Juni 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De vakantieperiode is in aantocht. Zo is er na deze maand geen nieuws nieuws uit het stadskantoor tot september. Voor de rest blijft het altijd afwachten. Vorig jaar waren er wel genoeg stukje om juli te vullen, in 2008 was dit niet het geval. Ik kijk het even aan en beslis tegen die tijd wel of het de moeite is. Anders doen we gewoon mee met het stadskantoor en slaan we een maandje over. Augustus slaan we sowieso over. Verder valt op te merken dat de stukken van het Midzomer Nachtfeest en Dorst op Stelten en vorige maand ook al in stonden. Deze heb ik laten staan omdat het Midzomer Nachtfeest deze maand plaatsvindt en de inschrijving van Dorst op Stelten deze maand sluit; zo krijgt het nog net wat extra aandacht.

Dus wie weet nog tot volgende maand en anders alvast een prettige vakantie gewenst!

En natuurlijk veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Heropening Kaszah
Er is een nieuwe groep jongeren uit Dorst opgestaan die jongerencentrum Kaszah in Dorst wil exploiteren en daarvoor een ondernemingsplan heeft ingediend. Het college heeft besloten tot heropening van Kaszah en exploitatie in handen te geven van deze nieuwe gebruikersgroep. Hiervoor heeft het college besloten onderhoud te plegen aan het gemeentelijk gebouw Kaszah in Dorst voor maximaal € 35.000,-. Ook verstrekt het college een activiteitensubsidie van maximaal € 8.960 per jaar op basis van een in te dienen activiteitenplan.

Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied, Herziening 1 (perceel Parallelweg 30 Dorst)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 25 maart 2010 zes weken ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied Herziening 1 (perceel Parallelweg 30 Dorst)’ vast te stellen. Behandeling in de gemeenteraad is voorzien op 15 juni 2010.

Fiscalisering vergunninghoudersparkeren
Het college stelt de raad voor om een deel van de huidige vergunninghoudersparkeerplaatsen om te zetten naar betaalde parkeerplaatsen. 250 vergunninghoudersparkeerplaatsen lenen zich hiervoor. Bewoners houden de mogelijkheid om met een parkeervergunning te parkeren. Ook stelt het college voor om de huidige parkeerduurbeperking voor een aantal betaalde parkeerplaatsen op te heffen. De wijzigingen staan gepland voor 1 januari 2012. De wijzigingen maken onderdeel uit van het nieuwe parkeerbeleid dat de raad op 15 december 2009 heeft vastgesteld.

Motie gemeenteraad 20 april 2010 inzake het verlenen van een gedoogbeschikking aan Health City, Krombaak 10
Burgemeester en wethouders hebben besloten de unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad over het verlenen van een gedoogbeschikking aan Health City aan de Krombraak 10, uit te voeren. De gedoogbeschikking wordt verleend tot 1 mei 2012 onder de voorwaarde dat de onderhandelingen over verplaatsing van Health City in de tussentijd worden opgestart. De raad wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Definitieve gunning installatiebureau en constructeur voor Huis voor Cultuur
De afgelopen maanden werden twee Europese openbare aanbestedingstrajecten voor een installatietechnisch bureau en voor een constructeur doorlopen. Het college is overgegaan tot een definitieve gunning aan WHR Installatietechniek te Breda en aan Zonneveld te Rotterdam voor de voortgang voor de bouw van het Huis van Cultuur.

Artikel 19, lid 2 WRO herontwikkeling terrein voormalige melkfabriek, Provincialeweg 149 – 151 te Oosteind
Het college verleent een bouwvergunning voor de bouw van acht starterswoningen en vier patiobungalows op het terrein van de voormalige melkfabriek aan de Provincialeweg 149 -151 in Oosteind. Omdat de uitbreiding in strijd is met het bestemmingsplan Buitengebied verleent het college ook een vrijstelling op basis van artikel 19, lid 2 WRO. Daarnaast heeft het college het definitieve Besluit hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet Geluidhinder vastgesteld. Door de herontwikkeling van de leegstaande voormalige melkfabriek wordt voldaan aan de woningbehoefte in Oosteind.

