Oktober 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De herfst is begonnen en dat is buiten al goed te zien. Het groen maakt plaats voor geel/oranje/bruin en de zon heeft plaats moeten maken voor regen en wind. Komende zondag kun je dit alles bekijken in Boswachterij Dorst. Ook het stukje Paddestoelen past wat dat betreft precies bij de tijd van het jaar.

Het gaat misschien vervelen, maar ik wil toch iedereen blijven aansporen om stukjes op te sturen die je graag op Nieuws uit Dorst terug ziet. Zo hoop ik ons mooie nieuwsblad wat beter te kunnen vullen.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Groeten uit Dorst – Uit het Nieuwsblad Dorst van oktober 1994

Deze maand herdenken we het feit dat Dorst 65 jaar geleden werd bevrijd. Een van onze Poolse bevrijders was kolonel Bohdan Mincer. Naar hem is ook een straat genoemd. Hierbij zijn levensloop.

Kolonel Bohdan Artur Bernard Mincer werd op 20 augustus 1904 in Warschau geboren als tweede van de vier zoons van Dr. Adam en Maria Mincer. Zijn vader was chirurg, een grondleggers van de urologie in Polen. Als goed vaderlander verheugde de dokter zich bij de geboorte van ieder van zijn zoons en zei telkens: We hebben nu weer een Poolse soldaat. De broers werden inderdaad allen soldaat.

Bohdan Mincer ging naar het cadettencorps nr. 2 in ModIin. De 14-jarige Bohdan voelde het aan het einde van de eerste wereldoorlog als zijn plicht niet langer op school te blijven terwijl zijn land vocht voor onafhankelijkheid.

Met de stilzwijgende toestemming van zijn superieuren in het cadettencorps, nam hij als vrijwilliger dienst in het Poolse leger. Dit lukte hem omdat hij zijn werkelijke leeftijd niet opgaf en dankzij zijn toen al aanzienlijke lengte. Na de Poolse overwinning ging hij terug naar de schoolbanken in het cadettencorps en voltooide zijn opleiding.

In 1924 trad Bohdan Mincer in dienst van het Poolse leger als vrijwilliger. Later in hetzelfde jaar werd hij toegelaten tot de officiersopleiding cavalerie in Grudzig, welke opleiding hij in 1926 voltooide als 2e luitenant. In 1928 werd hij bevorderd tot luitenant bij het eerste regiment van de Lanciers.

Hij trouwde met Zofie Luczkiewiczowna. Zij kregen twee zoons: Adam en Andrzej. In 1937 werd hij bevorderd tot kapitein van de cavalerie in het eerste regiment Lanciers.

Ondanks zijn liefde voor de cavalerie was hij zich bewust van de veranderingen die er plaats vonden in andere legers, in het bijzonder het Duitse leger, waar gewapende en gemotoriseerde troepen met alarmerende snelheid aan het opkomen waren. Hij solliciteerde naar de 10e Cavalerie Brigade (gemotoriseerd) en werd benoemd in de functie van stafofficier in het Hoofdkwartier van de Brigade. Amper een jaar voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog was de 10e Cavalerie Brigade een van de twee enige geheel gemotoriseerde brigades van het Poolse Leger. Hij stond onder commando van kolonel Stanisław Maczek.

In de Poolse campagne van september 1939 diende kapitein B. Mincer als officier van de 10e Cavalerie Brigade. Eerst vocht Mincer met zijn manschappen aan de Hongaarse grens. Daar raakte hij al de artillerie en de gehele uitrusting kwijt aan de Duitsers.

Na hergroepering en herbewapening kwam de 10e Cavalerie Brigade in Frankrijk terecht om daar in 1940 mee te gaan doen aan manoeuvres. Bohdan Mincer was inmiddels door een volgende opleiding aan een militaire academie in Frankrijk gepromoveerd tot majoor. Men slaagde er in Frankrijk niet in, de Duitsers terug te dringen.

Het lukte Bohdan Mineer eind juni 1940 om Groot-Brittannië te bereiken met de overlevenden van de 10e Cavalerie Brigade. Tussen 1940-1942 diende hij in de General Staff G.H.Q. Polish Army, in London, onder opperbevelhebber Generaal Sikorski.

