April 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

We zitten weer in de lente. Je kunt het merken met zowel een blik op de kalender als met een blik naar buiten: het wordt steeds beter weer! Wellicht is dat de reden dat er deze maand weinig stukjes binnen zijn gekomen, het weer nodigt nu eenmaal meer uit om buiten te vertoeven dan achter de pc te zitten. Wie weet volgende maand.

Voor nu: veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Verzoek tot bijdrage Breda aan planstudie/MER omlegging N282
Het college van B&W van Breda wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg over de planstudie en milieueffectrapportage (MER) voor de omlegging van de N282 (Rijksweg) in Dorst. Dorst ondervindt aanzienlijke (geluid)hinder van deze weg. Deze overlast zou ingeperkt kunnen worden door een omlegging van de N282 ten zuiden van Dorst. Een dergelijke omlegging is ook noodzakelijk om een aantal woningbouwlocaties in Dorst tot ontwikkeling te kunnen brengen. In de planstudie/MER kunnen verschillende varianten voor de omlegging worden afgewogen. Het is van belang dat de gemeente Breda in de planstudie/MER participeert; vandaar de uitnodiging voor het bestuurlijk overleg.

Beantwoording ex art. 41 vragen Gemeentebelangen en Groen Links/D66
Het college heeft de vragen beantwoord die de fractie van Gemeentebelangen heeft gesteld over het niet werken van de straatverlichting in een deel van Dorst. Het college heeft al na de eerste melding het probleem gemeld bij de netwerkbeheerder Essent.
Ook heeft het college de vragen beantwoord van de fractie van Groen Links/D66 over de evaluatie afvalinzameling 2004-2008. Het college geeft aan de evaluatie op zichzelf geen aanleiding biedt tot veranderingen in de manier van afvalinzameling. Wel zal er sprake zijn van enkele wijzingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.

Aanwijzing toezichthouders kinderopvang 2009
Burgemeester en wethouders hebben kennisgenomen van de benoeming van vijf GGD-inspecteurs tot toezichthouder Kinderopvang namens de gemeente Oosterhout. Wettelijk is het college verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Het college heeft de directeur Openbare gezondheidszorg van de GGD gemandateerd om de toezichthouders te benoemen. De namen van de toezichthouders zullen worden gepubliceerd in het gemeentelijk Informatiebulletin in het Weekblad Oosterhout.

Tracéstudie spoorlijn Breda-Utrecht
B. en w. hebben kennis genomen van de uitkomsten van de tracéstudie spoorlijn Breda-Utrecht. In de studie is ondermeer gekeken naar de ruimtelijke effecten van een spoorlijn Breda-Utrecht voor Oosterhout. De tracéstudie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Museumbeleid
Het college heeft de nota ‘museumbeleid’ vastgesteld. In de nota wordt de gemeentelijke visie op de (Oosterhoutse) musea verwoord. Met de actiepunten die voortvloeien uit de nota hoopt het college een serieuze impuls te geven aan een uitbouw van de cultuurhistorische en educatieve werking van de musea in Oosterhout. Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Regionalisering brandweer
Het college heeft ingestemd met een voorstel voor regionalisering van de brandweer en legt het voorstel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Regionalisering moet leiden tot een verdere professionalisering van de brandweerzorg.

Vervanging riool Wethouder van Dijklaan Dorst
Het college gaat akkoord met de vervanging van de riolering en een beperkte aanpassing van de inrichting van de Wethouder van Dijklaan te Dorst en stelt hiervoor € 130.000 beschikbaar.

Benoeming en ontslag ambtenaar burgerlijke stand
B. en w. hebben besloten de heer A.P.C.J. Schellekens te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan mevrouw Opperman –Hulsker wordt eervol ontslag verleend als ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij heeft de gemeente verlaten.

Bestemmingsplan ‘Reparatieherziening buitengebied’
Het college stelt de raad voor om beroep in te stellen en een voorlopige voorziening aan te vragen bij Gedeputeerde Staten ten aanzien van een onderdeel uit het bestemmingplan “Reparatieherziening Buitengebied’. Het gaat om de onthouding van de goedkeuring aan de maximale oppervlaktebepaling glasopstanden van 3 ha. in het doorgroeigebied ten zuiden van de Provincialeweg in Oosteind.

Fietsroute Oosterhout-Dorst
Het college heeft besloten een raadsmotie over de aanleg van een sociaal- en verkeersveilig fietspad van Dorst naar Oosterhout schriftelijk te beantwoorden. Het college is van plan de Hoevestraat en de Wethouder van Dijklaan zodanig in te richten dat de veiligheid van de fietsers wordt verbeterd.

Walther Hoosemans

+++

Uit het Wando Journaal van april 1967

Natuur van de maand
April doet wat hij wil.
Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed.
Twee bekende spreekwoorden.

Spreuken bevatten heel vaak een kern van waarheid. April kan mooie lentedagen geven, maar het kan ook nog koud zijn. Stormwind, schrale N.O. winden. En vaak ligt op het frisse tere lentegroen nog wel eens een laagje sneeuw. Al naar gelang we warme of koude dagen hebben gaat de ontwikkeling in de natuur snel of langzaam.

April heet ook grasmaand. En als je eens oplet. De weiden worden nu heerlijk frisgroen. De boer versnelt die grasweide groei nog, door een fikse gift stikstof. Je kent ze wel, die plastic zakken met korrelmest.