Vaststelling programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2010
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor akkoord te gaan met de herhuisvesting van de Vrijeschool de Strijene naar de Ganzendonk en stelt voor om hiervoor een krediet van € 1.077.533,- beschikbaar stellen. Deze kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen Integraal Huisvestingsplan 2010-2014. De behandeling in de gemeenteraad is voorzien op 15 juni 2010. De raad wordt over dit onderwerp schriftelijk geïnformeerd.

Raadsvoorstel plan Bayens
Het college stelt de raad voor in de raadsvergadering op 15 juni 2010 in te stemmen met het plan voor de herontwikkeling van de locatie Bayens en het hierop gebaseerde ontwerp-bestemmingsplan. Het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan ligt van 24 juni tot en met 4 augustus 2010 ter inzage, waarna het op 21 september 2010 ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad.

Noodzakelijke aanpassingen huidig reïntegratiebeleid
Het college heeft besloten enkele maatregelen te treffen om de reïntegratieuitgaven te beperken. Deze zijn gestegen als gevolg van de economische crisis en, daaruit voortvloeiend, het stijgende aantal werkzoekenden. Deze maatregelen lopen vooruit op de besluitvorming door de gemeenteraad over de herijking van het reïntegratiebeleid. De getroffen maatregelen zijn:

 • terugdringen van overbruggingsbanen voor mensen met een uitkering die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening;
 • beperken van loonkostensubsidies;
 • geen Work First-dienstverband beiden aan personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

Beslissing op bezwaar inzake het verzoek om planschadevergoeding van Parochie van de Heilige Kruisvinding te Rotterdam ten behoeve van kamphuis ‘Ahoy’, Pannenhuisstraat 12 te Oosterhout
Het bezwaarschrift inzake het verzoek om planschadevergoeding van Parochie van de Heilige Kruisvinding te Rotterdam ten behoeve van kamphuis Ahoy te Oosterhout wordt ongegrond verklaard. Burgemeester en wethouders volgen hiermee het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht.

Coalitieakkoord: vermindering lasten van handhaving en toezicht
Het college heeft besloten deel te nemen aan de tweede fase van het regionale project vermindering regelgeving en administratieve lasten. Doel is om de administratieve lasten van toezicht met minstens vijfentwintig procent te reduceren. Inmiddels nemen zestien van de negentien gemeenten binnen de West-Brabantse vergadering deel aan deze vervolgaanpak. De gemeente Oosterhout stroomt op korte termijn in.

Loco-secretarisschap
Het college heeft besloten om mevrouw D.M.B. Bosmans aan te wijzen als vierde loco-secretaris. Dit in verband met het vertrek van de vorige vierde loco-secretaris. De rest blijft ongewijzigd: mevrouw M.G. Asmus is eerste loco-secretaris, de heer E. Oolhorst is tweede loco-secretaris en de heer Th.G.J. Simons is derde loco-secretaris.

Raadsvoorstel plan Bayens
Het college stelt de raad voor in de raadsvergadering op 15 juni 2010 een opiniërende discussie te voeren over het plan voor de herontwikkeling van de locatie Bayens.

Juli en augustus geen bijdrage.
Ik wens een ieder een fijne vakantie toe en tot in september.

Dorst, 4 juni 2010
Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Leem
Omstreeks 1890 kocht C.J. van den Heuvel uit Tilburg in de buurt van de Vijf Eiken te Rijen een stuk grond. Het was bekend dat daar leem onder zat en daarom was het een geschikte plaats om een steenfabriek op te beginnen. Aanvankelijk was er op het eigen terrein genoeg leem te winnen. De gevolgen daarvan zijn nu nog te zien maar in 1904 raakte de voorraad op. Daarom werd er een contract gesloten om verder in de boswachterij Dorst leem te graven. Staatsbosbeheer was toen veel meer productiegericht dan nu. Deze transactie bracht in ieder geval pacht op, dat natuur ernstige schade leed was toen nog niet zo belangrijk.

