December 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Toine van Wezel wees mij er pas geleden op dat deze editie van Nieuws uit Dorst een bijzondere is. Nieuws uit Dorst bestaat deze maand namelijk 5 jaar! Op december 2004 is Nieuws uit Dorst in het leven geroepen nadat het Nieuwsblad Dorst ter ziele was gegaan. Vijf jaar geleden alweer… de tijd vliegt!

Aangezien dit de laatste editie van dit jaar is, wil ik bij dezen iedereen van harte bedanken voor alle ingezonden stukjes. En ere wie ere toekomt: zonder Walther Hoosemans en Jos van Alphen zou Nieuws uit Dorst weinig inhoud hebben. Maar ook tegen alle anderen die stukjes hebben ingezonden wil ik zeggen: hartstikke bedankt! Ik hoop dat iedereen de komende tijd weer net zo graag stukjes blijft inzenden als de afgelopen 5 jaar. Het liefst nog iets meer ;) Gelukkig is deze jubileumuitgave rijkelijk gevuld, met stukjes van allerlei strekkingen. Daar ben je wel even mee zoet!

Nu is ook een mooi moment om eens te kijken naar enkele statistiekjes. Die vertellen me dat er maandelijks gemiddeld zo’n 500 unieke bezoekers de weg naar Nieuwsuitdorst.nl weten te vinden. Ik heb echter een vermoeden dat een redelijk deel hiervan zogeheten ‘bots’ zijn. Dit zijn computerprogramma’s die gebruikt worden (meestal door zoekmachines) om webpagina’s te indexeren. Een echt bezoekersaantal zal ik dan ook vrijwel nooit kunnen achterhalen. Laat ik het maar gewoon bij die 500 houden, dat is immers geen slecht aantal :) Ik stuur nog steeds na elke maandelijkse update een nieuwsbrief rond. Ik had hiervoor een tijd lang een formulier op de site staan, maar omdat deze nogal spamgevoelig was heb ik het eraf gehaald. Mocht je toch elke keer verwittigd willen worden zodra Nieuws uit Dorst weer is geüpdate, stuur dan even een mailtje.

Rest mij nu nog iedereen via deze weg fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toe te wensen!. En tot slot…

… veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van januari 1977

Omdat de sloper van de steenfabriek binnenkort wel zal verschijnen hierbij een stukje uit de tijd dat alles nog in de volle glorie werkte.

Op bijgaande foto heeft de steenfabriek een nieuw jasje. U zult zich misschien afvragen wat betekent LABEL en wat doet men daar en daarom ben ik maar eens gaan praten met de bedrijfsleider Jan Bekers. Een geboren en getogen Dorstenaar, getrouwd met Miep Fraipont jawel…de tennislerares.

Op de plaats waar vroeger de steenoven stond worden nu exclusieve zitmeubelen gemaakt die worden ontworpen door Gerard van den Berg. Hij ontwerpt al lang heel succesvol meubelen maar sinds vijf jaar maakt hij ze ook zelf in zijn eigen fabriek. Jan Bekers leidde mij rond en liet mij het productieproces zien. De frames van de stoelen worden door derden gemaakt maar verder is alles eigen werk. Soms komen de frames al voorzien van een schuimlaag aan, in andere gevallen wordt als eerste bewerking deze schuimlaag in de fabriek aangebracht. Het zijn exclusieve zitmeubelen en er worden maar kleine series van gemaakt vandaar dat er veel handmatig moet gebeuren.

De stoelen en banken worden met stof of leer bekleed. Deze bekleding wordt in de snijderij zo voordelig mogelijk uit rollen stof of koeienhuiden gesneden.

Deze koeienhuiden zijn met milieuvriendelijke stoffen gelooid en daarna met aniline in prachtige diepe kleuren door en door geverfd. Er worden bij voorkeur huiden uit Denemarken en Duitsland gebruikt omdat die het soepelste leer geven en ook omdat ze het minst beschadigd zijn door prikkeldraad en door beten van insecten zoals teken.

Nadat de bekleding op maat is gesneden maken de dames in de stikkerij er precies passende hoezen van. Bij de eindmontage worden deze hoezen strak over de meubels getrokken en vastgezet. Verder worden er eventueel nog andere onderdelen zoals poten gemonteerd.

Daarna kan het product verpakt worden om zijn reis naar de klant te beginnen. Gezamenlijk zijn daar 25 mensen fulltime mee bezig. Alles wat in Dorst wordt gemaakt is al verkocht aan de klant op bestelling via de meubelhandel. Daarbij heeft LABEL in Utrecht ook nog een toonkamer.

LABEL werkt nu vijf jaar en de start was succesvol. Men denkt in de toekomst zelfs aan uitbreiding en daar wens ik hen veel succes mee. Jan, bedankt voor de rondleidiing.

Toelichting 2009: Inmiddels is LABEL verhuisd naar het Hoogeind in Breda.

