Mei 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Het mag dan mei zijn, aan het weer is het vooralsnog niet te merken! Laten we hopen dat het gauw zonniger en warmer wordt, dat zou wel zo fijn zijn met het Midzomer Nachtfeest en Dorst op Stelten. Voorlopig is het nog weer om binnen achter de pc te zitten.

Daarom, veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws van de wijkagent

Wijkagent en WIT tevreden met aanhoudingen (21 mei 2010)
Zondag 16 mei is er in Dorst een woninginbreker aangehouden. Een vrouw zag in de spiegeling van een raam van de woning van de overburen dat er ingebroken werd bij de garage van haar buurman. De vrouw riep haar vader en samen kwamen ze in actie. Pa achtervolgde twee inbrekers door steegjes. Het tweetal splitste zich op, waarop pa een fietser waarschuwde, die een van de inbrekers kon vastpakken. Pa nam deze inbreker, een jochie van 14 afkomstig uit Breda, vervolgens over en droeg ‘m even laten over aan de politie. De tweede inbreker wist helaas te ontkomen.

Het Woninginbrakenteam(WIT) ging met de zaak aan de slag en dit leidde in de loop van de week tot de aanhouding van de tweede inbreker, een eveneens 14-jarige inwoner van Breda. De als eerste aangehouden jongen heeft inmiddels een bekentenis afgelegd, de tweede verdachte weet naar eigen zeggen van niks. Beide 14-jarigen zijn inmiddels weer op vrije voeten. Het WIT heeft een zogenaamd loopdossier opgemaakt. Justitie beslist nu wat er met het tweetal moet gebeuren.

Uiteraard wilde collega Dennis Roepan, wijkagent in Dorst, vader en dochter graag bedanken voor hun inzet. Namens ons korps bracht hij het actieve tweetal woensdag 19 mei een bloemetje. De helpende fietser is tot op heden onbekend gebleven.

NB: De politie zou graag achter de identiteit willen komen van de fietsende burger die de inbreker heeft tegengehouden.

Woning Inbraken Team
Woninginbraak komt voor het slachtoffer letterlijk én figuurlijk dichtbij.
Het aantal woninginbraken in de regio Midden en West Brabant is de laatste maanden gestegen naar een onacceptabel hoog aantal. In de eerste maanden van 2010 is in district Oosterhout zelfs een stijging te zien van ruim 50 procent ten opzicht van dezelfde periode in 2009! De politie vindt het onacceptabel dat er nog steeds zoveel woninginbraken plaats vinden en heeft de aanpak ervan tot speerpunt benoemd. Ook heeft het politiedistrict Oosterhout recent een woninginbrakenteam (WIT) opgericht.

Bestrijding van woninginbraken is belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat de impact van een woninginbraak op het slachtoffer (vreemden in je huis die aan je spullen zitten) groot is en jarenlang gevoelens van onveiligheid beïnvloedt. Een gezamenlijke aanpak, met de nadruk op preventie en het prikkelen van de eigen verantwoordelijkheid van de burger, heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Ook het straffen van inbrekers draagt bij aan een hersteld veiligheidsgevoel. In het verlengde daarvan is ook de aanpak van helers belangrijk. Het gezegde luidt immers niet voor niets: ‘zonder heler geen steler’.

De politie is dan ook van mening dat voor het terugdringen van de woninginbraken een integrale aanpak van beide aspecten noodzakelijk is.

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Heropening Kaszah
Er is een nieuwe groep jongeren uit Dorst opgestaan die jongerencentrum Kaszah in Dorst wil exploiteren en daarvoor een ondernemingsplan heeft ingediend. Het college heeft besloten tot heropening van Kaszah en exploitatie in handen te geven van deze nieuwe gebruikersgroep. Hiervoor heeft het college besloten onderhoud te plegen aan het gemeentelijk gebouw Kaszah in Dorst voor maximaal € 35.000,-. Ook verstrekt het college een activiteitensubsidie van maximaal € 8.960 per jaar op basis van een in te dienen activiteitenplan.

Extra middelen in algemene uitkering gemeentefonds voor AWBZ pakketmaatregel en integratie uitkering Wmo
Burgemeester en wethouders hebben het extra geld dat het rijk ter beschikking heeft gesteld voor het opvangen van de AWBZ-pakketmaatregel geoormerkt voor de uitvoering van de Wmo. Voor 2010 tot en met 2014 gaat dit om een bedrag van respectievelijk € 203.000,-, € 303.000,-, € 302.000,-, € 300.000,- en € 298.000,-. Ook hebben zij het bedrag geoormerkt, dat vanuit het rijk vanaf 2010 structureel aan de integratie uitkering Wmo in Oosterhout is toegevoegd. Het gaat om een bedrag van € 93.000,-. De concrete plannen voor de besteding van deze gelden worden dit jaar aan het college voorgelegd.

