Mei 2011
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Ook al hoeft het maar een klein stukje te zijn, het blijft lastig om een pakkend voorwoord te schrijven. Mijn inspiratie is vermoedelijk opgedroogd door het warme weer van de laatste weken. En als ik de weervoorspellingen zo lees en hoor, belooft dat niet veel goeds voor de komende tijd ;)

Mocht u zich afvragen waarom sommige stukken gedateerd zijn: dit komt doordat enkele rubrieken elke maand terugkomen. Het nieuws uit de parochie krijg ik echter eens in de drie maanden aangeleverd, en van de wijkagent is er nu een tijd geen nieuws gekomen. Toch houd ik deze erin, puur voor de structuur. Ook kunnen er andere stukken een maand langer in staan, zoals bijvoorbeeld het stuk over het Midzomer Nachtfeest. Dit alles om ervoor te zorgen dat deze onderwerpen niet in de vergetelheid raken.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Bevrijdingsvuurestafette in Oosterhout
Het college heeft besloten om het subsidieverzoek van het Oranjecomité voor de organisatie van de bevrijdingsvuurestafette in 2011 af te wijzen. Het college heeft besloten om eenmaal in de vijf jaar, als geheel Nederland de bevrijding herdenkt, een bevrijdingsvuurestafette te laten organiseren. De eerstvolgende keer is dan in 2015.

Verder heeft het college:

 • Besloten de raad te informeren over de kwartaalrapportage Sociale Zekerheid over het vierde kwartaal van 2010;
 • Besloten de parkeergelegenheid in de Rulstraat, tussen huisnummer 10 en 22, per direct tot 31 december 2011 niet meer ter beschikking te stellen voor voertuigen met een bewonersvergunning in zone 1;
 • Besloten het huidige planologische beleid voor het realiseren van schuilgelegenheden voor hobbymatig gehouden vee te handhaven en de raad hierover per brief te informeren;
 • Besloten om een nieuw aanstellings-/aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders vast te stellen en het eerder genomen aanstellings-/aanwijzingsbesluit in te trekken;
 • Besloten het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda schriftelijk te informeren over het standpunt van het college over de regionalisering van de leerlingenadministratie en leerplicht;
 • Besloten niet mee te werken aan het verzoek tot bouw van een theehuis in het slotpark vanwege een te grote inbreuk op het karakter van het park en het beschermd stadsgezicht van de Heuvel en omgeving.

Beslissing Raad van State inzake bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout, herziening II (Houtse Heuvel 44a)
Het college stelt de raad voor een ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Houtse Heuvel 44a in Den Hout in procedure te brengen. In het ontwerpbestemmingsplan wordt aan het perceel een woonbestemming toegekend. Het college heeft ervoor gekozen om het ontwerpbestemmingsplan eerst voor te leggen aan de raad. Als de raad akkoord gaat, zal daarna de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen verder in gang worden gezet. Het college heeft dit besloten naar aanleiding van het beroep dat de eigenaar van het perceel bij de Raad van State heeft aangetekend tegen het eerder vastgestelde bestemmingsplan dat een bedrijfsbestemming kreeg. De gemeenteraad stelde dat bestemmingsplan op 13 juli 2010 vast. De Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard, wat betekent dat de gemeenteraad een nieuw besluit moet nemen. Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 17 mei 2011.

Welstandsvrij bouwen Veekestraat 14
Het college stelt de raad voor om de Veekestraat 14 in Oosterhout aan te wijzen als gebied waar welstandsvrij kan worden gebouwd. Het gaat om in totaal vier nog uit te geven bouwkavels in de wijk Vrachelen-Krooneiland. Dit besluit is een van de opdrachten uit het coalitieakkoord 2010-2014.

Herontwikkeling Santrijngebied: tijdelijke invulling locatie voormalige Santrijnschool
Totdat definitieve invulling aan het Santrijngebied kan worden gegeven, heeft het college besloten het terrein van de voormalige Santrijnschool een tijdelijke invulling te geven. Besloten is om de fundering en een gedeelte van de verharding weg te halen en het terrein in te zaaien met gras, waardoor het aanzicht van de locatie zal verbeteren.

