Januari 2009
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Om te beginnen: iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Het hele koude nieuwe jaar welteverstaan. Ik kan me niet herinneren dat het zó lang zó koud is geweest in Nederland. Veel mensen maken er dankbaar gebruik van door lekker te gaan schaatsen op de plassen van Surae of de visvijver die daarachter ligt. Ik ben nooit een held geweest op de ijzers dus ik blijf maar lekker warm binnen. Ik ben benieuwd wat de rest van de maand januari ons brengt. De koudste maand sinds een halve eeuw? Wie weet.

Voor nu: veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Door problemen met de e-mail is het nieuws uit de Parochie verlaat op de site gezet. Een groot deel van het nieuws is inmiddels gedateerd. Toch heb ik het complete stuk opgenomen. Ik hoop op uw begrip. Ik doe er alles aan om de volgende keer op tijd het nieuws te kunnen publiceren.

Gezinsviering op Kerstmorgen
Het is gelukt, dankzij een aantal enthousiaste jonge meiden. Zij vonden dat in onze kerk op kerstmorgen een gezinsviering zou moeten plaatsvinden. Ze boden aan in deze viering te komen zingen. Een heel goed initiatief, waardor het gelukkig dit jaar mogelijk is weer een kindvriendelijke viering te kunnen maken met een echt kindje en een echte Jozef en Maria. Groot en klein is van harte welkom op eerste kerstdag om 11.00 uur. De voorganger is pastor Ton van Balveren.

Kerstconcert 21 december
Op zondag 21 december zal ’s middags om 15.00 uur in onze kerk een kerstconcert plaatsvinden. Medewerking wordt verleend door het gemengd koor “Steluta” uit Terheijden, het ad-hoc jongerenkoor en het gemengd koor van de Marcoenparochie en het koperensemble van Fanfare Sint Joris. Het geheel staat onder leiding van Jan Marie Wouters.

Orgelbegeleiding: Jochem van Velthoven
Presentatie: Ton van Balveren
Na afloop wordt koffie, thee en glühwein geschonken.

Er is een roos ontsprongen
Volgens de stamboom die de evangelist Matteüs van Jezus geeft, was Jesse ofwel Isaï de vader van David, uit wiens geslacht Jezus is geboren. De apostel Paulus citeert met betrekking tot Jezus een profetie van Jesaja: “Jesse zal een telg voortbrengen…”

Boom van Jesse
De kerkvaders verduidelijken deze beeldspraak. Zo zegt Tertullianus: “Uit de wortel van Jesse groeit een boom. De wortel van Jesse is het geslacht van David en de boom uit de wortel is Maria die afstamt van David. De bloem van de boom is Maria’s zoon, Jezus Christus.”

De middeleeuwse schilderkunst brengt deze afstamming van Jezus in beeld als de boom van Jesse. Het is een boom met veel takken, waarop de voorvaderen van Jezus en soms ook de profeten zijn gezeten die de komst van Jezus hebben voorspeld. Op de grond bij de stam ligt Jesse en in de top wordt vaak Maria met het kind Jezus afgebeeld.

Rijs
De boom van Jesse wordt bezongen in het kerst- en Marialied ‘Er is een roos ontsprongen’. Een oude variant zegt: ‘Er is een rijs ontsprongen.’ Dit is meer in overeenstemming met de bijbelse gegevens (een rijs is namelijk een jong, dun takje), maar de grote Mariadevotie heeft de voorkeur aan een roos gegeven, een symbool van Maria. Het lied is van Duitse oorsprong uit de omgeving van Trier en dateert uit de 15de eeuw.
De dichter is onbekend; de oude melodie werd gecomponeerd door Michael Praetorius (1571-1621).

Toon Brekelmans, kerkhistoricus

Er is een roos ontsprongen
uit ene wortelstam;
die, lijk ons d’ouden zongen,
uit Jesse ’t leven nam;
nu heeft zij bloem gebracht,
in ’t midden van de winter,
in ’t midden van de nacht.

O rozenstruik, Maria,
O alderpuurste Maagd:
Van u zingt Isaias,
Van ’t bloemken dat gij bracht;
want eeuwig in Gods raad
lag, dat gij ’t Kind zou baren
tot alder wereld baat.

Wij bidden u van harte
om ’t Kind dat op u loech
om deez’lief bloemkes smarten,
die het voor ons verdroeg:
wil ons toch hulpe zijn,
dat wij U mogen maken
een woning fraai en fijn.

