Februari 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Stond er vorige maand nog een stukje op Nieuws uit Dorst over diefstal in de oude Label loods aan de Vliert, gisteren is deze loods verwoest door een flinke brand. Tientallen bewoners van Dorst (en gek genoeg ook van ‘ver’ daarbuiten) kwamen naar de Vliert gereden of gelopen om het spektakel te aanschouwen. Ik kon vanuit mijn slaapkamerraam net niet genoeg zien en heb daarom een mooi plekje bemachtigd op een blok beton aan de Vijftig Bunderweg. De filmpjes die ik met mijn telefoon heb gemaakt zijn niet van noemenswaardige kwaliteit. Op de site van BN de Stem staat wel een video.

Nu de rust in ons dorpje is weergekeerd, kunnen we weer terug tot de orde van de dag: de aanstaande festiviteiten genaamd Carnaval, en het laatste Nieuws uit Dorst. Dus bij deze, een fijne carnaval en…

veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Uit het Wando Journaal

Uit vroeger dagen – Over het onderwijs

1834
De schoolopziener in het 9e district van Noord Brabant, dhr. J. Bosscha, schreef aan de gemeente Oosterhout, dat reeds geruime tijd het onderwijs in het gehucht Dorst stil stond omdat het schoollokaal reeds lang ingenomen voor een militaire wacht, bij voortduring daartoe gebruikt werd. Het was immers de periode van de Belgische opstand (1830 – 1839) toen hier een permanente inkwartiering was.

Verscheidene malen hadden zich reeds ingezetenen van Dorst bij de schoolopziener vervoegd, zich beklagende dat hun kinderen van het onderwijs steeds verstoken bleven en deze klachten telkens aan de Gemeente waren medegedeeld zonder resultaat, omdat deze de schuld gaf aan de onderwijzer G. van Nieuwkuyk, omdat deze een eigen huis had en het woonvertrek, dat bij de school hoorde en daaraan vast gebouwd was, gebruikte tot huisvesting der bij hem ingekwartierde manschappen.

De Gemeente beweerde dat, als de onderwijzer deze soldaten in zijn eigen huis zou logeren de wacht, die slechts uit 7 man bestond, in de schoolwoning zou overgebracht kunnen worden en het schoollokaal weer voor het onderwijs zou kunnen dienen.

De onderwijzer was onwillig, omdat zijn vergoeding van f 50,- voor huishuur was ingetrokken, toen school met daaraan vast gebouwd woonvertrek waren gebouwd. Van Nieuwkuyk wilde dit niet betrekken, omdat hij voor die tijd een eigen huis had gebouwd (het toenmalige tolhuis), want hij was ook tolgaarder. De schoolopziener schreef, dat het oprichten van een eenvoudige wachtloods aan alle moeilijkheden een eind zou maken en het onderwijs, dat nu al meer dan een jaar stilstond, weer zijn vruchten zou dragen en de bezoldiging van de onderwijzer niet nutteloos zou zijn betaald.

1836.
Gabriël van Nieuwkuyk, schoolmeester te Dorst, vraagt aan het Gemeentebestuur om ontslag, schrijvende dat hij zich vleit zijn beroep gedurende 20 jaar met nauwgezette trouw en onverflauwde ijver waargenomen te hebben en tot dusverre onvermoeid voor de hem toevertrouwde jeugd te zijn werkzaam geweest:

dat nu echter zijn 61-jarige leeftijd en zwakke gezondheid, hardhorendheid (volgens bijgaand attest) en zwakheid van gezicht, twee zintuigen, bij het onderwijs volstrekt onmisbaar, hem buiten staat stellen zijn post langer behoorlijk te bekleden en het dus voor de jeugd hoogst wenselijk is dat ik op billijke voorwaarden mijn ambt zou neerleggen en door een meer geschikt onderwijzer vervangen werd.

dat de geringe voordelen, aan zijn post verbonden, niet toereikend zijn geweest om in de behoeften van hem en zijn gezin te voorzien, en het weinige, door hem in zijn tussenuren met vlijt en spaarzaamheid vergaderd, op verre na niet toereikend is om in zijn ouderdom daarin voor hem en zijn vrouw een karig bestaan te vinden,

redenen, waarom de requestrant het durft te wagen zich eerbiedig tot UE te wenden, hem tegen genot ener geringe jaarwedde van f 100,- uit de gemeentekas te ontslaan uit een post, die hij om aangehaalde redenen niet dan met de. grootste bezwaren en het onherstelbaar nadeel voor de jeugd langer bekleden kan.