Accommodatie voetbalvereniging Oosterhout
Het college heeft besloten vier verplaatsbare kleedunits te plaatsen op het sportpark van voetbalvereniging Oosterhout, zoals aangegeven in de programmabegroting 2010. Hiermee wordt de periode overbrugd tot verhuizing van de voetbalvereniging naar de Contreie. De kosten worden betaald uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en uit het investeringsprogramma Sport.

Verordeningen sociale zekerheid
Het college stelt de raad voor enkele verordening vast te stellen. Het gaat om:

  • De Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren 2010, gemeente Oosterhout
  • De Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2010, gemeente Oosterhout
  • Afstemmingsverordening Sociale Zekerheid 2010, gemeente Oosterhout
  • Verordening handhaving Sociale Zekerheid 2010, gemeente Oosterhout
  • Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2010, gemeente Oosterhout

Door te kiezen voor integrale verordeningen is het beleid duidelijker voor de burger en kan een efficiënte uitvoering plaatsvinden. De verordeningen zijn van toepassing op de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Bevestiging regionale woningbouwafspraken (sub)regio Breda
Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van de brief van de provincie waarin wordt bevestigd dat Oosterhout volgens het meerjarenwoningbouwprogramma 2009-2019 maximaal 3.175 woningen mag toevoegen.

Het treffen van maatregelen ter verhoging van de veiligheid in de wijken van Oosterhout
Het college is akkoord gegaan met het overschrijden van de budgetten voor integrale veiligheid met € 20.000,-. Voor dit bedrag worden extra maatregelen getroffen, zoals de inzet van ‘bikers’, om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen in alle wijken en buurten van Oosterhout.

Initiatief buffetkiosk Winkelcentrum Zuiderhout
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een buffetkiosk op of nabij winkelcentrum Zuiderhout.

Subsidieregels sport
Het college heeft besloten dat in 2011 de subsidieregels sport worden aangepast aan de Algemene Subsidieverordening, zodat deze in 2012 kunnen worden toegepast.

Beroepschrift fietsersbond tegen fietsvrij maken KLM-gebied
De Fietsersbond heeft een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van het fietsvrij maken van het KLM-gebied. Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank in Breda waarin het beroepschrift van de Fietsersbond ongegrond wordt verklaard. Het college brengt het verkeersbesluit waar het beroepschrift betrekking op had direct tot uitvoering.

Dorst, 3 mei 2010
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Inleiding
Het Paasfeest is voorbij, maar we zitten nog midden in de Paascyclus. Van deze cyclus vormt Hemelvaart een onderdeel. Op deze dag herdenken we dat Jezus, 40 dagen na zijn verrijzenis, is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. De apostelen waren bij Zijn Hemelvaart aanwezig en Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en ondersteunen.

Tien dagen later werd deze belofte vervuld, met Pinksteren. Op deze dag hadden de apostelen samen met andere gelovigen zich verzameld op de berg Zion. Daar werden zij vervuld van de Heilige Geest en verkondigden zij het evangelie in allerlei talen. Dit trok mensen aan die zich, opgeroepen door Petrus, lieten dopen. Pinksteren wordt dan ook gezien als het ontstaan van de christelijke kerk.

Waar de kerk toen zo’n voortvarend ontstaan kende, staat het nu voor hete vuren en staat het open aan veel kritiek. Als we elkaar weer leren verstaan, net als toen enkele millennia geleden, dan kan de kerk misschien weer een geaccepteerd onderdeel vormen van de maatschappij.

In Dorst ondertussen leren we elkaar weer steeds beter verstaan: er is een bijeenkomst geweest van de parochiecommissie en de contactpersonen van de diverse werkgroepen. Deze bijeenkomst had het doel om zaken weer goed op elkaar af te stemmen. Na de fusie waren we namelijk op een aantal gebieden zoekende naar de juiste communicatielijnen. Met deze bijeenkomst is een begin gemaakt voor een goede doorstart van onze parochiekern. Zo blijft de kerk in Dorst vitaal! Laten we hopen dat een dergelijke vitaliteit doorsijpelt naar de andere lagen binnen de katholieke kerk.