Er ligt vanaf de Vijf Eiken naar Seters een oude rivierbedding in de ondergrond en daar zit veel leem in die geschikt is om stenen van te bakken. De leem zit niet overal even dik vandaar dat de pachtprijs bepaald werd aan de hand van de dikte en breedte van de leemlagen. Nadat de bovenlaag was verwijderd werd de leem met de hand uitgegraven. Er werden vierkante blokken van gestoken die naargelang de diepte steeds hoger aan elkaar werden doorgegeven. Zeer zwaar handwerk dat meestal gedaan werd door mensen uit Oosterhout die elke dag te voet naar de leemput kwamen.

Het transport van de gestoken leem gebeurde met kipkarren die over een smalspoor met een luid puffende diesellocomotief naar de steenfabriek werden getrokken. Achter het voormalige Surae is nog goed te zien hoe dat spoortje liep.

De eerste stenen werden gebakken in veldovens. Dat wil zeggen dat elke keer een nieuwe oven opgestapeld werd van ongebakken stenen en hout. Na het afstoken blijven alleen de gebakken stenen over. Toen Van den Heuvel een aansluiting kreeg op de spoorlijn werd het mogelijk om veel grootschaliger te gaan werken. Er kon steenkool aangevoerd worden per spoor en dat opende weer de mogelijkheid om een ringoven te bouwen. Deze oven had kamers waar stenen in werden gebakken. Het vuur ging na een bakperiode naar de volgende kamer en zo kon een ringoven continu in gebruik blijven.

Er was steeds meer leem nodig en de leemwinning werd gemechaniseerd. Nadat men pompen ging gebruiken kon er tot 12 meter diep worden gegraven. Dat gebeurde met een machine die men ‘den bagger’ noemde omdat deze leek op een baggermolen. Toen de leemwinning in 1976 ophield was men gevorderd aan de Wethouder Van Dijklaan tegenover de Hoevestraat.

Staatsbosbeheer had inmiddels de bakens verzet en verdere aantasting van de bebossing werd ongewenst geacht. Tussen de Vijf Eiken en de Hoevestraat bleef een spoor over van een totaal vernield landschap met diepe kuilen vol water. Een tijdlang werd daar nog Oosterhouts stadsvuil in gestort maar dat mocht later ook niet meer. Het bosvak waar de laatste leem in werd gewonnen is nu het natuurreservaat “de Nieuwe Leemputten”

De steenfabriek Van den Heuvel, inmiddels omgedoopt in “Steenfabriek de Vijf Eiken”, draaide door op leem die van elders werd aangevoerd. Tot ieders verbazing werd echter de zeer modern uitgeruste steenfabriek plotseling gesloten en ontmanteld. Nu zijn de gebouwen in gebruik door een groothandel in meubelen.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Uit het Nieuwsblad Dorst van oktober 2004

Schade
Vorige maand hebt U in dit digitale blad kunnen lezen wat er op 12 oktober 1944 in Dorst gebeurde. Dit was een voorproefje van nieuwe beproevingen tijdens de bevrijdingsdagen van 28 en 29 oktober 1944. De wijkagent Bauke Bult is daarna rond gegaan en hij heeft een lijst gemaakt van de schade die was ontstaan tijdens de bevrijding. De ramp was voor veel mensen niet te overzien temeer daar er helemaal geen bouwmaterialen waren om iets te kunnen herstellen. De sporen van deze verwoestingen zijn geleidelijk aan het verdwijnen maar hier en daar is nog wel iets terug te vinden. Kijkt U bijvoorbeeld maar eens naar de voorgevel van de Klip. Hieronder het raam van de woning Rijksweg 106 waarop in de morgen van 29 oktober 1944 een Duitse granaat insloeg. Bij gebrek aan bouwmaterialen werden de bakstenen omgedraaid en weer terug gemetseld. Het kleurverschil is nog duidelijk te zien. Ook ziet U linksonder nog de sporen van granaatscherven.