Dorst 25 aug.1836. Ondertekend: Gabriël van Nieuwkuyk

Het Gemeentebestuur meldde, dat, als het gevraagde pensioen van f 100,- niet geheel uit ‘s Rijkskas kon worden betaald, de Gemeente geen redenen zag, daarin voor een gedeelte bij te dragen.

Ook aan de Koning stuurde Van Nieuwkuyk op 6 okt. 1836 eenzelfde request. Inspecteur Bosscha uit Breda schreef, dat de aangevoerde gronden in het request overeenkomstig de waarheid waren en een meer geschikte onderwijzer moest komen.

1839
Onderwijzer J.A.G.van Loosdregt schrijft aan de Gouverneur van Noord Brabant dat hij 14 jan. 1839 in Dorst is aangesteld op een jaarwedde van f 100, dat hij als jongmens die benoeming gretig heeft aangenomen om zijn carrière in het onderwijs

voort te zetten in het vertrouwen, dat de daaraan verbonden emolumenten hem het nodige onderhoud zouden kunnen verschaffen.

dat hij zich hierin teleurgesteld heeft gezien, omdat het middelgetal op 20 kinderen wordt gerekend, zodat hij alles bij elkaar maar f 170,- ’s jaars kan maken, waarvan hij niet kan bestaan en nu hij voornemens is zich in de echt te begeven, zal het hem nog minder mogelijk zijn;

dat hij meent de plichten van onderwijzer behoorlijk te vervullen, wat hij ook gerust door dhr. Schoolopziener durft te laten bevestigen, waarom hij gemeend heeft tot het gemeentebestuur om nog f 100,- toelage te mogen verzoeken uit de Gemeentekas, maar tevergeefs, want het antwoord was, dat deze te veel belast was,

redenen, waarom hij zich tot de Gouverneur wendt, opdat deze de middelen zal vinden om hem bovengenoemde toelage te verlenen.

Dit request was gedateerd 4 sept. 1839.

1841
Onderwijzer van Loosdregt werd op zijn vingers getikt door de Gemeente:

14 sept. Aan de Heer J.A.G. v. Loosdregt, onderwijzer te Dorst.

Aangezien het Gemeentehuis door U bewoond, uitsluitend is bestemd tot school en woonhuis van de onderwijzer op het gehucht Dorst en nimmer tot het uitoefenen van een bedrijf of nering kan gebezigd worden, zo dient dit schrijven om U daarvan kennis te geven met aanschrijving van het beroep van winkelier, hetzij door Uw vrouw of huisgenoten, in gemeld huis niet meer uitoefenen, zullende het ons aangenaam zijn binnen acht dagen door U te worden geïnformeerd of aan deze uitnodiging door U gevolg is gegeven.

Arnold Minjon

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Heropening Kaszah
Er is een nieuwe groep jongeren uit Dorst opgestaan die jongerencentrum Kaszah in Dorst wil exploiteren en daarvoor een ondernemingsplan heeft ingediend. Het college heeft besloten tot heropening van Kaszah en exploitatie in handen te geven van deze nieuwe gebruikersgroep. Hiervoor heeft het college besloten onderhoud te plegen aan het gemeentelijk gebouw Kaszah in Dorst voor maximaal € 35.000,-. Ook verstrekt het college een activiteitensubsidie van maximaal € 8.960 per jaar op basis van een in te dienen activiteitenplan.

Buiten spelen in Oosterhout
Het college heeft besloten het Programma Buiten Spelen in Oosterhout volledig ten uitvoer te brengen. Daartoe wordt in 2009 eenmalig een bedrag van € 178.400 beschikbaar gesteld in aanvulling op de € 650.000,- die in 2007 beschikbaar zijn gesteld.

Bomenplan en velvergunning Burgemeester Elkhuizenlaan
Het college heeft ingestemd met het bomenplan voor de reconstructie van de Burgemeester Elkhuizenlaan en verleent de bijbehorende velvergunning. Zij gaat daarbij akkoord met de afwijking van de richtlijn bomencompensatie. De bestaande laanbeplanting komt te vervallen. Tussen de rijbaan en de fietspaden wordt een brede berm gerealiseerd waarin nieuwe bomen worden aangeplant. Alleen ter plaatse van de rotondes ontstaan grotere onderbrekingen in de beplanting dan in de huidige situatie.