Steeds meer bloemen komen in bloei. In de weilanden zien we de witte madeliefjes wit met geel hartje en de gele paardebloemen. Pluk er eens een paar. Wat wij, de gewone mensen, als een bloem verslijten is in werkelijkheid een verzameling bloemen, een bloemkorfje. Bij het madeliefje zien we een randje van witte bloempjes, de lintbloempjes en een hartje van gele buisvormige of kogelvormige bloempjes, de buisbloempjes. Als je scherp kijkt, zie je in een dergelijk lintje of buisje de meeldraadjes in de stamper.

Bij de paardebloem hebben we alleen lintbloempjes. Daarom horen deze 2 bloemen tot de familie der samengestelde bloemigen. Een zeer uitgebreide familie, waar toe ook wel cultuurplanten behoren, zoals salade, witlof, andijvie, schorseneren, maar die zie je zelden bloeien. We eten ze voor die tijd op.

De vogels hebben het nu druk met nestelen. De plaats waar vogels nestelen is heel verschillend. Sommigen nestelen op de grond, de grondbroeders zoals de kievit, onze kip en eend, de fazant, de patrijs en meeuwen. Andere nestelen in boom of struik de takbroeders zoals de merel, lijster, roodborst en vink.

Nog anderen kunnen geen vrijstaand nest bouwen, ze hebben een hol nodig, holenbroeders, zoals mus, spreeuw onder de dakpannen, mees, specht, uil.

De mees nestelt op rare plaatsen, brievenbus. In conservenbus of koffiepot in een ruige hoek.

De specht kapt zelf een nestholte in een boom. Daarom noemen we hem wel de timmerman onder de vogels. Elk jaar kapt hij een nieuw hol. Het oude wordt dan gebruikt door andere holbewoners. Net als bij de mensen heerst er bij die holenbroeders “woningnood” daarom hangen we vaak nestkastjes op. Hierin wonen graag mezen, roodstaarten, mussen en spreeuwen.

Vaak zie je er een nummer erop staan. In onze bossen worden deze kastjes regelmatig gecontroleerd en genoteerd, wie er in woont, hoeveel jongen er uitvliegen. Hoeveel keer het huisje in 1 jaar bewoond wordt. Vaak worden de nest jongen, voor ze uitvliegen, geringd met een aluminium ringetje met nummer. Over dat vogelringen vertel ik later nog wel eens wat. Kijk nu eens uit naar vogelnesten, kom er niet aan, kijk of voel er niet in. Want dan komt de vogel vaak niet terug, vooral merels worden heel gauw verstoord. Zeker halen we geen nestjes uit. We moeten zuinig zijn op onze vogels. Het aantal vogels vermindert van jaar tot jaar. Pluk ook niet onnodig veel bloemen.

Op de hele natuur moeten we zuinig zijn. Kijk en geniet, maar spaar bloemen, vogels en dieren.

C. van Alphen

+++

Dorst, dynamisch dorp in het groen! Samen met u!

Mededeling 21 april:
De eerste bewonersbijeenkomst met betrekking tot het iDOP, die gepland stond op 18 mei a.s., is door de gemeente Oosterhout uitgesteld. Het is wel de bedoeling om deze bijeenkomst nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. Zodra de nieuwe datum bekend is, zullen wij u hierover informeren op onze website en de buurtsite. U krijgt hiervoor van de gemeente ook nog een uitnodiging (bewonersbrief).

Het is alweer even geleden dat we u op de website van de Dorpsraad (www.dorpsraaddorst.nl) informeerden over het iDOP (integraal DorpsontwikkelingsPlan) onder de titel: ‘Er gebeurt iets in Dorst’. Dat betekent uiteraard niet dat er in de tussentijd niets gebeurd is. Integendeel!

Er is een projectgroep die het iDOP zal begeleiden met daarin de volgende personen: Kamieke van de Riet (ZET, iDOP projectleider), Marieke IJkema (Beleidsmedewerker Welzijn en projectleider bij de gemeente), Martijn Gerards (BRO), Anton Tiggelman (Merites) en vanuit de Dorpsraad: Wilma Broers, José den Ronden en Hans Sprangers.

De dorpsraad heeft aangegeven dat veel bewoners teleurgesteld zijn over de zichtbare resultaten van eerdere onderzoeken en dat het iDOP ook daadwerkelijk iets moet opleveren.

De intentie van de wethouder dhr. Jan Boers is zonder meer dat er met de resultaten van het iDOP wat gedaan wordt, dat het plan ook uitgevoerd gaat worden. Het plan zal echter altijd eerst door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden.

Een eerste bewonersbijeenkomst staat gepland op maandag 18 mei 2009.

Er is heel veel aandacht aan communicatie besteed. Hoe en wat gaan we communiceren met de bewoners van Dorst. Doel is zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het iDOP. Besloten is om vanaf 20 april via posters, de gemeentepagina in Weekblad Oosterhout, de websites van Dorpsraad Dorst en van de gemeente Oosterhout en via een bewonersbrief te communiceren. Hierbij zal duidelijk aangegeven worden wat er op de bijeenkomst van maandag18 mei gaat gebeuren.

ZET en BRO zijn hard bezig met de voorbereidingen van de eerste bewonersbijeenkomst.

Op 2 april hebben we Dorst via een fietsroute aan de leden van de projectgroep gepresenteerd.

Het iDOP kan alleen maar een succes worden als heel veel mensen uit Dorst eraan deelnemen. U hebt de sleutel tot succes in handen! Maak in uw omgeving de mensen op het iDOP attent en probeer zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om naar de eerste bewonersbijeenkomst op maandag 18 mei te komen.

8 april 2009

Anton, Wilma, José en Hans