In 1942-1943 was hij officier in de 1ste Poolse Pantserdivisie, die toen werd geformeerd in Schotland. Vrijwilligers vanuit Poolse emigratie gemeenschappen van de gehele wereld meldden zich om in de gelederen te worden opgenomen.

In mei 1943 bracht hij drie maanden door als waarnemer bij het Britse 1e leger in Noord-Afrika.

Na zijn terugkeer naar Schotland werd Mincer met de 1ste Poolse Pantserdivisie ingescheept voor de lang verwachte inval in Normandië in 1944.

Hij nam deel aan de bloedige strijd in Normandië. Het Duitse leger verloor 500.000 soldaten.

Na de nederlaag van de Duitse legers in Falaise vervolgde the 1ste Poolse Pantserdivisie zijn weg door Noord-Frankrijk, naar België en Nederland. In september 1944 werd majoor Bohdan Mincer benoemd tot coomandant van het 10e Regiment Dragonders. In oktober 1944 voerde hij het bevel over de operationele gevechtsgroep “Dragon”.

De acties van deze groep overtroffen de verwachtingen. “Dragon” bevrijdde niet alleen Dorst. Ook Breda werd mede door hun inzet een dag na Dorst bevrijd door de 1e Poolse Pantserdivisie. Hierna raakte Bohdan Mincer opnieuw gewond. Hij liep een hersenschudding op als gevolg van een Duitse Luftwaffe bom (aanval).

Op de 6e december 1944 werd hij overgeplaatst naar Schotland om les te geven aan the Polish Staff College. Onderscheiden met the Virtuti Militari Cross (de hoogste onderscheiding voor moed binnen het Poolse leger) werd hij op 1 januari 1945 bevorderd tot de rang van luitenant-kolonel.

In 1945-1946 gaf hij college in the Polish Air Force Staff College in Weston-super-Mare.

De Yalta Conferentie een politieke overeenkomst over Oost-Europa plaatste Polen onder Russische invloedssfeer. De bestaande Poolse regering in ballingschap werd erkenning geweigerd en zijn Landleger, Marine en Luchtmacht werden gedemobiliseerd. Het IJzeren Gordijn werd gevormd. Onder deze omstandigheden kozen slechts enkelen ervoor terug te keren onder het nieuwe regime dat aan hun vaderland was opgedrongen. Voor Bohdan Mincer betekende dit een droevig einde van zijn militaire loopbaan alsook het verlies van zijn land en de enige levenswijze die hij had gekend en waarvan hij had gehouden.

Na een periode werkzaam geweest te zijn in de Historical Commission of the Polish Research Centre in London, voltooide hij een avondcursus voor bouwkundig ingenieur en aanvaarde een functie bij de Britse Spoorwegen, waar hij tot zijn pensioen-gerechtigde leeftijd werkte, aan de constructie van wegen en bruggen.

Hij wijdde zijn vrije tijd aan militaire historische zaken en werkte thuis systematisch aan een stamboom van de Poolse cavalerie regimenten, een onderwerp waarvan hij in Polen een studie had gemaakt. Hij was een van diegenen in Londen die de vooroorlogse militaire uitgave “Arms and Colours” weer nieuw leven inblies. Ook schreef hij veel specialistische artikelen over het Poolse leger.

Kolonel Bohdan Mincer overleed onverwacht in januari 1984 in zijn huis in Purley, Surrey. Hij vermaakte het grootste deel van zijn militaire verzameling en bibliotheek aan het “General Sikorski Museum and Historical Research Institute” in Londen. Een aantal officiële bewijsstukken en boeken (jaargangen) werden, in overeenstemming met zijn wensen gezonden naar het “Polish Army Museum” in Warschau.

