Mei 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Beste Nieuws uit Dorst-lezer(es),
voor diegenen die het nog niet gelezen hebben: een paar weken geleden stond er een leuk stukje over Nieuws uit Dorst in BN de Stem. Ik werd er wel een beetje warm van binnen van, erg leuk om te lezen! Ook van u hoor ik nog altijd graag hoe u over de site denkt. Zowel positieve als negatieve kritiek is meer dan welkom op het vertrouwde emailadres.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen

+++

Nieuws van de Parochie Heilige Marcoen

Riek Engelen per 1 maart in Huiskamerprofiel
Na 9 ½ jaar pastoraal werkzaam te zijn geweest, in wat nu enkele jaren Thomas heet, ben ik vanaf 1 maart werkzaam binnen de Huiskamer. Binnen het geheel van de regio vonden we als totale team voor Oosterhout dat het goed zou zijn om per team van 2 pastores dezelfde werkplek te delen. Mijn werkplek vind ik samen met mijn collega Marion Corvers in Antoniushuis “De Vinder”. Mijn aandacht, als eerstaanspreekbare, gaat uit naar de Verrijzenisparochie. Daar, alsook in de dorpen Oosteind en Dorst, zal ik voorgaan tijdens weekeindvieringen. De Antonius en Verrijzenis werken op allerlei terreinen al nauw samen. Zo zijn er naast de pastor, vrijwilligers die voorgaan bij uitvaarten in beide kerken. Bij uitvaarten sluit ik mij hierbij aan en ik zal daarin voorgaan in de Antonius. Datzelfde geldt voor het toedienen van het sacrament van het doopsel.

Het onderling pastoraat werkt nauw samen alsook de mensen die de diaconale taken uitvoeren. Een deel van mijn werkterrein ligt op dat vlak. Op korte termijn zal steeds duidelijker de taakverdeling gestalte krijgen. Dat geldt voor de Huiskamer en het geheel van de regio Oosterhout.

De afgelopen maand ben ik verhuisd en veel bezig geweest met opruimen. Ook dat is goed om een echt nieuwe start met veel enthousiasme te maken. Dat wat nodig is bewaren en alle andere ballast ook echt wegdoen.

Pastor Riek Engelen

Herhaling
Onder de titel “PASTOR NODIG? BELLEN!” schreef ik in augustus 2006 dat ik graag bereid ben om bij de parochianen op bezoek te komen. Ik vroeg u om daarvoor telefonisch een afspraak te maken. De tijd van die éne pastor, die alleen maar in één parochie werkzaam was, en alle tijd had om regelmatig hier een daar eens binnen te wippen, die tijd was voorbij en komt nooit meer terug. Mijn aanbod geldt nog steeds: Pastor nodig? Bellen!

Pastor Ton van Balveren 0161 411215

Meimaand, Mariamaand
Gedurende de meimaand bent u elke dinsdag om 19.00 uur van harte welkom in de kerk voor het bidden van de rozenkrans.

Pastor afwezig
Pastor van Balveren is afwezig van 5 mei tot 22 mei. Collega’s uit de regio nemen waar.

Tussen Pasen en Pinksteren
Ik ben geen doemdenker als het gaat om de toekomst van onze kerk. Ik geloof zeker dat onze katholieke geloofsgemeenschap niet zal ophouden te bestaan. Al tweeduizend jaar lang worden mensen gegrepen door het verhaal over Jezus van Nazareth, dat verhaal dat een hoogtepunt bereikt in de vertelling over paasmorgen. Ik geloof dat mensen geraakt zullen blijven worden. Alleen hun aantal is kleiner geworden en wordt nog kleiner, tenminste hier in onze streken, in het zogenaamde “rijke westen”. In Afrika daarentegen groeit de katholieke kerk. Zouden rijkdom en armoede er dan toch mee te maken hebben?

