Januari 2011
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Het is blijkbaar de gewoonte om de de nieuwjaarswensen achterwege te laten als het eenmaal Driekoningen is geweest, maar aangezien Nieuws uit Dorst slechts éénmaandelijks is, doe ik het toch maar: iedereen de beste wensen nog voor het nieuwe jaar! Dat Dorst ook in 2011 weer de parel van de gemeente Oosterhout genoemd mag worden!. Ik kan me niet meer herinneren wie dit heeft gezegd en wanneer (al een redelijke tijd geleden meen ik), maar ik vind het wel een uitspraak om er in te houden.

Aangezien er genoeg in/om ons dorpje te doen blijft, heb ik er vertrouwen in dat er ook genoeg nieuws te blijft te melden. Dus ook voor 2011 geldt: elke 10e van de maand (of een dag of twee later, ligt eraan hoe druk ik het heb) weer meer Nieuws uit Dorst!

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws van de wijkagent

Introductie nieuwe wijkagent (10 januari 2011)

Mag ik me even voorstellen.!
Graag stel ik me voor als uw nieuwe wijkagent, Den Hout, Dorst en Oosteind.

Mijn naam is Erik van der Velden, 49 jaar en sinds enkele maanden werkzaam in het politieteam Oosterhout. Ik ben mijn loopbaan bij de politie begonnen in Waalwijk en voerde hier ik alle voorkomende politietaken uit van de straatagent tot rechercheur. Vervolgens heb ik gewerkt bij het milieuteam district Oosterhout en ondersteunde alle politieteams op het gebied van milieu en voerde zelfstandig onderzoeken uit. Mijn neventaak was het ondersteunen van de Vereniging Natuurmonumenten bij het opzetten het project “Handhaving en Toezicht” in het Nationaal park “de Loonse en Drunense Duinen” Dit team werd drie jaar geleden omgevormd tot een recherchegroep. Het regionaal milieuteam, met als inzet de zware milieucriminaliteit aan te pakken. Gaandeweg ging ik het straatwerk missen. De contacten met mensen, (jonge) collega’s en mijn netwerk. Vandaar dat ik de overstap heb gemaakt en solliciteerde op de functie wijkagent team Oosterhout. Mijn wijk(en): Den Hout Dorst Oosteinde en het buitengebied Oosterhout.

Er heeft een herverdeling plaats gevonden van de wijkagenten. Dit om de wijken van de wijkagenten aan te laten sluiten bij de indeling die de gemeente Oosterhout hanteert. Ik heb nu slechts te maken met een gemeentelijk buurtcoördinator, Bibi Schuurs. Zij is ook uw aanspreekpunt vanuit de gemeente Oosterhout. Ik ben heel blij met deze wijk(en).

Wat doet uw wijkagent
U gaat mij regelmatig tegenkomen in uw dorp. Samen met mijn collega’s, wijkbewoners en andere partners werk ik aan het veilig en leefbaar maken en houden van uw dorp. Ik ben uw contactpersoon naar de politie, die mede dankzij uw informatie, problemen aanpakt en waar mogelijk voorkomt. Ik wil graag weten wat er leeft en wat er speelt. Ik zal zoveel mogelijk mijn voelhorens uitsteken.
Wat kunt u verder van mij verwachten:

 • Het leveren van een bijdrage aan het leefbaar maken van uw wijk of buurt.
 • Het waarschuwen én bekeuren van mensen die zich niet aan de regels willen houden.
 • Het organiseren van verkeerscontroles op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren of waar verkeersdeelnemers overlast veroorzaken.
 • Het bestrijden van criminaliteit in nauwe samenwerking met mijn recherche collega’s.
 • Toezicht houden op het milieu en het handhaven van de openbare orde tijdens het uitgaansleven en evenementen.
 • Adviseren over inbraakbeveiliging en het voorkomen van andere strafbare feiten.
 • Contact onderhouden met de instanties en belangenverenigingen in Oosterhout, zodat ik u als dat nodig is in contact kan brengen met hen. Denk daarbij aan scholen, verenigingen, buurtwerkers, horeca, woningstichting, maatschappelijk werk, openbaar ministerie, gemeente, zorg- en hulpverlenende instanties, etc.