Bezoekers van deze site wens ik langs deze digitale weg van harte een gezegend Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Nieuwe speeltoestellen en een Pannaveldje aan de Taxusstraat
Aan de Taxusstraat wordt momenteel het oude speeltoestel verwijderd en een nieuw speeltoestel geplaatst. Het oude zand onder het speeltoestel wordt vervangen en er wordt naast het speeltoestel een Pannaveldje aangelegd. Ook de andere speeltuintjes komen nog aan de beurt. Corne Boomaars heeft zich bijzonder ingespannen om dit Pannaveldje aldaar te krijgen. Chapeau voor Corne Boomaars !!!!!

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Kerkdorp Den Hout, herziening I 2009 (Houtse Heuvel 44)” en hogere waarden geluidsbelasting
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan “Kerkdorp Den Hout, herziening I 2009 (Houtse Heuvel 44) gewijzigd vast te stellen. Het college heeft hogere waarden vastgesteld, voor ten hoogste de toelaatbare geluidsbelasting in de Wet geluidhinder, voor twee woningen aan de Houtse Heuvel 44 in Den Hout.

Beslissing op bezwaar tegen weigering bouwvergunning woning Parallelweg 30 in Dorst
Burgemeester en wethouders leggen het advies van de Adviescommissie Awb voor aan de raad. Zij stellen de raad voor geen medewerking te verlenen aan het bouwplan, omdat dit niet voldoet aan het actuele gemeentelijk planologisch beleid.

Beantwoording ex art. 41 vragen Gemeentebelangen (defibrillatoren in openbare gebouwen)
Burgemeester en wethouders hebben de vragen van Gemeentebelangen over de aanwezigheid van defibrillatoren in openbare gebouwen schriftelijk beantwoord. Het antwoord is dat er een AED geplaatst wordt in de sportzaal/de Klip en dat Dorst meedoet aan de pilot voor het instellen van hartveilige zones.

Benoeming gemeentelijk commandant brandweer per 01-12-2009
Het college heeft de heer B. de Groot per 1 december 2009 benoemd tot gemeentelijk brandweercommandant.

Invoering bel- en sms-parkeren/realtime parkeren
Burgemeester en wethouders hebben besloten per 1 mei 2010 realtime parkeren, in de vorm van bel- en sms-parkeren, in te voeren in de gemeente Oosterhout. De vereniging ‘Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten’ is tussenpersoon richting providers. De eenmalige kosten van € 1.800,- en de jaarlijkse kosten van € 15.000,- worden gedekt uit de parkeerexploitatie.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap De Contreie
Burgemeester en wethouders hebben het definitief ontwerp stedenbouwkundig plan d.d. 25 augustus 2009 (inclusief kavelpaspoort) voor de CPO-kavels vastgesteld. De grondprijs voor de CPO-kavels is vastgesteld op € 265,- m2 excl. BTW voor de kavels 1 en 2 en op € 145,- m2 excl. BTW voor kavel 3 (starters). Voor de starterskavels wordt een anti-speculatiebeding opgenomen. Deze lagere opbrengst wordt opgenomen in de concept grondexploitatie van de Contreie en het concept exploitatieplan wordt hierop aangepast.

Kavel 3 (20-21 woningen) wordt expliciet gereserveerd voor starters op de koopwoningmarkt. Het college heeft kennisgenomen van de wijze waarop de criteria voor het selecteren van de collectieven zal worden vormgegeven.

Voorontwerpbestemmingsplan Vrachelen/Krooneiland
Het college heeft ingestemd met de ‘Commentaarnota overleg’ en het ‘Eindverslag inspraak’ over het voorontwerpbestemmingsplan Vrachelen/Krooneiland. Ook stemt zij in met de aanpassingen die naar aanleiding van de inspraak zijn gemaakt in het voorontwerp. Het college stemt in met het welstandsvrij bouwen van vier woningen nabij Veekestraat 10. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 17 december gedurende zes weken ter inzage.
Het college heeft verder ingestemd met het volgen van een procedure voor vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor de locaties Veekestraat, Zandoogje en Burg. Huijbregts-Schiedonlaan.

Herontwikkeling locatie Bayens aan de Vrachelsedijk ten behoeve van woningbouw
Het college heeft ingestemd met het opnemen van een gedetailleerde bestemmingsregeling in het ontwerpbestemmingsplan “Vrachelen-Krooneiland”. Met Attent Organisatie en Advies B.V. wordt een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan.

Subsidieverlening ORTS
Burgemeester en wethouders stellen voor de tweede helft van 2009 het subsidiebedrag van € 17.500,- aan de ORTS beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2010 wordt een evaluatie uitgevoerd. Op basis daarvan wordt besloten of het outputcontract wordt verlengd tot 1 juli 2010. Dan wordt ook besloten of het subsidiebedrag voor de eerstehelft van 2010 zal worden uitgekeerd. Het bestaande outputcontract wordt per 1 juli 2010 herzien.

