Mei 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Ook de maand mei is een rustige. Daarom zal ik ook mijn voorwoord kort houden. Het enige dat ik kan vermelden is dat ik vanaf deze maand stukjes laat staan die betrekking hebben op activiteiten in de nabije toekomst. Deze maand laat ik bijvoorbeeld het stukje over het Midzomer Nachtfeest gewoon staan, hoewel deze er de vorige maand ook al op stond. Hierdoor hoef je niet terug naar het archief om het programma te bekijken.

Voor nu: veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Kanselboodschap weekend 25-26 april 2009 – Uitgesproken in de Parochiekerken van de regio Oosterhout
Namens de bisschop van Breda kunnen we u het volgende meedelen. De bisschop heeft een beroep gedaan op de Zeereerwaarde Heer Ton van Balveren om zijn taak als priester elders voort te zetten. Hij heeft aan dit beroep gehoor gegeven en wordt met ingang van 1 augustus 2009 benoemd tot pastoor van de Heilige Maria parochie in Etten-Leur. Aan de Zeereerwaarde Heer Anton Kamps is gevraagd de functie van pastoor van alle parochies in de regio Oosterhout op zich te nemen. Aan hem en aan het pastoraal team is gevraagd te bezien hoe de taken die pastor Ton van Balveren heeft vervuld in teamverband kunnen worden opgevangen. Daarbij zal goede aandacht zijn voor voortzetting van de eucharistievieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen, mede met priesters van elders. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers heeft in de afgelopen week de verschillende parochiebesturen van de veranderingen op de hoogte gebracht. In de komende maanden zullen we een gelegenheid zoeken om pp een goede wijze afscheid te nemen van pastor van Balveren en hem te danken voor zijn werk en inzet in onze regio.

Afscheid Pastoor van Balveren
Hoewel voorgaand kanselbericht spreekt over een benoeming van pastoor Ton van Balveren op 1 augustus, zal hij in de regio Oosterhout stoppen op 1 juli. Het team van pastores heeft in goed overleg afgesproken dat voorlopig pastoor Anton Kamps de eerstaanspreekbare pastor voor de parochies van Dorst en Oosteind zal zijn. Op zondag 28 juni zal van pastoor van Balveren afscheid genomen kunnen worden in Dorst. De dag begint natuurlijk met een eucharistieviering om 11.00 uur, waarna alle gelegenheid is hem persoonlijk de hand te drukken.

Opbrengst vastenactie
Vasten, geven en bidden zijn van oudsher zaken waaraan christenen in de veertigdagentijd extra aandacht proberen te geven. Het vasten en het bidden zijn moeilijk te meten. Het geven aan de Vastenaktie is wel te meten. Het is weer goed verlopen in onze parochie dankzij het Caritasbestuur, dat de organisatie op zich nam, dankzij de vele vrijwilligers die huis aan huis de bijdrage ophaalden en natuurlijk dankzij alle gulle gevers.

De opbrengst van 2009 ziet er als volgt uit:
De huis-aan-huis collecte € 1.525,96
Kinderen Marcoenschool € 589,85
Girale giften € 723,38

Totaalopbrengst € 2.839,19

Hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan ook meededen.

3 mei Roepingenzondag
Mijn eigen roeping leidde tot het schrijven van het volgende gebed.

Goede God,
op de dag van mijn wijding
werd psalm 40 gezongen.

“Bode van uw gerechtigheid ben ik
waar de schare tesamengestroomd is;
zie, mijn lippen hield ik niet gesloten;
Gij, Heer, Gij weet dit van mij.
Hier ben ik God,
Uw wil te doen is mijn vreugde”.
Het is mijn vreugde gebleven.
God, U weet dit van mij.
U weet ook
dat ik er nog geen dag
spijt van heb gehad
om op latere leeftijd
priester te worden.
Het was een oud verlangen.
U zult het wel
in mijn hart hebben gelegd.

Ik dank U
dat ik uw bode mag zijn.
Ik dank U
dat ik werk mag maken
van mijn geloof in U.
’’Ik verkondig uw trouw, uw verlossing,
zwijg niet van uw genade, uw waarheid,
waar de velen bijeen zijn vergaderd”.

