Maart 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Ook februari ligt weer achter ons. Nu is deze maand net wat korter dan de andere, maar dan nog lijkt de tijd voorbij te vliegen. Carnaval 2009 ligt al weer 2 weken in het verleden. Toch blijft het leuk om hier op terug te kijken. Gelukkig zijn er door diverse Dorstenaren foto’s genomen, zodat het ophalen van herinneringen niet heel moeilijk is. Wat deze foto’s betreft: als u problemen ondervindt bij het bekijken ervan, dan hoor ik dat graag. Ik heb een klein experimentje gedaan, maar voor experimentjes geldt dat niet alles altijd foutloos verloopt.

Voor nu: veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Vasten is weer in. Ik hoorde het pas nog op de radio door een of andere socioloog vertellen. Hij gaf twee redenen aan. Op de eerste plaats maken mensen zich steeds meer zorgen over hun lijn. De meesten hebben daar ook alle reden voor. De welvaart maakt heel veel mensen veel te dik. Dus veertig dagen kalmer aan doen met eten en drinken kan geen kwaad. De tweede reden dat vasten weer in is komt door het goede voorbeeld van de moslims. Zij kennen de ramadan en doen, gelovig of niet, daaraan met velen mee. Van zonsopkomst tot zonsondergang wordt er niet gegeten, niet gedronken en is ook seks verboden. Goed voorbeeld doet volgen en werken aan de lijn is een hot issue vandaag de dag, vandaar dus dat vasten weer in is. Maar dit is natuurlijk niet de uiteindelijke zin en reden van vasten.

Wij katholieken zien de vastentijd als een tijd van voorbereiding op het grootste feest dat we kennen: het paasfeest. Vanouds is deze tijd een tijd van erkenning van gemaakte fouten, van boetedoening, van inkeer en van verzoening. Vanuit ons heilige boek worden ons manieren voorgehouden om in deze tijd extra aandacht aan te geven en dat zijn: het vasten, de aalmoes en het gebed.

Vasten is jezelf iets ontzeggen, is dan ook sterk zijn om de verleidingen van al wat lekker is te kunnen weerstaan. Vasten is weten dat een beetje minder, of misschien wel een stuk minder, ook heel goed kan. Vasten is een heel klein beetje voelen wat zoveel mensen bijna altijd volop voelen: honger. “Vast in alle oprechtheid en onopvallendheid” (Matteüs 6.16), zo geeft Jezus ons in het evangelie mee.

Voorbeelden van vasten: minder eten; sober eten; geen alcohol; niet roken; minder seks; meer gebruik maken van de uitknop van televisie of computer. Minder denken aan je eigen behoeften geeft meer tijd aandacht te schenken aan andermans behoeften.

Het geven van aalmoezen is een logisch gevolg van vasten. Wat je jezelf ontzegt, kun je een ander geven. Bewust vasten kan ons ervan bewust maken dat we moeten geven aan wie veel te weinig heeft of zelfs niets heeft.“En laat je linker hand niet weten wat je rechterhand doet” (Matteüs 6.3). Alweer wijze raad van Jezus in het evangelie.

Voorbeelden van aalmoezen geven: een flinke gift aan de Vastenaktie; meer tijd en aandacht schenken aan mensen die dat hard nodig hebben: zieken, gehandicapten, eenzame mensen, gevangenen, vluchtelingen, mensen vol verdriet; niet alleen geven wat je jezelf ontzegt, maar meer geven dan dat, echt geven dus; nodig eens iemand uit; loop eens binnen bij een ander.

Een derde zaak waaraan we in deze tijd extra aandacht zouden kunnen geven is het gebed, onze manier om met God in contact te blijven. “En als je bid, doe het dan goed, wees niet schijnheilig; God hoort en ziet je toch wel”(Matteüs 5 e.v.), zo houdt Jezus ons voor.

Voorbeelden van gebed: meer aan God denken; vaker naar de vieringen in de kerk gaan; misschien ook weer eens biechten; God danken voor alles wat je hebt en kunt; met al je tekorten en verlangens God onder ogen komen; God erkennen als schepper en behoeder van al het goede; thuis bidden, minstens ‘s morgens en ‘s avonds en ook weer eens voor en na het eten.

Vasten, geven en bidden zijn goede manieren om een tijd van bezinning, inkeer , boete en verzoening vorm te geven. De veertigdagentijd wordt ons gegeven om ons op deze wijze voor te bereiden op Pasen. Een goede en gedegen voorbereiding is nodig om het grootste feest dat we als christenen kennen goed te kunnen vieren. Ik wens u een heilige vastentijd en een zalig paasfeest toe.