Walther Hoosemans

+++

AED in Dorst en uitwerking motie Fietspad

AED in Dorst
Na het indienen van een aantal schriftelijk vragen m.b.t. de aanwezigheid van een AED in Dorst aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout en de daarop ontvangen antwoorden is er een gesprek geweest met de verantwoordelijk portefeuillehouder gezondheid Hans van Brummen. Een verhelderend gesprek met als resultaat de toezegging dat er binnen 6 weken (na 18 november 2009) een AED (Automatische Externe Defibrillator) in Dorst (de Klip/Sportzaal) aanwezig zal zijn. Een groot aantal vrijwilligers (Klip – EHBO en Neerlandia) zijn reeds opgeleid voor het kunnen bedienen van dit apparaat. Voorwaar een mooie toezegging en een gerust gevoel voor de sporters en andere bezoekers van de Klip/Sportzaal in Dorst. Tevens wordt aan de Vrienden van de Hartstichting gevraagd om Dorst mee te nemen in de pilot om te komen tot hartveilige zone’s in de gemeente Oosterhout. Tijdens dit gesprek is tevens de aandacht gevraagd voor de andere kerkdorpen, Den Hout en Oosteind.

Fietspad Dorst – Oosterhout v.v.
Ook het fietspad Dorst – Oosterhout is aan de orde geweest. Een traject van lange adem, waar al heel veel over gezegd en geschreven is. Ook hier heeft de portefeuillehouder Verkeer Hans van Brummen een aantal toezeggingen gedaan m.b.t. dit onderwerp. In het 1e kwartaal van 2010 worden een aantal uitwerkings opdrachten opgesteld en ter kennis gebracht van de gemeenteraad:

 1. Aanpassen van de kruising Wethouder van Dijklaan – Ketenbaan – Hoevestraat (waardoor 40% minder doorgaand verkeer in Dorst) De Ketenbaan behoeft dan niet te worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 2. Instellen van een parkeerverbod langs de gehele route Wethouder van Dijklaan en Hoevestraat
 3. Instellen van een vrachtwagen verbod op de Ketenbaan – Wethouder van Dijklaan en de Hoevestraat (wel toegankelijk voor landbouw en bestemmings verkeer)
 4. Toepassing van speciale verlichting (betere verlichting op de weg, zonder de natuur te verstoren)
 5. Aanvullende snelheidsremmende maatregelen

De mogelijkheid wordt onderzocht om daar waar mogelijk de Wethouder van Dijklaan en de Hoevestraat iets te verbreden en vervolgens de aanleg van duidelijke rode fietsstroken. We wachten de voorstellen af en vervolgens beraden we ons op verder stappen. Ook hier weer de aandacht gevraagd voor de veilige fietsverbindingen naar Den Hout en Oosteind.

Wilgenhof Dorst
Dat de gemeente Oosterhout klantvriendelijk en snel kan werken is afgelopen week bewezen nadat door de bewoners van het Wilgenhof een verzoek was ingediend om de toegang naar het Wilgenhof te verlagen. Waarom dit verzoek, de inrit naar het Wilgenhof was aan de erg steile kant en wanneer de bewoners met de auto deze helling moesten nemen dat werden ze vier keer van links naar rechts door de auto geschud. Binnen 1 week werd de helling verlaagd en de bewoners van het Wilgenhof kunnen vanaf heden lekker in de auto op hun stoel blijven zitten en worden niet meer heen en weer geschud.

Walther Hoosemans

+++

Uit het Wando Journaal van september 1968

Een onverkwikkelijke zaak in onze bossen

1820.
Een groot aantal processen uit deze tijd hebben betrekking op Boswachter Van Schingen, die van zijn positie misbruik maakte en de boeren van Seters en Steenoven voor zich liet werken door hen vrachten hout te laten vervoeren naar zijn huis en dat van een collega, zonder te betalen, maar hen alleen toestond om vlaggelingen te halen op verschillende plaatsen hier in de buurt, o.a. in deVijftigbunder. Soms werd er wel geld beloofd, maar niet betaald. Bij die· zaak waren veel boeren van Seters betrokken. Boswachter van Schingen woonde in bij Cornelis Akkerrmans, kastelein te Seters. Soms mochten de boeren vlaggen tegen betaling van f 3,- en 10 bossen stro. Jan van Steenhoven moest een haas leveren en 10 bossen stro; Meeuwese voor half geld of 30 stuivers. Soms eiste hij ook een kar turf voor zich en zijn collega.

Personen, genoemd in deze verbalen, zijn:

uit Seters:
Pieter Vermeer; Johanna Boll, Pieter van de Corput, Cornnelius Binck, Jan Biekens en Cornelius Trommelen.

uit Dorst:
Cornelius v.d.Avoirt, Gezusters.Boomaars, Pieter Musters, Johannes Verstegen, Cornelius van Riel, Adrianus van Dommelen, Floriaan Oomens, Marijn van Wezenbeek, Antonius van Dorst en Jacobus Dorst.

uit Steenhoven:
Ambrosius van Beurden, Pieter Akkerrmans, Adrianus van Dongen, Pieter Schoenmakers, Cornelius Nooten, J.B Emnen , Adrianus Meeuwese, Jan van Steenhoven, Dingeman Schenkels, Willem van de Schoof.