Ook uit psalm 40.
Help me God
deze woorden, deze belofte
steeds opnieuw waar te maken.

Tenslotte bid ik U God
dat meer mensen
zich geroepen zullen weten
als vreugdevolle bodes
in uw kerk werkzaam te zijn.
Ik vraag het U
in naam van Jezus,
Uw zoon, onze Heer en broeder.
Amen.

Meimaand Mariamaand
Een aantal trouwe parochianen zorgt er al verscheidene jaren voor dat in onze kerk het rozenkransgebed gebeden blijft worden gedurende de maanden mei en oktober. Onze vorige paus Johannes Paulus II, die een vurig Mariavereerder was, schreef over het rozenkransgebed het volgende. “Het rozenkransgebed, hoezeer het ook betrekking heeft op de maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen verenigt het gebed in zich de diepgang van de volledige boodschap van het evangelie, waarvan het tegelijkertijd een samenvatting is. Met het rozenkransgebed gaan christenen in de leer bij Maria om de schoonheid van Christus’ gelaat te aanschouwen en de diepte van zijn liefde te ervaren.”

Iedereen die mee wil bidden is van harte welkom in de kerk bij het Maria-altaar elke dinsdag om 19.00 uur gedurende de meimaand.

Door Maria tot Jezus
Maria, de moeder van Jezus, wordt de eerste van de gelovigen genoemd. Onder ons gewone mensen, maar ook onder al diegenen die ooit door onze kerk werden heiligverklaard, is zij de belangrijkste en natuurlijk is ze dat, want wie kwam dichter bij God dan zij? Maria is populair gebleven bij heel veel gelovigen. In menig huis brandt altijd een kaarsje bij haar beeld en velen steken in de kerk, voor de viering begint, eerst bij Maria een kaarsje op. Op duizenden plaatsen in de wereld komen elk jaar miljoenen mensen op bedevaart naar haar.

Ik ga ook elk jaar een week naar Lourdes en alleen daar al komen elk jaar zo’n zes miljoen pelgrims. Wat trekt velen zo aan in Maria? Waarom ga ik ieder jaar naar Lourdes en steek ik thuis een kaarsje op bij haar beeld? Omdat ik haar vertrouw, omdat ik haar nodig heb om door haar dichter bij Jezus en bij God te komen. Ook omdat ik de blijdschap daarover zo graag deel met anderen en dat lukt zo goed in zo’n grote bedevaartsplaats waar zo velen zich met al hun intenties tot haar wenden. Bij Maria kun je aankloppen. Dat had een engel van God ook al ervaren toen hij haar kwam vertellen dat zij de moeder van Gods zoon zou worden. (Lucas 1,26 e.v.) Dienstbaar stelde Maria zich op, zorgzaam was ze toen haar kind gekomen was en opgroeide, gelovig volgde ze Hem , op zijn voor haar vaak onbegrijpelijke wegen, toen Hij ouder geworden was. Zo kennen we Maria uit de bijbel. En zoals met zo veel zaken uit de bijbel, zijn katholieke christenen ook met Maria op de loop gegaan. Van alles werd bedacht om haar rol voor de christenheid te verduidelijken . Allerlei verhalen over Maria werden erbij gemaakt, verhalen die zelfs leidden tot nieuwe dogma’s, nieuwe geloofsuitspraken van onze kerk. Bijvoorbeeld het dogma van de ‘onbevlekte ontvangenis’, wat betekent dat Maria zonder erfzonde geboren is. Een ander voorbeeld is het dogma van ‘Maria tenhemelopneming’, een geloofsuitspraak uit 1950 die zegt dat Maria met lichaam en ziel naar de hemel is gegaan. En Maria kreeg titels, heel veel titels, de ene nog mooier dan de andere. Wie de litanie van Maria kent, komt ze allemaal tegen. Er is maar één Maria, maar toch wordt ze op allerlei manieren afgebeeld, vaak als een koningin met kostbare kroon en kleding, soms met, soms zonder Jezus op haar arm. Maar, zo gekleed in pracht en praal, heeft Maria er natuurlijk nooit uitgezien.