Leisurecentrum Statendamweg
Het college heeft besloten te starten met de vaststellingsprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan en de procedure voor het vaststellen van hogere waarden wegverkeer voor de ontwikkeling van het Leisurecentrum aan de Statendamweg in Oosterhout. Ook stemt het college in met de inhoud van de ontwikkelovereenkomst tussen Staetendam Invest B.V. en de gemeente Oosterhout. In het Leisurecentrum worden diverse voorzieningen samengebracht en wordt een bioscoop gerealiseerd.

Vrachtwagen parkeren
Het college heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak voor de bestrijding van parkeeroverlast van vrachtwagens op de diverse bedrijventerreinen in de gemeente Oosterhout. In het plan van aanpak wordt een aantal maatregelen voorgesteld om te overlast te beperken. Het plan van aanpak is samen met het bedrijfsleven opgesteld naar aanleiding van klachten die de gemeente ontving over het meerdaags parkeren van vrachtwagens buiten de daartoe aangewezen parkeervoorzieningen op bedrijventerreinen.

Huisvesting ORTS
Het college heeft besloten om voor de huisvesting van de ORTS geen uitbreiding te realiseren bij de te bouwen gymzaal aan de Hoofseweg. Het college heeft in principe besloten tot huisvesting van de ORTS binnen Outflow, zonder dat er een exclusief claimrecht van ruimten is. De bouwkundige, technische en financiële gevolgen van dit principebesluit worden nader onderzocht. Het college heeft verder besloten een kostendekkend huurbedrag in rekening te brengen. Het college verleent geen bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten.

Extern onderzoek (quick scan) sociale zekerheid
Het college heeft besloten een quick scan te laten uitvoeren naar het sociale zekerheidsbeleid. Deze quick scan maakt onderdeel uit van het beleidsplan sociale zekerheid 2011. Doel van de quick scan is te bezien hoe de gemeente de financiële risico’s en de uitgaven aan re-integratie en uitkeringsverstrekking kan verkleinen, naast de maatregelen die het college eerder heeft genomen. De uitvoering van Work First door WAVA/!GO wordt hier ook in meegenomen. Dit laatste vloeit voort uit het coalitieakkoord 2010-2014. Berenschot voert de quick scan uit.

Kredietvotering renovatie TWINS
Het college stelt de raad voor een krediet van 420.200 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de accommodatie van honk- en softbalvereniging TWINS. Met de renovatie van de TWINS-velden geeft het college een impuls aan het brede sportaanbod in de gemeente. TWINS kan met de renovatie minimaal het huidige spelniveau handhaven.

Evaluatie evenementenbeleid 2007-2010
Het college heeft de evaluatie van de uitvoering van het evenementenbeleid in de periode 2007 tot en met 2010 vastgesteld. De aanbevelingen uit de evaluatie worden uitgewerkt in de nieuwe Nota Evenementenbeleid. Het college heeft het plan van aanpak voor de totstandkoming van dit beleid vastgesteld. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Eenmalige subsidie voor stichting Centrum voor Circuskunst
Het college heeft besloten een eenmalige subsidie van 15.000 euro te verlenen aan Stichting Centrum voor Circuskunst. Aan de eenmalige de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden, onder meer dat de stichting één keer per jaar een activiteit organiseert die openstaat voor alle inwoners van Oosterhout voor de komende vijf jaar. De stichting is sinds 2005 actief in Oosterhout en gebruikt circus om mensen vaardigheden aan te leren op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied. Tot voor kort werkte de stichting vanuit Etten-Leur, maar vanwege het enorme succes en de centrale ligging heeft de stichting zich in Oosterhout gevestigd. Het verstrekken van de eenmalige subsidie biedt de mogelijkheid om op de nieuwe locatie een tweede landelijke circuswerkplaats te realiseren.

