December 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Vanaf deze maand bevindt zich op elke pagina met een lange lap tekst nu onderaan een handig ‘ankertje’. Als je hierop klikt kom je meteen weer bovenaan de pagina uit. Dit scheelt een hoop scrollen. Deze tip heb ik binnen gekregen in de mailbox. Schroom niet om me dergelijks tips (of op- of aanmerkingen natuurlijk) toe te mailen. Het emailadres blijft dezelfde (links de blauwe afbeelding aanklikken).

Verder wens ik eenieder prettige feestdagen! En natuurlijk veel leesplezier weer.

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Aanstellen plaatsvervangend lid Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht
De raad wordt gevraagd mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi te benoemen als plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht.

Incasso leges
B. en w. hebben besloten de openstaande leges over aan Cires verleende bouwvergunningen te innen. Het college doet dit op basis van een gerechtelijke uitspraak die er op neer komt dat de legesvrijdom voor woningbouwverenigingen per 1 januari 2008 is opgeheven.

Inzet middelen collectieve preventie
Het college gaat akkoord met het voorstel voor de inzet van de middelen Collectieve Preventie. De middelen worden ingezet om ernstige psychische aandoeningen te voorkomen of tijdig op te sporen en behandeling mogelijk te maken. De gemeenten uit de GGZ regio Breda hevelen deze gelden over naar de gemeente Breda die namens alle deelnemende gemeenten zorg draagt voor de uitvoering.

Roetfilter huisvuilwagens
Het college heeft ingestemd met het plaatsen van roetfilters op drie huisvuilwagens en stelt hiervoor € 75.000 beschikbaar.

Wegwerkzaamheden kruising Slotlaan-Van Oldeneellaan en Commandeurstraat
Om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren wordt de kruising Slotlaan-Van Oldeneellaan aangepakt. Ook het fietspad wordt verbeterd. In de Commandeurstraat wordt het riool vervangen. Het college is akkoord met het ontwerp voor de kruising en stelt voor de werkzaamheden aan de weg en het riool € 1389.000 beschikbaar.

Fusie Cires-ZorgvoorWonen
Cires wil fuseren met Zorgvoorwonen en heeft het college gevraagd om een formele reactie op de voorgenomen fusie. Het college heeft besloten Cires te laten weten dat zij geen bezwaar heeft tegen de fusie. De bestaande prestatieafspraken zullen worden vernieuwd.

Uitbreiding Lampenpaleis Schapendries
De uitbreiding van het Lampenpaleis aan de Schapendries heeft onlangs 4 weken ter inzage gelegenheid. Tegen de uitbreiding zijn 2 zienswijzen ingediend. Het college heeft kennis genomen van de zienswijzen en heeft besloten de bouwprocedure te starten en het plan 6 weken ter inzage te leggen.

Bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied’
Het college heeft kennisgenomen van het ‘ambtsbericht’ met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied’. Het ambtsbericht is verstuurd naar de provincie en bevat een ambtelijke reactie op de zienswijzen die bij de provincie zijn ingediend op dit bestemmingsplan.

Verkiezingen Europees Parlement
Op 4 juni 2009 worden verkiezingen gehouden voor de leden van het Europees Parlement. Het college heeft ingestemd met de verdeling van Oosterhout in 31 stemdistricten en evenzoveel stembureaus. De stemdistricten en de locaties voor de stembureaus worden gepubliceerd op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl en op de gemeentelijke informatiepagina’s in Weekblad Oosterhout.

Intentieverklaring impuls Brede School, Sport en Cultuur
B. en w. hebben besloten de intentieverklaring ‘Deelname Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur’ te ondertekenen. De intentieverklaring is bedoeld om te komen tot een betere samenwerking tussen diverse organisaties op het gebied van sport en cultuur. De verbeterde samenwerking moet leiden tot een beter aanbod voor (kansarme) jongeren op deze terreinen.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Het college heeft ingestemd met de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord Brabant en de gemeenten Breda, Oosterhout en Etten Leur betreffende Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Met de samenwerkingsovereenkomst wordt een nieuwe fase ingeluid voor de invoering van de HOV.