Pastor Ton van Balveren 

Vastenactie gestart
Op 1 maart werd in een gezamenlijke startviering in de Mariakerk een begin gemaakt met de vastenaktie in onze regio. Het was een bijzondere en indrukwekkende viering met als thema ‘ruimte scheppen voor een nieuw begin’. Een nieuw begin met name voor mensen in Brazilië, waarop het vastenaktieproject zich dit jaar richt.

De parochies in de regio Oosterhout zullen zich inzetten voor een project in Brazilië waar de lokale boeren en ook de natuur in het nauw worden gebracht door grootschalige sojateelt. Grond wordt op grote schaal onteigend en tropische bossen worden gekapt. In het bisdom Santarem werkt een Çommissie Grondpastoraat’ die, met steun van de Vastenaktie de lokale bevolking juridische hulp biedt bij grondconflicten. Daarnaast vragen de mensen van deze bisdommelijke commissie aan de lokale besturen de sojaproblematiek op de politieke agenda te zetten. Ook zorgen ze voor trainingen en cursussen in landbouw-techniek.

Binnenkort zullen vrijwilligers uit onze parochie het vastenaktiezakje bezorgen en later weer ophalen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw gift is ook zeer welkom op Giro 5850, Den Haag.

Op weg naar één Parochie
Begin vorige maand liet de Projectgroep Samenwerkingsverband Oosterhout een persbericht uitgaan over de stand van zaken betreffende het werken aan de totstandkoming van één parochie in onze regio. Alle huidige kerkbesturen en ook alle pastores onderschrijven de noodzaak om samen te gaan. Het persbericht werd keurig overgenomen door Weekblad Oosterhout, maar kwam wat verkrampt in BN-De Stem terecht. Omdat het belangrijk is dat iedereen goed weet hoe de stand van zaken is, volgt hierbij de letterlijke tekst van het persbericht.

Persbericht samengaan parochies in Oosterhout
Wat vooraf ging
Sinds maart 2008 bereidt de projectgroep Samenwerkingsverband Oosterhout een samengaan voor van alle katholieke parochiebesturen in Oosterhout en de kerkdorpen. De projectgroep heeft sindsdien met de afzonderlijke parochiebesturen en het pastorale team gesproken. Vervolgens zijn op 27 augustus 2008 de resultaten ervan voorgelegd tijdens een bijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig waren. Bemoedigend is dat alle besturen en pastores de noodzaak onderschrijven om samen te gaan. In verschillende Oosterhoutse media is over dit proces van samengaan reeds eerder gemeld.

Voortgang
Ruim vijf maanden later is het tijd voor een voortgangsrapportage!

Stappenplan
Op 2 december 2008 hebben de projectgroep en afgevaardigden van de parochiebesturen over het voorgestelde stappenplan overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het bisdom. Inmiddels heeft de bisschop het stappenplan goedgekeurd en dit betekent dat de projectgroep uiterlijk 1 juli 2009 de parochiebesturen rapporteert over haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Deze eindrapportage bevat in ieder geval toekomstgerichte hoofdstukken over een pastoraal plan, een gebouwenplan, een personeelsplan en een bestuurlijk, organisatorisch en administratief plan. Na goedkeuring door de besturen vragen zij aan de bisschop om zich samen te mogen voegen.

Pastoraal plan
Het team van pastores werkt hard aan het ontwikkelen van een pastoraal plan. De projectgroep bezoekt regelmatig deze bijeenkomsten om samen met de pastores over de inhoud ervan na te denken. Binnenkot ontvangen de besturen een uitnodiging van de stuurgroep om samen met de pastores over het pastoraal plan voor de nieuwe parochie te spreken.

Financiën
De stuurgroep is ver gevorderd met de inventarisatie van de financiële middelen. Bij de betrokken parochiebesturen worden nog enkele financiële verdiepingsvragen uitgezet.

Gebouwen
De projectgroep heeft het bisdom gevraagd om inlichtingen over de staat van onderhoud van de kerkgebouwen en pastorieën in Oosterhout en de kerkdorpen.

Organisatie
Een tweede concept van een bestuurlijk, organisatorisch en administratief plan staat op de eerstvolgende agenda van de projectgroep.

Caritas en diaconie
Nu heeft elke parochie nog een eigen caritasinstelling. Deze beheert geld en ondersteunt daarmee allerlei objecten en ‘goede doelen’. Eén grote parochie wil ook zeggen dat er één caritasinstelling moet komen. In Oosterhout is al geruime tijd een werkgroep diaconie actief. Deze groep is samengesteld uit leden van de bestaande parochies en werkt ook samen met andere kerkgenootschappen. De diaconie richt zich, dichtbij en veraf, op de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Op 21 januari 2009 waren de leden van de caritasinstellingen en werkgroep diaconie op uitnodiging van de projectgroep bij elkaar.