Hier volgen enkele bijzonderheden over deze zaak:

6 september 1820.
De veldwachters Thomas van Exel en Jacobus v.d.Wee verklaren, dat ze op dinsdag 5 sept. bij het doen hunner ronde eerst bij de Domeinontvanger du Perron geïnformeerd hebben of er iemand gemachtigd was om hout te hakken in de Domeinbossen, wat niet het geval was. Daarop gingen ze naar het Domeinbos aan de Dongense baan tegenover de Seterse bergen, waar op de weg een kar met dik groen masthout stond. Ze gingen verder tot aan de Dongense dreef, waar nog meer hout lag en ze een manspersoon ontwaarden, die bezig was met houthakken. Dat bleek te zijn Johannes Grundel, gepensioneerd militair, te huis liggende bij Johannes van Bavel te Steenhoven. Hem werd gevraagd, wie hem gelast had om te hakken. Hij trok zijn schouder op en repliceerde:.”Dat weet ik nietI”. Na herhaald vragen zei hij: “De boswachters”. Van Exel vroeg of het misschien de Hoogh was, waarop Grundel antwoordde:”Het is de Hoogh niet, maar Van Schingen” en dat hij wel 10 karren hout gehakt had, waarvan er al vier waren weggevoerd.

13 sept.
Pieter Willem Vermeer, bouwman op Seters, verklaart, dat hij in de hooitijd door boswachter Van Schingen verzocht werd een kar hout te willen rijden, dat lag op de Dreef van het Domein, de zogenaamde “Kroontjes”. Hij nam het aan en vond daar circa twee karren dor masthout liggen (kleine sparren en opgaande tot 20 voet). De knecht van Pieter van de.Corput,met name Adriaan van Dongen, die ook door Van Schingen gevraagd was, heeft hem toen·geholpen en één kar moest gebracht worden bij de andere boswachter, die hier woonde. Vermeer deed dat uit .vriendschap, zonder daar iets voor te willen aannemen. Hij verklaarde ook, twee maanden geleden, vergezeld van Pieter van de Corput en Cornelius Trommelen, naar boswachter Van Schingen te zijn gegaan met het verzoek vlaggelingen te mogen halen. Hen werd aangewezen de vijftig bunders, onder voorwaarde, dat ze tien bussels stro moesten leveren en zouden rijden, als het nodig was.

13 sept.
Adriaan van der Flier, knecht bij Johannes Bol op Seters, verklaart, dat hij circa een maand geleden, op last van zijn meester, twee karren masthout uit het Domeinbos, genaamd “het Steenblik” aan de Dongense Baan, heeft gereden en naar “de Heihoeve” heeft gebracht, evenals 14 dagen geleden, toen zijn meesteres hem gelastte een kar te brengen bij Schingen en een bij de andere boswachter. Noch hij, noch zijn meester, hebben hiervoor enige beloning ontvangen.

15 sept.
Pieter van de Corput, bouwman op Seters, verklaart, dat de zoon van boswachter Van Schingen, met name Johannes, 14 dagen geleden bij hem kwam en vroeg of hij een kar met rijs naar de polder kon brengen, wat voor het land was en de rijs in de omtrek van de Heihoeve lag en hij de volgende dag aldaar Johannes van Schingen aantrof, die de rijs niet kon vinden. Toen is er in het Steenblik een kar hout geladen en naar Van Schingen gebracht. Aan van de Corput is hiervoor geen loon gepresenteerd, maar van te voren was gezegd, dat hij, evenals Cornelius Trommelen, Pieter Vermeer en Cornelius Bink, kon vlaggen in de vijftig bunder, maar dat ze dan voor Van Schingen moesten rijden.

En zo worden in dit proces wel een kleine twintig verklaringen gemeld, die alle bewezen, dat er door de boswachters werd geknoeid. Nog een.klein voorbeeld:

29 sept.
Marijn van Wezenbeek uit Dorst kreeg ook permissie om te vlaggen voor dertig stuivers en vijf bossen stro. Op Vrijdag voor Oosterhoutse Kermis, kwam Van Schingen bij hem aan huis, zeggende dat hij om kermisgeld kwam. Daarop is de volgende dag door zijn vrouws zuster, Catharina van Gils, die bij hem inwoont, de dertig stuivers en door de zoon van van Wezenbeek de vijf bossen stro gebracht.

Antonius van Dorst, bouwman op het gehucht Dorst, heeft verklaard, dat hij half juli Van Schingen in de hei aantrof en hem vroeg om te mogen vlaggen. Hij moest de volgende dag in de Honderd Bunder terugkomen, waar Van Schingen vroeg, of hij de condities wist: een daalder en vijf bossen stro te betalen met Oosterhoutse Kermis. Zaterdag voor Oosterhoutse Kermis is dertig stuivers aan de vrouw van Van Schingen betaald, doch het stro is nog niet gebracht.

Arnold Minjon

+++

Dorstlessers actief met Kerststal en Kerstbomen

De karnavalsvereniging de Dorstlessers uit Dorst zijn ook dit jaar weer actief op het Dorpsplein in Dorst. Al vele jaren verfraait deze club actieve mensen het Dorpsplein in Dorst met hun zelfgebouwde kerststal. Het is zeer zeker de moeite aard om deze kerststal met een bezoek te vereren. De kinderen kijken hun ogen uit en hangen zelf gemaakt kerstkaarten in de boom. De kerststal en de houten beelden zijn allemaal door de leden van de Dorstlessers zelf vervaardigd. Nadat de beelden in de kerststal geplaatst zijn worden ze netjes aangekleed en het geheel wordt goed uitgelicht. Naast de kerststal staat een prachtig verlichte kerstboom, met lampen die regelmatig van kleur veranderen. Het plein krijgt door deze activiteiten een prachtige uitstraling en de kerststal en de kerstboom zijn een aanwinst voor het dorp. Petje af voor deze actieve vrijwilligers.

