Januari 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Om te beginnen: iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Na vorige maand ons 5-jarig jubileum gevierd te hebben, kunnen we dit nieuwe decennium aangrijpen om verder te gaan waar we gebleven waren. Ik ben dan ook erg content met het aantal ingezonden stukjes, dat nauwelijks onderdoet voor dat van vorige maand. Genoeg leesvoer om het nieuwe decennium mee te beginnen!

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Groeten uit Dorst

Onze geit
Dit stukje is bestemd voor de lezers van dit digitale blad die in verre buitenlanden wonen en werken. Maar ook degenen die in Dorst wonen en niet zo gemakkelijk de deur uit kunnen zijn uiteraard welkom.

Het kunstwerk van de geit met zijn geitenhouder, dat in de Spoorstraat staat, is veel bekeken en besproken. Dorst maakt daar in de regio een goede beurt mee. Er zijn maar weinig dorpen die een dergelijk mooi beeld hebben. Een beeld dat ook nog eens goed aansluit bij onze geschiedenis.

In vroeger dagen was de geit voor veel gezinnen levensreddend omdat melk erg duur was. Daarom werd de geit ook wel de koe der armen genoemd. De Dorstse geitenfokkerij stond vroeger op een hoog peil en bij tentoonstellingen werden in binnen– en buitenland prijzen gewonnen in de vorm van bekers en medailles. De geitenhouderij door particulieren is vrijwel verdwenen maar de professionele geitenhouderij is de laatste tijd explosief gegroeid. Er wordt nu geitenkaas naar Frankrijk geëxporteerd terwijl dat vroeger andersom was.

Helaas blijken die lieve aardige beesten nu soms Q koorts te hebben. Niemand had er ooit van gehoord maar het blijkt te bestaan. Met als gevolg dat grote aantallen geiten en geitjes moeten worden afgemaakt. Langer geleden lagen de koeien onder vuur wegens de BSE en het mond- en klauwzeer. Daarna kwam de varkenspest en nu zijn de geiten aan de beurt.

Wie het gedaan heeft, is onbekend maar er is kort geleden een symbolisch en heel professioneel getimmerd hek rond onze geit geplaatst. Dat betekent dat onze geit ook een maatschappelijke functie heeft. Tijdens de voetbal kampioenschappen draagt de geitenfokker een oranje shirt en bij carnaval een boerenkiel.

Je ziet dat wel meer want “Manneke Pis” in Brussel is al zo dikwijls aangekleed dat ze van die kleren een heel museum hebben ingericht.

Die maatschappelijk functie blijkt uit het bordje dat op het hek zit. Zorg om het welzijn van deze aardige dieren. Laten we hopen dat er een goede oplossing gevonden wordt om zonder al te veel dierenleed de Q koorts te bestrijden.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Heropening Kaszah
Er is een nieuwe groep jongeren uit Dorst opgestaan die jongerencentrum Kaszah in Dorst wil exploiteren en daarvoor een ondernemingsplan heeft ingediend. Het college heeft besloten tot heropening van Kaszah en exploitatie in handen te geven van deze nieuwe gebruikersgroep. Hiervoor heeft het college besloten onderhoud te plegen aan het gemeentelijk gebouw Kaszah in Dorst voor maximaal € 35.000,-. Ook verstrekt het college een activiteitensubsidie van maximaal € 8.960 per jaar op basis van een in te dienen activiteitenplan.

Vaststelling bestemmingsplan De Contreie
De periode van ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan De Contreie is verstreken. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de voorstellen in de concept-reactienota. Ook hebben zij ingestemd met het concept-raadsvoorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan De Contreie. De raad wordt voorgesteld expliciet te besluiten dat de in het beeldregieplan (vastgesteld op 14 juli 2009) genoemde welstandscriteria een aanvulling vormen op de welstandsnota.

Sluiting vestiging UWV Werkbedrijf
Burgemeester en wethouders hebben besloten de afdelingsmanager Werk, Inkomen, Zorg te mandateren in gesprek te blijven met het UWV WERKbedrijf met als doel een oplossing te realiseren die voldoet aan de geformuleerde uitgangspunten. Bij de Raad van Bestuur van het UWV wordt schriftelijk bezwaar aangetekend.

Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening
Het college stelt de raad voor de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 vast te stellen en deze per 1 februari 2010 in werking te laten treden. Dit gebeurt onder intrekking van de APV van 2007.

Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Oosterhout
Het college stelt de raad voor de Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Oosterhout 2010 (Marktverordening) vast te stellen. Het college heeft kennisgenomen van het concept van de Nadere regels voor de warenmarkten in Oosterhout (Marktregeling) die hoort bij de Marktverordening. Het college heeft ook bijlagen 1 en 2 van de Marktregeling en het Inschrijfformulier weekmarkten vastgesteld.

Verordening VROM Starterslening 2010
Het college stelt de raad voor de Verordening VROM Starterslening vast te stellen. Deze treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2010. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de huidige verordening zijn:

  1. de leeftijdsgrens is verruimd van 18 tot en met 40 jaar, i.p.v. 21 tot en met 35 jaar
  2. er is geen bindingseis meer
  3. de lening geldt voor de bestaande bouw, nieuwbouw en te verkopen huurwoningen tot € 230.000,-
  4. het minimumbedrag van de lening wordt € 5.000,-
  5. de looptijd is tot 1 oktober 2012 en een maximaal budget van € 530.000,-.

Structurele culturele subsidies 2010
Het college heeft de aangepaste subsidieregels voor structurele culturele subsidies vastgesteld. Voor het jaar 2010 wordt het bedrag per lid van vastgesteld op € 20,- en € 40,- en het bedrag per punt op € 42,-. Voor het jaar 2010 wordt aan tien organisaties subsidie verleend voor zaalhuur in theater de Bussel. Ook is besloten de grens voor het direct vaststellen van structurele culturele subsidies te verlagen van € 5.000,- naar € 3.500,-. De gedelegeerde taak plus bijbehorende subsidie aan stichting Oosterhout Wereldwijd voor de organisatie van een derde wereld muziekfestival wordt per direct ingetrokken.

Prijsgrenzen woningbouw 2010
Het college heeft de prijsgrenzen voor nieuwbouw 2010 vastgesteld. De prijsgrenzen zijn voor koopwoningen vastgesteld op: tot en met € 175.000,- (goedkoop), € 175.001 – € 275.000 (middel), meer dan € 275.000,-. Voor huurwoningen is dit respectievelijk tot en met € 548,-, van € 549 tot en met € 647 en meer dan € 647.

Overdragen budgetten naar de Veiligheidsregio a.g.v. Regionalisering Brandweer per 1 januari 2010
Het college heeft besloten de reguliere budgetten van het bestaande beleid, zoals opgenomen in de begroting 2010, over te dragen aan de Veiligheidsregio. Daarbij worden gelden voor nog in te vullen beleid in het kader van het verbeteren van de paraatheid niet overgeheveld per 1 januari 2010. Het college heeft ingestemd met het voorstel om met de Veiligheidsregio tot overeenstemming te komen over het afrekenen van de beheerskosten van de nieuwe kazerne op basis van nacalculatie.

De budgetten behorende bij de uitvoeringsplanning 2010-2013 worden overgeheveld op basis van de uitgangspunten van regionalisering. De investeringen worden overgeheveld op basis van de gangbare vervangingstermijnen, waarbij wordt afgeweken van de in 2004 vastgestelde Nota investerings- en afschrijvingsbeleid.

Het deel van de budgetten die relevant zijn voor de brandweer, maar worden beheerd door andere afdelingen, worden ook overgeheveld. Dit betreft de keuringen voor de vrijwilligers, de ongevallenverzekering voor vrijwilligers en de collectieve rechtsbijstandverzekering.

Aanvraag krediet voor de vervanging van ademluchtapparatuur brandweer
Het college heeft een krediet van € 11.700,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van de ademluchtapparatuur van de brandweer, team Oosterhout. Deze uitgave is conform de Uitvoeringsplanning 2009.