Centraal stond de vraag op welke manier de caritasinstelling van de nieuwe parochie en de werkgroep diaconie in de toekomst kunnen samenwerken. Om dat in beeld te brengen is een nieuwe bijeenkomst afgesproken.

Namens de projectgroep, Walther Halters, 2 februari 2009

Pastor Adrie Lint vertrokken
Op 7 en 8 februari jl. werd in de Corneliuskerk van Den Hout en in de Mariakerk in Oosterhout afscheid genomen van pastor Adrie Lint. Na amper drie jaar in onze regio gewerkt te hebben leek het hem beter elders een taak te aanvaarden. Per 1 maart heeft de bisschop hem benoemd als pastoraal werker in de Nazaretparochie in Breda. Wat dit betekent voor de personeelsvoorziening in onze regio is binnenkort onderwerp van gesprek tussen pastoresteam en bisdomleiding.

Bisdombedevaart naar Lourdes
Van 20 tot 28 mei vindt de bisdombedevaart naar Lourdes plaats onder de pastorale leiding van bisschop van den Hende. Achter in de kerk ligt informatiemateriaal. U kunt zich ook telefonisch laten informeren door Arwen Meulenbroek, bereikbaar op het bisdomkantoor, telefoon: 076- 5223444.

Vieringen Goede Week en Pasen
Zondag 5 april, palmzondag
11.00 uur: eucharistieviering, gezinsviering met palmwijding en met de presentatie van de aanstaande eerste communicantjes m.m.v. het jongemeidenkoor.
Voorganger: pastor Ton van Balveren.

Donderdag 9 april, witte donderdag
19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.
Voorganger: pastor Ton van Balveren.

Vrijdag 10 april, goede vrijdag
19.00 uur: avondwakeviering rond het kruis ter herdenking van lijden en sterven van Jezus m.m.v. het gemengd koor.
Voorganger: pastor Ton van Balveren.

Zaterdag 11 april, paaszaterdag
21.00 uur: paaswake rond licht en water en met het vieren van de eucharistie m.m.v. het gemengd koor.
Voorganger: pastor Ton van Balveren.

Zondag 12 april, paaszondag
11.00 uur: eucharistieviering, gezinsviering op paasmorgen rond licht en water en met het vieren van de eucharistie m.m.v. het jongemeidenkoor.
Voorganger: pastor Ton van Balveren.

Maandag 13 april, tweede paasdag
geen viering

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Bestemmingsplan “partiële herziening Buitengebied Natuurcompensatie Galgenveld”
Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan “partiële herziening Buitengebied Natuurcompensatie Galgenveld” vast te stellen. In het bestemmingsplan wordt het te compenseren verlies aan natuurwaarden, dat zal optreden bij de reconstructie van het zuidelijk deel van de Bredaseweg, juridisch en planologisch vastgelegd.

Energievisie de Contreie
Burgemeester en wethouders willen voor de Contreie komen tot een EPL (energieprestatie van een hele wijk) van 8,0. Een dergelijke ambitie past bij het nieuw klimaatprogramma, waarmee het college in november van vorig jaar akkoord is gegaan en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het landelijke aangescherpte klimaat- en energiebeleid. Om die milieudoelstelling voor een belangrijk deel te realiseren opteert het college voor een collectieve duurzame energievoorziening.

Actualisatie parkeerbeleid
Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen de kaders vast te stellen voor de actualisatie van het parkeerbeleid. Met het oog op de bestuurlijke ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad te verbeteren, is het nodig om nadrukkelijk bij het parkeerbeleid stil te staan. Daarnaast geven ook de conclusies en aanbevelingen uit de onlangs gehouden evaluatie van het parkeerbeleid aanleiding voor deze actualisatie.

Actualisatie leerling-prognoses plan van scholen 2009-2012
Het college gaat de gemeenteraad vragen geactualiseerde leerling-prognoses voor de periode 2009-2012 vast te stellen. Actualisatie is nodig omdat in de procedure voor een nieuwe openbare school in De Contreie gebleken is dat bij het opstellen van de leerlingenprognoses is uitgegaan van een verkeerde berekeningsmethode. Om die reden heeft het ministerie van Onderwijs nog geen goedkeuring gegeven aan het plan. Dit overigens landelijk voorkomend probleem, waarvoor aangepaste wetgeving in de maak is, vraagt om een technische reparatie.

