December 2011
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten.

+++

Voorwoord

Terug van weggeweest. Dat lijkt me een passende titel voor dit voorwoord. Sinds juni is er geen nieuwe editie van Nieuws uit Dorst geweest. Hier hebben meerdere oorzaken aan ten grondslag gelegen. Allereerst de zomermaanden. Net als voorgaande jaren is er in juli/augustus/september geen Nieuws uit Dorst geweest, wegens een gebrek aan ingezonden stukken. In oktober en november zijn er eveneens weinig stukken ingezonden. Daar bovenop kwam de aankoop van mijn eigen huis. Dat, in combinatie met drukke tijden op mijn werk heeft mij genoopt tot het blijven uitstellen van een nieuwe editie Nieuws uit Dorst. Ik heb nu gelukkig eindelijk de tijd gevonden om een update te plaatsen. Enkele ingezonden stukken zijn helaas dermate gedateerd dat ik heb besloten deze niet te plaatsen. Mijn excuses hiervoor, net als voor de bij tijden gebrekkige communicatie van mijn kant.

Dit alles heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb de site nu sinds eind 2004 onder mijn hoede. Een groot deel van de tijd heb ik het samen gedaan met Wilma Stolk, een net zo groot deel heb ik het zelf gedaan. Sinds een aantal maanden is mijn tijd echter een stuk schaarser geworden. Bovendien is, zoals jullie in deze editie kunnen lezen, een nieuw initiatief ontstaan. Een initiatief voor een nieuw nieuwsblad, waarin ook Dorstse verenigingen, bedrijven, personen, etc. zullen zijn vertegenwoordig. Dit lijkt mij dan ook een mooi moment om het stokje door te geven, zodat dit initiatief met een frisse wind aangegaan kan worden. Ik hoor dan ook graag of er mensen zijn die zich bereid voelen om het van mij over te nemen. Dit kan in overleg met de werkgroep communicatie, zij horen graag van jullie bereidheid!

Voor nu, veel leesplezier gewenst! En niet te vergeten, fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout (oktober 2011)

Gladheidbestrijding
Het college heeft een aantal maatregelen genomen om tijdens winterse omstandigheden de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste wegen en fietspaden te vergroten. Zo wordt iedere strooiwagen uitgerust met een navigatiesysteem, zodat online informatie beschikbaar is over waar, wanneer en met welke hoeveelheid is gestrooid. Ook wordt een gladheidmeldsysteem aangeschaft om nog beter te kunnen inschatten of er wel of niet gestrooid moet worden. Een extra borstelunit maakt het mogelijk om de belangrijkste fietspaden sneeuwvrij te maken. Tot slot wordt bekeken of de strooizoutopslag op de gemeentewerf kan worden uitgebreid. Deze investeringen komen voort uit het gladheidbestrijdingsplan 2011/2012 dat het college heeft vastgesteld. In dat plan zijn ook de selectiecriteria opgenomen voor het bepalen van de wegen en fietspaden die het eerst sneeuwvrij dienen te worden gemaakt.

Onderzoek bibliotheekvoorzieningen Oosterhout
Het college stelt de gemeenteraad voor om de besluitvorming over het al dan niet sluiten van de bibliotheekvestigingen in Oosterheide en Dommelbergen en het opheffen van de bibliobus uit te stellen tot januari 2012, wanneer er meer duidelijkheid zal zijn over de plannen met het Santrijngebied. Dit naar aanleiding van enkele onderzoeken die het college heeft uitgevoerd

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Dommelbergen, herziening I, 2011 (Elskensweg)’
Het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan ‘Dommelbergen, herziening I, 2011 (Elskensweg)’ vrijgegeven voor de vaststellingsprocedure. Het plan zal ter inzage worden gelegd. Met dit plan is het mogelijk om op een deel van het sportpark De Elskens een skeelerbaan en handboogaccommodatie aan te leggen ten behoeve van de IJs- en Skeelerclub Oosterhout en het Koninklijke Handboogschuttersgilde St. Sebastiaan.

Bedrijven Investerings Zone in het centrumgebied
De ondernemers in het centrum van Oosterhout hebben het initiatief genomen tot de instelling van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in het centrumgebied. Het college heeft besloten medewerking daaraan te verlenen en de BIZ in te stellen. In een BIZ wordt door de gemeente een bijzondere belasting voor alle aanwezige bedrijven ingevoerd. Deze extra financiën kunnen door de ondernemers gebruikt worden voor zaken als: de financiering van grootschalige promotie-acties, investeringen in de openbare ruimte (feestverlichting) en digitale marketing. De verplichte belasting zorgt ervoor dat alle bedrijven in het gebied meebetalen aan dergelijke initiatieven. Een BIZ kan pas ontstaan als ruim de helft van het aantal ondernemers voorstander van een dergelijke organisatie is. Een eerste informele draagvlakmeting in het centrumgebied heeft aangetoond dat de meeste ondernemers voorstander zijn. De verordening wordt later ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Jaarverslag Klachtrecht 2010
De gemeente Oosterhout telt jaarlijks tienduizenden klantcontacten. Een groot deel van die contacten verloopt via de afdeling publiekszaken, waar vorig jaar bijvoorbeeld 46.000 klantcontacten zijn geweest. Het college stelt vast dat een miniem deel van die contacten niet naar wens van de burger verloopt. In 2010 zijn in totaal 57 klachten ingediend tegen de behandeling door medewerkers van de gemeente. Hiervan was er uiteindelijk 1 gegrond. Drie klachten waren ongegrond; vijftig werden via bemiddeling opgelost en drie waren er niet-ontvankelijk.

Deze cijfers staan te lezen in het jaarverslag Klachtrecht, dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad. In het jaarverslag Klachtrecht geven het college en de commissie ombudsman een overzicht van de klachten die over de gemeentelijke organisatie zijn binnen gekomen. Het doel van deze klachtenregeling is dat de gemeente Oosterhout zijn dienstverlening blijft verbeteren. Het jaarverslag Klachtrecht wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Oosterhout.

