November 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Terwijl ik naar buiten kijk, waar nu nagenoeg alle bomen ontdaan zijn van hun bladeren en de regen neerdaalt op de kale takken, bedenk ik me dat mijn inspiratie voor een leuk voorwoord net zo ver te zoeken is als dat het weer deprimerend is (voor mij althans). Vandaar dat ik het hier bij laat. Maar niet voor ik een kleine mededeling heb gedaan: op de site van de Dorpsraad is een document te downloaden betreffende de ontsluiting van de huidige en de geplande woningbouw in Dorst.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-exploitatieplan De Contreie
Het college heeft enkele keuzes gemaakt ten behoeve van uit te voeren en uitgevoerde onderzoeken in het kader van het ontwerp-bestemmingsplan en –exploitatieplan De Contreie:

  1. De huidige rotonde op de kruising Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan/Vrachelsestraat/Max Havelaardreef wordt vervangen door een kruispunt met een verkeersregelinstallatie.
  2. Voor nieuw te bouwen woningen in het plan De Contreie wordt een hogere grenswaardeprocedure gevolgd en worden geen geluidsschermen geplaatst.
  3. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt niet uitgegaan van de vergroting van het sportpark. De grootte is gelijk aan die in het voorontwerpbestemmingsplan.

Bovendien heeft het college ingestemd met het stedenbouwkundig plan, het (concept)verkavelingsplan en het ontwerp-exploitatieplan. Ook is zij akkoord gegaan met het ontwerp-bestemmingsplan De Contreie, dat tezamen met het ontwerp-exploitatieplan op 8 oktober 2009 in procedure wordt gebracht. De gemeenteraad wordt per brief over dit onderwerp geïnformeerd.

Op 29 september heeft het college de aanbestedingsdocumentatie t.b.v. het archeologisch onderzoek reeds vastgesteld. Vanwege de omvang van de opgraving en de kosten die hieraan verbonden zijn, zal het werk Europees moeten worden aanbesteed. De opgraving zal een waardevolle bron van informatie zijn over de ontwikkeling van het gebied vanaf de late Bronstijd tot heden.

Inspraakprocedure en vooroverleg ontwerp-bestemmingsplan Dorst-oost en Dorst-west
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de concept-eindverslagen en commentaarnota voorontwerp-bestemmingsplannen Dorst-oost en Dorst-west. De vastgestelde eindverslagen worden toegestuurd aan degenen die een inspraakreactie hebben ingediend. De commentaarnota wordt toegestuurd aan instanties die in het kader van het vooroverleg hebben gereageerd. Het ontwerp-bestemmingsplan Dorst-oost wordt in oktober 2009 ter inzage gelegd.

Nieuwe rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer
Het college heeft ingestemd met de inhoud van de LOGA-brief van 10 juli 2009 nr. 09/17 betreffende de nieuwe rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Het college heeft besloten de nieuwe rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer in te laten gaan op 1 oktober 2009.

Energievisie Dorst
Burgemeester en wethouders hebben voor Dorst een EPL (Energieprestatie op Locatie) ambitie van 7-8 vastgesteld overeenkomstig de energievisie Dorst en conform het gemeentelijke energie- en klimaatbeleid. Naast het vaststellen van de visie wordt verder gegaan met een aantal relevante onderzoeken, namelijk een bodemgeschiktheidsonderzoek en eventueel een marktscan.

Het college zoekt de samenwerking met de aanbestedingsprocedure van project De Contreie om te komen tot een (collectieve) duurzame energievoorziening binnen vooraf vastgestelde randvoorwaarden. Het Programma van Eisen van deze aanbestedingsprocedure wordt vooraf ter goedkeuring aan het college aangeboden. Met de ontwikkelende partijen worden vooraf afspraken gemaakt en vastgelegd in een (deel)overeenkomst. Als gedurende het traject van de aanbestedingsprocedure blijkt dat de combinatie nadelen heeft voor één van de projecten, gaan de verschillende projecten apart van elkaar verder om de vastgestelde milieuambities separaat uit te werken.

AWBZ pakketmaatregel
Burgemeester en wethouders laat onderzoek doen naar de gevolgen die de AWBZ-pakketmaatregel heeft voor het beroep op de Wmo. Een deel van de groep personen die ondersteuning vanuit de AWBZ zal verliezen, zal zich in het kader van de Wmo tot de gemeente wenden. Onderzocht zal worden op welke wijze deze mensen op adequate wijze ondersteuning kunnen krijgen. Bij de uitwerking van de maatregelen wordt zoveel mogelijk gekozen voor het treffen van collectieve voorzieningen. Zodra informatie bekend is over de groep die door de AWBZ-pakketmaatregel de begeleiding op grond van de AWBZ verliest, worden deze mensen actief geïnformeerd. De € 87.154,- die in 2009 in de algemene uitkering van het gemeentefonds voor Oosterhout beschikbaar zijn voor de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregelen worden ingezet voor de projectmatige aanpak en de implementatie van de te nemen maatregelen.