Waterberging Burgemeester Elkhuizenlaan
Burgemeester en wethouders hebben het plan vastgesteld om een waterberging, inclusief een fietsbrug, aan te leggen nabij de kruising van de Bovensteweg en de Burgemeester Elkhuizenlaan. Door de aanleg van de waterberging zal het tekort aan bergingsruimte voor regenwater en overstortend vuilwater afnemen, waardoor de kans op wateroverlast en waterschade in de openbare ruimte zal verminderen.

Burgerinitiatief Stichting Duurzaam Oosterhout
De Stichting Duurzaam Oosterhout (SDO) heeft een burgerinitiatief ingediend, dat tijdens de raadsvergadering van 15 december in de raad is behandeld. De raad heeft het college gevraagd een voorstel te doen aangaande dit burgerinitiatief. Het college stelt de raad voor niet in te stemmen met het burgerinitiatief van SDO in de voorgestelde vorm. Het college stelt verder voor te kiezen voor voortzetting van de huidige beleidslijn aangaande energie- en klimaatbeleid tot 2020.

Grondaankoop van de heer M.T. Koot, mevrouw D.J.M. Koot en mevrouw W.J.G. Koot inzake het plan Dorst-Oost
Voor de realisatie van het plan Dorst-Ooste verwerft de gemeente gronden. Het college heeft besloten het perceel sectie K 879 van 4520 m2 onder voorwaarden aan te kopen. Het college stelt de raad voor de voor de aankoop benodigde € 211.400,- ter beschikking te stellen en te activeren binnen de functie grondexploitatie.

Grondaankoop van mevrouw C.M.J. Krinkels inzake het plan Dorst-Oost
Het college heeft besloten de percelen sectie K nummers 2807 en 2806 (gedeeltelijk), gezamenlijk 1985 m2 groot, onder voorwaarden aan te kopen. Het college stelt de raad voor de voor de aankoop benodigde € 97.325,- ter beschikking te stellen en te activeren binnen de functie grondexploitatie.

Zienswijzen m.b.t. ecologische verbindingszone De Contreie
Naar aanleiding van een ingediende zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan De Contreie heeft het college besloten om de bestemmingsplangrens aan de westzijde van De Contreie aan te passen. Dit komt de bruikbaarheid van de percelen ten goede. De ecologische verbindingszone kan dan op een andere manier worden aangelegd. De aan te leggen weg voor landbouwverkeer komt binnen het bestemmingsgebied te liggen met de bestemming Verkeer.

Herontwikkeling Paterserf: samenwerkingsovereenkomst, inspraak en bestemmingsplanprocedure
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ‘Eindverslag gemeentelijke inspraak locatie Paterserf e.o.’. De procedure tot herziening van het bestemmingsplan Oosterhout Zuid wordt gestart. Het college heeft ingestemd met het sluiten van een anterieure locatieontwikkelovereenkomst Paterserf e.o. met Thuisvester.

Afwijzen verzoek wijziging bestemmingsplan t.b.v. uitbreiding bouwblok Steenovensebaan 28
Er is een verzoek ingediend om een bouwblok te wijzigen ten behoeve van de uitbreiding van een varkensfokkerij. Het college heeft dit verzoek afgewezen in overeenstemming met het advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen.

Verkiezingen gemeenteraad
Het college heeft besloten de gemeente Oosterhout in te delen in 31 stemdistricten en daarbij 31 locaties aan te wijzen als stembureau.

Uitspraak voorzitter ABRS over verzoek voorlopige voorziening gemeenteraad in het kader van de gedeeltelijke onthouding goedkeuring Gedeputeerde Staten inzake bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied’

De raad heeft in 2009 een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). Dit verzoek betrof de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten aan de oppervlaktebepaling in het bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied’. Het college heeft het besluit van de voorzitter ABRS om dit verzoek af te wijzen voor kennisgeving aangenomen.

Uitspraak van de Raad van Arbitrage in zaak Krinkels/Oosterhout
Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van Arbitrage in de zaak Krinkels B.V. versus de gemeente Oosterhout. Zij hebben besloten geen hoger beroep in te stellen, tenzij Krinkels B.V. hoger beroep instelt. De mogelijkheid van incidenteel appel wordt opengehouden.

