Maart 2011
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De carnaval is weer voorbij, iedereen is weer over tot de orde van de dag. Maar terugkijken kan nooit kwaad. Stichting de Kater heeft een leuk stukje aangeleverd met hun terugblik op carnaval in ’t Kattegat 2011. Daarnaast heeft Carla van Wezel een berg mooie foto’s gemaakt. Carla, bedankt!

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Besluiten van het College van 8 februari 2011

 • Het programma van eisen van de Europese aanbesteding van de accountantscontrole vastgesteld;
 • De ex art. 41 vragen van de fractie van Groen Brabant over het bestemmingsreserve voor het Huis voor Cultuur schriftelijk beantwoord;
 • De ex art. 41 vragen van de fractie van het CDA over strooizoutdepots schriftelijk beantwoord;
 • De ex art. 41 vragen van de fractie van GroenLinks over de strooizoutvoorraad schriftelijk beantwoord;
 • De ex art. 41 vragen van de fractie van GroenLinks over het aanbieden van klinkers aan Molen Victoria schriftelijk beantwoord;
 • Kennisgenomen van de financiële maandrapportage over de posten re-integratie, uitkeringsverstrekking, schuldhulpverlening en de individuele voorzieningen in het kader van de Wmo van november 2010;
 • Besloten de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de verbouwing en uitbreiding van een werkruimte tot woning aan de Houtse Heuvel 44a in Den Hout te weigeren, omdat deze strijdig is met het bestemmingsplan;
 • Besloten de heer mr. W. Koops en mevrouw mr. I.D. Hartlief met ingang van 1 februari 2011 te benoemen als plaatsvervangend leden van de adviescommissie Algemene wet bestuursrecht van de gemeente Oosterhout.

Ontwikkeling Slotjes
Er is een aantal stappen gezet om de herstructurering van de naoorlogse wijk Slotjes Midden vorm te geven. Het college heeft kennisgenomen van de ‘Reactienota zienswijzen inzake ontwerp bestemmingsplan Slotjes’ en het ‘Inspraakverslag ontwerp beeldkwaliteitsplan Slotjes-Midden’. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Slotjes en het Beelkwaliteitsplan Slotjes-Midden vast te stellen in de raadsvergadering van 22 maart. Tot slot heeft het college de hogere grenswaarden wegverkeer Wet geluidhinder ten behoeve van bestemmingsplan Slotjes vastgesteld.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan locatie Van Oldeneellaan 18 (SBO De Wissel)
Het college stelt de raad voor om de bestemmingsplannen ‘Van Oldeneellaan 18’ en ‘Nijenrode 4’ vast te stellen. Het college heeft de hogere grenswaarden wegverkeer vastgesteld voor beide locaties. Door de twee locaties van SBO De Wissel te concentreren aan de Van Oldeneellaan wordt voldaan aan de wensen van Delta Onderwijs. Door het realiseren van grondgebonden woningen op de locatie Nijenrode wordt een goede stedenbouwkundige invulling gegeven aan dit gedeelte van de wijk Strijen.

Verkoop Intergas aan Enexis
Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel van de directie van Intergas om het bedrijf te verkopen aan Enexis, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De portefeuillehouder nutsbedrijven is gemachtigd om op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 16 februari overeenkomstig dit besluit te stemmen.

Projectopdracht maatschappelijke functie en bezuiniging bibliotheek
Het college onderzoekt de komende tijd wat de gewenste (maatschappelijke) functie is van de bibliotheek in Oosterhout. Daarvoor heeft het college de projectopdracht en de bijbehorende inhoudelijke en financiële uitgangspunten vastgesteld. In september 2011 legt het college een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor om de beoogde bezuiniging op de bibliotheek te realiseren.

Begrotingswijziging 2011 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
Het college heeft besloten akkoord te gaan met de eerste begrotingswijziging 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg. De wijziging is nodig vanwege de taakuitbreiding Technische Hygiënezorg GGD. Jaarlijks wordt gecontroleerd of kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en voorscholen voldoen aan de landelijke richtlijnen. Het college stelt de raad voor geen zienswijze naar voren te brengen.

Rapportage quick scan klachtenafhandeling
Het college heeft kennisgenomen van de rapportage naar aanleiding van de quick scan naar de afhandeling van klachten binnen de gemeente Oosterhout. De quick scan werd in het vierde kwartaal van 2010 uitgevoerd. Op basis van de bevindingen heeft het college besloten de Verordening klachtenregeling gemeente Oosterhout 2005 te evalueren en aan te passen aan de actuele basisprincipes op het gebied van dienstverlening. De verbeterpunten die in het rapport worden benoemd, zullen op korte termijn worden opgepakt.

Voortzetting signaleringssysteem Zorg voor Jeugd voor de jaren 2011-2014
Het college heeft ingestemd met de voortzetting van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd voor de jaren 2011-2014 en is akkoord gegaan met het verlengen van het huidige contract met leverancier Inter Access tot en met december 2011. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is in alle gemeenten in Noord-Brabant ingevoerd om in een vroegtijdig stadium problemen bij jeugdigen tot en met 23 jaar te kunnen signaleren. Een doel is ook om de samenwerking tussen instanties, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Thuiszorg en GGD, te versterken. De komende tijd wordt bekeken hoe de aansluiting bij en het gebruik van Zorg voor Jeugd door bijvoorbeeld het onderwijs en huisartsen kunnen worden verbeterd.

Besluiten van het College van 14 februari 2011 

 • De geactualiseerde planning van de raadsnota’s vastgesteld;
 • Ex art. 41 vragen van de VVD over de datum van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 schriftelijk beantwoord;
 • Ex art. 41 vragen van Groen Brabant over de gevolgen van voorgenomen bomenkap voor de vogelstand schriftelijk beantwoord;
 • Het conceptbesluit om de Veekestraat 14 aan te wijzen als gebied waar geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, vrijgegeven voor inspraak. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.
 • Besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een bloemenkiosk aan de Markkant;
 • Het Definitief Ontwerp voor het project ‘Ferdinand Bolstraat’ vastgesteld.
 • Een nieuwe beslissing op bezwaar genomen tegen een reclamezuil voor het pand St. Antoniusstraat 4c;
 • De afspraken die zijn gemaakt in de commissie Georganiseerd Overleg van 20 december 2010 vastgesteld;
 • Besluiten genomen op de administratief beroepschriften tegen de beslissingen op de verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • Het projectplan voor de totstandkoming van het Wmo-beleidsplan 2010-2015 vastgesteld en besloten de raad hierover per brief te informeren.