Ik ben geen doemdenker, maar soms, soms hou ook ik mijn hart vast. Dat gebeurde de laatste weken een aantal keren in de ontmoeting met jonge mensen, ouders van a.s. eerste communicanten. Ze vinden dat hun kind mee moet doen. “Het hoort erbij”, wordt bijna altijd geantwoord op mijn vraag naar het waarom. “Waar hoort het bij?”, is steevast mijn volgende vraag en elk jaar wordt het moeilijker daarop een antwoord te geven. De dertigers van nu hebben, op een enkeling na, heel weinig ervaring in het lezen van de bijbel en in het bezoeken van kerkdiensten. Hoe komt dat? Waarom wordt dat gevoel van binnen gekoesterd, maar waarom wordt er geen moeite meer gedaan om dat gevoel te exploreren? Ons heilige boek lezen, het bezoeken van kerkdiensten, het bijhouden van informatie over kerk en geloof, het praten met anderen over wat je ten diepste bezighoudt, waarom gebeurt het niet of nauwelijks? Waarin schiet onze kerk tekort? Waarin schiet ik als man van de kerk tekort? Ik ben geen doemdenker, maar soms!

Veel ouderen onder ons moeten nog steeds wennen aan het idee dat het nooit meer zal worden zoals het vroeger was. Ook ik ben al oud genoeg om te weten hoe het zogenaamde rijke, roomse leven van toen eruit zag. Iedereen van zestig jaar of ouder weet dat het toen allemaal zo vanzelfsprekend was. Je deed mee, vaak ook omdat je moest. Was dat trouwens niet het belangrijkste kenmerk van de tijd van toen: de dwang, de plicht, de controle? Ik hoef niet terug naar die tijd, ik ben blij dat ik in deze tijd pastor ben. Ik wil uitnodigend en niet opdringerig naar mensen zijn en ik hoop dat die uitnodiging aanvaard blijft worden.

Ik hoop dat, omdat onze kerk wel wat in de aanbieding heeft.

Neem nou het verhaal van paasmorgen. Een ongelooflijk verhaal en omdat het zo ongelooflijk is, moet je er moeite voor doen om het te begrijpen. Geen enkel Bijbelverhaal kun je zomaar tot je nemen. Altijd weer moet de vraag gesteld blijven worden naar de diepere betekenis van het verhaal, naar de reden van het vertellen ervan. Dat geldt zeker voor de paasverhalen. De paasverhalen vertellen over een leeg graf, over verrijzen en over opstaan uit de doden. Deze verhalen moeten we niet letterlijk verstaan. Een dood lichaam komt niet uit het graf terug, een dood lichaam kan niet opnieuw gaan leven. Wat wel opnieuw kan gaan leven, is het geloof in de zinvolheid van het leven van Jezus die gestorven is. Na het verdriet, na de rouw, komt het vaste geloof dat hij niet dood kan zijn. Hij had hen immers verteld over zijn God, die Hij zijn Vader noemde, omdat Hij ervaarde dat God Hem zozeer nabij was. Wetend dat hij gedood zou worden, had Hij zijn vrienden beloofd dat ook zij ooit zouden zijn waar Hij was. “Niemand zal verloren gaan”, zo beloofde Hij. “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen”, zo had Hij hen voorgehouden. Het kwam allemaal weer terug na Zijn dood. Het besef dat alles niet over en uit kon zijn, groeide. Het verhaal over zijn leven, over alles wat Hij had gezegd en gedaan, moest doorverteld worden. Het was zo de moeite waard. Ze ontdekten dat het waar was wat Hij had gezegd: “Ik zal met jullie zijn.” “Hij is niet dood, Hij leeft en wij zullen Hem levend houden”, zo besloten ze.

Het geloof in Jezus, in zijn God en in de eestkracht die van beiden uitging, werd er sterker door. Steeds meer mensen lieten zich raken door het verhaal en de christenheid groeide en de groei stagneerde en het leek of het over en uit zou gaan, maar dan toch weer grote opleving. Zo gaat het al 2000 jaar. Soms op sterven na dood, dan weer levend als nooit tevoren. Het verhaal van Jezus van Nazareth; niet kapot te krijgen.

Doemdenken, denken dat het allemaal over en uit gaat? Toch maar niet! In de paastijd, die duurt tot Pinksteren, vieren we het leven en denken we terug aan het leven van de man van Nazareth. Dat is leven in dienstbaarheid van dag tot dag, dat is alle leven dienend en dat van de minsten het meest. Pasen is ten diepste: leven en laten leven.

Pastor Ton van Balveren

Bedankje
Nadat de Oosterhoutse Nachtegalen tot groot plezier van velen in onze kerk gezongen hadden, was er een deurcollecte ten behoeve van het koor. De voorzitter belde later met de mededeling dat ze na een kerkdienst niet eerder zo veel mochten ontvangen. De collecte voor het koor bracht € 382,00 op. Namens hen heel veel dank.