Restauratie Park Brakestein
Het college heeft het Definitief Ontwerp voor de restauratie van Park Brakestein vastgesteld. Voor de uitvoering van het plan wordt een bestek opgesteld. Het leveren en plaatsen van twee bruggen, de restauratie en vervanging van hekwerken en de inkoop van tien bijzondere bomen worden buiten het bestek gehouden. De brug tussen het park en Slotjesveld wordt in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid enkelvoudig onderhands aanbesteed. Het college heeft besloten de te vellen bomen niet allemaal te herplanten. Dit zou namelijk een nadelig effect hebben op duurzame instandhouding van het park en de groene en ruimtelijke kwaliteit. IVN Mark & Donge en de Milieuvereniging Oosterhout hebben mondeling en per brief meegedacht over het restauratieplan. Zij ontvangen een schriftelijke reactie van het college.

De onderhoudskosten van € 31.500,- worden als actualisatie meegenomen bij de voorbereiding van de begroting voor 2011.

Vaststelling stembus als stemlocatie
Burgemeester en wethouders hebben de stembus als extra verkiezingslocatie vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. De stembus zal op de verkiezingsdag op vier locaties in Oosterhout als stembureau fungeren, in aanvulling op de 31 locaties die zijn vastgesteld.

Dorst, 2 februari 2010
Walther Hoosemans

+++

Verkeersbesluit Breedvenweg

Verkeersbesluit (TM 20090118)
Afsluiten Breedvenweg voor gemotoriseerd verkeer
Burgemeester en Wethouders van Oosterhout

gelet op:

 • het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
 • het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders;

overwegende:

 • dat de Breedvenweg een sluiproute vormt vanaf de oude Rijksweg richting Dorst;
 • dat hierdoor de speelweide van Staatsbosbeheer onnodig belast wordt met sluipverkeer;
 • dat Staatsbosbeheer veelvuldig wordt geconfronteerd met vuildumpingen ter plaatse vanwege het ontbreken van (sociale) controle op de betreffende weg
 • dat het gebied wordt overbelast door de huidige verkeersstroom en het illegaal gebruik afkomstig vanaf de N282 richting Dorst;
 • dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  c. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;
 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand besluit;
 • dat genoemde weg in beheer is bij de gemeente Oosterhout.

besluiten tot het:
instellen van een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer van de Breedvenweg vanaf de Rijksweg tot de Oude Tilburgsebaan door het plaatsen van de borden C06 (volgens RVV 1990) op de locaties, aangegeven op bijgevoegde tekening;

Oosterhout, 18 januari 2010
het College van Oosterhout,
namens dit,
Unitleider Beleid & Programmering
Afdeling Realisatie

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door publicatie in “Weekblad Oosterhout”. Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt het volgende:

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

+++

Uit het Wando Journaal

Ratten
In een vorig artikeltje is gebleken dat ratten grote schade kunnen aanrichten. Daarom is bestrijding nodig.

In de natuur heeft elk wezen zijn natuurlijke vijanden. Zo ook de ratten. Deze worden gevangen door uilen, wezels, bunzings, marters, roofvogels. Bestrijding door het ene dier met het andere noemt men biologische bestrijding, denk maar aan kat – muis, mezen – insecten, O.L. Heerbeestjes – bladluizen. Er zijn maar weinig katten die ratten vangen. Wel zijn daarvoor geschikt fokshonden. Hieronder zijn echte rattenvangers. Meestal is dit echter niet voldoende. We moeten dan gebruik maken van vergiften. Chemische bestrijding dus. Een groot bezwaar is, dat de meeste rattenvergiften ook dodelijk zijn voor mens en huisdieren. Op boerderijen is dit een grote moeilijkheid.

Wie last van ratten heeft kan zich het best in verbinding stellen met de dienst van Openbare Werken.Deze heeft mensen, bekend met rattenbestrijding. Men maakt meest gebruik van cumarine preparaten. Deze veroorzaken verdunning van het bloed en zijn niet ongevaarlijk voor mens en dier. Zorgen dus dat kinderen en huisdieren er niet bij kunnen komen. Daarom niet zelf gebruiken, maar deskundigen laten uitvoeren.

We kunnen ook voorbehoedend werken. Laat geen voedselresten staan dat lokt ratten. Geen vogels voeren op de grond, maar op een plank of paal.

Bij nieuwbouw wordt vooral gezorgd dat bedrijfsruimten zo worden gebouwd, dat ratten er moeilijk in kunnen komen, betonnen vloeren en zolders, goede aansluitingen op de riolering.

