Februari 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er weer op. Het is in januari inderdaad behoorlijk koud geweest, maar het ergste hebben we nu weer gehad. We kunnen dus weer volop vooruit kijken naar betere tijden (lees: hogere temperaturen), getuige onder andere het stukje “Lente” dat deze editie herbergt.

Verder ben ik uiterst content met de inhoud van deze editie, die maar liefst 19 stukjes telt! Weliswaar met een enkel stukje dat ook al in een vorige editie stond, maar dan nog. Bovendien heb ik nog wat gebruiksgemak geïmplementeerd. Onderaan elke pagina bevindt zich nu ook een knop om naar de vorige, dan wel volgende pagina te gaan. Scheelt weer wat scrollen en wat zoeken.

Voor nu: veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Congressen in feestjaar
In 2009 heeft Oosterhout 200 jaar stadrechten. In dit feestjaar worden diverse festiviteiten georganiseerd. Het college heeft besloten om in het feestjaar zes landelijke congressen in Oosterhout te houden. Het gaat om drie bestaande congressen en drie zelf te organiseren congressen

Vrijliggende fietspaden Europaweg en Beneluxweg
B. en w. hebben besloten dat de Europaweg en de Beneluxweg vrijliggende fietspaden met rood asfalt krijgen. Deze maatregelen vloeien voort uit het Masterplan Fiets, waarin de gemeente zich ten doel heeft gesteld van Oosterhout een fietsvriendelijke stad te maken.

Goedkeuringsbesluit provincie bestemmingsplan Zwaaikom
B. en w. hebben besloten het college van gedeputeerde Staten van Noord Brabant te verzoeken om een nieuw goedkeuringsbesluit te nemen over het bestemmingsplan Zwaaikom. Dit is een belangrijke stapvoor de ontwikkeling van het project Zwaaikom. Het nieuwe goedkeuringsbesluit is nodig omdat de Raad van State had verzocht om het bestemmingplan Zwaaikom op onderdelen nader te motiveren. Deze motivering is nu gereed.

Toegankelijkheid openbare gebouwen
Uit onderzoek is gebleken dat niet alle openbare gebouwen in Oosterhout voldoende toegankelijk en/of bruikbaar zijn voor alle mensen en vooral voor mensen met een functiebeperking. Het college is van mening dat iedereen in Oosterhout moet kunnen meedoen aan de samenleving en heeft besloten om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare gebouwen in de gemeente op orde te brengen.

Actualisering minimabeleid
Het college heeft de geactualiseerde nota ‘Minimabeleid’ vastgesteld. De nota wordt voor opiniërende behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In de nota is ‘meedoen’ het speerpunt. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan participatiemogelijkheden voor kinderen. Het minimabeleid moet het voor mensen met een laag inkomen mogelijk maken om mee te kunnen doen aan de Oosterhoutse samenleving.

Nieuwe aanbieder gemeentegids
Het college heeft besloten om voor 2010 een nieuwe uitgever te kiezen voor de gemeentegids. Met de keuze van een nieuwe uitgever zal ook de opzet van de gids wijzigen.

Onderzoek uitgaansgebied
Het college heeft ingestemd met een onderzoek naar het veiligheids-, uitgaans- en vestigingsklimaat in het Oosterhoutse uitgaansgebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. Op basis van de analyse worden aanbevelingen geformuleerd die moeten helpen om het Oosterhoutse uitgaansgebied (economisch) aantrekkelijker te maken. Vanzelfsprekend dient er een goede balans te zijn tussen uitgaan, veiligheid en leefbaarheid. Een toezegging tot dit onderzoek werd gedaan in de gemeenteraadsvergadering van december jl.

Vaststelling grondprijzen 2009
Het college heeft de grondprijzen voor 2009 vastgesteld. Het college gaat uit van marktconforme grondprijzen. De prijzen van huur- en koopwoningen lopen in de pas met de prijsgrenzen van de stedelijke regio Breda -Tilburg.

Prijsklassen nieuwbouwwoningen
Het college heeft de prijsklassen voor nieuwbouwwoningen vastgesteld. De prijsklassen lopen in de pas met de prijzen in de stedelijke regio Breda-Tilburg.

Buurtgericht werken
B. en w. hebben besloten om burgers meer te gaan betrekken bij de inrichting van hun directe leefomgeving. Hiervoor is een implementatieplan opgesteld.