Mooi resultaat
De inzet van veel parochianen heeft weer een mooi resultaat voor de Vastenactie opgeleverd. De opbrengst was € 2.634,73. De kinderen van de Marcoenschool zorgden voor € 185,00. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerken niet blij met Wildersfilm
Geert Wilders schijnt katholiek te zijn, maar zou hij zich iets aantrekken van de kritiek op zijn film “Fitna”, geuit door de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie bisschop Van Luyn? De bisschop noemde voor de KRO-radio “Fitna” een onacceptabele film. “De film polariseert en is eigenlijk ook een gevaarlijke film, omdat je van tevoren wist (ook de maker moet dat geweten hebben) dat de film aanleiding kan zijn tot geweld”, aldus de bisschop. Hij noemde de film verder discriminerend en generaliserend, want uit de beelden van terroristische aanslagen en extreme uitlatingen van religieuze leiders kan volgens Van Luyn niet de conclusie worden getrokken dat er iets mis is met de islam als geheel. Ook de Nederlandse Raad van Kerken veroordeelt de film die eenzijdig en provocerend genoemd wordt. De Raad vraagt om religies met respect tegemoet te treden en van de islam geen karikatuur te maken. Tenslotte verklaarde de PKN (Protestantse Kerken in Nederland) dat de film misleidend, suggestief en stemmingmakend is. De kerken roepen op tot een echte onderlinge dialoog.

Vernieuwde Catechismus Katholieke kerken en Compendium verschenen
Bij het woord catechismus denken veel mensen aan rijen schoolbanken waar kinderen antwoorden opdreunen op vragen als: Waartoe zijn wij op aarde? Dit is echter een achterhaald beeld dat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid, want op deze manier wordt er niet meer gewerkt met de Catechismus. Wel blijft dit werk hét handboek, waarin het complete katholieke geloof staat uitgelegd. Kortom: het is ook nu een naslagwerk dat iedereen die in het katholieke geloof is geïnteresseerd beslist in huis moet hebben. De uitgave van de Catechismus en het Compendium zijn het sluitstuk van een jarenlang vertaalproject van de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties. In Nederland zijn beide boeken verschenen bij uitgeverij Kok/Gooi en Sticht in Kampen. Catechismus van de Katholieke Kerk, € 32,50, ISBN 9789030407188. Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, € 7,95 (vanaf 10 stuks: € 7,50), ISBN 9789030411130.

Pinksterpsalm

Stort uw geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost

stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de ogen van de mensen
in de handen van de mensen

zend uw adem neer
over hen die geloven
over allen die twijfelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn

stort uw vuur uit
over de woorden der mensen
over het zwijgen der mensen
over de talen der mensen
over de liederen van de mensen

zend uw adem neer
over allen
die toekomst bouwen
over hen
die het goede bewaren
over hen
die het leven behoeden
over allen
die schoonheid scheppen

stort uw geest uit
over de huizen der mensen
over de steden der mensen
over de wereld der mensen
over alle mensen
van goede wil

hier en nu
over ons
stort uw geest uit.

F. Cromphout

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Kredietvoorstel herontwikkeling Slotjes Midden
Na een periode van onderhandeling hebben Cires en gemeente afspraken gemaakt over de voortgang van het project Slotjes Midden. De raad wordt gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
Het college heeft, op basis van de nieuwe kwaliteitsvisie openbare ruimte, het onderhoudsniveau voor de openbare ruimte vastgesteld. De raad wordt gevraagd de kwaliteitsvisie vast te stellen en in te stemmen met het voorgestelde onderhoudsniveau.

Work First; verlenen van ‘een uitsluitend recht’
Ter uitvoering van een raadsmotie stelt het college de raad voor in te stemmen met het verlenen van ‘een uitsluitend recht’ aan !Go B.V. Dit betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, werk aan !GO B.V. kan worden gegund zonder een aanbestedingsprocedure te volgen.

Koers fijnmazig openbaar vervoer
Het college wil inzetten op uitbreiding van het aantal buurtbuslijnen op korte termijn. Om die reden is besloten geen uitvoering te geven aan de motie van Groen Brabant met betrekking tot het starten van een pilot met Driewiel Autotaxi’s als voorlopig alternatief voor de uitbreiding van het aantal buurtbuslijnen.

Communicatie dorps- en wijkcentra
Het college wil graag samen met de dorps- en wijkcentra komen tot invulling van het beleid over dit onderwerp. Daartoe heeft het college een communicatieplan vastgesteld.

Vervanging voertuig Brandweer
B. en w. hebben besloten tot vervanging van een voertuig bij de brandweer en stellen hiervoor € 40.000 beschikbaar.

Tijdelijke afsluiting oprit 17 van de A27
Rijkswaterstaat gaat op korte termijn reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan het viaduct over het Wilhelminakanaal. Hiervoor zal de oprit richting Utrecht (oprit 17 van de A27) een weekend worden afgesloten.

Invoering basisregistratie Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
Het college heeft kennis genomen van het plan van aanpak voor de invoering van de basisregistratie GBA. Bedoeling is dat de GBA in 2010 dé basisregistratie van persoonsgegevens voor de hele overheid wordt. Op deze manier hoeft de burger nog maar een keer de juiste gegevens aan te leveren bij een overheidsinstantie.

Project ‘Quick win A27’
B. en w. hebben besloten van het eerder vastgestelde totaalkrediet van € 2 miljoen € 100.000 beschikbaar te stellen voor voorbereidende werkzaamheden die moeten leiden tot verbetering van de afwikkeling van het verkeer van en naar de A27 zuid. Het gaat om maatregelen op korte termijn (2010). In dit project werkt de gemeente Oosterhout samen met Rijkswaterstaat en de provincie Noord Brabant.

Projectopdracht aanpassing website en content managementsysteem
Het college heeft ingestemd met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot aanpassing van de website www.oosterhout.nl en vervanging van het huidige content management systeem (CMS). Om te kunnen voldoen aan de eisen van de gebruikers van de website en de ambities van de gemeente op het gebied van digitale dienstverlening, is aanpassing/vervanging noodzakelijk.

Aanleg combiraster en wildtunnel
Het college heeft ingestemd met het gebruik van gemeentegrond door Rijkswaterstaat voor plaatsing van een combiraster en een wildtunnel. De maatregelen zijn bedoeld om het wild veilig over de A27 te leiden.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van maart 1994

We gaan verder met de wandeling die we vorige keer begonnen zijn. Als we op het einde van de Baarschotsestraat de overweg oversteken ziet U schuin rechts een dreef lopen waar grote bomen langs staan. Dat is de Kastanjedreef die op de prentbriefkaart staat afgebeeld. Bij nadere beschouwing staan er in de Kastanjedreef ook eikenbomen maar dat is wel te verklaren. Deze dreef is namelijk al heel oud en er is iets bijzonders mee aan de hand.

Als U er door loopt is goed te zien dat deze dreef boven de omringende weilanden uitsteekt en dat betekent dus dat de dreef verhoogd is aangelegd. Nu zult U zich misschien afvragen wie heeft er toch vroeger zoveel moeite gedaan om in die uithoek een weg aan te leggen?

Waarschijnlijk was het een verbindingsweg naar het Engelse leger­kamp bij de Kalix Berna. Engelse huurtroepen in Hollandse dienst bouwden daar rond 1700 verschillende keren een kampe­ment en de heuvel, die als kogelvanger diende, is daar nu nog steeds te bezichtigen. Ze lieten echter nog meer tastbare zaken achter in onze omgeving en daar kunt U in de volgende aflevering meer over lezen.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van januari 1969

Vogelvoeding
We hebben juist een stevig wintertje achter de rug. Een flinke sneeuwlaag dekte alles toe. Wat was het mooi! Honderden hebben van de pracht genoten. Sneeuwballen gooien, sneeuwpop maken, sleetje rijden. Wat een feest voor de jeugd. Voor de vogels en de dieren in het wild was die sneeuw geen pracht. Voor hen was het een bedreiging, immers al het voer was nu hopeloos afgedekt. Gelukkig gaan steeds meer mensen er toe over de vogels te helpen. Enkele wenken over de vogelvoeding. Heel vaak ziet men vroeg in de herfst, als wij het “koud” vinden, dat de mensen al brood strooien voor de vogels. Dit is geheel onnodig, zelfs ongewenst. Zolang het niet sneeuwt of de grond hard bevroren is, komen alle vogels heus wel aan de kost. Door dat vroegtijdig strooien maken we de vogels lui en gemakzuchtig. Ze gaan geen eten meer zoeken, maar eten zich dik aan de overvloedige tafel. De functie van de vogels is juist zoekend in bos en veld insecten, wormen, onkruidzaden te zoeken en zo voor ons “nuttig” te zijn. Bovendien is die eenzijdige broodvoeding slecht voor de vogels, ze verzwakken er door en zijn niet zo sterk als door de natuurlijke voeding, waar alles in zit. Ze zullen dus, als de winter echt gaat nijpen eerder bezwijken. Strooi het voer ook niet op de grond. De etende vogels worden vanuit struiken vaak beloerd en gevangen door katten. Bovendien lokt U door op de grond liggend voedsel muizen en ratten aan, die U zodoende binnen krijgt. Dus geen vogels voeren zolang het niet wintert en niet op de grond.

De bekende berkenhouten voederhuisjes zijn wel heel leuk, maar erg onpraktisch. Het heeft meestal heel wat voeten in aarde voor de vogels erin komen. Ze vertrouwen het hokachtige geval niet. Je kunt heel eenvoudig een praktische voederplank maken. Sla een paal in de grond, die 1 à 1,5 meter boven de grond uitsteekt. Sla hierop een vierkant planken vloertje van 50 bij 50 cm. Zo hebt U een prima voederplank, katvrij, op zo’n vlakke plank zien de vogels alles wat er om hen heen gebeurt, ze voelen zich veiliger.

Wat voeren we? Allerlei keukenafval, klein gesneden, oud brood, liefst bruin brood (is voedzamer), aardappelkruim, fijn gesneden kaaskorstjes, een soepbeen met vleespezen er aan, groenteafval, klein gesneden appelschillen, een fijn gesneden halfrotte appel of peer. Strooi dit op de plank en ieder neemt er wel van wat van zijn gading is. Aan de rand van de plank kan men een snoer pinda’s hangen of een halve kokosnoot. Hier genieten de mezen vooral van.

U kunt ook allerlei vogelzaden op de plank strooien. In pakjes zijn deze te krijgen (kanariezaad) maar er is ook gemengd voer voor insecteneters in de handel. Nog goedkoper bent u uit als u in een zaak van vogelartikelen een zak gemengd zaad laat vullen, gierst, zonnepit, hennepzaad, boekweit, raapzaad, koolzaad, kanariezaad, enz. Die zaden zijn vooral belangrijk voor vinken, groenlingen, kepen en andere zaadeters.

Lijsters en merels kunt u heerlijk laten smullen van een handvol krenten of rozijnen. Dat klinkt misschien heel gek, maar het zijn toch gedroogde “bessen” en merels en lijsters en spreeuwen zijn echte besseneters. Wie vooruit wil zorgen, kan in de herfst lijsterhessen in de zon drogen en in een blikken bus bewaren.

Verzamel ook eens wat beukennootjes voor de vinken. U kunt zelf ook heel goed vetballen maken voor de mezen. U smelt ongezouten vet (braadvet of reuzel), roer door het gesmolten vet allerlei zaden, leg er een touwtje in en giet het mengsel in een kopje of schaaltje. Als het gestold is, kunt u de bal eruit kloppen en met het touwtje ophangen.

Let ook eens op het gedrag van de vogels op de plank. De mussen, de straatjongens zijn er het eerst. Merels zijn vaak erg onverdraagzaam, vooral voor soortgenoten. Spreeuwen moeten altijd onder elkaar ruziën. Winterkoningen en roodborstjes zijn ook nogal vechtlustig.

Kauwtjes scheren over de plank en nemen zo een part mee. Zo zijn er allerlei leuke waarnemingen te doen. U helpt niet alleen de vogels, maar geniet ook van hen vanuit de warme kamer. U zult ook weer opmerken als de dooi invalt en de sneeuw wegsmelt en de grond weer zacht is, uw voedselplank absoluut geen belangstelling meer heeft van de vogels. Ze prefereren het natuurlijke voedsel, dat ze al zoekend in de natuur vinden.

Alleen de mussen, die vinden de gedekte tafel wel leuk. Veel plezier van uw voederplank in de volgende vorst – sneeuwperiode.