Kolonel Bohdan, Artur, Bernard Mincer voelde zich heel zijn leven militair. Hij werd voor zijn heldendaden onderscheiden met het Virtuti Militari Cross 5th classe, Krzyz Walecznych (Militair Erekruis, The Polish Army Medal (medaille Poolse leger), French Croix de Guerre and star (Franse oorlogskruis en Ster, 1939 – 1945 Ster, France and Germany star (Frankrijk en Duitsland Ster) evenals andere Poolse en buitenlandse onderscheidingen.

Deze levensloop werd geschreven door zijn zoon Andrzej in Beckenham, Kent, England.
Vertaling: Anny de Swart
Bewerking: Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Verzoek om medewerking beëindiging intensieve veehouderij en bouw vervangende woning door herziening bestemmingsplan (J. Peeters, Groenestraat 22, Dorst)
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het volgen van een procedure tot partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand en aanwijzing als ambtenaar ten overstaan van wie een verklaring onder ede of belofte kan worden afgelegd ingevolge art. 36, lid 2 onder e van de wet GBA
Het college heeft besloten mevr. L.A. Vermijs, geboren op 27 januari 1984, wonende te Oosterhout, Wilhelminalaan 87 te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand alsmede als ambtenaar ten overstaan van wie een verklaring onder ede of belofte kan worden afgelegd zoals vermeld in art. 36, lid 2 onder e wet GBA.

Inzameling kunststof verpakkingsafval en vervanging bovengrondse glasbakken
Het college stelt de raad voor per 1 november 2009 kunststof verpakkingsafval middels een breng- en haalsysteem in te zamelen. Dat houdt in dat eenmaal per maand huis aan huis het kunststof verpakkingsafval wordt opgehaald, dat is verzameld in speciaal daarvoor uitgedeelde zakken. Bij winkelcentra en supermarkten wordt een ondergrondse inzamelvoorziening voor kunststof verpakkingsafval geplaatst.

Verzoek Gebr. Pheninckx tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied
In verband met voorgenomen sloop van de voormalige recreatiewoning aan de Blikkenweg en de verplaatsing naar het recreatiepark aan de zuid- en oostzijde van de Golfbaan Landgoed Bergvliet hebben de Gebr. Pheninckx een verzoek ingediend tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied. Het college heeft in beginsel ingestemd met de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied. Initiatiefnemers worden uitgenodigd daartoe op hun kosten een voorontwerp bestemmingsplan te doen opstellen en aan de gemeente te verzoeken daartoe een procedure te volgen tot wijziging van het bestemmingsplan.

Toepassing tijdelijke verhuur via Leegstandwet
Burgemeester en wethouders hebben besloten tijdelijke verhuur van woningen via de Leegstandwet mogelijk te maken. Als gevolg van de economische omstandigheden is het mogelijk tijdelijk een woning te verhuren op basis van artikel 15 van de Leegstandwet. Het college stelt de raad voor de legesverordening op dit onderdeel aan te passen. Hiermee wordt leegstand voorkomen en wordt de leefbaarheid in wijken en de doorstroming in de woningvoorraad op peil gehouden.

Weigering bouwaanvraag en handhavend optreden
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een schuur tot woning aan de Provincialeweg 129. Het college stelt de raad voor het verzoek tot het nemen van een projectbesluit te weigeren. Na het weigeren van het projectbesluit door de raad zal het college de vergunning voor het verbouwen van een schuur tot woning aan Provincialeweg 129 te Oosteind weigeren. Het college heeft ingestemd met de constateringbrief en zal na het weigeren van het projectbesluit door de raad handhavend optreden tegen de illegale bewoning van de schuur aan de Provincialeweg 129 te Oosteind op grond van strijd met het bestemmingsplan.

Wijziging bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van ruimte voor ruimte toepassing
Het college heeft medewerking verleend aan wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van de sanering van agrarische activiteiten op de percelen Dordrechtseweg 14 en Moerstraat 3a te Den Hout en mogelijkheden tot woningbouw aan het Ruiterspoor. Dit gebeurt met toepassing van de ruimte voor ruimte regeling. Het college nodigt de initiatiefnemer uit om de benodigde stukken ten behoeve van de wijzigingsprocedure in te dienen.

Besluit tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ)
Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van het Besluit tijdelijke regels van de Wet investeren in jongeren (WIJ). Zij adviseren de raad dit Besluit WIJ vast te stellen.