Vieringen feestdagen
Woensdag 24 december: Kerstavond
23.00 uur: Viering van de nachtmis m.m.v. het gemengd koor en een ensemble van Fanfare Sint Joris
Voorganger: pastor Ton van Balveren

Donderdag 25 december: 1e Kerstdag
11.00 uur: Eucharistieviering, gezinsviering m.m.v. een ad-hoc jongerenkoor
Voorganger: pastor Ton van Balveren

Vrijdag 26 december:2e Kerstdag – geen viering

Zondag 28 december: Feest Heilige Familie
11.00 uur: Eucharistieviering met volkszang
Voorganger: pastor Ton van Balveren

Woensdag 31 december: Oudjaarsavond
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: pastor Ton van Balveren

Donderdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, feest H. Maria
11.00 uur: Eucharistieviering met volkszang
Voorganger: pastor Ton van Balveren

Eerste communie en vormsel
Alvast voor de agenda van 2009:
De eerste communie vieren we op zondag 19 april om 11.00 uur.
Het vormsel vieren we dit jaar in Oosteind op zaterdag 6 juni om 19.00 uur.

Voor het aanmelden van eerste communicanten zijn we er dit jaar ook vroeg bij.
U wordt daarvoor verwacht in de pastorie op zaterdag 17 januari om 16.00 uur.

Actie kerkbalans
Ieder jaar doet de parochie een beroep op u, een dringend beroep. Er is geld nodig, steeds weer, om de parochie draaiend te houden.
Pastorale beroepskrachten kosten geld, spullen die nodig zijn ook. In de kerk branden de kachel en het licht en we proberen het gebouw goed te onderhouden.
Dat kost veel geld en alle kosten moeten betaald worden uit de giften van de parochianen.
In ons land zijn kerk en staat gescheiden en dat betekent dat geen enkele godsdienstige groepering subsidie van de overheid krijgt. Wij dus ook niet.
Kerkleden moeten alles zelf betalen.
Als u wilt dat de kerk als gebouw en ook als gemeenschap van mensen moet blijven bestaan, dan moet u meedoen.
Alleen dan zal ons kerkgebouw dat markante herkenningspunt in het dorp blijven.
Alleen dan zal de kerkgemeenschap een houvast voor het leven blijven.
Onze kerk is van waarde, van grote waarde, van blijvende waarde.

Pastor Ton van Balveren

Aanpassing tarieven etc. voor 2009 Bisdom van Breda
Aanpassing van de tarieven geschiedt op basis van de indexcijfers consumentenprijsindex (totaal bestedingen) gepubliceerd door CBS. (sedert 2007 is de index conform 2006 = 100) . Gehanteerd cijfer volgens het CBS augustus 2007 (voorlopig: 101,47).
Voorlopig cijfer CBS augustus 2008: 104,74. Berekening (104,74 : 1% van 101,47) – 100 = 3,2%

Tarieven 2009
Huwelijks/uitvaartdienst (incl. avondwake): € 520
Jubileumdienst: € 263
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen: € 104
Stipendium: € 10,50

Bovendien worden reiskosten in rekening gebracht, voor 2009 bedragend € 0,30 per km. (Dit is onder enig voorbehoud i.v.m. landelijk overleg). Dit tarief geldt voor dienstreizen naar het crematorium of de begraafplaats en wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Richtlijn parochiebijdrage 2009
Bijdrage per:

Bruto inkomen            maand        kwartaal        jaar
€ 17.400                       € 5,90         € 17,75          € 71,00
€ 22.850                       € 9,15          € 27,50         € 110,00
€ 34.400                       € 14,50      € 43,50          € 174,00
€ 45.750                       € 21,10      € 63,25          € 253.00
€ 57.000                      € 28.70     € 86,00          € 344,00
€ 68.300                       € 37,85     € 113,50        € 454,00
€ 85.700                      € 53,00     € 159.00        € 636,00
€ 114.050                    € 77,00     € 231,00       € 924,00

Het bruto inkomen is gebaseerd op totaalinkomen van het gehele huishouden, hierbij wordt uitgegaan dat inwonende kinderen boven 18 jaar met een eigen inkomen zelf bijdragen aan het parochiefonds. Aan degenen die beneden het minimum, geldend in de parochie, deelnemen aan de parochiebijdrage, kan op deze tarieven een reductie worden gegeven, gelijk aan de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren. Uiteraard wordt aan parochianen met een bijdrage gelijk aan het geldend minimum of hoger, geen tarief in mindering gebracht. De hiervoor genoemde minimum bijdrage wordt geacht gelijk te zijn aan 1% van het netto besteedbare inkomen, ofwel € 104,00 per jaar.

