Juni 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Het is weer juni. Hoewel het de laatste dagen nogal regenachtig is, zit het goede weer er nu echt aan te komen. Dit, in combinatie met de vakantie, houdt in dat we weer in een periode belanden waarin de activiteit op Nieuws uit Dorst wat lager zal liggen. Vorig jaar hebben we de juli-editie overgeslagen. Ik zal het over een maandje nog eens aankijken. Als ik te weinig stukjes heb ontvangen, zal ik ook dit jaar besluiten de maand juli (en wellicht augustus) over te slaan.

Maar zo ver is het nog niet. Hoewel we ook deze maand niet heel veel nieuws hebben, zit er zeker weer genoeg interessants bij.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Beantwoording ex art. 41 vragen CDA, en Groen Brabant
Burgemeester en wethouders hebben ex art. 41 vragen beantwoord: van de fracties van Gemeentebelangen, CDA en SP over de fietsverbinding Oosterhout-Dorst. (zie Weekblad Oosterhout)

Uitvoering motie langdurigheidstoeslag
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad per brief over de wijze waarop de motie over de langdurigheidstoeslag wordt uitgevoerd. De raad heeft in de motie verzocht gericht voorlichting te geven over deze toeslag en de ondersteuningsmogelijkheden van de burgeradviseurs. Aan dat verzoek is voldaan.

Eenmalige uitkering sociale minima
B. en w. hebben besloten de regeling eenmalige uitkering sociale minima te verlengen tot 1 augustus 2009.

Stadspas gemeente Oosterhout
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld voor de gemeentepas (€ 142.000 per jaar) in de vorm van een subsidie toe te kennen aan de stichting Gemeentepas Oosterhout. Deze stichting is speciaal opgericht voor het exploiteren van de pas. Daartoe is besloten omdat het college de gedachte volgt dat de rol van de overheid vooral aanjagend en faciliterend dient te zijn. De nieuwe pas zal in september, bij de start van het nieuwe schooljaar en theaterseizoen, aan de Oosterhoutse bevolking worden gepresenteerd.

Kredietaanvraag voor aanschaf bedrijfsauto brandweer
Het college heeft € 25.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een extra dienstauto voor de brandweer. De aanschaf past binnen het beschikbare investeringsbedrag 2009 voor de brandweer.

Intentieovereenkomst omlegging N282 Dorst
Het college heeft wethouder De Boer gemachtigd om de intentieovereenkomst met de provincie over de omlegging van de N282 (Rijksweg) in Dorst te ondertekenen. De Rijksweg zorgt voor geluidsoverlast en beperkt de mogelijkheden voor woningbouw in de toekomst. Vandaar dat samen met de provincie en de gemeente Breda de haalbaarheid van een omlegging zal worden onderzocht. Het college heeft de raad gevraagd om voor dit onderzoek € 565.000 beschikbaar te stellen. We zijn nog nooit zover geweest!

Weigering bouwvergunning Parallelweg 30 te Dorst
Burgemeester en wethouders hebben een bouwvergunning voor een vervangende woning aan Parallelweg 30 in Dorst geweigerd. De bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied en de Reparatieherziening Buitengebied, die onlangs in werking is getreden.

Gedeeltelijke vervallenverklaring voorkeursrecht gebied Dorst en omstreken
In januari 2007 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd voor de duur van twee jaar. In de vergadering van deze maand is dat voorkeursrecht met een jaar verlengd voor die gebieden waarvoor een bestemmingsplan in voorbereiding is. Deze locaties bieden ruimte aan meer dan de in het Structuurplan Dorst beoogde aantal van 350 woningen. De rest van de gronden is niet nodig. Daarom hebben b. en w. besloten om voor deze gronden het voorkeursrecht te laten vervallen.

Ruimtelijke Visie West-Brabant
Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen zijn mening uit te spreken over het concept voor de Ruimtelijke Visie West-Brabant. Volgens b. en w. biedt de conceptvisie een goede basis om in het verband van de negentien samenwerkende gemeenten te komen tot nadere afstemming en samenwerking op het punt van de van bovengemeentelijk belang zijnde ruimtelijke ontwikkelingen. Wel stelt het college de raad voor een paar kanttekeningen te plaatsen.