Moeizame Pasen
Het was een nogal moeizame Pasen dit jaar. Iemand vroeg me op Stille Zaterdag: “Zullen we het Paasfeest dit jaar maar niet overslaan?” Niet zo’n vreemde gedachte bij alle negatieve berichtgeving rond de kerk in de afgelopen maanden. De berichten meldden het geschutter van kerkelijke functionarissen van hoog tot laag, van kardinalen tot collega pastores, maar vooral ook de voorbeelden van een cultuur van onzuiverheid in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Een vijftigtal jaren geleden dus. De tijd van mijn jeugd. Ik ben twintig jaar geleden priester gewijd toen ik 42 jaar was. Maar lang daarvoor heb ik zes jaar van mijn jeugd doorgebracht in het staartje van het Rijke Roomse Leven, op een klein seminarie in Driehuis. De berichten over seksueel wangedrag verbazen mij niet. Voor iedere ingewijde was allang duidelijk dat onzuiverheid en zuiverheid in die periode hand in hand gingen. Tragisch genoeg blijken veel mensen meer beschadigd in die periode dan tot nu toe duidelijk was. Maar iedereen die toen ter plekke was, heeft er littekens aan overgehouden, zoals je trouwens aan alle leven littekens overhoudt. Later krijgt je leven jouw eigen vorm doordat je het verleden een plaats geeft en door te zoeken naar een goed evenwicht tussen kwetsuren en talenten, verdriet en geluk, tussen het goede en het kwade in jezelf.

Later, zoekend naar een goed besluit over priester worden of niet, heb ik in het jaar voor mijn wijding veel nagedacht over het verdriet van het verleden,maar vooral ook over de schoonheid ervan. En ik vond een weg, die goed en kwaad verzoende. Er valt niets te verbloemen. Wat fout was, blijft fout. Maar wat goed was, blijft goed. Ook in die tijd, waarin, net zoals in onze tijd, geschutterd werd en mensen beschadigd geraakten, was er de uitnodiging van de Blijde Boodschap, de belofte van nieuw leven bij ieder Paasfeest dat werd gevierd, de zoektocht naar een beloofd Rijk van liefde en vrede, de zoektocht naar de Allerhoogste. De tijd heeft ons nu helaas hardhandig geleerd om functionarissen van de kerk niet al halverwege de weg naar de hemel te plaatsen of bij voorbaat heilig te verklaren. Voor wie het nog niet wist: de kerk was en is net zo werelds als al ons maatschappelijk leven. Functionarissen van de kerk schoten en schieten dus hopeloos te kort . Maar toen en nu geldt dat de kerk, en dus ook haar functionarissen, de dienaar is of probeert te zijn van iets veel groters en mooiers.

Als dat geloof woont in je hart, als je weet dat het goede waar het om gaat je eigen kleine ik en dat van anderen verre overstijgt, dan weet je ook dat je het Paasfeest niet moet overslaan, maar moet vieren, ook met littekens en pijnplekken. Ieder jaar weer opnieuw.

Anton Kamps, pastoor

Dorst en de bedevaart naar Kevelaer
Al sinds 1719, 291 jaar geleden dus, trekt jaarlijks de processie van Breda en omgeving naar Kevelaer. Daar wordt Maria vereerd als de “Troosteres der Bedrukten”. En ook al een hele tijd gaan er mensen uit Dorst mee met deze bedevaart.

De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen organiseert de bedevaart dit jaar op dinsdag 10 en woensdag 11 augustus. Twee dagen van bezinning, gebed, liturgie, processies en ook gezelligheid. De kosten voor reis en organisatie bedragen € 23,50 vanuit Breda e.o. Kinderen onder de 15 jaar krijgen € 10,00 reductie. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten van maaltijden en logies. Dat wordt niet centraal geregeld, maar u wordt daarbij wel geholpen.

Ieder jaar wordt er in Kevelaer gecollecteerd. Dit jaar doen we dat voor de Stichting Balemans uit Ulvenhout. Die ondersteunt een veeteeltproject in Burkina Faso dat ooit is begonnen door pater Balemans. Wij hopen dat veel mensen uit Dorst zich aanmelden.

U kunt voor inlichtingen en aanmelding terecht bij mw. Smulders (Blauwsparstraat 3, tel: 411627) en bij het secretariaat van de Broederschap: L. Hoebink (Eggestraat 20, 4818 BS Breda, tel: 076-5217662).