Dorst, 8 januari 2010
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Inloopochtend pastorie
Graag uw aandacht voor het volgende: vanaf nu is er op iedere dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 de gelegenheid om voor vragen, of opmerkingen, intenties, of zaken die geregeld moeten worden, binnen te lopen bij de pastorie. U kunt dan natuurlijk ook telefonisch contact zoeken (0161- 411215) met de pastorie. Op andere tijden zult u meestal een antwoordapparaat treffen met verwijzing naar telefoonnummers voor inlichtingen. Voor al uw vragen of wensen, dus van harte welkom ieder dinsdagochtend op de pastorie.

Vieringen
Januari
zondag 03-01 – Openbaring des Heren – woord & communie viering – voorganger: pastor E. de Kever
zondag 10-01 – Doop van de Heer – woord & communie viering – voorganger: pastor R. Engelen
zondag 17-01 – 2e zondag door het jaar – woord & communie viering – voorganger: pastor R. Engelen
zondag 24-01 – 3e zondag door het jaar – woord & communie viering – voorganger: J. van Alphen
zondag 31-01 – 4e zondag door het jaar – eucharistieviering -voorganger: pastor T. Gerritsen

Februari
zondag 07-02 – 5e zondag door het jaar – eucharistieviering – voorganger: pastor T. Gerritsen
zondag 14-02 – Carnavalsviering – eucharistieviering – voorganger: pastor T. Gerritsen
woensdag 17-02 – Aswoensdag – eucharistieviering – voorganger: pastor A. Kamps

Actie Kerkbalans 2010
De komende Actie Kerkbalans wordt gehouden vanaf zondag 17 tot en met zaterdag 30 januari. De geloofsgemeenschappen van Oosterhout en de kerkdorpen zijn dan bestuurlijk al één parochie. Daarom is de Actie Kerkbalans voor een deel gezamenlijk voorbereid. Zo zal er bijvoorbeeld één folder komen.

Als parochiaan zult u echter verder weinig merken van deze gezamenlijke voorbereiding. U zult op de bekende manier benaderd worden door onze vrijwilligers/-sters. Ook kunt u op de vertrouwde manier uw parochiebijdrage blijven overmaken of laten incasseren. Wij hopen dat u de parochiebijdrage blijft geven zoals we die gewend waren. Ook al is het nu één parochie, het blijft nog steeds belangrijk dat u om onze geloofsgemeenschap geeft. Uw bijdrage laat zien hoe vitaal we als gemeenschap zijn en willen blijven, laat zien hoezeer we in onze gemeenschap geloven. Uw parochiebijdrage bepaalt mede het budget van onze geloofsgemeenschap. Steun onze geloofsgemeenschap dus vanuit uzelf en voor uzelf. Laat de balans de goede kant opslaan.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage in dit zo belangrijke jaar van onze gemeenschap en van onze nieuwe parochie.

Werkgroep Actie Kerkbalans

+++

Uit het Wando Journaal van augustus 1969

Uit vroeger dagen

Pastoor A. Den Ronden viert zijn zilveren pastoraat

1932
Op12 februari was pastoor den Ronden in Dorst zijn herderlijk ambt begonnen.

Dinsdag 9 februari
De feestelijkheden begonnen met een algemene H. Communie door zijn dankbare parochianen.
Om 9.15 uur werd de pastoor met maagdekens onder leiding ven de Zuster afgehaald en kerkwaarts geleid.

9.30 uur plechtige H. Mis met assistentie van Kapelaan Wijnen te Dorst en Kapelaan den Ronden (neef) uit Oosterhout. 1 uur receptie, waarbij veel cadeaus werden aangeboden (o.a. door de N.C.B., Tuinbouwbond, Geitenfokvereniging, Werkliedenbond, Congregatie, Schoolkinderen, vrienden en kennissen.)

2 uur. Onthulling en intronisatie van het Heilig Hart Beeld, aangeboden door de voorzitter van het feestcomité, de heer Van Dijk. De toespraak werd gehouden door Pater Theodosius (Capucijn) in de wereld Petrus van Alphen, geboren te Dorst. Het intronisatielied werd gezongen door beide scholen onder leiding van het hoofd de heer G v.d. Wouw. De jubilaris dankte hartelijk, vooral ook, omdat er zoveel geld was bijeen gebracht in die malaisetijd.