Bauke Bult noteerde het volgende:

Rapport 6 Nov. 1944 Oorlogsschade
De volgende boerderijen, schuren, stallen, huizen, enz, zijn tengevolge van oorlogshandelingen verbrand, vernield of beschadigd.

 1. Jos v. Rijen Molenschotsestraat 5, woning en boerderij afgebrand.
 2. J.J. Peeters Groenstraat 22, schuur en stal afgebrand.
 3. F.J. Brox Groenstraat 17, huis en stal afgebrand.
 4. J. v. Wezel Groenstraat 20, schuur afgebrand.
 5. J. Peeters Groenstraat 18, schuur afgebrand.
 6. W.A v. Gool Groenstraat 12, stal zwaar beschadigd.
 7. W. Oomen Groenstraat 10, huis en schuur afgebrand.
 8. J. Geerts Groenstraat 5, stal en schuur afgebrand.
 9. A.F. Goosens Groenstraat 6, schuur zwaar beschadigd.
 10. A Lefebre Groenstraat 4, huis zwaar beschadigd.
 11. F. Boomaars Leverstraat, schuur beschadigd.
 12. P. v. Sundert Bavelstraat 21, boerderij en schuur beschadigd.
 13. A. Schoenmakers Bavelstraat, 19 huis zwaar beschadigd.
 14. J. Schoenmakers Bavelstraat, 11 schuur zwaar beschadigd.
 15. H. v. Dooremalen Bavelstraat, huis beschadigd.
 16. A. v. Rijthoven Bavelstraat 3, huis beschadigd.
 17. School Bavelstraat 2, door granaten beschadigd.
 18. Jac. Peeters Bavelstraat 10, schuur afgebrand.
 19. Joh. Peeters Bavelstraat 12, stal, schuur en huis afgebrand.
 20. K.C. Willemse Bavelstraat 14, stal, schuur en huis afgebrand.
 21. M. Brooymans Bavelstraat 24, stal en huis door granaat getroffen (later door V1 huis verwoest).
 22. Mar. Peeters Bavelstraat 30, stal en schuur afgebrand.
 23. P. v.d. Ouweland Korte Bavelstraat 9, huis zwaar beschadigd.
 24. C. Marijnissen Korte Bavelstraat, woonhuis en werkplaats totaal vernield.
 25. Kind. Boomaars Baarschotsestraat 1, huis en stal beschadigd.
 26. C. v. Vessem Baarschotsestraat 9, huis en stal verwoest.
 27. A. v.Mook Baarschotsestraat 11, huis zwaar beschadigd.
 28. M. v.d. Hoofden Baarschotsestraat 21, schuur afgebrand.
 29. F. v. Gool – P. Broeders Baarschotsestraat 31, huis, schuur en stal afgebrand.
 30. Jac. Beekers Baarschotsestraat 14, stal beschadigd.
 31. Boterfabriek Baarschotsestraat 6, zwaar beschadigd.
 32. J. v. Gool Baarschotsestraat 8, huis beschadigd.
 33. H. Beekers Baarschotsestraat 14, stal beschadigd.
 34. G. Oomen – M. v. Es Baarschotsestraat 18, huis en stal afgebrand.
 35. J. v. Loon Paral. weg 19, huis zwaar beschadigd.
 36. Steenfabriek Dorst Paral. weg 21, zwaar beschadigd.
 37. J. v.d.Ouweland Paral.weg 27, huis beschadigd.
 38. J.P. Broeders Rijksweg 107, huis beschadigd.
 39. H. v. Wezel Rijksweg 117, huis beschadigd.
 40. B. Bult Rijksweg 123, huis beschadigd.
 41. L. v.d. Poel Rijksweg 129, huis beschadigd.
 42. J.C. Volders Rijksweg 31, huis beschadigd.
 43. Wed. Jacobs.Rijksweg 133 schuur beschadigd.
 44. Zusters Rijksweg 135 Klooster beschadigd.
 45. R.K. Meisjesschool, zwaar beschadigd.
 46. R.K. Kerk Rijksweg 137, zwaar beschadigd. Buiten gebruik.
 47. Pastorie Rijksweg 139, beschadigd.
 48. L.Verhulst Rijksweg 159, schoenmakerij en huis zwaar beschadigd.
 49. Wed. Carton Rijksweg 197, huis beschadigd.
 50. J.P. Verschuren Rijksweg 96, huis en café beschadigd.
 51. Joh. v. Mook Rijksweg 100, huis beschadigd.
 52. F. v. Gool Rijksweg 106, huis en boerderij beschadigd, stroschelft afgebrand.
 53. C. Jansen Rijksweg 110, huis en winkel beschadigd.
 54. J. v. Gool Rijksweg 112, woning en veranda beschadigd.
 55. M. v. Gool Rijksweg 114, huis beschadigd.
 56. G. v.d. Wouw Rijksweg 116, huis beschadigd.
 57. A. de Jong Rijksweg 118, café beschadigd.
 58. J. Dekkers Rijksweg 120, huis beschadigd.
 59. Wed.v.Alphen Rijksweg 122, woonhuis beschadigd.
 60. Rijkswaterstaat.Timmermanswerkplaats totaal vernield.
 61. F. Goosens Rijksweg 160, schuur afgebrand.
 62. P. Hermus Spoorstraat 22, woonhuis beschadigd.
 63. Pompstation Spoorstraat 13, beschadigd evenals de schoorsteen.
 64. P. Korzilius Spoorstraat 15, huis beschadigd.
 65. A. v. Dijk Spoorstraat 17, huis en schuur beschadigd.
 66. Wed. P. v. Dorst Spoorstraat 49, achterhuis afgebrand.
 67. C. Snoeren Spoorstraat 56, voorgevel zwaar beschadigd.
 68. J. Beekers Spoorstraat 58, woonhuis beschadigd.
 69. W. Biemans Spoorstraat 64, woonhuis beschadigd.
 70. Firma Carton Spoorstraat 62, winkel en huis beschadigd.
 71. J. v.d. Aa Steenhovensebaan 47, schuur en stal afgebrand.
 72. v.Gils Steenhovensebaan 36, boerderij, schuur en huis afgebrand.