Verlenging werkingsduur ‘Verordening Starterslening”
Het college zal de gemeenteraad voorstellen om de werkingsduur van de ‘Verordening Starterslening’ met terugwerkende kracht met een jaar te verlengen tot 1 januari 2010. De werkingsduur van de verordening is gekoppeld aan de looptijd van de Woonvisie. Nu de werkingsduur van de Woonvisie is verlengd tot eind dit jaar, moet ook de verordening worden verlengd omdat anders geen startersleningen meer verstrekt kunnen worden. Het college stelt de raad verder voor om de maximale verwervingskosten van een woning die onder de werking van de starterslening valt te verhogen van € 210.000 naar € 230.000.

Voortgang cultuurnota
B. en w. hebben naar aanleiding van de opiniërende behandeling van de Cultuurnota in de raadsvergadering van januari besloten om het museumbeleid los te koppelen en apart aan de gemeenteraad voor te leggen. De raad heeft gevraagd om een nadere toelichting op en uitwerking van het museumbeleid. Omdat een uitgewerkt museumbeleid van invloed is op de ontwikkeling en verbouwing van de Zandheuvelschool en het college daarmee conform de afspraken uit het collegeakkoord snel aan de slag wil, is voor deze loskoppeling gekozen. B&W willen het museumbeleid in de vergadering van april aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen. De uitkomsten van die besluitvorming zullen worden meegenomen en verwerkt in de geactualiseerde Cultuurnota, die vervolgens ter vaststelling naar de raad gaat.

Herontwikkeling Van Oldeneellaan (Slotjes-Midden)
Cires en samenwerkingspartner AM Wonen willen aan de Van Oldeneellaan 36 koopwoningen realiseren. Het bouwplan wijkt af van het geldende bestemmingsplan, maar past wel volledig in het stedenbouwkundig plan voor Slotjes-Midden. B. en w. hebben besloten om een vrijstellingsprocedure te starten om het bouwplan mogelijk te maken. Voor het bouwplan is tevens een ontheffing hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder nodig in verband met de geluidsbelasting op de nieuwe woningen als gevolg van het wegverkeer. Ook die procedure zal worden opgestart.

Bouwaanvraag Parallelweg 30 te Dorst
Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan een plan voor het herbouwen van de vervallen woning aan de Parallelweg 30 in Dorst, mits wordt voldaan aan de bepalingen van het bestemmingsplan ten aanzien van goot- en nokhoogte.

Verlenging borgstelling Goederenbank De Baronie
Het college heeft besloten om de borgstelling ten behoeve van de Goederenbank De Baronie te verlengen tot 31 maart 2010. De gemeentelijke borgstelling maakt het mogelijk dat de goederenbank gebruik maakt van een pand aan de Kanaalstraat. Daarnaast hebben b. en w. besloten voor 2009 een subsidie van € 5.000 beschikbaar te stellen, aanvullend op de financiële steun die de Goederenbank ontvangt van Cires en WSG Het college heeft ten slotte besloten met de goederenbank in gesprek te gaan over een mogelijke samenwerking. Een dergelijke samenwerking kan bijdragen om het niet-gebruik van minimavoorzieningen terug te dringen.

Maatregelen om geluidsoverlast milieustraat te verminderen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot een aantal maatregelen om de geluidsoverlast van de milieustraat te verminderen. Zo zullen voortaan alle bedrijfswagens worden geweerd, tenzij men in het bezit is van een op het stadhuis te verkrijgen ontheffing. Voorts zal een geluidsscherm aan de zuid- en oostzijde worden aangebracht.

Defecte verlichting
Zeven weken zijn we verstoken geweest van straatverlichting in een gedeelte van de Dennenlaan / Pastoor den Rondestraat /Lijsterbesstraat en de Ribesstraat. Vele telefoontjes naar de gemeente en Essent brachten niet de oplossing. Indringende schriftelijk vragen van de fractie van Gemeentebelangen aan het College brachten het een en ander op gang. Kort nadat de vragen waren aangekomen op het gemeentehuis was Essent met vier of vijf voertuigen en technici aanwezig om het euvel te verhelpen. De boosdoener was een buis om de hoogte van de grondwaterstand te meten die een kabel had geraakt en beschadigd. De sociale veiligheid was hier in het geding en daar blijft de gemeente verantwoordelijk voor. De antwoorden op de vragen houdt U van mij tegoed.