Eerste Heilige Communie
De voorbereidingen voor de viering van de Eerste Communie zijn al in volle gang. Zaterdag 27 maart zijn de kinderen met ouders naar de “Communie-Doe-Dag” geweest. Daar werd ingespeeld op het thema van de Eerste Communie, “De koning van je dromen”, door de film Jozef de Dromenkoning en door het maken van een kroon. Daarnaast werden de kinderen en de ouders apart voorbereid op de Eerste Communie.

De middag werd afgesloten met een heuse quiz, waarbij al snel bleek dat de kinderen slimmer waren dan ingeschat. Al met al een geslaagde middag. Vrijdag 18 juni gaan de kinderen na school oefenen in de kerk. Ondertussen zijn ouders bezig om de presentatieen communieviering voor te bereiden en met de versiering van de kerk.

En dat alles zal leiden tot een onvergetelijke Eerste Communie viering op zondag 27 juni met 13 communicanten: Luuk van Alphen, Joris van der Bom, Elle en Daphne van den Burg, Tess van Gool, Lonneke van der Heijden, Bas Huijben, Evie Huijbregts, Annabel Lippens, Lisanne en Lorenzo Peeters, Sietse Smulders en Brecht van de Weijer.

Vieringen
Mei
zondag 23-05. Eerste Pinksterdag. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Gerritsen
zondag 30-05. Woord & communie viering. Voorganger: mw. G. van Bree

Juni
zondag 06-06. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Gerritsen
zondag 13-06. Woord & communie viering. Voorganger: pastor R. Engelen
zondag 20-06. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch
zondag 27-06. Eerste Heilige Communie. Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Kamps

Juli
zondag 04-07. Woord & communie viering. Vvoorganger: pastor E. de Kever
zondag 11-07. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch
zondag 18-07. Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Kamps
zondag 25-07. Eucharistieviering.V voorganger: pater T. Berkenbosch

Augustus
zondag 01-08. Woord & communie viering. Voorganger: pastor R. Engelen
zondag 08-08. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch

Heilig Vormsel
Iedereen die gedoopt is. Doop, eerste communie en vormsel horen bij elkaar. Bij de doop zijn het de ouders die in naam van hun kind ‘ja’ zeggen tegen geloof en kerk. Nu de kinderen in groep 8 zitten, kunnen ze dat zelf. Dit jaar zijn dat Jan van Alphen, Wouter van der Heijden, Eline Peeters, Sterre Schelvis, Natasja Verhagen en Rick Verhagen.

Voorbereiding voor kinderen en ouders
Het vormsel is een belangrijke stap in de geloofsontwikkeling van kinderen. Aan die stap gaat dan ook enige voorbereiding vooraf. Daarom was er zaterdag 24 april jl. in de Mariakerk de voorbereidingsmiddag met de kinderen en één van hun ouders. Het was een afwisselend programma. Na een vuurritueel en een inleiding gingen de kinderen met hun ouder in groepen uiteen en werden een aantal werkwinkels gevolgd. Bij de ene werkwinkel kon je ervaren wat het is om echt stil te zijn, te mediteren; bij een andere werkwinkel werd van alles verteld over olie, weer bij een andere werkwinkel hoorde je over het onze vader, maakte je een gebed dat in de wind werd gehangen, werkte je aan een collage, luisterde je naar vrouw Sofia die over de wijsheid vertelde of werd gevraagd een keuze te maken tussen allerlei kaartjes met teksten zoals rijkdom, liefde, geld, geduld, eten en kleding.

Catechese voor ouders
Over het oude gebruik van het vormsel is veel te vertellen. Daarom zijn de ouders uitgenodigd op een catechese-avond om gezamenlijk dieper in te gaan op de betekenis en beleving van het vormsel. Deze catecheseavond zal plaats vinden op 18 mei, om 19.30 in de Verrijzeniskerk, Vondellaaan 43 in Oosterhout.

Kloosterbezoek voor kinderen
De kinderen komen ook een middag bij elkaar zonder ouders en bezoeken dan een van de kloosters in de Heilige Driehoek. Even stap je in het leven van de zusters. In een gesprek met een van de zusters zal zij vertellen wat ze doen en waarom. Als het mogelijk is, neemt ook de vormheer deel aan dit gesprek. Op woensdag 21 april waren de vormelingen uit Oosteind, Dorst en Den Hout aan de beurt.

De viering
De vormselviering vindt plaats op 5 juni in de Antoniuskerk St. Vincentiusstraat 113A in Oosterhout. De viering begint om 19.00 uur. Voor vormelingen en directe familie (vaders en moeders, broers en zussen) worden plaatsen gereserveerd voor in de kerk.