Bijdrage in huurkosten Goederenbank de Baronie
Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het voortbestaan van de Goederenbank de Baronie en heeft daarom besloten om jaarlijks 25 procent bij te dragen in de huisvestingskosten van de Goederenbank. De financiële bijdrage voor de periode 1 april 2011 tot 1 april 2014 bedraagt 5.000 euro per jaar. Het college heeft bovendien besloten om in 2011 wederom borg te staan voor de volledige huisvestingskosten.

Vaststellen ontwerp bushaltes uitvoering Programma Haltetoegankelijkheid 2010
Het college heeft de ontwerpen voor de dertien toegankelijke bushaltes vastgesteld en stelt een krediet beschikbaar voor de aanpassing van deze dertien haltes, zodat mindervalide personen beter gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De provincie Noord-Brabant stelt hiervoor subsidie beschikbaar. In het Jaarprogramma 2010 zijn de haltes Mathildastraat, Burg. Huijbregts-Schiedonlaan/Markkant, Het Goorke en De Boedingen, Baarschotsestraat, Dennenlaan, Wilhelminalaan nabij Pannenhoef en nabij Vrachelen opgenomen. De verwachting is dat een groot gedeelte medio 2011 gereed zal zijn.

Aansluiting bij Veiligheidshuis Breda e.o.
Het college heeft ingestemd met aansluiting bij het Veiligheidshuis Breda e.o. onder voorwaarde van aansluiting door alle zes gemeenten. Door de aansluiting wordt de al bestaande samenwerking geïntensiveerd en uitgebreid en krijgt de gemeente de mogelijkheid te sturen op onder meer de doelstellingen en activiteiten van het Veiligheidshuis. Het college heeft het aansluitdocument vastgesteld, waarin de aansluiting bij het Veiligheidshuis Breda e.o. verder staat uitgewerkt. Het college heeft ingestemd met een verhoging van de ambtelijke inzet ten behoeve van de nazorg ex-gedetineerden en de kosten daarvan ten laste te brengen van het budget Veiligheidshuis.

Besluiten van het College van 22 februari 2011

 • De ex art. 41 vragen van GroenLinks over de carnavalsontvangst in het stadhuis schriftelijk beantwoord;
 • Besloten in principe in te stemmen met de verharding van een aantal grasstroken op het bedrijventerrein Everdenberg, waaraan de voorwaarde wordt verbonden dat de bedrijven voor wie de parkeerproblemen hiermee worden opgelost de kosten voor deze verharding voor hun rekening nemen;
 • Het college heeft kennisgenomen van de rapportage Fietsbalans 2 Oosterhout. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de fietsinfrastructuur goed is, en dat fietsers daar tevreden over zijn. De raad wordt per brief geïnformeerd. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.
 • Het geactualiseerde overzicht van toezeggingen en moties vastgesteld;
 • Kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), waarbij het ingestelde beroep tegen vaststelling van het wijzigingsplan Provincialeweg 129 te Oosteind niet-ontvankelijk is verklaard;
 • Besloten om het voorkeursrecht van de gemeente bij verkoop van (delen van) het perceel aan de Karolusstraat 5/7 in Oosterhout, op te heffen;
 • Besloten het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht over te nemen en het ingediende bezwaarschrift tegen een van rechtswege verleende bouwvergunning voor een dakterras aan de Kloosterstraat 14 ongegrond te verklaren, waarmee de van rechtswege verleende bouwvergunning in stand blijft.

Stand van zaken MER A27 en fileproof Hooipolder
Het college informeert de raad per brief over de stand van zaken van de Milieueffectrapportage (MER) voor de verbreding van de A27 en de fileproofmaatregelen bij het knooppunt Hooipolder. Het ministerie heeft nog geen besluit genomen over het vervolg van de MER-procedure. Wel is duidelijk dat de A27 gefaseerd zal worden verbreed. De planning hiervoor zou er medio 2011 moeten liggen.

Medio 2011 zal Rijkswaterstaat maatregelen treffen om de doorstroming van het verkeer op knooppunt Hooipolder te verbeteren. Hiermee wordt de bereikbaarheid van Oosterhout verbeterd en ongewenst sluipverkeer voorkomen.

Herinrichting Burgemeester Materlaan
Het college heeft het ontwerp voor de herinrichting van de Burgemeester Materlaan vastgesteld. Het college stelt de raad voor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Met dit project wordt de verkeersveiligheid en de regenwaterafvoer verbeterd. Het gunnen van het bestek is gemandateerd aan de unitleider Beleid en Programmering.

Besluiten van het College van 1 maart 2011

 • Ex art. 41 vragen van de Onafhankelijke Fractie over de formatie van APV- en parkeerhandhavers schriftelijk beantwoord;
 • De bestuurlijke opleverdata vastgesteld voor de actiepunten uit de bestuurlijke kalender. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd;
 • Kennisgenomen van de verkenning sportpark Den Hout en de opstellers van de verkenning een schriftelijke reactie gestuurd;
 • De prijsgrenzen voor nieuwbouwwoningen voor het jaar 2011 vastgesteld;
 • Schema A en B van de Mandaatregeling aangepast;
 • Besloten het bezwaarschrift van Mediq Apotheek tegen het weigeren van een bouwvergunning voor het vernieuwen van de zonwering aan de Heuvel 6 ongegrond te verklaren en indien noodzakelijk een handhavingsprocedure op te starten;
 • Mevrouw Holtrop-de Gaay Fortman en de heer De Graaf voor onbepaalde tijd te herbenoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • Kennisgenomen van de kwartaalrapportage Werk Inkomen en Zorg over het derde kwartaal van 2010, waarover de raad per brief wordt geïnformeerd.