Visievorming landschapspark Oosterhout-Breda
Het college heeft ingestemd met de uitwerking van de conceptvisie ‘Landschapspark Oosterhout-Breda’ tot een definitieve visie en een uitvoeringsprogramma voor 2009-2011. De stuurgroep ‘Landschapspark Oosterhout-Breda’ is verzocht om, in afwachting van de uitkomst van de tracéstudie voor een westelijke rondweg, een voorbehoud op te nemen in de visie.

Procesvoorstel actieplan Stadshart
Het college heeft ingestemd met het procesvoorstel ‘Actieplan Stadshart’. Rond de zomer van 2009 moet het actieplan voor het Oosterhoutse stadshart gereed zijn. Het actieplan moet uiteindelijk leiden tot een kwaliteitsimpuls en een goed imago voor de Oosterhoutse binnenstad. In het voorstel wordt aangegeven welke fasen in het proces worden doorlopen en op welke manier de Oosterhoutse samenleving wordt betrokken bij het plan.

Trouwen op Slotje Brakestein
Het college heeft besloten Slotje Brakestein aan te wijzen als tijdelijke trouwlocatie.

Uitrukkleding en uniformen brandweer
B. en w. stellen € 9.000, – beschikbaar voor vervanging van uitrukkleding en uniformen voor medewerkers van de brandweer Oosterhout.

Walther Hoosemans

+++

Uit het verleden van Dorst

1760 Lijst van gelandens aan weerszijden van de Beerschot te Dorst, geschouwd op 23 september 1780.

Zoals bekend was vroeger voor de Rijksweg werd aangelegd dus laten we zeggen voor 1825 de Beerschotseweg of meestal genoemd de Beerschotsedijk, de weg van Dorst naar Breda langs de Posthoorn en het Moleneind naar de Teteringsedijk. Het gedeelte dat bij Dorst hoorde liep vanaf het kapelleke tot aan het oude Leyke en had aan de zuidkant 20 eigenaren van percelen en aan de noordkant 26. De sloten moesten boven 7 voet wijd zijn, onder 32 voet en diep 4 voet. Bij ieder perceel moest een paaltje in de grond zijn geslagen waarop in duidelijke letters de initialen der eigenaars, bijvoorbeeld Jan v.d. Avoirt, J. v.d. A.

De eigenaars aan de zuidkant van de, kapel tot aan de Leye:

 1. Jan van Dorst, huis
 2. Jan Smits,Teteringen
 3. Adr. v. Leon, Rijen
 4. Jan Teurlings, Heusdenhout
 5. Corn. v. Gils, Dorst
 6. Pieter Leesmann, Teteringen
 7. Isaias Trommels, Dorst
 8. Adr. Verschuuren,Gilze
 9. Rombout Klasen, Heusdenhout
 10. Peeter Robregts, Oosterhout
 11. Rombout Klasen, Heusdenhout
 12. Adr. v. Dorst, Dorst
 13. Hendrik Schenk, Dorst
 14. Adr. v. GooI, Rijen
 15. Joh. v. Gils, Dorst
 16. Corn. v. Raak, Princenhage
 17. Jan Smits, Teteringen
 18. Jan v.d. Avoirt, Dorst
 19. Karel Vinken, Breda
 20. Maria Huygen, Teteringen

De eigenaars aan de noordzijde vanaf Dorst:

 1. Corn. Michielse (een huisje)
 2. Jan Teurlings, Heusdenhout
 3. Corn. v. Gils, Dorst
 4. Pieter Leesmans, Teteringen
 5. Pieter de Jong, Teteringen
 6. Corn. v. Gils, Dorst
 7. Adr. Verschuuren, Dorst
 8. Adr. Verschuuren, Dorst
 9. Rombout Klaasen, Heusdenhout
 10. Rombout Klaasen, Heusdenhout
 11. Jac. Hermans, Dorst
 12. Corn. v. Hooydonk, Dorst
 13. Nic. Oomen, Heusdenhout
 14. Adr. v. GooI, Rijen
 15. Jac. Hermans, Dorst
 16. Pieter Robben, Oosterhout
 17. Ant. Versteegen
 18. Pieter Leesmans, Teteringen
 19. Corn. Trommelen
 20. Peter v. Gils, Dongen
 21. Jan Teurlings, Heusdenhout
 22. Corn. v. Dijk, Teteringen
 23. Adr. v. Loon, Rijen
 24. Govert Goverts, Dorst
 25. Nic. Oomen, Heusdenhout
 26. Adr. v. Zandheuvel, Dorst

1801 Uit de Franse tijd; request om bebossing tegen te gaan.

Het Gemeeentebestuur aan het Stadsbewind der Bataafse Republiek:
De bewoners van de wijken of gehuchten Dorst Ceeters en Steenhoven hadden een request gestuurd aan het Gemeentebestuur om de steun daarvan te krijgen om de bebossing door het landbestuur op hun gronden tegen te gaan. Het Gemeentebestuur steunde de requestranten die node zagen dat in hun nabuurschap de heidevelden werden vervangen door masten- en andere bossen.

De bewoners hadden sedert twee eeuwen en langer gebruik gemaakt van de heide die daardoor niet was verminderd maar steeds in dezelfde staat gebleven. Het beplanten met bos zou volgens het Gemeentebestuur weinig of geen voordeel aanbrengen en zeker niet de eerste 25 jaar na de beplanting, als het hout op zijn best, maar teveel waard is als de gemaakte kosten aan zaad, spitten en graven en beplanten samen.

Een zodanige beplanting zou niet kunnen vergoeden het verlies van verpondingen en gewone middelen en het zou de oorzaak kunnen zijn dat de bewoners hun bezittingen zouden verlaten die dan weer spoedig in hei zouden veranderen en onvruchtbaar worden.

En de meerdere bossen zouden dienen als schuilplaatsen voor struikrovers en moordenaars terwijl de onveiligheid op de publieke heerbanen zou toenemen waarlangs de binnenlandse handel wordt gedreven.

Het Gemeentebestuur verzoekt daarom bij het bureau van Financiën te willen bewerkstelligen dat een zekere partij heide lopende van Arnoldus de Leeuw onder Steenhoven ter breedte van 100 roeden langs de publieke baan naar de Vijf Eiken, herkomstig van de Vorst van Nassau (Prins Willem V), niet te beplanten maar tot nader order te laten liggen in de tegenwoordige toestand en aan de bewoners van Steenhoven, Ceeters en Dorst toe te staan, dat zij gemeld perceel en verdere heidevlakten, tot nog toe oogluikend gebruikt om af te vlaggen en heimatten of heischabben daar af te steken en met schapen te beweiden, mogen blijven gebruiken.

Het Gemeentebestuur van Oosterhout, secr. G.Coets

Albert Minjon

+++

Carnaval 2009

Stichting de Kater is al weer enige maanden bezig met de voorbereidingen voor Carnaval 2009. De activiteiten die we gepland hebben zijn de sauwelavonden op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2009.
De carnavalsactiviteiten starten op zaterdag 21 februari 2009 met de optocht. Het motto van 2009 is “Ut lopt op rolletjes”.
Op zondag 22 februari hebben we een boerenbruiloft gepland en we streven ernaar om de dag te starten met een mis in het teken van carnaval.
Op maandag 23 februari het grote poezen en katerbal.
De dinsdag 24 februari staat geheel in teken van de kinderen, met in de ochtend het Peuterbal voor de allerkleinsten en in de middag het brakkenbal met een playback? Of wordt het een vervolg op Idorst?. Verdere details volgen nog in de komende maanden, waaronder de inschrijfformulieren voor de diverse activiteiten.

Naast het bovenstaande programma zal er ook gestreefd worden naar het wagens kijken op de woensdag 18 februari met daarbij het Bouwersbal.

Op donderdag 19 februari willen we ons jaarlijks bezoek bij de ouderen van de KBO te plannen.