+++

Groeten uit Dorst

Grote brand in Dorst

In onderstaand verslag, afkomstig uit het archief van de Gemeente Oosterhout, archiefnummer 3154, inv. 18, geeft brandmeester Jan van Gool uitgebreid weer wat er op 12 oktober 1944 en de volgende dagen gebeurde. Jan van Gool Jr. was commandant van de vrijwillige brandweer in Dorst. Zijn vader Jan van Gool dreef een zeer druk bezocht hotel-café-restaurant met de naam “Rustoord” dat tegenover de Marcoenkerk stond en dat daar nu nog steeds in redelijk desolate toestand te zien is.

Toelichting
Misschien is het goed om te beginnen met een korte beschrijving van de toestand in oktober 1944. De plaatsen Baarle-Nassau en Alphen waren begin oktober bevrijd maar daarna verstomde het oorlogsgeweld in het zuiden. Er gebeurde niets mee en dat zou tot 27 oktober ook zo blijven. Achteraf bleek dat de bevrijders niet meer verder oprukten omdat ze gebrek hadden aan brandstof en munitie. Maar de Geallieerde luchtmacht had blijkbaar wél benzine. Dag in dag uit patrouilleerden bij goed zicht hun jachtvliegers boven wegen, spoorwegen en kanalen. Ze schoten alles van de weg wat reed ook burgertransporten.

Op de dag van de brand reden vanaf Breda op de Rijksweg twee Duitse vrachtwagens geladen met munitie in de richting Tilburg. Omdat de grote bomen langs de Rijksweg nog in het blad stonden waanden de Duitsets zich veilig maar eenmaal in de kern van Dorst aangekomen kregen de Geallieerde jagers het Duitse transport in het vizier. De Duitsers zochten beschutting tussen de gebouwen maar het was te laat. Met een wijde boog doken de jagers schietend op hun doel af.

Plaats
De situatie van de rampplaats is zo veel veranderd dat er niets van terug te vinden is. De voorgevel van boerderij van Cees van Alphen stond op de plaats waar nu de bushalte aan de noordkant van de Rijksweg staat. Het pand mocht niet meer op dezelfde plaats herbouwd worden omdat toen al vast stond dat de Rijksweg verbreed moest worden. U kijkt links de Spoorstraat in.


De oude spelling is gehandhaafd

Gemeente Oosterhout
Brandweer, afd. Dorst

Omschrijvend – Rapport

Rapport; houdend relaas van brandblussching op Donderdag 12 October 1944.

Ondergeteekende: C. J. van Gool, Brandmeester der Vrijwillige Brandweer van Oosterhout, afd. Dorst, heeft de eer U Ed. beleefd het volgende te rapporteeren:

In den voormiddag van Donderdag 12 October 1944 ten omstreeks 11 uur, ligt Dorst onder een geweldige beschieting van uit den lucht. Het is een geknetter en geklap van belang, een ieder loopt om het hardst om het veege lijf te redden tegen de uit alle richtingen komende granaten en kogels.

Na eenige minuten is de grootste spanning voorbij, voorzichtig worden de schuil-plaatsen verlaten en ieder is nieuwsgierig wat er gebeurd is en waar.

De situatie schijnt te zijn als volgt:
De Rijksweg Breda-Tilburg krijgt op een gegeven moment een splitsing in de Spoorstraat, op deze splitsing bevond zich de woning van den landbouwer C. van Alphen met daaraan gebouwd zijn stal en los daarvan een schuur met karkooi. Tusschen stal en schuur stond een wagen met munitie, iets verderop den Rijksweg bevond zich ook een dergelijke wagen.

Deze beide wagens waren zoodanig geraakt dat ze in volle laaie stonden, met het gevolg dat de hierop aanwezige munitie en granaten spoedig tot ontploffing kwamen. De eene explosie volgde op de andere, het was voor geen mensch om op straat te komen het regende alle kanten uit scherven en splinters, in een minimum van tijd stond dan ook van Alphen in lichter laaie. Volgens het zeggen van de bestuurders zouden nog heel wat explosies volgen.

Wat te doen? De geheele omgeving leed gevaar er moest dus koste wat koste gehandeld worden. De geheele bemanning van de afd. was present en ik durf wel zeggen onder levensgevaar werd uitgerukt en onder de nog volgende explosies door werden er slangen uitgelegd en al spoedig konden we met eenige stralen de belendende panden sparen van een wisse vernietiging.