Uitbreiding aantal huwelijkslocaties
Het college heeft besloten om met ingang van 1 februari 2009 het aantal huwelijkslocaties in Oosterhout uit te breiden. Vanaf die datum is het mogelijk om te trouwen in een locatie naar keuze.

Tracéstudie oostelijke en westelijke rondweg
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van de tracéstudie die is uitgevoerd naar de kansen en bedreigingen van een oostelijke en westelijke rondweg. Het college heeft geconstateerd dat de voordelen van de westelijke rondweg niet opwegen tegen de nadelen. Er wordt besloten om in de uitwerking van De Contreie en het landschapspark Oosterhout-Breda geen rekening gehouden met een westelijke rondweg.

Cameratoezicht in de werkomgeving
Het college van burgemeester en wethouders heeft een protocol vastgesteld voor cameratoezicht in de werkomgeving. Een dergelijk protocol is nodig in voorbereiding op de mogelijke invoering van cameratoezicht in gemeentelijke gebouwen. Als de Ondernemingsraad heeft ingestemd met het protocol, zal verder onderzocht worden of, waar en hoe cameratoezicht zal worden toegepast.

Start bouw huisvesting brandweer
Op 11 februari a.s. zal het officiële startsein worden gegeven voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne.

Beslissing op bezwaarschriften
Het college heeft op advies van de commissie Abw een aantal bezwaarschriften ongegrond verklaard. Het betreft bezwaren tegen het afwijzen van planschadevergoeding in verband met de bouw van een nieuw woon-zorgcomplex op de hoek Abdis van Thornstraat/Strijenstraat; tegen het weigeren van een lichte bouwvergunning voor het vergroten van dakkapellen op een woning aan de Vrijheidstraat; en tegen het verlenen van een velvergunning voor twee bomen aan de Leverstraat in Dorst. Een bezwaar tegen het weigeren van een lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een carport/overkapping aan de Lorentzlaan is gegrond verklaard. Het weigeringsbesluit blijft echter met aanvulling van de motivering in stand.

Reguliere horeca en carnaval
De burgemeester heeft de sluitingstijden voor de horecabedrijven tijdens carnaval vastgesteld. Van donderdag 19 tot en met maandag 23 februari geldt voor de “natte horeca” een sluitingsuur van 02.00 uur en voor de “droge horeca” 03.00 uur. Op carnavalsdinsdagavond moeten alle horecabedrijven om 24.00 uur sluiten in verband met de start van aswoensdag.

Brief aan raad over afwijzing initiatief uitvaartcentrum/crematorium Veerseweg
Burgemeester en wethouders gaan de raad per brief informeren over de achtergronden van het besluit om geen medewerking te verlenen aan het initiatief tot vestiging van een uitvaartcentrum/ crematorium aan de Veerseweg.

Nieuwe banken / afvalbakken en planten in de bloembakken op het Dorpsplein
De gemeente heeft de planken van de banken op het Dorpsplein vervangen door kunststof elementen. Tevens zijn de afvalbakken vervangen. De bloembakken worden nog opgeknapt (nieuwe planten en bloemen). De roosters rondom de bomen zijn voorlopig weggehaald. Deze vormde een gevaar voor de wandelende en fietsende passant. Scherpe randen staken boven de grond uit. De bestrating die opgedrukt wordt door de wortels van de bomen, wordt opnieuw bestraat.

Motie Kaszah en voorzieningen in de kerkdorpen
Gemeentebelangen heeft tijdens de raadsvergadering van 20 en 21 januari 2009 twee moties ingediend. De 1e motie had betrekking op de heropening van de Kaszah en de 2e motie had betrekking op de voorzieningen in de kerkdorpen in zijn algemeenheid en Dorst in het bijzonder.

Ook in de bijdrage bij de behandeling in de raadsvergadering van de cultuurnota heeft Gemeentebelangen van zich laten horen. De wethouder (Carla Bode) en een aantal ambtenaren komen naar Dorst om ter plaatse te kijken naar het huidige gebouw aan het Kapelerf en vervolgens in overleg met de jeugd en ondersteuners wat de toekomstige mogelijkheden zijn.

Woningbouw en omleiding Provincialeweg N 282 in Dorst
In het tweede kwartaal van 2009 begint de bestemmingsplanprocedure die woningbouw in Dorst mogelijk moet maken, op basis van het in 2007 door de raad vastgestelde structuurplan. Voor het Oostelijk en Westelijk deel van het kerkdorp wordt uitgegaan van in totaal 350 woningen. In het Westelijk deel krijgt de bebouwing de vorm van een tuindorp, terwijl in het Oostelijk deel ” wonen aan het bos ” leidraad is. Als de bestemmingsplanprocedure volgens planning verloopt, kan van 2011 worden begonnen met de bouw. Oplevering van de woningen gebeurd gefaseerd.