Grondprijs vrije kavels De Contreie
Het college heeft ingestemd met de grondprijs die gehanteerd gaat worden voor de eerste fase van de sector vrije kavels in De Contreie. De gemiddelde grondprijs voor de eerste 56 vrije kavels in dit gebied is vast komen te staan op € 340,- per meter (ex. Btw). Afhankelijk van de grootte van de kavel kan de grondprijs iets afwijken van dat gemiddelde. De vrijesectorkavels zullen via een digitaal uitgiftesysteem worden aangeboden aan de mensen die zich daarvoor in het verleden hebben ingeschreven. De wachtlijst bestaat momenteel uit 380 personen. In oktober 2011 worden verschillende informatiebijeenkomsten gehouden, waarvoor zij uitgenodigd worden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de eerste woningen in de eerste helft van 2012 worden gebouwd. In totaal komen er in De Contreie 150 vrijesectorkavels, waarvan er acht op voorhand zijn gereserveerd voor mensen met een beperking.

Bestemmingsplan Dorst-West
Het college heeft ingestemd met de Reactienota Zienswijzen Dorst-West en stelt de raad voor om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied vast te stellen. Ook heeft het college ingestemd met de overeenkomst tussen de gemeente Oosterhout en de WSG, die het plan gaat ontwikkelen. Voor een deel van het gebied is een hogere waarde voor geluidshinder van toepassing verklaard in verband met de spoorlijn Breda-Tilburg.

Door de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het mogelijk om in het gebied ten westen van Dorst een nieuwe woonwijk van maximaal 121 woningen te realiseren. Bovendien worden er in het plan 24 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking gebouwd. Tegen het plan zijn vier zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor om deze ongegrond te verklaren.

Project Subsidievernieuwing 2e fase
Het college heeft het rapport Subsidievernieuwing 2e fase en daarmee de nieuwe subsidiesystematiek vastgesteld. Met de nieuwe systematiek kan de gemeente subsidie als sturingsinstrument inzetten om burgers en organisaties actief te laten bijdragen aan het voorzieningenniveau in de stad. Ook heeft het college het projectplan vastgesteld waarin de vervolgstappen zijn aangegeven. Uitgangspunten van de nieuwe systematiek zijn minder regeldruk en transparante subsidieverlening.

Taakstelling subsidies
In Operatie Stofkam is er op subsidies een taakstelling opgenomen oplopend tot € 664.615 in 2015. Het college heeft besloten enkele structurele subsidies aan organisaties stop te zetten. Het gaat daarbij om subsidies die organisaties of activiteiten ondersteunen die niet behoren tot de wettelijke taken van de gemeente, die overlappen met andere activiteiten die de gemeente ondersteunt, die niet gericht zijn op Oosterhout of die niet passen in de uitgangspunten van de nieuwe subsidiesystematiek. Hiermee wordt een deel van de taakstelling op subsidies ingevuld. Het restant wordt gerealiseerd door herschikking van budgetten naar de nieuwe subsidiesystematiek.
Tot slot heeft het college de uitgangspunten voor subsidiëring van H19 vastgesteld.

Stroomlijning dienstverlening
Het college heeft de Businesscase dienstverlening vastgesteld. Het college stelt de raad voor om via de Begroting 2012 een investering beschikbaar te stellen voor de periode 2012-2017 van 3 miljoen euro om de gemeentelijke dienstverlening verder te stroomlijnen, op basis van de resultaten van de businesscase. Deze investering zal taakstellend terugverdiend worden in 2017 en leidt tot een structurele besparing van bijna € 800.000 per jaar. Verder stelt het college de raad voor om 1,8 miljoen euro uit de vrije reserve voor te financieren en deze te storten in een nieuwe bestemmingsreserve ‘Verbetering dienstverlening’. De kosten en besparingen worden jaarlijks via deze reserve geëgaliseerd.

Beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten (kamerverhuur)
Er is in de markt behoefte aan de mogelijkheid om kamers te verhuren. Om dit mogelijk te maken heeft het college de beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten (kamerverhuur) in ontwerp vastgesteld. Deze liggen gedurende vier weken ter inzage. De beleidsregels hebben verder als doel overlast te voorkomen, een minimum kwaliteitsniveau van huisvesting en de brand- en constructieveiligheid te waarborgen.

Dorst, 9 oktober 2011
Walther Hoosemans


Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout (september 2011)

Noodzakelijk onderhoud stadhuis
Burgemeester en wethouders zien af van de plannen om het stadhuis aan het Slotjesveld grootschalig te renoveren. Voor deze vernieuwbouw was aanvankelijk een budget van 10 miljoen euro gereserveerd, maar het college wil het huidige gebouw nu tien jaar langer in gebruik houden. In afwachting van de grootschalige verbouwing is de afgelopen jaren echter nauwelijks groot onderhoud aan het stadhuis gepleegd, waardoor het in verouderde staat verkeert. Met name de klimatologische omstandigheden in zomer en winter zijn slecht te noemen. Het college wil daarom een aantal niet langer uit te stellen aanpassingen laten verrichten. Van het oorspronkelijke bedrag van 10 miljoen euro wordt nu € 1.870.000 beschikbaar gesteld voor de meest noodzakelijke aanpassingen. De rest blijft in de vrije reserve.

Rechtsongelijkheid bij telaatkomers
Burgemeester en wethouders willen een halt toeroepen aan een ongelijkheid die heerst op de omgang met telaatkomers op scholen. Kinderen uit Oosterhout die in een half jaar negen keer te laat komen, krijgen van de leerplichtambtenaar een verwijzing naar Bureau Halt. Leerplichtambtenaren in Dongen en Rijen schakelen, volgens de geldende afspraken in Midden-Brabant, pas na zestien keer te laat komen Bureau Halt in. Omdat Oosterhoutse scholen bezocht worden door leerlingen uit beide regio’s is hier sprake van rechtsongelijkheid. Het college heeft een brief gestuurd naar de gemeentebesturen van Tilburg, Dongen en Rijen met het dringende verzoek om te komen tot afstemming.