Bij deze opgave is de eventuele glasschade niet inbegrepen. Bewoners van huizen die totaal afgebrand of verwoest zijn worden voorlopig bij anderen of in schuren ondergebracht.

De Opperwachtmeester,
B. Bult

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Oosterhout

Het rooien van bomen in de Dennenlaan in Dorst

Geacht College,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

In de Dennenlaan in Dorst staan op het middengedeelte (grasperk) twee rijen Moeras eiken. Deze bomen geven de Dennenlaan een uitstraling van een laan die er wezen mag. Nu is het voornemen van de gemeente Oosterhout om een (1) rij van deze bomen te rooien. We hebben het dan over ongeveer 20 bomen. Deze plannen zijn ter inzage gelegd in dorpshuis de Klip in Dorst. Veel inwoners van het kerkdorp Dorst vrezen dat door deze ingreep het mooie laanachtige karakter van de Dennenlaan gaat verdwijnen. De bomen geven een prachtig straatbeeld in het centrum van het mooie kerkdorp Dorst.

Gemeentebelangen heeft de onderstaande vragen aan het College:

 • Is het College op de hoogte van deze ingreep in het bomen bestand van de Dennenlaan in Dorst
 • Zo ja, is er dan goed bezien wat de gevolgen zijn als men inderdaad ongeveer 20 bomen gaat rooien
 • Heeft men overwogen om een andere manier van rooien toe te passen, bijvoorbeeld, om en om een te rooien in een van de twee rijen
 • Heeft men overwogen om deze bomen een tweede leven te geven en te wachten met rooien tot de nieuwbouwplannen in Dorst vorm hebben gekregen en aldaar het groen moet worden aangeplant.
 • Zo ja, waarom dan nu rooien en niet uitgraven en hergebruiken in de toekomstige nieuwbouw plannen
 • Is het college het met ons eens dat het mooie laanachtig karakter ernstig verstoord wordt door het rooien van 20 bomen
 • Is het nodig in het kader van de uit te voeren riolering werkzaamheden om deze bomen te rooien