Om de kosten die hiermee gepaard gaan te dekken, worden door de Dorstlessers op twee zaterdagen kerstbomen verkocht op het Dorpsplein. Afgelopen zaterdag zijn er al veel kerstbomen verkocht. Mocht U nog geen kerstboom hebben, dan kunt U a.s. zaterdag 19 december tussen 10.00 en 16.00 uur op het dorpsplein in Dorst terecht voor een prachtige kerstboom.

De Dorstlessers maken tevens hierbij van de gelegenheid gebruik om alle sponsoren te bedanken voor hun steun en wensen een ieder fijne feestdagen en een voorspoedig 2010 toe.

Walther Hoosemans

+++

Nieuwe verlichting en planten op het Dorpsplein

Afgelopen week zijn de nieuwe lichtmasten geplaatst op het Dorpsplein. Mooie groene masten met een vriendelijke kleur (geelachtig) licht. Het niveau van verlichting is sterk verbetert op het plein. De winkelstrip en de omgeving van de pinautomaat zijn nu in de donkere dagen voor Sinterklaas en Kerst beter verlicht. De omwonende en gebruikers zijn tevreden met het verbeterde lichtniveau.

Ook zijn er twee groene zuilen geplaatst, van waaruit stroom kan worden gebruikt om de kerststal/kerstboom van verlichting te kunnen voorzien. Van een van deze zuilen kan de visboer op donderdag zijn stroom aftappen en behoeft hij geen 100 meter kabel meer uit te rollen.

Tevens kunnen deze zuilen worden gebruikt voor het aftappen van stroom bij evenementen die op het plein plaatsvinden, zoals de Kermis, de Midzomer Nachtfeesten, de Jaarmarkt en Dorst op Stelten. De stroom- en waterkast in de Dennenlaan t.b.v. van de voornoemde evenementen zal worden vernieuwd en zal daardoor weer aan de eisen (ARBO) van deze tijd gaan voldoen. Voorwaar een echte verbetering.

Afgelopen zaterdag zijn door Louis Volders, Cor de Heer, Els en Walther Hoosemans de bloembakken op het Dorpsplein weer netjes gemaakt. Onder het genot van koffie (van der Kolk) en een appelflap (van Rijthoven) zijn de geraniums verwijderd en de winterviolen en bloembollen weer gepland. In drie van de bloembakken zijn ook nieuwe buxus boompjes gepland. Deze boompjes hadden het na het vandalisme van afgelopen zomer begeven.

De bloembakken die opgesteld stonden voor het nieuwe kantoor van Van der Kolk hebben een andere plaats gekregen en zijn met spontaan aangeboden hulp van Michel van Poppel en Wout van Dorst verplaatst naar de overzijde van het plein en worden nog voorzien van nieuwe beplanting (violen en bloembollen).

In het voorjaar van 2010 wordt de riolering op het Dorpsplein nog aangepakt. (de verzakkingen in het wegdek zullen worden gerepareerd) en het plein heeft door al deze maatregelen al een beter aanzicht. Echter de bestrating is nog een doorn in het oog. We zijn in overleg om dat nog (verbetert) geregeld te krijgen.

Wij maken hierbij graag tevens gebruik om Van der Kolk (Ron Nieuwenhuijs) welkom te heten als nieuwe ondernemer op het plein. Veel succes toegewenst.

Walther Hoosemans

+++

Buurtbus Molenschot – Dorst verwacht 250.000e passagier

De buurtbus Molenschot – Dorst verwacht binnenkort haar 250.000e passagier. De buurtbus is opgericht in 1991. De doelstelling van de buurtbus was en is de ontsluiting via openbaar vervoer van de kleine kernen Molenschot en Dorst. Na een onderzoek door het PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant) kwam naar voren dat er in de beide kernen behoefte was aan openbaar vervoer. Vanuit Molenschot naar Rijen en Oosterhout en vanuit Dorst vooral naar Oosterhout. Het initiatief tot oprichting werd vervolgens vanuit de twee kernen genomen door Gerrit Boemaars uit Molenschot en Walther Hoosemans uit Dorst.

In mei 1991 werd gestart met een proefmaand, die al heel snel een succes bleek en vervolgens werd op 1 juni 1991 het definitieve startsein gegeven. Met veel plaatselijke en politieke belangstelling en onder de klanken van muziek van de kapel de Millschooters uit Molenschot en Fanfare St. Joris uit Dorst werd de Buurtbus ingehaald. Een mooi versierde buurtbus en een groot aantal gasten werden verwelkomd.

Dat de buurtbus een succes bleek te zijn, dat was te zien aan de cijfers en het aantal passagiers. Al vrij snel werd de 10.000e passagier welkom geheten en niet veel jaren daarna de 25.000e. Momenteel vervoert de buurtbus ongeveer 1300 passagiers per maand. Het aantal passagiers neemt nog steeds toe. In 2009 is er nu al een groei waar te nemen van 9% tegenover 2008.