Verder heeft het college:

 • Besloten om het bezwaar van een aantal bewoners van de Kapucijnenhof tegen de velvergunning van bomen gegrond te verklaren, maar wel bij de inhoud van het besluit te blijven. Andere bewoners en de Vereniging van Eigenaren Sint Oelberthof worden niet ontvankelijk verklaard.
 • Besloten om vast te houden aan het besluit om drie nog onbebouwde kavels in de Vlindervallei te verkopen ten behoeve van woningbouw.
 • Besloten om het laatste perceel bouwgrond op bedrijvenpark De Wijsterd te verkopen aan het bedrijf Food Compounds en om – in afwijking van het bestemmingsplan – een vergunning te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijfspand aan de Krombraak.
 • De bezwaren van omwonenden tegen het besluit tot het vellen van 35 bomen aan de Korenbocht niet ontvankelijk te verklaren.
 • Vragen beantwoord van de fractie van Gezond Burger Verstand over de asbestvervuiling aan de Hoofseweg.

Lokaal Dementie Programma
Onder regie van de gemeente werkt een aantal instellingen samen om dementerenden en hun mantelzorgers te ondersteunen, onder de noemer Lokaal Dementie Programma. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn het Alzheimer café, de dementieconsulent, de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening en het Psychogeriatrisch Platform. Deze samenwerking wordt nu bekrachtigd en geborgd door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg dementie. Met het Lokaal Dementie Programma geeft het college uitvoering aan de Wmo-beleidsnota ‘Oosterhout is van iedereen’.

Leisure-centrum
De komst van een leisure-centrum aan de Statendamweg (inclusief bioscoop) is dichterbij gekomen nu burgemeester en wethouders het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan hebben vastgesteld. Omdat de verkeerssituatie aan de Statendamweg door de komst van het leisure-centrum wijzigt, is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de geluidswaarden voor de omgeving bij te stellen. In het leisure-centrum is voorzien in de vestiging van een bioscoop, verschillende voorzieningen op het gebied van vrijetijdsbesteding, een fastfood-restaurant en een grote supermarkt. Er zijn drie zienswijzen ingediend op dit plan. Het college stelt de gemeenteraad voor om twee zienswijzen ongegrond te verklaren en een derde zienswijze deels gegrond te verklaren.

Verder heeft het college:

 • Besloten het gewijzigde bestemmingsplan Beneluxweg-Zuid ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
 • Besloten de raad te adviseren de ‘Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout’ in te trekken;
 • Besloten het bezwaar tegen de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit voor de nieuwe aansluiting van de Korenbocht op de Wilhelminalaan ongegrond te verklaren en voor zover het is gericht tegen feitelijk handelen, niet-ontvankelijk te verklaren;
 • Besloten het bezwaar tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een raampartij in de voorgevel van het pand aan de Burg. van Beugenstraat 9 ongegrond te verklaren;
 • Besloten de medewerkers van Equalit definitief te plaatsen conform het advies van de herplaatsingcommissie;
 • Besloten de werktijdenregeling zodanig aan te passen dat de eindtijd voor medewerkers op het stadhuis van maandag tot en met woensdag wijzigt van 20.45 in 18.45 uur, wat een besparing oplevert voor de inzet van een allround medewerker. Op donderdag en vrijdag blijft de eindtijd respectievelijk 20.45 en 17.30 uur;
 • Besloten de glijbaan in zwembad Arkendonk te renoveren in plaats van te vervangen.

Verder heeft het college:

 • De ex art. 41 vragen van de fractie van D66 over de regionale samenwerking rondom de Wmo schriftelijk beantwoord;
 • De ex art. 41 vragen van de fractie van GBV over de werkzaamheden aan de Statendamweg schriftelijk beantwoord;
 • Het geactualiseerde overzicht van toezeggingen en moties vastgesteld;
 • De afspraken bevestigd voor de collegevergaderingen tijdens de vakantieperiode;
 • Besloten in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MARB in de Gemeenschappelijke Regeling Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met garage en het bouwen van een woning aan de Leijsenstraat in Oosterhout gegrond te verklaren, maar wel bij de inhoud van het besluit te blijven doordat door de uitspraak van de voorzieningenrechter de formele onvolkomenheden zijn opgelost;
 • Besloten de uitvoering van de arbodienstverlening te gunnen aan Maetis N.V. te Houten.
 • Naar aanleiding van het raadsbesluit van oktober 2010 besloten om het Woonfonds op te heffen. Dit fonds is in 2003 opgericht voor het realiseren van woondoeleinden en projecten waarbij zowel de gemeente als Thuisvester betrokken waren en die een extra financiële impuls nodig hadden. Het resterende budget wordt tussen beide partijen gelijk verdeeld.
 • Besloten dat het aantal representatieve bijeenkomsten in het stadhuis beperkt blijft tot de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting, sleuteloverdracht, Veteranendag en Abrahamdag en de tweejaarlijkse ontvangst van gedecoreerden en dat alleen bij hoge uitzondering ruimte wordt geboden aan andere representatieve bijeenkomsten, waarvoor een aantal spelregels zijn opgesteld;
 • Besloten de nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
 • Besloten het bezwaar tegen het besluit om de nummeraanduiding van de Arendstraat 34 in Oosterhout in te trekken ongegrond te verklaren;
 • De ex art. 41 vragen van de fractie van Groen Brabant over de geluidhinder van het Parkfeest schriftelijk te beantwoorden;
 • Kennisgenomen van de ontwikkelingen van het gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire 2011, waarover de gemeenteraad per brief wordt geïnformeerd;
 • Besloten af te zien van de invoering van een nachtbus vanwege de financiële consequenties en de potentiële (veiligheids)risico’s. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd;
 • Besloten een bedrag van 70.000 euro beschikbaar te stellen voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de realisatie van de overslagkade Vijf Eiken.
 • Besloten het bezwaarschrift tegen het instellen van een parkeerverbod op de toegangsweg naar het Mgr. Frenckencollege (Slotlaan) ongegrond te verklaren, waarmee het parkeerverbod gehandhaafd blijft;
 • Besloten om een beveiligingsfunctionaris GBA/Waardedocumenten (rijbewijzen en reisdocumenten) te benoemen;

Extra personeel handhaving
In de tweede helft van 2011 zullen er meer handhavers de straat op gaan, nu burgemeester en wethouders besloten hebben om daarvoor extra personeel in te schakelen. De capaciteit op Handhaving wordt opgevoerd van 4,4 fte in de eerste helft van 2011 naar 6,7 fte in de tweede helft. Vanaf januari 2012 zal het handhavingsteam op volle sterkte zijn met 9 fte. Doel van dit besluit is om er voor te zorgen dat burgers in het algemeen de wetten en regels in de stad naleven. Speciale aandacht van de handhavers zal uitgaan naar naleving van de regels op het gebied van hondenpoep en parkeren. Extra kosten die samenhangen met deze maatregel bedragen € 169.555 in 2011 en € 74.280 vanaf 2012.

