stamper van de katjes komen. Die groeien dan weer uit tot hazelnoten. Zoek eens naar die stompe katjes, groene knopjes met aan de top paarse draadjes!

Ook de els staat al te pronken met zijn grauwgele meeldraadkatjes, maar deze stuiven nog niet. Ook de els heeft stamperkatjes, paarse staande kegeltjes, dat worden straks de “proppen”.

Enkele tips wat er al wandelend te zien en te genieten is in de winterse natuur:
Je kunt van dit alles genieten als je met open ogen je wandeling maakt. Let ook eens op de kamperfoelie die klimplant in struiken. Die staat al met fris groene jonge blaadjes. Gelukkig lijden die niet van de vorst. Ook de vlier strekt zijn groene bladpuntjes al uit de knoppen. Dat zijn van die ongeduldige gasten, die de lente niet af kunnen wachten. En als de koude niet al te lang duurt kun je de eksters al met nestmateriaal zien slepen. Die beginnen ook altijd heel vroeg aan de bouw van hun “fort”. Inderdaad hun nest is een vesting. De gehele buitenkant bekleden ze met doornige takken. Als je op je wandeling iets vindt, wat je niet thuis kunt brengen, of iets bijzonders vindt, kom maar langs en ik zal je uit de droom helpen.

Met natuurvriendengroet, C. van Alphen

Toelichting door Jos van Alphen:
Mijn vader schreef over “proppen”. Wij speelden vroeger met allerlei zaken die gewoon in de natuur voor kwamen zoals het fluiten op een brede grasspriet, die tussen je twee duimen werd ingeklemd. Een ander spel was de “proppenschieter”. Van een stuk van een tak van de vlierboom werd de zachte merg uitgepeuterd. Van een stukje ijzer en een houten blokje werd een hamertje gemaakt. Met dit hamertje werd aan allebei de kanten van het vlierhout een elzenprop ingeslagen. Op een van de kanten werd het ijzertje gezet. Dan werd met een stoot voor de borst de prop er uit gedreven. Dat gaf een aardig plofje maar ook spetterend sap van de prop. Onze moeders waren daar niet zo blij mee want die prut kwam natuurlijk op onze blouses en dat spul ging er moeilijk uit.