Zeecontainer in Dorst
De gemeente is voornemens om aan de Gen. Maczekstraat een zeecontainer te plaatsen die kan gaan dienen als onderkomen voor de aldaar voetballende jeugd. De omwonende zijn (terecht) angstig dat dit bouwsel ook andere jongeren aantrekt die mogelijk dan weer tot overlast gaan zorgen. Door de fracties van het CDA / SP en Gemeentebelangen vertegenwoordigd in de gemeenteraad zal op 24 maart 2009 een motie worden ingediend om de zeecontainer niet te plaatsen in de buurt van kinderspeelplaatsen en woningen voor ouderen. Er zal worden aangedrongen op overleg met de betrokken omwonenden. De uitslag van de stemming in de raad houdt U van mij tegoed.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Het was weer carnaval. Mooie optocht met echt canavalsweer.
Op bijgaand prentje weer nieuws uit Dorst want de toekomstige uitbaters van Spoortstraat 63a trakteerden de optochtkijkers op een gratis hapje om de kou te verdrijven. Annemieke Broeders, ons nog bekend van de Roskam in vroeger dagen, met haar man Peter gaan het restaurant Sky Wok nieuw leven inblazen. De Wok formule bleek in Dorst blijkbaar niet aan te slaan. De naam De Horsten is gekozen omdat daar de naam Dorst uit gegroeid zou zijn? Het wordt dus weer een zaak als vanouds. Café en ook bruiloften en partijen. We wensen het echtpaar veel succes!!

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

We hebben weer mooie plekjes in ons durpke Dorst!

Vele jaren heeft het cachot op het Kapelerf erbij gestaan als een ruïne. Na veel inspanningen en zoeken naar geld voor een opknapbeurt ziet het er weer prachtig uit. Een aanwinst voor ons durpke. Nu nog een goede gebruiker/beheerder en de toekomst van dit monument is verzekerd.

Ook het Dorpsplein heeft een opknapbeurt gekregen. De afvalbakken zijn vervangen door nieuwe (het omhulsel) De kleur is verandert van geel naar groen. Past beter bij het plein en zijn niet zo opvallend aanwezig. De banken hebben nieuwe zittingen gekregen (kunststof) en hebben daardoor een wat mooiere uitstraling.

De bloembakken zijn ontdaan van de oude zomerplanten, de vaste planten zijn gesnoeid en winterviolen en voorjaarbloeiers zijn erin geplant. Het ziet er weer mooi uit. De gemeente heeft de toezegging gedaan dat we twee keer per jaar de benodigde planten en potgrond mogen bestellen bij van Wezel en de rekening mag vervolgens naar de gemeente. We gaan het netjes houden (Louis Volders en Els Hoosemans bedankt).

Wat we niet willen , dat zijn donkere en onveilige plekken in ons durpke. Dat de straatverlichting in een aantal straten gedurende vier weken niet brand mag niet voor kunnen komen. Telefoontjes, brieven, vragen aan het College, niets mocht er helpen. Essent, de netbeheerder is wat nu wel duidelijk is geworden een log en onwerkbaar lichaam. Je krijgt niemand te spreken en over het oplossen van een storing doen ze maar dan maar liefst vier weken of meer over. Bar en boos.

Een hangplek in een zeecontainer, willen we dat bij een speelvoorziening? Laat je stem horen en reageer via de Dorpssite van Dorst of bel me 0161-412127.

Met vriendelijke groeten, Walther Hoosemans

+++

Schriftelijke vragen m.b.t. straatverlichting in Dorst

Geacht College,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Sinds bijna vier weken (vanaf 19 januari 2009) is een groot gedeelte van Dorst (Dennenlaan / Pastoor den Rondenstraat / Ribesstraat) verstoken van een goed werkende straatverlichting. In de genoemde straten is gelegen de Basisschool Marcoen – Dorpshuis de Klip en vele particuliere woningen. Vele van de genoemde bewoners, doch ook de directie van de basisschool en het bestuur van het Dorpshuis de Klip heeft hierover contact opgenomen met de gemeente Oosterhout en de netbeheerder. De woordvoerder van de gemeente Oosterhout verwijst de bewoners naar de netbeheerder, die vervolgens op haar beurt de bewoners terug verwijst naar de gemeente Oosterhout. De woordvoerder van de gemeente Oosterhout geeft aan dat wat zich boven de grond bevindt de verantwoording is van de gemeente en al wat zich onder de grond bevindt de verantwoording is van de netbeheerder. Bij de netbeheerder heeft volgens de woordvoerder straatverlichting geen prioriteit. De veiligheid van personen (persoonlijke veiligheid) en goederen (inbraken) in het publieke domein zijn hier in geding en de gemeente dient hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor een adequate straatverlichting die de bewoners en bezoekers van de genoemde instellingen het gevoel van veiligheid geven. Vele bewoners en bezoekers gaan in de avonduren niet de straat op, vanwege het gevoel van onveiligheid. Daarbij is tevens aan de orde de veiligheid van het lopen in het openbare publieke domein (straten en trottoirs) losliggende straatstenen e.d.