Voor de verschillende onderdelen krijgt de stichting gelukkig de ondersteuning van vrijwilligers, waarvoor we ze zeer dankbaar zijn. We hopen u gezamenlijk een mooi Carnaval 2009 aan te kunnen gaan bieden.

+++

Nieuwsbrief Stichting Pim

Hallo allemaal,
Vrijdag is de eerste oplevering van de woning. Dat wil zeggen dat we hierna in de woning aan de slag kunnen. Osdo zal in de week daarna alle oplever puntjes nog afwerken.19 december is de definitieve oplevering!!. Er moet nog heel wat gebeuren maar het moet voor de Kerst klaar zijn. De meeste spullen worden in week 51 geleverd(meubels,snoezelkamer,wasmachines) De eerst kinderen zullen 2 januari gaan logeren. Vanaf 1 januari zullen er 10 mensen voor Stichting Pim in dienst zijn. Ook hebben we vanaf die datum een aantal vrijwilligers in dienst.

Komende zaterdag 13 dec kunnen we dus met z,n allen aan de slag. Er is heel wat schoon te maken. Willen degene die komen helpen zoveel mogelijk eigen spullen meenemen. Denk hierbij aan stofzuiger, trap,emmers,zeem,trekker ed. Want we hebben wel spullen op de woning maar niet genoeg voor zoveel mensen,. Het zou tenslotte zonde zijn als we op elkaar moeten wachten!! De grootste klussen zijn de badkamers,zwembad goed schoonmaken en alle ramen zemen. Maar met een grote club mensen moet dit toch te doen zijn. Ik zal zorgen dat er koffie is!! U bent welkom. Mochten er vragen zijn ik ben er zaterdag en zondag heel de dag!

Vanwege het slechte weer lopen de werkzaamheden in de tuin erg achter op schema. Dat is jammer. Hopelijk zal er dez komende week veel bestraat worden!? Nu is het rondom de woning nog erg modderig. Het aanplanten en leggen van het kunstgras is naar begin januari verschoven.

Vriendelijke groeten namens Stichting Pim,
Linda

+++

De koolmees 

Er zullen maar weinig mensen zijn die dit lieve, kwieke vogeltje niet kennen. De koolmees leeft vooral in onze bossen, zowel loof – als dennebossen, en is daar zeer talrijk aanwezig. Maar ook in boomgaarden, parken, tuinen, tot zelfs midden in de grote steden is hij present. Het is een tamelijk kleurig vogeltje, leuk maar niet schuw. Als je rustig blijft staan en geen onverwachte bewegingen maakt, kun je de kleuren goed bekijken. De kruin is pikzwart. Men zegt wel, dat hij een zwart petje of kalotje op heeft. Gele borst met zwarte overlangse streep, groenachtig geel jasje, sneeuwwitte wangen, blauwgrijze staart met witte zoom. Echt dus wel een kleurig pakje. De mees heeft een zeer spits snaveltje. Hij is dus een echte insecteneter en dus zeer nuttig. Hij zoekt vooral zijn voedsel op bomen en struiken. Zorgvuldig zoekt hij elk rietje en spleetje af en weet met zijn priemvormig snaveltje eitjes, larven, rupsenpoppen, kevertjes, vlindertjes enz. best te vinden.

Soms hangt hij ondersteboven aan een tak om ook de onderkant te inspecteren. In de winter eet hij ook wel allerlei zaden, die hij uit de vruchtdoozen van dorre planten peutert, maar ook wel zoekt .Op de grond tussen de losse planten. Zijn scherpe oogjes helpen hem hierbij.

De mees is een holenbroeder. Hij kan geen vrijstaand nest bouwen, zoals een merel, maar moet een holte hebben. Aangezien het beestje maar klein is heeft hij maar een klein holletje nodig, b.v. een ingewaterde afgezaagde tak, een holletje in een knol, wilg. Heel vaak zoekt hij ook “rare” nestplaatsen op bijvoorbeeld een brievenbus, konijnenpijpen, pompen, lege blikjes, een oude koffiepot of bloempot, de jaszak van een vogelverschrikker enz. Vaak leest men in de krant wel eens stukjes over dergelijke rare nestgelegenheden. Ook nestkastjes neemt hij graag in gebruik.