Principeverzoek vormverandering agrarisch bouwvlak Terheijdensspoor 9 te Den Hout
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de vormverandering van het agrarisch bouwvlak aan de Terheijdensspoor in Den Hout. De vormverandering moet de realisatie van een stalgebouw voor de daar gevestigde paardenhouderij mogelijk maken. Het college werkt graag mee aan de verdere ontwikkeling van dit bedrijf.

Koninginnenacht 2011
Het bevoegd gezag zijnde de burgemeester heeft besloten in te stemmen met een collectieve ontheffing van het sluitingsuur voor horecagelegenheden binnen de tangenten in de nacht van 29 op 30 april 2011, waarbij de eindtijd wordt vastgesteld op 6.00 uur. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat iedere horecaonderneming die van de ontheffing gebruikmaakt minimaal één uur na 6.00 uur gesloten moet blijven.

Verder heeft het college:

 • De ex art. 41 vragen van de fractie van Groen Brabant over de toepassing van de Wet geurhinder veehouderijen schriftelijk beantwoord;
 • Besloten de raad een aangepast raadsvoorstel over de grondexploitatie Beneluxweg-Zuid aan te bieden;
 • Besloten in te stemmen met de verkoop van een strookje grond nabij de Rijsdijk in Oosteind aan stichting Thuisvester voor de ontwikkeling van de locatie voormalige Melkfabriek Oosterhout.

Op 5 april 2011 heeft het college:

 • Besloten in principe medewerking te verlenen aan de start van de Eneco-tour in Oosterhout op dinsdag 9 augustus 2011.

Project Eikdijk-Europaweg
In de uitwerking van het Mobiliteitsplan 2007-2015 is opgenomen dat de doorgaande route van de Lage Molenpolderweg naar het industrieterrein Vijf Eiken moet worden onderbroken. Het verkeer zal via de Eikdijk op de Europaweg worden afgewikkeld. Het college heeft het definitief ontwerp voor dit project Eikdijk-Europaweg vastgesteld. Het college stelt de raad voor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Eikdijk en de Europaweg. De bevoegdheid voor het gunnen van het bestek wordt gemandateerd aan de unitleider RBW/BP.

Principe-uitspraak locatie zendmast
Het college verleent in principe medewerking aan het plaatsen van een zendmast op de hoek Waradelaan/Buurstede. Het dekkingsniveau voor mobiele communicatie in het Warandegebied wordt met een nieuwe mast gegarandeerd. De initiatiefnemer zal een informatieavond organiseren voor omwonenden.

Beëindigen project Wonen, Zorg en Service in de Wijk (WZSW)
Het college heeft besloten per 1 juni 2011 het project Wonen, Zorg en Service in de Wijk te beëindigen. De klussendienst blijft wel bestaan.

Aanpassing voorwaarden kavelpaspoort Collectief particulier opdrachtgeverschap de Contreie
In de nieuwe woonwijk de Contreie is het voor huishoudens mogelijk om gezamenlijk hun woning en buurt vorm te geven. Dit gebeurt via het Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het college heeft besloten de voorwaarden en uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan CPO te wijzigen. Ook heeft zij besloten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer starters aan het CPO te laten deelnemen. Hiermee sluit het CPO beter aan op de vraag van de consument op de woningmarkt. De aanpassingen worden te zijner tijd opgenomen in het exploitatieplan dat dit jaar wordt geactualiseerd.

Verder heeft het college:

 • Ex art. 41 vragen van de SP over informatieverstrekking aan de raad schriftelijk beantwoord;
 • Ex art. 41 vragen van Groen Links over mogelijke opslag van kernafval schriftelijk beantwoord;
 • De raad per brief in overweging gegeven het raadsvoorstel over de nieuwe beslissing van Gedeputeerde Staten inzake de Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied van de raadsagenda van 19 april 2011 te halen;
 • € 25.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de rioolrenovatie van een riool onder het parkeerterrein bij De Braak;
 • Kennisgenomen van de financiële rapportage sociale zekerheid februari 2011;
 • De evaluatie van het Wmo-beleid 2008-2011 vastgesteld en deze schriftelijk aangeboden aan de raad;
 • Het college heeft voor het Wmo-beleid 2012-2015 een missie en visie opgesteld en legt deze opiniërend voor aan de raad;
 • De actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld.