De buurtbus wordt vanaf de oprichting in 1991 bestuurd door een aantal van 23 vrijwilligere bestuurders. Een aantal vrijwilligers ( 4 ) van de in 1991 begonnen chauffeurs zijn nu na bijna 19 jaar nog steeds actief. Het verloop onder de vrijwillige chauffeurs is zeer klein. De afgelopen jaren hebben alleen vrijwilligers ons verlaten die de leeftijd van 70 tot 75 jaar hadden bereikt. De sociale cohesie binnen de buurtbus vereniging is bijzonder groot. Er heerst een goede verstandhouding en men heeft veel voor elkaar over. Zelfs het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de bus wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Chapeau voor al deze vrijwilligers. Deze vrijwilligers rijden een dienst van ongeveer 4 uur per dag en rijden daarbij een afstand van ongeveer 100 kilometer tussen station Rijen en winkelstad Oosterhout/Amphia Ziekenhuis.

Een ritje met de buurtbus kost voor kinderen tot 12 jaar en 65+ers € 0.30 cent per rit/uur en voor de overige passagiers in de spits € 0.90 cent per rit/uur en buiten de spits € 0.60 cent per rit/uur.

De 250.000e passagier zal de komende weken worden verwelkomd en de officiële huldiging van deze passagier zal plaatsvinden op zaterdag 9 januari 2010 om 12.45 uur in de Dennenlaan te Dorst. Bij dit heugelijke feit zijn uitgenodigd, alle vrijwilligers en oud vrijwilligers van de buurtbus Molenschot – Dorst, de Gedeputeerde van Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord-Brabant, de Colleges van de gemeente Oosterhout en Rijen, de sponsoren van de buurtbus en allen die verder genodigd zijn. De huldiging vindt plaats op de Dennenlaan te Dorst en vandaar uit zal onder muzikale begeleiding van de Fanfare St. Joris uit Dorst worden vertrokken naar café/zaal Dorpszicht waar vanaf 13.30 tot 15.30 een officiële receptie zal worden gehouden.

Namens het bestuur Buurtbus Molenschot- Dorst
Walther Hoosemans, voorzitter

+++

Voorstel herinrichting Dorpsplein

Aanleiding voor het voorstel
De directe aanleiding is de huidige staat van het dorpsplein in combinatie met het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2010 van de gemeente Oosterhout. In het Jaarprogramma wordt melding gemaakt van project Spoorstraat (project 2010–158), met uitvoeringsperiode begin 2e kwartaal 2010. Ten gevolge van een slecht afstromend riool en verzakking van bestrating zal het gebied van het dorpsplein aangepakt gaan worden. Dit houdt in dat de bestrating in de Spoorstraat en op het dorpsplein begin tweede kwartaal 2010 opengebroken gaat worden. Indien we op korte termijn overeenstemming verkrijgen over de herinrichting van het dorpsplein zou de uitvoering daarvan direct kunnen aansluiten.

Functies van het dorpsplein
Het Dorpsplein heeft vele functies, die alle ook behouden moeten blijven.

 • Parkeerfunctie ten behoeve van de aanliggende winkels en horeca.
 • Verblijfsfunctie voor recreanten (fietsers en wandelaars)
 • Ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners
 • Evenementen moeten op het plein plaats kunnen vinden (ruimte om een tent te kunnen opzetten, maar ook plaats voor de kerstboom en kerststal)
 • De Spoorstraat als doorgaande weg
 • Marktfunctie (visboer)

Er is de afgelopen jaren veel gesproken en zijn er ideeën geopperd over het dorpsplein in Dorst. Buiten wat incidentele wijzigingen heeft er geen fundamentele aanpak plaatsgevonden.

Knelpunten
Helaas is er nog geen goed evenwicht gevonden voor de verschillende functies van het Dorpsplein. Het plein is kaal, saai en rommelig, mist uitstraling en is niet uitnodigend. Auto’s staan met de neus praktisch tegen de banken geparkeerd. De verlichting heeft een kille uitstraling (op dit moment worden nieuwe lantarenpalen geplaatst) en is bovendien onvoldoende (op dit moment wordt de verlichting aangepast, de verlichting moet echter in het totale nieuwe plaatje passen). Het plein is zeker niet representatief voor een bruisend Dorst en is meer een vlakte dan een plein. Het dorpsplein wordt doorkruist door de Spoorstraat en de doorgaande weg is niet goed gemarkeerd.

Visie

 • Dorpsplein moet visitekaartje van Dorst worden.
 • Multifunctionele inrichting met eigen identiteit.

Voorstel
Omdat het plein ook voor evenementen gebruikt wordt, is het niet mogelijk om gebruik te maken van vaste afscheidingen of om niveauverschillen aan te brengen. Afscheidingen moeten dan ook aangegeven worden met behulp van bestrating.