De laatste tijd wordt veel geschreven over de bisamrat. Dit dier leeft in het wild in Canada in moerassige streken en wordt daar gevangen voor de pels. Bisambont is mooi, maar duur. In Canada worden deze dieren ook gefokt op bisamkwekerijen.

Ook in Europa heeft men de dieren trachten te fokken. Maar omdat onze streken niet zo koud zijn als Canada is de pels veel dunner behaard, minder vol en niet zo prijzig. De kwekerij liep op niets uit en de dieren heeft men soms zelfs maar losgelaten. In ons land komen ze binnen vanuit België. De bisamrat is een planteneter (wortels bladeren, stengels van waterplanten).

Ze graven een hol in de oevers van beekjes en stromen, dit hol komt door een pijp onder water uit. Doordat ze holen en gangen graven in oevers en dijken zijn ze zeer gevaarlijk voor ons land met zijn talloze polders door dijken beschermd. Door deze holen en gangen verzwakken de dijken. De ratten laten zich moeilijk vangen, dat is een vak apart. De Plantenkundige Dienst heeft een aantal mensen in dienst, speciaal hiervoor opgeleid. Als men de krant kan geloven, zijn er te weinig.

Aan de Minister van Landbouw zijn hierover in de kamer vragen gesteld.

De bisamrat komt niet in gebouwen maar blijft in het vrije veld. Het dier is veel groter dan de gewone rat, 30 à 40 cm. lichaamslengte, staart 19-30 cm. Grote, plompe, logge rat met platte staart. Als men een bisamrat vangt, moet men het dier bij de Gemeente inleveren. Op het vangen staat een premie.

C. v. Alphen

+++

Corné van Gool voor CDA Oosterhout

In de editie van januari 2010 heeft fractievoorzitter en lijsttrekker Piet de Jong, al de voorzet gegeven, namelijk dat ik mij kandidaat stel voor de gemeenteraadverkiezingen op 3 maart in de gemeente Oosterhout. Als CDA kandidaat raadslid wil ik mij verbinden en inzetten voor het CDA en ook de belangen van dit mooie dorp Dorst binnen de gemeente. Het behoud van het eigen karakter van Dorst, dat wel tegemoet komt aan de nieuwe toekomstige ontwikkelingen gaat mij zeer aan het hart.

De geplande nieuwbouw binnen Dorst zal enerzijds nieuwe kansen creëren op het gebied van de draagkracht voor de diverse voorzieningen in ons dorp, maar ook een verrijking betekenen voor het vrijwilligerswerk mits goed ondersteund. De kansen liggen er voor alle huidige en toekomstige inwoners, waarbij ene bepaalde mate van regie zeker nodig is. Het beleid voor de komende jaren is hier van groot belang, mede vanuit uw dorpsraad Dorst, als ook door initiatieven vanuit het verenigingsleven en natuurlijk ook vanuit de gemeente. Een goede vertegenwoordiging vanuit het dorp is dan ook van groot belang om uw stem en uw ideeën hier in terug te vinden. Uw keuze is dan ook bepalend voor de lange termijn en dat is ook het gedachtegoed dat het CDA uitdraagt, namelijk een beleid dat ook op de lange termijn goed werkt en niet enkel voor het directe gewin.

Jarenlang heeft Dorst haar eigen CDA raadslid gehad in de persoon van Harry Claasen, die ik nu met vol vertrouwen in de toekomst wil opvolgen. Harry heeft veel bereikt voor Dorst, zonder hierbij telkens op de voorgrond te willen staan en dat tekent de man en het CDA Oosterhout, waar ook duidelijkheid en realiteit hoog in het vaandel staan. De kandidaten lijst van CDA Oosterhout laat een bijzondere mix zien van vertrouwde gezichten met een sterke verfrissing van nieuwe gezichten in de politiek die elk met hun eigen ervaring, expertise en inzet willen werken aan een goed bestuur voor de komende raadsperiode. De kerkdorpen hebben binnen het CDA zeker de aandacht met elk hun eigen kandidaat. Tevens hebben we al in een vroeg stadium bekend gemaakt wie wij als wethouder kandidaat binnen het CDA Oosterhout presenteren, om duidelijkheid te scheppen inzake ons programma, ons beleid en ons streven naar een nieuwe raadsperiode die we graag als coalitie partner willen ingaan. Ik vraag dan ook om bij de komende raadsverkiezingen uw stem te laten gelden.