Raadsvoorstel verplaatsing TSC
Het college heeft kennisgenomen van het onderzoek naar de gevolgen van de verplaatsing van voetbalvereniging TSC naar Sportpark de Contreie. Het college stelt de raad voor een principebesluit te nemen tot verplaatsing van TSC naar Sportpark de Contreie en een definitief besluit hierover te nemen na het doorlopen van de planologische procedures. De raad besluit in juni over dit voorstel.

Ombuigingen individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De jaarrekening 2010 laat een forse overschrijding zien van 1,3 miljoen euro op het budget voor individuele voorzieningen binnen de Wmo. Het college heeft besloten enkele maatregelen te nemen die op de korte termijn besparingen opleveren. Ook heeft zij besloten tot het voorbereiden van een voorstel om maatregelen op de middellange termijn te nemen. Het doel op de lange termijn is om voorzieningen beschikbaar en betaalbaar te houden voor mensen die deze het hardst nodig hebben.

Uitstel invoeren real-time parkeren
Het college heeft besloten voorlopig af te zien van de invoering van real-time parkeren (bel- en SMS-parkeren). Belangrijke redenen zijn dat de invoering van real-time parkeren meer kosten met zich meebrengt dan in de huidige situatie en dat de parkeerexploitatie onder druk staat. Het afzien van real-time parkeren is een ombuigingsvoorstel in Operatie Stofkam. De invoering van bel- en SMS-parkeren wordt overwogen bij de tussentijdse evaluatie van het parkeerbeleid in 2013.

Verder heeft het college:

 • Ex art. 41 vragen van Groen Brabant over de ambtelijke advisering over een motie schriftelijk beantwoord;
 • Ex art. 41 vragen van Gezond Burger Verstand over de bestuurswisseling bij Woningbouwstichting Geertruidenberg schriftelijk beantwoord;
 • Met instemming kennisgenomen van de visie van TOP Brabant op recreatie en toerisme in 2020;
 • Het bestuur van ZLTO-Oosterhout schriftelijk antwoord gegeven op vragen die zijn gesteld tijdens een kennismakingsgesprek met een delegatie van het college;
 • Kennisgenomen van de analyse die is gemaakt van de benchmark over personele inzet op Burgerzaken en de raad hierover per brief te informeren;
 • € 5.038,- beschikbaar gesteld voor bodemonderzoek naar de restanten van een vliegtuigbom bij Europark;
 • Het actuele overzicht toezeggingen en moties vastgesteld;
 • Besloten niet mee te werken aan kadastrale splitsing van de kavel aan de Warandelaan 35 in Oosterhout;
 • Het bezwaarschrift tegen het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom voor het verwijderen van een schuilstal ongegrond verklaard;
 • Het bezwaarschrift tegen het besluit om bezwaarmaker in de gemeentelijke basisadministratie in te schrijven vanuit land onbekend ongegrond verklaard.

Dorst, 3 mei 2011
Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Deze maand een prentbriefkaart uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. In die tijd was kleurendruk nog in opkomst en van oorsprong is de kaart dan ook in zwart/wit uit gegeven. Later zijn de kaarten opnieuw gedrukt maar dan met de hand ingekleurd.

Rechts ziet U de winkel waar vroeger de Spar in was gevestigd van Kees Jansen.

De nu verdwenen benzinepomp was van Kees Geerts. Aan de linkerkant staat de boerderij van Jan van der Hoofden. Later dus afgebroken om de Rijksweg te kunnen verbreden.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Vooraankondiging werkgroep communicatie

Oproep aan het bedrijfsleven en alle verenigingen in Dorst!