Contact
Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 0900-8844. Indien ik niet in dienst ben kunt u vragen uw terugbelverzoek achterlaten. Tevens ben ik via het teamsecretariaat per mail bereikbaar team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl

Erik van der Velden

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Pilot lastenverlichting Persoonlijke Verklaringen
Het college heeft besloten vanaf 1 januari 2011 gedurende een half jaar een pilot uit te voeren waarbij de Persoonlijke Verklaring wordt afgeschaft. Ongeveer zeshonderdvijftig Oosterhouters met een WWB-uitkering moeten deze verklaring nu maandelijks invullen, ook als er geen wijzigingen in hun persoonlijke situatie hebben plaatsgevonden. Tijdens de pilot ontvangt de burger een statusformulier en als er wijzigingen zijn, moet hij actie ondernemen. De pilot levert naar verwachting een lastenverlichting op voor de burger en is een efficiencyslag voor de gemeentelijke organisatie.

Evaluatie cameratoezicht binnenstad
Het college heeft het evaluatierapport over het cameratoezicht in de binnenstad vastgesteld en heeft kennisgenomen van de aanbevelingen. De evaluatie richt zich op zowel de resultaten die aan de inzet van cameratoezicht kunnen worden toegeschreven, als op de uitvoering en de processen die hierbij een rol spelen. De gemeenteraad heeft in december 2005 verordening cameratoezicht aangenomen. Doelstellingen zijn het handhaven van de openbare orde, het beschermen van personen en eigendommen en de beperking van de criminaliteit. In de Klappeijstraat, op de Markt/Leijsenhoek, op de Schapendries en aan de Mathildastraat zijn in totaal zeven beweegbare camera’s geplaatst.

Volksinitiatief tot het houden van een raadplegend referendum voor het Huis voor Cultuur
Het college stelt de gemeenteraad voor om een besluit te nemen over het volksinitiatief tot het houden van een raadplegend referendum voor het Huis voor Cultuur. Het verzoek voor het volksinitiatief dat 29 november is aangeboden, is ondertekend door 552 inwoners, en daarmee is voldoende aan de voorwaarden voldaan voor een volksinitiatief. In juli 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Santrijn, waar het Huis voor Cultuur onderdeel van is, vastgesteld. Inmiddels is er een onherroepelijk bestemmingsplan voor alle onderdelen van het plan. In het coalitieakkoord is aangegeven dat het college begin 2011 zal besluiten over het Santrijn-project.

Structurele culturele subsidies 2011
Jaarlijks worden na de vaststelling van de begroting de subsidiebedragen voor de culturele structurele subsidies vastgesteld. Voor alle subsidies is een ombuigingstaakstelling van 1,5 procent opgenomen in de Begroting 2011. Het totale subsidiebedrag voor structurele culturele subsidies bedraagt in 2011 195.278 euro.

Cultuurprijs Oosterhout
Het college heeft het nieuw juryreglement voor de Cultuurprijs Oosterhout vastgesteld en heeft de heer P. Neeb herbenoemd tot voorzitter van de jury voor de Cultuurprijs 2010. De organisatie van de Cultuurprijs is, vanwege de opheffing van CUST per 1 januari 2010, overgedragen aan het UITpunt. Naar aanleiding van een evaluatie van de Cultuurprijs is voorgesteld om dit jaar, naast de juryprijs, ook een publieksprijs in te voeren.

Verder heeft het college:

 • Besloten de gemeenteraad voor te stellen de Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2010 vast te stellen;
 • Besloten de gemeenteraad voor te stellen de Subsidieverordening Monumentenzorg 1999 in te trekken;
 • De ex art. 41 vragen van de fractie van het CDA over de uitspraak Raad van State inzake Reparatieherziening Buitengebied beantwoord;
 • De geactualiseerde planning van raadsnota’s vastgesteld;
 • Hogere waarden wegverkeer op basis van artikel 110a van de Wet Geluidhinder vastgesteld voor de bouw van woningen op het perceel Leijsenstraat 47 (voormalig Tuincentrum Groenrijk);
 • Besloten akkoord te gaan met de toekenning van maximaal 288.149 euro aan stichting Delta Voorscholen voor de uitkering voorschoolse educatie in het kader van de uitvoering van de wet OKE;
 • De projectopdracht voor de subsidievernieuwing 2e fase vastgesteld;
 • Besloten akkoord te gaan met de toetreding van de gemeente Roosendaal en eventueel de gemeente Tholen tot het samenwerkingsverband fraudebestrijding sociale zekerheid regio Breda;
 • Kennisgenomen van de vertraging van de aanpassing van de riolering aan de Vaartweg;
 • Besloten akkoord te gaan met de Begroting 2011 van Equalit;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de opgelegde dwangsom aan Stadscafé Heuvel 3 vanwege geluidsoverlast ongegrond te verklaren, waarmee het college het advies van de Adviescommissie Algemene Wet bestuursrecht overneemt;
 • Besloten een aantal slecht functionerende verlichtingsmasten in de buurt Slotjes West te vervangen door LED-verlichting;
 • Besloten een bedrag van 55.000 euro beschikbaar te stellen voor het jaarlijks onderhoud aan het gebouw van de Heilig Hartfaçade aan de Arendstraat;
 • Besloten het uitvoeringsbesluit chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2007 met ingang van 1 januari 2011 in te trekken.