Corné van Gool
Rijksweg 96A

+++

Relatie tussen Projectnieuws gemeente Oosterhout en Dorpsraad Dorst

Op 9 februari 2010 is een nieuwe uitgave van het projectnieuws van de gemeente Oosterhout binnen Dorst verspreid. Aan het eind van dit projectnieuws onder het hoofdstuk “Contact” wordt ook het secretariaat van Dorpsraad Dorst vernoemd.

Hierbij willen wij u duidelijk maken dat Dorpsraad Dorst geen enkele inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud van het projectnieuws.

Dorpsraad Dorst is een onafhankelijke organisatie en probeert de belangen van het kerkdorp Dorst zo goed mogelijk te behartigen. Dit probeert zij o.a. door zoveel mogelijk de bewoners van Dorst te raadplegen, planningen van lopende projecten te bewaken en het ontplooien van eigen initiatieven, zoals de herindeling van het Dorpsplein aan de Spoorstraat.

Zie hiervoor ook onze website: www.dorpsraaddorst.nl waar u o.a. een brief kunt vinden waar Dorpsraad Dorst haar zorg uitspreekt over de vertragingen in lopende projecten. Met name worden hierin het vervolgrapport Voorzieningenonderzoek en de planning van het iDOP genoemd.

Ten aanzien van Bestemmingsplan Dorst-Oost heeft Dorpsraad donderdag 4 februari van de gemeente vernomen de toekomstige woningbouw ten noorden van de Oude Tilburgsebaan ingedikt gaat worden en dat in deze planperiode woningbouw ten zuiden van de Oude Tilburgsebaan niet opgenomen wordt. Dorpsraad Dorst heeft deze informatie ter kennisgeving aangenomen.

Wij betreuren het als er enig misverstand zou zijn gerezen over de onafhankelijke opstelling en de positie van Dorpsraad Dorst.

Aan het projectmanagement van de gemeente Oosterhout is gevraagd een en ander te corrigeren.

Het volgende is afgesproken:

 • In de toekomst zal Dorpsraad gevraagd worden of zij als contact genoemd willen worden.
 • De gemeente zal op hun website een berichtje plaatsen dat Dorpsraad Dorst niet inhoudverantwoordelijk is. Dit is inmiddels gebeurd. Zie de tekst hieronder en http://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling/projecten/dorst/

“In de nieuwsbrief van februari 2010 wordt bij de contactgegevens het secretariaat van de Dorpsraad Dorst vermeld. De dorpsraad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsbrief. De gemeente Oosterhout is verantwoordelijk voor deze uitgave”.

Hans Sprangers, voorzitter Dorpsraad Dorst

+++

Samen eten in de Klip

Op 12 maart a.s. om 16.45 wordt in Dorpshuis “De Klip”voor de eerste maal “Samen eten in de Klip” gehouden. Hieraan voorafgaande heeft het bestuur van de Klip via de bond voor bejaarden gepolst of er voldoende animo voor zou zijn. De reacties waren zeer positief. Samen eten voor ouderen heeft als doel- gezellig een paar uurtjes bij elkaar en een hapje eten.

Inschrijving voor deelname staat tot 2 maart open, bij de beheerder van de Klip, voor iedereen die ouder is dan 60 jaar.
Men heeft de keuze uit een Indische of een Hollandse maaltijd.

De kosten zijn € 7,50 per persoon voor voorgerecht-hoofdgerecht-toetje en een consumptie.

Bestuur Dorpshuis “De Klip”

+++

De wijkagent vraagt aandacht in verband met de woninginbraken

Er zijn op dit moment een toename van het aantal woninginbraken in het werkgebied van team Oosterhout. Dorst kent momenteel 7 woninginbraken die voornamelijk in de avonduren zijn gepleegd. Tijdstippen zijn tussen 16:00 en 23:00 uur. De meeste woninginbraken vinden plaats via de achterzijde (achtertuin).

Bewoners kunnen maatregelen treffen om een woninginbraak te vertragen en misschien wel te voorkomen. Denkt u hierbij aan goede verlichting in en rondom uw woning, goede hang- en sluitwerk. Hang- en sluitwerk voorzien van het politiekeurmerk veilig wonen is een voorbeeld.

Er zullen gerichter politiesurveillances ingezet gaan worden.

De politie hoort graag indien er verdachte situaties worden gezien. Belt u dan ook met 0900-8844 en bij spoed 112.

Voor vragen kunt u terecht bij het teamwijksecretariaat: team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl

Vriendelijke groet,
De wijkagent