Maart 2010
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De kans is groot dat het u al opgevallen is: de banner links op de pagina. Vanaf nu zal deze advertentie van Van Der Kolk standaard te zien zijn. Om de zoveel tijd zal er iets nieuws op geadverteerd worden, het loont dus de moeite om deze van tijd tot tijd in de gaten te houden.

Daarnaast hebben we een vaste rubriek bij: nieuws van de wijkagent. Met de toenemende ongeregeldheden in ons dorpje, zou de wijkagent het fijn vinden om meer naar de dorpsbewoners toe te kunnen communiceren. Bij Nieuws uit Dorst bieden wij deze gelegenheid natuurlijk maar al te graag. Hoewel alle stukjes op deze site in één keer verschijnen, wordt voortaan voor de wijkagent een uitzondering gemaakt. Zodra deze weer nieuws heeft, zal dat ook hier verschijnen. Waar het tot deze maand volstond om één keer in de maand het nieuws op deze site te bekijken, kan het met ingang van deze maand interessant zijn om dat een enkele keer meer te doen.

Tot slot een kleine mededeling, namelijk dat op www.dorstblust.nl de foto’s en een video van de katerverbranding bekeken kunnen worden.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws van de wijkagent

Grote verkeerscontrole in Dorst (11 maart 2010)
Politie en Belastingdienst houden gezamenlijke controle. De politie heeft woensdagmiddag een algemene verkeerscontrole gehouden op de Breedvenweg en de Spoorstraat. Aan de actie namen ook medewerkers van de Belasting- en Vreemdelingendienst deel.

De medewerkers van de Belastingdienst stonden op de locatie Breedvenweg. De kentekens van de auto’s werden door de systemen gehaald om te zien of de eigenaren nog belastingschulden hadden open staan. De Vreemdelingendienst controleerde de inzittenden van de voertuigen of zij rechtmatig in Nederland aanwezig waren. De agenten hielden zich bezig met de controle op de naleving van de wegenverkeerswet. Op de Spoorstraat was een controleplaats ingericht speciaal voor bromfietsen. Dit in het kader van “Doe Effe Normaal”. Dit project besteedt extra aandacht aan de overlast en verkeersovertredingen die door bromfietsers worden veroorzaakt.

Er werden 13 bromfietsen gecontroleerd. Er waren drie bromfietsen die een te hoge constructiesnelheid hadden. Van een van deze bestuurders is zelfs het kentekenbewijs ingevorderd omdat op de rollentestbank een snelheid van 80 km / uur werd gemeten. Een bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs om een bromfiets te mogen besturen.

Er werden 145 auto’s gecontroleerd.

  • 1x proces verbaal voor het mobiel bellen tijdens het rijden.
  • 3x proces verbaal voor het niet dragen van een autogordel tijdens het rijden.
  • 3x proces verbaal voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs of andere identiteitspapieren.
  • 1x proces verbaal voor het overtreden van een gesloten verklaring.

De Vreemdelingendienst controleerde 20 mensen met een buitenlands paspoort. Er werden echter geen onregelmatigheden geconstateerd. De Belastingdienst legde bij twee bestuurders aanslagen van elk 1000 euro op.

De wijkagent vraagt aandacht in verband met de woninginbraken (25 februari 2010)
Er zijn op dit moment een toename van het aantal woninginbraken in het werkgebied van team Oosterhout. Dorst kent momenteel 7 woninginbraken die voornamelijk in de avonduren zijn gepleegd. Tijdstippen zijn tussen 16:00 en 23:00 uur. De meeste woninginbraken vinden plaats via de achterzijde (achtertuin).

Bewoners kunnen maatregelen treffen om een woninginbraak te vertragen en misschien wel te voorkomen. Denkt u hierbij aan goede verlichting in en rondom uw woning, goede hang- en sluitwerk. Hang- en sluitwerk voorzien van het politiekeurmerk veilig wonen is een voorbeeld.

Er zullen gerichter politiesurveillances ingezet gaan worden.

De politie hoort graag indien er verdachte situaties worden gezien. Belt u dan ook met 0900-8844 en bij spoed 112.