Dorst, 10 maart2011
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Onbezonnenheid, bezinning en licht
Er breekt een aparte tijd aan. Om te beginnen zijn we begin maart eerst carnaval gaan vieren. Een tijd van onbezonnen feest vieren, enkele dagen van een zorgeloos bestaan, voordat de veertig dagen van het vasten aanbreken. Veertig dagen, bedoeld om tot bezinning te komen. De periode van bezinning gaat zijn laatste week in op Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd. Op deze dag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar hij ontvangen wordt met wuivende palmtakken. Palmzondag is de start van de Goede Week, de laatste week van het vasten, waarin wij toeleven naar eigenlijk de belangrijkste viering voor de katholieken: Pasen. In deze week worden verschillende belangrijke momenten uit de laatste levensdagen van Jezus herdacht. Het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag), zijn Kruisiging (Goede Vrijdag), de dag dat zijn lichaam in het graf lag (Stille Zaterdag, stil omdat de klokken dan niet luiden) en tot slot zijn Verrijzenis met Pasen. Deze week laat zien dat zelfs na donkere tijden er licht zal zijn in de duisternis. Al deze belangrijke momenten zullen de komende maanden ook weer binnen onze geloofsgemeenschap terug komen. Een gezinsviering met Palmpasen, een viering in Oosterhout op Witte Donderdag, de Kruisweg op Goede Vrijdag en twee vieringen op Paaszaterdag en Eerste Paasdag. Verderop komen we op deze diverse momenten terug. En al deze belangrijke zaken en nog vele anderen zorgen ervoor dat dit blaadje bol staat van allerlei leuke en inspirerende zaken. Zo laat iemand al een tijd haar licht schijnen op het vrijwilligerswerk voor onze kerk en komen we wat meer te weten over een persoon die ons enkele keren per maand komt inspireren. Veel leesplezier dus.

Het gezicht van Catharina
Op papier lijkt het een kleine moeite om iets in het leven te roepen of op te richten. Vele, dikke boeken staan vol met dingen die in een handomdraai zijn verzonnen. Maar als je echt iets menselijks wil oprichten of iets in het leven wil roepen, zul je meer moeten doen dan het opschrijven, je zult er werk van moeten maken. De Catharinaparochie bestaat, op papier opgericht, naar de wens van de voormalige parochies in de gemeente Oosterhout en naar de wens van de bisschop. Maar nu moet wat op papier staat nog leven krijgen. Catharina moet een gezicht krijgen en dat gaat dus niet vanzelf. De moeilijkheid die erbij komt, is dat we graag willen dat alle voormalige parochies, oftewel de kerkplekken van de nieuwe parochie levendig en zo volledig mogelijk blijven bestaan. Die kerkplekken zijn immers het fundament van de nieuwe Catharinaparochie. Graag werken we er daarom hard aan om zo veel mogelijk parochieel leven op iedere plek doorgang te laten vinden, ook wat de vieringen betreft. Op iedere kerkplek is er in het weekeinde in ieder geval één viering en op hoogtijdagen, zoals Pasen en Kerstmis, doen we op alle kerkplekken nog wat extra. Maar we hebben onszelf óók de opdracht gesteld iets te maken van de nieuwe parochie die we samen hebben opgericht. Een van de manieren om dat te doen is om zo nu en dan een speciale viering te houden in één van de betrokken kerken. Een Catharinaviering met een speciale vormgeving waarbij alle parochianen van alle kerkplekken zijn uitgenodigd, een viering bij een bijzondere gelegenheid, zoals op Catharinadag (25 november of 29 april), of bijvoorbeeld op oudejaarsavond. Vandaar dat het pastoresteam onlangs aan de parochiecommissies heeft voorgesteld om op Aswoensdagavond en op Witte Donderdagavond een Catharinaviering te houden in een van onze kerken (en dan in de andere kerken natuurlijk géén viering te houden). De parochiecommissies van vooral de kerkdorpen hebben gepleit voor het houden van een Aswoensdagavond viering op de iedere eigen kerkplek. Dat deel van het voorstel is daarop ingetrokken. Voor het houden van één Witte Donderdagviering was wel overeenstemming vooral vanwege het argument dat we samen ook moeite moeten doen om Catharina een eigen gezicht te geven.

Let op, het gaat dus niet om het schrappen van vieringen om redenen van gebrek aan belangstelling of tekort aan voorgangers. Het gaat om een positief doel: zo af en toe laten zien aan elkaar dat we deel uitmaken van een nieuw geheel, dat we nog meer broeders en zusters hebben dan de buurvrouw of buurman die we van onze eigen kerkplek kennen.

Vandaar, deze mededeling: op Witte Donderdag 21 april 2011 zal er in de Catharinaparochie om zeven uur ’s avonds één gezamenlijke Witte Donderdagviering worden gehouden in de basiliek aan de Markt in Oosterhout (deze keer daar, een volgende keer in een andere kerk).

Anton Kamps

Vormsel Catharinaparochie
Het vormsel in de Catharinaparochie vindt plaats in de Basiliek St Jan op zaterdag 21 mei.
Alle kinderen uit groep 8 kunnen zich daarvoor opgeven. Iedereen die gedoopt is.
Doop, eerste communie en vormsel horen bij elkaar. Bij de doop zijn het de ouders die in naam van hun kind ‘ja’ zeggen tegen geloof en kerk. Nu de kinderen de leeftijd hebben om in groep 8 te zitten, kunnen ze dat zelf. Alle kinderen van groep 8 die zijn gedoopt, zijn uitgenodigd om op zaterdag 21 mei in de Basiliek St Jan hun vormsel te doen.

Voorbereiding voor kinderen en ouders
Het vormsel is een belangrijke stap in de geloofsontwikkeling van kinderen. Aan die stap gaat dan ook enige voorbereiding vooraf. Een van de ouders en de vormeling worden verwacht op een vormselmiddag waarop zij samen ontdekken wat het betekent om je te laten vormen en hoe dat gaat. In verschillende workshops zoeken ouders en kinderen naar wijsheid, luisteren naar verhalen, zijn stil in een meditatie, werken samen aan een grote collage en nog veel meer. Deze vormselmiddag is gepland op zaterdag 2 april van 12.45 – 16.45 in de Mariakerk, Wilhelminalaan 63 in Oosterhout.

Catechese voor ouders
Over het oude gebruik van het vormsel is veel te vertellen. Daarom worden beide ouders uitgenodigd op een catecheseavond om gezamenlijk dieper in te gaan op de betekenis en beleving van het vormsel. Deze catecheseavond zal plaats vinden op 11 april, om 19.30 in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 in Oosterhout.

Kloosterbezoek voor kinderen
De kinderen komen ook een middag bij elkaar zonder ouders. Zij bezoeken dan een van de kloosters in de Heilige Driehoek. Even stap je in het leven van de zusters. In een gesprek met een van de zusters zal zij vertellen wat ze doen en waarom. Als het mogelijk is, neemt ook de vormheer deel aan dit gesprek.

Op woensdag 13 april worden de vormelingen uit de stad Oosterhout verwacht. Op woensdag 27 april de vormelingen uit Oosteind, Dorst en Den Hout. Je komt op eigen gelegenheid naar Catharinadal, Kloosterdreef 3. We verwachten je daar om 13.45. Het bezoek duurt ongeveer tot 16.00 uur.

De viering
De vormselviering vindt plaats op 21 mei in de Basiliek St Jan op de Markt in Oosterhout. De viering begint om 19.00 uur. Bij uw opgave kunt u aangeven met hoeveel personen u naar de viering komt. Voor vormelingen en directe familie (vaders en moeders, broers en zussen) worden plaatsen gereserveerd.

Gezinsviering Palmpasen
De laatste zondag van de Veertigdagentijd is Palmzondag. Dit jaar gaan we palmpaasstokken maken. Je bent daarvoor op zaterdagmiddag 16 april om 14.00 uur welkom in de pastorie, Baarschotsestraat 87. Daar staan de kale stokken, het knutsel-materiaal en de spulletjes die aan de stok moeten, voor jullie klaar. Wij zorgen ook voor de broodhanen! Misschien is het handig als je iemand meeneemt die jou kan helpen. In de Viering op Palmzondag 17 april, die om 11.00 uur begint, lopen jullie in een optocht door de kerk. Iedereen kan jullie stokken dan bewonderen. Ze worden ook gezegend. Na de viering ga je iemand blij maken met die palmpaasstok. Weten jullie zelf iemand die ziek en/of bejaard is, dan breng je die stok daar naartoe. Maar als je niemand weet, dan hebben wij wel een adres voor je. We hopen dat we veel mensen kunnen verrassen met een palmpaasstok!

Werkgroep Gezinsvieringen

Even voorstellen.. Pater Theo van der Leest
Mij, pater Theo van der Leest, sinds 7 november enkele keren in de maand voorganger bij de katholieke geloofsgemeenschap in Dorst werd gevraagd iets te laten weten over mijn persoon, leven en missie. Ik ben geboren in Oss in het jaar 1929. Na de lagere school kwam ik door een joviale pater in Steyl (Venlo) terecht bij de missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD, Societas Verbi Divini). Na het Noviciaat in Helvoirt zette ik mijn studie voort in het missiehuis in Teteringen en werd daar in 1958 priester gewijd. Na een jaar in München in de parochie Sankt Benno en studie aan de universiteit werd ik benoemd tot leraar in ons seminarie in Soesterberg. Toen dat vanwege gebrek aan roepingen werd gefuseerd met ons studiehuis in Deurne mocht ik eindelijk naar de missie. Het werd Argentinië. Toen moest ik eerst kennis maken met het Spaans, de taal van Don Quichot van Cervantes. Na een paar maanden werd ik gevraagd te gaan werken in het meest Noordoostelijke gebied van het land, in de Provincie Misiones. Het is het drielandenpunt van Argentinië, Brazilië en Paraguay, in de buurt van de bewonderenswaardige watervallen van Iguazú. Iguazú betekent in de Guarani indianentaal “grote water”. Daar is de bekende, de beste katholieke film The Mission opgenomen over de nederzettingen van de Jezuïeten uit de 17de eeuw, die zich tegen de slavenhandel verzetten.

Later heb ik nog gewerkt aan de rand van de grote stad Córdoba en in een kleinere koloniale stad Alta Gracia. Na meer dan 46 jaren in mijn tweede vaderland gewerkt te hebben, werd ik gevraagd naar Teteringen terug te komen om de gelederen hier een beetje te versterken. Ik ben nu 81 jaar en mijn hart klopt nog steeds voor de missie. Ik heb nog veel contact met de mensen die mijn pastoraal en sociaal werk in de gemeenschapshuizen voortzetten.

Ik vind het heel fijn dat ik in Dorst en in de zorgcentra van Oosterhout mag voorgaan bij de Eucharistievieringen. Ik heb gemerkt dat ik echt welkom ben en ik heb in de Marcoenparochie een kleine, levende geloofsgemeenschap gevonden waarin goed wordt samengewerkt: actieve kosters, een trouw koor van dames en heren, lectoren, collectanten, misdienaars en acolieten, initiatiefnemers bij gezinsvieringen, makers van het parochieblad, chauffeurs die me halen en weer thuisbrengen en al die lieve mensen die stil op de achtergrond hun steentje bijdragen. Ik heb ze nog niet allemaal mogen en kunnen ontmoeten.

In Dorst gaan we verder het blije geloof van onze ouders en voorouders te belijden en te vieren ondanks alle moeilijkheden en struikelblokken die we op onze weg tegenkomen. We doen dit in vertrouwen, want Hij gaat met ons mee en we zijn nog lang niet alleen en eenzaam.

Pater Theo van der Leest

Vastenactie
In de parochiekern Marcoen wordt dit jaar de Vastenaktie gehouden voor arme plattelandsbevolking in de Filipijnen. Ter voorbereiding wordt een bijeenkomst gehouden op dinsdag 5 april van 19.00 – 20.00 uur in het zaaltje van de pastorie. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Kees de Kok kort toelichting geven op het project. Daarna zullen u de benodigde materialen worden uitgereikt.

Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor elke belangstellende: neem maar een vriendin, vriend, dochter of zoon, buurman of buurvrouw mee! Mocht u verhinderd zijn om uw materiaal op die avond op te halen, neem dan even contact op met een van de leden van de werkgroep: mevr. M. van Groezen (tel 411425), mevr. A.Plompen (tel 413668), mevr. C.Thijssen (tel 411595) of K. de Kok (tel 06-29309856).

Speciale diensten
Witte Donderdag
Op donderdag 21 april om 19:00 wordt Witte Donderdag gevierd in de basiliek St. Jan in Oosterhout.

Goede Vrijdag
Vanwege Goede Vrijdag wordt vrijdag 22 april om 15:00 uur de Kruisweg gehouden. Hierin zal pater Theo van der Leest voorgaan.

Paaszaterdag
Zaterdagavond om 21:00 uur wordt Paaszaterdag zal pater Theo van der Leest een eucharistieviering houden.

Eerste Paasdag
Zondag 24 april wordt Eerste Paasdag gevierd. Ook hier zal pater Theo van der Leest in een eucharistieviering voorgaan.

Fotoproject
Velen van u zullen haar al eens met haar fototoestel hebben gezien: Margret Tielemans. Wij, als coördinatoren van Marcoen Dorst, hebben met Margret gesproken over het recht op privacy. Uitkomst van gesprek was dat Margret zorgvuldig omgaat met dit recht op privacy en mensen vraagt of zij er bezwaar tegen hebben dat ze hen portretteert. Men kan dan aangeven hiertegen bezwaar te hebben.
De coördinatoren van Marcoen Dorst zijn enthousiast over het fotoproject van Margret, ze maakt foto‟s van de vrijwilligers in onze parochie. Tijdens de viering van het 100 jarig bestaan van de Marcoenkerk in 2012 wordt een expositie ingericht met de gemaakte foto’s. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat Margret u fotografeert en deze foto‟s gebruikt tijdens de expositie, dan verzoeken wij u ons dit te laten weten.
Coördinatoren Marcoen Dorst: Anton Kamps, Harrie Claasen, Rian van Tilburg, Jochem van Velthoven en Corry van den Bosch

Even voorstellen.. Margret Tielemans
Vanuit een kamer boven in mijn huis aan de Baarschotsestraat kun je heel het kerkhof overzien. De mannen die iedere week weer van de partij zijn om het kerkhof mooi te houden, waren me al wel opgevallen. Vorig jaar maart kwam ik erbij uitgelopen dat de jaarlijkse grote schoonmaak werd gehouden. Al meer dan een jaar volg ik ook de spreuken op de kerk en maak daar foto‟s van. Ik heb ook kennis gemaakt met Jan Smulders, de beheerder van deze teksten. Ook met Koos ben ik in contact gekomen toen ik een keer een tekst aan het fotograferen was en hij de kerk ging afsluiten. Geboren uit interesse in deze mensen ben ik gaan navragen hoe het precies zit met de vrijwilligers rondom de kerk. Een hele lijst inwoners van Dorst blijken op vrijwillige basis betrokken te zijn bij deze kerk. Op een dinsdagochtend ben ik een keer een kijkje gaan nemen bij de tuinmannen en ik heb Lies gebeld of ik een keer mocht komen kijken bij het verversen van de bloemen. Het begin van een fotoproject was gemaakt.

Wat zou ik willen met dit fotoproject? Het is voor mij vrijwerk, dat betekent dat ik het niet uit opdracht doe maar uit mezelf en voor mezelf. Wanneer ik er echter een groter doel mee kan dienen dan zou dat mooi zijn. Er werd mij al vrij snel verteld dat de kerk bijna 100 jaar bestaat. Bij mij kwam meteen het idee boven om voor die gelegenheid een foto-expositie in te richten met foto‟s over de vele vrijwilligers, die het grotendeels mogelijk maken dat de kerk deze 100 jaar gaat halen.

Om niemand van de vrijwilligers over het hoofd te zien heb ik Corry van den Bosch om hulp gevraagd. Zij maakte mij erop attent dat er wat onrust heerst in de parochie over mijn activiteiten. Over inbreuk op de privacy. Dit is nooit mijn bedoeling geweest. Puur uit interesse in jullie, in de mensen in en rond de kerk in Dorst ben ik beelden gaan verzamelen. Ook met het gevoel dat het een stuk cultureel erfgoed is wat jullie hier met zijn allen maken. Handelingen die door jullie als zo gewoon ervaren worden maar die binnen niet al te lange tijd waarschijnlijk gewoon ophouden te bestaan. Dat wil ik ook graag behouden in beelden.

Tot nu toe fotografeerde ik vooral die mensen die duidelijk in beeld zijn. Ik weet intussen ook dat er veel mensen achter de schermen meewerken aan het draaiende houden van de kerkwerkzaamheden zoals het maken van de kerkboekjes, Caritas en bijvoorbeeld voorbereidingen van communie en vormsel. Ook hiermee heb ik een aanvang genomen. Bij Kerkbalans en Vastenactie heb ik mijn gezicht al laten zien.

Een overzichtstentoonstelling over de vrijwilligers van de kerk in Dorst, met het oog op het 100 jarige bestaan, dat is wat ik ambieer. Wanneer een dergelijke expositie ook financieel nog wat kan betekenen voor de kerk, denkend aan de restauratiewerkzaamheden die moeten gebeuren, dan zou dat erg mooi zijn.

Margret Tielemans, Telefoon: 06-41453804
www.fotografiemargrettielemans.com
www.fotoexpositie.nl

Van het seminarie – deel 1
Opeens weet je het, ik word priester! Gods roepstem heeft zich aangediend zoals de stem uit de reclamespot van „de Hypotheker‟. Duidelijk verstaanbaar en direct zonder twijfel ga je in op het appel; „Kom, en volg mij‟. Een mooi intro, maar zeker niet van toepassing op mijn persoon. Na een periode van jaren zoeken, twijfelen, niet zeker weten, zet ik in april 2008 een grote stap. Ik ga naar de informatiedag van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Als ik na een geweldige dag weer huiswaarts keer, weet ik nog niet dat deze dag mij een heel jaar intensief zal bezighouden.

Waarom? Is toch wel mijn belangrijkste vraag. Waarom, ging ik naar deze opendag, wat wil ik hiermee bereiken. Vragen waar ik op dat moment geen antwoorden kan of durf te geven. Waarom? Ik heb een goede baan als registeraccountant, mijn carrièrepad ligt voor me open, prima jeugd gehad, goede relatie met familie en fijne vrienden en vriendinnen. Waarom?

Een jaar later, april 2009, ga ik op aanraden van Ton van Balveren op de koffie bij de Bisschop van Breda, Mgr. Van den Hende. Een zeer goed gesprek, waarin ik mijn vragen en twijfels openlijk kan bespreken. Na dit gesprek volgt de aannameprocedure, gesprekken met opleidingsverantwoordelijke en een kennismakingsweekend op Bovendonk.

September 2009 start ik met de priesteropleiding van ons Bisdom Breda. In het eerste jaar noem ik het nadrukkelijk theologie, want ik moet ook zelf erg wennen aan de grote stap. Daarbij is het ook een andere opleiding dan accountancy, waarbij je met verstand en hard werken de opleiding kunt voltooien. Een priesteropleiding houdt veel meer in dan dat. Deze weg ga je samen, met God.

Nu, ruim anderhalf jaar later start ik met een nieuwe column in ons parochieblaadje, om te informeren en mijn ervaringen met u te delen. Wij zijn immers samen op weg. Het eerste jaar is voorbij gevlogen, wat een voorrecht om deze opleiding te mogen volgen!

De opleiding richt zich op vier pijlers: persoonlijke-, spirituele-, intellectuele- en pastoralevorming. Het eerste jaar is een inleidend jaar, waar de volgende vakken aan bod zijn gekomen; inleiding liturgie, kerkmuziek, ecclesiologie, spiritualiteit, roeping als proces, psalmen, Bijbel, antropologie, filosofie, en natuurlijk algemene theologie. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik het eerste jaar met succes heb afgesloten.

U zult begrijpen dat dit een vogelvlucht is van het proces wat ik heb doorgemaakt in de afgelopen jaren. Gaandeweg probeer ik u meer inzichten te geven in mijn motivatie, voortgang en ervaringen.

Pax Vobis, Jochem van Velthoven

Vieringen
Maart
zondag 20-03 eucharistieviering. Voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 27-03 eucharistieviering. Voorganger: pater T. v.d. Leest

April
zondag 03-04 woord & communie viering. Voorgangster: pastor R. Engelen
zondag 10-04 eucharistieviering. Voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 17-04 gezinsviering Palmpasen. Voorganger: pater T. v.d. Leest
donderdag 21-04 eucharistieviering Witte Donderdag om 19:00 uur in de basiliek aan de Markt te Oosterhout
vrijdag 22-04 kruisweg Goede Vrijdag om 15:00 uur. Voorganger: pater T. v.d. Leest
zaterdag 23-04 eucharistieviering Paaszaterdag om 21:00 uur. Voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 24-04 eucharistieviering 1e Paasdag. Voorganger: pater T. v.d. Leest

Mei
zondag 01-05 eucharistieviering Meikes Dorst. Voorganger: pastor A. Kamps
zondag 08-05 woord & communie viering. Voorgangster: T. van Velthoven
zondag 15-05 gezinsviering. Voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 22-05 eucharistieviering. Voorganger: pater T. v.d. Leest
zondag 29-05 woord & communie viering. Voorganger: J. van Alphen

+++

Groeten uit Dorst

Camping ’t Haasje
De verschillende campings in Dorst hebben in de loop van de jaren nog al wat prentbriefkaarten uitgegeven. Met de komst van de computer, e-mail, skype, face book en wat al niet meer, zijn de prentbriefkaarten helaas uit de mode geraakt.

De kaart, die ik deze keer gekozen heb, is in 1977 uitgegeven door de Camping ’t Haasje. Deze camping bestaat al vanaf 1934. Na veel uitbreidingen en moderniseringen floreert de camping nog steeds buitengewoon.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Carnaval in ’t Kattegat 2011

Het Carnaval is losgebarsten in het Kattegat en wel gelijk met een heel mooie start.
Op vrijdagmiddag heeft de basisschool Marcoen haar primeur beleeft met een heuse carnavalsoptocht door de straten van Dorst. Iedere groep had op basis van het motto een eigen creatie gemaakt die door de hele klas werd uitgebeeld. De hofkapel De Dorstse Boerkes liepen voorop gevolgd door de Jeugprins Rikkie dun Irste en jeugdnarrin Iris met het gehele jeugdraad van elf in hun kielzoog, waar de optocht volgde. De kinderen konden na de optocht nog een muzikale middag genieten in café Dorpzicht met hun eigen Disco. Een geweldig initiatief wat we graag terug zien in de komende jaren.

Op vrijdagavond werd het alweer 4de kapellenfestival gehouden in Café Dorpzicht, georganiseerd door de Dorstse Boerkes. Op dit kapellenfestival werd geopend door de Friewielers, waarna de volgende kapellen een optreden gaven, Toet Deugd, ’t RammeltAmmel, Noggus, de Meikevers, Chaamertemperatuur, Schuimkoppen, Okalnix, Blaospiepel, afgesloten door de Dorste Boerkes. Een geweldig festival voor ene goed muzikaal begin van de Carnaval.

Op zaterdag werden de jeugdprins Rikkie dun Irste en jeugdnarrin Iris onthaal dop het dorpsplein en officieel geïnstalleerd door de Loco-Burgemeester Jan Peters. Daarna ging de grote optocht van start door de straten van Dorst. Een grootse inspanning is weer geleverd door allen deelnemers in het bedenken van hun creatie, het bouwen en het plakken, verven en afwerken. Ook de aankleding was van een erg hoog niveau evenals de uitvoering. De Jury heeft haar handen vol gehad aan het beoordelen van de meer dan 20 groepen met een totaal aantal deelnemers, dat boven de 230 personen uit ging. In de diverse categorieën zijn de prijzen verdeeld, met de volgende uitslag, Jeugd duo/trio: 1= op den valrip, 2= cv de jonkies, 3= Leon/Chrissy/Nikky. Jeugd loopgroepen: 1= B-tje bij B-tje, 2= Ik wit nie, 3= cv de Smullies. Jeugd wagens: 1= cv de moatjes, 2= de Nacho’s, 3= Dave Govers. Senioren loopgroepen: 1= Dorstlessers, 2= Vraagtekens, 3= fam. Van Steen. Senioren wagens: 1= cv VVBWZ, 2= Ut Zooike, 3= Dorste Boerkes.

Zondag stond in het teken van de boerenbruiloft, waar we met een mooi gevolg het bruidspaar thuis ophaalden in de ochtend en onder muzikale klanken van de Dorste Boerkes door de straten van Dorst naar de kerk gingen. Een mooie eucharistiemis ter viering van carnaval, waar het boerenbruidspaar in de onecht werd verbonden tijden de brabantse koffietafel in café Dorpzicht. Tijdens deze feestelijke plichtplegingen heeft de Burgemeester Huisman, als eregast van de stichting en Dorpzicht, het bruidspaar in een mooie speech de gelukswensen gebracht. In een mooi feest heeft het boerenbruidspaar een leuke dag beleefd.

Op het moment dat dit bericht wordt opgemaakt is er na lange tijd weer een deelname van een carnavalsclub uit het Kattegat die meerijdt in de optocht van Breda. Dat is een ware uitdaging voor de club van cv VVBWZ, die nu het tweede jaar bouwen, hun eigen bouwschuur hebben opgericht en nu gelijk ook buiten Dorst mee gaan rijden. Dat is een initiatief wat we zeker aanmoedigen.

Op dinsdag stond de dag in het teken van de kinderen, met in de ochtend een peuterbal. Dit jaar was gekozen voor een spellenochtend, waar in een circuit met leuke spellen de peuters een cadeau kregen en wat lekkers. Een zeer geslaagde ochtend voor de peuters en de ouders.

In de middag weer het grandioze I-Dorst, met een groot aantal deelnemers. Weer tal van deelnemers hadden een geweldige act die ze op het grote podium in Dorpzicht opvoerden. De winnende act mag op woensdag 9 maart 2011 ene heuse video clip opnemen in Dorpzicht, wat wellicht de start wordt van een nieuwe carriere.

De dinsdag werd officieel afgesloten met het verbranden van de kater op het plein en de bekendmaking van de motto 2012: “ Er zit ginne bal in”.

Een afterparty met 8 blaaskapellen in Dorpzicht zorgde voor een waardig einde van carnaval in het Kattegat 2011.

Rest ons nog om u allen te bedanken die het mogelijke gemaakt hebben om carnaval in Dorst te organiseren. De sponsoren, de vrijwilligers, de brandweer, de verkeersregelaars, Café Dorpzicht, HVA, maar zeker ook de jeugdraad van 11, onze geweldige jeugdnarrin Iris en de superieure Jeugdprins Rikkie dun Irste. Ook de leden van stichting de Kater hierbij bedankt.

Met de carnavaleske groeten van Stichting de Kater.

+++

Buurtbus Molenschot – Dorst bij 8 passagiers het bord VOL!

Ja, dat is een titel die vragen oproept en om uitleg vraagt. De buurtbus Molenschot – Dorst is een organisatie die 20 jaar haar diensten verleend aan het fijnmazige openbaar vervoer tussen Rijen – Molenschot – Dorst en Oosterhout. Een organisatie die van start is gegaan op 1 mei 1991 met een personenbus, merk Mercedes, ingericht voor het vervoer van 8 personen. Deze personenbus wordt bestuurd door vrijwilligers die in het bezit zijn van het rijbewijs B. Elke vrijwilliger rijdt ongeveer 3.5 uur per week als chauffeur op deze buurtbus.

In 1991 is de organisatie van start gegaan met een personenbus met maximaal 8 zitplaatsen en dat is anno 2011 nog steeds hetzelfde en daar wringt de schoen. Het aantal passagiers/reizigers is in de loop der jaren steeds maar toegenomen en steeds zijn er weer hulpmiddelen ingezet om die groei van de passagiers aan te kunnen. (inzet taxi’s – reservebussen etc).

Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij de Buurtbus Molenschot – Dorst. We kunnen echter momenteel niet meer volledig aan die klantvriendelijkheid blijven voldoen. Dit heeft te maken met regelgeving en verantwoordelijkheid enerzijds en bezuinigingen anderzijds. Zo wordt er momenteel strikt voorgeschreven dat er beslist niet meer dan 8 passagiers/reizigers in de buurtbus mogen zitten. Een taxi mag niet gebeld worden, dus de passagiers/reizigers krijgen te maken met een bord op de buurtbus VOL.

Voor menig passagier/reiziger is dit een zure appel en laten dat duidelijk aan de vrijwillige chauffeurs is allerlei bewoordingen blijken. Voor de vrijwillige chauffeur is dit geen leuke ervaring, hij doet dit immers vrijwillig. Voor wie, voor de passagiers/reizigers. Dus voor U allen!

Door het bestuur wordt al het mogelijke gedaan om deze toestanden te voorkomen. Zo rijdt er van maandag t/m vrijdag om 07.29 uur vanuit Rijen een tweede bus, dus ruimte voor 16 passagiers en datzelfde om 14.46 uur vanuit Oosterhout. De laatste bus uit Oosterhout om 18.03 op maandag t/m vrijdag en om 16.16 uur op zaterdag rijdt indien nodig een extra rit, zodat er nooit een passagiers/reiziger blijft staan in Oosterhout. Op andere tijden, ja dan kunt U geconfronteerd worden met een bus waar al 8 passagiers/reizigers hebben plaatsgenomen en dan ziet U een bord op de buurtbus VOL en zal de buurtbus niet stoppen, doch zijn weg vervolgen. Heel sneu voor de wachtende passagiers/reizigers, doch wij hebben geen andere keuze.

Een vrijwillige chauffeur met een rijbewijs B en een personenbus geschikt voor 8 personen is in overtreding als hij meer dan 8 personen vervoerd. Verzekeringen en aansprakelijkheid komen dan om de hoek kijken.

Wij als bestuur en vrijwilligers van de Buurtbus Molenschot – Dorst hopen U bij deze enige uitleg te hebben gegeven over de vervoersproblemen bij de buurtbus en spreken de wens uit dat U daar begrip voor heeft en dat U dat niet in minder fraaie bewoordingen laat blijken aan de chauffeurs. Het is en blijft toch vrijwilligerswerk. Laten we daar trots op zijn en waardering voor hebben.

Steek eens de duim omhoog als U de buurtbus voorbij ziet rijden. De buurtbus Molenschot – Dorst rijdt inmiddels 20 jaar van maandag t/m zaterdag van 07.30 tot 19.00 uur en bestuurd door vrijwilligers. Petje af hiervoor.

Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

1902 De Zuivelfabriek

Vroeger karnde men op de boerderij zelf met een karnmolen, soms door een koe, ook wel door een paard getrokken. De boter werd verkocht aan particulieren en winkeliers ook wel aan de bekende Verschuresfabriek te Oosterhout. Op het laatst van de vorige eeuw, vanaf de tachtiger jaren, verschenen de coöperatieve zuivelfabrieken en boerenleenbanken. Zo bijvoorbeeld te Oosterhout en Oosteind in 1899 de zuivelfabrieken.

In 1902 werd te Dorst de roomboterfabriek “De Eendracht” opgericht onder voor-zitterschap van A. van Wezel. Het was een handkrachtfabriekje. Er werden twee werklieden aangesteld namelijk Antoon van Loon en Walterus de Jong.

De administratie en uitbetaling van het melkgeld werden waargenomen door de heer H. Bergmans, hoofd van de openbare lagere school te Dorst. De melk werd per liter uitbetaald en het vetgehalte varieerde van 2,4 tot 3%.

In 1908 werden fabriek en vereniging gereorganiseerd, de handkracht werd vervangen door een nieuwe machine, er werd ook een graanmaalderij aangebouwd en dit alles werd aangedreven door een zuiggasmotor. De leden konden toen hun eigen graan laten malen. Ook werd er melkhandel bij gedaan. De statuten werden gewijzigd en de naam werd Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Graanmaalderij St.-Marcoen te Dorst.

Enkele jaren later, toen A. van Loon wegens ouderdom het werk neerlegde werd in diens plaats aangesteld Adrianus Musters. Toen in 1920 de heer Bergmans uit Dorst vertrok werd Musters aangesteld als bedrijfsleider. In het jaar1935 werd onder leiding van T.M.Z. de fabriek van geheel nieuwe machines voorzien en ging er in Dorst een consumptiemelkwagentje rijden. De heer G. Oomen was destijds voorzitter.

In 1941 werd door de Duitse bezetting de melkfabriek stilgelegd als onrendabel bedrijf. De machines gingen naar andere fabrieken en de melk van Dorst moest naar de “De Hoop” in Breda, een particuliere onderneming. Doch de vereniging bleef bestaan en de Dienst Luchtbescherming vestigde zich in de lege fabriek.

In 1946 werd door het bedrijfschap Zuivel weer vergunning gegeven om de fabriek opnieuw in bedrijf te stellen. Daar de gebouwen waren versleten en de machines verkocht, vond een groep van de leden dat het niet verantwoord was voor zo weinig melk zulke hoge kosten te gaan maken. Na veel besprekingen en veel strijd werd eindelijk op advies van de zuivelconsulent en de bisschop van Breda besloten de statuten te wijzigen en de naam werd Coöperatieve Melkverkoop – Vereniging St.-Marcoen.

Dus de melk werd niet meer voor eigen rekening verwerkt, alleen gezamenlijk verkocht, onder voorzitterschap van Jac. Geerts. Een contract werd gemaakt met de melkinrichting “De Hoop” in Breda. De uitbetaling zou gelijke tred houden met de zes beste coöperaties uit de omtrek. Enkele jaren ging dat prima, maar toen “De Hoop” een ander beheer kreeg, kwamen er moeilijkheden over de uitbetaling. Enkele leden wilden toen van fabriek veranderen, doch er was geen eensgezindheid.

In 1959 hebben acht leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn lid geworden van St.-Martinus te Princenhage, een tijd later nog meer. Ongeveer een derde deel bleef bij “De Hoop”, inmiddels overgegaan naar de Z.M. Zo is het gekomen dat Dorst zijn melk leverde aan Breda, Princenhage en Oosteind (de boeren van Seters en één uit de Baarschotsestraat). De coöperatieve is thans geliquideerd en de oude fabriek werd verkocht aan de graanhandelaar Theewis uit Rijen, waardoor veel moeilijkheden zijn opgeruimd. Aldus de toestand in1964.

Vroeger werd de melk door de nabije boeren per kruiwagen naar de Koestraat aangevoerd, door de overigen per kar. In de regenperiode was de onverharde, leemhoudende weg zeer slecht, bijna onbruikbaar. Peer de Jong was toen melkontvanger, centrifugist en botermaker en lag wel eens met de boeren overhoop als de kruiwagen en kruiers niet wilden opschieten en de weg versperden voor de karren en paarden. Men verzocht het gemeentebestuur om verharding van de zandweg. De leden van de raad meenden dat het belachelijk was om een fabriek te bouwen aan een zandweg, als er een harde weg was (de Rijksweg). Er werd gezegd: “Zo stom konden alleen de boeren van Dorst zijn”.

Na de Eerste Wereldoorlog, toen de grote weg werd omgebouwd en het autoverkeer zoetjesaan op gang kwam, wist de heer Van Dijk sr. de vroede vaderen ervan te overtuigen, dat de Rijksweg ook niet de ideale plaats was voor vestiging van industrie. Toen kwam de eerste 150 meter verharding van de Baarschotsestraat.

Toen in 1902 de zuivelfabriek werd gebouwd, kreeg het bestuur (A. van Wezel, voorzitter en J.P. Jacobs, secretaris) permissie van de gemeente om de waterloop in de Koestraat over een lengte van 20 meter te rioleren door middel van buizen met een diameter van 30 cm. Het verzoek daartoe was op 20 juni 1902 aan het gemeentebestuur verzonden.

Arnold Minjon