Gelet op de veiligheid van de inwoners in Dorst stellen wij onderstaande vragen waar wij gaarne binnen de daarvoor gestelde termijn een antwoord op willen hebben:

  • Is het College op de hoogte van het feit dat de straatverlichting al vier weken in de genoemde straten/wijk niet werkt, en zo ja
  • Waarom is de gemeente Oosterhout tot op heden niet daadwerkelijk in actie gekomen om de veiligheid van de bewoners en bezoekers te waarborgen
  • Heeft de gemeente Oosterhout bij de netbeheerder aangedrongen op een snel herstel van de straatverlichting en zo ja
  • Wat is de reden dat de straatverlichting na vier weken nog steeds niet in orde is
  • Welke stappen gaat het College alsnog ondernemen om hun bezorgdheid uit te spreken over de veiligheid en dan vooral in de genoemde straten/wijk
  • Indien er alsnog stappen worden ondernomen, worden wij hiervan graag z.s.m. op de hoogte gebracht.
  • Worden de bewoners en instellingen op de hoogte gehouden van de vorderingen die door de gemeente Oosterhout en de netbeheerder worden genomen.

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
W.P.J.M. Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen

+++

Op zoek naar diersporen in Boswachterij Dorst

Op zaterdag 14 maart om 10.00 uur kunt u samen met een gids van Staatsbosbeheer wandelen in boswachterij Dorst. De startplaats is bij informatiepaneel Staatsbosbeheer op de parkeerplaats bij Gasterij ‘de Seterse Hoeve’, Vijfeikenweg 56 (hoek Ketenbaan), 4903 RK Oosterhout. Kosten: € 2,00 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen tot 12 jaar.

Speuren naar dieren en dierensporen is altijd spannend! Welke dieren leven er eigenlijk, wat doen ze en wat eten ze. Er leven veel dieren in boswachterij Dorst, maar meestal laten ze zich niet zien. Ze zijn er wel en verraden zich door de sporen die ze achter laten. Ook grote dieren willen zich wel eens verstoppen. Maar waar doet een Schotse Hooglander dat? Ga mee op pad en laat je verrassen. Vergeet uw fototoestel niet!

Voor meer informatie: Staatsbosbeheer, Sonja Vrijenhoek 076-5646640 of s.vrijenhoek@staatsbosbeheer.nl

+++

Uit het Wando Journaal van juli 1970

Betekenis bijen voor de mens
Bijen leveren honing en was.
U hebt allemaal wel eens gezien, dat een bij aanvliegt op een bloem, er in kruipt en na korte of lange tijd er weer uitkomt en wegvliegt. Sommige bloemen scheiden in kleine knobbeltjes – kliertjes honing of eigenlijk is het geen honing maar zeer dun suikerwater. Dat dunne suikerwater is de nectar. Deze nectar heeft zeer vaak een speciale geur. Denk maar aan rozen, anjers, kamperfoelie, reseda. De bijen zuigen deze nectar op in hun honingmaag. Is deze vol dan vliegen ze terug naar huis. In de eerste de beste lege cel storten ze nectar uit en vliegen weer haastig uit. De huisbijen halen deze nectar op en dikken het vocht in tot het stroopdik is en heet dan honing. Deze honing wordt opgestapeld achterin boven in kast of korf. Is de cel vol dan komt er een wasdekseltje op. Dit wasdekseltje sluit de honing luchtdicht af en voorkomt het verzuren van de honing. Oudtijds was de honing voor de mens het enige zoetmiddel. Wilde men spijs zoet maken dan werd honing toegevoegd. Pas later leerde men de rietsuiker kennen en na de Napoleontische tijd bietsuiker. Dat zijn nu onze zoetmiddelen. Honing is nu eigenlijk een lekkernij op beschuit of boterham. Honing ontleent zijn waarde aan de suiker. Suiker levert in ons lichaam warmte en energie (kracht in de spieren). Bovendien kan er vet uit gevormd worden. Suiker wordt snel in het bloed opgenomen, honing nog sneller dan suiker. Renpaarden geeft men tussen de rennen suikerklontjes, ook sportlui gebruiken tijdens de sport en training suikerklontjes, om snel nieuwe energie op te wekken. Sommige mensen kennen aan honing bijzondere geneeskracht toe voor allerlei kwalen. Het wetenschappelijk onderzoek heeft geleerd, dat dit niet juist is. Suiker bevat inderdaad ijzer-magnesium-kalk-fosfor en andere zouten maar in zo gering gehalte dat hier geen geneeskracht aan kan worden toegeschreven. Door het ijzer zou honing bloedarmoede genezen. Ook bevat honing allerlei vitaminen, maar in zo geringe hoeveelheid dat ook hierdoor geen genezende werking kan optreden. Bij werkelijk vitaminetekort of bij voorkoming van vitaminetekort helpen tabletjes beter en sneller.