In het kader van het IDOP voor Dorst is tijdens de bijeenkomst in december 2010 o.a. de wens uitgesproken om opnieuw een nieuwsblad voor Dorst uit te brengen. Er is behoefte om beter geïnformeerd te worden over wat er in het dorp leeft.

Om de mogelijkheid te onderzoeken of het regelmatig uitbrengen van een nieuwsblad haalbaar is, is de werkgroep communicatie opgericht.

Inmiddels heeft deze werkgroep haar taak serieus opgepakt en begint het plan al duidelijk vorm aan te nemen. Gebaseerd op ervaringen van een aantal andere dorpen in de omgeving, is het streven om eens per twee maanden een nieuwsblad uit te brengen. Uiteraard moet het blad alle nieuws en informatie over Dorst bevatten. De verenigingen uit Dorst kunnen hun berichten erin kwijt en een evenementenkalender zou opgenomen kunnen worden, enz. Daarnaast is het de bedoeling om één keer per jaar een overzicht van alle bedrijven en verenigingen in Dorst in dit blad op te nemen.

Het zal duidelijk zijn dat het erg belangrijk is om de continuïteit te kunnen waarborgen. Dit is alleen mogelijk met structurele financiële steun vanuit de bedrijven uit Dorst.

Om te onderzoeken of het Dorstse bedrijfsleven bereid is om een nieuw nieuwsblad te steunen en of de verenigingen bereid zijn te publiceren in dit blad, zullen een aantal leden van de werkgroep verschillende bedrijven en verenigingen binnenkort benaderen en vragen om een korte vragenlijst te beantwoorden. Op voorhand geeft de werkgroep aan dat de enquête een informatief en vrijblijvend karakter heeft! Uw medewerking, advies en mening worden zeer op prijs gesteld!

Heeft u nu al tips, dan zijn die van harte welkom op het mailadres: werkgroepcomm.dorst@live.nl

+++

Blij met graafwerkzaamheden in Dorst: leem en klei gevonden

Tijdens de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe riolering in de Baarschotsestraat in Dorst is men gestuit op een leem/klei laag van ongeveer 8 tot 12 meter dik (zie foto). Dit geeft natuurlijk veel overlast voor de aanwonenden. Doch ondanks deze overlast is er minstens één iemand blij met de situatie bij haar voor de deur. Dat is de plaatselijke pottenbakster Anneke Heerkens-Marijnissen van “Pottenbakkerij Anneke”.

Anneke heeft van de plaatselijk aangetroffen klei in pure vorm, dus ongezuiverd en zonder toevoegingen potjes gebakken (zie foto). De potjes zijn volledig handgemaakt en op ongeveer 1000 graden gebakken. De echte Dorstse potjes (van echte Dorstse leem/klei) zijn te koop voor € 5.00 per stuk en de opbrengst gaat vervolgens naar een goed doel. Zo zit in elke situatie wel iets positiefs.

De potjes zijn te koop in “Pottenbakkerij Anneke”, Baarschotsestraat 63 in Dorst (0161-412058). Momenteel wel iets moeilijker te bereiken i.v.m. de graafwerkzaamheden bij haar voor de deur.