Cultuurnota 2009-2012 definitief
Het college biedt de Cultuurnota 2009-2012 aan de gemeenteraad aan ter definitieve vaststelling. De nota is naar aanleiding van de opiniërende behandeling in de gemeenteraad aangepast. Bovendien is de besluitvorming over het museumbeleid in de definitieve cultuurnota verwerkt.

Cameratoezicht in de werkomgeving
Het college van burgemeester en wethouders heeft een protocol voor cameratoezicht in de werkomgeving definitief vastgesteld. Een dergelijk protocol is nodig in voorbereiding op de mogelijke invoering van cameratoezicht in gemeentelijke gebouwen. Nu de Ondernemingsraad heeft ingestemd met het protocol, zal verder onderzocht worden of, waar en hoe cameratoezicht zal worden toegepast.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Grote weg der 1e klasse nr. 8
Een foto op een zonnige zomerdag genomen in de richting Breda. Helemaal links café de Rode Haan, jarenlang gedreven door Janeke en Kee de Jong, nu restaurant de Honger en Dorst. Let op de kip die zo maar op straat loopt. Daar achter ziet U nog even het dak van het lijkenhuisje dat op het kerkhof stond. Toen lag het kerkhof nog op het Kapelerf maar vanwege verbreding van de Rijksweg werd het overgebracht naar de noordkant van de weg. Bij deze verplaatsing is men er waarschijnlijk van uitgegaan dat Dorst niet zou groeien. Toen dat wel gebeurde lag het kerkhof meteen weer opnieuw in de weg. In het midden het nog steeds aanwezige, café Dorpszicht. De huizen aan de rechterkant zijn allemaal verdwenen. Op de foto is goed te zien hoe smal de weg vroeger was. De motorfiets die de zichtbare stilte verstoord rijdt over de kinderkopjes van de “Grote weg der 1e Klasse No. 8” zoals die destijds werd genoemd, nu dus Rijksweg.

In 1822 werd besloten om een betere wegverbinding tussen Breda en ’s Hertogenbosch te maken. Dat was hard nodig want de bestaande weg zat vol bochten en drassige gedeelten. De oude weg liep in het verlengde van de Teteringsedijk langs café de Posthoorn door het Cadettenkamp. Men kwam dan nog langs de galg van Breda. Vervolgens boog de weg weer iets naar het zuiden af om langs de huidige Baarschotsestraat in de kom van Dorst uit te komen. Vervolgens kon men naar Tilburg door de Oude Tilburgsebaan. Dit traject is nog steeds terug te vinden. De vele bochten en omwegen ontstonden omdat men laaggelegen plaatsen ontweek. Het mag dan nu wel een leuke fietsroute zijn maar er was dringend behoefte aan een rechte nieuwe weg.

De aanbesteding gebeurde in 1822 en Pieter van Poppel mocht het karwei voor fl. 2950.- uitvoeren. Er werd in Dorst op de oude kapel een hoge paal gezet en in een rechte lijn naar de Driesprong werd een aarden baan aangelegd. Dit leverde op sommige plaatsen meer een dijk op omdat er tussen Breda en Dorst een laag gelegen moerassig gebied lag. Het valt misschien niet op voor de geregelde weggebruiker maar het hoogteverschil is nu nog duidelijk te zien.

De benodigde grond werd door het Rijk onteigend en dat bracht nog al wat ongerief met zich mee. Er werd een redelijke prijs betaald maar men moest wel mee helpen met het graven van de bermsloten terwijl men later ook het onderhoud van die sloten moest blijven doen.

Hoewel een betere verbinding met Breda welkom was bleek later dat de nieuwe weg nog al wat bezwaren met zich mee bracht. Aanvankelijk waren er dagen dat er één auto per dag voorbij kwam. Na de 2e Wereldoorlog nam het verkeer echter explosief toe en de Rijksweg raakte overbelast. Er werden allerlei noodoplossingen bedacht maar een omleiding om Dorst, die op de tekenplank stond, werd nooit uitgevoerd. Pas na de aanleg van de A 58 is de verkeersdrukte tot een aanvaardbaar peil teruggelopen. Verder bleek nadat de “Wet op de Geluidshinder” werd aangenomen dat de Rijksweg de groei van het dorp geweldig belemmerde.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Eerste iDOP bewonersbijeenkomst

Hierbij kunnen we u meedelen dat 15 juni als nieuwe datum is vastgesteld voor de eerste iDOP bewonersbijeenkomst (19.30 – 22.30 uur in Dorpshuis De Klip). Het uitstel was nodig, omdat bij de voorbereidingen door de gemeente en Zet/BRO bleek dat de situatie in Dorst complexer is dan was ingeschat. Er zijn al een groot aantal ontwikkelingen in Dorst aan de gang (o.a. op het gebied van woningbouw, het vervolg op het voorzieningenonderzoek van 2008 en het onderzoek naar de omlegging van de N282). Je kunt bij het iDOP voor Dorst niet van een nulsituatie uitgaan, maar moet inhaken op deze bestaande ontwikkelingen.