Restauratie park Brakestein
Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken m.b.t. de restauratie van park Brakestein. Vooruitlopend op de ontheffing in het kader van de Provinciale Milieu Verordening en het verkrijgen van de monumentenvergunning zal een aantal onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook is het college akkoord gegaan met het verbeteren van de watergang ten zuiden van park Brakestein. Hiervoor wordt € 15.000,- beschikbaar gesteld in het kader van het investeringsprogramma 2009.

Verzoek vervanging huidige woning door nieuwe woning op perceel Leijsenstraat 35 te Oosterhout
Het college verleent in principe medewerking aan het verzoek om een bestaande woning op het perceel aan de Leijsenstraat 33 te Oosterhout te vervangen door een grotere woning. Die medewerking wordt vormgegeven door het in procedure brengen van een herziening van het bestemmingsplan Leijsenakkers voor het perceel Leijsenstraat 35. Die bestemmingsplanprocedure wordt gestart nadat alle relevante onderzoeken zijn uitgevoerd en akkoord bevonden. Het college ziet af van het volgen van de inspraakprocedures voor deze herziening van het bestemmingsplan.

Zebrapaden bij verkeerslichten
Het college heeft besloten bestaande voetgangersoversteken op met verkeerslichten geregelde kruispunten binnen de bebouwde kom standaard te voorzien van zebrapaden. De verschijningsvorm van de voetgangersoversteekplaats op deze kruispunten wordt hierdoor gestandaardiseerd en de status van de voetganger ter plaatse wordt vergroot. Deze maatregel wordt in 2010 uitgevoerd. Bij alle toekomstige reconstructies van geregelde kruispunten zal dit principe worden toegepast. De uitvoeringskosten van € 20.500,- worden gedekt uit de post Verkeersmaatregelen. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte wordt op dit besluit aangepast.

Beslissing op bezwaar bouwplan Steenovensebaan 26 te Dorst
Burgemeester en wethouders hebben besloten het advies van de Adviescommissie Awb over te nemen, het primaire besluit te herroepen en in de beslissing op bezwaar de bouwvergunning alsnog te verlenen.

Cultuurstichting Oosterhout
Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het besluit van de bestuursleden van CUST om hun zetel uiterlijk per 1 januari 2010 beschikbaar te stellen. De raad wordt per brief geïnformeerd.

Borgstelling voor een krediet in rekening-courant aan de Stichting Molen Victoria Oosteind
Het college heeft besloten geen borgstelling te verlenen aan de Stichting Molen Victoria Oosteind voor de terugbetaling van een krediet in rekening-courant van € 95.000. De stichting wordt uitgenodigd een nieuw verzoek in te dienen nadat subsidietoezeggingen zijn verkregen.

Walther Hoosemans

+++

Voorstellen inrichting Dorpsplein Dorst

Inleiding:
Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden van het Dorpsplein Dorst en in overleg met de Dorpsraad Dorst zijn contacten gelegd met de gemeente Oosterhout met betrekking tot de inrichting van het Dorpsplein Dorst.

Met name de openbare verlichting en het achterstallig onderhoud aan bestrating, banken, bloem- en afvalbakken zijn onderwerp van gesprek geweest.

In overleg met Bas Dirven en Dim Broeksteeg van de gemeente Oosterhout is het besluit genomen om de banken te voorzien van nieuwe planken, de afvalbakken te vernieuwen en een onderzoek te doen naar de openbare verlichting op het plein.

Uit het verlichtingsonderzoek is gebleken dat het evenemententerrein (Dorpsplein) voor evenementen het verlichtingsniveau onder de norm is. Conclusie hieruit is dat: de armaturen worden vernieuwd en 3 masten verplaatst worden. Dit alles voor een betere lichtkwaliteit op het Dorpsplein.

In het vervolg op voorgaande besluit is de afspraak gemaakt dat door ondergetekende via de Dorpsraad Dorst een verzoek wordt opgesteld voor de inrichting van het Dorpsplein voor het jaar 2010.