Zondagopenstelling supermarkten
Het college heeft besloten ontheffing voor openstelling op zondag van 16.00 tot 22.00 uur te verlenen aan de vestiging van Albert Heijn op Arkendonk en aan de vestiging van C1000 op Zuiderhout. De aanvragen om ontheffing van Albert Heijn Zuiderhout en Keiweg, Nettorama Patrijslaan en Em-té Markkant worden niet gehonoreerd. Het college heeft de voorwaarden waaronder ontheffing wordt verleend, vastgesteld.

Nieuwjaarsontmoeting 2010
Burgemeester en wethouders hebben besloten de nieuwjaarsbijeenkomst 2010 zoals gebruikelijk te houden op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, te weten maandag 4 januari 2010. Als gebruikelijk wordt begonnen met de bijeenkomst voor het gemeentepersoneel. Aansluitend vindt de openbare bijeenkomst plaats.

Vaststelling parkeerbeleid en invoering parkeerfonds
Burgemeester en wethouders hebben besloten de nota ‘Stilstaan in de toekomst; parkeerbeleid op de middellange termijn’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Zij hebben het eindverslag van de inspraak vastgesteld. Dit wordt ter informatie aan de raad en de personen en organisaties die een inspraakreactie hebben ingediend aangeboden. Het college stelt de raad voor een bestemmingsreserve gereguleerd parkeren (parkeerfonds) in te stellen.

Reconstructie kruispunt Bovensteweg-Pasteurlaan/Burg. Elkhuizenlaan en Burg. Elkhuizenlaan (gedeelte Effentweg-Kreeksluisweg)
Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met het Definitief Ontwerp van de Reconstructie van het kruispunt Bovensteweg-Pasteurlaan/Burg. Elkhuizenlaan en de reconstructie van de Burg. Elkhuizenlaan, gedeelte Effentweg-Kreeksluitsweg. Het college heeft het voornemen op een aantal plaatsen de rijbanen te situeren in de bestemming ‘Groen’. Het college heeft besloten dat een geluidsreducerende verharding zal worden aangebracht op de Burg. Elkhuizenlaan ten noorden van de Effentweg en op een gedeelte van de oostelijke rijbaan ten noorden van de Bovensteweg. Het ontwerpbesluit in het kader van de ontheffingsprocedure en het uitgevoerde akoestisch onderzoek liggen gedurende zes weken ter inzage.

Het toestaan van tijdelijke woonunits gedurende de bouw of verbouw van een reguliere woning binnen het grondgebied van Oosterhout
Burgemeester en wethouders hebben de richtlijnen omtrent het toestaan van tijdelijke woonunits gedurende de (ver)bouwperiode gewijzigd. Hierdoor is het voor burgers onder voorwaarden mogelijk een tijdelijke woonunit nabij hun woning te plaatsen gedurende de (ver)bouwperiode van hun woning.

Walther Hoosemans

+++

Schriftelijke vragen m.b.t. aanwezigheid AED

Deze tekst is gekopiëerd uit de brief van Walther Hoosemans aan het college van B&W.

Geacht College.,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Gemeentebelangen stelt al vele jaren het belang, het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Oosterhout en de kerkdorpen op de eerste plaats. Om te onderzoeken wat er leeft onder de inwoners van Oosterhout en de kerkdorpen gaat Gemeentebelangen jaarlijks een aantal keren de straat op om deze meningen/wensen aan te horen.

Tijdens een van de laatst gehouden straatsessies is Gemeentebelangen bevraagd over de aanwezigheid van een AED apparaat (Automatische Externe Defibrilator) in de openbare gebouwen in de gemeente Oosterhout.

Navraag leert ons dat er in 9 openbare gebouwen van de gemeente Oosterhout een door de gemeente gefinancierde AED aanwezig is. Deze gebouwen zijn, het gemeentehuis (2x), de Bussel, de gemeentewerf en de gemeentelijke sporthallen en zwembaden, zoals Arkendonk, de Warande, de Blikken en de Sporthal Oosterheide (9 stuks)

Terecht werd de vraag gesteld, waarom in de overige sportzalen en buurthuizen geen AED aanwezig is. Een sprekend voorbeeld van de noodzaak van de aanwezigheid van een AED is het voorval in de sportzaal te Dorst, waar een AED is gebruikt nadat een van de bezoekers onwel was geworden en na later bleek een hartstilstand te hebben. Deze AED is opgehaald bij een van de leden van de plaatselijke EHBO aan huis en heeft het leven gered van deze sporter.