Zie ook de toelichting van de projectleider van de gemeente Oosterhout voor het iDOP, Marieke IJkema: “Op maandag 15 juni 2009 vindt in Dorst de eerste van twee dorpsgesprekken voor het integrale Dorpsontwikkelingsplan plaats. Alle inwoners van Dorst zijn dan uitgenodigd om mee te praten over hoe Dorst sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar blijft. De eerder geplande avond in mei heeft geen doorgang kunnen krijgen, omdat er meer voorbereidingstijd nodig bleek te zijn. De gemeente streeft namelijk naar een zo groot mogelijke samenhang tussen de diverse aspecten van leefbaarheid. Het is belangrijk om de bestaande plannen en ontwikkelingen in Dorst een duidelijke plaats te geven in het dorpsontwikkelingsplan. Na alle voorbereidingen kunnen we nu wel van start gaan met de dorpsavonden. Op het eerste dorpsgesprek op 15 juni kunt u samen met andere inwoners praten de leefbaarheid in Dorst. Wij zien u graag dan!”

Deze week zullen in de diverse winkels en bedrijven in Dorst posters worden opgehangen en ieder huishouden krijgt nog een uitnodiging in de brievenbus.

Zoals in het vorige bericht ook al gezegd: Het iDOP kan alleen maar een succes worden als heel veel mensen uit Dorst eraan deelnemen. U hebt de sleutel tot succes in handen! Maak in uw omgeving de mensen op het iDOP attent en probeer zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om naar de eerste bewonersbijeenkomst te komen.

28 mei 2009

Anton, Wilma, José en Hans

+++

Antwoorden m.b.t. motie fietspad Oosterhout-Dorst

Geachte heer Hoosemans,
Op 22 april jl. hebt u, samen met de heren Claasen en Huijsmans, schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de fietsroute tussen Oosterhout en Dorst. Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Zijn er tussen 1998 en 2009 verkeerstellingen gehouden op de Hoevestraat en de Wethouder Van Dijklaan en zo ja, dan beschikken we graag over de cijfers.
Antwoord 1. Ja. Op de Hoevestraat in 2006: 2400 motorvoertuigen per etmaal. Op de Spoorstraat in 2007: 3200 motorvoertuigen per etmaal.

Vraag 2. Welke maatregelen zijn er genomen na 1998 om in de ecozone het doorgaande verkeer te weren?
Antwoord 2. In het gebied van de ecozone zijn geen maatregelen getroffen.

Vraag 3. In het rapport van bureau Oranjewoud uit 1997 wordt voorgesteld de Ketenbaan af te sluiten voor doorgaand verkeer, waarom is dit nimmer uitgevoerd?
Antwoord 3.De Ketenbaan is aan de oostzijde van de Vijfeikenweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vraag 4. Is de fietsroute Oosterhout-Dorst inmiddels opgenomen in het Recreatief Fietspadenplan?
Antwoord 4. Wij kennen in deze gemeente geen Recreatief Fietspadenplan.

Vraag 5. Hoe staat het nu (2009) met de verkeersintensiteit fietsverkeer op de Hoevestraat en de Wethouder Van Dijklaan?
Antwoord 5. De intensiteit van het fietsverkeer is recent niet geteld.

Vraag 6. Graag beschikken wij over deze cijfers?
Antwoord 6. Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 7. Waarom zijn nimmer de in 1998 voorgestelde snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd?
Antwoord 7.Omdat er geen consensus bestond over de beste oplossing. Toekomstige gebruikers en de Dorpsraad Dorst zagen de meerwaarde hiervan niet in, waardoor aan bestuurlijke zijde enige aarzeling was om direct te investeren. De voorkeursvariant is wel uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed bestek, maar de investering is in 2000 in het kader van de ombuigingsoperatie “Basis in Balans” geschrapt. Daarbij was er overigens sprake van een nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad.