Voor vragen kunt u terecht bij het teamwijksecretariaat: team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl

Vriendelijke groet, De wijkagent

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Heropening Kaszah
Er is een nieuwe groep jongeren uit Dorst opgestaan die jongerencentrum Kaszah in Dorst wil exploiteren en daarvoor een ondernemingsplan heeft ingediend. Het college heeft besloten tot heropening van Kaszah en exploitatie in handen te geven van deze nieuwe gebruikersgroep. Hiervoor heeft het college besloten onderhoud te plegen aan het gemeentelijk gebouw Kaszah in Dorst voor maximaal € 35.000,-. Ook verstrekt het college een activiteitensubsidie van maximaal € 8.960 per jaar op basis van een in te dienen activiteitenplan.

Vaststellen plaatsingsbeleid masten en antennes
Het college heeft ingestemd met het eindverslag van de inspraak over het ‘Plaatsingsbeleid masten en antennes’. Dit plaatsingsbeleid is gewijzigd vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan Santrijn, start vaststellingsprocedure
Om uitvoering van het Masterplan Santrijn mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan Santrijn in procedure gebracht. Het college heeft de vaststellingsprocedure gestart door het ontwerpbestemmingsplan Santrijn ter visie te leggen. Gelijktijdig wordt gestart met de vaststellingsprocedure van de procedure ontheffing hogere waarde(n) in verband met de geluidsbelasting.

Beeldkwaliteitsplan Dorst-Oost
Het college heeft het beeldkwaliteitsplan Dorst-Oost vastgesteld. Dit plan stelt een kader voor het verdere planproces. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de verschijningsvorm van zowel de bebouwing als de openbare ruimte.

Bouwaanvraag Setersedwarsstraat 3a
Het college heeft een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Setersedwarsweg 3a in Oosterhout. Daarbij wordt voorbij gegaan aan een omissie in het bestemmingsplan. Te zijner tijd zal, bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, deze omissie worden gecorrigeerd.

Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Strijen, 1e herziening
Het college stelt aan de raad voor het bestemmingsplan Strijen, 1e herziening (herontwikkeling locatie Torenschouw, Sterkenburg 11-13) vast te stellen. Op deze locatie worden 33 starterswoningen gerealiseerd. Het college heeft hogere waarden vastgesteld voor geluidhinder van het wegverkeer. Wethouder De Boer is gemandateerd om als loco burgemeester de overeenkomst tussen de gemeente Oosterhout en Trebbe Bouw West BV te ondertekenen. Om het bouwplan te realiseren heeft het college een velvergunning voor 22 bomen afgegeven. Deze bomen worden binnen het plangebied op particulier terrein gecompenseerd. De richtlijn bomencompensatie wordt niet van toepassing verklaard voor de locatie Torenschouw.

Toegankelijkheid openbare gebouwen
Het college heeft kennisgenomen van de verkenningen om op basis van de Woningwet en aanverwante regelgeving het Handboek voor Toegankelijkheid te betrekken bij het toetsen van bouwaanvragen. Het onderzoek laat zien dat het niet mogelijk is om partijen verplicht te stellen om toegankelijk te bouwen. Het college heeft besloten daar waar er kansen liggen Oosterhout zo toegankelijk als mogelijk te maken voor gehandicapten. Inmiddels zijn de aanpassingen aan de openbare gebouwen in Oosterhout nagenoeg afgerond.

Het college geeft met dit besluit uitvoering aan de opdracht die de raad gaf in februari 2009.

Projectvoorstel uitrol methode Familiezorg in de regio West-Brabant
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is de interactieve indicatiestelling. De methode Familiezorg omvat instrumenten om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en samen met de ondersteuningsvrager en zijn sociaal netwerk tot oplossingen te komen. Het college heeft ingestemd met het projectvoorstel voor de uitrol van deze methode. De stuurgroep wordt gemachtigd om binnen de begroting beslissingen te nemen voor de uitvoering. De maximale gemeentelijke bijdrage van € 6.250,- wordt beschikbaar gesteld uit het Wmo-budget.

Aanwijzing heffingsambtenaar
Per 1 januari 2008 werken de gemeenten Oosterhout en Breda samen op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Per 1 januari 2010 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden binnen de gemeente Breda. Vanwege deze wijziging heeft het college besloten de heffingsambtenaren als onbezoldigd gemeenteambtenaar in dienst van de gemeente Oosterhout aan te stellen.

Het hoofd van de afdeling Registratie & Beheer is aangewezen als WOZ-ambtenaar. Dit hoofd is gemandateerd om (incidenteel) beroep in cassatie in te stellen en verweerschrift in cassatie in te dienen. Voor de medewerkers van de afdeling Registratie & Beheer gelden de wettelijke verplichtingen in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de WOZ.