Indien parochianen tot de kerk toetreden door Doop, Eerste Communie en Vormsel en niet of beneden het geldende minimum bijdragen aan de parochiebijdrage, wordt aan betrokkenen (ouders) gevraagd deel te gaan nemen aan de parochiebijdrage. Indien men hier geen gebruik van maakt zal er een tarief in rekening worden gebracht ter hoogte van het geldend minimum. Voor 2009 afgerond op € 104,00 (de eventueel betaalde parochiebijdrage beneden het geldende minimum dient hierop in mindering te worden gebracht).

Het stipendium voor weekendvieringen is voor 2009 vastgesteld op € 10,50. De opbrengst van de kerkcollectes komt toe aan de parochie behoudens de (2e) collectes in de weekenden die gehouden worden voor Caritas en de speciale doeleinden zoals aangegeven in het collecteschema 2009. Het is niet gewenst dat er bij vieringen (incl. bij uitvaarten en huwelijken) een andere bestemming aan collectes wordt gegeven.

Breda, 12 november 2008
G.R.M. de Rooij
Econoom Bisdom van Breda

Rouwverwerking
Al eerder schreven we in dit blad over de gespreksgroep rouwverwerking in de Antoniusparochie. Medewerkenden van deze groep hebben inmiddels vele jaren ervaring opgedaan in het begeleiden van deze gespreksgroep. Praten met anderen, ook met lotgenoten kan heel goed helpen in de verwerking van het verdriet om het gemis van een dierbare. U kunt zich nog aanmelden voor de gespreksgroep die start op 15 januari in parochiehuis “De Vinder”(naast de Antoniuskerk) in Oosterhout. Leden van de werkgroep zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers:
0162 – 421562 pastor Harry de Valk
0162 – 454669 de heer Frans van Wanrooij
0162 – 433080 mevrouw Ria Kempen

Schroom niet, doe mee, het zal u goed doen!

Met het Bisdom naar Lourdes
Afgelopen september gingen we vanuit onze Regio Oosterhout met een volle bus pelgrims naar Lourdes. Voor velen werd het een onvergetelijke reis. “Dat kan ik ook”, moet onze bisschop gedacht hebben, want hij organiseert nu een grote bedevaart vanuit het bisdom. Deze bedevaart vindt plaats volgend jaar van 20 tot 28 mei. U kunt reizen per bus, vliegtuig of trein. Wie nader geïnformeerd wil worden, kan daarvoor terecht op 22 januari a.s. ’s morgens om 10.00 uur in de Sint Petrus Banden Kerk van Gilze of op die dag ’s avonds om 19.30 uur in de Antoniuskathedraal van Breda. Achter in de kerk ligt een folder met nadere informatie.

Jarig Katholiek nieuwsblad trakteert
Dit jaar bestaat Katholiek Nieuwsblad 25 jaar. Wekelijks brengt KN actueel nieuws uit Kerk & Samenleving. Dit feestjaar is een mooie aanleiding u te verdiepen in dit interessante weekblad. KN Is jarig en trakteert u op een gratis proefnummer. Bel 073 – 7502315 of kijk op www.katholieknieuwsblad.nl

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Op de eerste plaats wens ik een ieder een goed en gezond 2009 toe.

Masterplan Santrijn
Het college heeft het masterplan Santrijn vastgesteld en legt het plan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het plan is op onderdelen aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. De uitvoering van het masterplan Santrijn betekent een aanzienlijke kwaliteitsimpuls voor de Oosterhoutse binnenstad. Niet alleen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit maar ook op het gebied van voorzieningen.

Verkeersbesluit fietsvrij maken Klappeijstraat, Markt en Leijsenhoek
Het college heeft besloten een eerder genomen besluit over het instellen van een (brom)fietsverbod in het totale winkelgebied en de Klappeijstraat, Markt en Leijsenhoek te herroepen en een aangepast verkeersbesluit voor te bereiden waarin fietsen buiten winkeltijden wordt toegestaan in het winkelgebied, op de Markt en de Leijsenhoek. (Brom)fietsen wordt verboden in de Klappeijstraat.

Buurtvaderproject
Het college heeft besloten € 40.000 beschikbaar te stellen voor een buurtvaderproject waarbij Marokkaanse buurtvaders toezicht gaan houden op straat. Het project buurtvaders is een initiatief van de Stichting Welzijn Migranten Oosterhout (SWMO) en onderdeel van het ‘Jeugdveiligheidsplan 2009-2012.

