April 2011
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De lente is nu dan echt begonnen, afgelopen weekend was het weer heerlijk! Deze week is het weer ietsje minder, wat iedereen mooi de gelegenheid geeft om het laatste Nieuws uit Dorst te lezen in plaats van de tijd buiten door te brengen. Er zijn deze maand veel stukjes binnen gekomen! Iedereen weer van harte bedankt voor het inzenden.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Intentieovereenkomst herontwikkeling locatie Amphia Pasteurlaan
Het college heeft ingestemd met de ondertekening van de intentieovereenkomst met het Amphia over de herontwikkeling van de ziekenhuislocatie aan de Pasteurlaan in Oosterhout. De ondertekening vindt plaats op 17 maart.

Perspectiefnota 2012
Het college heeft besloten om geen perspectiefnota 2012 op te stellen. Dit is ingegeven vanuit onduidelijkheid over de gevolgen van de rijksbezuinigingen, vanuit onduidelijkheid over de toekomstige landelijke beleidsmatige ontwikkelingen en vanuit de gewenste voortgang van de uitwerkings- en ombuigingsopdrachten. De raad wordt te zijner tijd apart geïnformeerd over de meicirculaire, waarin de gevolgen van de rijksbezuinigingen duidelijker worden.

Reactienota Startnotitie N282 Dorst
Van 4 november tot en met 3 december 2010 konden er inspraakreacties worden ingediend op de startnotitie voor de N282. Het college heeft nu de reactienota vastgesteld. Op basis van de inspraakreacties is een van de mogelijke alternatieven voor de N282 aangepast. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) heeft richtlijnen opgesteld voor het opstellen van de MER.

Procedurevoorstel reparatieherziening 2 Bestemmingsplan Buitengebied
Het college heeft ingestemd met de afvaardiging van de glastuinbouwers in Oosteind als gesprekspartners over de planologische regeling van de glastuinbouw in het doorgroeigebied van Oosteind. Het college heeft ingestemd met het ontwikkelen van scenario’s die uitmonden in de ‘Visie glastuinbouw Oosteind’. De raad zal deze visie opiniërend behandelen in de raadsvergadering op 19 april 2011. Het college heeft ingestemd met de voorbereiding van een kredietvoorstel ten behoeve van een integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied

Verder heeft het college het navolgende besloten:

 • Het treasurystatuut 2011-2014 vastgesteld;
 • In principe medewerking verleend aan de uitbreiding van het bestemmingsoppervlak voor de realisatie van kassen aan de Molenschotseweg 3 in Dorst, maar niet aan uitbreiding van het bouwvlak voor andere bouwwerken;
 • Besloten akkoord te gaan met de vervanging van de omroep- en geluidinstallatie van recreatieoord de Warande en hiervoor €70.000 beschikbaar te stellen ten last van de uitvoeringsplanning 2011, onderdeel sport;
 • De retributie voor zendmasten en antenne-installaties voor het jaar 2011 vastgesteld, evenals de grondprijzen voor transformator-, gasregulateur- en glasvezelstations;
 • Besloten om in afwijking van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsreglement akkoord te gaan met het opvragen van twee offertes voor het softwarepakket beheer openbare ruimte;
 • Besloten geen ontheffing te verlenen van de Winkeltijdenwet ten behoeve van de vestiging van een nachtwinkel aan de Torenstraat 11;
 • Besloten akkoord te gaan met het verlengen van het contract met de huidige leverancier ten behoeve van het rioolprogramma 2011 en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van
 • € 192.000;
 • Op grond van de investeringsplanning 2011 een bedrag van € 66.550 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de riolering Provincialeweg-Rijsdijk in Oosteind;

Herontwikkeling Santrijngebied
Er komt een nieuw masterplan voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het college heeft de projectopdracht vastgesteld op basis waarvan de alternatieven hiervoor worden uitgewerkt. Het college stelt de raad voor de Nota van Uitgangspunten voor het masterplan vast te stellen en enkele besluiten te nemen over kredieten en reserveringen. Het college heeft besloten om voor de externe advisering voor de uitwerking van de alternatieven af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsreglement.

Raadsvoorstel ombuigingsplan buurt- en dorpshuizen
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het uitvoeren van het Ombuigingsplan buurt- en dorpshuizen 2011.

Bestemmingsplan Beneluxweg-Zuid
Het ontwerp-bestemmingsplan van de locatie Beneluxweg-Zuid heeft van 3 januari tot en met 14 februari ter inzage gelegen. Het college heeft ingestemd met de Reactienota Zienswijzen Beneluxweg-Zuid en de daarin voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan. Verder heeft het college het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte vastgesteld. Het college wijkt daarbij af van de gemeentelijke richtlijn bomencompensatie.