Het hoofd van de afdeling Belastingen is aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar exclusief de relevante bepalingen in de Wet WOZ. Voor de medewerkers van de afdeling Belastingen gelden de wettelijke verplichtingen in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990.

Nadere regels voor de weekmarkten in de gemeente Oosterhout
Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels voor de weekmarkten in de gemeente Oosterhout vastgesteld. Deze horen bij de Marktverordening. Het college is akkoord gegaan met de overgangsregeling voor het vervallen van het wachtlijstsysteeem: ambulante handelaren die een verzoek voor verlenging hebben ingediend voor 2010 worden als eerste benaderd voor een vrijgekomen plaats. Nieuwe aanmeldingen zullen op grond van de Marktverordening worden geweigerd. Vanaf 1 januari 2011 zal de wachtlijst niet meer bestaan.

Leisurecentrum Statendamweg Oosterhout
Het college heeft kennisgenomen van het ontwikkelplan van Staetendam Invest B.V. voor het realiseren van een leisurecentrum met supermarkt op de Statendamweg. Het college zal met een positieve grondhouding de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van dit initiatief onderzoeken. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een standpunt ingenomen.

Subsidie makelaarsfunctie maatschappelijke stages
De maatschappelijke stage is vanaf 2011-2012 verplicht voor alle middelbare scholieren. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid op zich voor een totaal overzicht van aanbod van stageplaatsen en actieve bemiddeling tussen vraag en aanbod. In 2009 is besloten deze makelaarsfunctie neer te leggen bij het Vrijwilligersinformatie- en servicepunt (VIP), onderdeel van Surplus Welzijn. Het college heeft de subsidie aan Surplus Welzijn voor de uitvoering hiervan, € 28.405,-, vastgesteld en toegekend. De vervolgopdracht wordt meegenomen in het Programma van Eisen voor het Outputcontract Surplus Welzijn 2011.

Dorst, 4 maart 2010
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Inleiding
Terwijl de derde uitgave van het parochieblaadje gemaakt wordt, is de carnaval net achter de rug. Carnaval, van origine een periode om nog even flink te genieten voordat de Vastentijd van veertig dagen begint. Direct na carnaval, op Aswoensdag, begint deze periode van onthouding en eindigt op Eerste Paasdag. Een goed rekenaar telt dan 46 dagen in plaats van 40. Op de zes zondagen in de periode hoeft men namelijk niet te vasten. Deze periode is bedoeld als moment van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest. Het feest van licht.

Eigenlijk zitten we met onze geloofsgemeenschap ook in een periode van bezinning en voorbereiding. Niet zozeer vanwege het gelovig aspect, maar meer praktisch. Hoe gaan we nu verder als parochiekern van de nieuwe Catharinaparochie? Hoe gaan we het allemaal regelen? Hoe zorgen we dat alles doorgang vindt? Verderop in dit blaadje wordt op een aantal vragen al antwoord gegeven. En met wat hoop en vertrouwen gaat het helemaal goed komen met onze kerkplek. En vertrouwen heeft u. Dat blijkt wel uit het resultaat van de Actie Kerkbalans 2010. Ook hierover kunt u verderop meer lezen.

Kortom, de eerste goede stappen op het nieuwe pad zijn gezet. En dat allemaal vanwege het vertrouwen van onze parochianen in een nieuwe toekomst vol licht.

Vieringen
Maart
zondag 07-03. Woord & communie viering. Voorganger: mw. T. van Velthoven
zondag 14-03. Woord & communie viering. Voorganger: pastor R. Engelen
zondag 21-03. Presentatieviering communicanten. Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Kamps
zondag 28-03. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Gerritsen

April
donderdag 01-04. Witte Donderdag om 19:00 uur. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch
vrijdag 02-04. Goede Vrijdag om 15:00 uur. Kruisweg. Voorganger: pastor R. Engelen
zaterdag 03-04. Paaswake om 21:00 uur. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch
zondag 04-04. Eerste Paasdag. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch
zondag 11-04. Woord & communie viering. Voorganger: pastor R. Engelen
zondag 18-04. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch
zondag 25-04. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch

Mei
zondag 02-05. Woord & communie viering. Voorganger: dhr. J. van Alphen
zondag 09-05. Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Berkenbosch
donderdag 13-05. Hemelvaartsdag om 11:00 uur Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Kamps
zondag 16-05. Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Kamps
zondag 23-05. Eerste Pinksterdag Eucharistieviering. Voorganger: pater T. Gerritsen
zondag 30-05. Woord & communie viering. Voorganger: mw. G. van Bree

Vormsel
Zaterdag 5 juni vindt in de Antoniuskerk in Oosterhout het Vormsel plaats voor alle vormelingen van de Catharinaparochie. De voorbereiding vindt plaats door een vormselmiddag op zaterdag 24 april, met een leuk en interessant bezoek aan Catharinadal en door een catecheseavond. Meer informatie kun je vinden op www.st-antoniusoosterhout.nl (zie menu links, onderaan onder liturgie).

Vastenactie 2010
Dit jaar zal in Dorst de Vastenactie worden gehouden voor de arme plattelandsbevolking van Malawi, die de gevolgen al ondervindt van droogte door klimaatverandering (zie ook www.vastenactie.nl onder “Ons werk”) Op dinsdag 16 maart zal van 19:00 tot 20:30 uur in Honger en Dorst een bijeenkomst worden gehouden voor de collectanten. Tijdens deze bijeenkomst zal mw. C. van Uden uit Bavel vertellen over haar ervaringen tijdnes haar werkbezoek aan Malawi.

Aan de slag in de nieuwe parochie
Vanuit onze vertrouwde H.. Marcoenkerk in Dorst aan de slag in de nieuwe Catharinaparochie.

Het is goed u te melden dat inmiddels in Dorst een parochiecommissie aan de slag is gegaan, en goed om even uit te leggen wat dat nou weer is. Zoals u weet is per 1 januari 2010 door de bisschop van Breda de Catharinaparochie opgericht. Die parochie bevat zeven kerkplekken in de gemeente Oosterhout, waaronder de St. Marcoenkerk in Dorst. Tegelijk met de oprichting van de nieuwe parochie zijn alle bestaande parochies opgeheven en bestaan de kerken voort als parochiekern van de Catharinaparochie. Dat betekent ook dat het kerkbestuur van Dorst per 1 januari is ontheven van zijn verantwoordelijkheid en nu niet meer bestaat. Voor alle bestuurlijke zaken is nu het nieuwe Catharinaparochiebestuur verantwoordelijk. Hiervan is iemand uit Dorst de penningmeester: de heer Henk Berflo.

Om goed te communiceren met het Catharinabestuur is er op iedere kerkplek een parochiecommissie opgericht. Die bestaat uit de coördinatoren en een pastor. Op iedere kerkplek zijn er twee, drie of vier coördinatoren, die er samen voor zorgen dat het parochiële leven van de kerkplekken goed doorgang vindt. De coördinatoren hebben de kerkplek verdeeld in aandachtsgebieden of zorgen voorlopig samen voor de voortgang van de gang van zaken. Zij zijn bereikbaar voor vragen, opmerkingen en klachten van parochianen, en tegelijkertijd zijn zij gesprekspartner van het bestuur en het pastoresteam. De parochiecommissie van de H. Marcoenkerk bestaat uit de volgende coördinatoren: Rian van Tilburg, Corry van den Bosch, Harrie Claassen, Jochem van Velthoven en Anton Kamps.

Opmerkingen, vragen, klachten die hun kant uit moeten, kun je het beste kwijt via het telefoonnummer van de pastorie (0161-411215), op de inloopochtend op de dinsdag, of schriftelijk via Parochiecommissie St. Marcoenkerk, Baarschotsestraat 87, 4849 BK Dorst. Via e-mail is de pastorie (en de commissie) ook bereikbaar en wel op adres parochiemarcoen@kpnmail.nl.

De inloopochtend is er iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur op de pastorie. U kunt daar dan terecht voor uw verzoeken of vragen aan het pastoraal team, aan onze parochiecommissie, aan het parochiebestuur, of ook voor bijvoorbeeld het doorgeven van intenties.

Namens de parochiecommissie H. Marcoenkerk, Dorst,
Pastor Anton Kamps

Actie Kerkbalans 2010
Vanaf 17 tot en met 31 januari jl. zijn 35 vrijwilligers/-sters bij u langs geweest om de envelop voor de Actie Kerkbalans te bezorgen en weer op te halen. Dit jaar hebben ze niet alleen de koude maar ook nog eens de sneeuw getrotseerd. Geweldig, deze inzet. Wat dat betreft zijn we uniek in de regio. Er is geen andere parochie waar ook nog eens langs de deur gegaan wordt om de antwoordenveloppen op te halen. En deze inzet is niet zonder resultaat! Het toegezegde bedrag is weer gestegen. Waar in 2009 nog een totaalbedrag van EUR 31.817,- was

toegezegd, kunnen we in 2010 mededelen dat de parochianen totaal EUR 32.893,- willen betalen. Een stijging van ruim EUR 1.000,-. Dit getuigt van vertrouwen en betrokkenheid in onze geloofsgemeenschap. Daarom ook langs deze weg bedankt voor uw bijdrage. Speciaal zetten we hier ook even de 35 vrijwilligers/-sters in het zonnetje; zonder hen hadden we dit niet kunnen bereiken. Bedankt. Werkgroep Actie Kerkbalans

Speciale diensten
Presentatieviering communicanten: In de eucharistieviering van 21 maart zullen de kinderen worden gepresenteerd die 27 juni hun Eerste Communie gaan doen.
Witte Donderdag: Donderdagavond 1 april wordt om 19:00 uur een eucharistieviering gehouden vanwege Witte Donderdag met pastor T. Berkenbosch als voorganger.
Goede Vrijdag: Op vrijdag 2 april zal samen met pastor R. Engelen om 15:00 uur een kruisweg worden gehouden.
Paaswake: Op zaterdagavond 3 april zal pastor T. Berkenbosch vanaf 21:00 uur voorgaan in een eucharistieviering vanwege de Paaswake.
Eerste Paasdag: Vanwege Pasen zal op zondag 4 april een eucharistieviering worden gehouden met pastor T. Berkenbosch als voorganger.
Hemelvaartsdag: Op donderdag 13 mei zal om 11:00 uur een eucharistieviering worden gehouden, waarbij pastor A. Kamps voor zal gaan.
Eerste Pinksterdag: Eerste Pinksterdag wordt zondag 23 mei om 11:00 uur gevierd.

+++

Uit het Wando Journaal van mei 1969

Koninklijk bezoek

Raadsvergadering van 19 april 1841
De Burgemeester van Oosterhout, L. des Cottignies verzoekt het gevoelen van de Raad te vernemen, wat er ter eerbewijzing bij de aanstaande komst van Zijne Majesteit Koning Willem II in deze provincie binnen de gemeente Oosterhout zal worden verricht.

Er wordt besloten een ereboog benevens een tent op het gehucht DORST daar te stellen, alwaar Zijne Majesteit zeker zal passeren en alwaar mee de heren v. d. Ouwelant, M. Govers en de secretaris B. Lukwel met toevoeging van de stadsarchitect Joh. Stapels zijn belast geworden en die tot goedmaking der kosten over een som van 55 à 60 gulden uit de gemeentekas kunnen disponeren.

De heren waren ook gemachtigd, als het mocht gebeuren of er enige schijn mocht bestaan dat Z.M. de kom der gemeente zou passeren, om de Heuvel zodanig te versieren als werd nodig geacht.

Er werd ook besloten om een vlag voor het gehucht Dorst te doen maken ter lengte van 3 Nederlandse ellen (ongeveer 3 meter) en een ter lengte van 3.75 el voor de stadstoren.

3 mei.
De Burgemeester stelt voor, dat het Stedelijk Bestuur ter gelegenheid der passsage van Z.M. door het gehucht Dorst bepaald op 5 mei, zich begeeft naar gemeld gehucht, zomede om de geestelijkheid, de kantonrechter, de Agent van het Domein en de heren Rectoren van de Latijnsche School in Oosterhout van de komst van Z.M. te verwittigen, teneinde des verkiezende zich mede aldaar te bevinden.

Daarom werd een schrijven aan deze heren gericht:

Aan de heer Baron van Oldenzeel, Pastoor van Kakerken van Dorst, Dominé, Pastoors van Den Hout en Oosterhout, de Proost van het St.Catharinadal, de Kantonrechter en de Agent van het Domein.

Het Stedelijk Bestuur, voornemens zijnde zich op woensdag 5 dezer des voormiddags ten 8 ure naar het dorp Dorst te begeven teneinde Z.M. op zijn doortocht naar Breda te complimenteren, heeft vermeend U Edele daarvan te moeten informeren, teneinde in staat te zijn gesteld in vereniging met het Stedelijk Bestuur Uw hulde aan Z.M te brengen of wel die gelegenheid te baat te nemen ( zo zulks het geval mocht zijn) Uw particuliere belangen aan Hoogstdezelve voor te dragen.

De Burgemeester van Oosterhout.

Ook werd nog een soortgelijk schrijven gestuurd aan de Heren van Weel, Schillemans, van den Broek en Brouwers en aan de Kommandant officier der Schutterij van Oosterhout, met uitnodiging de Schutters onder de wapenen te doen komen en te zorgen om 10 uur bij de Kerk van Dorst present te zijn.

Het Raadslid P.v.d. Ouwelant verzocht te willen zorgen dat er ten huize van dhr. Pastoor van Dorst op 5 mei enige verversingen werden in gereedheid gebracht, bestaande uit een taart en ander gebak, benevens rode en witte Champagne, Madera en andere morgendrank.

Er werd goedgevonden enige der te Oosterhout gemaakte guirlandes naar Dorst over te brengen, teneinde aldaar tot versiering te worden gebruikt, benevens voor de Schutters, welke zich te Dorst zullen bevinden:

2 vaten bier
100 tarwebroden
25 pond kaas

en voor de gilden:

1 vat bier

Gemeenterekeningen in verband met het koninklijk bezoek:
De gemeente architect Johan Stapels diende een nota in waarin o.a. voorkwamen de volgende posten:

26 april:
6 dagen gewerkt aan het stellen van de ereboog te Dorst f 6.-

10 mei:
7 dagen arbeid aan het afbreken daarvan f 7.-

J. Stadhouders, voorman te Oosterhout, rekende f 2.- voor het vervoeren van een kar sparren naar Dorst ter gelegenheid van de komst van Z.M. aldaar.

Secretaris B. Lukwel betaalde aan verteringen tijdens vier bezoeken met een commissie naar Dorst f 4.45.

De Kinderen Stadhouders vervoerden per as erebogen, sparren en groen naar Dorst voor f 18.75.

P. v.d. Ouwelant betaalde 3 vlaggen, één voor de Toren, één voor het Stadhuis en één voor Dorst.

Het maakloon kostte dat f 25.02.

De wijn voor de ontvangst f 10.-

2 flessen champagne f 6.-

Aan sterke dranken f 1.-

Later bleek, dat de onkosten gezamenlijk veel meer bedroegen dan geraamd was.

Het raadslid P. van Beugen, die de vorige vergadering vroegtijdig verlaten had, maakte daar aanmerking op en zei dat er na het bekend worden van dat bedrag nog eens raadsvergadering had moeten zijn.

1843
KONING WILLEM I
Bij de dood van Koning Willem I kreeg de Pastoor van Dorst het volgende schrijven:

Bij circulaire van dhr. Gouverneur dezer provincie van 16 dec. 1843 is ons ter kennnisse gebracht, dat Z.M. Koning Willem Frederik Graaf van Nassau op 12 dezer onverwachts te Berlijn is overleden, tevens met aanschrijving om te zorgen, dat alle klokken binnen deze gemeente gedurende 8 achtereenvolgende dagen op ontvangst der circulaire en voorts nog daags na de begrafenis en op de dag der begrafenis zelf,

3x daags een uur lang worden geluid, zo hebben wij de eer UE hiervan kennis te geven, met uitnodiging te doen zorg dragen, dat aan dezen last , wat Uw parochie betreft, worde voldaan.

De uren van luiden zijn ’s morgens van 7 tot 8, ’s middags van 12 tot 1 en ’s avonds van 7 tot 8.

Hetzelfde gold voor de kerken in Oosterhout en op Den Hout.

Arnold Minjon

+++

Uit het Wando Journaal van mei 1969

Nesten
De derde groep zijn de takbroeders dus vogels die hun nest bouwen tussen of op de takken van bomen en struiken. Veruit de meeste vogelsoorten behoren hiertoe. Zij bouwen hun nest op zeer uiteenlopende wijze. Er is dus een grote vormenrijkheid van vogelnesten bij deze groep. Grote verschillen van grootte, vorm en gebruikte materialen. Enkele bekende vogelnesten bespreken we hier. Let maar eens goed op in de natuur. We spreken eerst af, we halen nooit geen nesten uit. Uit nieuwsgierigheid gaan we ook niet in of dicht bij nesten kijken. Ook niet even een ei er uit pakken. De meeste vogels komen dan niet meer op het nest terug.

Het eksternest.
Hoog in het topje van een boom bouwt de ekster zijn nest van takjes. Die takjes vinden ze op de grond, maar ze breken ze met hun stevige snavel ook af van bomen en struiken. Het nest is geheel gedicht met een dak, dus opzij een ingang. De buitenkant is bekleed met doornige takken. De bodem van het nest wordt bedekt met een stevige laag modder of klei of leem. Deze bodem wordt keihard, zo hard dat er hagelkorrels van de jager vaak niet doorheen dringen. Daar hoog in de boom lijkt het klein, maar het heeft toch al gauw een doorsnede van 70 à 80 cm. Kraaien en roeken bouwen ook zo’n takkennest met kleibodem. Hun nest is echter van boven open.

De zwarte kraai bouwt eenzaam een nest hoog in de boom. Roeken nestelen in kolonies. In een rij of groep bomen zitten dikwijls enkele tientallen van deze nesten.

De houtduiven (in Brabant noemt men ze koolduif) bouwen ook een takkennest hoog in de bomen, meestal in het bos. Maar het nest is niet meer dan een vloertje van takken en erg ijl gevlochten. Je kunt vanaf de grond vaak de eieren zien liggen.

De merel bouwt ook een komvormig nest van wortelvezels, dorre grassprietjes, dorre plantenstengels, ook met een bodem van klei. Meestal zit het vrij laag in boom of struik. Merels nestelen graag in groen blijvende struiken of coniferen, ook vaak in hagen.

De grote lijster zit meestal in een mik dichtbij de stam.

Een zeer kunstig nest bouwt de winterkoning. Het nestje is kogelvormig rond, geheel opgebouwd uit dun plantenmateriaal. Het nest bestaat uit een buitennest van plantenvezels. Heeft de winterkoning een vrouwtje gevonden dan wordt het binnennest afgewerkt met veertjes, haar, pluis, soms zelfs spinrag. De winterkoning bouwt meerdere van deze buitennestjes, speelnesten, die vaak niet worden afgebouwd. Het zijn zeer kunstige bouwsels, heel vaak zitten ze in hagen of coniferen, vrij laag bij de grond.

Ook de vink bouwt een kunstig nest. De vink bouwt zijn nest van plantenvezels op een boomtak, van buiten wordt het geheel bekleed met mos. Zo lijkt het nestje sprekend op een knoest van de tak en wordt het zelden opgemerkt. Het zit meestal laag in de boom op menshoogte, meer niet.

Zo bouwt ieder vogeltje op zijn eigen wijze zijn nestje.

Een zeer bijzondere nestbouwer is de wielewaal, ook wel gek lijster genoemd om zijn gitzwart verenpakje. Hij roept ook zijn eigen naam wielewaloe, wieleewaloe. Het wielewaalnest hangt aan een tak. Het wordt geheel opgebouwd uit plantenmateriaal, kunstig mee geweven over de tak gevlochten, zodat het recht omlaag hangt. In de buitenkant brengt de wielewaal als “versiering” papier, plastic enz. aan. Een zeer mooi nest.

De karekiet huist in het riet. Hij bouwt zijn nest een eindje boven de waterspiegel. Tussen enige rietstengels wordt het komvormige nest geweven. Het wordt een vrij diep wiegje, van boven open.

Zwaluwen bouwen hun nest van modder of klei, waardoor heen ze plantenvezels vlechten, een soort betonbouw dus. De huiszwaluw nestelt buiten aan gebouwen, heel vaak onder de dakgoot. De boerenzwaluw nestelt binnen in schuur of stal of karhuis, vaak ook in fabriekshallen. Het nest is bijna geheel dicht. Dat van de huiszwaluw is meer open.

Zo kunnen we lang doorgaan. Als de broedtijd voorbij is, einde juni, begin juli, en je vindt een verlaten vogelnest, moet je het eens goed bekijken. Je staat dan verbaasd over de kunstige wijze, waarop zo’n nest ineen geweven is. Vogels weten zich ook aan de omstandigheden aan te passen. De laatste tijd komt het nogal eens voor, dat de houtduif zijn nest bouwt in een betonskelet van grote, in aanbouw zijnde kantoor- of flatgebouwen. De nesten bestaan dan vaak uit eindjes ijzerdraad, die op het bouwwerk vallen bij het vlechten van een betonijzerconstructie.

C. van Alphen

+++

Uw stem gaat niet verloren

Op 3 maart jongstleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen in Oosterhout plaatsgevonden, waarbij u als bewoners van Dorst, Seters, Steenoven en Klein Oosterhout ook uw stem heeft laten gelden.

Ik dank u voor uw stemmen en uw vertrouwen om u te mogen vertegenwoordigen voor de komende 4 jaar in de gemeenteraad. Dit wordt op voorhand geen eenvoudige taak, daar we voor een grote uitdaging staan mbt de financiën die sterk onder druk staan, mogelijke druk op de werkgelegenheid en de druk op de sociale voorzieningen op landelijk en lokaal niveau die ook voor ons voelbaar wordt.

Vanuit het CDA gaan we met een sterke verjonging in de gekozen raadsleden dan ook met volle energie aan de gang om het huidige niveau van sociale zekerheid te behouden en ook de leefbaarheid in de gemeente en die van de diverse kerkdorpen, waaronder Dorst te behouden of zelfs te verbeteren. Zoals gezegd het wordt geen rustige tijd, maar tezamen met u en de dorpsraad moet dit uit te voeren zijn. Ik streef dan ook naar een goed contact, zodat we nauw verbonden blijven met wat er leeft in ons mooie dorp en onze gemeente.

Met vriendelijke groet,
Corné van Gool, CDA Oosterhout

+++

Bedankt kiezers

De kop van dit artikel zegt eigenlijk al genoeg. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij gesteld hebben om gekozen te kunnen worden tot lid van de Gemeenteraad van Oosterhout.

Met 389 voorkeurstemmen waarvan er 357 uit Dorst voor een derde periode de raad van Oosterhout binnen vliegen is geweldig. Dat geeft je meer dan voldoende steun in de rug, om er met volledige intentie weer 4 jaar tegenaan te gaan.

Nogmaals bedankt voor jullie vertrouwen in mij. Ik zal de stem uit Dorst laten horen in de Raad van Oosterhout.

Zijn er vragen of zaken die richting de gemeente Oosterhout moeten, weet mij te vinden op de navolgende wijze: persoonlijk aan het adres Oude Tilburgsebaan 67 Dorst, of telefonisch op 0161-412127 of 06-54346937.

Met vriendelijke groet,
Walther Hoosemans, Gemeentebelangen

+++

Pannaveldje aan de Taxusstraat

Door het initiatief en de inzet van Corne Boomaars en in samenwerking met de gemeente Oosterhout is aan de Taxusstraat een Pannaveldje aangelegd. Een prachtige gelegenheid voor de jeugd van Dorst om de voetbal technische kwaliteiten te verbeteren. De bal door de benen en we hebben een Panna!

Chapeau voor Corne Boomaars!

Walther Hoosemans

+++

Rolstoeltennisser Maikel Scheffers gekozen tot Speler van het jaar 2009

Maikel Scheffers is gekozen tot Speler van het Jaar 2009 bij de ITF Wheelchair Tennis Player Awards. Het is de eerste keer dat de in Dorst woonachtige rolstoeltennisser deze prijs wint. De Player Awards worden jaarlijks uitgereikt aan een vrouwelijke en mannelijke speler uit de NEC Wheelchair Tennis Tour. De in Helvoirt geboren en getogen Scheffers kreeg 59% van de stemmen van de bezoekers van de ITF Wheelchair Tenniswebsite. Met deze award wordt de 27-jarige tennisser erkend vanwege zijn fairplay, sportiviteit, gedrag binnen en buiten het speelveld, zijn mogelijkheid om internationale banden aan te halen, ondersteuning aan andere spelers te geven en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het rolstoeltennis op nationaal en internationaal niveau.

Deze award is een mooie toevoeging aan de lange reeks onderscheidingen voor Scheffers. In 2008 legde de rolstoeltennisser beslag op de bronzen medaille tijdens de Paralympics in Beijing. In 2009 kende Scheffers een geweldig seizoen en sloot dit af als nummer drie van de wereld bij de singles en als tweede in het dubbelspel. Als klap op de vuurpijl won Scheffers zowel zijn eerste NEC Enkelspel Masters titel als de officieuze wereldtitel bij het dubbelspel.

+++

Resultaten van de Amnesty International collecte 2010 in Dorst

Van 8 tot en met 12 februari hebben wij weer in Dorst gecollecteerd voor Amnesty International. Wij hebben het collecteren, ondanks het slechte weer, met veel plezier gedaan en hebben in 5 dagen het overgrote deel van Dorst bereikt! We hebben weer erg positieve en leuke reacties ontvangen (“natuurlijk geef ik” en “veel succes” en “je boft niet met het weer”). De naamsbekendheid en het doel van Amnesty International blijken goed bekend.

Dit jaar heeft de collecte in Dorst een bedrag van € 584,62 opgeleverd en daarvoor willen wij iedereen van harte bedanken.

Voor meer informatie over Amnesty International: www.amnesty.nl

Huub Braeken en Hans Sprangers