Aan het redden van het huis van Van Alphen viel niet te denken, zaak was het den strijd dien we waren aangebonden om de belendende panden te behouden. De tusschen deze panden en de schuur in liggende musterdschelft van de Firma Carton was wel het gemeenste obstakel, het werd echter duchtig bestreden uit elkander getrokken en gebluscht. Onderwijl werden nog drie varkens uit de brandende boerderij gehaald. Een ervan moest worden afgemaakt.

Nadat het grootste gevaar voor de belendende panden geweken was, werden de vrijgekomen slangen gebruikt voor het blusschingswerk aan het huis en den stal als mede aan een schuur aan den overkant van den Rijksweg, waar het vuur in den kiem gesmoord kon worden.

Het vuur ontstaan in huis, stal en schuur was ontzettend groot en door den Zuidelijken wind nog zeer gevaarlijk, er werd daarom nog zooveel mogelijk water gegeven.

Nadat het vuur geminderd was (ongeveer 13.30 uur) heb ik de eene helft van de afd. laten gaan eten, en hen verzocht zoo spoedig mogelijk weer terug te komen. Terwijl we nu met de halve ploeg stonden wilde ik de manschappen het smeulende stroo en hooi uit elkander laten trekken en blusschen.

Op dat moment kwamen we echter onder een geweldige beschieting weer vanuit de lucht te zitten, nadat hoofdkraan en neven-kranen waren dicht gezet zocht ieder weer zoo snel mogelijk een goed heenkomen hetgeen maar goed was ook, wat naderhand wel is gebleken, want er zouden beslist slachtoffers zijn gebleven.

Zoo gauw het weer rustig was, dat duurde echter nogal even, werden weer maatregelen genomen den strijd tegen het nog smeulende vuur voort te zetten. We werden echter weer gestoord n.l. door het opruimen en onschadelijk maken door het doen ontspringen van de nog overal verspreid liggende granaten. Dit duurde ongeveer tot 17.30 uuur. Geen mensch kon of mocht in de omgeving van de plaats des onheils zijn.

Onze afdeeling bleef echter bij elkaar, en onder dekking werden de vrijgekomen materialen opgeruimd. Om 17.30 uur konden we weer water geven en hebben dat gedaan tot ruim 19.00 uur.

De afdeeling heb ik toen laten inrukken, nadat ik hen had mede gedeeld, Vrijdagmorgen weer om 9.00 uur present te zijn tenzij er geen ander bericht kwam.

De buren had ik gewaarschuwd dat in verband met de bezetting, de rondloopende wachten en de door trekkende troepen ik het niet aandurfde wachten uit te zetten gedurende de nacht, doch indien zij iets zouden bemerken het mij direct moesten laten weten.

Om 20.30 uur werd ik gealarmeerd, we zijn onmiddellijk aan het werk geslagen, alles in orde gemaakt met de Militaire Autoriteiten die hier gelegen waren, en heb verder de hele nacht door wacht laten houden en laten spuiten indien het nodig was.

Dien zelfden Vrijdagmorgen zijn we weer om 9 uur aan het werk getrokken tot 12.30 uur.

Zaterdagmorgen van 5 tot 7.30 uur is voor het laatst water gegeven. Zaterdagmorgen van 9 uur tot 12.30 ben ik verder met een brandweerman bezig geweest met het uithangen van de slangen aan den Kerktoren ter droging hiervan.

Aldus naar waarheid opgemaakt te Dorst

Den 14en October 1944.
C.J van Gool


Uit bovenstaande verslag blijkt duidelijk dat de Dorstse brandweermannen een zeer gevaarlijk karwei klaarden. Als zij niet zo moedig waren opgetreden was de ramp niet te overzien geweest en het is een wonder dat er geen doden of gewonden vielen.

Waardering voor hun optreden blijkt ook uit een brief van hun commandant uit Oosterhout: (afbeelding)

 

Cachot
De vrijwillige brandweer van Dorst beschikte over een losse motorspuit die gestald werd in de rechtse helft van het cachot aan het Kapelerf. Omdat de Duitsers alle motorvoertuigen in beslag hadden genomen werd het paard van Hein Beekers gebruikt om de motorspuit te vervoeren. De deur aan de linkerkant gaf toegang tot het eigenlijke cachot waar twee cellen in waren. Lastige figuren werden daar door de plaatselijke veldwachter opgesloten. Ze kregen eten van de vrouw van de veldwachter. Als er met het Meikes Dorst meer dan twee gegadigde dronkelappen waren werd degene die het minst dronken was door de veldwachter weer los gelaten.