Daarnaast heeft de Provincie de bereidheid uitgesproken om, samen met de gemeente, te kijken naar de problemen op de N 282, de Provinciale weg die door Dorst loopt. Dat is positief omdat de provincie tot voor kort weinig prioriteit gaf aan de mogelijke omlegging van deze weg. De gemeenteraad wordt hierover begin 2009 geïnformeerd.

We houden de vinger aan de pols!

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst – uit het Historisch Boekje

1911 Het bouwen van de onderwijzerswoning

Proces verbaal
In het jaar negentienhonderd en elf, de dertigste juni des namiddags om twee uur zijn burgermeester en wethouders van Oosterhout, daartoe gemachtigd bij Raadsbesluit van de tiende juni 1900 en elf, overgegaan tot de openbare aanbesteding van het bouwen ener onderwijzerswoning te Dorst en is de uitvoering van dit werk opgedragen aan Cornelis Broekhoven Az.aannemer te Oosterhout voor de som van vijfduizend honderd een en tachtig gulden en tachtig cent (f 5181,80), die tot richtige uitvoering van het werk tot medestanders heeft gesteld Thomas Maas, zonder beroep en Cornelis van der Avoird, timmerman, beiden wonende te Oosterhout, die met de aannemer het bovenstaande met hun handtekening hebben bekrachtigd.

Gedaan te Oosterhout , op jaar dag en uur als in den hoofd adres vermeld.
B. en W. voornoemd
Grotenhuis, burgemeester
Bavel, secretaris.
De aannemer C. Broekhoven.
De Medestanders: Th. Maas en E. van de Avoird.

In bestek en voorwaarden stond o.a. De architect was Jan Oomen uit Oosterhout. Werklieden: De aannemer mag voor de uitvoering dezer werken geen andere werklieden in dienst houden dan die volkomen bekwaam zijn voor het vak waarvoor zij worden aangesteld. Vloeken, godslasteringen en het spreken van onzedige en dubbelzinnige taal is op het werk ten strengste verboden, evenals het hebben of gebruiken van sterke dranken. Elke ondergeschikte van de aannemer, die zich hieraan zou schuldig maken, of zich onordelijk gedraagt, wordt op eerste aanzegging van de directie onmiddellijk van het werk verwijderd en voor altijd de toegang ontzegd.

Behangwerk: Voor de benedenkamer 40 c per rol en voor de overige vertrekken 30 c per rol.
De twee marmeren schoorstenen mochten samen f 80,- kosten.
Het bestaande huis moest geheel gesloopt worden. Er is toen ook een overdekte speelplaats gekomen.

1917
Aanbesteding van het slopen van overdekte speelplaats met bergplaats en enige andere werken en het bouwen van een schoollokaal met gang, overdekte speelplaats, enz. te Dorst.

Uit het bestek voorwaarden, enz.
De overdekte speelplaats met annexe bergplaats, pomp met toebehoren, bestrating, 2 privaten, 1 urinoir, kolenhok etc. te slopen, alle materialen zuiver te maken, naar hun soort op te stapelen volgens nadere omschrijving en aanwijzing te gebruiken.

De overschietende materialen zullen door de aannemer gebracht worden op de bergplaats aan de Kloosterstraat te Oosterhout.

In het jaar 1917, de 14e sept, des voormiddags te elf ure, hebben B. en W. van Oosterhout, als daartoe door degemeenteraad gemachtigd, ten gemeentehuize aldaar aanbesteed: Het slopen van overdekte speelplaats met bergplaats en enige andere werken en het bouwen van een schoollokaal met gang, overdekte speelplaats enz. te Dorst, gemeente Oosterhout, en zijn daarna overgegaan tot het openen der biljetten van inschrijving waaruit bleek dat de inschrijving was: Petrus Johannes de Graauw, aannemer te Oosterhout , voor de som van f 8509,- die door ons wordt verklaard als aannemer der voorgeschreven werken. De aannemer heeft tot zijn medestanders gesteld: Adrianus van Dorst, schilder en Cornelis van Dongen, smid, beide wonende te Oosterhout. Aldus opgemaakt op jaar, maand, dag en uur als in den hoofd dezes vermeld.