Vervanging hulpverleningsmateriaal en aanschaf brandbestrijdingsmateriaal brandweer
Het college heeft besloten € 21.5000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van hulpverlening- en brandbestrijdingsmateriaal voor de brandweer.

Indexering bedragen Wet maatschappelijke Ondersteuning
B. en w. stemmen in met een verhoging van de WMO-bedragen op basis van de door het CPB verwachte inflatiecorrectie van 2,75%.

Velvergunning Zandoogje en Spoorstraat
Het college heeft besloten een velvergunning te verlenen voor 3 beuken op het perceel aan de Zandoogje en 1 monumentale kastanje aan de Spoorstraat in Dorst. De bomen verkeren in een slechte conditie.

Vervanging tractor
B. en w. stellen € 51.353 beschikbaar voor de vervanging van een tractor voor o.a. het onderhoud van de fietspaden in het buitengebied.

Cultuurnota 2009-2012
Het college heeft de cultuurnota 2009 -2012 ‘Laat duizend bloemen bloeien’ vastgesteld en legt de nota ter besluitvorming voor- aan de raad. De nota is op onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de inspraakreacties. De nota is een actualisatie van de nota uit 2003 en is tot stand gekomen met inbreng van alle vertegenwoordigers van het culturele leven in Oosterhout en belangstellenden. De nadruk in de nota ligt op meedoen en samenwerken.

Kosten afvalverwijdering voor non-profitorganisaties
B. en w. hebben besloten om de afvalverwijderingskosten voor non-profit organisaties niet aan te passen. De vraag om de mogelijkheden tot aanpassing van het tarief te onderzoeken, werd gesteld in een raadsvergadering begin dit jaar.

Aanschaf beluchtingmachine
B. en w. hebben ingestemd met de aanschaf van een beluchtingmachine voor het onderhoud van de grassportvelden en stellen hiervoor € 23.324 beschikbaar.

Gemeentelijke bijdrage ‘3FM Serious Request‘ actie
Studenten van het Frencken College organiseren op 19 december a.s. een modeshow in het Arendshof om geld op te halen voor ‘Serious Request’; de nationale actie voor vluchtelingenhulp van 3FM en het Rode Kruis. Als maatschappelijk betrokken en gastvrije familiestad ondersteunt de gemeente Oosterhout deze actie. Het college heeft daarom besloten het door de studenten van het Frencken College ingezamelde bedrag te verdubbelen.

Evaluatie outputcontract ORTS
Het college heeft besloten de ORTS in de eerste helft van 2009 financieel te ondersteunen zodat de omroep werk kan maken van verdere professionalisering. Voor de ondersteuning is een bedrag van € 17.500 beschikbaar.

Inrichting bushaltes Oosterhout
Het college heeft besloten een bedrag van € 965.000 voor de verbetering van bushaltes in Oosterhout. Van 21 bushaltes wordt de toegankelijk verbeterd. Daarnaast worden zeven bushaltes ingericht als Volans-haltes. Dit zijn haltes voor de HOV-verbinding Oosterhout-Breda-Etten-Leur. Ten slotte wordt een aantal haltes ingericht voor de nieuwe buurtbuslijn 226 die van Vrachelen naar Oosterheide rijdt. Van het investeringsbedrag vloeit een zeer aanzienlijk deel weer terug in de vorm van subsidie van rijk en provincie.

Krediet voor nieuwe telefooncentrale
Burgemeester en wethouders hebben besloten een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf, in 2009, van een nieuwe telefooncentrale. De nieuwe telefooncentrale is een belangrijke schakel in de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
B. en w. hebben de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties vastgesteld. De tarieven worden gepubliceerd in de informatiepagina’s in Weekblad Oosterhout en op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl

Bestuurlijke reactie richtlijnen MER A27 Lunetten-Hooipolder
Het college heeft, mede namens het college van Geertruidenberg een schriftelijke reactie gegeven op de onlangs gepubliceerde richtlijnen voor de Milieu Effect Rapportage (MER) A27 Lunetten-Hooipolder. In de brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt door beide colleges nogmaals benadrukt dat de ombouw van knooppunt Hooipolder tot een volwaardig knooppunt prioriteit moet hebben.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van mei 1996

Aan al mijn trouwe lezers wens ik een gezegend en gelukkig nieuwjaar.

Het is een laat voorjaar geworden en om toch een beetje in de stemming te komen laat ik U een prentbriefkaart zien van onze bosrijke omgeving in zomertooi. De kaart is in de jaren zestig als zwart-wit opname uitgegeven door de V.V.V. Dorst/Oosterhout. Later werd dezelfde opname, maar nu ingekleurd, als reclame opnieuw uitgebracht door de toenmalige eigenaar van de “de Roskam”.