Cowboys
Opmerkelijk is ook dat de Geallieerde jagers nog een keer terug kwamen om de blussende brandweermensen te beschieten. Dat is tegen alle regels in maar dat is nu eenmaal de oorlog!! Vooral de Amerikaanse piloten waren berucht om hun Cowboy gedrag!

Dakloos
Cees van Alphen en zijn gezin waren dakloos. Ze werden opgevangen door familie en na de bevrijding konden zij een leegstand pand naast de pastorie betrekken. Het is duidelijk dat de schade in de omgeving aanzienlijk was. Alle ruiten waren gesprongen en veel dakpannen waren weg geblazen. Herstel was niet mogelijk want er was geen glas meer te krijgen. Alles werd dicht getimmerd met provisorische materialen zoals plat geslagen olie vaten en reclameborden.

Vlaamse schuur
Jan van Gool meldde ook dat er een schuur afbrandde. Deze Vlaamse schuur stond aan de zuidkant van de Rijksweg. Het was de timmerwinkel van mijn opa Adriaan van Alphen. Hoewel opa Adriaan al in 1911 overleed was deze brand toch voor mijn grootmoeder een grote tegenslag. De schuur was verhuurd aan verschillende bedrijven zoals Rijkswaterstaat en de PNEM. Verder hingen er aan de westkant van de schuur metershoge geëmailleerde reclameborden, waar destijds goed voor betaald werd, maar die inkomsten vielen dus weg.

Herinneringen
De brand veroorzaakte een reeks zware ontploffingen van granaten. De hele omgeving lag vol met resten van deze explosieven. Eén Duitse 88mm granaat kwam terecht in de voortuin van een huis aan de Spoorstraat maar deze granaat ontplofte niet. Dat noemde men een “blindganger”.

De bewoner zette deze granaat als souvenir op een betontegel in zijn voortuin en hij beweerde dat het helse tuig onschadelijk was. Maar omdat de regelgeving steeds strenger werd moest het “souvenir” in 1995 toch het veld ruimen.

Tot slot nog een foto van scherfgaten in het dakbeschot van het huis van mijn oma die op Rijksweg 120 dus pal tegenover de brand woonde. De scherven hebben natuurlijk eerst de dakpannen vernield en daarna binnen nog de nodige schade aangericht. Haar hele huis was doorzeefd met dergelijke scherfgaten.

Met dank aan:
Familie van Alphen
Gerrit Klaassen
Stan Bol

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Monumentenverhaal

Aan al de bewoners en eigenaren van een gemeentelijk monumentaal pand, boerderij en/of schuur in Dorst, wilde ik graag een oproep doen om hun eigendom te vermelden.

Medio december 2009 heb ik bij een ieder van U een briefje in de brievenbus gestopt met de vraag of dat U een oude foto van uw pand heeft en wat gegevens omtrent deze. De bedoeling is dat ik de gemeentelijk monumenten van Oosterhout in een boekwerkje ga zetten en dat kan alleen maar als ik daar ook de medewerking van de bewoners en eigenaren van krijg. De ornamenten, details, bijzonderheden etc. wil ik dan ook graag hierin vermelden en dan het liefst met foto. Als U weet wie de oorspronkelijke bewoners waren, dan wil ik dat ook graag weten. Ik ben dus blij met alles wat te maken heeft met uw pand.

Het plan om dit te gaan doen is geboren tijdens de uitreiking van de monumentenschildjes op 11 september 2009 in Oosterhout bij slotje Brakenstein. Iedereen was daarbij uitgenodigd en toen ik daar zoveel personen zag, dacht ik welk pandje zou bij wie horen en hoeveel zijn het er uiteindelijk. Dat ben ik dus gaan uitzoeken en ik kwam op 180 monumenten, zowel in de kern van Oosterhout, als in Dorst, Den Hout en Oosteind. Hoe verder ik het ging uitzoeken hoe fanatieker dat ik werd en dat heeft dan ook geleid tot het idee om hier een boek van uit te brengen.

Als U hieraan mee wilt werken dan kunt U mij bereiken per email anne-miekev@ngils.com en per post op de Bredaseweg 29 in Oosterhout. Tel.0162-435578.

Alvast bedankt: Anne-Mieke van Gils

+++

Atelier en schilderijenuitleen Marijke Molenaar Dorst

Positieve veranderingen op woon- of werkplek werken stimulerend en geven een opgewekt gevoel.
Vanaf maart 2010 verhuurt Marijke Moolenaar haar schilderijen aan kleine bedrijven, praktijken en aan particulieren. Een aantrekkelijke en goedkope manier om uw wachtkamer, woon- of werkplek een ander aanzicht te geven. Eigentijdse schilderijen met een stoere of juist zakelijke uitstraling geven een bestaande ruimte een nieuwe impuls. Er kan een keuze gemaakt worden via de website, het atelier of uit een kleine collectie die ter plekke wordt getoond. De werken zijn geschilderd op doek of linnen met acryl of olieverf en hebben een afmeting van 1mx1m/1.2m.

De schilderijen van Marijke Moolenaar hebben zelden een bepaald onderwerp, maar het is altijd een afspiegeling van wat er in haar omgaat of wat zij in de omgeving waarneemt. Dit komt tot uiting in het kleurgebruik. Soms zijn dat felle contrasterende kleuren maar soms valt er maar een enkele kleur met wat nuances te ontdekken. Kleur is het belangrijkste element in haar werk.

De ene keer is zij tevreden over een doek, maar dat kan de volgende dag weer omslaan en dan wordt er overheen geschilderd en ontstaat er weer een heel ander werk. Als het schilderij haar aanspreekt en optimistisch maakt, dan hangt zij het op en begint weer opnieuw met een leeg doek zonder geschiedenis.

Heeft u belangstelling of wilt u er wat meer van weten? Kijkt u dan op de website www.marijkemoolenaar.nl

+++

23 mei Nederlands Kampioenschap Wipboomschieten Vrije Hand

Scherpschuttersvereniging Sint Joris Dorst organiseert op zondag 23 mei 2010 het Nederlands Kampioenschap Wipboomschieten Vrije Hand.
De R.K.-K.E. Scherpschuttersvereniging St. Joris ‘1872’ uit Dorst is één van de oudste verenigingen in de gemeente Oosterhout en bovendien een hele bijzondere. De vereniging kent namelijk twee totaal verschillende disciplines binnen haar gelederen: het beoefenen van het zgn. wipboomschieten en het maken van (fanfare)muziek. Een vereniging ook die zeer succesvol is. In 2009 veroverde Sint Joris Dorst het Nederlands kampioenschap Vrije Hand bij de viertallen. En daardoor valt St. Joris de eer ten deel in 2010 het kampioenschap te mogen organiseren.

Dit evenement gaat plaatsvinden op 23 mei a.s. op het terrein van de schuttersvereniging Sint Hubertus Bavel aan de Lage Aard in Bavel.

De naam wipboomschieten geeft al aan dat we hier niet met een gewone tak van de schietsport te maken hebben. Er wordt niet recht vooruit geschoten maar omhoog en niet op een kaart met een puntentelling maar op stalen schijfjes van verschillende diameter. En juist aan deze schijfjes ontleent de sport zijn naam.

Op een hoogte van ± 17 meter bevinden zich een aantal staande buizen van 25 mm doorsnede. Op deze buizen worden de schijfjes gelegd, in het hart verbonden met een touwtje. Bedoeling is nu dat de schutter met zijn geweer de schijfjes van de buisjes schiet. Bij een treffer wipt het schijfje van de buis, we noemen het schijfje dan ook de wipvogel. Via het touwtje kan de schutter de wipvogel weer op de buis trekken voor een volgende schietpoging. Slechts indien de vogel zichtbaar en/of hoorbaar kan worden opgetrokken, geldt de treffer als punt.

De buizen, veelal twee of drie stuks in de vorm van een vork aan elkaar verbonden, zijn bevestigd aan een stalen of houten mast. De vork noemen we de wip en de mast heet de wipboom. Vandaar de naam wipboomschieten. En de toevoeging ‘vrije hand’ duidt erop dat de schutter zonder enige ondersteuning van het geweer zijn schoten moet lossen.

De wedstrijden op 23 mei beginnen om 11.00 uur. De spannende strijd om het NK bij de viertallen kent vermoedelijk tegen 15.00 uur zijn apotheose. Maar ook persoonlijk zullen zo’n 250 schutters de strijd aanbinden. De prijsuitreiking met muzikale ondersteuning van onze fanfare vindt plaats rond de klok van vijf.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om kennis te maken met deze traditionele Brabantse schietsport en hopen u op 23 mei te mogen begroeten. Wilt u meer weten over de schuttersafdeling van St. Joris bel onze secretaris de heer C. van Alphen, tel.nr. 0161 – 411389, of bezoek onze website op www.sintjorisdorst.nl. Of kom op zaterdagmiddag om 15.30 uur een keer langs tijdens de wekelijkse oefenmiddag op ons schietterrein aan de Parallelweg in Dorst.