Stopzetten subsidie en huisvesting Turks Centrum
Het college heeft besloten per 1 januari 2011 de Stichting Turks Centrum en andere organisaties geen structurele subsidie meer te verlenen voor integratieactiviteiten. Per 1 juli 2011 stelt het college geen stedelijke ruimte meer beschikbaar aan het Turks Centrum. Het college zet met deze besluiten de laatste stap in de uitvoering van het raadsbesluit uit 2005 om aparte accommodaties voor allochtonen af te bouwen en deze functie te integreren binnen de buurthuizen. Voor 1 juli 2011 besluit het college welke bestemming de vrijkomende ruimte krijgt. Het college betrekt hierbij het nieuw te formuleren beleid over buurthuizen.

Extra parkeerruimte bij moskee aan de Beneluxweg
Eind 2009 is de gebedsruimte aan de Beneluxweg in gebruik genomen. Vrij snel bleek dat tijdens het vrijdagmiddaggebed de bezoekersaantallen veel groter bleken te zijn, dan waarvan men oorspronkelijk was uitgegaan. Het college heeft besloten in principe mee te werken aan de uitbreiding van de parkeerruimte, zodat de parkeeroverlast voor de naaste omgeving wordt voorkomen. Hiertoe wordt het bomendepot van de gemeente verplaatst naar een locatie binnen de Groene Poort Seters. De grond en de aanleg van de parkeerplaats komen voor rekening van de moskee.

Versobering representatiebeleid
Het college heeft het beleid voor bestuurlijke representatie vastgesteld ter vervanging van de afspraken uit het Kabinets- en Representatieplan ‘Niet op Routine’ uit 1997. De externe representatie is daarmee ook versoberd.

Verder heeft het college:

 • Kennisgenomen van de brief van het Wmo-platform over de Operatie Stofkam en de Begroting 2011 en besloten deze brief te beantwoorden;
 • De grondprijzen voor het jaar 2011 vastgesteld.
 • Het outputcontract met H19 voor 2011 vastgesteld.
 • Besloten het verzoek van ’t Haasje Recreatiepark BV ten behoeve van een uitbreiding te betrekken bij de integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
 • Het college heeft kennisgenomen van het implementatietraject van zaakgericht werken en het verder verbeteren van de servicegerichtheid. Het college heeft besloten hiervoor de benodigde ICT-ondersteuning in te kopen.
 • 59.500 euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van de liftinstallatie van de Pannehoef.
 • Kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Zwaaikom.
 • Kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Leijsenakkers.

Regionale samenwerking jeugd 2011-2014
De achttien gemeenten in West-Brabant participeren sinds 1999 in een ambtelijk en bestuurlijk overleg jeugd. Het college heeft ingestemd met de bestuursopdracht samenwerking jeugd West-Brabant 2011-2014. In 2011 zal vanuit het overleg het Regionaal Actieplan West-Brabant 2011-2012 worden uitgevoerd. Dit actieplan gaat over het versterken van het lokaal hulpaanbod met als doel een verlaging van het aantal kinderen dat gebruik moet maken van geïndiceerde jeugdzorg. Ook zal in de komende jaren de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten onderwerp van gesprek zijn. De aanleiding voor de regionale samenwerking is onder meer gelegen in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en provincie in de jeugdzorgketen. Samenwerking tussen de gemeenten levert een bijdrage aan het realiseren van de verplichtingen die de gemeenten hebben op het terrein van preventief jeugdbeleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet op de jeugdzorg. Afgelopen periode hebben de samenwerkende gemeenten zich onder meer gericht op het Centrum voor Jeugd en Gezin, het invoeren van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, de aansluiting met Bureau Jeugdzorg en de integrale jeugdgezondheidszorg.