Maria was een jonge joodse vrouw zonder dure kleding, zonder juwelen. Een eenvoudige jurk met hoofddoek zal ze gedragen hebben en aan haar voeten sandalen, want zo kleedde zich een joodse vrouw. We moeten Maria ontdoen van alles wat haar eigenlijk niet past. God zag haar eenvoud en bescheidenheid en daarom koos Hij haar uit om de moeder van Jezus te worden. Ook Jezus zou laten zien dat God op de eerste plaats kiest voor de kleinsten, de minsten. De zoon van Maria nam het altijd op de eerste plaats op voor diegenen die liefde en zorg het meest nodig hadden. Zijn eerste aandacht ging altijd uit naar de zwaksten in de samenleving, zwak door ziekte of ongeluk, zwak door uitsluiting of uitbuiting. Jezus had dit niet van een vreemde, Hij had dit van God, Hij had dit van zijn moeder Maria. Hij zal ook nog wel eens bij haar hebben aangeklopt.

Dat mogen wij ook. Altijd weer mogen we Maria, de eerste van de gelovigen, vragen onze voorspraak bij God te willen zijn. Al onze verlangens en al onze intenties kunnen we bij haar kwijt. Wel is het goed te weten dat het bij haar niet eindigt, want Maria verwijst door, ze verwijst door naar God en naar Jezus. Door Maria tot Jezus, door Jezus tot God.

Pastor Ton van Balveren

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Krediet studie omlegging Rijksweg Dorst en uitwerking structuurplan
Het college stelt de raad voor € 565.000 beschikbaar te stellen voor een studie naar de mogelijkheden voor het omleggen van de Rijksweg (N282) in Dorst en de uitwerking van het Structuurplan. De Rijksweg zorgt voor geluidsoverlast en beperkt de mogelijkheden voor woningbouw in de toekomst. Voor de bouw van circa 350 woningen ten oosten en westen van Dorst wordt momenteel een bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting is dit plan nog voor de zomervakantie gereed voor inspraak.

Verzoek tot heroverweging besluit crematorium begraafplaats Veerseweg
B. en w. hebben besloten om het eerder genomen besluit ten aanzien van de bouw van een uitvaartcentrum/crematorium op het terrein van de begraafplaats aan de Veerseweg, niet te herzien. Eind 2008 besloot het college geen medewerking te verlenen aan het initiatief voor een nieuw uitvaartcentrum/crematorium.

Aanpak Sparrenlaan-Mispelstraat Dorst
Het college heeft ingestemd met de aanplant van nieuwe bomen en de aanpassing van het tracé van kabels en leidingen in de Sparrenlaan en de Mispelstraat te Dorst en stelt hiervoor € 147.000 beschikbaar. De oude en vaak zieke sierkersen worden vervangen door magnolia’s.

Uitvoering structuurplan Dorst
B. en w. hebben besloten een bestemmingsplan op te stellen voor de bouw van woningen in Dorst. De raad wordt voorgesteld om het voorkeursrecht voor gronden in het gebied met een jaar te verlengen. Het gaat om de bouw van circa 100 woningen ten noorden en zuiden van de Baarschotsestraat en woningen ten noorden en zuiden van de Tilburgsebaan. De woningen worden gefaseerd opgeleverd.

Actualisatie minimabeleid
Het college gaat akkoord met de actualisatie van het minimabeleid en legt de voorstellen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Uitgangspunt voor het Oosterhoutse minimabeleid is het motto ‘iedereen doet mee’.