Buitenreclame evenementen
Het college heeft kortgelden beleid vastgesteld op het gebied van buitenreclame. Zo wordt er een overeenkomst aangegaan met het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (Nabb) die de gemeente advies gaat geven over de buitenreclame en de aanbesteding daarvan. Dat advies geschiedt op basis van no cure, no pay. In afwachting van de realisatie van dat beleid, heeft het college alvast dertig plekken in de stad aangewezen waar organisaties van evenementen dubbele sandwichborden mogen plaatsen. Evenementenorganisaties krijgen op deze manier een platform om promotie te maken voor hun Oosterhoutse evenement.

Verder heeft het college:

 • besloten om vijf procent van de vrije sectorkavels in plangebied De Contreie te reserveren voor de doelgroep gehandicapten. Concreet komt dat neer op acht kavels;
 • de selectiecriteria voor de zondagopenstelling van supermarkten vastgesteld. Doel daarvan is om de winkelopenstelling op zondag te spreiden over de stad en over verschillende winkelformules. De selectie van winkels gaat in de toekomst via loting per wijk geschieden;
 • Ingestemd met de verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Oosterhout;
 • Ingestemd met het verzoek aan de gemeenteraad om de bevoegdheden over het heffen en invorderen van brandweerrechten te delegeren aan het college;
 • Besloten dat de Stichting Oosterhouts Cultuurgoed nog tot 1 januari 2012 gebruik mag maken van de archeologische werkruimte op de gemeentewerf. Daarna moet de collectie verhuizen naar het provinciaal depot;
 • Kennis genomen van de audit van PWC naar de kwaliteit van Equalit;
 • Kennis genomen van de verantwoording van de kosten voor een dakrenovatie aan het Oelbert Gymnasium;
 • Besloten om middels een dwangbevel Het Stadscafé te bewegen een dwangsom van € 12.000 te betalen wegens aanhoudende overtredingen van de geluidsnormen;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de toekenning van een planschadevergoeding ongegrond te verklaren.
 • ingestemd met het plan van aanpak ingediend door Lavi BV en besloten het intrekkingsbesluit van 16 september 2010 te herroepen en handhavend op te treden op het moment dat Lavi BV zich niet aan het plan van aanpak houdt;
 • de ex art. 41 vragen van SP en Groen Links over WAVA/!GO schriftelijk beantwoord;
 • ingestemd met de jaarrekeningen verbonden partijen 2010 en deze ter kennisname aan de raad aangeboden;
 • kennisgenomen van de financiële rapportage sociale zekerheid over mei 2011;
 • besloten het ICT-investeringsprogramma 2011 uit te voeren en hiervoor € 167.000 beschikbaar te stellen;
 • besloten het bezwaar tegen ontzegging tot zwembad de Blikken en het niet toekennen van een financiële tegemoetkoming respectievelijk niet ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten;
 • besloten beschermwanden te laten plaatsen ten behoeve van de luchtbehandelingsinstallatie in sporthal Arkendonk en de vervanging van de cv-ketel in sporthal Oosterheide en hiervoor € 60.900 beschikbaar te stellen;
 • besloten om het contract maatschappelijke begeleiding inburgering tot 31 december 2012 te gunnen aan Surplus Welzijn;
 • besloten in geen enkel geval medewerking te verlenen aan het vestigen van een avond-/nachtwinkel;
 • besloten medewerking te verlenen aan een andere vorm van compensatie van groen op de locatie van het bedrijf Rodenburg dan is vastgelegd in het Convenant Rodenburg;
 • besloten de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure Supervisor stedenbouw/architectuur op te starten en de aanbestedingsdocumenten vast te stellen;
 • besloten het bezwaar tegen de beslissing op een wob-verzoek met betrekking tot de locatie Paterserf ongegrond te verklaren en het primaire besluit uit te breiden met openbaarmaking van artikel 6 lid 1 van de anterieure overeenkomst.

Projectopdracht ‘Concentratie zwembaden’
In de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2011 is besloten tot een nadere uitwerking van een glazen overkapping van het vijftig meterbad van de Warande in combinatie met de sluiting van de Blikken, en tot een onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van een nieuw, overdekt zwembad op de locatie van de Warande ter vervanging van Arkendonk. Doelstelling is een centrale en toekomstbestendige zwembadvoorziening in Oosterhout voor specifieke doelgroepen, verenigingen, scholen en recreanten. Daarnaast moet het exploitatietekort van de zwembaden teruggedrongen worden. Het college heeft na het raadsbesluit besloten de projectopdracht ‘Concentratie zwembaden’ vast te stellen, waarmee een Programma van Eisen, een haalbaarheidsonderzoek en een masterplan kunnen worden opgesteld.

Subsidie Leefbaarheid
Op 21 september 2010 heeft de raad de integrale Dorpsontwikkelingsplannen (iDops) vastgesteld voor de drie kerkdorpen. Zowel de gemeente als de dorpen geven momenteel uitvoering aan de iDops. De gemeente ontvangt 750.000 euro subsidie van de provincie. Het college neemt nog een besluit hoe de subsidie ingezet kan worden. Hierover wordt eerst met de dorpsraden gesproken. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:

 • De geactualiseerde planning van raadsnota’s vastgesteld;
 • Kennisgenomen van de kwartaalrapportage Sociale Zekerheid over het tweede kwartaal van 2011;
 • Besloten verdere medewerking te verlenen aan het verzoek van Brabant Water N.V. voor het oprichten van een gebouw aan de Oude Bredasebaan in Oosterhout, voor een centrale onthardingsinstallatie voor het drinkwater;
 • Besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en vergroten van AVRI Bloem- en Tuincentrum B.V. in Oosteind;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen het besluit tot het opschorten van de begunstigingstermijn in de kwestie Houtse Heuvel 44a in Den Hout gegrond te verklaren;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het slopen van een woning aan de Vrachelsestraat in Den Hout ongegrond te verklaren;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom vanwege wonen op een bedrijventerrein ongegrond te verklaren;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage/berging aan de Provincialeweg in Oosteind gegrond te verklaren;
 • Besloten het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de inrichting van een kookstudio aan de Leeuwenstraat in Oosterhout ongegrond te verklaren.