C. van Alphen

+++

De mensen eruit, de beesten erin

Deze merkwaardige titel slaat op het beleid van Staatsbosbeheer in de Boswachterij Dorst.
Na de grondige ontmanteling van Surae bleef er één parkeerterrein over. Vanaf deze plaats begonnen vele bezoekers van het bos hun wandeling maar helaas….is dat sinds kort niet meer mogelijk. Vanaf de schuur van de Boswachterij is het verboden voor auto’s en kort na de schuur is een nieuwe barrière met een wildrooster verrezen. Daardoor krijgen de beesten er een groot gebied bij en de veestapel is inmiddels uitgebreid.

Er mag dus alleen nog worden geparkeerd rond de schuur en dat gaat problemen geven want er is maar weinig ruimte daar. Al deze maatregelen hangen samen met het feit dat de Boswachterij Dorst door de Provincie Noord-Brabant tot “natuurkerngebied” is verklaard. In dat gebied horen geen auto’s meer thuis.

Vraag is wat de volgende stap zal zijn want een doorgaande weg zoals de Wethouder van Dijklaan is natuurlijk in een natuurgebied ongewenst. Wat dat betreft heeft Staatsbosbeheer de wind mee want de overweg in de Spoorstraat – Wethouder van Dijklaan gaat dicht en dan is het probleem voor hen opgelost. Deze afsluiting wordt door geen enkele bestuurder ontkend of bevestigd maar het gaat wel gebeuren!!

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Jan Verbakel en Aad Vis hebben afscheid genomen van de Buurtbus

Jan Verbakel (72) uit Rijen en Aad Vis (70) uit Dorst hebben afgelopen week afscheid genomen als vrijwillig chauffeur van de Buurtbus Molenschot-Dorst.

Onder grote belangstelling van familie (kinderen en kleinkinderen), de andere 23 chauffeurs en partners is afgelopen woensdag en vrijdag afscheid genomen van deze twee chauffeurs. Vanaf het plein bij de kerk in Molenschot werden de chauffeurs (uit de bus geplukt tijdens hun laatste dienstreis) begeleid naar café/restaurant de Drie Linden in Molenschot. Onder het genot van koffie met gebak, een borreltje en een hapje werden de beide chauffeurs toegesproken door de Voorzitter, Walther Hoosemans. In zijn toespraak memoreerde hij de verdiensten van Jan en Aad. Jan Verbakel was ruim 10 jaar chauffeur, vervoerde 14.000 passagiers en reed de wereld rond met ruim 40.000 kilometer. Aad Vis was ruim 17 jaar chauffeur, vervoerde ruim 26.000 passagiers en reed zelfs twee keer de wereld rond met 80.000 kilometer.

Beide werden geprezen om hun inzet als vrijwilliger. Als deze vrijwilligers niet deze inspanning leveren kunnen we het bestaan van de Buurtbus wel vergeten. Het is het cement van de samenleving. Ook de sociale contacten die de chauffeurs ondervinden met de passagiers is geweldig. Het steunt hun om dit werk zo lang te blijven doen.

Aan beiden werd een cadeaubon overhandigd en aan de partners een boeket bloemen. Voor Aad Vis was een pennenset met gravure om reden dat hij vanaf de oprichting in 1991 betrokken is geweest bij de Buurtbus Molenschot/Dorst.

Namens bestuur Buurtbus Molenschot/Dorst
Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Buurtbussers eens niet aan het stuur maar aan het roer

Afgelopen donderdag werden de vrijwillige buurtbuschauffeurs van de Buurtbus Molenschot-Dorst verrast met een dagtrip naar ’s-Hertogenbosch. Als dank voor de gedurende het gehele jaar tomeloze inzet als vrijwillig chauffeur van de Buurtbus hebben de chauffeurs van het bestuur een dagtrip aangeboden gekregen. Zoals de gewoonte bepaald wordt de jaarlijkse reis georganiseerd door twee nieuw toegetreden chauffeurs en hun partner. Dit jaar door An en Wim Roelen uit Molenschot en Ad en Nettie van de Put uit Dorst. ’s Morgens werd al vroeg met 47 personen vertrokken in de richting van ’s-Hertogenbosch. Aldaar aangekomen werd gelijk genoten van een lekkere Bossche Bol. Na de Bossche Bol werd het water opgezocht, dus eens niet aan het stuur maar aan het roer. Een mooie tocht over de Binnen Dieze. Daarna een lunch in een pittoresk kelderke en vervolgens een wandeling door ’s-Hertogenbosch. Na nog even op het terras genoten te hebben van de zon en een drankje werd koers gezet naar de thuishaven De Drie Linden te Molenschot. Aldaar stond een voortreffelijk koud en warm buffet gereed. Voozitter Walther Hoosemans bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar weer betoont aan de gemeenschap (inwoners), die toch maar weer lekker even uit kunnen gaan in Oosterhout of naar Rijen om vandaar uit verder te reizen met de trein. De diensten van de vrijwillige chauffeurs Molenschot – Dorst werden waargenomen door chauffeurs van het project Made-Drimmelen (dank daarvoor). Na de geweldige dag (dank aan de organisatie) kunnen we er weer een vol jaar tegenaan, door dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Namens de Buurtbus Molenschot-Dorst
Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Het was weer geweldig!

Op 16 maart viel de bekende uitnodiging weer op de deurmat. Op maandag 12 mei, dat was de inhoudelijke boodschap, zou er weer gefietst gaan worden. Om 09.00 verzamelen bij de PIN-automaat (men kon nog pinnen om daarmee de versnaperingen te betalen) en om 09.15 uur vertrekken. De meeste onder ons waren om 09.00 uur aanwezig. We hadden jammer genoeg enkele afmeldingen (ziekte en ongevalletje). Degenen die niet met ons mee waren, van harte beterschap.

Het vertrek was om stipt 09.15 uur (zijn we gewend van Cees). Nadat Cees en Frans het oranje hesje hadden aangetrokken (nee, nee de EK is nog niet begonnen) maar het is om het verkeer te regelen, zodat we allen veilig kunnen oversteken. De 1e oversteek was dit al bijna nodig. Het 1e gedeelte kon nog door groen en het tweede gedeelte reed na goed naar links en rechts gekeken te hebben door het rode licht. (snel uitgerekend 10 x € 90.00) Maar dat hebben we niet betaald. We hebben gezegd dat Cees voorop reed en toen was alles goed. Na deze oversteek werd richting Bavel gekoerst. Via Van Ouds de Brouwers richting het Ulvenhoutse bos. Wat zijn er veel fietsers op de weg op maandagmorgen.(beetje zondag) Gedurende de rit over de Slingerdreef heeft Cees en Frans goed kunnen oefenen met hun fluitje. (binnenkort lopen ze bij de Fanfare). Gelukkig kwam er een eind aan de Slingerdreef en werd richting Chaam (of was het Schaam) gefietst. Na een rondje door de mooie Chaamse bossen werd halt gehouden bij Brasserij en Indoor Adventure Golf OffCourse. De koffie smaakte fantastisch en het appelgebak met slagroom nog beter. De magen werden goed gevuld. Het vlees en groenten werden al klaar gestoomd voor de avond (voor de goede opletter). Els betaalde de koffie en het gebak en het was weer eens geregeld. Tenminste dat dachten we. Ze wilde toch wel de centjes terug hebben (we hebben wel gezongen dat Els unne goeie is). Na deze stop fietste we door het mooie buitengebied van Chaam (langs de Iglo’s van El Dorado) in de richting van Alphen. Via Alphen Kwaalburg (de geboortegrond van uw verslaggever ter plaatse) kwamen we terecht op het fietspad naar Baarle-Nassau (ut Bels lijntje) Onderweg passeerde ons nog een paardenkar. Deze werd getrokken door twee paarden. De man op de bok riep ons toe, achter elkaar te gaan rijden. Onze vraag was natuurlijk of hij de paarden dan ook achter elkaar liet lopen. Dus niet, probleem opgelost. In Baarle-Nassau werd gefietst langs de voetbalvelden van Gloria UC met hun mooie nieuwe tribune en daarnaast het prachtige zwembad.