Het legsel van de koolmees telt 9 -12 eitjes, wit met rood-bruine stipjes, vooral aan het stompe eind. Het nest zelf is vrij slordig gebouwd van droge grassprietjes, hooipijltjes, dorre worteltjes, haren, veertjes, paardenhaar, schapenwol. Het is wel gebeurd, dat de mees in de schoonmaaktijd voor zijn nest plukken van een te drogen hangende wollen deken plukte.

Het broeden is het werk voor juffrouw mees. Na 14 dagen broeden komen de kleintjes tevoorschijn. Ze zijn geheel kaal en blind. Nu breekt voor pa en ma een drukke tijd aan want hoe vaak ze ook een bek vol allerlei insecten aandragen, steeds weer gapen ze van de honger. Na ongeveer drie weken verlaten ze het nest. Ook buiten het nest, als ze uitgevlogen zijn, worden ze nog door hun ouders gevoed.

Heel vaak volgt nog een tweede broedsel. Na het broeden zwerven de ouders met de jongen rond. Heel vaak verenigen de mezen zich tot grote zwermen, soms van enkele honderden stuks, die dan samen door de bossen zwerven en echt hun kostje wel ophalen.

In de broedtijd zingt de koolmees ook heel druk. Een heel simpel liedje: “ziet die twee, ziet die twee” anderen halen eruit: “schiet in het vuur, schiet in het vuur” anderen noemen het “geziegezaag”. U moet maar eens luisteren. Zijn gewone roep in boom of struik is simpel “pink pink”. In Brabant noemt de koolmees wel biemees of biemeewes.

In een schrale tijd wordt de mees wel een ondeugend diertje. Hij zit op de bijenkorf vlak bij het vlieggat en hamert dan stevig op de wand. De bijen worden verontrust en elke nieuwsgierige bij bekoopt het met de dood. Van de bij wordt alleen het borststuk opgegeten. Poten, vleugeltjes kop en achterlijf hangen dan voor de korf. Alleen het borststuk, want daaraan zitten de spieren van vleugels en poten; daar zit dus het meeste vlees.

Veel mensen voeren de hele winter door de vogels. Dat is eigenlijk (hoe goed ook bedoeld) helemaal verkeerd. Ze zoeken dan in de natuur geen voedsel. Vogels voeden is alleen nodig, als de grond hard bevroren is of als er een laag sneeuw ligt. Soms wordt de mees ook wel eens brutaal. Men heeft herhaaldelijk op verschillende plaatsen waargenomen, dat hij de capsules van de melkflessen, die de melkboer aan de deur zet, stuk pikt en dan snoept van het laagje room op de melk. Soms pikt hij in het voorjaar ook wel bloemknoppen uit de struiken stuk. Misschien goed bedoeld, want aan die knoppen zitten vaak bladluiseieren.

Veel plezier aan het bekijken van de meneer en mevrouw Koolmees. Je kunt echter zo niet zien wie meneer en wie mevrouw is. Ze zijn precies eender van kleur.

C. v. Alphen

+++

Midzomer Nachtfeest Dorst reikt cheques uit

Na een succesvol verlopen Midzomer Nachtfeest 2008 is het zover dat de cheques kunnen worden uitgereikt. Drie verenigingen uit Dorst delen mee uit de opgebrachte gelden van dit Midzomer Nachtfeest. Er wordt een totaal bedrag uitgereikt van € 1.730.00

De onderstaande verenigingen ontvangen een bedrag;

Kindervakantiewerk Dorst – € 450.—
Stichting Dorpsfeest (Sint Nicolaas comite) – € 780.—
KBO Dorst – 50 jarig jubileum – € 500.— (reeds uitgereikt)

Bij deze nodigen we onze sponsors en vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen uit om hierbij aanwezig te zijn.

De cheques worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie in De Klip op zondag 4 januari 2009 vanaf 14.00 uur.

Bestuur Midzomer Nachtfeest