Uw antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
W.P.J.M. Hoosemans, raadslid Gemeentebelangen


De vertraging van de iDOP’s d.d. 3 mei 2010

Geacht College,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij als fractie van Gemeentebelangen en CDA het volgende aan de orde:

In januari 2009 is voor de kerkdorpen Dorst – Den Hout en Oosteind gestart met het opstellen van Integrale Dorps Ontwikkelplannen (IDOP). In september 2009 is er een toezegging gedaan dat eind november 2009 de plannen ingevuld en beschikbaar zouden zijn voor behandeling in de gemeenteraad. In januari 2010 is van ZET/BRO de planning ontvangen. Hieruit blijkt dat de gemeente pas eind januari 2010 hun input gereed heeft en medio februari 2010 de input over beleid/huidige ontwikkelingen /planning. Volgens deze planning worden de plannen in mei 2010 aan het College aangeboden en in juni 2010 in de gemeenteraad besproken. Zoals U waarschijnlijk kunt begrijpen heeft deze planning ons zeer onaangenaam verrast. Bij het opstarten van de IDOP is een doorlooptijd van ongeveer 8 maanden door ZET/BRO genoemd en nu komen we maar liefst uit op 12 maanden gerekend vanaf de eerste bijeenkomsten. Met name Den Hout en Oosteind lopen nog verder uit de pas met de toen voorgestelde planning. In het laatste projectoverleg is gemeld dat de IDOPs van de drie kerkdorpen als een geheel aan de gemeenteraad gepresenteerd zullen worden.

Gelet op de laatste ontwikkelingen stellen wij onderstaande vragen waar we graag binnen de daarvoor gestelde termijn antwoord op willen hebben.

 • Wij gaan er nog steeds vanuit dat de 3 IDOPS gelijkertijd behandeld gaan worden in de gemeenteraad. Klopt dit?
 • Op welke termijn kan de gemeenteraad hieromtrent voorstellen verwachten.
 • Wat is volgens het College de oorzaak van de grote vertraging van de IDOPs.
 • Gelden de vertragingen voor alle drie de IDOPs van de kerkdorpen.
 • Is het juist dat de Provinciale subsidies reeds verdeeld zijn en Oosterhout daarvoor mogelijk niet meer in aanmerking komt.
 • Wordt er door het College extra druk uitgeoefend op het Provinciaal Bestuur om meer subsidiegelden beschikbaar te stellen.
 • Kan het College nader uitleggen wordt wat bedoeld met: Er wordt uitvoering gegeven aan de Integrale Dorps Ontwikkelplannen (IDOPs) voor de drie kerkdorpen. De mate en het tempo waarin dit gebeurt, hangt mede af van de bereidheid van de provincie om, zoals toegezegd, subsidie te verstrekken voor de uitvoering van de IDOPs.
 • Welke toezegging is door provincie in dit kader gedaan aan de gemeente Oosterhout.
 • Loopt de gemeente Oosterhout door de ontstane vertragingen het risico om geen subsidies meer te ontvangen.
 • Heeft er overleg plaatsgevonden met de provincie Noord-Brabant m.b.t. de vertragingen die zijn opgetreden in de procedure – opstart – uitwerking en voorleggen besluitvorming.
 • Zijn de berichten juist dat de subsidiepot van de Provincie Noord-Brabant opnieuw gevuld gaat worden ter uitvoering van de IDOP’s
 • Kunnen er ook andere subsidie’s cq geldpotjes worden aangeboord om de IDOP’s alsnog tot uitvoering te laten komen.
 • Wanneer geen subsidies worden ontvangen, worden de IDOPs dan wel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd
 • Wat is de reden dat op een schrijven van de Dorpsraad Dorst van 24 januari 2010 m.b.t. de vertraging van de IDOPs tot op heden geen antwoord is ontvangen en wanneer kan dan een antwoord worden verwacht.