Verkiezingen Europees Parlement
Het college gaat akkoord met de aanschaf van ondermeer stemhokjes, stembussen en stemkoffers voor de verkiezingen van het Europees parlement in juni 2009 en stelt hiervoor € 34.870 beschikbaar. Verder is besloten om aan personen die zijn benoemd als reservelid voor een stembureau een vergoeding van € 100 te verstrekken.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Op de prentbriefkaart ziet U de achterkant van het in 1894 gebouwde, pompstation van de Bredase Waterleiding te Dorst. Er is inmiddels een flink stuk aangebouwd. Deze uitbreiding was nodig omdat het waterverbruik sterk begon te stijgen. De architect is van het ene uiterste in het andere gevallen. Het oorspronkelijke gebouw uit 1894 heeft de kenmerken van verschillende stijlen maar het doet romantisch aan. De uitbreiding daarentegen is koel, zakelijk zonder veel versieringen.

De waterwinning stond in 1894 nog maar in de kinderschoenen. Men begon met putten te boren die niet diep waren, ongeveer 15 tot 40 meter. Door de overdruk in de ondergrond stijgt het water in deze putten vanzelf op tot ongeveer 10 meter onder het maaiveld. De laatste 10 meter moet het water dus verder worden opgepompt. Men deed dat in de beginperiode door boven het water een vacuüm te zuigen. Het water steeg dan op en liep na het passeren van een sifon op eigen kracht door een aflopende leiding naar het pompstation. Het zuigen van een vacuüm en het doorpompen naar de watertoren in Breda gebeurde in het afgebeelde pompstation met stoommachines gebouwd door Backer en Rueb uit Breda.

De waterputten lagen op een lange rij in de Seterse Heide. Men noemde dit systeem een “prise d’eau”, een Franse vakterm die staat voor “waterwinpunt”. Toen later in de Boswachterij Dorst een aantal paden een naam kregen was het logisch dat de dreef waar de waterwinputten in lagen de naam kreeg van PRISE d’EAUWEG.

Het eerste water, dat 14 december 1894 werd gewonnen, ging ongezuiverd naar Breda. Het smaakte in ieder geval beter dan het Bredase grondwater maar er rezen al snel problemen. Omdat het gewonnen water een hoog ijzergehalte had werd nog in 1894 een zuiveringsinstallatie in gebruik genomen. In 1895 gebruikte de stad Breda 215.000 kubieke meter per jaar. In 1925 was het waterverbruik al verviervoudigd. De stad was wel gegroeid maar ook het waterverbruik per hoofd van de bevolking was gestegen. Men waste zich kennelijk meer dan voorheen!

Hoewel het water voldoende ontijzerd kon worden bleef er nog een ander probleem over want het was te zuur en daarom werkte het agressief op het leidingnet. Rond 1920 werd ontdekt dat er op grotere diepte uit een schelpenlaag goed drinkwater gewonnen kon worden. Het was niet agressief en er zat minder ijzer in maar het had een grote hardheid. Men besloot een aantal diepe putten te boren en dan het water uit deze diepe putten te mengen met het water uit de ondiepe putten. Er hoefde dan nauwelijks gezuiverd te worden en men kreeg toch goed drinkwater.

Jos van Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van juli 1967

Zusters – Uit het archief van de Zusters in Dorst
Het begin van het Sucursaal (nevenvestiging) Dorst. Reeds lang had de familie Van Dommelen, n.l. Petrus van Dommelen met zijn vrouw, de kleine kinderen van 3 tot 6 jaar iedere dag laten komen om hen te leren bidden, catechismus te leren en verder de hele dag bezig te houden met spelen en andere bezigheden. Het was voor van Dommelen en zijn vrouw een grote opoffering. Hij was klompenmaker en zijn vrouw had toch haar huishouding, maar ze hebben het jaren met de grootste toewijding gedaan en men kan nu nog horen hoe graag de kinderen er naar toegingen en nu nog veel Oom Piet en Tante zeggen (zo schreef een Zuster in het begin der dertiger jaren). Maar het begon nu toch wat te zwaar voor hen te worden, zodat ze er van spreken om het niet meer te doen.

Ze vertelden hun bezwaren aan Pastoor den Ronden. Deze vond het erg en ook verschillende ouders, want hun kinderen waren goed bewaard. Mr. pastoor moest er in voorzien. Al spoedig nam hij zich voor om de Zusters van Dongen te vragen. Het was Kerstvisitatie op de Driesprong, waarbij Mgr. van Oers tegenwoordig was en Pastoor den Ronden ook was uitgenodigd. Deze deelde zijn plan aan Mgr. mee, wat hij ten hoogste goedkeurde en zei; “k zal het voor U bij Mgr. Hopmans wel klaarmaken, vanavond al”. De volgende dag kreeg de pastoor een brief van Mgr. om eens te komen. Alles was zo in orde en de bisschop gaf een brief mee en zei: “Ga maar eens naar Dongen en geef Mère Isabelle (algemeen overste) deze brief maar af, dan zal ze voor U wel Zusters hebben” Er werd beloofd een Zuster voor de Naaischool, Bewaarschool en Ziekenverpleging.

De bouwgrond moest de Kerk verschaffen en Klooster en Scholen zouden op kosten van Dongen komen.
Er werden 5 zusters voor Dorst aangewezen, n.l.: Sr. Colette (superieurr.), Sr. Vincentia (huiselijke werkzaamheden), Sr. Thecla (naaischool), Sr. Antonio (bewaarschool), Sr. Afra (kok) en Sr. Godeliva als wijkzuster, maar deze zou pas een maand later komen, omdat hier nog een Zuster was van de Zusters uit de Hendrikstraat. Ook op de Driesprong zouden onze Zusters zich voor 1 september vestigen.

Met de inwijding op 30 augustus 1931 heeft de pastoor een mooie toespraak gehouden. De huishoudster van de Pastoor, Pieta, had op de pastorie een fijn diner voor de Zusters klaargemaakt. ’s Avonds kwam de Harmonie een serenade brengen en werden de nieuwe gebouwen bezichtigd.

De parochianen hadden de Schoolstraat en het Zusterhuis smaakvol versierd. Een schare van bruidjes wachtte de zusters op en bracht haar de rijk versierde kerk binnen. 1 September werden de kinderen aangenomen. De bewaarschool begon met 64 kinderen, de naaischool met 4 meisjes; woensdag – en zaterdagmiddag gelegenheid voor de meisjes van de Heesterschool om naaien en breien te leren, waarvan er direct 40 gebruik maakten.

Voor de Zusters werd door de parochianen f 125,- opgebracht, waarvoor gekocht werd voor de Kapel een wit en rood gewaad en een missaal. De pastoor zelf gaf een monstrans. Het aantal kinderen ging steeds vooruit, zodat er een leerkracht bij mocht komen. Er kwam een Zuster onderwijzeres bij, Sr. Justina, voor het eerste leerjaar jongens en meisjes.

Door de gemeente Oosterhout werd besloten een nieuwe school te bouwen. Deze bestaat uit 2 lokalen en werd voltooid in 1938. In september is de naaischool opgeheven door gebrek aan leerlingen. Het lokaal voor de naaischool is nu een crèche geworden voor kleuters onder de 4 jaar.De zusters van Dorst hebben ook een naai- en bewaarschool in Molenschot gehad vanaf 1936, maar die is in 1957 opgeheven.

Arnold Minjon

+++

Schriftelijke vragen m.b.t. motie fietspad Oosterhout-Dorst

Geacht College,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Gemeenteraad van Oosterhout stellen wij fracties van het CDA – SP en Gemeentebelangen het volgende aan de orde:

Tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan 2007 – 2015 in de raadsvergadering van 21 november 2007 is een motie van Gemeentebelangen en een amendement van de SP aangenomen. De motie verzocht het College om voor 1 januari 2009 met voorstellen te komen tot aanleg van een sociaal- en verkeersveilig fietspad van Oosterhout naar Dorst. Het amendement bracht een aanvulling aan in het voorgestelde plan, dat er als primaire fietsroutes werden toegevoegd, routes naar de sportparken en sociaal veilige fietspaden naar de Oosterhoutse kerkdorpen.

In een ongedateerde brief gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, die is ontvangen op 6 april 2009 stelt het College een aantal zaken aan de orde. Zo stelt het College dat het rapport in 1997 opgesteld door het bureau Oranjewoud nog steeds valide is. Het stelt dat de verkeerskundige inzichten heden ten dagen niet zijn gewijzigd en de situatie buiten op straat niet is veranderd.

De inrichtingsprincipes zijn niet verandert, dus het raadsbesluit (1998) is daarom nog steeds valide.

Gelet op de sociale- en verkeersveiligheid van de inwoners in Dorst stellen wij onderstaande vragen waar wij gaarne binnen de daarvoor gestelde termijn een antwoord op willen hebben:

 1. Zijn er tussen 1998 en 2009 verkeerstellingen gehouden op de Hoevestraat en de Wethouder van Dijklaan en zo ja, dan beschikken wij graag over de cijfers.
 2. Welke maatregelen zijn er genomen na 1998 om in de eco zone het doorgaande verkeer te weren
 3. In het rapport van bureau Oranjewoud uit 1997 wordt voorgesteld de Ketenbaan af te sluiten voor doorgaand verkeer, waarom is dit nimmer uitgevoerd
 4. Is de fietsroute Oosterhout – Dorst inmiddels opgenomen in het Recreatief Fietspaden Plan
 5. Hoe staat het nu (2009) met de verkeersintensiteit fietsverkeer op de Hoevestraat en de Wethouder van Dijklaan
 6. Graag beschikken wij over deze cijfers
 7. Waarom zijn nimmer de in 1998 voorgestelde snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd
 8. Er wordt gesteld dat de rijsnelheden zijn afgenomen (1998), hoe is het daar nu mee gesteld
 9. De Dorpsraad Dorst heeft in 1998 duidelijk aangegeven dat de eco variant niet bespreekbaar was hoe staat het daar nu mee en wat is de mening nu van de Dorpsraad Dorst
 10. Waarom is de combinatie met een vrachtwagen verbod (door Dorst) nimmer uitgevoerd
 11. Er wordt gesproken over de aanleg door Staatsbosbeheer (1998) van een parkeerplaats van 170 voertuigen aan de Hoevestraat, waarom is die tot heden niet aangelegd
 12. Deze plaats zou ten goede komen aan de verkeersveiligheid, hoe ver staan de plannen met betrekking tot deze aanleg
 13. De uitkomsten van de BORD (T) zijn nu bekend, hoe verhouden die zich met hetgeen nu voorgesteld wordt
 14. Kunt U nader onderbouwen waarom dat U meent dat de verkeerskundige inzichten heden ten dagen niet zijn gewijzigd
 15. Kunt U nader onderbouwen met harde cijfers en gegevens dat U meent dat er buiten op straat niets is veranderd
 16. Hoe staat Staatsbosbeheer, Brabant Water, de Provincie Noord-Brabant en de Milieuvereniging Oosterhout nu tegenover het voorstel
 17. Kunnen de rapporten van Staatsbosbeheer en Brabant Water ter inzage worden gelegd.

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend, namens de raadsleden uit het kerkdorp Dorst.
Walther Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen
Frans Huijsmans, Raadslid van de SP
Harrie Claasen, Raadslid van het CDA


Bijdrage naar aanleiding brief fietspad Oosterhout-Dorst
Met verwondering en verbazing (om in fietstermen te spreken, met zadelpijn) hebben wij kennis genomen van de ongedateerde brief en zonder kenmerk m.b.t. de motie fietspad Oosterhout –Dorst.

In de raadsvergadering van 21 november 2007 is een motie (gesteund door meerdere fracties) en een amendement (gesteund door meerdere fracties) aangenomen m.b.t. een sociaal- en verkeersveilig fietspad van Oosterhout naar Dorst. De motie had het verzoek in zich om voor 1 januari 2009 (de brief is ontvangen op 6 april 2009) met een voorstel te komen tot de aanleg van een sociaal- en verkeersveilig fietspad van Oosterhout naar Dorst en het amendement , de aanvulling bij primaire routes als bestemming toe te voegen, sportparken en sociaal veilige fietspaden naar de Oosterhoutse kerkdorpen.

Wat schetst onze verbazing, (de klap met de hamer, de hongerklop) dat het College in de genoemde brief schrijft nog eens gekeken te hebben naar een rapport van Oranjewoud uit 1997 en tot de conclusie is gekomen dat de verkeerskundige inzichten heden ten dage niet zijn gewijzigd en de situatie buiten niet is veranderd. Het raadsbesluit uit 1998 is nog steeds valide.

Mede namens de fractie van de SP en het CDA vraag ik me het volgende af:

Is het inderdaad zo dat de ambtenaren nooit buiten komen en alles van achter het bureau regelen. Het lijkt er heel erg op. Als je stelt dat er de laatste 10 jaar buiten niets is veranderd, dan ben je als portefeuillehouder met je ambtenaren de laatste 10 jaar niet buiten geweest.

Nu voorstellen om de besluiten uit 1998 te gaan uitvoeren is bar en boos . Er is duidelijk gevraagd om met een voorstel te komen m.b.t. een sociaal- en verkeersveilig fietspad en niet refereren naar een achterhaald en gedateerd rapport uit 1997.

Voorzitter het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Namens de fracties van CDA, SP, en gemeentebelangen zullen hierover schriftelijke vragen gesteld worden en indien nodig zal worden verzocht om een interpellatiedebat in de raad.

Walther Hoosemans

+++

TV Tendo Broeders Dubbel Plus Toernooi
TV Tendo organiseert dit jaar voor de 13e keer het populaire Broeders Dubbel Plus Toernooi. Vorig jaar kwam er gelukkig een kentering in de teruglopende belangstelling van de voorgaande jaren en konden we trots zijn op een goed bezet toernooi. De afgelopen winter hebben we hard gewerkt en is ons pak gerenoveerd. De oude gravelbanen zijn vervangen door nieuwe smash-court banen. De baanverlichting is verder uitgebreid. Alles is opnieuw bestraat, met een nieuw aangelegd terras, zonder struikelblokken. Het is nu rolstoeltoegankelijk en voorzien van moderne plantenbakken.

Met deze renovatie verwachten we dat ons toernooi voor de deelnemers nog aantrekkelijker is geworden. We denken dat de onderbrekingen (wachttijden!) bij eventuele regenval tot een minimum kunnen worden beperkt en er is ’s avonds beter licht op de banen.

Het toernooi wordt georganiseerd door onze toernooicommissie want het is altijd een hele klus om alles op rolletjes te laten lopen. Met zes man hebben zij het toernooi voorbereid en de deelnemers zullen ze tijdens het toernooi nog veel aan het werk zien in de caravan of rond de banen. Vooral in de caravan zal gedurende het toernooi nog volop gepuzzeld worden om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden gespeeld kunnen worden. In de loop van het toernooi doen zich toch altijd situaties voor die een streep halen door de wedstrijdplanning. Soms moeten wedstrijden, helaas, toch verplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: nagekomen verhinderingen, blessureleed, etc.

Daarnaast zijn nog meer vrijwilligers actief vanuit de verschillende commissies. De kantine commissie zorgt ervoor dat alle bardiensten goed ingevuld zijn en de hapjes zullen als vanouds prima verzorgd zijn. De accommodatiecommissie heeft de afgelopen maanden de nodige aandacht besteed aan de inrichting van ons tennispark en het onderhoud van onze nieuwe banen. Onze groundsman gaat er iedere dag weer voor zorgen dat de banen er piekfijn bijliggen. Tendo kan zich gelukkig prijzen met al deze vrijwilligers die veel werk hebben verzet en ook in de toernooiweek nog veel werk zullen verzetten.

Tenslotte even aandacht voor al onze sponsoren, zonder wiens steun wij het toernooi echt niet kunnen organiseren. De deelnemer danken wij voor het in ons gestelde vertrouwen, want zonder enthousiaste deelnemers is er geen open toernooi mogelijk.

Als u lid bent van de KNLTB, nodigen wij u van harte uit om in te schrijven. Dat kan via de link op onze website www.tvtendo.nl. Tendo wenst alle spelers een sportief, gezellig en vooral blessurevrij toernooi toe en we hopen op veel mooi weer.