Openbare verlichting
Het college stelt een bedrag van € 107.500 beschikbaar voor de vervanging van de openbare verlichting in de Hertogenlaan, de Bavelstraat, de Sterrenlaan en de Van Oldeneellaan. De nieuwe lichtmasten worden voorzien van energiezuinige verlichting.

Verder heeft het college:

 • Ex art. 41 vragen van Gezond Burger Verstand over de groeninrichting ter hoogte van huisartsenpraktijk Keiweg 167 schriftelijk beantwoord.
 • de nieuwe, vereenvoudigde mandaatregeling van de gemeentelijke organisatie vastgesteld. Daarin is geregeld hoe de gemeente omgaat met mandaten, volmachten en machtigingen van directie, afdelingsmanagers en medewerkers.
 • besloten tot de wijziging van een aantal functies bij de financiële administratie, waardoor 1 fte bespaard wordt.

Dorst, 3 september 2011
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Eerste Communie in 2012: Catharinaparochie Oosterhout
Wil je graag je Eerste Communie doen? Dat kan.

Waar en wanneer kun je in 2012 je Eerste Communie doen?

Op deze plaatsen en dagen zijn de Eerste Communievieringen:
Zondag 13 mei, 10.00 uur: 1ste Communie St. Antonius
Zondag 13 mei, 12.00 uur: 1ste communie St. Antonius
Hemelvaart 17 mei, 10.00 uur: 1ste communie St. Antonius
Hemelvaart 17 mei, 12.00 uur: 1ste communie St. Antonius
Hemelvaart 17 mei, 11.00 uur: 1ste communie Dorst
Zondag 20 mei, 10.00 uur: 1ste communie Oosteind
Zondag 20 mei, 11.00 uur: 1ste communie Den Hout
Zondag 3 juni, 11.30 uur: 1ste communie Basiliek St. Jan

* In de Mariakerk en Verrijzeniskerk is geen 1ste Communieviering, deze kinderen sluiten aan bij de Basiliek St. Jan.

Waar en wanneer kun je je aanmelden?
Van : 7 november 2011 t/m 30 december 2011 kun je je ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur aanmelden voor de Eerste Communie op het secretariaat van de Catharinaparochie, Markt 17 in Oosterhout. (dat is het adres waar ook de pastorie van de Basiliek St Jan is). Op het inschrijfformulier kun je aangeven in welke kerk je je eerste communie wilt doen.

Het inschrijfformulier vindt je ook op de website van de Catharinaparochie. www.catharina-parochie.nl onder het kopje “algemeen pastoraat” en dan “eerste communie”.

Wat is belangrijk?
Voordat je, je Eerste Communie kunt doen moet je gedoopt zijn.
Bij de inschrijving wordt gevraagd naar de datum en kerk van de doop. Wellicht willen je ouders dit even nakijken.
Als je nog niet gedoopt bent, neem dan contact op met het secretariaat van de Catharinaparochie, Markt 17 in Oosterhout en vraag naar de mogelijkheden.
Je bent verplicht om aan de voorbereidingsdag, de `Communie-doe-dag” mee te doen.

Bijdrage in de kosten voor de Eerste Communie is € 108,- Graag contant betalen.
Betalingen per bank moeten overgemaakt zijn voor februari 2012 op rekeningnummer 15.62.28.947 t.n.v. Catharinaparochie o.v.v. 1e Communie 2012 en naam communicant.
Als je ouders al een parochiebijdrage doen, dan kan dat bedrag verrekend worden.

LET OP: Na 30 december 2011 kun je je niet meer aanmelden.

Bij de inschrijving ontvang je van ons een informatieboekje met alle data en activiteiten rond de Eerste Communie.

De stuurgroep Eerste Communie, Catharinaparochie Oosterhout

+++

Stichting Midzomer Nachtfeest en Kermis schenkt

Stichting Midzomer Nachtfeest en kermis schenkt € 6.500 aan verenigingen en stichtingen in Dorst.
Na een zeer geslaagd Midzomer Nachtfeest en de Kermis van afgelopen zomer gaat de Stichting Midzomer Nachtfeest tijdens de nieuwjaar receptie op 8 januari 2012 in de Klip aan negen verengingen/werkgroepen en Stichtingen een cheque uitreiken.

De verenigingen die een verzoek hebben ingediend bij het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest zijn: Werkgroep Festiviteiten (St. Nicolaas/Driekoningen/Paaseieren zoeken en de Kerstboom op het Dorpsplein) – Scherpschuttersvereniging en Fanfare St. Joris ( organisatie Sjowem) – EHBO vereniging Dorst (organisatie herhaling Reanimatie cursus) – Katholieke Bond van Ouderen Dorst (diverse activiteiten) – Werkgroep Oranjeviering en Bevrijding (organisatie Koninginnedag en bevrijdingsherdenking) – DanceMix (organisatie afdansavond) – Oudervereniging Marcoen (schoolreis). Dat de Stichting Midzomer Nachtfeest deze toekenningen kan doen is voor een groot deel te danken aan de bijdrage van onze SPONSOREN, doch ook door de bezoekers/deelnemers aan de activiteiten van de Midzomer Nachtfeesten en de Kermis.

Het programma voor 2012 (14 t/m 17 juni) staat voor het grootste gedeelte weer in de steigers. Nieuw is in 2012 op donderdagmiddag de Beursvloer Dorst in de feesttent (een bijeenkomst voor ondernemers en verenigingen om elkaar te ontmoeten en aansluitend daaraan de bekendmaking van de verkiezing van de onzichtbare vrijwilliger van Dorst. In het voorjaar van 2012 krijgt elke vereniging en/of werkgroep en/of Stichting de gelegenheid om een of meerdere vrijwilligers te nomineren. Een deskundige jury zal bepalen wie de winnaar is.