 1. Voor de huidige banken op het plein moet een strook van 1,5 à 2 meter breed (trottoir) komen.
 2. Deze strook moet vloeiend aansluiten bij het trottoir voor de winkels.
 3. Door het plaatsen van prullenbakken en fietssteunen moet voorkomen worden dat mensen dwars over het plein naar de Plataanstraat of De Meerberg kunnen rijden met een smalle auto.
 4. Aan het eind van het plein buigt het trottoir voor de banken om richting Spoorstraat.
 5. Hier zou een tweede zebrapad richting Spoorstraat 46-46a gemaakt kunnen worden.
 6. Op het pleintje voor Spoorstraat 46-46a zouden extra banken geplaatst kunnen worden. Het pleintje zou als trottoir ingericht moeten worden.
 7. Voor het parkeren van auto’s op het plein zouden parkeervakken met behulp van bestrating (zijkanten, maar ook de voorkant) aangegeven moeten worden.
 8. Er komt een verkeersbord dat parkeren uitsluitend toegestaan is in de parkeervakken.
 9. Er moet een plek gevonden worden voor een informatiebord als onderdeel van het dorpsplein als ontmoetingsplaats.
 10. De verlichting moet eventueel aangepast worden aan de nieuwe situatie.
 11. Verdere aankleding van het plein (bloembakken, soort banken, extra vlaggenmasten, etc.) moet nader bepaald worden.
 12. De markering van de Spoorstraat moet worden verbeterd bijvoorbeeld door andere, afwijkende bestrating.

Wij willen uw inbreng
Het zou heel erg fijn zijn als u vóór 18 december 2009 uw mening gaf over dit voorstel en/of met opmerkingen, aanvullingen en voorstellen komt. Houdt er wel rekening mee dat alle functies moeten blijven bestaan.

Uw opmerkingen graag doorgeven via: secretariaat@dorpsraaddorst.nl of geef ze af bij Wilma Broers, Sint Marcoenstraat 8.

Dorst, 29 november 2009

Hans Sprangers Dorpsraad Dorst
José den Ronden Dorpsraad Dorst
Walther Hoosemans Gemeenteraadslid Oosterhout
Wilma Broers Dorpsraad Dorst

+++

Stichting Midzomer Nachtfeest reikt cheques uit

Na een goed geslaagd Midzomer Nachtfeest Dorst in 2009 gaat het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst aan een drietal organisaties in Dorst weer een cheque van elk € 500.00 uitreiken. Met dit bedrag kunnen deze organisaties weer een aantal activiteiten organiseren. De organisaties uit Dorst die een cheque mogen verwachten zijn:

 1. Oudervereniging Marcoen € 500.00 voor de aanschaf van een speeltoestel op het schoolplein van de basisschool Marcoen en het daarom heen organiseren van een aantal activiteiten voor de kinderen uit Dorst
 2. Stichting Dorpshuis de Klip € 500.00 voor het organiseren van een cursus waarin een groot aantal vrijwilligers (16) leren gebruik te maken van de AED. (Automatische Externe Defibrillator)
 3. Oranjecomite Dorst € 500.00 voor het organiseren van een aantal activiteiten tijdens de viering van Koninginnedag 2010

De cheques worden uitgereikt op zondag 10 januari 2010 om 13.30 uur tijdens de Nieuwjaars receptie in de Klip. De besturen van de genoemde organisaties worden bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn en de cheque in ontvangst te nemen.

Namens de Stichting Midzomer Nachtfeest
Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Uitslag ballonnenwedstrijd Midzomer Nachtfeest

Op zaterdag 20 juni 2009 is tijdens de Midzomer Nachtfeesten in Dorst een ballonnen wedstrijd gehouden. 300 ballonnen zijn de lucht in gegaan onder een noord-westen wind. De ballonnen werden met de wind meegevoerd in de richting van Gilze – Tilburg en Alphen. Aan elke ballon was een kaartje bevestigd met daarop de naam van het kind en het verzoek aan de vinder van de ballon om dit kaartje terug te zenden aan de organisatie.

Er zijn 18 kaartjes terug ontvangen. De afstanden variëren heel erg. De ballon die het verst is gekomen is gevonden bij Weneling (Bonn/Rhein) 227.4 kilometer. De ballon die het minst ver is gekomen, is gevonden in Gilze, 10.9 kilometer. De andere vindplaatsen zijn, Keulen, Pulheim (2x), Erkelenz, Viersen (allen in Duitsland), Hunzel (3x), Meijel, Nederweert, Heeze, Waalre, (2x), Veldhoven, Eindhoven en Middelbeers.

We gaan nog niet bekend maken wie de hoofdprijs gewonnen heeft. Dat gaan we doen op zondag 10 januari 2010 om 13.30 uur in de Klip (tijdens de Nieuwjaars receptie). Elke deelnemer heeft prijs, de nummers 1 t/m 3 een geldprijs en alle andere een snoepzak.

De winnaars zijn: Nena Wijgerd, Meike van den Heijkant, Max Vissers, Jordy van Mook, Carola van den Hout (voor 4 kinderen), Joris van den Bom, Isis Elmans, Ilke van Gestel, Anna Heerkens, Sanne de Graaf, Naomi Vermeer, Cynthia Vermeer, Ana Wong, Shandy ???, Demi Jacobs, Laurens Kok, Evi Houweling, Bas Huijben.

Dus kom allemaal naar De Klip voor de bekendmaking van de prijswinnaars.