Gemeentebelangen heeft de onderstaande vragen aan het College:

  1. Is het College bekend met de aanwezigheid van door de gemeente Oosterhout gefinancieerde AED apparaten in de opgesomde openbare gebouwen van Oosterhout
  2. Zo ja, wat is dan de reden dat in de overige openbare gebouwen, zoals de sportzaal in Dorst geen AED aanwezig is
  3. Is het College bereid om een onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een AED in de overige openbare gebouwen, zoals sportzalen en buurthuizen
  4. Is het College naar aanleiding van de uitslag van dit onderzoek, bereid om in het kader van de veiligheid en gezondheid van bezoekers van deze gebouwen te investeren in de aanwezigheid van een AED en dan met name in de sportzaal in Dorst en de andere gebouwen en plaatsen waar gesport wordt binnen de gemeente Oosterhout, zoals in Oosteind en Den Hout
  5. Is het College het met de fractie van gemeentebelangen eens dat in deze casus snel handelen op zijn plaats is en niet te wachten op uitslagen van nadere onderzoeken zoals SMS allert e.d.
  6. Is het College bereid om in overleg met de buurthuis besturen een traject te ontwikkelen om in samenspraak en gezamenlijke financiering de vrijwilligers die werkzaam zijn in deze gebouwen een passende opleiding aan te bieden.

Uw antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

W.P.J.M. Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen

+++

Carnaval 2009 in ’t Kattegat

Het motto van 2010 in het Kattegat is “Witte gij hoe loat ut is?, stichting de Kater weet het wel: het is weer hoogste tijd om de organisatie van karnaval 2010 in de steigers te gaan zetten. Na een welverdiende zomer rust is stichting de Kater weer aan de gang gegaan voor het nieuwe seizoen van 2010. De eerste plannen zijn gesmeed en het wordt weer aanpakken voor de stichting om alles op tijd in kannen en kruiken te hebben. Binnen onze stichting is een kleine vernieuwing opgetreden, waar we later nog een keer op terug komen.

Carnaval valt op 13 t/m 16 februari 2010, voorafgegaan door onze bonte sauwelavonden op 22 en 23 januari 2010. Nu denkt u wellicht dat duurt nog even, maar feit is dat de tijd toch sneller gaat dan vooraf ingeschat.

Het doet ons dan ook deugd dat we links en rechts in ons dorp al meerdere activiteiten bespeuren van mede karnavalsvierders die al de eerste schreden hebben gezet op de bouwlocaties. De schuur is op sommige plaatsen al opgeruimd, de plannen zijn gesmeed en het is nu op zoek naar materiaal en de geschikte vrije tijd voor het bouwen.

Wij als stichting de Kater wensen jullie al veel succes en plezier in deze aanlooptijd en hopen met jullie te kunnen bouwen aan een mooie karnaval 2010.

Met vriendelijke groet, Corné van Gool

+++

Beweegt de bodem?

Onlangs zag ik drie mannen met oranje vesten aan op vouwfietsen door Dorst rijden. Zij hadden een driepoot bij zich met daarop een meetinstrument. Telkens stapten ze even af, deden een meting en dan sjeesden ze weer verder.

Nieuwsgierig geworden sprak ik ze aan en kreeg heel vriendelijk uitgelegd waar ze mee bezig waren. Het bleken mannen te zijn die in opdracht van Rijkswaterstaat de hoogte van Dorst aan het meten waren. Dat wordt regelmatig gedaan om te zien waar het oppervlak stijgt of daalt. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van vaste punten. Deze vaste punten zijn over heel Nederland op een afstand van ongeveer één kilometer aangebracht in de vorm van een pen in de muur. In dit geval werd gemeten op het vaste punt dat aan de linkerkant in de voorgevel van de Marcoenkerk zit. Op een hoogte van ongeveer een halve meter ziet U een klein rondje zitten met de letters NAP. Ik heb lang geleden op school geleerd dat deze letters Nieuw Amsterdams Peil betekenen maar dat blijkt niet waar te zijn. Het moet zijn Normaal Amsterdams Peil.

Deze metingen worden om de twee jaar gedaan. In grote delen van het land is er nauwelijks beweging te constateren. Omdat de meetapparaten steeds beter worden zijn de meetresultaten wel steeds secuurder aan het worden.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen