Juni 2011
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Het laatste Nieuws uit Dorst van voor de zomervakantie. De laatste drie jaar zijn er geen juli- en augustusedities geweest wegens een gebrek aan ingezonden stukken. Het laatste jaar heb ik zelfs september ook overgeslagen. Ik ga er van uit dat het dit jaar bij slechts twee maanden blijft. En wie weet krijg ik zoveel ingezonden stukken dat het toch de moeite is om er een editie aan te wijden! Je kunt hiervoor natuurlijk gewoon de site in de gaten blijven houden. Ik richt me altijd op de 10e van de maand. Deze maand heeft een paar daagjes vertraging opgelopen, ik ben zelf vanwege het Pinksterweekend niet eerder in de gelegenheid geweest.

Ik schreef zojuist Pinkster voor de derde keer vanavond als Pinkerst, tijd om er een eind aan te breien!

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Verkoop perceel grond nabij de Beneluxweg te Oosterhout aan Stichting Moskee Almohsinin
Het college heeft besloten in te stemmen met de verkoop van een perceel grond ter grootte van ongeveer 824 vierkante meter aan Stichting Moskee Almohsinin voor de uitbreiding van de parkeerruimte bij de moskee. Het college besloot op 21 december 2010 om de grond tegen de taxatiewaarde, een bedrag van 136 euro per vierkante meter, te verkopen.

Jaarrekening en jaarverslag 2010
Het college heeft het definitief concept van de jaarrekening en het jaarverslag 2010 vastgesteld en kennisgenomen van het concept accountantsverslag 2010. De jaarrekening 2010 sluit met een negatief saldo van circa 2.765.000 euro. Dit is een extra aansporing om van Operatie Stofkam een succes te maken. In de eerste week van mei ontvangt de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2010. Over dit onderwerp vindt op woensdag 4 mei 2011 een persgesprek plaats.

Verder heeft het college:

 • Besloten de raad per brief te verzoeken het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Reparatiegebied Buitengebied, herziening 3 – Ekelstraat 1’ van de raadsagenda van 17 mei 2011 te halen, omdat binnen de termijn van de ter inzage legging nog een zienswijze is ingediend die niet juist was ingeboekt en die in de besluitvorming moet worden meegenomen;
 • Kennisgenomen van de verantwoording van de gedane investering van het Sint Oelbert gymnasium voor de capaciteitsuitbreiding aan het gebouw aan de Warandelaan en besloten om het in het Integraal Huisvestings Plan opgenomen bedrag van 16.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen.

Programma van Eisen Surplus Welzijn 2012
Het college heeft het Programma van Eisen vastgesteld voor de uitvoering van welzijnswerk in 2012. Op basis van dit programma vraagt het college aan Surplus Welzijn om een offerte in te dienen. In het Programma van Eisen ligt de nadruk op het versterken van de eigen kracht en het sociaal netwerk van burgers. Het bundelen en organiseren van bestaande krachten in de wijk is hierbij belangrijk. Het college heeft kennisgenomen van de jaarrapportage 2010 van Surplus Welzijn.

Kredietaanvraag rioolaanleg Keiweg
Het college heeft krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een infiltratieriool in de Keiweg. Van 30 mei tot en met eind juli 2011 vindt de aanleg van het riool plaats, wat deel uitmaakt van de herstructurering Slotjes-Midden.

Jaarrekening 2010 Equalit
Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2010 van Equalit, het ICT-samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten en WAVA/!GO. De jaarrekening toont een positief resultaat van € 344.000, dat ten goede komt aan de reserve. Deze reserve wordt ingezet om pieken in de uitgaven te kunnen opvangen, in 2011 bijvoorbeeld ter vervanging van werkplekken bij enkele Equalit-deelnemers.

Verder heeft het college:

 • De ex art. 41 vragen van het CDA over de voortgang van Operatie Stofkam schriftelijk beantwoord;
 • Besloten niet deel te nemen aan de verkiezing van de beste binnenstad van Detailhandel Nederland;
 • Een beslissing op bezwaar genomen tegen het besluit om het handhavingsbesluit van 11 augustus 2010 bij Café De Kloek in te trekken. Het bezwaarschrift is gegrond verklaard.

Raadsvoorstel verplaatsing TSC
Op basis van het Coalitieakkoord 2010-2014 is onderzocht welke sportieve, maatschappelijke en financiële consequenties de verplaatsing van voetbalvereniging TSC naar Sportpark De Contreie zou hebben. Het college heeft kennisgenomen van het onderzoek en stelt de raad op basis daarvan voor om in principe te besluiten tot verplaatsing van TSC. Sportpark De Contreie wordt daarmee een sportaccommodatie die wat omvang en kwaliteit betreft voldoet aan de visie van het college om te komen tot een toekomstbestendig voorzieningenniveau voor Oosterhout. Tegelijkertijd wil het college de financiën op orde brengen en kunnen de drie sportverenigingen TSC, VV Oosterhout en OHC’01 op de locatie in De Contreie optimaal hun sportieve ambities waarmaken. De raad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 14 juni 2011.

Verder heeft het college:

 • Ingestemd met de ontwerpbegrotingen van de zes gemeenschappelijke regelingen voor 2012, waarbij het college de raad voorstelt om een zienswijze in te dienen over de begroting van de Regio West-Brabant en de begroting van de WAVA. Het college heeft tevens kennisgenomen van de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
 • De geactualiseerde planning van raadsnota’s vastgesteld;
 • Besloten opdracht te verlenen aan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. voor de voorbereidingen voor het overdragen van het opgegraven Oosterhouts archeologisch erfgoed aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Den Bosch, waardoor het behoud van het erfgoed gegarandeerd is;
 • Conform het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht Oosterhout besloten het ingediende bezwaarschrift over de verwijdering van de gsm-mast aan de Sparrenlaan in Dorst niet-ontvankelijk te verklaren; de mast wordt verwijderd als voor andere werkzaamheden in Dorst een kraan nodig is;
 • Besloten, conform de afspraken die binnen het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarde (LOGA) hierover zijn gemaakt, de leeftijdsafhankelijke factoren voor de berekening van het extra ouderdomspensioen per 1 april 2011 te wijzigen;
 • Besloten, conform de afspraken die binnen het LOGA hierover zijn gemaakt, de bedragen voor de verplaatsingskosten van verhuisplichtige ambtenaren per 1 januari 2011 aan te passen;
 • Kennisgenomen van het Jaarverslag 2010 van de Adviescommissie bezwaarschriften personeel;
 • Kennisgenomen van het verslag van de provincie Noord-Brabant over het werkbezoek van de Commissaris van de Koningin op 14 april 2011.

Aanpassing uitvoeringsbesluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Het college heeft het uitvoeringsbesluit over de individuele voorzieningen aangepast. Om de vergoedingen voor huishoudelijke hulp, verhuiskosten, woningaanpassingen en openbaar vervoer ook in de toekomst beschikbaar te houden voor mensen die er afhankelijk van zijn, worden er hogere eisen gesteld aan de toekenning van deze voorzieningen. Oorzaak van die aanpassing is het feit dat de bijdrage die de gemeente Oosterhout krijgt van de rijksoverheid in 2010 niet voldoende geweest. Het tekort bedroeg 1,3 miljoen euro en dat bedrag dreigt de komende jaren op te lopen. De aanpassingen gaan in op 1 juli 2011. Deze aanpassing is een gevolg van eerdere besluiten van het college in januari en april 2011 over de kostenbeheersing van de Wmo. De gemeenteraad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Medewerking woningbouwinitiatief Vrachelsedijk
Het college is onder voorwaarden bereid om mee te werken aan de bouw van drie woningen op een perceel achter de woningen Vrachelsedijk 13a t/m 15a. Een initiatiefnemer heeft hiervoor een plan ingediend. Het college maakt gebruik van een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan Vrachelen/Krooneiland. De belangrijkste voorwaarde is dat er uitsluitend vrijstaande woningen met een maximale bouwhoogte van 8 meter mogen worden gebouwd.

Toekomstige inrichting afvalverwijdering
Het college stelt de raad voor om een onderzoek te verrichten naar tariefsdifferentiatie bij het aanbieden van afval. De burger betaalt in dat geval alleen voor het restafval dat hij aanbiedt. De verwachting is dat hiermee een mogelijke besparing van circa 900.000 euro kan worden gerealiseerd, die ten gunste komt van de belastingbetaler. Daarnaast stelt het college de raad voor om niet over te gaan tot een onderzoek naar de uitbesteding van de afvalinzameling en de milieustraat, omdat deze uitbesteding onvoldoende lijkt op te leveren. In het Coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen dat voor de toekomstige inrichting van afvalverwijdering maatregelen zullen worden genomen om de kosten van gescheiden afvalinzameling te drukken. Ook zou de uitbesteding van de afvalinzameling worden onderzocht. Bij de begrotingsbehandeling in november 2010 heeft de gemeenteraad besloten om tariefdifferentiatie voor één- en meerpersoonshuishoudens te onderzoeken.

Kwartiermakersplan Veiligheid
Het college heeft een definitief besluit genomen over het kwartiersmakersplan voor de unit Veiligheid. Binnen de unit Veiligheid worden taken uitgevoerd op het gebied van integrale veiligheid. De formele ingangsdatum voor de nieuwe unit is 1 april 2011. De herplaatsingprocedure inclusief de vaststelling van nieuwe functiebeschrijvingen worden uitgevoerd conform het Sociaal Statuut. Op 7 december 2010 nam het college een voorgenomen besluit over het kwartiermakersplan. De Ondernemingsraad heeft vervolgens een positief advies uitgebracht. De raad wordt per brief geïnformeerd.

Raadsvoorstel voortgang onderzoeksopdracht zwembaden
Het college stelt de raad voor om nader onderzoek te doen naar het overkappen van het 50-meterbad van De Warande en het sluiten van zwembad De Blikken. Ook wordt de raad gevraagd om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar het bouwen van een nieuw overdekt zwembad op recreatieoord De Warande, waarna zwembad Arkendonk gesloten zou kunnen worden. Het college wil met deze maatregelen een kwalitatief goede en toekomstbestendige zwembadvoorziening op De Warande realiseren en tegelijkertijd het exploitatietekort op de zwembaden terugdringen.

Organisatie kermissen kerkdorpen Oosterhout 2011
In 2009 heeft het college besloten dat de kermissen minimaal kostendekkend moeten zijn. Voor de kermissen in de kerkdorpen is toen besloten om de kosten voor 2010 alsnog te betalen en dat deze vergoedingen voor de jaren daarna nader zouden worden bezien. Vanuit Dorst en Den Hout zijn inmiddels initiatieven ontstaan om de kermis voor deze dorpen te behouden. Het college heeft besloten deze initiatieven voor 2011 een bijdrage te geven en deze in 2012 af te bouwen.

Verder heeft het college:

 • ex art. 41-vragen beantwoord van de PvdA-fractie over de Houtse Linie.
 • besloten een bedrag van in totaal € 107.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de capaciteit van de riolering in het gebied Oudenhove/Sterkenburg en het herstraten van de Denenburg.

Dorst, 5 juni 2011
Walther Hoosemans

+++

Uit vroeger dagen – uit het WANDO Journaal van 1967

Over het onderwijs
Voordat we het onderwijs op Dorst zelf zullen behandelen, is het van belang iets te zeggen over het onderwijs in vroeger eeuwen in het algemeen.

In de protestantse tijd (1648 – 1795), tijd van onderdrukking voor de Katholieke Brabanders, was er bepaald, dat niemand tot schoolmeester mocht worden aangesteld dan die lidmaat was der Gereformeerde Kerk en “versierd” met bewijzen van oprecht geloof en vroom leven, goed geoefend in de catechismus. Ze mochten vooral niet toestaan, dat de “paapse” kinderen boeken, rozenkransen, beeldekens, Kruisjes of iets dergelijks mee naar school zouden brengen.

De kinderen van het platteland genoten weinig opvoeding, ze gingen misschien een paar jaar op de dorpsschool, maar menigeen werd niet eens naar school gestuurd, omdat er altijd gewerkt moest worden, thuis of bij iemand anders. De meester probeerde om zoveel mogelijk leerlingen te krijgen, maar sommige ouders verzetten zich tegen deze nieuwigheid, zoals de school genoemd werd. Omdat er geen leerplicht bestond, die immers pas in 1900 is gekomen, was geen enkel kind verplicht de school te bezoeken.

Er waren verschillende soorten scholen: Kleine kinderschooltjes (bewaarscholen), lees en schrijfscholen, Franse scholen, Latijnse scholen en Kostscholen. De eersten waren dus wat we nu noemen Kleuterscholen, meestal een eng vertrek zonder ventilatie, waar de maîtresse enkele geboden leerde opdreunen, psalmen zingen, a.b.c. opzeggen, afgewisseld met het uitdelen van koekjes! De meesterschool leerde lezen, schrijven en cijferen. De schoolmeesters waren dikwijls. ijdel en pedant, ondanks, hun geringe kennis. Hun schrijfkunst bestond meestal uit het papier te vullen met allerlei krullen en trekken met de ganzeveer. Als schoolmeester werd soms iemand benoemd, die eigenlijk in de maatschappij al had afgedaan, bijv. een oude tuinman, een afgedankte koetsier of een oud-militair. Zo werd in 1798 te Oosteind benoemd een zekere Johannes Hollanders, die van te voren hoefsmid was geweest.

Het inkomen was zo gering en zijn bezigheden waren zo menigvuldig (de meester was tevens koster, klokluider, doodgraver, lijkbidder, dorpsschrijver en Kommies), dat hij een allesbehalve benijdenswaardige positie had, zeer onderdanig en afhankelijk van het plaatselijk bestuur en ook afhankelijk van het aantal leerlingen, dat zijn School bezocht, in de zomer erg weinig en in de winter te veel. Plak en roede moesten de orde handhaven en de deugden er in slaan.

Schoolgebouwen waren zeldzaam. Een gewoon huis deed dienst als lokaal, soms een zolder, ook wel een buiten gebruik zijnde kapel, zoals hier op Dorst het geval was. Nadat van te voren in de oude pastorie onderwijs was gegeven.

Nu gaan we eens zien, wat er bekend is van het vroegere onderwijs te Dorst.

1593
10 januari; De regeerders van de Vrijheid Oosterhout in vergadering hebben aan de bewoners van het kwartier Dorst toestemming verleend tot het onderhouden van een schoolmeester om hun kinderen te leren. De gemeente betaalde 36 guldens per jaar, zodat de schoolmeester om de 3 maanden 9 gulden ontving. Daarbij kwam het geringe bedrag, wat de ouders der kinderen moesten opbrengen.
De naam van de meester werd niet genoemd. Het kan ook de toenmalige rector van de oude Kapel zijn geweest, omdat bijv. in 1614 rector Leemans ook tevens schoolmeester was.

1652
Het Rapport van de protestantse Classis vermeldt, dat er een paapse schoolmeester op Dorst is, ook één op Klein Oosterhout en op den Horst. Na die eerste schoolmeester uit 1593 ontbreken de gegevens. Wel blijkt in de 18e eeuw de oude pastorie met het erf daarbij school met schoolakker of schoolweide genoemd te worden, doch van betaling van een schoolmeester blijkt niets, noch vanwege de gemeente, noch vanwege de Kapelmeesters van Dorst. Mogelijk is het, dat toch school gehouden werd, maar dan door een particulier, aan wie de bewoners zelf schoolgeld verschuldigd waren.

1798
Op 3 september komen 2 bewoners van Dorst naar het bestuur van Oosterhout om te verzoeken een schoolmeester aan te stellen en voor zijn tractement de opbrengst der geestelijke goederen van Dorst (de inkomsten van de oude kapel) te mogen gebruiken.

1801
Pieter van Kastel, aangesteld onder goedkeuring van het gewezen Departementaal Bestuur van de Dommel per 1 mei op een jaarlijks tractement van één honderd guldens, betaald door rentmeester van Ophuizen; hij geniet van ieder kind een schoolgeld van 3 stuivers in de maand.

1808
P. v. Kastel verzoekt om een schoolhuis, doch krijgt in pIaats daarvan van gemeentewege jaarlijks f 30,- voor huishuur en f 20,- voor brandstoffen. De school werd gehouden in een gedeelte van de bouwvallige kapel, eerst in 1825 werd er een school gebouwd. De kosten daarvan bedroegen f 960,-, waarvan f 250 door de ingezetenen van Dorst werd bijgedragen.

De school kon op 1 dec. 1825 en de onderwijzerswoning (schoolhuis) op 1 jan. 1826 in gebruik genomen worden. Dit eerste schoolgebouw op Dorst was de oorsprong van de nu buiten gebruik zijnde oude school aan het Kapelerf, die na verschillende verbouwingen en uitbreidingen haar tegenwoordige vorm verkreeg.

De toenmalige onderwijzer G. van Nieuwkuyk was tevens pachter van het tolhek (tolgaarder) en had reeds jaren voordat de onderwijzerswoning werd gebouwd, een eigen huis laten bouwen bij het tolhek te Dorst.

Met het oog hierop weigerde hij de onderwijzerswoning te betrekken.

Arnold Minjon

+++

Ronde van de Bokkewei in Dorst

Hallo jongens en meisjes,
Op zaterdag 18 juni 2011 (het weekend van de kermis, Midzomer Nachtfeesten en de jaarmarkt) wordt in Dorst wederom de vanouds bekende Jeugdronde van de Bokkewei verreden. Deze ronde zal niet worden verreden in de bossen (bij de Bokkewei), doch in de Dennenlaan, rondom de groenperken die zijn gelegen tussen de Mispelstraat en de Pijnboomstraat. (aansluitend aan het kermisterrein).

We gaan er dit jaar iets bijzonder van maken, namelijk een echte jurywagen, een echte bel voor de laatste ronde en een telbord voor het aantal nog te rijden ronde. Dus een echte wielerwedstrijd. De organisatie zal zorg dragen voor een helm voor de kinderen, doch ouders die zelf over een helm voor hun kind beschikken is welkom.

Na afloop krijgen alle kinderen enkele kaartjes voor de botsauto’s / rupsbaan / zitbank of draaimolen en gaan we gezellig onder het genot van muziek van de Dorstse Boerkes lekker de kermis op en dan naar de kinderdisco in de feesttent.

Deelname staat open voor de jongens en meisjes die de basisschool in Dorst of buiten Dorst bezoeken.

De indeling zal hetzelfde zijn als de groepsindeling op school, dus groepen 1 t/m 8.

De organisatie van dit festijn wordt mede ondersteund door Rabobank Amerstreek – van Ginneken Loon en grondwerken Den Hout en Willemsen Bloemen en Tuinen Breda.

De leden van de Wielertoerclub de Dorstse Trappers nemen de organisatie voor hun rekening en de Rabobank Amerstreek ondersteund dit festijn met promotiemateriaal, zoals een start- en finishdoek.

Voor elke deelnemer zal er een herinnering zijn in de vorm van een medaille en voor de winnaar van elke categorie een bloemenhulde en een aandenken.

De Ronde van Bokkewei start om 13.30 uur en de prijsuitreiking zal plaatsvinden om 15.45 uur in de feesttent op het Dorpsplein.

Opgave kan door het inleveren van de strook voor 18 juni 2011 bij Henk van Gestel, de Meerberg 9.

Stichting Midzomer Nachtfeest

+++

Fietstocht 2e Pinksterdag

De start in Dorst sprak al boekdelen, 43 fietsers en fietsters verzamelden zich voor en rond de pin-automaat van de Rabobank aan het Dorpsplein in Dorst. Dit jaar zagen we bij de start weer wat meer electrische fietsen. (worden we wat ouder of gemakkelijker).

Om klokslag 09.15 uur werd koers gezet richting Oosterhout. Via de veilige weg verbinding aan de Hoevestraat en de Seterse Berg hadden we zicht op de nieuw aangelegde parkeersplaats nabij de Hannebroeck. Na Oosterheide gepasseerd te zijn werd via de waterleiding Oosterhout en de Vrachelse Heide koers gezet in de richting van Den Hout. Na de passage van het Pannekoeckenhuijs, werd de 1e weg links genomen en reden we een rondje om Den Hout om vervolgens op de prachtig nostalgische Houtse Heuvel aan te komen. Volgens de uitnodiging (foto)) stond daar de koffie voor ons klaar. Op een ruim en (en toen nog) leeg terras werd de koffie genuttigd. Enkele onder ons hadden al zin in en stukje appeltaart met slagroom. Na het tweede bakje koffie (iedereen rekende zelf af !!!!) reden we op verzoek van Hans Goud een rondje via de Dordrechtsestraat en het Eindsepad. De Dordrechtsestraat is een nog met oude kinderkoppen bestrate weg die overgaat in een mooi pad om vervolgens weer op de Houtse Heuvel uit te komen. Dus eerst een extra rondje van Cees en daarna van Hans. Via het buitengebied van Den Hout en de bromtol reden we richting de kassencomplexen (Corne Kustermans) in de Plukmadese Polder. Nadat Frans Keijzers voor ons de poort had geopend, reden we de dijk op langs de Amer richting Drimmelen. Cees probeerde ons te verrassen door een stop in te lassen bij de vertrekplaats van de rondvaartboten voor de Biesbosch. We werden echter gefopt, want het was meer een plaspauze dan inschepen aan boord.

De klok gaf inmiddels 12 uur aan en werd het tijd voor de Pick-Nick. Via Oud Drimmelen (smalste straatje van Drimmelen met een echt verkeerslicht) werd de dijk beklommen (Cees Onincx) maar liefst 6x en werden de pick-nick manden en zakken met broodjes te voorschijn gehaald. Het zonnetje probeerde door te breken en de temparatuur steeg lichtelijk. Dit kwam echter niet door de zon, maar door dat een aantal dames achter een opgetrokken gordijn hun plas deden. Er waren er ook bij die gewoon onder aan de dijk op de hurken plaatsnamen. Op deze plaats werd gepick-nickt en gerust voor de tweede helft van de etappe. Enkele onder ons namen de korste weg naar beneden ( > 15%). Met de straffe wind op kop reden we kris kras door de polder van Made en Drimmelen in de richting van Raamsdonksveer. In Raamsdonksveer probeerde we bij de Jachthaven onze dorst (we komen tenslotte uit Dorst) te lessen. We hadden echter de pech dat dit etablissement gesloten was.

Onze grote smurf (leider Cees) vond de afstand naar de tweede rustplaats te lang en er werd gekozen voor een plaats wat dichter in de buurt. Na een kort ritje kwam Restaurant de Triangel in zicht. Het terras was maagdelijk schoon en leeg en de stoelen lagen aan de ketting. Het was voor de uitbater een duidelijke verrassing dat plotseling een groep van 43 fietsers aanlegden. Nadat iedereen een plaatsje had gevonden en een gele jongen met een witte pet voor zich had staan, kwam een tweede groep van ongeveer 40 fietsers aangereden. (deze groep had geserveerd, dus we zaten eigenlijk op hun stoelen). Maar met enig passen en meten had iedereen een plaatsje. Even later, een geluk bij een ongeluk begon het regenen en hadden we vervolgens allemaal een plaatsje binnen. (complimenten voor de bediening, echt grandioos om in een zo’n korte tijd 80 mensen van een drankje te voorzien).

Nadat de regen was opgehouden en zowaar het zonnetje een beetje begon te schijnen, zijn we verder gefietst via de mooie Willemspolder (prachtig gebied) in de richting van Oosteind. In Oosteind werd bij de Molen de Provincialeweg overgstoken en koers gezet in de richting van Dongen en vervolgens naar Rijen. Een stop bij Den Hespel was niet mogelijk, dus dan maar naar de Halve Maan. Bij de Halve Maan, was het of de duvel ( nee, geen bier) er mee speelde, kwam weer de regen naar beneden (zelfs dat kan de grote smurf goed regelen) droog tijdens het fietsen en regen tijdens de tussenstops.

Nadat de kelen waren gesmeerd met Weize Bier (Toontje Nouws) werd de tocht voortgezet in de richting van Dorst. We hadden een diner afspraak bij het ons zo bekende cafe Dorpszicht (Jack en Rian, ja, ze zijn er weer) Na een kop romige tomatensoep of helder runderbouillon met verse groenten, had men de keus tussen een gebakken zalmmoot of varkenshaas en als toetje een Dame Blance of een fruitcocktail met ijs en slagroom. Een voltreffelijk etentje (goed van kwaliteit en warm. Complimenten voor de kok.

Rond klok van 21.30 uur keerde iedereen, nadat we Els en Cees hadden bedankt en door Anneke Nouws een bijdrage (met de pet was rond gegaan) huiswaarts. Een prachtige fietstocht (58 kilometer), goed georganiseerd, met op tijd wat regen en zonneschijn, een hapje en een drankje.

Els en Cees harstikke bedankt namens ons allen (43 fietsers) en tot 2012.

Uw verslaggever ter plaatse,
Walther Hoosemans

+++

Jaarlijks uitstapje buurtbusvereniging Molenschot-Dorst

Buurtbuschauffeurs kunnen meer dan alleen de buurtbus besturen!
Afgelopen donderdag 12 mei was de dag van het jaarlijkse uitstapje van de buurtbus. Het gehele jaar door zorgen de 23 vrijwillige buurtbus chauffeurs ervoor dat de buurtbus zijn dienstregeling tussen Rijen NS station via Molenschot en Dorst naar het Amphia ziekenhuis in Oosterhout rijdt. Om de chauffeurs en hun partners hiervoor te bedanken wordt er jaarlijks een uitstapje georganiseerd. Dit uitstapje wordt telkens door twee (nieuw toegetreden) chauffeurs georganiseerd. Dit keer waren dat Henk Broers en Johan Nouws met hun partners Wilma en Ria.

Het uitstapje is tot aan de dag van vertrek geheim voor bestuur en de chauffeurs. De reis ging richting het noorden, dat was bekend. Na vertrek uit Dorst, werd via Molenschot en Rijen koers gezet naar Hank. Daar werd de ochtendkoffie met appeltaart gedronken en gegeten en vervolgens werd ingescheept op de fluisterboot. Na een mooie en leerzame boottocht werd de lunch genuttigd. Na de lunch werd koers gezet naar Woudrichem (Woerkom) voor de bezichtiging van de molen en het visserij museum. In het museum kon men goed zien hoe er vroeger gevist werd op de binnenwateren rondom Woudrichem.

Na deze twee bezoeken waren de kelen droog geworden en werd aan het water een terras opgezocht. Hier kwamen al snel de goudgele jongens met witte kragen tevoorschijn en dat lieten de chauffeurs (vandaag geen dienst) goed smaken. Na enkele van die jongens genuttigd te hebben werd de reis vervolgd naar Hank (Vissershang) voor een barbecue. Dat het vlees goed smaakte was af te zien aan de lege schalen. Nadat iedere chauffeur en zijn partner zijn buikje had vol gegeten werd rond de klok van 21.00 de thuisreis aangevangen. Via Rijen – Molenschot en Dorst werden de chauffeurs en hun partners weer veilig thuis gebracht.

Dat buurtbuschauffeurs meer kunnen dan buurtbus rijden, blijkt wel uit bijgaande foto waar Henk Broers de fluisterboot bestuurd.

De buurtbus heeft deze dag gewoon zijn diensten gereden en werd daarvoor bestuurd door chauffeurs van de buurtbusvereniging Made e.o.

Complimenten aan de organisatoren van deze dag!

Walther Hoosemans, Voorzitter Buurtbus Molenschot-Dorst

+++

Wat zwemt daar in het bos?

Wat; kinderen tussen 6 en 12 jaar oud vangen waterbeestjes
Datum; zaterdag 18 juni om 10.30 in boswachterij Dorst en woensdag 22 juni om 14.00 uur in het Mastbos
Duur; ongeveer anderhalf uur

Als je aan bos denkt, denk je niet direct aan waterbeestjes. Maar in bosvennetjes krioelt het ervan. Van watervlo tot vette kikker: je komt ze allemaal tegen. Je hebt vast weleens een kikker gezien…maar kwam je zo dichtbij dat je de gouden puntjes in zijn ogen zag?

Ben je tussen zes en twaalf jaar oud, ga dan samen met een gids van Staatsbosbeheer op zoek naar de dieren die in het water leven. Je mag ze voor één keer zelfs vangen. Na het bekijken zet je alle gevangen dieren natuurlijk terug. We organiseren deze activiteit op twee verschillende dagen en plaatsen. Op zaterdag 18 juni vissen we van half elf tot twaalf in boswachterij Dorst en op woensdag 22 juni vissen we van twee uur tot half vier in het Mastbos. Meedoen kost niets maar je moet je wel aanmelden via a.oomes@staatsbosbeheer.nl omdat het aantal deelnemers beperkt is.

Geef bij het aanmelden duidelijk aan voor welke dag je je aanmeldt; woensdag of zaterdag. Bij de bevestiging van jouw aanmelding krijg je de definitieve startlocatie te horen. Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren bellen met de boswachter (076-5646641)

+++

Scheffers heer en meester in Parijs

Rolstoeltennisser Maikel Scheffers heeft vrijdagmiddag zijn naam definitief gevestigd in Parijs. De 28-jarige Brabander, die nooit eerder tot de halve finale van Roland Garros doordrong, rekende in de spannende halve eindstrijd af met de Japanse nummer één van de wereld, Shingo Kuneida: 3-6, 6-3 en 7-6. In de finale op het Parijse gravel versloeg de geconcentreerde Scheffers de Franse ‘thuisspeler’ Nicolas Peifer met 7-6 6-3 en verzekerde zich met deze overwinning van zijn eerste Grand Slam-titel in het enkelspel. Scheffers houdt hiermee de tweede plaats van de wereld stevig vast. ‘Wat een speciale week’, twitterde de kersverse winnaar. ‘Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben!’

Scheffers heeft zich bijna twee maanden dagelijks kunnen voorbereiden op het prestigieuze Roland Garros. Begin april won de in Dorst woonachtige rolstoeltennisser nog de Florida Open. De toernooien in Japan en Korea, die daarna stonden ingepland, werden afgezegd vanwege de veiligheid na de aardbeving in Japan. Volgende week maakt Scheffers zijn opwachting bij de Slovakia Open en twee weken daarna bij de French Open. Vervolgens staat de Grand Slam van Wimbledon op de planning. Voor meer informatie kan men de geheel vernieuwde website raadplegen: www.maikelscheffers.nl

+++

Uit het WANDO Journaal van 1967

Konijn en haas
Twee beesten, die U allen wel kent. Het konijn heeft vooral op de zandgronden zijn woongebied. Op een wandeling in onze omgeving zien we er wel eens een weg huppelen. Het zijn alle twee echte planteneters, met een geleerd woord herbivoren. Vooral de konijnen kunnen veel schade doen aan land en tuinbouwgewassen. Vooral omdat ze in grote aantallen kunnen voorkomen. Een konijnenpaartje groeit in een jaar wel aan tot 60 à 70 stuks. Konijnen graven holen in de grond met meerdere uitgangen, de jagerstaal spreekt van pijpen. In dat hol brengt het konijn de dag slapend door. In de ochtend- en avondschemering gaan ze “laveren”, dus eten zoeken. Ze gaan niet ver van hun hol. Bij het minste verdachte geluid schieten ze hun hol in.

Konijnen hebben veel vijanden o.a. vos, wezel, bunzing, roofvogels. Jonge konijntjes worden ook vaak gevangen door eksters en kraaien. In het hol worden ook de jongen geboren. Ze komen hulpeloos kaal en blind ter wereld. Pas na een week of drie zijn ze behaard, kunnen ze lopen en zien, komen ze uit het hol en gaan zelf voedsel zoeken. Omdat een konijn dicht bij het hol blijft, eten ze de hele omgeving kaal en valt de schade erg op. Het konijn valt onder het schadelijk gedierte en mag het hele jaar geschoten worden.

De haas leeft behalve op het zand ook op de klei- en veengronden. Hij graaft geen hol. Hij ligt te slapen in een ondiep kuiltje in akker of wei, het “leger”. Plat tegen de grond gedrukt, oren in de wind. Hij vertrouwt op zijn bruine kleur, die veel overeenkomt met de kleur van de grond of de graanstoppels en pas op het laatste moment rent hij weg.

De haas is een “vluchtdier”. Lopend ontkomt hij aan zijn vijanden. Hij kan het lopen lang volhouden. Bovendien “slaat hij haken”. In zijn rechte baan schiet hij plotseling zijwaarts uit. De achtervolger is hierop niet berekend, schiet recht door en verliest tijd.

Ook het “laveren” doet de haas anders, al huppelend hapt hij hier en daar een blaadje, ginds een stengeItje. De schade valt dus niet zo op. Al wandelend etend gaat hij soms ver van zijn leger, maar gaat er toch weer terug naar toe. De haas is ook kieskeuriger op zijn voedsel. Hij lust alleen hele malse kruidige hapjes.

De jonge haasjes komen behaard ter wereld, ze kunnen ook gelijk zien en blijven ook niet in het leger. Als er onraad dreigt, schiet de moederhaas weg en de kleintjes drukken zich plat tegen de grond en ontsnappen zo vaak aan de gevaren.

De haas hoort tot het wild en mag alleen geschoten worden van november tot eind december, in de jachttijd dus. Hazen vermeerderen niet zo snel als konijnen. Een paartje groeit in een jaar hoogstens aan tot 20 à 25, ondanks hun schutkleur vallen toch heel wat jonge haasjes ten prooi aan eksters, kraaien en andere roofvogels.

Enkele verschilpunten tussen konijn en haas:
Het konijn is kleiner, weegt 3 à 4 pond, heeft een grijze ondervacht. De oren zijn korter dan de kop en hebben alleen aan de voorzijde een zwarte streep. Hazen worden groter en zwaarder, 7 à 8 pond, hebben wilde ondervacht. De oren zijn langer dan de kop en hebben zwarte punten. Haas en konijn behoren tot de knaagdieren. Zij hebben knaagtanden. In de boven en onderkaak staan twee beitelvormige tanden. Door het knagen slijten ze af, maar groeien steeds weer aan. De voorkant is veel harder dan de achterkant en zo blijven ze beitelvormig en scherp. De kiezen hebben plooien. Tussen de plooien wordt het voedsel fijn gewreven.

Omdat konijn en haas hun kaken van voor naar achteren bewegen, liggen de plooien dwars op de kaak. Bekijk maar eens een konijnengebit, als je met de Kerst een boutje oppeuzelt.

De laatste jaren is in ons land het aantal konijnen sterk afgenomen door een zeer ernstige ziekte, die besmettelijk is, de myxomatose. Bij konijnen, door deze ziekte aangetast, verzweerd heel de kop. Onder vreselijke pijnen sterven deze dieren de hongerdood.

Konijn en haas volgen in het veld vaak een zelfde paadje. Hiervan maken stropers gebruik door een dunne strik van koperdraad voor het paadje op te stellen. Het beest loopt met de kop in de strik, trekt zich zelf de keel dicht en stikt. Iemand die zonder vergunning, zonder jachtakte wild vangt is een stroper.

Nog enkele jagerstermen. De jager noemt de paden de lopers, de ogen de spiegels, de oren de lepels, de staart de pluim, het bloed het zweet.

Als er sneeuw ligt, kun je aan de afdrukken van de pootjes in de sneeuw, de “sporen”, de weg van het dier volgen. Twee interessante dieren, die je echt op je wandeling wel eens weg ziet vluchten. Zowel haas als konijn hebben een scherpe reuk. De jager jaagt dan ook altijd tegen de wind in, zodat de “mensenlucht” van de dieren afwaait. Ook hebben beiden een scherp gehoor. Het minste geluid horen ze en het verontrust hen. De konijntjes en haasjes gaan dan op de achterpoten zitten, de voorpootjes hoog opgeheven en zien wat er voor ongewoons of gevaarlijks is. De jager noemt dit “kegelen”. Als er onraad dreigt, slaan de dieren met de achterpoot kloppend op de grond en worden ook de andere soortgenoten gewaarschuwd.

Tamme konijnen in hun hok doen dit ook wel, bij plotseling onverwachte geluiden. De mens heeft konijnen getemd en allerlei rassen gekweekt. Pooltjes, Vlaamse Reuzen, Franse Hangoren en tientallen anderen. Je moet maar eens naar een konijnen-tentoonstelling gaan kijken. Echt de moeite waard. Konijnen kweken en met elkaar concurreren wie de mooiste heeft gekweekt is een heel mooie hobby.

C. van Alphen

+++

Jubileum Marcoenkerk

In 2012 staat ons kerkgebouw 100 jaar in Dorst. In het kader hiervan willen we de geschiedenis van deze kerk op diverse manieren vastleggen. We denken o.a. aan een jubileumboekje, een tentoonstelling en een DVD. Daarom zijn we op zoek naar materiaal hiervoor. Dit kan zijn foto’s, dia’s, 8 mm smalfilm, video en dvd, bid/communie prentjes, krantenartikelen, brieven e.d. over deze kerk.

Heeft u thuis nog materiaal liggen over bv. geboorte, doop, communie, vormsel, trouwen, 25/40/50/60/75 jarig huwelijk, processie’s, meikes Dorst, de oorlogsjaren, de pastoors, kapelaans, de nonnekes, misdienaars, kosters, collectanten enz..

óf van de verenigingen zoals de toneelclub, fanfare, schutters, Dorstse trappers, wando, voetbal, Marcoenschool, KPJ, BVO enz. die ook relatie heeft gehad (of nog heeft) met de kerk.

Kortom heeft u iets over 100 jaar Marcoenkerk laat het ons weten.

Neem contact op met Wim Leemans De Vliert 7 Dorst 06-57937840 of leemans46@kpnmail.nl

Bij voorbaat dank.

Wim Leemans

+++

Opbrengst Sam’s Kledingactie

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haalt met kledinginzamelingsactie 425 kilo kleding op in Dorst.
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 21 mei in Dorst is gehouden, heeft 425 kilo kleding opgebracht. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl

De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel. 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl.