September 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Na een (als ik voor mezelf mag spreken) een paar zeer aangename zomermaanden is het weer uit met de pret. Iedereen is massaal weer aan het werk en/of gaat weer naar school. Voor Nieuws uit Dorst is er nog weinig veranderd. Deze maand moeten we het doen met stukjes die na juni zijn binnengekomen. Ik reken erop dat er in september genoeg gebeurt in ons dorpje, zodat de oktobereditie weer goed gevuld is!

En nog een kleine herinnering: mocht je wel eens vergeten om NuD te checken, stuur dan een mailtje met als onderwerp “mailinglist” en dan zorg ik ervoor dat je het nooit meer mist zo gauw een nieuwe editie van NuD online staat.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Groeten uit Dorst

Nederlandse militairen in Dorst
Hoewel er in Dorst en omgeving altijd veel militaire bedrijvigheid heerste heb ik nooit een prentbriefkaart gezien waar dat op tot uitdrukking komt. Gelukkig vond ik wel een foto van militairen die in Dorst is genomen.Aanvankelijk twijfelde ik maar als U op de prentbriefkaart kijkt, die de vorige maand in dit digitale Dorpsblad werd geplaatst, naar de zijgevel van het rechter huis kijkt ziet U hetzelfde vierkante luikje als op de foto met onze drie artillerie officieren. Ze waren inderdaad van de artillerie want op de achterkant staat: “Daar komt de slapende veld weer aan….” De maker bedoelde met ‘veld’ de veldartillerie maar dat slapende vereist ook enige toelichting.

De foto dateert uit februari 1919. De 1e Wereldoorlog was dus afgelopen en heel Europa riep: “Nooit meer oorlog!” Er werd ontwapend en uit de opmerking achter op de foto blijkt dat deze officieren zich wat overbodig voelden. Wat ze niet wisten is dat hun eigen legerleiding op dat moment plannen aan het maken was om België te gaan heroveren hetgeen de Nederlandse regering uiteindelijk toch maar verhinderde.

De Seterse Heide in de driehoek Breda-Rijen-Oosterhout was voordat de Boswachterij Dorst werd opgericht een woest gebied van verwaarloosd bos en verstoven heidegebied. Het huidige Cadettenkamp is daar nog van overgebleven. Dit weidse open gebied was zeer geschikt om grootscheepse manoeuvres te houden.

Er waren al in 1701, 1732, 1769, 1776 en 1794 zeer grote kampementen en van de militaire oefeningen zijn verslagen en tekeningen bewaard gebleven. Het waren niet alleen Nederlandse militairen die daar oefenden want in 1794 was er bij de Kalix Berna een groot Engels kamp. Alleen de kogelvangers, die daar nog te bezichtigen zijn deden in 1769 al dienst. De Engelse troepen lagen daar in 1794 omdat Nederland en Engeland in oorlog waren met Frankrijk.

In de Bloedpolder te Dorst waren vlak bij het bos nog niet zo lang geleden resten te zien van een doelbatterij die de Engelsen daar gebouwd hadden. Vanaf de heide werd met kanonnen op deze doelbatterij geschoten. Het is niet duidelijk waarom er ook een gracht omheen lag.

De laatste grote concentratie van militairen op de Seterse Heide vond plaats in 1830 toen het Nederlandse leger zich in Brabant opmaakte om België te gaan veroveren. Een tiendaagse veldtocht leverde echter niets op en België bleef wat het was.

Naast deze grootschalige oefeningen, waar in 1732 zelfs 11.000 militairen bij betrokken waren, is er later ook vanuit het garnizoen Breda altijd in onze omgeving geoefend. De naam zegt het al, de cadetten van de K.M.A. gebruikten het Cadettenkamp, ook in de boswachterij Dorst waren dikwijls militairen te vinden maar de laatste jaren is dat sterk teruggelopen.

Enkele verlaten kogelvangers in de boswachterij zijn de stille getuigen van een roerige periode die gelukkig achter ons ligt.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Fusie stichting Cires en stichting Zorgvoorwonen
Het college heeft kennisgenomen van het positieve besluit van het Ministerie van VROM over de fusie van stichting Cires en de stichting Zorgvoorwonen.

Leisurecentrum Statendamweg
Burgemeester en wethouders hebben met teleurstelling kennisgenomen van het besluit van Damplan Vastgoedontwikkeling om af te zien van de ontwikkeling van een leisurecentrum aan de Statendamweg.

Herontwikkeling Dija-terrein (St. Antoniusstraat/Harmoniestraat)
Het bouwplan voor het Dija-terrein heeft de inspraakprocedure doorlopen. Ingediende zienswijzen zijn beantwoord in het eindverslag van de inspraakprocedure. Het college heeft dit eindverslag vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben besloten de vrijstellingsprocedure artikel 19 lid 2 WRO en de procedure ontheffing hogere waarde(n) ingevolge de Wet Geluidhinder te starten.

Voorontwerpbestemmingsplannen Dorst
Het college heeft ingestemd met de voorontwerpbestemmingsplannen Dorst-West en Dorst-Oost en besloten de inspraak- en vooroverlegprocedure te starten.

Visie Slotbossetorenpark en (niet-)verplaatsing Twins
Het college heeft besloten om niet langer te streven naar verplaatsing van de accommodatie van de Twins. Een half jaar geleden besloot het college al af te zien van voorgenomen verplaatsing van de honk- en softbalaccommodatie naar het nieuwe sportpark in De Contreie, omdat deze voorziening daar niet inpasbaar bleek. Vervolgens heeft het college opdracht gegeven te zoeken naar een andere locatie in Oosterhout, maar ook die bleek niet voorhanden. Het college zet nu in op een opwaardering van de huidige accommodatie. Hiervoor komt een bedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar.

Daarnaast heeft ander onderzoek uitgewezen dat het niet mogelijk is verspreid over de wijk Dommelbergen kleinschalige woonzorg voorzieningen te realiseren. Daarom hebben b. en w. besloten dat in het Slotbossetorenpark één woon zorgvoorziening voor Oosterhout-Noord moet worden gebouwd. Het bestuur van Twins en de gemeenteraad worden van dit besluit in kennis gesteld.

Voortgang beheer en schoonmaak dorps- en wijkcentra
Het college gaat de gemeenteraad per brief informeren over de stand van zaken van de aanbesteding over het beheer en de schoonmaak van dorps- en wijkcentra.

Sanering voormalig PDM-terrein (Bredaseweg 108)
Het college heeft kennisgenomen van de bewonersbrief die naar de omwonenden van het voormalig PDM-terrein is verstuurd over de procedure van de sanering. Op het voormalig PDM-terrein is grond- en grondwaterverontreiniging met VOCL (chloorhoudende oplosmiddelen) aanwezig.

Budget Kaszah en straatgroepen
Momenteel zijn er gesprekken gaande met jongeren over Kaszah om het gebouw open te houden. Hiertoe dient het pand te worden opgeknapt en tevens een bijdrage in de exploitatie te worden gedaan. Afhankelijk van het voorstel dat hieromtrent ingediend gaat worden en de besluitvorming hierover, kunnen de niet gebruikte subsidiebedragen over 2008 hiervoor worden ingezet ( € 19.645.00)

Ter visie leggen als inspraakdocument van de ‘Ontwerp Gebiedsvisie Landschapspark Oosterhout-Breda
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de ‘Ontwerp Gebiedsvisie Landschapspark Oosterhout-Breda’ als richtinggevend kader voor nader te nemen stappen tot gewenste inrichting van het betrokken gebied. Besloten is dit document van 2 juli 2009 tot en met 9 september 2009 als inspraakdocument ter visie te leggen. Om met de daadwerkelijke herinrichting van het gebied een start te kunnen maken, gaat het college de raad voorstellen een krediet van € 745.000 ter beschikking te stellen. Met deze uitgave is in de Vrije reserve rekening gehouden.

Actieplan Stadshart
De afgelopen maanden is op basis van de inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een toekomstbeeld geschetst voor het stadshart van Oosterhout. De resultaten van dit participatieproces worden gedeeld met de stad. Het college heeft daartoe het Actieplan Stadshart vrijgegeven voor inspraak en opiniërende behandeling in de gemeenteraad. Ook heeft het college ingestemd met de vervolgprocedure.

Kinderlintjes en Onderscheiding Jonge Helden
Besloten is om de uitreiking van Kinderlintjes en Onderscheidingen voor Jonge Helden te organiseren op de Dag van de Rechten van het Kind op 20 november. Met de onderscheidingen worden kinderen in het zonnetje gezet die een bijzondere prestatie leveren en/of die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over dit besluit.

Bouwplan Steenovensebaan 26 te Dorst
Het college heeft het eerder genomen weigeringsbesluit herroepen. Zij verleent alsnog een bouwvergunning, nu het bouwplan wel voldoet aan alle eisen die de Woningwet stelt.

Fietsverbeterende maatregelen Burgemeester Holtroplaan
Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met het voorlopig ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan. De kosten hiervoor worden gedekt uit het investeringsplan Openbare Ruimte ‘Onderhoud fietspaden’. Het voorlopig ontwerp ligt gedurende twee weken ter inzage.

Europese aanbesteding ‘vernieuwing parkeerautomaten’
Het college heeft kennisgenomen van de (voorlopige) gunning van de opdracht ‘vernieuwing parkeerautomaten’ aan Taxameter Centrale. Ten gunste van het parkeergemak is besloten de optie ‘betaling met Pin en creditcard’ aan te schaffen voor álle parkeerautomaten. Deze optie zal in het eerste kwartaal van 2010 worden geïmplementeerd, ten gevolge van de Europese standaardisering van pin- en creditcardbetalingssystemen. Het college is akkoord gegaan met de voorgestelde dekking van het eenmalige extra investeringsbedrag van € 54.530,-.

Uitvoeren van de renovatie van douches in de gymzalen Kruidenlaan en Dorst
De douches in de gymzalen Kruidenlaan en Dorst worden overeenkomstig de uitvoeringsplanning 2009 uitgevoerd. Daartoe heeft het college besloten. Hiervoor is € 68.067,- beschikbaar gesteld.

Samenwerking middelgrote gemeente leefbare wijken
De provincie heeft het bevorderen van leefbaarheid in wijken en dorpen als speerpunt opgenomen in haar bestuursakkoord en stelt hiervoor drie miljoen euro beschikbaar. Het samenwerkingsprogramma voor de middelgrote gemeenten bestaat uit een intentieverklaring en de subsidieregeling ‘Leefbaarheid middelgrote gemeenten 2009-2010’. Subsidieaanvragen, verantwoording en capaciteitslevering voor de projecten en kennisuitwisseling vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende vakafdeling en worden afgestemd met de betrokken portefeuillehouder(s).

Zondagavondopenstelling Jumbo Supermarkt Nieuwe Bouwlingstraat
Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen de 2e wijziging van de ‘Verordening op de Winkeltijden 1996’ vast te stellen. Als de gemeenteraad akkoord is met de wijziging van de verordening, zal het college besluiten om Jumbo de gevraagde ontheffing te verlenen.

Prikprotocol
Verschillende medewerkers van de gemeente Oosterhout lopen beroepshalve of door het verlenen van eerste hulp het risico om gewond te raken door een prikaccident, met de daarbij komende besmettingsrisico’s. Het college is akkoord gegaan met de invoering van het prikprotocol en de aansluiting bij het landelijk meldpunt Prikpunt. Het prikprotocol wordt ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Bezwaar schaatsbaan op de Heuvel
Het bezwaarschrift tegen een schaatsbaan op de Heuvel, van 9 december 2008 tot en met 4 januari 2009, is door het college niet ontvankelijk verklaard. Het bestreden besluit blijft daarmee ongewijzigd gehandhaafd.

Provinciale subsidie goedkope koopwoningen
Het college heeft kennisgenomen van de brief van de provincie tot toekenning van een bedrag van € 175.000,- op grond van de provinciale subsidieregeling voor goedkope koopwoningen.

Bevordering re-integratie alleenstaande ouders
Het college heeft besloten de volgende activiteiten op te starten ten behoeve van de re-integratie van alleenstaande ouders: de workshop ‘werk en gezin combineren’ en begeleiding bij het regelen van kinderopvang. Career and Kids voert de workshop uit. Kindermediair begeleidt alleenstaande ouders bij het regelen van kinderopvang. De kosten hiervan komen ten laste van het Werkdeel.

Inspraakreactie op startnotitie planstudie N282 Rijen-Hulten-Reeshof
Het college heeft besloten een inspraakreactie in te dienen op de startnotitie planstudie N282 Rijen – Hulten – Reeshof.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst (2) – Uit Nieuwsblad Dorst van september 1994

Na een hete zomer nog een foto van Surae uit vroeger dagen. Ik hoop dat U ondanks de rupsenplaag er toch wat verkoeling hebt kunnen vinden. De kaart is eigenlijk niet zo spectaculair. Er is weinig meer op te zien dan water. Op de kant staat wel iets maar je kunt nauwelijks zien wat het is. De kwaliteit van de druk is matig en het achteraf inkleuren is slecht gedaan. Ik denk zelfs dat de kopjes van de zwemmers er gewoon ingetekend zijn.

Het onderschrift is een leuke illustratie van het tijdsbeeld. De kaart is van voor de oorlog en gemengd zwemmen was toen verboden. Daarom ziet U hier in de oude spelling het “Heerenbad”. Er is natuurlijk ook een kaart van het “Damesbad”. Surae is altijd een dankbaar onderwerp geweest om prentbriefkaarten van te maken en daarom kunt er in deze rubriek nog meer van verwachten.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Fietsverbinding Oosterhout-Dorst

Motie Fietspad Dorst juli 2009
Ondergetekende, Walther Hoosemans, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient gezamenlijk met de fracties van het CDA, SP, OF, Groen Brabant en GBV met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt Deel D, Interpellatiedebat fietspad Oosterhout – Dorst van de gemeenteraadsvergadering van woensdag 15 juli 2009 de volgende motie in:

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 15 juli 2009 en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot het interpellatiedebat fietspad Oosterhout – Dorst

Overwegende:

  • dat het zeer wenselijk is dat er een sociaal- en verkeersveilig (vrij liggend) fietspad komt van Oosterhout naar Dorst
  • dat er nu een gevaarlijke situatie aanwezig is voor het fietsverkeer dat gebruik maakt van de route Oosterhout – Dorst v.v.
  • dat in de fietsnota 1998 deze fietsverbinding staat aangegeven als primaire fietsverbinding en in het Mobiliteitsplan naar verwezen wordt
  • dat de Oosterhout Top aangeeft : Focus op toerisme – draag zorg voor vrij liggende fietspaden, zoals de Hoogstraat, de Bergse baan en naar Den Hout/Made
  • dat het Mobiliteitsplan 2007 – 2015 deze verbinding als ontbrekende schakel omschrijft

Verzoekt het college:
Om voor 1 november 2009 met voorstellen te komen voor de aanleg van sociaal- en verkeersveilig fietspad van Oosterhout naar Dorst. Deze voorstellen moeten gebaseerd zijn op recent (2009) uitgevoerde onderzoeken.

Walther Hoosemans (Fractie Gemeentebelangen), Harrie Claasen (Fractie CDA), Frans Huijsmans (Fractie SP), Henk van Ginneken (Fractie GBV), Gerard Oomen (Fractie OF), Cees Noltee (Fractie Groen Brabant)


Bijdrage interpellatiedebat fietsverbinding

Voorzitter
Ik heb al eerder mijn verwondering uitgesproken over de uitvoering van de motie en het amendement met betrekking tot de fietsverbinding Oosterhout – Dorst in het bijzonder en de fietsverbindingen naar de kerkdorpen en sportparken in het algemeen.

Om in wielertermen te blijven en te spreken: wij (en dan spreek ik ook namens het CDA, GBV, OF, Groen Brabant en de SP) hebben er zadelpijn van.

Ik ben nu ongeveer 3 uur hier in deze raadszaal aanwezig en heb nog steeds kippenvel. En het kippenvel is niet van de kou voorzitter, maar van de angst die ik heb ondervonden om op de fiets van Dorst hier naar toe te komen.

Bij de behandeling van het mobiliteitsplan in de vergadering van 21 november 2007 is een motie (gesteund door meerdere fracties) aangenomen. In die motie werd aangegeven om voor 1 januari 2009 te komen met voorstellen tot de aanleg van een sociaal- en verkeersveilig fietspad naar Dorst. In het vervolg daarop werd een amendement ingediend door de SP en eveneens gesteund door meerdere fracties om bij de primaire routes als bestemming toe te voegen, sportparken en sociaal veilige fietspaden naar de Oosterhoutse kerkdorpen.

De wethouder deed de toezegging – in het kader van het politiek akkoord -een inhaalslag te gaan maken met de aanleg van veilige fietsverbindingen. Ja, dat klopt helemaal, kijk maar de Beneluxweg. Er ontbreken echter nog vele schakels in de fietsverbindingen. Om er enkele te noemen, de Burgemeester Materlaan, de Hoogstraat, de Vrachelsestraat richting Den Hout/Made en de Bergse baan . Dat is wat wij bedoeld hebben met de motie en het amendement.

Tijdens de gehouden Oosterhout Top op 28 mei 2009 is bij investeren in de stad als duidelijk punt naar voren gekomen: Focus op toerisme – draag zorg voor vrij liggende fietspaden.

Wat schetst echter onze verbazing. Het College laat ons weten nog eens gekeken te hebben naar een rapport uit 1997, ja, U hoort het goed uit 1997 en het College is tot de conclusie gekomen dat de verkeerskundige inzichten heden ten dage niet zijn gewijzigd en de situatie de laatste 10 jaar buiten niet is veranderd. ( in wielertermen, we kregen de klap met de hamer, de hongerklop) Dat mag het college ons nog een keer uitleggen wat hier mee wordt bedoeld.

Nu met voorstellen komen om besluiten uit 1998 uit te voeren is bar en boos en te gek voor woorden. De genomen besluiten uit 1998 zijn niet eens allemaal uitgevoerd en dan is er inderdaad buiten niets veranderd. Er is duidelijk in de motie van 2007gevraagd om te komen met voorstellen m.b.t. de aanleg van een sociaal- en verkeersveilig fietspad naar Dorst en dan moet men niet refereren naar een rapport uit 1997.

Voorzitter
Graag horen wij hier en nu van het college wat er nu wel en niet uitgevoerd is van de genomen besluiten uit 1998 en waarop de toegezonden antwoorden zijn gebaseerd.

Om alsnog een actueel onderzoek op tafel te krijgen en om vandaar uit met voorstellen te komen tot de aanleg van een sociaal- en verkeersveilig fietspad van Oosterhout naar Dorst, dienen wij als fractie van CDA, SP, GBV , OF, Groen Brabant en Gemeentebelangen een aangescherpte motie in.

Walther Hoosemans, Gemeentebelangen


Motie fietspad Dorst – Oosterhout aangenomen!
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag 15 juli 2009 is een motie aangenomen met als strekking een onderzoek in te stellen, om te komen tot de aanleg van een vrij liggend fietspad tussen Dorst en Oosterhout met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De motie werd ingediend door CDA, SP, Onafhankelijke Fractie, GBV, Groen Brabant en Gemeentebelangen en gesteund door de PvdA.

Als woordvoerder tijdens het interpellatiedebat trad op Walther Hoosemans van Gemeentebelangen.

Naar de inhoud van zijn bijdrage en de motie, moge ik verwijzen naar bijgevoegde documenten.

Namens de genoemde fracties

Walther Hoosemans, Gemeentebelangen

+++

Tweede iDOP bewonersbijeenkomst

De tweede iDOP bewonersbijeenkomst is op maandag 14 september 2009 om 19.30 uur in Dorpshuis De Klip. Op maandag 14 september 2009 vindt in De Klip het tweede dorpsgesprek plaats voor het integrale Dorpsontwikkelingsplan (iDOP). Alle inwoners van Dorst zijn wederom uitgenodigd om mee te praten over hoe Dorst sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar blijft.

Deze tweede avond worden de wensen en behoeften (zie verslag eerste bijeenkomst) verder uitgewerkt en mogelijke oplossingen gezocht. Wij hopen u dan allemaal weer te zien!

Anton, Wilma, José en Hans

+++

Afscheid na 18 jaar Buurtbuschauffeur

Frank van Valburg (73) heeft op dinsdag 7 juli 2009 na 18 jaar afscheid genomen als vrijwillig chauffeur van de Buurtbus Molenschot-Dorst. Frank is vanaf het begin in 1991 en de voorbereidingen daaraan voorafgaand vanaf 1990 lid van de buurtbusvereniging. Na de laatste rit op de buurtbus die Frank reed werd hij door alle leden en hun partners en in gezelschap van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen opgewacht in Molenschot en letterlijk van de buurtbus geplukt. Na de overhandiging van de bloemen werd Frank een receptie aangeboden in de cafe – restaurant Drie Linden in Molenschot.

Nadat de koffie en wat lekkers was genuttigd werd Frank toegesproken door Walther Hoosemans, voorzitter van de Buurtbus Molenschot – Dorst. In zijn toespraak tot Frank roemde hij de inzet van Frank als vrijwillig buurtbuschauffeur. 18 jaar lang, elke week op dinsdag 3.5 uur op de buurtbus. In al die jaren vier bussen versleten en ruim 75.000 kilometer schadevrij gereden. Tijdens die vele kilometers vervoerde Frank ruim 15.000 passagiers. Anekdotes werden aangehaald en werd Frank bedankt voor zijn geweldige inzet. De dank werd vergezeld door de bekende enveloppe (salaris voor 18 jaar) een voor zijn echtgenote Lida een mooi boeket bloemen.

Door Hans van Brummen, Loco-Burgemeester van de gemeente Oosterhout werd Frank eveneens geroemd voor zijn geweldige inzet en werd aan hem namens de gemeente Oosterhout de zilveren dasspeld overhandigd.

Als laatste kwam Frank zelf aan het woord en dankte een ieder voor de aanwezigheid en keek nog even terug op 18 jaar buurtbus. Vele mooie momenten heeft hij meegemaakt op de buurtbus. Het is volgens hem buurten in de buurtbus. Zijn kleinzoon, die weleens meereisde noemde hij zijn co-piloot. Frank wordt in september 73 jaar en vind het welletjes na 18 jaar. Hij gaat lekker genieten en mogelijk nog wel eens meebuurten in de buurtbus.

Frank het was geweldig, 18 jaar buurtbus, bedankt.

Namens de Buurtbus Molenschot-Dorst
Walther Hoosemans, Voorzitter