Tot slot: Aan U, O Koning der Eeuwen, begeleid door de fanfare St. Joris.

4.30 uur.

Serenade door de fanfare. De voorzitter, de heer A .Waskowsky, feliciteerde de jubilaris. Twee paters, afkomstig uit ons dorp, beiden Capucijn, pater Theodosius (P. v. Alphen) uit Breda en pater Antonius (A.v. GooI) uit ‘s-Hertogenbosch, hebben hier in de dagen van voorbereiding gepreekt. Ook de huishoudster van de pastoor, PetronelIa Ermes, vierde haar zilveren jubileum. Het Heilig Hart Beeld stond eerst voor de kerk op het pleintje maar is in verband met de nieuwe pastorie later (1956) naar de zijkant van de voortuin der pastorie verplaatst.

Over Pastoor Cornelis Gilles
In 1940, het eerste oorlogsjaar, werd pastoor Gillis op 20 september om 4 uur geïnstalleerd door Deken Batenburg uit Dongen. De parochianen hadden met voorkennis en toestemming van het gemeentebestuur van Oosterhout door het uitsteken der vlaggen een enigszins feestelijk aanzien aan het dorp willen geven. Op last van de Duitse bezetting werd door de gemeentepolitie op de vlaggen beslag gelegd ze werden opgeborgen op de zolder van de gemeenteveldwachter Bult en enkele weken later teruggegeven. Als we in latere bijdragen de belevenissen van Dorst in de laatste oorlog zullen beschrijven, zal er ook het een en ander vermeld worden over deze pastoor in die moeilijke jaren.

Enkele gebeurtenissen tijdens het pastoraat van de Eerwaarde Heer Gillis (na de oorlog).

1945.
Tijdens de H. Missie van 1 tot 11 september gehouden door de Paters Jongbloed en Hegger, werd ingevoerd de devotie tot O. L. Vrouw voor Altijddurende Bijstand.

1946.
Op 29 april werd te Breda bij een opkoper van oud ijzer door bemiddeling van Bernard Wouters uit Dorst een klok, afkomstig van de brandweer uit Raamsdonksveer,met het Napoleonswapen aangekocht voor f. 450.-

Op 4 Mei ‘s avonds werd ze voor het eerst, tot grote ontsteltenis van de parochianen (volkomen verrast, omdat alles in stilte was gebeurd) voor het Lof geluid op de vooravond van de St. Marcoenfeesten en de avond van de 1e verjaardag der bevrijding

Arnold Minjon †

+++

Kaszah Dorst wordt heropend

In de vergadering van 5 januari 2010 van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout is het onderstaande besluit genomen: Er is een nieuwe groep jongeren uit Dorst opgestaan die jongencentrum Kaszah in Dorst wil exploiteren en daarvoor een exploitatieplan heeft ingediend. Het College heeft besloten tot heropening van Kaszah en de exploitatie in handen te geven van deze groep nieuwe gebruikers. Hiervoor heeft het College besloten onderhoud te plegen aan het gemeentelijk gebouw Kaszah in Dorst voor maximaal € 35.000.00. Ook verstrekt het College een activiteitensubsidie van maximaal € 8.960 per jaar op basis van een in te dienen activiteitenplan.

Reeds vele jaren is het een wens van de jongeren in Dorst om weer zoals voorheen een eigen honk te hebben. Nu dat eigen honk gaat er weer komen. Petje af voor deze groep actieve jongeren uit ons Dorp Dorst. Met ondersteuning van een aantal mensen uit Dorst , waaronder Ton van der Velden en Peter Huijbregts en ondersteuning vanuit de politiek (Walther Hoosemans van Gemeentebelangen) is er een bedrag opgenomen in de perspectief nota (voorloper) op de begroting. Op het moment dat er bezuinigingen op ons af dreigde te komen en zijn gekomen is het ons toch steeds gelukt om het geld in de begroting te houden. En zie nu het resultaat.

Chapau voor de enthousiaste groep jongeren en ondersteuners en maak er iets heel moois van !!!!!

Walther Hoosemans

+++

Dievengilde slaat toe in Dorst

Carnavalsvereniging zwaar gedupeerd door laffe daad
De leden van de Dorstse carnavalsvereniging ‘Van veul bier worde zat’ zijn het zat. Voor de tweede keer in drie maanden tijd kregen zij ongenood bezoek van inbrekers. In de nacht van 30 op 31 december jongstleden braken dieven in bij de bouwplaats in Dorst en gingen er met nagenoeg al het gereedschap vandoor. De schade loopt in de duizenden euro’s.

In oktober vorig jaar werd voor de eerste keer ingebroken bij de bouwlocatie van CV ‘Van veul bier worde zat’. Waar toen nagenoeg niets werd weggehaald is de ravage nu enorm. Behalve twee lasapparaten werd een volle kruiwagen met gereedschap leeggeroofd. Van tangen tot gloednieuw staaldraad, alles is meegenomen. Alleen de opengebroken kruiwagen werd achtergelaten. Geschatte schadepost: enkele duizenden euro‘s. Het enige lichtpuntje is dat de dieven van de carnavalswagen zijn afgebleven.

De carnavalsvereniging werd in 2009 opgericht en is een bont gezelschap van vijfentwintig Dorstenaren tussen de zeventien en zesentwintig jaar oud. Bijna dagelijks sleutelen de fanatieke jongeren aan de praalwagen waarmee zij over een vijftal weken hoge ogen willen gooien tijdens de optocht in hun woonplaats. Zij hadden voor zichzelf dan ook een leukere uitluiding van het oprichtingsjaar in gedachten dan wat zij op oudejaarsdag op de bouwlocatie aantroffen. Waar een paar uurtjes papier plakken in de planning zat, werd een bezoek aan het politiebureau de realiteit. Het bouwproject moest noodgedwongen worden stilgelegd aangezien het benodigde gereedschap was gestolen. Met deze laffe daad duperen de inbrekers niet alleen de carnavalsvereniging, maar ook vrijgevige personen die de Dorstenaren gereedschap hebben geleend. Spullen die nu verdwenen zijn.

De inbraak zorgt voor een extra schadepost die door de leden van de CV moet worden opgehoest, want zij werken zonder sponsoren en alle kosten worden voor eigen rekening genomen. De machteloosheid en frustratie die zich in eerste instantie meester maakten van de jongeren heeft inmiddels plaatsgemaakt voor vastberadenheid. ´Van veul bier worde zat´ laat zich niet uit de weg slaan door deze forse tegenslag en de carnavalsliefhebbers zijn al weer volop aan de slag om koste wat het kost hun praalwagen tijdens de optocht te kunnen showen. Triest is dat de Dorstenaren dit nu noodgedwongen in hun portemonnee gaan voelen.

+++

Veiligheid en comfort staat voorop bij Buurtbus-chauffeurs

Dat de veiligheid en het comfort van de chauffeurs van de buurtbus Molenschot – Dorst voorop staat dat vindt van der Ham Optiek van het winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout. Hij heeft naar aanleiding van een artikel in de autokampioen van de ANWB de buurtbus het aanbod gedaan om de brildragende chauffeurs van de buurtbus Molenschot –Dorst gratis te voorzien van een bril (montuur) met gele glazen. Gele glazen maken autorijden in het donker comfortabeler. De gele glazen worden als prettig ervaren, vanwege het fenomeen dat het hinderlijke blauwe licht wordt gefilterd. De brildragende chauffeurs van de buurtbus kunnen de komende weken binnenlopen bij van der Ham Optiek voor een oogmeting (sterkte van de glazen) en het aanmeten van een bril.

Originele tekst is een kopie uit de autokampioen van de ANWB
Autorijden in het donker
Rijden in schemer en donker is voor veel automobilisten een lastige opgave: verblindende koplampen en nare schitteringen. Het Safe Life glas, een glas met een gele filter, helpt tegen schitteringen en felle koplampen. Dit maakt autorijden in het donker minder vervelend, zo claimen fabrikanten. Klinkt mooi, maar werkt het ook echt? Samen met de Consumentenbond onderwierp De Kampioen (ANWB) gele brillen aan een soort “test”, want als u ermee gaat autorijden, moeten ze wel aan een paar voorwaarden voldoen.

Zo moet een gele bril goed licht doorlaten, want anders ziet u niet genoeg in het donker. Daarnaast moet u met een gele bril op de neus verkeerslichten en zwaailichten nog wel goed kunnen herkennen. Tot slot is de geelkleuring van belang: een bril met 58% geel lijkt het meeste effect te hebben. Het geel filtert een deel van het blauwe licht, dat die nare verblinding veroorzaakt.

Wat vonden de testers van De Kampioen van de ‘gele bril’ ?
Als aanvulling op een laboratoriumtest lieten ze 5 proefpersonen rondrijden met een gele bril. Vier van de vijf waren enthousiast. Het grote voordeel is dat de scherpe kantjes van rijden in het donker verdwijnen. Het straatbeeld wordt rustiger. Heel prettig op een drukke snelweg. Kritische kanttekeningen zijn er ook: sommige kleuren zijn minder te onderscheiden. Vooral het onderscheid tussen witte en (tijdelijke) gele strepen op het wegdek valt vrijwel weg. Een andere tester had gehoopt dat hij beter zou kunnen zien op onverlichte wegen, maar daar maakt de gele bril geen verschil.

Conclusie oogzorg van der Ham optiek:
Gele brillen maken autorijden in het donker comfortabeler. Maar dit is vooral subjectief. Uit de laboratoriumtest (niet vermeld) kwamen geen aantoonbare verschillen. Het feit dat de gele bril als prettig ervaren wordt, is vanwege het fenomeen dat het hinderlijke blauwe licht gefilterd wordt, maar helderder of beter beeld krijgt de automobilist dus niet.

U kunt bij ons in elk gewenst model gele glazen laten zetten, u bent niet verplicht om een bepaald model te kopen. Deze glazen zijn ook op sterkte verkrijgbaar.

We werken met gele glazen met 58% filter en adviseren daarnaast altijd een ontspiegelende coating op de glazen te laten zetten, waardoor het beeld nog helderder wordt. De ontspiegeling zorgt immers voor een betere lichtdoorlating.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, loop gerust eens binnen bij oogzorg-van der Ham optiek.

Walther Hoosemans, Voorzitter Buurtbus Molenschot-Dorst

+++

Reacties voorstel herinrichting Dorpsplein

Eind november 2009 is door Dorpsraad Dorst samen met Walther Hoosemans een voorstel herinrichten dorpsplein gemaakt. Hiervoor is de inbreng van de dorpsbewoners gevraagd. Niet minder dan 21 mensen hebben een reactie op het voorstel voor herinrichting van het dorpsplein gegeven en wij willen hen dan ook hartelijk daarvoor bedanken. Er is een een overzicht gemaakt van alle op- en aanmerkingen op het voorstel in 1 document.

Wat doen we ermee?
Wij hebben op korte termijn (waarschijnlijk wordt dat vanwege de feestdagen begin januari) een gesprek met de gemeente (o.a. de projectverantwoordelijke rioleringswerkzaamheden Spoorstraat en Dennenlaan, een verkeersdeskundige en mogelijk ook een stedenbouwkundige). Hierbij zullen we het voorstel, maar ook de reacties aan hen voorleggen. Wij zullen verzoeken of zij met hun kennis e.e.a. op een goede manier kunnen uitwerken en aan ons terugkoppelen. Z.s.m. na het overleg zullen wij u informeren over gemaakte afspraken.

Met vriendelijke groeten,
Hans Sprangers, José den Ronden, Wilma Broers

+++

100e uitruk voor Team Dorst

De 100ste uitruk voor Groep Dorst is een feit. Loshangende takken aan de Wethouder v Dijklaan, zorgde voor het ronde aantal. Een bijzonder aantal.

In het jaar 2007 is de KVT (kazerne volgorde tabel) in werking gegaan. Het was toen al erg snel duidelijk dat het nieuwe verzorgingsgebied, waar de groep Dorst als eerste tankautospuit naar uit zou rukken enorm zou vergroten en daarmee het aantal uitrukken. Iets wat niet zo maar even één op één kon worden over genomen. Om de belasting van de groep Dorst niet in een keer op te schroeven is er in goed overleg afgesproken dat de KVT gefaseerd in zou gaan. Er werd begonnen met de toevoeging van Bavel en Molenschot. Na een evaluatie en nieuwe inventarisatie kwam er, met reële cijfers, een zelfde gebied zo niet groter gebied uit als bij aanvang van opstart KVT. Het gebied is hierna verder aangepast.

Er is enorm veel tijd gestoken in het verkennen van het nieuwe gebied en geoefendheid van de mensen. De oefenfrequentie werd opgeschroefd naar één maal per week om niets aan het toeval over te laten. Alles om niet voor verrassingen te komen staan. Dit is erg goed gelukt.

Het uitruk jaarrecord van groep Dorst stond op 51, dit werd behaald in 2007. Nu half december 2009 zitten we op 100 uitrukken een verdubbeling van het aantal zal dus gaan gebeuren.

Grote complimenten voor de mensen die hun vrije tijd opofferen om andere te helpen.

Met vriendelijke groet,
Patrick Gommeren, Teamleider Post Dorst

+++

Met trots presenteert het CDA u Corné van Gool als kandidaat voor de gemeenteraad van Oosterhout

Na 28 jaar u te hebben mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Oosterhout heeft Harry Claasen het besluit genomen zijn taak over te dragen aan een jongere generatie. Vier jaar geleden had Harry ook al dat plan maar kon toen – in zijn ogen – geen geschikte opvolger vinden. U begrijpt dan ook dat Harry alle vertrouwen heeft in Corné van Gool.
Ook de fractie en het bestuur van het CDA hebben in de afgelopen jaren achter de schermen reeds met Corné mogen samenwerken. We hebben zijn ambities in de politiek zien groeien en hebben kunnen vaststellen dat hij een prima CDA kandidaat is die naast zijn inzet voor Dorst ook de algemene CDA belangen onderschrijft.

Corné van Gool is een van de oprichters van de Karnavalsstichting De Kater, is bestuurslid geweest van de KPJ Molenschot, is ondersteunend lid bij uw Dorpsraad.

Met zijn 43 jaar staat hij midden in de maatschappij met een warm hart voor Dorst. Het CDA Oosterhout doet nu al een oproep aan u om op 3 maart uw stem aan Corné van Gool te geven om uw Dorstse belangen te vertegenwoordigen. Een jonge vent die het volste vertrouwen geniet van Harry Claasen , die in de Oosterhoutse gemeenteraad toch de eretitel heeft van; de burgemeester van Dorst.

Het CDA Oosterhout heeft echter nog verder vernieuwd. Zo is Tanja Huijben, 27 jaar, de vertegenwoordigster van Oosteind. Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat René Roovers, 46 jaar, uit Oosterhout. Hij is bekend in het verenigingsleven en heeft een fiscale achtergrond. Op de derde plaats staat ook een jonge vrouw, Boukje Jongedijk, 34 jaar, zelfstandig advocate in bestuursrecht en omgevingsrecht ( ruimtelijke ordening). Den Hout heeft Jan Kusters als vertegenwoordiger op de lijst staan. Naast deze verjonging is er door de algemene ledenvergadering ook gekozen voor behoudt van enige ervaring en wel in de personen van Bert Schuur, inspecteur onderwijs en Piet de Jong, huidige fractievoorzitter en hernieuwd lijsttrekker. Met recht dus de verkiezingsleus: Verfrissend en vertrouwd, stem CDA Oosterhout.

Met vriendelijke groet,
Piet de Jong, Fractievoorzitter/lijsttrekker CDA Oosterhout