Het tweede product is was. Was krijgt men door de raten met korf of kast te smelten. Zuivere bijenwas is geel. Door bleken wordt was wit. In de Middeleeuwen en nog ook in latere tijd speelde was een veel grotere rol in het mensenleven. Heel lang waren kaarsen het enige middel om het huis te verlichten. Vooral de kloosters en kerken hadden veel was nodig. Boeren die van kloosters land huurden konden de pacht met was voldoen. Later leerde de mens ook olie gebruiken voor verlichting en verloor was al voor een deel zijn betekenis als verlichtingsmiddel. Petroleum, lichtgas, mijngas, elektriciteit hebben de kaars als verlichtingsmiddel geheel verdrongen. Bovendien zijn de meeste kaarsen thans ook niet van bijenwas maar van aardwas (stearine of paraffine) bijproducten van de zuivering van aardolie. Alleen in de Rooms-katholieke kerk moeten de kaarsen op het altaar nog steeds van bijenwas zijn.

Doordat de honing en was hun betekenis in de mensenhuishouding verloren ging de bijenhouding geleidelijk sterk achteruit. In de oude tijd was bijen houden een beroep, een vak, een kostwinning. In de middeleeuwen waren op het dorp meestal de, mulder (molenaar) en de bijenhouder (bieboor of imker) de meest welgestelde mensen. Nu wordt alleen nog bijen gehouden als liefhebberij of hobby. En het aantal bijenhouders neemt nog steeds af. Dit komt omdat de drachtplanten sterk verminderd zijn. Vanouds was de heide de plant waar de bijen de meeste honing haalden. Er is praktisch geen hei meer. Andere goede honing- of drachtplanten zijn koolzaad, het fruit, framboos en witte klaver. Maar al zouden bijen ons geen honing of geen was leveren, dan kunnen we ze toch niet missen in verband met de bestuiving van de bloemen.

C. van Alphen

+++

Resultaten Amnesty International collecte 2009 in Dorst

Van 9 tot en met 14 februari hebben wij in Dorst gecollecteerd voor Amnesty International. Wij hebben het collecteren, ondanks het slechte weer, met veel plezier gedaan en zijn er bovendien in geslaagd in 5 dagen praktisch geheel Dorst te bereiken! Voor het overgrote deel hebben we erg positieve reacties ontvingen (“natuurlijk geef ik” en “veel succes”). De naamsbekendheid en het doel van Amnesty International blijken goed bekend.

Dit jaar heeft de collecte in Dorst een bedrag van € 773,79 opgeleverd en daarvoor willen wij iedereen van harte bedanken.

Voor meer informatie over Amnesty International: www.amnesty.nl

Huub Braeken en Hans Sprangers

+++

Buurtsite Dorst op stoom

Beste inwoners van Dorst,
Ons dorpje is een echte “Doe-site” rijker. Een site waar dorpsbewoners elkaar leren kennen, nieuws en foto’s uitwisselen, samen dingen organiseren, het verenigingsnieuws delen en hun mening delen met elkaar.

In december 2008 zijn we van start gegaan om Dorst aan elkaar te knopen met behulp van een nieuwe site. Want in Dorst gebeurt veel meer dan wij denken. Er zijn al veel activiteiten waar we aan mee kunnen doen maar waar we het bestaan (nog) niet van weten. En dat kan anders, vandaar de start van de dorpsite Dorst. Onze teller betreffende het aantal deelnemers staat al op 160 en is snel groeiende. Vooral de mond op mond reclame doet zijn werk goed en we proberen zelf pro-actief te zijn. Onze doelstelling is om binnen twee jaren ongeveer 60 % van Dorst te bereiken via de dorpssite.

“Is deze site dan geen bedreiging voor Nieuws uit Dorst?” is de vraag die we een aantal malen gehoord hebben en natuurlijk onszelf ook gesteld hebben. Het antwoord is een volmondig “Nee”. Onze site is er op gericht om mensen met elkaar in contact te brengen en op deze manier samen actief te zijn. Nieuws uit Dorst voorziet in een andere informatiebehoefte. Juist de webmaster van NUD heeft gevraagd een stukje in te sturen en onze leden worden ook gewezen op de mogelijkheden van NUD. We zijn dus aanvullend zijn op elkaar.

De mogelijkheden van de dorpssite zijn teveel om op te nemen en dus nodig ik u uit om eens te surfen naar www.buurtsite.net/dorst. Nadat u zich geregistreerd heeft kunt ook u kennis maken met de vele mogelijkheden van de site en onder andere genieten van de foto’s van de carnavaloptocht 2009, de discussie volgen rondom de her/doorstart van de Kaszah, mee kunt stemmen op stellingen, inschrijven op de oproep van Cees vd Wouw om een handje te helpen met Koninginnedag en nog veel meer.

Mocht u op voorhand al vragen hebben schroom niet om met een van de drie sitemanagers contact op te nemen. Dit zijn Maria Heijneman, Maria vd Wijngaard en ondergetekende Ton vd Velden. U weet ons vast wel te vinden.

Tot ziens op de Buurtsite Dorst, want de Dorpssite, die is echt van en voor Dorst, meldt u dus aan!

Ton van der Velden (namens sitemanagement)

+++

T.V. Tendo viert feest

Op 28 maart aanstaande viert T.V. Tendo een feestje! Na ruim 35 jaar gespeeld te hebben op het aloude gravel is het tijd geworden voor een modernere ondergrond. T.V. Tendo heeft – in navolging van veel andere tennisverenigingen in de regio – gekozen voor het zogeheten “SmashCourt”. Deze ondergrond bestaat uit rode kunststof korrels die op hun plaats worden gehouden door een daaronder gelegen mat. Het resultaat lijkt verdacht veel op de ondergrond van gebakken klei waaruit gravel bestaat. Het heeft echter eigenschappen die het mogelijk maken ook met slecht weer en in de winter door te blijven tennissen. Een van de eisen van deze tijd waarin leden het fijn vinden om langer door te spelen in het voor en najaar. Daarnaast heeft een SmashCourt baan minder onderhoud nodig dan een gravelbaan.

In de afgelopen maanden heeft aannemer Arcadis – gesteund door de accomodatie commissie en een aantal vrijwilligers – niet stilgezeten. Het park aan de Sparrenlaan te Dorst heeft een behoorlijke opknapbeurt gehad. In 2008 is al nieuwe verlichting aangelegd. In de eerste maanden van 2009 is daar de oplevering van de nieuwe banen én een extra mini-baan voor de jeugd aan toegevoegd.

De feestdag op 28 maart zal worden gevuld met de officiële opening van de banen, tennis-toernooitjes, een clinic rolstoeltennis, een receptie en een afsluitende feestavond. Een en ander zal worden omlijst met muziek. Met name de clinic rolstoeltennis belooft iets bijzonders te worden. Nederland is namelijk één van de sterkste landen ter wereld op het gebied van rolstoeltennis. Op 28 maart geven Korie Homan en Ronald Vink acte de présence aan de Sparrenlaan te Dorst. Korie is de huidige nummer 2 van de wereldranglijst bij de dames en winnares van de zilveren medaille op de Olympische Spelen. Ronald is de nummer 11 op de wereldranglijst bij de heren en de nummer 4 van de Spelen.

Na de demonstratie van wat rolstoeltennissers allemaal kunnen – bijeengepraat door een terzakekundige speaker – zullen een achttal Tendo leden hetzelfde proberen in speciaal hiervoor aangerukte rolstoelen. De clinic wordt gegeven van 14:00 uur tot 15:30 uur. We zijn benieuwd.

Ook aan de jeugdleden is gedacht. Zij hebben ’s ochtends hun eigen officiële opening van de nieuw aangelegde mini-baan. Daarna zal er door de jeugdleden worden getennist in verschillende toernooivormen en van een lunch worden genoten.

Het programma:
10:30 – 11:00 Officiële opening van de minibaan door jeugdleden en voorzitter jeugdcommissie
11:00 – 13:00 Toernooivormen voor de jeugdleden (w.o. minibaan toernooi, handicap toernooi…)
13:00 – 14:00 Disco-show en lunch, afgesloten met ijs
14:00 – 15:30 Clinic en demonstratie rolstoeltennis
15:30 – 16:00 Optreden fanfare St. Joris
16:00 – 16:30 Officiële opening van de nieuwe banen
16:30 – 18:30 Receptie met hapje en drankje, onderbroken door:
18:00 – 18:30 Trekking van de loterij
19:00 – 23:30 Feestavond met buffet en disco-show