Uw verslaggever ter plaatse, Walther Hoosemans

+++

Buurtbus Molenschot-Dorst 20 jaar

Op 1 mei 2011 bestaat de Buurtbus Molenschot – Dorst 20 jaar. Vanaf januari 1990 werd na maanden van voorbereiding op 1 september 1990 een werkgroep ingesteld met de opdracht – de ontsluiting van Molenschot en Dorst per openbaar vervoer -. De werkgroep had als opdracht, het werven van vrijwilligers, de route bepalen en een dienstregeling opstellen en financiën regelen bij de gemeente Gilze – Rijen en Oosterhout. Op 20 februari 1991 werd een proefrit gereden om meteen de haltes te kunnen plaatsen en op 12 maart 1991 ging er een officiële aanvraag van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om in te stemmen met dit nieuwe buurtbus project. Op 14 maart 1991 volgde de eerste informatieavond voor de vrijwillige buurtbus chauffeurs in café de Drie Linden in Molenschot. Op 25 maart 1991 werd het definitieve bestuur samengesteld, bestaande uit Walther Hoosemans (voorzitter) – Anne Marie van den Berg, (vice -voorzitter) – Dick van Kuipers (penningmeester) – Gerrit Boemaars (bestuurslid) – Lot van der Weijden (coördinator) – Ad van Dongen (vanuit de BBA) en Mevrouw Jansen (vanuit de Provincie Noord-Brabant). Alle vrijwilliger chauffeurs werden daarna medisch gekeurd en op 6 mei 1991 werd gestart met een maand proefrijden op het traject Rijen (station) – Molenschot – Dorst – Oosterhout (Amphia ziekenhuis).

Vanaf de start tot op heden wordt de Buurtbus Molenschot – Dorst gerund door vrijwilligers. 23 vrijwilligers die wekelijks een dienst van ongeveer 3.5 uur rijden op de buurtbus. De eerste maand was meteen al succesvol en er werd besloten het project definitief te gaan uitvoeren. Op 1 juni 1991 werd in Molenschot het officiële startsein gegeven. Een prachtig versierde en ingepakte buurtbus werd overhandigd aan de kersverse chauffeurs van de buurtbus. In september 1991 werd het 1e jaarlijkse uitstapje georganiseerd. Het werd een reis naar Brussel. Vele uitstapjes volgden nog, die jaarlijks worden georganiseerd door telkens twee andere vrijwilligers. De buurtbus was succesvol en dat bleek ook wel, want op 16 mei 1992 werd de 10.000e passagier verwelkomd. Het was Mevrouw Broeders-Severijns uit Rijen. Op 19 juni 1993 werd de 25.000 passagiers verwelkomd op de buurtbus, Mevrouw Rian van Reen uit Dorst.

Na een periode van 3 jaar werd op 22 februari 1994 de vereniging Buurtbus Molenschot – Dorst opgericht door het passeren van de statuten bij Notaris Peeters te Gilze. Helaas moesten we in dat jaar (1994) op 9 juni afscheid nemen van een van de oprichters van de Buurtbus Gerrit Boemaars uit Molenschot. Op 6 mei 1996 werd het vijfjarig bestaan gevierd en tevens het feit dat we inmiddels 75.000 passagiers hadden vervoerd Op 28 november 1998 werd de 100.000 passagiers verwelkomt, Mevrouw Heijblom uit Rijen. In 2001 werd feestelijk het 10 jarig bestaan gevierd. De buurtbus was inmiddels een verengingen geworden met historie. Op Koninginnedag 2003 werd Dorst aangedaan door 58 buurtbussen uit de gehele regio met in de bussen 480 vrijwilliger chauffeurs voor een dagje uit. 2003 was ook het jaar dat de Buurtbus haar 12.5 jarig jubileum vierde.

Nu in 2011 bestaat de buurtbus Molenschot – Dorst 20 jaar en vervoerde in die 20 jaar bijna 300.000 passagiers. Dat de buurtbus geliefd is bij de vrijwilligers geeft wel aan dat er gedurende de 20 jaar er geen enkele vrijwilliger er de brui aan heeft gegeven , anders dan door het bereiken van de 70 of 75 jarige leeftijd. Helaas hebben we gedurende de afgelopen 20 jaar van enkele chauffeurs afscheid moeten nemen in verband met ziekte of overlijden. Momenteel zijn er nog vier vrijwillige chauffeurs van het 1e uur (1991) actief als chauffeur: Toos van de Wassenberg en Walther Hoosemans uit Dorst, Ted Alferink uit Rijen en Piet Bink uit Molenschot. Het bestuur heeft in de afgelopen 20 jaar maar weinig wisselingen gekend, de 1e voorzitter (Walther Hoosemans) is er nog steeds, de 3e penningmeester (Wim Schaffelaars), de 3e secretaris (Anton van Boxel), de 2e coördinator (Piet Broeders) en de 3e vice-voorzitter (Jan Coremans).