Bestaande situatie: ondergrond

 • Knelpunten
 • Visie
 • Voorstel
 • Foto’s

Knelpunten

 • Het plein heeft geen duidelijke status, heeft geen eigen naam. Het is een onbepaalde voorruimte voor de aanwezig winkels op het plein en voorheen de gevestigde Rabobank
 • troosteloos plein:
 1. kaal, leeg en saai
 2. grijs en grauw, het plein mist warmte
 3. geen verblijfskwaliteit of ontvangstkwaliteit, maar doorgangsruimte
 4. geen representatie voor de winkels en horeca
 • versleten en verouderde verharding
 • te weinig verlichting op het plein
 • openbare verlichting is niet gericht op het plein
 • verzakte riolering ( is niet bestand tegen hoge wieldruk)

Visie

 • het plein is de vestibule voor de aanwezige winkels en horeca
 • het plein kent uiteenlopend gebruik, passanten, bezoekers, flaneren, wandelaars, fietsers, vrachtverkeer, feesten, evenementen, visitekaartje van Dorst, halen en brengen, ontvangen
 • daarom: multifunctionele en open inrichting met specifieke identiteitsversterkende toevoegingen
 • Het plein moet meer onderdeel vormen van het dorpshart (winkels/horeca en markt)
 • Introductie feestelijkheid, mooie materialen en warme kleuren, mooie lichteffecten
 • Toevoeging (theatrale) verlichting om de gebouwen en het plein aan te stralen
 • Zitmogelijkheden, banken vernieuwen / uitbreiden
 • Mogelijkheid voor het plaatsen van een terras voor de gevestigde horeca
 • Toevoeging, verlichting met warme tinten

Voorstel

 • Bestrating neutraal houden, wel kijken naar een ander soort van bestrating dat het plein meer warmte en uitstraling geeft. Eventueel plaatselijk verbijzondering met luxe materialen, in een ” mat ” of parallelle stroken
 • Plaatsing enkele solitaire bomen op strategische plekken (rekening houdend met evenementen)
 • Introductie van het plein: alle inrichtingselementen geconcentreerd binnen een strook (zijkanten) en binnen een keuze
 • Stalling fietsen
 • Zitmogelijkheden
 • Sfeerverhogende verlichting
 • Eventueel meerdere vlaggenmasten
 • Een nader te bepalen bijzonder element eventueel (in combinatie) met kunst (dorpspomp)
 • Onderzoek naar mogelijkheid aanbrengen facilitaire voorzieningen (water/stroom/riolering) ten behoeve van evenementen/kermis/jaarmarkt etc

+++

Alle kleuren van de regenboog Boswachterij Dorst

Wat: Een Staatsbosbeheergids neemt u mee op wandelexcursie door boswachterij Dorst.
Waar: informatiepaneel Staatsbosbeheer op de parkeerplaats bij Gasterij ‘de Seterse Hoeve’, Vijfeikenweg 56 (hoek Ketenbaan), 4903 RK Oosterhout
Wanneer: zondag 18 oktober 2009, 10.00 uur.
Omschrijving: Boswachterij Dorst biedt heel wat meer kleuren dan alleen bruin en groen. Zeker in het najaar, vlak voor de bomen hun blad verliezen, lijkt de boswachterij één grote toverbal. Samen met een gids van Staatsbosbeheer gaat u op zoek naar alle kleuren van de regenboog. Laat u verrassen door het schilderspalet van de natuur.

Voor meer informatie: Staatsbosbeheer Breda, 076-5646640 of a.oomes@staatsbosbeheer.nl

TIP: fototoestel

+++

Uit het Wando Journaal van september 1968

Paddestoelen

Herfst en paddestoelen horen bij elkaar. Dat wil zeggen, dat er in de rest van het jaar ook wel paddestoelen zijn, zelfs bij strenge vorst en in het heetst van de zomer zijn er, ook in de lente. Dat zijn soorten, die je in de herfst niet ziet. Maar in de herfstmaanden zien we ze in massa in het bos, de wei, de wegberm, de vuilnisbelt, hekkepalen, dode en levende bomen.