B. en W. voornoemd,
Grotenhuis, burgemeester
Bazel, secretaris.
De aannemer: P. J. de Graauw
De medestanders: Adr. van Dorst, C. van Dongen
Andere inschrijvers: J.P. de Jong f 8698.-, C.G.Brandt f 8842.- en J.Verschuere f 9817.-

Arnold Minjon

+++

Het boerenbruidspaar van het Kattegat 2009

In de sauwelavonden van 16 en 17 januari j.l. is het boerenbruidspaar van het Kattegat bekend gemaakt voor 2009. Het boeren bruidspaar bestaat uit Patries en Toon Joosen. Dit echtpaar draagt aan de Dorstse gemeenschap al vele jaren een warm hart en diverse verenigingen ondersteund, zodat plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Het bruidspaar heeft altijd al een druk agenda voor de boeg met karnaval, dat dit jaar nog een extra dimensie krijgt met de boerenbruiloft op zondag 22 januari 2009. Het boerenbruidspaar zal in de ochtend thuis worden opgehaald om een eucharistieviering bij gelegenheid van karnaval bij te wonen in de parochiekerk St Marcoen om 11.00 uur ’s ochtends. Om 12.00 uur wordt het boerenbruidspaar verwacht aan een echte Brabantse Koffietafel in Café Dorpszicht. Tijdens de koffietafel wordt het boerenbruidspaar dan ook in het echt verbonden voor de duur van karnaval 2009. De kaarten voor de deelname aan de koffietafel kunt u bij Ans van Gestel kunt bestellen (tel 0161-412260 ben er tijdig bij, want vol is vol).
Na 14.00 uur is de zondagmiddag voor iedereen vrij toegankelijk. De middag wordt muzikaal verzorgt door DJ Traffic en er zal ook een optreden zijn van de zanger Erwin Akkermans.
Tegen het eind van de middag zal het boerenbruidspaar het mooist verklede bruiloftsgast echtpaar bekend maken dat de Janus Volders Wisselbokaal mag ontvangen.

+++

Nieuwsbrief Stichting Pim

Er is door iedereen vreselijk hard gewerkt met de feestdagen en eindelijk is het zover. Het huis is klaar! Wat is het allemaal mooi geworden (kijk op onze website voor de laatste foto’s). Natuurlijk zijn er nog wel wat kinderziektes maar ook die worden deze weken opgelost. De kinderen hebben al geslapen in hun prachtige zelf ingerichte slaapkamers. Er is al dvd gekeken in de therapie ruimte,gesnoezeld en natuurlijk ook heerlijk gebubbeld in onze swimspa. Kortom onze kinderen voelen zich al aardig THUIS. Natuurlijk is het voor iedereen nog wennen. Zoveel nieuwe techniek dat vergt even tijd om dat allemaal onder de knie te krijgen.

Nu de sneeuw weer verdwenen is kan de rest van de tuin en oprit ook bestraat worden. Dit geeft wel even wat ongemak maar ook dat is gelukkig tijdelijk. Binnenkort aan de slag met onze enorme tuin. Dit is ook weer een grote klus maar met inzet van veel vrijwilligers gaat dit ons ook lukken.

Het Euro College Rotterdam is druk bezig met de planning van ons openingsfeest 7 en 8 maart. Zaterdag zal er een officieel programma voor genodigden zijn. Zondag zal het openhuis zijn en kunnen geïnteresseerden de woning komen bewonderen. Hierover binnenkort meer op onze site!!

We hebben nu 116 club van 100 leden,een prachtig aantal. Van dit geld zullen wij extra activiteiten voor onze kinderen organiseren. Om te beginnen krijgt ieder kind een abonnement op de Efteling en zullen wij ook begeleiderpassen aanschaffen. De Efteling is ook bij onze kinderen favoriet dus hier zullen zij deze zomer veel plezier gaan beleven.

Daarnaast zijn we bezig om met behulp van vrijwilligers en professionals een activiteiten rooster aan te bieden vooral voor woensdagmiddag en de weekenden. Zodat de kinderen structureel gestimuleerd worden op allerlei vlakken. Denk hierbij aan samen muziek maken, fysio, ergotherapie, voetreflex therapie, dans, zwemmen, fietsen, knutselen, koekjes bakken….enz. Heeft U interesse om een van u talenten samen met onze kinderen te delen neem dan contact met ons op. Wij zullen dan samen met U bekijken wat er mogelijk is.