Het college stelt de raad voor om het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan Beneluxweg-Zuid gewijzigd vast te stellen. Verder vaagt het college de raad de VROM-inspectie en de provincie te verzoeken om medewerking te verlenen aan een eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit dan de gebruikelijke zes weken.

Verkoop Intergas Energie BV
Op 15 februari heeft het college besloten onder voorwaarden in te stemmen met de verkoop van het netwerkbedrijf van Intergas aan Enexis. Inmiddels is tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) overeenkomstig besloten. Het college stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen bij het besluit van de BAVA kenbaar te maken.

Vaststellen beleidsregels leerlingenvervoer en wijziging verordening
Het college heeft de beleidsregels voor het leerlingenvervoer vastgesteld. Deze regels geven aanvragende ouders en medewerkers leerlingenvervoer duidelijkheid over hoe wordt omgegaan met aanvragen voor leerlingenvervoer. Het college stelt de raad voor de verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2011 vast te stellen. Belangrijkste wijziging is dat de kilometergrens om in aanmerking te komen is verhoogd van twee naar zes kilometer afstand tussen de woning en de school. Deze wijziging is in overeenstemming met de uitgangspunten waarover de raad in de begrotingsbehandeling heeft besloten. De verordening komt hiermee meer in overeenstemming met de wettelijke eisen. Gehandicapte leerlingen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, ook niet onder begeleiding, komen in aanmerking voor aangepast vervoer onder de kilometergrens.

Voorontwerp-bestemmingsplan Kern Dorst
Het college heeft besloten het voorontwerp-bestemmingsplan Dorst vrij te geven. Dit bestemmingsplan vervangt elf geldende en verouderde bestemmingsplannen. Dit gebeurt in het kader van de actualisering- en digitaliseringslag die de gemeente de afgelopen jaren heeft gemaakt. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt vier weken ter inzage.

Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
Het college heeft de tarieven bepaald voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2011. Verder heeft het college opdracht gegeven om de tariefstelling van de gemeentelijke sportaccommodaties te onderzoeken voor 2012 tot en met 2014. Doelstelling is het exploitatietekort terug te dringen. De uitkomst van dit onderzoek wordt eind 2011 voorgelegd aan het college.

Verder heeft het college:

 • Besloten de ex art. 41 vragen van Gemeentebelangen over de zaterdagse weekmarkt schriftelijk te beantwoorden;
 • Besloten de ex art. 41 vragen van Gemeentebelangen over de bezetting van de stembureaus schriftelijk te beantwoorden;
 • Besloten de ex art. 41 vragen van Groen Brabant over de quick scan bij BRZO-bedrijven schriftelijk te beantwoorden;
 • Ingestemd met het programma voor het kennismakingsbezoek van de Commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, op donderdag 14 april;
 • Kennisgenomen van het programma van het VNG-congres 2011 en bepaald welke collegeleden deelnemen aan dit congres;
 • De verzuimaanpak, het verzuimprotocol, het profiel bedrijfsarts en het Inschrijvingsdocument Europese Openbare Aanbesteding Arbodienstverlening vastgesteld en besloten de aanbestedingsprocedure voor de arbodienstverlening te starten;
 • Besloten de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor de Heuvel 25 in Oosterhout ongegrond te verklaren en het besluit ongewijzigd in stand te laten;
 • 61.500 euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van de openbare verlichting aan de Weststadweg;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom wegens het overschrijden van de sluitingstijden bij Eetcafé de Markt gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken;
 • De geactualiseerde planning van de raadsnota’s vastgesteld;
 • Het wijzigingsplan Groenestraat 22 vastgesteld.

Dorst, 4 april 2011
Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Werk aan de winkel
Voor degenen die er niet zelf op uit kunnen trekken hier wat foto’s over de werkzaamheden in Dorst.

Baarschot
Om te beginnen de Baarschotsestraat. Daar ligt de hele winter alles al overhoop omdat er een nieuwe hoofdriolering moest komen. Alle andere leidingen, huisaansluiting van riolering en gas, de hoofdleiding van de waterleiding van Dorst naar Breda, enz. Zijn verplaatst en soms ook helemaal vernieuwd. Als laatste is men nu begonnen met de hoofdriolering. U ziet op de foto dat het echt grote buizen zijn die in de grond gelegd moeten worden. Omdat onder de Baarschotsestraat een dikke leemlaag zit werd het met wat regen er bij een enorme papperige troep.

De bewoners van de Baarschotsestraat zullen blij zijn als alles achter de rug is want het duurt wel heel lang!!

Geluidsscherm
Er is jarenlang over gesproken maar telkens werd het scherm weer om een of andere reden uitgesteld. Maar nu is het zo ver. De schermen staan er. Het heeft veel geld gekost en wie die overbodige fouten betaald is de vraag? De bewoners die direct aan het spoor wonen zaten er eigenlijk niet zo op te wachten. Ze waren het geluid gewend maar nu blijkt het toch wel fijn te zijn om buiten door te kunnen praten terwijl er een trein voorbij komt. Het effect verderop in het dorp is nauwelijks te merken zeker als het noordenwind is dringt geluid nog steeds door tot over de Rijksweg. Ook het klapperen op lassen, die in 2003 naast de overweg zijn gemaakt, is goed te horen.