De verenging heeft in die 20 jaar 5 keer een nieuwe buurtbus gekregen. Het aantal kilometers met de 5 bussen komt uit op ongeveer anderhalf miljoen. De buurtbus wordt financieel ondersteund door sponsoren (Autobedrijf Joosen Dorst, De Vliert sierbestrating Breda – van de Kolk Assurantiën Dorst – Casino Five Stars Oosterhout – BRG belastingadviseurs Oosterhout – Pannenkoekenhuis de Hannebroek Dorst) Ook wordt financiële steun ontvangen van de gemeenten Gilze-Rijen en Oosterhout en de Provincie Noord-Brabant).

Dat de buurtbus Molenschot-Dorst zo geliefd is bij de vrijwilligers hebben die vrijwilligers aan zich zelf te danken. Door hun wekelijkse inzet zorgen de chauffeurs er voor dat vele passagiers een rit kunnen maken met de Buurtbus. Deze passagiers buurten in de buurtbus en zijn bijzonder dankbaar aan de vrijwilligers. We koesteren onze vrijwilligers en zijn er zuinig op, ze zijn goud waard. Chapeau.

We danken de 300.000 passagiers voor het vertrouwen in de buurtbus Molenschot-Dorst en de vrijwillige chauffeurs.

Op 20 oktober 2011 gaan we ons 20 jarig bestaan vieren op een gepaste wijze vieren, met alle vrijwillige chauffeurs, oud chauffeurs, en hun partners. Ik mag zeggen op naar de 25e verjaardag in 2016.

Walther Hoosemans, Voorzitter Buurtbus Molenschot-Dorst

+++

Een dak boven je hoofd!

In het begin van de tweede wereldoorlog werden alle Poolse militairen, die in Engeland aankwamen, meteen naar Schotland gedirigeerd. Maar daar was onvoldoende ruimte om al deze soldaten een onderkomen te verschaffen. Daarom werden er voor de eerste opvang grote tentenkampen gebouwd. Het Schotse klimaat nodigt nu niet direct uit om in een tent te verblijven, zeker niet in de winter!

De oplossing voor dit ruimte gebrek werd de Nissen hut. Genoemd naar luitenant Peter Nissen die deze constructie al in 1917 had bedacht. Gebogen ijzeren golfplaten werden met bouten en moeren aan elkaar geschroefd tot een zelfdragende constructie die op een betonnen vloertje en een randje baksteen werd neergezet. Aan de uiteinden een deur en een raam. Simpel en snel te bouwen.

Het was beter dan een tent maar daar was alles mee gezegd. De Nissenhut was moeilijk te verwarmen en de adem van slapende manschappen sloeg als condens neer tegen de platen om daarna weer naar beneden te druppen. Als het regende of hagelde ontstond er zoveel herrie dat je elkaar nauwelijks kon verstaan!

Na de oorlog verschenen deze Nissen hutten ook hier in Nederland. Niet om in te wonen maar bedrijven en boeren maakten er dankbaar gebruik van. Inmiddels zijn ze bijna allemaal verdwenen want de roest deed zijn werk.

Een grotere uitvoering, de Romney hut, heeft het langer volgehouden en die is nog wel op bouwwerken te zien. Zo stond er tijdelijk een in Dorst om een carnavalswagen in te bouwen.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Open Dag St. Joris

Het is weer zover! Zaterdag 10 september organiseert scherpschutters vereniging St. Joris: de Open Dag St. Joris

Een gezellige middag waarin u zelf kunt schieten. U schiet in teamverband tegen andere teams. Deze middag maken we compleet met een hapje en een drankje

U dient aanwezig te zijn om 12.30u i.v.m. indeling van de teams. Bij aankomst dient u uw legitimatie bij te hebben.

Inschrijven kan via e-mail: jurgenklijn@live.nl of r.kokx@zonnet.nl