Na dit moois allemaal gezien te hebben, hadden we een stop voor de lunch bij de Visvijver van visvereniging ’t Goordonk. Deze visvijver is in 1988 gegraven en in 1989 in gebruik genomen als visvijver. De totale oppervlakte van deze vijver is 1.6 hectare. De lengte van het water is ongeveer 160 meter en de diepte ongeveer 2.50 meter (www.goordonk.nl). Men mag er zonder vergunning niet vissen. Iedereen zocht een plekje en nuttigde zijn meegebrachte boterhammen en andere lekkernijen. Een rondje rond de visvijver werd door een aantal ondernomen. Een wandeling van 450 meter. Bij het vertrek ontstond er een blessure (zie foto). Doch door deskundige hulp werd er gewoon doorgefietst (zonder schoen aan – chapeau hoor). De wind was intussen wat toegenomen (en dat wist Cees) dus de bossen uit en de laagvlakte in tussen Baarle-Nassau en Ulicoten. Via de mooie geasfalteerde wegen (en munitiedepots, stammende uit de tijd van de koude oorlog) ging het snel richting Ulicoten. In Ulicoten gaf Cees een rondje weg. Een bezoek aan de Bernarduskapel. Deze kapel ligt ongeveer 1,5 kilometer van de kerk van Ulicoten vandaan, aan het einde van de Bosstraat. Het was vroeger (1654-1797) een grenskapel en van 1945 tot heden een dankkapel. Door zijn stijl, eenvoud en omgeving nodigt de kapel elke bezoeker uit tot stilte en gebed. Voor veel mensen is het een rustplaats (dus ook voor ons) Een plekje voor bezinning. Aan deze plaats is een rijke geschiedenis verbonden (www.parochie-ulicoten.nl/kerk/kapel.htm). Nadat door een aantal aanwezigen een kaars was ontstoken werd er rust gehouden bij de Kluis. Een prachtige locatie met een evenzo mooi terras. De gele rakkers met de witte petten smaakte perfect. Het Rose bier vond een gretige afname. Vanuit Ulicoten werd wederom koers gezet naar Chaam (Schaam) voor het diner. Omdat we aan de vroege kant waren, werd het tempo door Harrie Claasen gedrukt. Om 17.00 uur werd aangeland op het met zon overgoten terras van Brasserij OffCourse. De parasols werden zodanig verschoven dat iedereen wel uit de zon kwam te zitten. Nadat het eerste rondje was besteld en gekregen, werd uitleg gegeven over het hoe en wat van het buffet. Eten was er in overvloed. Van Spare-ribs tot Aziatische balletjes tot biefstuk en Steak. Het was er allemaal. En had men het buikje dan nog niet vol het toetjes buffet was meer dan genoeg. Fruit en IJs in meerdere smaken. Het ijs had een gretige afname. Een hoorntje met IJs en slagroom, op een terras met een pilsje en uit de zon, daar wordt een mens gelukkig van. Een dat we gelukkig waren was wel te horen bij aankomst in Dorst. Iedereen wuifde naar iedereen en wenste elkaar het allerbeste en tot volgend jaar.

Het is een kunst om in twaalf uur tijd, dit allemaal te beleven. Om 09.00 uur vertrekken en om 21.00 uur weer terug.

Op de groepsfoto ontbreken de bovenstaande personen, Wim en Johan (naar het voetballen) en Cees was de fotograaf..

Els en Cees, net als aan begin, het was weer geweldig, gewoon gezellig en fantastisch geregeld! Het bloemetje is onderweg, doch arriveert pas wanneer jullie terug zijn van vakantie.

Uw verslaggever ter plaatse
Walther Hoosemans

+++

Huisconcert in Dorst

door concertpianist Ivo Janssen op zaterdag, 7 juni 2008

hij zal de volgende werken spelen:

L. van Beethoven: Sonate Op. 28 (“pastorale”) in D en Eroïcavariaties

J.S. Bach: Engelse Suite Nr. 3

Simeon ten Holt: Soloduivelsdans Nr. 3

Ontvangst in atelier (via tuin) met koffie/ thee vanaf 20.00 u. Aanvang concert: 20.30 u. Na afloop (±22.00u.) heffen we gezamenlijk met Ivo het glas om nog geruime tijd gezellig samen te zijn. Wij vragen van onze luisteraars als bijdrage in de kosten: € 15,00 all in p.p.

Er is slechts plaatsruimte voor ongeveer 40 personen en wij weten uit ervaring, dat dit aantal snel is volgeboekt. Aanmelden kan tot 30 mei en alleen telefonisch of per mail.

N.B.
Wie zijn “wij” ?
Jac. Verhoeven is schoolmusicus en docent piano.
Drs. Tonny Lansdaal is filosoof en beeldend kunstenaar.

Samen organiseren zij al vele jaren op gezette tijden huisconcerten van uiteenlopend klassiek gehalte, waar een intieme sfeer aan het geheel een extra dimensie geeft. Zij doen dat op non-profit basis.

Waar zijn “wij” te vinden ?
Dennenlaan 77, 4849 BD DORST. Tel.: 0161 411378. E-mail: jacenpiano@xs4all.nl