Voor de gebruikers van de overweg is het wel wennen. Er zijn veel gebruikers die niet alleen op de spoorbomen te werk gaan. Met andere woorden, bomen open toch even links en rechts kijken, je kunt nooit weten. Dat is nu een stuk moeilijker.

De tijd zal leren hoe lang de kokosbasten het vol houden.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Unieke samenwerking in Dorst

Stichting Midzomer Nachtfeest – Koninginnefeest en Festiviteiten in Dorst gaan samenwerken
Op het moment dat het bestuur van de Oranjevereniging Dorst in 2010 aankondigde te gaan stoppen met de organisatie van activiteiten op Koninginnedag 30 april en de Dodenherdenking op 4 mei is er overleg op gang gekomen tussen een aantal vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst. Het doel van dit overleg was om de activiteiten rondom Koninginnedag en Bevrijding veilig te stellen. De vraag was/is, hoe gaan we dit vorm geven.

Het zijn tenslotte activiteiten die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid en culturele betrokkenheid van de inwoners van het dorp Dorst. Deze activiteiten moeten behouden blijven als cultuur en historie van een dorp als Dorst.

De Stichting Midzomer Nachtfeest heeft in haar statuten als doelstelling: het organiseren van activiteiten welke een bijdrage leveren aan de saamhorigheid en culturele betrokkenheid van het dorp Dorst. Ook het financieel ondersteunen van verenigingen welke participeren in de werkzaamheden van de Stichting en het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin zijn verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten op sportief, cultureel en amusementsterrein.

Het overleg met de vrijwilligers van de Koninginnedag activiteiten sluit dus voor 100% aan op de doelstelling van de Stichting Midzomer Nachtfeest. De vorm van samenwerking die is gekozen is dat de vrijwilligers zich hebben verenigd in een werkgroep, die functioneel onderdeel uitmaakt van de Stichting. Een aantal zaken worden door de Stichting uitgevoerd o.a. verzekeringen / aanvraag subsidie / benaderen sponsoren / aanvraag vergunningen / verzorgen van communicatie. Dit levert een aantal, zowel organisatorische als financiële voordelen op. Zo zijn er geen extra (dubbele) uitgaven voor een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, verzekeringspremies / legeskosten en verkrijgt men ondersteuning bij het aanboren van sponsoring.

De werkgroep bestaat uit zes vrijwilligers die momenteel druk doende zijn om de activiteiten rondom Koninginnedag en de Dodenherdenking te organiseren. Een van de leden van de werkgroep maakt deel uit van het Stichtingsbestuur en brengt daarin verslag uit.

Inmiddels heeft de werkgroep Festiviteiten (intocht St. Nicolaas / Drie Koningen viering / Paaseieren zoeken /Kerstboomverbranding) zich ook aangesloten bij de Stichting Midzomer Nachtfeest. Ook deze werkgroep maakt functioneel deel uit van de Stichting, doch organiseert de activiteiten geheel zelfstandig. Ook voor deze werkgroep geldt dat er schaalvoordelen zijn te behalen in de vorm van organisatorische activiteiten (vergunningen/subsidie e.d.) als financieel (aanvraag subsidie en sponsor verwerving).

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout heeft in het kader van deze samenwerking en de subsidieregelingen voor Lokaal Sociaal Beleid 2011 het besluit genomen een subsidiebedrag van € 2500.00 te verstrekken aan de overkoepelende Stichting Midzomer Nachtfeest, die dit bedrag op haar beurt ten goede laat komen aan de lokale activiteiten.

Een derde activiteit van de Stichting Midzomer Nachtfeest is het behouden van de kermis voor het kerkdorp Dorst. In 2010 is als experiment in samenwerking met de vereniging St. Joris en de gemeente Oosterhout in eigen beheer de kermis georganiseerd. Dit houdt in dat de opbrengsten van de kermis ten goede komen aan de nieuw opgerichte Stichting Kermis Dorst. De doelstelling van de Stichting Kermis Dorst is om de deze activiteit (kermis) als cultuur/historie te behouden voor Dorst en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de vereniging St. Joris.

Een brede samenwerking tussen verenigingen – werkgroepen en vrijwilligers. De Stichting Midzomer Nachtfeest met twee werkgroepen, Koninginnefeest – Dodenherdenking en Festiviteiten, samenwerking met de Stichting Kermis en een groot aantal vrijwilligers (tentbouwers), Wielerverenging de Dorstse Trappers (Ronde van de Bokkewei), Voorschool de Dorstse Rakkertjes (Kinderdisco), EHBO vereniging (ondersteuning), Spellenochtend (Fanfare St. Joris), Stichting Jaarmarkt, Katholieke Bond van Ouderen (Cabaretmiddag), WANDO (avondvierdaagse – gebruik van de feesttent), Parochie Marcoen (tentmis op zondag), Dames- en Herenkoor St. Marcoen (begeleiding tentmis), Harmonieverenging Oosterhout (verzorgen concert op zondagmiddag).

Het gehele jaar door hebben we het hier over meer dan 200 vrijwilligers die actief zijn om al deze activiteiten te organiseren. Dit alles in goed overleg en samenspraak en met ondersteuning van een groot aantal in Dorst e.o. gevestigde bedrijven die als sponsor van deze activiteiten de Stichting Midzomer Nachtfeest een warm hart toedragen.

Een vrijwilligersavond staat op de planning (26 juni 2011) om gezamenlijk terug te kijken naar al deze activiteiten en daar nog eens van na te genieten.

Walther Hoosemans /Kees de Kok / Marion Embregts
Stichting Midzomer Nachtfeest / Stichting Kermis / Werkgroep Koninginneviering en Bevrijding / Werkgroep Festiviteiten

+++

Dorpshart – een hart voor het dorp Dorst

De toekomst van het oude dorpshart Dorst staat onder druk. De school, de kerk, de gymzaal, de Klip, de pastorie, de brandweerkazerne en het voormalig Kaszah gebouw. De opgesomde gebouwen raken gedateerd en zijn nodig aan onderhoud cq vervanging toe. Vanuit het Integraal Dorps Ontwikkelplan (Idop) is een werkgroep gevormd die geïnspireerd door de uitkomsten vanuit het (Idop) zich gaat bezig houden met onderzoek naar en de inventarisatie van genoemde gebouwen. De werkgroep bestaat uit inwoners van het kerkdorp Dorst, vertegenwoordigers van de besturen van Dorpshuis de Klip, van Delta Onderwijs (de Marcoen School), van de kerk Marcoen, behorende bij de Catharinaparochie Oosterhout, raadsleden woonachtig in Dorst en leden van de Dorpsraad Dorst. Een brede vertegenwoordiging vanuit alle geledingen.

De werkgroep is tijdens de opstart een aantal keren bijeen geweest in een brainstorm sessie om bij elkaar af te tasten wat de gevoelens bij en de motivering voor deze visie op de toekomst zijn.

De tweede stap die is gezet is om te komen tot een goede onderbouwde rapportage, die weergeeft wat de staat van onderhoud, het beheer en het huidige gebruik is. Er is natuurlijk ook gekeken wat de toekomst – zou – kunnen zijn. Deze inventarisatie is verwoord in een rapport met als titel “Bevindingen van beheerders en gebruikers”. Vanuit deze rapportage is een presentatie voorbereid die de werkgroep graag met de inwoners van het kerkdorp Dorst, het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad van Oosterhout wil delen. Want laten we wel wezen, wie zijn wij als werkgroep om te bepalen hoe er mogelijk een toekomstig dorpshart uit zou moeten zien. Neen, dat willen delen met zoveel mogelijk inwoners van Dorst en de politiek. En dat gaan we doen op donderdag 21 april 2011 vanaf 20.30 uur in de Marcoenkerk in Dorst. Het programma ziet er als volgt uit:

20.30 uur ontvangst in de Marcoenkerk
20.45 uur presentatie werkgroep – Gebouwen en Accommodaties Dorst – resultaten van stap twee (de inventarisatie)
21.15 uur Pauze
21.30 uur vragen en discussie
22.00 uur Sluiting

Nu de inventarisatie gereed is krijgt U de gelegenheid om samen met ons mee te denken en te praten over de toekomst van Dorst (het dorpshart) in een ruimte die daarbij het middelpunt is.

Kunnen wij creatieve oplossingen vinden om te komen tot betaalbare en toekomst vaste oplossingen voor de noodzakelijke functies van de gebouwen in ons dorp? De Sint Marcoenkerk, een historisch gebouw (rijksmonument) moet kost wat kost behouden blijven voor Dorst als kerk , maar dan mogelijk samen met een ander, aangepast gebruik. Zo ziet U genoeg stof te vragen en discussie.

Wanneer U aanwezig wilt zijn bij de presentatie wilt U dat dan even melden op info@dorpsraaddorst.nl.

Graag tot ziens op 21 april.

Namens de werkgroep gebouwen en accommodaties,
Kees de Kok (voorzitter werkgroep)
Hans Sprangers
Walther Hoosemans

+++

Bestuurswisseling Buurtbus Molenschot – Dorst

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Buurtbusvereniging Molenschot – Dorst heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen het bestuur.

Na een bestuursperiode van 3 jaar was Toon Huijbregts, vice-voorzitter periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Toon werd tijdens de vergadering toegesproken door de voorzitter , die Toon een constructieve bestuurder noemde en gedurende zijn bestuursperiode blijk had gegeven van meedenken vanuit zijn ervaring als chauffeur en mede daardoor een bijdrage leverde aan het besturen van de vereniging. Aan Toon werd een boeket bloemen overhandigd en werd hij bedankt voor zijn inzet. Toon is en blijft chauffeur (vrijwilliger) en tevens neemt hij het schoonhouden van de buitenzijde van de bus voor zijn rekening.

Door het bestuur werd aan de ledenvergadering Jan Coremans voorgesteld als kandidaat voor de functie van vice-voorzitter. Jan is geen onbekende in Dorst een heeft een grote bestuurlijke ervaring opgedaan in meerdere bestuursfuncties o.a. Neerlandia en de Karnaval.

Wij wensen Jan veel succes toe bij het uitvoeren van deze nieuwe functie voor hem.

Piet Broeders, coördinator van de Buurtbus Molenschot –Dorst was eveneens periodiek aftredend en stelde zich wel herkiesbaar. Met algemene stemmen is Piet herkozen voor de periode van 3 jaar. Piet veel succes de komende drie jaar.

Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Uit het Wando Journaal van mei 1967

Onze tegenwoordige kerk
In 1907 werd na de dood van pastoor Henricus van den Eijnden (3-2-1907) tot pastoor te Dorst benoemd Adrianus den Ronden. Hij werd geboren te Wagenberg, 14-4-1858, priester gewijd te Hoeven op 19-6-1886.

Na enige jaren kapelaan te zijn geweest in Wuest-Wezel werd hij tot assistent aangesteld te Ulicoten 9-8-1891, kapelaan te Hoogerheide 31-3-1902, te Hontenisse 27-8-1897, te Ginnneken 31-12-1902, pastoor te Dorst vanaf 1907.

Na eervol ontslag op 15-9-1940, rustend in het st. Elisabethgesticht te Oudenbosch en aldaar overleden op 16-12-1942.

Onder het pastoraat van A. den Ronden kwam in 1912 onze tegenwoordige kerk tot stand.

De collecte voor deze Kerk had f 4240,- opgebracht, bovendien gaven vrienden en kennissen van de Pastoor nog f 3045,- Mgr. Leijten, bisschop van Brede, had geoordeeld liever een geldlening af te sluiten dan de effecten te verkopen. Daarom werd er een bedrag van f 25.000.- geleend à 4%.

Het eerste bouwplan was, de nieuwe kerk te doen herrijzen op dezelfde plaats, waar de vorige kerk en de oude kapel stonden, dus op het kapelerf, maar meer in zuidoostelijke richting, dwars over de gemeenteweg ten Zuiden van het kerkhof en op het daarnaast gelegen erf van Willem van Loon.

Reeds had het gemeentebestuur van Oosterhout bovengenoemde weg welwillend en kosteloos aan het Kerkbestuur afgestaan, toen er moeilijkheden rezen over de aankoop van enige aren grond van bedoelde eigenaar. Ofschoon de Kerk een meer dan dubbele prijs wilde betalen, was reeds bij eerste aanvrage de prijs zeer hoog. De bisschop, hierover ingelicht, wilde niet, dat de financiën van de kerk zo verspild werden en gelastte, indien de architect geen bezwaar had, de nieuwe kerk te bouwen in de tuin van de pastorie.

December 1910 werd de, eerste spade in de grond gestoken. De grondwerken werden kosteloos verricht door de parochianen. Veel moeilijkheden (oude vijvers, steenpuin, restanten oude kerk) moesten worden overwonnen. Na 3 maanden was het terrein uitgegraven en ingezand. Allen die geholpen hadden, werden getracteerd.

De aannemer was Jacq. van Groenendaal uit Breda (f. 34750.-), opzichter Cornelis van Dijk uit Ginneken. Architect Jos Cuypers uit Amsterdam.

Toen pastoor den Ronden 25 jaar priester was (op 19-6-1911) werd de eerste steen gelegd. Er werd een oorkonde ingemetseld.

Oorkonde
+ In naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest, Amen.
Op heden, de feestdag van de H. Cajetanus 7 aug. 1911 in het 13e jaar der Regering van Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, toen Z.H. Paus Pius X de Kerk Gods bestuurde en Z.D.H. Petrus Leijten de zetel van Breda bekleedde, is vandaag van deze Marculphus kerk de eerste steen gelegd door de Pastoor den Ronden, zilveren priesterjubilaris, in tegenwoordigheid van vele Eerw. H.H. Geestelijken, parochiaal Kerkbestuur, de architect J. Cuypers, de opzichter Corn. van Dijk, de aannemer J. van Groenendaal en vele belangstellenden.

Dorst A.D. 7 aug.
Ao om. MCMXI.

Consecratie:
18 April 1912 door Mgr. J. Meeuwissen, titulair Bisschop van Prusa, c.s.s., oud vicaris apostolicus van Suriname, wegens ziekte gerepatrieerd. Toen werd ook de eerste H. Mis in de kerk opgedragen door de pastoor, geassisteerd door zijn broer Antonius den Ronden, pastoor te Nispen en Antonius de Kort, neef van de celebrant.

Troondiakens waren Mgr. Hopmans, vicaris generaal en deken C. Buysen uit Oosterhout.

‘ Avonds werd een plechtige processie met het Allerheiligste van de oude naar de nieuwe kerk gehouden, opgeluisterd door vele geestelijken en ontelbare parochianen, waarna het eerste Lof werd gecelebreerd.

Verkoop van de oude kerk
Zestien juli 1912 aan Marinus Klerks te Druten voor f. 873.-

Lijkenhuis
Op het oud kerkhof gebouwd october 1912. Onderhands aangenomen door Frans van Bree en J. Verschuren voor f. 533.- Verdere onkosten f. 105.-

Wijding van het (oude) kerkhof 2 nov. 1913
Het torenuurwerk (in 1896 geleverd door van Dorst te Gilze) werd overgeplaatst voor f. 110.- door de fa. Eijsbouts te Asten. Hiervoor gaf de gemeente f 50.- subsidie.

Rekening en verantwoording van de bouw der kerk
Inkomsten:
Geldlening  f. 25600.-
saldo over 1910/1912  f. 7250.-
interest  f. 385.-
geleend van armbestuur  f. 8500.-
verkoop bos  f. 600.-
fundatie van de pastoor  f. 2000.-
fundatie dhr.en mej.v.Sundert  f. 1000.-
subsidie gemeente  f. 50.-
verkoop oude kerk  f. 873,-
Totaal  f. 46258.-

was ondertekend het R.K. Kerkbestuur:
Adr. den Ronden – voorzitter
P. Schoenmakers – secretaris
P.L. van Sundert
J. van GooI

gezien en goedgekeurd 18.1.1914
P. Hopmans
vicaris generaal.

Uitgaven:
Aannemingssom  f. 34750.–
bijposten aannemer  f. 332.80
architect  f. 1500.–
opzichter  f. 490.–
meubilair: 3 vensters  f. 1350.–
hoogaltaar  f. 2510.–
O.L.Vr.-altaar  f. 1125.–
preekstoel  f. 1200.–
banken  f. 1483.75
kleedtafel sacristie  f. 375.–
brandkluis  f. 170.–
lijkenhuis, beplanting  f. 844.05
uurwerk  f. 110.–
Totaal  f. 46237.60

Saldo F. 20.40

Arnold Minjon †

Opmerking Jos van Alphen: Kloppen de optellingen?

+++

Sponsors gezocht voor goede doelen

Beste Dorstenaren,
om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik zoek sponsors, voor het goede doel.

Ik ga voor Stichting Pim, Clini Clowns, Stichting De Kleine Beer en Play Able fietsen. De uitdaging is dat de Stelvio, een berg in Italië, beklommen wordt. Deze berg is 25 km lang en de weg gaat gemiddeld 7% omhoog.

Als je www.stelviochallenge.nl opent en klikt op fietsen voor het goede doel, kom je op de site. Klik daarna op deelnemers en zoek mij op. Klik op mijn foto en op Sponsor mij, de rest gaat vanzelf. Je kunt ook rechtstreeks naar mij gaan door op deze link te klikken.

Ik zou het heel fijn vinden als ik een leuk bedrag bij elkaar kan brengen voor deze doelen.

Alvast bedankt voor de steun.

Groet, Arjan Biemans

+++

Afscheid Henk Jansen

Henk Jansen neemt na 10 jaar afscheid als chauffeur van de Buurtbus Molenschot – Dorst.

Op dinsdag 29 maart 2011 heeft Henk Jansen uit Rijen afscheid genomen als vrijwillig chauffeur van de Buurtbus Molenschot – Dorst. Na zijn laatste dienst op de buurtbus werd Henk door vrijwel alle vrijwillige chauffeurs en hun partner in Molenschot onthaald. Hij werd al het ware van de buurtbus geplukt. De coördinator van de Buurtbus Molenschot – Dorst, Piet Broeders nam de dienst van Henk Jansen over en bracht de passagiers naar hun bestemming verder in Molenschot en Rijen.

Na het onthaal werd de bijeenkomst voortgezet in café – restaurant de Drie Linden in Molenschot. Onder het genot van koffie met gebak, een hapje en een drankje werd afscheid genomen van Henk Jansen.

In het afscheidswoord memoreerde de voorzitter van de buurtbus Molenschot – Dorst, Walther Hoosemans de verdiensten van Henk. Henk is gestart als vrijwillig chauffeur op 1 juni 2001. Nu, dus bijna 10 jaar later gaat hij de buurtbus verlaten. In de afgelopen 10 jaar is gebleken dat Henk een vrijwilliger was waar je op kon rekenen. De coördinatoren waren erg tevreden over de inzetbaarheid van Henk. Henk was een zekere factuur in het reilen en zeilen van de buurtbus. Henk straalde uit dat hij met plezier de buurtbus bestuurde. Hij heeft in de afgelopen 10 jaar, ruim 44000 kilometer met de buurtbus gereden. Als we kijken naar het aantal diensten en ritten dan mogen we gerust stellen dat Henk in al die jaren bijna 5000 passagiers heeft vervoerd. Henk gaat in de toekomst zijn zoon ondersteunen bij de uitvoering van zijn bedrijf en om die redenen is er niet veel ruimte meer voor vrijwilligerswerk op de buurtbus.

Na de lovende woorden aan het adres werd aan Henk als dank voor al die jaren inzet op de buurtbus een enveloppe overhandigd en aan de partner van Henk een prachtig boeket bloemen.

Gekscherend werd opgemerkt dat de inhoud van de enveloppe het pensioen is van de buurtbus. Eigenlijk is dit ook wel zo, want voor elk dienstjaar wordt een bedrag gereserveerd en in de vorm van een afscheidscadeau uitgereikt.

Henk bedankt voor je geweldige inzet voor de Buurtbus Molenschot – Dorst

Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Hartveilig Dorst

Met méér AED’s in DORST: méér mensenlevens redden bij een hartstilstand

Binnen 6 minuten in heel Dorst dag èn nacht AED-hulp verlenen vergt nòg 3 AED’s en zeker nòg 30 hulpbieders !

(AED = Automatische Externe Defibrillator)

Wat doet u?

 • opgeven bij EHBO-Dorst dat u gediplomeerd hulpverlener bent
 • opgeven bij AED-alert.nl dat u gediplomeerd hulpverlener bent
 • aanmelden bij EHBO-Dorst dat u wilt leren reanimeren + AED
 • hartveilig Dorst (EHBO-Dorst) een AED beschikbaar stellen
 • hartveilig Dorst (EHBO-Dorst) doelgericht financieel steunen

Gelijk bellen met 412 262 (Dorst) of nu mailen ehbodorst@hotmail.com

+++

Uit het Wando Journaal van mei 1967

Natuur van de maand

Mei heet van ouds Bloeimaand. En wel met recht. In weide, langs de slootkant en wegbermen, bosranden, overal bloeien nu de bloemen. Paardebloem, madeliefje, witte dovenetel, de wegbermen zien vaak wit van de hooggroeiende fluitekruid met peenachtig loof en schermen kleine witte bloempjes. Zo’n rand fluitekruid is even mooi als een bed tulpen!

In mei krijgen we heel vaak nog een koude periode, waarin gure noord- of oostenwinden met zon overheersen. ’s Nachts kan het dan nog aardig vriezen, drie á vier graden Celsius. Net genoeg om schade te doen aan bloeiende fruitbomen en aardbeien (het midden van het bloempje is dan zwart). Deze koude periode heet bij de mensen de IJsheiligen of de strenge Heren. Deze IJsheiligen zijn Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei) en Bonifacius (14 mei). Een oud boerenrijmpje luidt:

Pancraas, Servaas, Bonifaas
ze geven vorst – ijs, helaas!

Dit jaar is die vorstperiode heel vroeg. Dat komt ook wel voor. Deze vorstperiode vindt zijn oorzaak in de noordewinden, die koude polaire lucht aanvoeren en de temperatuur sterk doen dalen. In sommige streken spreekt men ook van meidoorn koude, omdat in deze periode de meidoorn bloeit. Mei is ook de maand van de vogelzang en de broedtijd van de vogels.

Een oude spreuk zegt: In mei leggen alle vogels ’n ei. Behalve de koekoek en de spriet, die leggen in mei nog niet.

Veel vogelnesten mislukken jammer genoeg. Eksters, kraaien, Vlaamse gaaien, eekhoorns zijn echte nestrovers. Ze halen de eitjes uit en heel vaak ook de jonge vogeltjes. Rondzwervende katten verslinden ook heel wat pas uitgevlogen jongen, die nog wat moeilijk vliegen.

Ook de jeugd heeft schuld. Nog maar al te vaak worden nestjes uitgehaald, de eitjes stukgegooid, nestjes uitgetrokken en vernield, jonge vogels meegenomen om groot te brengen wat toch mislukt.