Uw antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
W.P.J.M. Hoosemans, raadslid Gemeentebelangen
Piet de Jong, raadslid CDA

+++

NK Wipboomschieten

Zondagochtend 23 mei, 1e Pinksterdag. Bij stralend weer is een aantal leden van Sint Joris uit Dorst bezig met de laatste voorbereidingen voor het Nederlands Kampioenschap Wipboomschieten dat zij dit jaar organiseren op het terrein van schietvereniging Sint Hubertus uit Bavel. De sfeer is prima. Sommige schutters zijn ietwat gespannen. Zal het eerste viertal van Sint Joris de titel kunnen prolongeren? En hoe zal de dag verder verlopen?
Vanaf een uur of elf verzamelen zich langzaamaan veel meer schutters op het terrein. Het zijn voornamelijk leden van verenigingen uit Brabant en Noord-Limburg. Zij kunnen zich zowel individueel als met een viertal inschrijven. Het zogenaamde ‘inschieten’ bepaald wie er later op de dag om de hoofdprijzen gaan strijden. Al gauw vinden de vele schutters een lekker plekje in de zon of juist onder een parasol en met de nodige hapjes en drankjes voorradig heerst er een gezellige, ontspannen sfeer op het terrein. Alleen onder de schietbomen wordt er een stuk serieuzer gekeken. Opperste concentratie is vereist. Even uit balans zijn, betekent dat je eruit ligt en weer een jaar moet wachten op het volgende Nederlands kampioenschap. Vooral de strijd bij de viertallen is zenuwslopend. Iedere schutter van het viertal moet raken en niemand wil het op zijn geweten hebben dat het hele viertal eruit ligt. Na het inschieten zijn er nog zes viertallen over die ‘vol’ hebben geschoten, waaronder het eerste viertal van Sint Joris Dorst en maarliefst twee viertallen van Sint Hubertus Bavel. Deze zes gaan strijden om het Nederlands kampioenschap. Uiteindelijk zijn het De Kempenschutters die het langst de zenuwen in bedwang kunnen houden en er met de felbegeerde Nederlandse titel vandoor gaan. Aan hen dan ook de eer om het kampioenschap volgend jaar te organiseren in Luyksgestel. Sint Joris Dorst wist de titel dus niet te prolongeren, maar Wim Gommeren Jr. mag zich het komende jaar wel federatiekampioen, of mooier gezegd ‘Koning der koningen’, noemen.

Voor de officiële prijsuitreiking is de burgemeester van Oosterhout speciaal naar Bavel gekomen. De fanfare van Sint Joris Dorst speelt het Wilhelmus, gevolgd door ‘Lang zullen ze leven’. Het geeft nog eens een extra feestelijk tintje aan deze zonnige dag, die zonder enige wanklank is verlopen.

Rond de klok van zeven uur zijn alle klassementen opgemaakt. De laatste prijzen kunnen worden uitgereikt en na een gezellige nazit gaat iedereen tevreden naar huis.

De volledige uitslag willen we u zeker niet onthouden:

Nederlands Kampioen bij de viertallen: Kempenschutters (De Kempen)
Persoonlijk kampioen: Bart Vromans (St. Joris, Udenhout)
Reserve kampioen: Tony Weijters (St. Joris, Udenhout)
Federatiekampioen: Wim Gommeren Jr. (St. Joris, Dorst)

Uitslag Korpsen:
St. Hubertus, Bavel
St. Joris 1, Dorst
Kempenschutters, De Kempen
N.B. Een tweede viertal van St. Hubertus Bavel is vijfde geworden.

Uitslag personeel vrije hand:
Tony Weijters (St. Joris, Udenhout)
Arnoud Verstappen (St. Joris, Geldrop)
Wim Janson (St. Hubertus, Bavel)

Uitslag personeel opgelegd:
Nick van den Heuvel (St. Joris, Nieuwkuijk)
Toos van Spijk (St. Joris, Nieuwkuijk)
Frans Vriens (St. Antonius – St. Sebastiaan, Udenhout)