Vraag 8. Er wordt gesteld dat de rijsnelheden zijn afgenomen (1998), hoe is het daar nu mee gesteld?
Antwoord 8. De rijsnelheden zijn recent niet gemeten. Wel zijn er momenteel bij ons geen klachten bekend over de rijsnelheden.

Vraag 9. De Dorpsraad Dorst heeft in 1998 duidelijk aangegeven dat de eco-variant niet bespreekbaar was. Hoe staat het daar nu mee en wat is de mening nu van de Dorpsraad?
Antwoord 9. Wij hebben de Dorpsraad op dit moment niet geraadpleegd.

Vraag 10. Waarom is de combinatie met een vrachtwagenverbod (door Dorst) nimmer uitgevoerd?
Antwoord 10. Er is sprake van betrekkelijk weinig vrachtverkeer, waarvan het meeste daadwerkelijk een bestemming in het gebied heeft. Een vrachtwagenverbod op deze locatie heeft dus weinig meerwaarde.

Vraag 11. Er wordt gesproken over de aanleg door Staatsbosbeheer (1998) van een parkeerplaats met 170 voertuigen aan de Hoevestraat. Waarom is die tot heden niet aangelegd?
Antwoord 11. De exacte reden voor vertraging van het project is moeilijk te duiden. Ook Staatsbosbeheer kan hierover geen uitsluitsel geven. Mogelijk dat de nodige onderhandelingen over grondgebruik en (het wachten op) de totstandkoming van de gebiedsvisie Dorst van Staatsbosbeheer hierin een rol hebben gespeeld.

Vraag 12. Deze plaats zou ten goede komen aan de verkeersveiligheid, hoe ver staan de plannen met betrekking tot deze aanleg?
Antwoord 12. Staatsbosbeheer streeft naar uitvoering eind 2009. Voor deze planning zijn nog wel risico’s in de vorm van de benodigde wijziging van het bestemmingsplan (hiervoor is reeds overleg met de gemeente) en subsidieaanvragen die staatsbosbeheer momenteel doorloopt.

Vraag 13. De uitkomst van de BORD (T) zijn nu bekend, hoe verhouden zich die met hetgeen nu voorgesteld wordt?
Antwoord 13. De BORDT-studie heeft geresulteerd in een aantal varianten voor de ontsluiting van het onderzoeksgebied (Breda-Oosterhout-Rijen-Dongen). Deze zijn alle niet direct van invloed op het tracé Hoevestraat-Weth. Van Dijklaan. De functie van dit tracé blijft onveranderd.

Vraag 14. Kunt u nader onderbouwen waarom dat u meent dat de verkeerskundige inzichten heden ten dage niet zijn gewijzigd?
Antwoord 14.. Puur vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zou inderdaad de aanleg van gescheiden fietspaden de voorkeur verdienen. Destijds is evenwel voor de eco-variant gekozen, omdat ook deze variant de verkeersveiligheid verbetert en daarnaast ook aanzienlijk minder nadelige effecten heeft voor de natuur (bomen) en de sociale veiligheid. Deze afweging uit 1998 zou nu niet anders uitvallen, niet in de laatste plaats omdat de intensiteiten niet wezenlijk zijn veranderd (dezelfde orde van grootte met een normale autonome groei, zie antwoord op vraag 1).

Vraag 15. Kunt u nader onderbouwen met harde cijfers en gegevens dat u meent dat er buiten op straat niets is veranderd?
Antwoord 15. Op basis van de cijfers in antwoord 1 is te constateren dat de intensiteit van drieduizend motorvoertuigen per etmaal van destijds min of meer gelijk is gebleven. Over aantallen fietsers zijn geen nieuwe cijfers voorhanden.

Vraag 16. Hoe staan Staatsbosbeheer, Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en de Milieuvereniging Oosterhout nu tegenover dit voorstel?
Antwoord 16. Deze zijn op dit moment nog niet geraadpleegd. Zie verder het antwoord op vraag 17.

Vraag 17. Kunnen de rapporten van Staatsbosbeheer en Brabant Water ter inzage worden gelegd?
Antwoord 17. Ons is onduidelijk op welke rapporten wordt gedoeld. Staatsbosbeheer en Brabant Water hebben destijds schriftelijk op de ontwerpvarianten gereageerd. Deze reacties treft u hierbij aan.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Oosterhout