Op vrijdagmiddag de cabaretmiddag voor de 40+ers – op vrijdagavond de intocht van de avondvierdaagse en aansluitend een avondvullend programma met optredens van twee bands met River en Zydeco muziek.

Op zaterdagochtend activiteiten voor de jeugd (we verklappen nog niet wat, maar het wordt spannend) – op zaterdagmiddag de Ronde van Bokkewei en aansluitend de kinderdisco en als klap op de vuurpijl op zaterdagavond een optreden van de beste Coverband van Nederland FLAT OUT (bekend van 2011). Kaarten hiervoor zijn beperkt verkrijgbaar (350) in de voorverkoop € 12.50 uur en aan de tent voor € 15.00. Wie er snel bij wil zijn kan kaarten reserveren bij Walther Hoosemans, 06-54346937 of walther.hoosemans@hetnet.nl. (let op VOL = VOL).

Op zondagochtend de tentmis, in de middaguren optreden van meerderen muziekkapellen, vanaf 17.00 optreden van een feestband ( we verklappen nog niet welke) en aansluitend vanaf 20.45 uur live de uitzending Nederland – Portugal op een groot LED scherm van 2 x 3 meter. We sluiten het feestweekend af met een derde helft tot ongeveer 23.30 uur.

Gedurende het gehele weekend draait de kermis op volle toeren met een autoscooter, draaimolen, waterballet, schietsalon, gebakkraam, snoepkraam en meerdere behendigheidsspellen en natuurlijk op zondag 17 juni 2012 de Jaarmarkt in een nieuws jasje (hierover later meer)

Bestuur Midzomer Nachtfeest/Kermis,
Walther Hoosemans, voorzitter

+++

Nieuwsblad voor Dorst, stand van zaken

Naar aanleiding van het Idop-rapport (Idop staat voor Integraal Dorpsontwikkelingsplan) met betrekking tot Dorst van december 2010 is in samenspraak met de Gemeente door de Dorpsraad Dorst besloten samen met de inwoners van Dorst te bezien welke acties er nodig zijn om de samenhang en leefbaarheid binnen Dorst te verbreden en te versterken. Dat heeft geleid tot een brainstorm-bijeenkomst op 15 december 2010 alwaar met een aantal bewoners is nagedacht over de noodzakelijke acties en prioritering ervan. De bijeenkomst heeft tot de instelling van een drietal werkgroepen geleid, namelijk:

 • Werkgroep ‘gebouwen en accommodaties’
 • Werkgroep ‘integratie samenhang verenigingen en bedrijven’ oftewel de werkgroep ”integratie”
 • Werkgroep ‘communicatie’

De werkgroep ‘communicatie’, bestaande uit 5 inwoners van Dorst, is vervolgens aan de slag gegaan en heeft zich ten doel gesteld om:

 • de uitgifte op regelmatige basis van een digitale en –indien daartoe de behoefte bestaat- een papieren versie van een Nieuwsblad voor en door alle inwoners van Dorst en voor en door bedrijven en verenigingen werkzaam binnen Dorst
 • de uitgifte met enige regelmaat van een gids over Dorst met daarin een opsomming/presentatie van verenigingen en bedrijven werkzaam binnen Dorst alsook met vermelding van contactpersonen en ander nuttige informatie. In de gids zou ook bijvoorbeeld een (jaarlijkse) activiteitenkalander (voor wat betreft Dorst) opgenomen kunnen worden
 • indien realisatie achter 1 verwoord niet mogelijk is, als subsidiaire doelstelling: het plaatsen op regelmatige basis van informatie over Dorst (haar inwoners, verenigingen en bedrijven) in –bij voorkeur in een apart katern – het ‘Weekblad Oosterhout of ‘het Kanton’.

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep met het oog op het bereiken van voormelde doelstellingen het volgende gedaan:

 • een inventarisatie opgesteld van alle bedrijven en verenigingen in Dorst
 • overleg gehad met de webdesigner/initiator van de digitale site ‘Nieuws-uit-Dorst’
 • overleg gezocht met redacties van andere dorps- en wijkbladen
 • onderzoek gedaan naar de kosten van de uitgifte van een Nieuwsblad
 • onderzoek gedaan naar de subsidie-mogelijkheden vanuit de Gemeente Oosterhout
 • de uitgangspunten geformuleerd waaraan de uitgifte van het Nieuwsblad zal moeten voldoen
 • een enquête gehouden onder een aantal bedrijven en verenigingen binnen Dorst om te onderzoeken of het bedrijfsleven bereid is om advertentieruimte te kopen en of de verenigingen bereid zijn om hun clubinformatie in het blad te laten opnemen.

De inzet is om een keer per twee maanden een Nieuwsblad uit te geven dat zowel digitaal als huis-aan-huis wordt verspreid. In dat Nieuwsblad zal ruimte worden geboden voor advertenties mede met het oog om aldus voldoende financiering voor de uitgifte te kunnen waarborgen. Vanzelfsprekend zal het nieuws in het blad herkenbaar moeten zijn voor de inwoners van Dorst en interessante informatie moeten bevatten over b.v. dorpsactiviteiten, verenigingen, Gemeente, bewoners enz.

Op grond van de uitkomsten van voormelde werkzaamheden heeft de werkgroep aan de Dorpsraad op 19 oktober j.l. bericht dat zij van mening is dat de uitgave van een Nieuwsblad mogelijk moet zijn. Voorwaarde daarvoor is wel dat:

 • er een enthousiaste redactie kan worden samengesteld bestaande uit inwoners van Dorst
 • er aanvullende financiering wordt gevonden voor het opstarten van de werkzaamheden van die redactie en de eerste uitgiftes van het Nieuwsblad

De Dorpsraad heeft de werkgroep gevraagd op grond van voormelde resultaten van het onderzoek te komen tot de daadwerkelijke uitgave van het Nieuwsblad. De werkgroep heeft daartoe inmiddels de eerste stappen gezet door inwoners van Dorst op te roepen als redactieleden (zie andere artikel). Ook wordt verder gekeken naar aanvullende opstart-financiering van het Nieuwsblad.

De werkgroep communicatie, werkgroepcomm.dorst@live.nl

Gezocht: redactieleden voor Nieuwsblad voor Dorst

Op verzoek van de Dorpsraad hebben enkele inwoners van Dorst, verenigd in de ‘werkgroep communicatie’, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in Dorst weer periodiek een Nieuwsblad uit te geven. Een Nieuwsblad met daarin nieuwsberichten van bewoners, stichtingen, verenigingen en anderen (bijvoorbeeld overheden) die voor een breed publiek interessant kunnen zijn.

Onlangs heeft genoemde werkgroep aan de Dorpsraad over de uitkomsten van dat onderzoek een presentatie gegeven (een samenvatting daarvan vindt u elders op de site). Tijdens die presentatie heeft de werkgroep gezegd dat er mogelijkheden zijn om daadwerkelijk tot de uitgave van een Nieuwsblad te komen. Daarop heeft de Dorpsraad aan de werkgroep gevraagd om verdere stappen te ondernemen.

Een van de volgende taken van de werkgroep is om enthousiaste redactieleden bereid te vinden de spil te worden rondom dat Nieuwsblad. Een aantal mensen heeft naar aanleiding van een enquête, die door de werkgroep de afgelopen maanden is gehouden, aangegeven daaraan een bijdrage te willen leveren. Behalve deze inwoners van Dorst zoekt de werkgroep nog anderen die ook mee willen werken aan de uitgave van het Nieuwsblad. Met name wordt daarbij gezocht naar inwoners van Dorst met kennis en/of ervaring met communicatie (gedacht wordt aan bijvoorbeeld studenten communicatiewetenschappen o.i.d.), maar vanzelfsprekend zijn ook anderen welkom.

De werkgroep wil graag snel met de redactie aan de slag om begin volgend jaar tot een eerste uitgave van het Nieuwsblad voor Dorst te kunnen komen.

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden onder opgave van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres via het e-mailadres van de werkgroep communicatie: werkgroepcomm.dorst@live.nl

Wilt u eerst nog wat nadere inlichtingen dan kunt u bellen op 06 48739233 (graag na 20.30 uur)

De werkgroep communicatie

+++

Een heringericht dorpsplein in Dorst

Met de aankondiging dat de riolering in Dorst aangepakt zou gaan worden , dacht ik, dit is de kans om van werk – werk te maken. Het Dorpsplein in Dorst, was/is een kil en troosteloos plein. Ik heb de pen gepakt en ben een plannetje gaan schrijven met als titel: “ Een bruisend dorpshart ”

Het geschreven plan heb ik aangeboden aan Dorpsraad die meteen enthousiast reageerden en het plan omarmden. Hierop is in prima samenwerking een uitgewerkt voorstel geschreven dat is voorgelegd aan de bewoners van Dorst. Hun op- en aanmerkingen en aanvullingen zijn daarop aan het document toegevoegd. Het totaal is naar de gemeente Oosterhout gestuurd met het verzoek om met een voorstel te komen waarbij onze inbreng als basis moest dienen. Na een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Oosterhout (Dick de Bruijn en Teunis de Weerd), vertegenwoordigers van Dorpsraad Dorst en een aantal omwonenden werd het plan verder uitgewerkt. Na een bezoek aan Alphen (N-Br) werd gekozen voor Shared Space (gedeeld ruimtegebruik). Door Teunis de Weerd is vervolgens een ontwerp opgesteld en aangeboden aan de werkgroep. Nadat de werkgroep had ingestemd met het ontwerp is dit meegenomen bij de uitvoering van de riolering werkzaamheden en is het kille en troosteloze plein omgetoverd tot een bruisend dorpshart.

Nu november 2011 zijn extra nieuwe banken geplaatst, de bloembakken terug geplaatst en voorzien van nieuwe planten (via sponsoring van Groenrijk Kees van Leijsen) en ingeplant door een aantal vrijwilligers en is het plein (bijna) opgeleverd.

Waarom gekozen voor Shared Space. Na een bezoek door een aantal raadsleden en wethouder Jan Boers aan Drachten is men in Oosterhout tot de conclusie gekomen dat Shared Space een oplossing kan zijn bij gedeeld ruimtegebruik in de gemeente Oosterhout. Wethouder Jan Boers en ondertekende hebben zich sterk gemaakt om Shared Space toe te passen op het Dorpsplein in Dorst.

Maar nu het gebruik en de verkeersveiligheid. Shared Space of gedeeld ruimtegebruik is een verkeersconcept dat de multifunctionaliteit , en daarmee de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving, van de openbare ruimte centraal stelt. De verblijfsruimte wordt ingedeeld als mensenruimte en wordt niet geïnterpreteerd als verkeersruimte. Een belangrijk kenmerk van Shared Space is de geringe aanwezigheid van verkeersborden en andere objecten, zoals paaltjes en dergelijke.

Het motto bij de keuze van herinrichten was: “ Liever veiligheid met onzekerheid dan ongelukken met duidelijkheid ”
Dit is in feite de essentie van Shared Space. Door het weghalen van aanwijzingen voor de automobilist wordt het straatbeeld onoverzichtelijker en neemt hierdoor de subjectieve veiligheid af. Doordat de subjectieve veiligheid afneemt zal een weggebruiker alerter en voorzichtiger rijgedrag vertonen, waardoor de objectieve veiligheid juist toeneemt. Verder moet Shared Space de openbare ruimte met een verblijfsfunctie uitnodigen tot sociaal gedrag. De weggebruiker moet aan de omgeving zien wat gepast en ongepast is. Door middel van sociale interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het maken van oogcontact moet worden bepaald wie voorrang heeft en wat het gewenst gedrag is. Het dorpsplein is vrij van een wegprofiel en er zijn geen stoepranden. De verschillende soorten modaliteiten maken allemaal gebruik van hetzelfde plein, er zijn geen voorschriften over het gebruik van dit plein en zijn dus ook geen fietspaden. Dit is echter een extra stimulans voor de automobilist, aangezien de subjectieve veiligheid hierdoor toeneemt en deze voorzichtiger gaat rijden.