De woning is nu klaar maar wij zullen U altijd nodig hebben voor deze extra,s. Wij ouders,personeel en vrijwillgers zullen er alles aan doen om onze kinderen hier een geweldige toekomst te bieden en hopen hiermee een voorbeeld te kunnen zijn voor andere ouderinitiatieven.

Wij houden U op de hoogte!

vriendelijke groeten, namens St Pim, Linda van der Veer

+++

Uit het Wando Journaal van maart 1968

Lente
Maart staat voor ieder bekend als lentemaand. Het ontwaken van de natuur. Je kunt dat aan de vogels merken. De mussen hebben het ontzettend druk. Hevig sjilpend vechten ze in de struiken of het gazon. De eksters zijn hier en daar hoog in de bomen met hun takkennest al klaar.

De kauwtjes dragen restmateriaal in de schoorstenen of een holle boom. De merel en de grote lijster zingen ’s morgens en ‘s avonds in de schemering hoog in een kokboom hun jubelend lied. De grote lijster zingt ook vaak op de dag. De winterkoning ratelt luid zijn liedje in struik of haag.

De laatste dagen heeft het nogal gewinterd, maar als de vorst voorbij is kunnen we in de weilanden de kieviten verachten uit hun winterkwartier en al heel gauw lezen we in de krant het vinden van het eerste kievitsei. Meestal wordt dat gevonden tussen 10 en 17 Maart. Het eerste ei wordt bij Hare Majesteit de Koningin bezorgd. De vinder wordt beloond met een briefje van tien, niet gek hé?

Eieren zoeken is verboden, maar kievitseieren mogen tot half april geraapt worden. Van dat eerste legsel in maart komt door koude, sneeuw en hagel van de maartse buien toch weinig terecht. De kievit broedt tweemaal. Er komen dus toch jaarlijks wel voldoende kieviten.

Bovendien kievitseieren rapen is voor veel mensen in Friesland en Holland een mooie bijverdienste. De eieren brengen in het begin van het seizoen F. 2,50 à F.2,– per stuk op. Op het laatst 40 à 60 cent. Ze worden bijna allemaal geëxporteerd naar Amerika. Ze schijnen heel lekker te zijn. Kennen jullie het leuke versje: het Eerste kievitsei?

Ook de plantenwereld ontwaakt. De eerste bloeiers zijn de hazelaars. Aan de goudgele koktakken bungelen de goudgele meeldraadkatjes. Ze bloeien in februari. Nu zijn ze uitgebloeid. Op het ogenblik kun je aan de elzenstruiken de mooie gele meeldraadkatjes zien bungelen. Hieruit komt een wolkje geel stuifmeel. Als je goed kijkt zie je aan de struik ook kleine staande paarse katjes . Dat worden straks elzeproppen. De oude proppen, die hun zaadjes al uitstrooiden vind je ook nog wel aan de struiken. Elzen moet je zoeken aan de slootkant.

In de tuintjes bloeien al volop de sneeuwklokjes. Mooie witte hangende klokjes met op elk bloemblaadje een witte streep. In Brabant noemde men ze vroeger vastenavondzotjes omdat ze met vastenavond (carnaval) vaak bloeiden.

Ook de krokussen in alle kleuren vind je in tuintjes of in het gazon. Weet je dat de mussen de gele krokussen heel vaak geheel kapot pikken? De andere kleuren laten ze onaangeroerd, waarom weten we niet.

Mussen en ook mezen vernielen vaak de knoppen en de bloemknoppen van bessenstruiken en de peren. De reden is niet duidelijk.

Maar lente-maand MAART roert zijn staart. Het kan nog erg koud zijn met hagel- en sneeuwbuien. Dat remt de natuur af. Maar we weten ook:

Maartse buien
Die beduien
Dat de lente aan komt kruien,

C. van Alphen

+++

Motie Kaszah Dorst

Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt 0009006 Cultuurnota 2009 – 2012 “ Laat 1000 bloemen bloeien “ van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 januari 2009 de volgende motie in:

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 20 januari 2009 en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt 0009006 Cultuurnota 2009 – 2012 “ Laat 1000 bloemen bloeien “”

Overwegende:

 • dat het wenselijk is dat er een ruimte (voorziening) beschikbaar komt voor de jeugd van Dorst voor de uitoefening van culturele activiteiten
 • dat er nu een gebouw in Dorst leeg staat waar voorheen jongerencentrum Kaszah in gevestigd was
 • dat er een groep van 25 jongeren tussen de 10 en 25 jaar zich verenigd hebben met als doel de voormalige Kaszah nieuw leven in te blazen
 • dat deze groep jongeren goede ideeën heeft en een waarborg afgeven voor continuïteit
 • dat er vanuit de gemeenschap Dorst ondersteuning is van ouders van deze groep jongeren
 • dat er gelet op de toekomstige uitbreiding van Dorst (500 woningen) een dergelijke voorziening een voorwaarde is voor de levendigheid en leefbaarheid van Dorst

Verzoekt het college:
om op korte termijn in overleg te gaan met deze groep jongeren en ondersteuners en een onderzoek toe te voegen aan de voorliggende nota met als doel te bewerkstelligen dat er in Dorst een centrum voor culturele activiteiten ontstaat voor de jeugd van 10 tot 25 jaar.

Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebelangen

+++

Motie Kerkdorpen

Ondergetekende, Maria Dujardin, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt 0009006 Cultuurnota 2009 – 2012 “ Laat 1000 bloemen bloeien “ van de gemeenteraadsvergadering van woensdag 201 januari 2009 de volgende motie in:

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 21 januari 2009 en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt 0009006 Cultuurnota 2009 – 2012 “ Laat 1000 bloemen bloeien “”

Overwegende:

 • dat het wenselijk is dat er in de kerkdorpen voorzieningen komen op maat en schaal van deze dorpen om hun culturele activiteiten te kunnen uitoefenen
 • dat er in de kerkdorpen veel amateurverenigingen op het gebied van kunst, cultuur, muziek en dans actief zijn
 • dat de kerkdorpen een explosieve groei gaan ondervinden en dat daardoor het inwoner aantal stijgt en meerdere voorzieningen nodig zijn
 • dat er nu veel amateurverenigingen vanuit de kerkdorpen hun heil zoeken in de Pannenhoef en/of de Bussel
 • dat de prijzen voor het gebuik van deze accommodatie te hoog liggen voor deze vaak kleinere verenigingen
 • dat er gelet op de toekomstige uitbreiding van de kerkdorpen dergelijke voorzieningen een voorwaarde zijn voor de levendigheid en leefbaarheid van deze kerkdorpen
 • dat de beleving van cultuur, muziek, dans en sport in de kerkdorpen van hoogwaardige kwaliteit is en daardoor een volwaardige plaats verdient

Verzoekt het college:
om op korte termijn in overleg te gaan met de bestuurders van de amateurverenigingen en de gebruikers van de bestaande accommodaties in de kerkdorpen en een onderzoek toe te voegen aan de voorliggende nota met als doel te bewerkstelligen dat er in de kerkdorpen accommodaties worden ontwikkeld die recht doen aan de wensen van de amateurverenigingen in de kerkdorpen.

Maria Dujardin, Fractie van Gemeentebelangen

+++

Bedankbrief De Dorstlessers

Inwoners van Dorst bedankt!
Met veel plezier en energie hebben we ook in 2008 weer aan de kerststal gewerkt, die ruim drie weken op het dorpsplein heeft gestaan. Mede door oplettende buren en dorpsgenoten hebben we de stal weer veilig op kunnen bergen voor volgend jaar. Dankzij sponsors en de bijdrage van iedereen die een kerstboom bij ons heeft gekocht, kunnen we de kerststal goed onderhouden en eventueel uitbreiden. Graag willen we iedereen die op wat voor manier dan ook zijn bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken.

Carnavalsvereniging De Dorstlessers

+++

St. Joris oud papier 2009

Ophaaldagen oud papier voor St. Joris in 2009:
Papier buiten zetten vóór 18.00 uur.

donderdag 29 januari                           donderdag 30 juli
donderdag 26 februari                         donderdag 27 augustus
donderdag 26 maart                             donderdag 24 september
woensdag 29 april                                  donderdag 29 oktober
donderdag 28 mei                                  donderdag 26 november
donderdag 25 juni                                  woensdag 30 december

Ergens in de jaren 50 is St. Joris begonnen met het ophalen van oud papier. Het begon als een tijdelijke actie ten behoeve van seminarie IJpelaar. De actie werd helaas niet vermeld in de boeken zodat we nu niet precies meer weten wanneer we gestart zijn. Na afloop van deze actie ging men door voor de eigen vereniging. We weten dus dat St. Joris nu al zeker 50 jaar oud papier ophaalt; een prestatie van formaat! De hoeveelheid is in de loop der jaren gestegen tot ca. 300 ton per jaar. Dat betekent dat we van maandag t/m zaterdag elke dag één ton papier verzamelen! Het zal duidelijk zijn dat de opbrengst hiervan heel belangrijk is voor de club. Het enige wat u hoeft te doen is het oud papier bewaren en op de ophaaldatum buiten zetten. Vanaf 18.00 uur wordt het dan opgehaald.

Mocht u tussendoor papier kwijt willen dan kunt het in de container zetten die in de Baarschotsestraat staat.

Als vereniging zetten wij ons in voor de gemeenschap; denk aan onze bijdrage bij de Nieuwjaarsreceptie in De Klip, Koninginnedag, Avondvierdaagse, organiseren van de Jaarmarkt, organiseren van een Open Schuttersdag, optreden bij de herdenking van onze bevrijding, Sinterklaas en Kerstviering.

Help ons a.u.b. om dit te kunnen blijven doen. Zet het papier niet buiten voor de ophaaldienst,  maar bewaar het voor St. Joris, want dan heeft Dorst er tenminste nog profijt van. St. Joris haalt het papier altijd op de laatste donderdag van de maand op. In 2009 zijn er echter twee uitzonderingen i.v.m. Koninginnedag en Kerstmis. Vandaar dat we bovenstaand schema toevoegen. Hang het op uw prikbord of plak het aan uw kalender.

+++

Bijeenkomst Project Attentie Buurtpreventie

Dorpsbewoners,
Zoals al aangekondigd door onze wijkagent, Dennis Roepan, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in De Klip, zal er een bijeenkomst georganiseerd worden in De Klip met betrekking tot Project Attentie Buurtpreventie.

Wanneer: Dinsdag 3 maart 2009
Tijd: 20.00 uur
Waar: De Klip

Nadere informatie over de inhoud van de bijeenkomst zal via de mail volgen in de week na Carnaval. Houd dinsdagavond 3 maart vrij in je agenda, we hopen jullie dan te zien. Het is van belang dat er veel dorpsbewoners aanwezig zijn, dus breng je buren, bekenden, vrienden, verenigingsleden mee.

Mede namens Dennis Roepan, Dorpsraad Dorst

+++

Gemeentebelangen maakt zich sterk voor de Kaszah en verenigingen in Dorst
Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering op 20 en 21 januari 2009 heeft de fractie van gemeentebelangen bij de behandeling van de cultuurnota zich sterk gemaakt voor de heropening van de Kaszah en voorzieningen voor de verenigingen uit de kerkdorpen, Dorst, Den Hout en Oosteind. In de bijdrage van gemeentebelangen in de richting van het College is aangedrongen op heropening van de Kaszah en de realisatie van goede voorzieningen in de kerkdorpen voor de verenigingen op het gebied cultuur. We weten allen dat het niet zo goed gesteld is met de voorzieningen in de kerkdorpen en dat dit de levendigheid en leefbaarheid van de kerkdorpen niet ten goede komt. De fractie van Gemeentebelangen heeft dan ook aangedrongen op twee onderzoeken, te weten de heropening van de Kaszah en betere voorzieningen in de kerkdorpen. Hiertoe werden twee motie’s (zie bijlage) ingediend. De motie met betrekking tot heropening van de Kaszah werd gesteund door het CDA (minus een fractelid), SP, onafhankelijke fractie en Groen Links. 13 stemmen voor en 14 tegen (VVD – PvdA en Groen Brabant). De tweede motie met betrekking tot betere voorzieningen in de kerkdorpen voor de uitoefening van culturele activiteiten werd niet gesteund. Gemeentebelangen houdt echter de vinger aan de pols en blijft strijden voor goede voorzieningen in de kerkdorpen. Binnenkort wordt gestart met het opstellen van IDOP’s (Integrale Dorps Ontwikkel Plannen) (op initiatief van CDA, SP en Gemeentebelangen) mogelijk dat daaruit klip en klaar naar voren komt dat Gemeentebelangen doch gelijk had bij het vragen van betere voorzieningen op cultureel gebied in de kerkdorpen.

Walther Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen

+++

Heropening Kaszah staat in de steigers

Er gloort weer hoop aan de horizon voor de Dorstse jeugd. Waar eerdere initiatieven omtrent de heropening van jongerencentrum Kaszah al in een vroegtijdig stadium strandden, overheerst momenteel optimisme in het kerkdorp. De gemeente Oosterhout lijkt niet onwelwillend tegenover het opstarten van een jeugdsoos te staan en de eerste reacties zijn hoopvol.

Dat Dorst wat wil doen voor haar jeugd staat als een paal boven water. Een groep jongeren, gesteund door enkele oudere Dorstenaren, heeft besloten de kar te gaan trekken. Na enkele mislukte pogingen de Kaszah weer te openen, realiseren zij zich dat dit weleens de laatste kans kan zijn om een levensvatbaar jongerencentrum in hun dorp uit te baten. Als de Oosterhoutse gemeente definitief groen licht voor het initiatief geeft dient deze kans ten volste benut te worden. Afspraken met diezelfde gemeente, diverse Dorstse instanties en omwonenden van de Kaszah moeten hieraan bijdragen.

In een interview met dagblad BN/DeStem hebben de initiatiefnemers zich vorige week voorgesteld aan de buitenwereld en aan hun dorpsgenoten. Jeroen Goos, Thijs de Bekker en Ton van der Velden geven middels deze publicatie Kaszah nieuwe stijl een gezicht. Dorstenaren weten nu tenminste wie er druk in de weer zijn het jongerencentrum te heropenen, maar ook bij wie zij terecht kunnen om zich als vrijwilliger aan te melden. In de bezetting van het nieuwe bestuur hanteert Jeroen Goos (23) de voorzittershamer en bekleedt Thijs de Bekker (20) de secretarisfunctie. Zij weten als voormalige bezoekers welke fouten er in het verleden bij de Kaszah zijn gemaakt en een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarnaast fungeren Ton van der Velden en Peter Huijbregts als klankbord voor de jonge initiatiefnemers. Als oud-voorzitter van het bestuur van Dorpshuis De Klip weet Van der Velden wat er allemaal bij komt kijken om een voorziening in Dorst te runnen.

Het beoogde bestuur heeft een heldere visie bij het runnen van de jeugdsoos. De jongeren in Dorst, er wordt gemikt op een doelgroep in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar, moeten weer een plek krijgen waar zij zich met hun dorpsgenoten kunnen onderhouden. Niet alleen willen de initiatiefnemers feesten in de Kaszah gaan geven, zij oriënteren zich breder dan dit. Het houden van sociaal-culturele activiteiten, mogelijk in samenwerking met andere Dorstse verenigingen, is eveneens één van de doelstellingen. De voormalige gymzaal aan het Kapelerf kan bovendien voor andere verenigingen als onderkomen dienen. Het gebouw verkeert nog in een behoorlijke staat, maar er zullen enkele opknapwerkzaamheden aan te pas moeten komen voordat de jeugd er zijn intrek kan nemen. Daarom zijn de youngsters momenteel druk bezig sponsors te ritselen.

Sponsoring alleen is niet genoeg. Steun van de lokale overheid is van essentieel belang voor het slagen van Project Kaszah. Het is daarom zeer positief dat een delegatie van de Oosterhoutse gemeente, onder aanvoering van wethouder Carla Bode, afgelopen week een kijkje in de jeugdsoos nam. Zonder (financieel) draagvlak van de gemeente is het succesvol runnen van de Kaszah sowieso een utopie. Momenteel zijn de jongeren bezig een beleidsplan op te stellen. Bovendien doen Goos en De Bekker binnenkort hun plannen uit de doeken tijdens een bezoek aan de Dorpsraad in hun dorp. Dan kunnen eventuele plooien worden gladgestreken zodat Dorst als één man achter het jeugdcentrum gaat staan. Alleen dan heeft het initiatief van de jongeren een reële kans van slagen.

Bas van Dorst

+++

‘Het Superhuis’ open dag

Op zaterdag 7 maart is het zover…
‘Het Superhuis’ zal door de bewoners samen met een bekend persoon geopend worden. De kinderen zullen samen met hun ouders en familieleden gaan genieten van een vrolijke dag.

Op zondag 8 maart 10.00-16.00 uur opent Het Superhuis haar deuren voor sponsoren, dorpsbewoners en belangstellenden. U bent van harte welkom om kennis te komen maken met het initiatief en een kijkje te nemen achter de deuren van Stichting Pim. Alle ouders zullen aanwezig zijn om u rond te leiden door Het Superhuis en u alles te vertellen over de totstandkoming van Het Superhuis. Na afl oop van de ’tour’ kunt u in de tent nog even napraten onder het genot van een kopje koffi e of thee. (Consumptiebonnen zijn te koop bij de ingang ).

Tot dan!

Stichting Pim | ‘Het Superhuis’ | Bavelstraat 7a | 4849 PN Dorst | www.stichting-pim.nl