Wat zijn het eigenlijk? Toen de mensen nog niet zo diep in het wezen van de natuur waren doorgedrongen, zat men met die wonderlijke dingen wel wat omhoog. Het was allemaal zo geheimzinnig. Zo zag je ze bij tientallen en enkele dagen later waren ze verdwenen! Als men vroeger iets geheimzinnig, onverklaarbaar vond, dan legde men verband met de duivel, satan, heksen, elfen en dwergen! Zo kent men de satansboleet, duivelseieren, (aanleg van de stinkzwam), heksenbezems o.a. in berken, heksenboleet, heksenkringen in het weiland of gazon, elfenbankjes, enz. Wij weten nu beter, het zijn planten maar zeer bijzondere planten.

Een gewone plant, een boom, een geranium, een aardappelplant, hebben een wortel, een stengel, bladeren, bloemen, vruchten, zaden. Bij de paddestoel is daar niets van te zien. De eigenlijke paddestoel, het mycelium, de zwamvlok, groeit in de laag dode bladeren, dennennaalden, een boomstomp, een afgevallen tak, een hoop mest of plantenafval, een dode of levende boom. Dat mycelium is een dicht dooreen geweven dradenmassa (meestal wit). Deze draden doorwoekeren het dode plantenmateriaal, zuigen het voedsel uit, bouwen hier de draden van op, leggen in draden voedsel in voorraad. Is er voldoende voedsel opgestapeld, dan ontstaan aan de zwamvlok kleine knopjes en in enkele dagen tijd groeit hieruit bovengronds het vruchtlichaam. Wat wij de paddestoel noemen, is het vruchtlichaam. Dat vruchtlichaam brengt sporen voort, miljoenen per hoed. De wind verspreidt de sporen en komen deze op een geschikte plaats, dan kiemen ze en groeit er een nieuw mycelium, een nieuwe plant. De kans, dat een dergelijk microscopisch klein spoortje op de geschikte plaats (planten afval) terecht komt, is zeer klein. Daarom per vruchtlichaam miljoenen sporen.

Het mycelium doorgroeit dood plantenmateriaal waaruit ze hun lichaam opbouwen. Ze breken dat materiaal dus af. Het zijn afvalplanten of heel geleerd: saprophyten. Nu zijn er ook paddestoelen, die hun mycelium ontwikkelen in een levende boom. Zij bouwen hun lichaam op ten koste van die boom. Die gaat dan ook kwijnen, takelt af, er komen dode takken in en na enkele jaren gaat de boom dood. Zo’n plant noemen we een parasiet (vertaald: uitzuiger). De parasitisch levende paddestoelen zijn dus schadelijk, ze doden hun gastheer. Bekende voorbeelden zijn: de berkengaatjes- en berkenplaatjeszwam op berken. De honingzwam op allerlei loofbomen. De porceleinzwam op beuken. Sommige boompaddestoelen groeien pas op de boom als deze dood is. Ze leven dus op dode planten en zijn dus saprophylisch. Een bekend voorbeeld zijn de elfenbankjes, die in het bos in massa op boomstronken, afgevallen takken of afgesnoeide takken, maar ook op dode bomen te vinden zijn. De hoeden, die dus boven de grond komen, leveren de sporen.

Als we een paddestoelhoed bekijken aan de onderkant dan zien we daar een hele massa plaatjes, die als bij een wiel de spaken van de rand naar de steel lopen. Op die plaatjes worden de sporen gevormd. Paddestoelen met plaatjes onder de hoed noemt men plaatzwammen. Zwam is een andere naam voor paddestoel.

Nu kan het ook zijn, dat de onderkant van de hoed geen plaatjes, maar fijne gaatjes of buisjes heeft. Men spreekt dan van een: Buisjeszwam, o.a. het eekhoorntjesbrood.

Een derde groep zijn de buikzwammen. Dit zijn ronde bollen. Het inwendige van die bol vormt de sporen. Zijn deze rijp dan springt de bol open en de sporen verstuiven. Een voorbeeld hiervan is de aardappelbovist.

C. v. Alphen