Wees niet laf en blijf er af ! Ga ook niet naar een nestje kijken of er eens aan voelen, hoeveel eitje er in zijn. Heel veel vogels, vooral de merels, laten het nest dan in de steek.De vogelzang is niet te vergelijken met mensenzang ! Wij zingen, als we vrolijk zijn, een goede bui hebben, het ons goed gaat, een uiting van vreugde, blijdschap dus. Bij de vogel heeft de zang niets met vreugde te maken. Een vogel zingt, om zijn woongebied, heel geleerd territorium, aan te duiden voor een soortgenoot. Een merel, die in het hoge topje van een boom zijn lied uitjubelt, wil aan de andere merelmannen laten weten, hier woon ik en blijf uit de buurt, anders krijgen we ruzie. Komt ook een andere merel in zijn woongebied, dan ontstaat er hevige ruzie en vechtend duikelen ze vaak over de grond.

Een andere vogelsoort, mus, mees, vink, mag gerust in dat gebied komen. Een tweede reden van de zang is, een wijfje aan te lokken, om daarmee een nestje te bouwen, eieren te leggen en jongen groot te brengen. Zang hangt dus samen met broeden. Als dan ook het broeden gebeurd is, houdt de vogelzang op. De zang heeft dan geen functie meer. Als je nu buiten wandelt in bos en veld, hoor je vooral ’s morgens en ’s avonds een koor van vogels zingen. Kom je in juni of juli buiten, dan zingt haast geen enkele vogel meer. Het wordt dan stil in het bos. Een enkele laatbroeder, waarvan het eerste legsel mislukte, zingt dan nog. Elke vogel kun je aan zijn zang, lokroep, angstroep herkennen. Een zeer interessante, maar moeilijke studie. Ook een gezonde sport, want je moet naar buiten, liefst ’s morgens vroeg.

Elk vogeltje zingt, zoals het gebekt is.

C.v. Alphen

+++

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Doe mee met de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Dorst en steun het goede doel!

Op zaterdag 21 mei vindt in Dorst weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van 10.00 tot 19.00 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen:

Familie Beekers, Pastoor den Rondenstraat 9
Familie van Reen, Generaal Maczekstraat 4
Familie van Beek, Bavelstraat 10

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

+++

Scheffers pakt volle winst in Florida

Rolstoeltennisser Maikel Scheffers heeft zondag het ITF Super Serie-toernooi Florida Open in Boca Raton (USA) op zijn naam geschreven. Hiermee pakt de Brabander belangrijke punten voor de wereldklassering. Scheffers begon het toernooi als zevende op de wereldranglijst, maar zal vier a vijf plaatsen stijgen op de ranking van de NEC Wheelchair Tennis Tour bestaande uit toernooien in de categorieën Grandslam, Super Serie, ITF1S, ITF2S, ITF3S en de jaar afsluitende Masters.

De 28-jarige in Dorst woonachtige Scheffers pakte de belangrijke punten door in de kwartfinale af te rekenen met de Zweed Stefan Olsson de nummer drie van de wereld. In de halve eindstrijd won Scheffers in twee sets van de Fransman Nicolas Peifer. In de finale versloeg de Nederlandse rolstoeltennisser de nummer twee van de wereld, Stefane Houdet uit Frankrijk, in drie sets: 2-6, 6-3 en 6-2.

+++

Kindermiddag en gezinsvieringen Palmpasen

Activiteiten voor en door kinderen in Vasten- en Paastijd
Zaterdag 16 april: kinderknutselmiddag in Dorst
Dit jaar gaan we ook in Dorst palmpaasstokken maken. Voor alle materialen wordt gezorgd. Na het knutselen wordt er een mooi verhaal voorgelezen en voor alle kinderen is er drinken en iets lekkers

Voor wie: voor alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool
Wanneer: zaterdag 16 april van 14:00–16:00 uur
Waar: pastorie Heilige Marcoen, Baarschotsestraat 87 te Dorst
Aanmelden: tot dinsdag 12 april via onderstaand e-mailadres/telefoonnummer
Meer info: Christianne van Alphen, antonchristianne@casema.nl of 0161-413060

Gezinsvieringen in het Palmpaasweekend 16 en 17 april
Zondag 17 april om 11.00 uur: Heilige Marcoenkerk, Baarschotsestraat 85 te Dorst

Gezinsviering (Eucharistie), voorganger pater Theo van der Leest. Alle kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. In de viering lopen jullie in een optocht door de kerk. Iedereen kan jullie palmpaasstokken dan bewonderen. Ze worden ook gezegend. Na de viering ga je iemand blij maken met die palmpaasstok. Na afloop van de viering is er koffie/thee en fris met een lekker paaseitje.

Viering op Goede Vrijdag 22 april 2011: H. Marcoenkerk, Baarschotsestraat 85 te Dorst
Om 15.00 uur lopen we langs de veertien staties van De Kruisweg (het lijdensverhaal van Jezus) met kinderen en volwassenen, voorganger is pater Theo van der Leest. We praten en bidden samen over de verschillende beelden.