Namens het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest
Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Midwinterconcert Sint Joris

Net voor de donkere dagen van Kerst trakteert Sint Joris haar publiek op 19 december op inmiddels al weer het derde Midwinter concert. Passend bij de fraaie akoestiek van de Marcoenkerk in Dorst wordt u door onder andere de fanfare een aantal schitterende stukken ten gehore gebracht. Naast de fanfare kunt u ook genieten van gelegenheidskoor de Marcoensingers en het koperkwintet van Sint Joris. Speciale aandacht is er ook voor het opstaporkest, die u alvast in de kerstsfeer zullen brengen. Geen avondvullend programma, maar een mooi begin van uw zaterdagavond.

De kerk opent haar deuren voor publiek vanaf 19u, met een warm welkom door het opleidingsorkest. Rond de klok van 20.45u sluiten we af met een warme versnapering. Tot ziens in Dorst op 19 december

+++

Vuurwerk: ruim het op!

Jij maakt de stad veilig!
Oud en Nieuw is een knalfeest, maar al dat vuurwerk zorgt ook voor veel rommel op straat.
Wist u dat bijna een kwart van alle vuurwerkongevallen op nieuwjaarsdag gebeurt? Kinderen gaan op zoek naar niet geknald vuurwerk (blindgangers) en proberen dit alsnog af te steken. Elk jaar gebeuren daardoor ongelukken. We vragen daarom aan alle inwoners van de gemeente Oosterhout op nieuwjaarsdag het vuurwerkafval voor de deur op te ruimen. Het liefst natuurlijk direct na het afsteken, zodat kinderen ’s ochtends geen risico meer lopen. Bovendien kan eventuele regen er dan geen kleffe troep meer van maken.

Doe mee en maak kans op een Wii Sports Pack of iPod Nano.
Als u vuurwerkresten inlevert op de Milieustraat, maakt u kans op een Wii Sports Pack. Iedere gevulde vuilniszak is goed voor één lot waarmee u kans maakt op een Wii.

Ook zamelen we na Nieuwjaar kerstbomen in. Voor elke ingeleverde kerstboom krijgt u een lot, waarmee u kans maakt op een iPod Nano.

Daarnaast krijgt u bij elke vuurwerkafvalzak en bij elke kerstboom een echte Oosterhoutse kaneelstok.

Hoe weet u of u gewonnen heeft?
Tot en met zaterdag 9 januari kunt u zowel vuurwerkafval als kerstbomen inleveren op de Milieustraat. De winnende lotnummers worden bekendgemaakt in Weekblad Oosterhout op 20 en 27 januari. Ze staan vanaf 20 januari ook op de website www.oosterhout.nl. Heeft u een winnend lot, meldt u zich dan bij de gemeente Oosterhout via telefoon (0162) 489911.

Opruimen zonder ongelukken
Wat zijn de belangrijkste regels voor het opruimen van vuurwerk?

 • Laat kinderen niet alleen opruimen, maar zorg dat er een volwassene in de buurt is. Dit om te voorkomen dat ze toch met vuurwerk gaan spelen.
 • Vuurwerkresten zijn ongevaarlijk zolang je ze niet aansteekt. Steek dus niets meer aan!
 • Dompel het vuurwerk onder in water om er helemaal zeker van te zijn dat het niet meer afgaat,.

Vuurwerkregels
Vuurwerk kopen mag:

 • – als je 16 jaar of ouder bent
 • – op 29, 30 en 31 december
 • – bij de erkende verkoopadressen

Afsteken mag alleen op 31 december van 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts.

Strenge aanpak van overtreders
Jongeren die de vuurwerkregels overtreden, lopen grote kans op een boete of een doorverwijzing naar Bureau Halt. Afhankelijk van hun leeftijd en de ernst van de overtreding krijgen ze daar voorlichting over vuurwerk en een aantal uren werkstraf opgelegd. De straf bestaat meestal uit het opruimen van zwerfvuil of helpen op de gemeentewerf of in een zorginstelling.

Kijk voor informatie over vuurwerk ook eens op www.knalrelaxed.nl

+++

250.000e passagier Buurtbus is ingestapt!

Op zaterdag 5 december 2009 is om 09.08 uur bij het Gemeentehuis in Rijen de 250.000e passagier ingestapt in de Buurtbus Molenschot – Dorst.
De 250.000e passagier is Mevrouw Rina de Bruijn uit Rijen. Mevrouw de Bruijn werd welkom geheten door de voorzitter van de buurtbus Molenschot – Dorst, Walther Hoosemans. Ze werd feestelijk onthaald door een afvaardiging van het bestuur en Veolia. Haar werd een boeket bloemen overhandigd en een uitnodiging voor het officiële gedeelte op zaterdag 9 januari 2010 in Dorst.

De heer Jac. van Vugt van Veolia heette Mevrouw de Bruijn welkom namens de vervoersorganisatie Veolia en overhandigde haar een cadeau.

Mevrouw de Bruijn is de 250.000e passagier sinds de oprichting van de buurbus in 1991.

Op zaterdag 9 januari 2010 wordt om 12.45 uur op het Dorpsplein Dorst de 250.000e passagier officieel gehuldigd, waarna vanaf 13.30 tot 16.30 uur in café Dorpszicht een receptie plaatsvindt.

Walther Hoosemans, Voorzitter Buurtbus Molenschot-Dorst