Gunning herontwikkeling St. Josephstraat e/o
Voor de ontwikkeling van het plangebied St. Josephstraat e/o is een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Het college heeft besloten de herontwikkeling van deze locatie te gunnen aan VORM Ontwikkeling B.V. uit Papendrecht. Het college heeft ook besloten om de inspraakprocedure voor een nieuw bestemmingsplan voor de locatie St. Josephstraat e/o op te starten. In het gebied worden grondgebonden middeldure koopwoningen gerealiseerd.

De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

 • Besloten de ketencoördinatie jeugd in 2011, uitgevoerd door GGD West-Brabant vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, voort te zetten;
 • Besloten het bezwaar gericht tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek voor bedrijven aan de Bavelstraat en de Akkerweg in Dorst af te wijzen;
 • Een bouwvergunning verleend voor het realiseren van een bed and breakfast aan de Van Duivenvoordestraat 5 in Oosterhout.

Op 21 december heeft het college onderstaand besluit genomen:

Ontwerp-bestemmingsplan en verkoop grond Beneluxweg-zuid
Het college wil het werkgelegenheidsprofiel van Oosterhout versterken door de ontwikkeling van de locatie Beneluxweg-Zuid tot een hoogwaardige kantoren- en bedrijvenlocatie. Hiervoor is een stedenbouwkundig plan opgesteld dat de inspraakprocedure heeft doorlopen. Het college heeft het eindverslag van de inspraak op dit plan vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan is vertaald in het ontwerpbestemmingsplan ‘Beneluxweg-Zuid’, dat vanaf 3 januari 2011 zes weken ter inzage ligt. Verder heeft het college ingestemd met de verkoop van kavel 1 aan OVG ten behoeve van de nieuwbouw van het kantoor van Oranjewoud. De raad wordt per brief over dit onderwerp geïnformeerd.

Dorst, 6 januari 2011
Walther Hoosemans

+++

Midzomer Nachtfeest 2011

Stichting Midzomer Nachtfeest reikt cheques uit tijdens nieuwjaar receptie!
De Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst heeft tijdens de nieuwjaar receptie in dorpshuis de Klip te Dorst wederom cheques uitgereikt aan twee organisaties in Dorst. Het uitreiken van deze cheques is mede mogelijk geworden door de organisatie van de Midzomer Nachtfeesten en de kermis in 2010. De cheques werden uitgereikt aan Voorschool de Dorstse Rakkertje, die hiermede een reisje met de bus voor de peuters gaan organiseren naar de Kinderboerderij te Oosterhout. Het uitstapje voor deze kinderen is een jaarlijks terug kerend festijn waar de kinderen heel veel plezier aan beleven. Met een grote touringcar op stap is een waar feest. De Voorschool de Dorstse Rakkertjes heeft een bedrag ontvangen van € 300.

De tweede cheque is uitgereikt aan de Scherpschuttersvereniging en Fanfare St. Joris. Deze vereniging kan de cheque goed gebruiken voor de aanschaf van instrumenten en uniformen. Deze vereniging heeft een bedrag ontvangen van € 650.00.

De afgelopen 5 jaar is door de Stichting Midzomer Nachtfeest ruim € 12.000.00 uitgereikt aan Dorstse verengingen/stichtingen en comites. Dat de Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst deze cheques kan uitreiken is mede te danken aan de inzet van vele vrijwilligers tijdens het weekend van de Midzomer Nachtfeesten en de Kermis in Dorst. In 2010 is voor de 1e keer de kermis georganiseerd door de Stichting Midzomer Nachtfeest. De verwachting voor 2011 zijn voor wat betreft de kermis bijzonder te noemen. Zo zijn op de kermis de volgende attracties aanwezig; autoscooter, rupsbaan, zitbank, suikerspin, popcorn, schietsalon, snoepkraam, Aqua Blaster, draaimolen, lijntrekspel, grijpkranen, gebakkraam. In voorgaande jaren werd de kermis georganiseerd door de gemeente Oosterhout. Om de kermis als cultuur historie voor Dorst te bewaren in de toekomst zal hiervoor een afzonderlijke stichting worden opgericht, de Stichting kermis Dorst. De opbrengsten van de kermis ongeveer € 1350.00 zullen ten goede komen aan de Scherpschuttersvereniging en Fanfare St. Joris. Vanaf 2009 vinden de Midzomer Nachtfeesten en de kermis in een het zelfde weekend plaats. Tevens wordt dan op zondag de Jaarmarkt Dorst gehouden. Een Jaarmarkt die in de verre omtrek bekend staat als een gezellige en goed bezochte jaarmarkt.

Het programma voor de Midzomer Nachtfeesten die in 2011 van 17 t/m 19 juni worden gehouden is ook bekend. Op vrijdagavond treden op de Explosion Rockets, op zaterdagavond de band Flat Out met een formatie van 12 man/vrouw en op zondagavond Poison Yvi. Verder op de vrijdagmiddag de cabaretmiddag met de Grensmuzikanten uit Reusel, vrijdagavond de intocht van de avond vierdaagse, op zaterdagochtend de spellenochtend voor de jeugd, op zaterdagmiddag de Ronde van de Bokkewei en het gratis half uurtje kermis en aansluitend een kinderdisco. Op zondag zal er in de ochtend in de feesttent een H. Mis worden opgedragen en verder op de dag muziek met in ieder geval een optreden van de Harmonie Vereniging Oosterhout. Aan een verdere invulling van de zondagmiddag wordt nog gewerkt. De Midzomer Nachtfeesten en de kermis komen tot stand door de inzet van vele vrijwilligers en verengingen. Zo wordt de feesttent opgebouwd en weer afgebroken door een groep van ongeveer 15 Vutters uit Dorst. Verder wordt medewerking verleend door de Voorschool de Dorstse Rakkertjes, de Scherpschuttersvereniging en Fanfare St. Joris, de wielervereniging de Dorstse Trappers, wandelsportvereniging Wando, de EHBO en de KBO.

Stichting Midzomer Nachtfeest doet goede zaken op de Beursvloer Oosterhout
De stichting Midzomer Nachtfeest Dorst heeft op de beursvloer Oosterhout van donderdag 9 december 2010 goede zaken gedaan. Door contacten te leggen met bedrijven en instellingen/organisaties is er zes keer een match tot stand gekomen. Het zijn afspraken met gesloten beurzen en dienen om elkaar te versterken en te ondersteunen. Telkens wanneer een match tot stand was gekomen werd deze bekrachtigd door Notaris Mr. G.J. Heijkants die aanwezig was op de beursvloer.

De volgende matches zijn tot stand gekomen:

 • Notaris Heijkants, van Heijkants en Offerereins Netwerk Notarissen, Markt 21, 4901 EP Oosterhout, gaat de statuten opstellen voor de nieuwe Stichting Kermis Dorst. Als tegen prestatie staat hier naamsvermelding tijdens de Midzomer Nachtfeesten tegenover.
 • Hanneke Mulder Fotografie, St. Jorisveld 4, 4849 CK Dorst, gaat Anton van Alphen ondersteunen bij het bouwen van een web site voor de Stichting Midzomer Nachtfeest. Hanneke krijgt als tegenprestatie naamsvermelding op het sponsorbord van de Stichting Midzomer Nachtfeesten
 • GO! BV, Wilheminakanaal Noord 3, 4902 VR Oosterhout stelt een directiewagen beschikbaar tijdens de Midzomer Nachtfeesten die gaat dienen als EHBO en calamiteiten ruimte. Ook hiervoor staat naamsbekend tijdens de Midzomer Nachtfeesten tegenover.
 • 2 PB Bedrijfsmassage en Consultancy van Petra Peterse-Bras, Baarschotsestraat 97, 4849 BK Dorst gaat de tentenbouwers (vrijwilligers) verwennen met een stoelmassage. Als tegenprestatie krijgt Petra een plaatsje in de feesttent om haar activiteiten te promoten
 • Axicom Design, Maarten de Bruijn, Everdenberg 155, 4902 TT Oosterhout, gaat de posters voor de Midzomer Nachtfeesten/Kermis en jaarmarkt ontwikkelen en drukken. Als tegenprestatie krijgt hij naamsvermelding op de posters en op het sponsorbord in de feesttent.
 • Harmonievereniging Oosterhout komt op zondagmiddag tijdens de Jaarmarkt naar Dorst om een concert te verzorgen in de feesttent. Als tegenprestatie gaat het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest de Harmonie ondersteunen tijdens een concert in september 2011.

Het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest/Kermis Dorst is ontzettend verheugd met deze toezeggingen en dankt bij voorbaat de organisaties/bedrijven die deze matches hebben mogelijk gemaakt.

Namens bestuur Midzomer Nachtfeesten/Kermis
Walther Hoosemans

+++

Een nieuw jaor!

Een nieuw jaor, Nun Jaor om uit te pakken!
Allereerst de beste wensen namens stichting de Kater, dat het een voorspoedig, gezond en gelukkig jaar voor uw allen mag worden.

Waar vele bedrijven en verenigingen van een kerst reces hebben genoten, heeft de stichting zoals ook andere carnavalsverenigingen de schaarse vrije tijd nuttig gebruikt. De voorbereidingen voor de bonte sauwelavonden zijn in volle gang, en we hopen dankzij een ijzersterke wil, goede planning en de nog resterende schaarse vrije tijd op 21 en 22 januari met een droge achtergrond, en alles goed getimed en geoefend u van een mooie avond te mogen voorzien. Laat het duidelijk zijn, aan de energie van de vrijwilligers ligt het niet, die is grandioos en daar mogen we hier in Dorst toch zeker trots op zijn. Maar ook de sauwelaars zijn al druk bezig met hun voorbereidingen om u te vermaken, waar we door het stijgende niveau van de afgelopen jaren nu een hele uitdaging is geworden. U kunt uw kaarten voor de bonte sauwelavonden al in de voorverkoop ophalen op 17 januari 2011 tussen 19.00 uur en 20.00 uur te café Dorpzicht. De nog resterende kaarten zijn aan de zaal te koop, maar geen garanties zijn gegeven op de aanwezigheid, dus ben er snel bij.

Naast de sauwelavonden zien we ook de voorbereidingen voor de rest van karnaval in volle gang is. De bouwploegen zijn weer druk bezig met lassen,slijpen, timmeren, plakken, etc.. wat niet altijd makkelijk is onder deze winterse omstandigheden. Petje af voor deze vrijwilligers die avonden en weekenden bezig zijn. Ook hier alle complimenten voor deze clubs.

Namens stichting de Kater een mooi jaar, met veel geluk en wijsheid, al is die soms niet altijd even duidelijk aanwezig, maar dan moet je wat langer wachten, we hebben nog een heel jaar om het weer te laten blijken, toch!

Stichting De Kater

+++

Gemeentebelangen behaalt resultaat met de zorg om de verkeersveiligheid op de Hoevestraat
Door de fractie van Gemeentebelangen zijn op 12 en 28 oktober 2010 schriftelijk vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout m.b.t. de verkeersveiligheid op de Hoevestraat in Dorst. (gelegen tussen Oosterhout en Dorst) De gestelde vragen hadden betrekking op de veiligheid van het verkeer op de Hoevestraat en de parkeerproblematiek langs beide zijde van deze straat. De ontvangen antwoorden van het College stelde de fractie niet tevreden, reden om bij de behandeling in de raadsvergadering van 14 december 2010 van de nota landschapspark Oosterhout – Breda deze problematiek nogmaals aan de orde te stellen. In de nota landschapspark Oosterhout – Breda wordt voorgesteld om een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor planvorming en uitvoering van projecten ter realisatie van het landschapspark. Een van de projecten is de aanleg van een parkeerplaats en informatievoorziening Groene Poort Seters (inclusief maatregelen tegen ongewenst parkeren aan de Hoevestraat.) In dit project, wat getrokken wordt door Staatsbosbeheer, worden de samenhangende groene poort functies van het gebied versterkt. Dit houdt onder meer in:

 • Parkeren, fietsen uit- of van de auto halen
 • Informatie over landschapspark en recreatieve mogelijkheden
 • Educatie

Daarnaast wordt wild parkeren in het gebied ontmoedigd door het nemen van fysieke maatregelen. Verkeer en parkeren wordt gestuurd en de druk, verder het gebied in, neemt af wat ten gunste is van wandel- en fietsplezier. Het project kan afhankelijk van de weersomstandigheden binnen enkele maanden uitgevoerd worden. Bij de uitvoering van deze plannen wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de veiligheidsaspecten op de Hoevestraat.

Een aantal partijen draagt bij aan de uitvoering van de maatregelen. Het voorstel aan de gemeenteraad was een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen, waarbij uiteindelijk de hoogte afhankelijk is van de uitkomst van de aanbesteding.

Verder heeft de fractie van Gemeentebelangen tijdens de behandeling in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de recreatieve functies in het gebied Groene Poort Seters. Met name de gewenste uitbreiding van de Hannebroeck is aan de orde geweest. Verder is aandacht gevraagd voor de kwalitatieve functies van de andere campings die in het gebied zijn gelegen.

De fractie van Gemeentebelangen is tevreden over de uitkomsten en ziet met belangstelling de uitvoering van dit project tegemoet,zodat de veiligheid van het verkeer en de parkeerproblematiek op en nabij de Hoevestraat hierdoor sterk moet verbeteren.

Walther Hoosemans, Raadslid Gemeenbelangen

+++

Buurtpreventie Dorst organiseert donderdag 20 januari inbraakpreventie project in Dorst!

De aanleiding van deze actie is de forse stijging van het aantal inbraken. Het doel van de actie is om de bewoners bewust te maken van de risico’s en hen handvatten te geven om hun bezittingen beter te beveiligen. Daarom organiseren wij donderdagavond 20 januari om 20.00 uur een informatieavond in buurthuis De Klip. Deze avond zal worden opgeluisterd door Evert Jansen,bekend van het AVRO tv programma “De inbreker” met voorbeelden uit onze eigen buurt. Ter toelichting en met nadruk wijzen wij u erop dat er niet door de heer Jansen ingebroken zal worden! Aansluitend zal de Dorstse firma Surelock Homes beveiligingen, een presentatie verzorgen over deugdelijk hang- en sluitwerk.

Wat kunt u zelf doen om de kans op inbraak te verkleinen?

 • Investeer in goede sloten en buitenverlichting.
 • Zorg dat de woning er bewoond uitziet. Laat ’s avonds als u er niet bent ,het licht branden.
 • Bewaar geen sleutels onder de deurmat,bloempot of op andere voorspelbare, bij iedereen bekende plekken.
 • Laat geen spullen slingeren die inbrekers kunnen helpen uw huis binnen te dringen, zoals ladders,afvalcontainers of tuinmeubilair.
 • Laat waardevolle voorwerpen niet in het zicht liggen.
 • Bewaar uw kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen.
 • Hang autosleutels niet zichtbaar aan een haakje.

Kijk voor meer informatie op: www.buurtpreventie-dorst.nl

+++

Walther Hoosemans ontvangt gouden onderscheiding KNVB

Afgelopen vrijdag 7 januari 2011 heeft Walther Hoosemans uit Dorst een gouden onderscheiding ontvangen van de KNVB. Op een druk bezochte Nieuwjaars instuif van de KNVB in het NAC Stadion te Breda werd aan Walther Hoosemans in het bijzijn van Michael van Praag (bondsvoorzitter van de KNVB) door Paul Kools (voorzitter District Zuid 1 van de KNVB) de gouden speld van verdiensten aan hem uitgereikt.

In de toespraak werd ingegaan op de grote verdiensten van Walther Hoosemans voor het voetbal in het algemeen en de KNVB in het bijzonder. Na een bestuursperiode van 11 jaar bij de voetbal vereniging Neerlandia ’31 in Dorst heeft hij vervolgens deel uitgemaakt van meerdere commissies binnen de KNVB (financiële- en tuchtcommissie) De afgelopen 5 jaar maakte Walther deel uit het bestuur van het District Zuid 1. In het bestuur heeft hij de portefeuilles beheerd van Ondersteuning Clubbesturen en Fair Play (plezier en respect) Tevens was hij Vice-voorzitter van het bestuur en maakte als plaatsvervangend lid deel uit van het Bestuur Amateur Voetbal in Zeist. Tijdens een periode van afwezigheid wegens ziekte van Paul Kools heeft hij de functie van voorzitter waargenomen. Zijn vrouw Els werd in de huldiging betrokken en spelde de gouden onderscheiding op de revers van Walther. Een mooi boeket bloemen maakte de huldiging vervolgens compleet. Onder het genot van een hapje en een drankje werd Walther door de aanwezige officials en bestuurders van verenigingen gefeliciteerd.

Momenteel is Walther voorzitter van het G-voetbal (voetbal voor mensen met een beperking) en voorzitter van de landelijke bezwaarcommissie scheidsrechters. Het was voor Walther een complete verrassing om te worden onderscheiden met de gouden speld van verdiensten van de KNVB.