Een ander kernpunt van Share Space is het verbeteren van de leefbaarheid en de ruimtelijk kwaliteit. Doordat het plein niet wordt geïnterpreteerd als verkeersruimte, maar als verblijfsruimte is er meer ruimte voor langzaam verkeer. Doordat het wegprofiel en de verkeersborden bijna allemaal van het plein zijn verdwenen wordt de ruimtelijke kwaliteit van het plein verhoogd. Ook gaat Shared Space uit van de culturele en historische waarden van het plein, en deze worden als elementen gebruikt voor het inrichten van het plein. Dit is ook de factor die de ruimtelijke kwaliteit verhoogt. Door de verhoogde leefbaarheid wordt het plein aantrekkelijker voor de inwoners (winkelend publiek) van het dorp Dorst. Deze mensen zijn geen risico groep, aangezien zij minder letten op het verkeer. Dit is echter een positief punt met betrekking tot Shared Space, aangezien zij de subjectieve onveiligheid voor automobilisten verhogen waardoor zij alerter zijn.

Er zijn ook negatieve punten verbonden aan Shared Space. Er zijn bepaalde risicogroepen zoals ouderen en gehandicapten. Door het gebrek aan overzicht en duidelijkheid is het moeilijk voor ouderen en gehandicapten om in te schatten wat ze moeten doen in complexe en drukke situaties. Een ander punt van kritiek is dat de inwoners van Dorst waar nu Shared Space is ingevoerd klagen dat ze zich onveilig voelen. Dit zal echter altijd een probleem blijven aangezien de subjectieve veiligheid verlaagd moet zijn, wil Shared Space goed werken.

Walther Hoosemans

+++

Bloembakken Dorpsplein Dorst voorzien van nieuwe planten

Planten gesponsord door Groenrijk Kees van Leijsen Oosterhout.
Afgelopen zaterdag zijn de bloembakken terug geplaatst op het heringerichte Dorpsplein in Dorst. Een aantal vrijwilligers hebben met ondersteuning van de Carnavalsvereniging Van Veul Bier Worde Zat uit Dorst de bloembakken weer op hun oude vertrouwde plaatsen teruggezet. De 15 aanwezige bloembakken zijn voorzien van nieuwe vaste planten en winterviolen. De vaste planten en winterviolen zijn gesponsord door Groenrijk Kees van Leijsen uit Oosterhout. U vraagt zich af, waarom sponsoring. De gemeente Oosterhout heeft als bezuiniging besloten de bloembakken uit het straatbeeld te verwijderen. In Dorst hebben een aantal vrijwilligers de handen ineen gestoken en de bloembakken op het Dorpsplein behoed voor verwijdering. De afgelopen drie jaar zijn de bloembakken telkens gevuld met winter- (violen) en zomerplanten (geraniums). Ook de planten worden niet meer vergoed door de gemeente, dus zijn we op zoek gegaan naar een sponsor. Groenrijk Kees van Leijsen was bereid als sponsor de planten beschikbaar te stellen. Met enkele uurtjes werk, onderbroken door een koffiepauze en worstenbrood was het een kleine moeite. De winter kan komen, de bloembakken zijn er klaar voor.

Uw verslaggever ter plaatse, Walther Hoosemans

+++

Schriftelijke vragen m.b.t. Bavelse Berg

Geacht College.,

Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Bij brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda d.d. 18 oktober 2011 heeft de Dorpsraad Dorst kennis genomen van de voorgenomen ontwikkelingen en realisatie van een evenementenzone aan de voet van de voormalige afvalberging Bavel/Dorst. Met dit besluit (zo schrijven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda) blijft de ambitie overeind om, zoals verwoord in het coalitieakkoord 2010 – 2014, in Breda de beschikking te hebben over een volwaardig evenementencomplex.

De plannen die gepresenteerd zijn, bestaan uit een evenementenhal, een evenemententerrein van 3 tot 4 ha, inclusief een stadstrand, een Kids Palace en Kindercentrum, sportwinkel Decathlon en een Mc Donalds. Dit alles zal aan de voet van de afvalberg gerealiseerd gaan worden. Er wordt uitgegaan van 700.000 bezoekers per jaar. Het Kids Palace en Kindercentrum, een thematisch educatief speel- en ontwikkelingscentrum van 4000 m2, rekent op ongeveer 100.000 bezoekers per jaar.

Gelet op deze ontwikkelingen op de grens van de gemeente Breda en Oosterhout (kerkdorp Dorst) stellen wij onderstaande vragen waar we graag binnen de daarvoor gestelde termijn antwoord op willen hebben.

 • Bent U als College van de gemeente Oosterhout, door het College van de gemeente Breda op de hoogte gesteld van deze voorgenomen ontwikkelingen
 • Zo, ja bent U als College dan ook betrokken geweest bij deze voorgenomen ontwikkelingen
 • Zo, neen, gaat U het College van de gemeente Breda uitnodigen om uitleg te geven m.b.t. deze voorgenomen ontwikkelingen
 • Gaat U er voor zorgdragen of stappen ondernemen dat de Dorpsraad Dorst als gesprekspartner wordt betrokken bij deze voorgenomen ontwikkelingen door de Gemeente Breda
 • Kunt U de gevolgen (verkeer / geluid / 700.000 bezoekers) in beeld (laten) brengen voor het kerkdorp Dorst
 • Worden deze voorgenomen ontwikkelingen nog ingepast in de nu lopende Milieu Effect Rapportage (MER) N 282
 • Zo, neen gaat U dan stappen ondernemen om deze voorgenomen ontwikkelingen alsnog te laten onderzoeken in het thans lopende onderzoek MER N 282
 • Kunt U aangeven hoe U de Dorpsraad Dorst op de hoogte gaat houden van deze voorgenomen ontwikkelingen
 • Als de infrastructuur die nodig is om het evenementengebied te bereiken door de marktpartijen zelf wordt bekostigd, heeft dit dan invloed op de reeds gemaakte en lopende afspraken met de Provincie Noord-Brabant ( omleiding N 282)
 • Als het gebied niet integraal wordt ontwikkeld (exclusief afvalberging), doch alles aan de voet van de afvalberg, welke consequenties heeft dit dan voor de bewoners aan de Akkerstraat / Rijksweg (richting Breda) en Bavelstraat in Dorst.

Uw antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
W.P.J.M. Hoosemans
Raadslid Gemeentebelangen
Oude Tilburgsebaan 67
4849 PM Dorst