Om de bezoekers van de Boswachterij Dorst wat meer comfort te verschaffen werden er in die jaren enkele speelweiden aangelegd voorzien van banken, speeltoestellen en toiletten met stromend water. Ongetwijfeld een geweldige service voor trimmers en dagrecreanten. Op de kaart ziet U de banken en het toiletgebouw staan van de speelwei aan de Ketenbaan. Het houten toiletgebouw is inmiddels vervangen door een nieuw gebouwtje van baksteen.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Groot nieuws en klein nieuws

Je hebt nieuws in soorten en maten maar voor onze dorpsgemeenschap kan iets belangrijk zijn terwijl buitenstaanders er de schouders over ophalen. Deze maand enkele foto’s van een bijzondere verjaardag, mevrouw Volders werd honderd jaar. Ondanks een druk bewogen leven wist ze deze leeftijd te bereiken. Ook een teken dat het goed wonen is in ons mooie durpke. Gezien de gezondheid van de 100-jarige is het feest in huiselijk kring gevierd en ook de onthulling van de boom, die ter ere van haar werd geplant, gebeurde zonder veel vertoon.

U ziet op de foto het moment dat de burgemeester van Oosterhout, mevrouw Helmi Huijbregts – Schiedon, de plaquette onthult bij de boom die voor mevrouw Volders is geplant ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag.

Ook namens het Digitale Nieuwsblad Dorst nog van harte gefeliciteerd.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van januari 1975

De eekhoorn
Voor ons, die zo dicht bij de dennenbossen van de Boswachterij wonen, geen onbekende. We hebben allemaal zo’n vlugge, bruine springer en klimmer wel eens gezien. Meestal maar even, want het beestje is vrij schuw. Hij heeft met die mensen slechte ervaringen opgedaan en zoekt dus zijn heil in een snelle vlucht. Misschien zult u opmerken: vroeger zagen we er veel meer en thans maar een enkele. Vroeger kon je geen wandeling maken, of je zag er een of meer. Inderdaad, de laatste jaren zijn de eekhoorns tamelijk zeldzaam. Enkele jaren geleden heeft er onder de diertjes een ziekte geheerst, waaraan er heel veel zijn gestorven. Nu beginnen er weer meer te komen.

De eekhoorn is een echt bosdier. In heel zijn lichaamsbouw is hij aangepast aan het leven op de bomen en in het bos. Zijn bruine pels komt sterk overeen met de bruine schors van stam en takken. Een goede schutkleur dus. Hij valt niet zo op en ontsnapt dus gemakkelijker aan zijn vijanden. De kleur van de pels wisselt vrij sterk van licht tot donker, soms zelfs iets bruin en zwartachtig. Zijn grote ruige pluimstaart valt ook op. Van die staart heeft de eekhoorn veel plezier. Hij gebruikt hem bij het springen, als roer en om te richten om juist terecht te komen op de volgende tak. Bij het springen spreidt hij zijn poten breed uiteen ook zijn staart wordt dan veel platter. Zodoende wordt het lichaamsoppervlak groter, waardoor hij beter kan zweven. Als hij in zijn nest ligt te slapen, bedekt zijn staart zijn hele lichaam en is dus als een soort deken. Bij het klimmen in een stam drukt hij zijn staart tegen de boom. Ook weer om meer steun te hebben. Springen kan de eekhoorn uitmuntend. Sprongen van 4-5 meter zijn heel gewoon. Bij het klimmen komen de scherpe, lange nagels aan zijn tenen goed van pas. Hiermee kan hij zich stevig vastklemmen in groeven en spleten van de ruwe, gegroefde schors van de dunne bomen. Aan die ruige, harige staart heeft de eekhoorn ook zijn wetenschappelijke naam te danken. Het Griekse woord scirius betekent: die zich met de staart overschaduwt. De lange, sterk gespierde achterpoten vallen ook op. Deze stellen hem in staat grote sprongen te maken. 5-6 Meter is een normale sprong. De voorpoten zijn veel zwakker. Hij gebruikt ze als handjes. Een dunne kegel houdt hij er handig mee vast.

Voedsel
De eekhoorn eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Een groot gedeelte pelt hij de dennenappels uit. Stuk voor stuk knaagt hij de schubben van de kegel en eet de olierijke zaden op. Ook eikels, beukennootjes, kastanjes, hazelnoten, vruchten van esdoorns laat hij zich goed smaken. De eekhoorn is een uitstekende knager. Daarvoor gebruikt hij de beitelvormige knaagtanden (snijtanden). 2 In de boven en 2 in de onderkaak. Deze knaagtanden slijten door het knagen sterk af, maar groeien ook weer even snel aan, zodat ze steeds even groot blijven en op elkaar passen.

Omdat hij knaagtanden heeft rekenen we hem met rat, muis, haas, konijn, bever tot de orde van de knaagdieren. In de herfst snoept hij ook van allerlei paddestoelen. Een soort heeft daar zelfs zijn naam van gekregen: eekhoorntjesbrood. In de schrale wintertijd knaagt hij ook boomknoppen af. In de zomer doet hij zich ook vaak te goed aan de poppen uit mierennesten. Minder mooi is, dat hij in het voorjaar een echte nestrover wordt. Eitjes, jonge vogels, zelfs de broedende vogel wordt dan opgegeten. De winter brengt hij grotendeels slapend door. Wordt hij van de kou wakker, dan spreekt hij zijn opgelegde voorraden aan. In oude ekster- en kraaiennesten, in konijnenholen sleept hij in de herfst eikels, beukennootjes, kastanjes ‘en dennenappels bijeen. De voorraadschuren helpen hem door de winter. Hij houdt dus een onderbroken winterslaap.

Voortplanting
De eekhoorn is een zoogdier. Hij brengt dus levende jongen voort die door de moeder worden gezoogd. Als nest gebruikt de eekhoorn een oud kraaien- of eksternest. Dit wordt van boven dicht gemaakt. Aan de onderkant is een opening en die onderkant wordt gevoerd met droog mos. Meestal bestaat het nestje uit 4 à 5 jongen. Deze zijn kaal en blind. Na ongeveer 14 dagen gaan de oogjes open en komt de beharing. Na 7-8 weken verlaten de jongen het nest. Vaak krijgt de eekhoorn 4 à 5 keer per seizoen jongen. In totaal kan een paartje aangroeien tot ongeveer 20 stuks. Man en vrouw blijven hun hele leven elkaar trouw. De eekhoorn heeft ook vijanden. Vooral de havik en de boommarter.

De eerste is in ons land uitgestorven. De ‘boommarter is uiterst zeldzaam en komt praktisch alleen op de Veluwe nog voor en daar dan nog maar enkele exemplaren. Zo kan het aantal eekhoorns wel eens sterk toenemen en we zien dan ook in de bossen een sterke achteruitgang van de kleine zangvogels. De laatste jaren is het aantal eekhoorns sterk teruggelopen. Er heerste onder de dieren een onbekende ziekte. We zien dan ook in de bossen maar zelden een eekhoorn. Geleidelijk zal het aantal wel weer toenemen. We zouden het levendige, vlugge diertje ook niet graag missen.

C. van Alphen

+++

Jongerencentrum Dorst

De jeugd uit Dorst gaat het jongerencentrum in hun woonplaats nieuw leven in blazen. Een definitieve openingsdatum is nog niet bekend, wel is het zeker dat enkele initiatiefnemers druk doende zijn met het treffen van de benodigde voorbereidingen. De jeugd in het Oosterhoutse kerkdorp heeft namelijk dringend behoefte aan een plek om activiteiten te kunnen ontplooien.

De achterliggende gedachte achter de heropening van het jongerencentrum is dat jonge inwoners van Dorst weer een uitvalsbasis krijgen waar zij in hun vrije tijd terecht kunnen. Een dorp zonder jeugdvoorziening is namelijk als biljarten zonder keu. Nadat het voormalige stichtingsbestuur van jongerencentrum Kaszah, gelegen aan het Kapelerf, in juli 2006 besloot de deuren te sluiten wegens een gebrek aan animo, zijn de doorstartplannen voor langere tijd in de prullenbak verdwenen. Een aantal Dorstenaren heeft nu besloten de handen ineen te slaan en zich sterk te maken voor een heropening van de jeugdsoos.

Bij een nieuwe start horen nieuwe mensen die er met een frisse kijk en originele ideeën voor moeten zorgen dat niet wordt vervallen in oude fouten. Zo wordt nog nagedacht over een eventuele nieuwe naam voor het jongerencentrum, dat een initiatief wordt voor de jeugd door de jeugd. Met op de achtergrond de steun van enkele oudere Dorstenaren is er een goede basis om op verder te bouwen. Door het hele land worden jongerencentra succesvol uitgebaat. Het toekomstige bestuur heeft een duidelijke visie over hoe dit concept ook in Dorst op een positieve manier kan worden weggezet. Hierbij wordt de mogelijkheid open gehouden om andere verenigingen of organisaties uit het dorp gebruik te laten maken van de faciliteiten in het gebouw.

Hoewel er een duidelijk plan ligt en het draagvlak onder de Dorstse jeugd zeker aanwezig is, kan dit initiatief nooit van de grond komen zonder steun van de Oosterhoutse gemeenteraad. Begin 2007 presenteerde welzijnsinstelling Merites reeds een rapport over de haalbaarheid van het heropenen van jongerencentrum Kaszah. Hieruit bleek dat er onder jongeren in Dorst wel degelijk animo is voor een doorstart. Het moment is nu daar om eindelijk eens spijkers met koppen te slaan. Menig Dorstenaar heeft de teloorgang van Kaszah met lede ogen aangekeken. De jeugd pakt nu de handdoek op en het is wachten op het moment dat de Oosterhoutse gemeenteraad kleur bekent.

Oosterhout Familiestad is de slogan waarmee de gemeente onder zijn inwoners een saamhorigheidsgevoel wil creëren. Dit is voor hen het ideale moment om de gemeenschap in het kerkdorp een broodnodig steuntje in de rug te geven. De kans om een signaal af te geven waarmee een nieuwe bloeiperiode van het jongerencentrum in Dorst wordt ingeleid. Of er dan wel of niet voor wordt gekozen om de naam Kaszah te handhaven, is uiteindelijk slechts een luxe keuze. Maar dan valt er voor de jeugd in Dorst tenminste wel wat te kiezen.

+++

Huub Kunst

Onderstaand gedicht werd gemaakt door Huub Kunst. Een onderwijzer die geboren was in Oosterhout. Hij heeft de meeste Brabantse Sagen en Legenden opgetekend en bewerkt. Veel van zijn werk werd in Dagblad de Stem gepubliceerd.

De Duiventoren bij Dorst

De avondzon kopert de stammen
van ’t donkere dennebos;
het schijnsel van vaalrode vlammen
brandt op het bronzen mos.

Hoger op, waar de kruinen wuiven
ruist er gesuizel zacht,
waar spokende schaduwen schuiven
aan de drempel der nacht.

Aan steile lansen spant de avond
in ’t grauwe duister zacht,
de wandelaar met koelte lavend,
de rusttent van de nacht.

Vol diepe raadselgeheimen,
– een ondoorgrondelijk hart –
staan dreigend na ’t zonnezwijmen
de bomen somberzwart.

Op ’t kroosgroene vlak der plassen,
verscholen in ruig hout,
stijgt huiverend uit de moerassen
de geest van ’t wilde woud.

Er fluisteren oeroude sagen
een bont, bewogen verhaal,
hoe Klebol in vroeger dagen
heerste in wrede praal.

Een stenen roofslot hief z’n tinnen
te midden ’t woudstruweel.
Nooit klonk een abel lied daarbinnen
of ’t spel van een minstreel.

Maar ’t ruwe spotten der gezellen,
verhit door mee en wijn,
als duivels die elkander kwellen,
scheen Klebols lust te zijn.

Bij ’t robb’len van de dobbelstenen
op het geblokte bord,
gingen de winterdagen henen,
scheen iedere avond kort.

In rosse walm der wassen kaarsen,
ééns sier der dorpskapel,
bij ’t stampen der gespoorde laarzen,
leek Klebols slot een hel.

Want godloos tieren, gruwbre vloeken,
hoorde de slaaf in ’t veld;
tot in de duistere kerkerhoeken
drong de echo van ’t geweld.

Waar in de eenzaamheid der wegen
de kramer stadwaarts toog,
kreeg vaak, in hinderlaag gelegen,
de rover hem in ’t oog.

Dan hielp geen bidden en geen smeken,
geen bee om lijfsbehoud;
eer is graniet te breken
dan ’n hart dat haakt naar goud.

Het lijk bleef liggen onbegraven,
in het struweel gesleept
ten prooi aan wolven en aan raven,
door honger opgezweept.

Maar Klebol met z’n woeste horde,
teruggekeerd op ’t slot,
verbrasten op de dobbelborden
het geld, en vloekten God.

Zo gingen maanden, jaren henen:
fel woedde ’t wreed bedrijf;
toen viel de Wraak op eens verschenen,
hen onverhoeds op ’t lijf.

De nacht was winderig, guur en donker
de regen gutste neer;
er blonk geen maan – of stergeflonker
van tussen ’t wolken heir.

Des morgens reeds; – de bomen dropen
in ’t nevelig doodse licht -,
kwamen de dienaars aangelopen,
de schrik op ’t bleek gezicht.

Ze hoorden nachtlijk vreemde kreten
van uit het somber huis;
’t scheen dat met rotsen werd gesmeten
te midden ’t stormgedruis.

De deur der feestzaal was gesloten,
’t geklop bleef onverhoord.
Zou men de eikdeur openstoten?
Reeds ’t middaguur kroop voort.

Vaag hoorbaar door de kamerwanden
droog knisperend gerucht,
als knaagden rappe scherpe tanden.
Wee woog ’n benauwde lucht.

Toen werd de zware bijl geheven
door Klebols oudste slaaf.
De stootbalk deed de eikendeur beven;
fel bonkte de ijzeren staaf.

Na enkele slagen vloog ten gronde,
’t versplinterd deurpaneel;
een schreeuw ontschoot aan aller monden
bij ’t gruwelijk tafereel.

Want Klebol met z’n heltrawanten,
werd zonder rust of duur,
besprongen, fel, van alle kanten
sinds ’t middernachtlijk uur,

door muizen, die in vale drommen,
krioelden her en der in ’t rond.
Uit vunze slotgracht aangezwommen,
doorknaagden ze de grond.

Ontvleesd, onkenbaar lagen lijken
van bank en zetel neergestort.
Geen enkele bleek er te wijken,
ze knabbelden ook ’t dobbelbord.

Ontzettend gillend zijn de slaven
de woeste bossen ingevlucht.
Hóóg in de bomen krasten raven,
ze roken reeds de dodenlucht.

Hier hield de wraak ’n godsgericht
– de burcht is sinds vergaan –
doch waar de Duiventoren ligt,
blijft menig wandelaar staan,

en peinst bij de begroeide gracht,
waarbinnen ’t roofslot stond,
hoe hier de misdaad onverwacht,
straf en vergelding vond.

22-3-1947; Huub Kunst

+++

Goed jaar voor de Buurtbus Molenschot-Dorst

De Buurtbus Molenschot – Dorst heeft in 2008 wederom een prachtig resultaat behaald. In het 18e jaar van haar bestaan (opgericht in mei 1991) werden er weer meer passagiers vervoerd. De buurtbus Molenschot – Dorst voorziet in de behoefte van openbaar vervoer in met name de kleine kernen (Molenschot en Dorst) Veel passagiers rijden vanuit deze twee dorpen mee naar Rijen en Oosterhout. Omdat de buurbus vanaf Rijen vertrekt (NS station) rijden ook veel passagiers vanuit deze plaats mee naar Winkelstad Oosterhout en het Amphia ziekenhuis. Vanuit Molenschot en Dorst is de buurtbus de enige mogelijkheid van openbaar vervoer naar respectievelijk Rijen en Molenschot.

Voor Dorst is het een prachtige uitkomst omdat de buurtbus 7 keer per dag naar Oosterhout (binnenstad en ziekenhuis) rijdt. De buurtbus vervoerde in 2008 – 14625 passagiers, Dat is een gemiddelde van 47.6 passagier per dag. In 2008 werden 1867 meer passagiers vervoerd dan in 2007. Dat is stijging van 15%. De buurtbus wordt bemand door 23 vrijwillige chauffeurs, afkomstig uit Rijen – Molenschot – Dorst en Oosterhout. De buurtbus Molenschot – Dorst heeft vanaf de oprichting in 1991 haar 5e buurtbus. Jaarlijks rijdt de buurtbus ongeveer 100.000 kilometer. In 2008 is er GEEN schade gereden aan de bus. Een groot compliment aan de vrijwillige chauffeurs. Dat de passagiers tevreden zijn blijkt uit het feit dat er in 2008 GEEN enkele klacht werd ingediend m.b.t. de buurtbus en de chauffeurs.

Het verloop onder de vrijwillige chauffeurs is minimaal. Er zijn nog een aantal chauffeurs vanaf de oprichting in 1991 in dienst als chauffeur. In de 18 jaar van haar bestaan van de buurtbus heeft nog geen enkele chauffeur, anders dan door het bereiken van de leeftijd van 70 / 75 jaar of overlijden de buurtbus verlaten.

Als dank voor deze geweldige inzet worden de vrijwilligers jaarlijks beloond met een uitstapje en een kerstdiner- en pakket.

Walther Hoosemans, voorzitter