April 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Beste Nieuws uit Dorst-lezer(es),

Het zou toch jammer zijn als Nieuws uit Dorst door een gebrek aan activiteit zou ophouden te bestaan. Daarom nog altijd de oproep: bedenk iets leuks/interessants/actueels/boos of wat dan ook om over te schrijven en lever het bij ons in! Op dit moment is een heel select groepje de enige reden dat deze site nog draaiende blijft, zonder hen zou er nauwelijks iets te lezen zijn.

Verder wil ik graag melden dat de Dorpsraad haar eigen site heeft: www.dorpsraaddorst.nl. Ook hier kunt u interessante informatie over Dorst vinden. We werden er bovendien op geattendeerd dat er nog enkele sites zijn over Dorst, te weten www.indorst.nl en een Wikipedia-pagina.

Met vriendelijke groeten,

de webmaster, Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Stads- of kerkdorpen
Waarom hanteert de gemeente Oosterhout plotsklaps de naam stadsdorpen. De fractie van Gemeentebelangen is hier duidelijk over. Het blijven kerkdorpen met een gemeentehuis.

Het cachot
Na een aantal vragen daarover van gemeentebelangen (vanaf 2003) is het oude cachot aan het Kapelerf prachtig opgeknapt. Wat anders een vervallen toestand had geworden is nu een prachtig klein gebouwtje. Nu nog een goede bestemming vinden. Suggesties hieromtrent zij van harte welkom.

Zendmast
Na lang aandringen en vele vragen van gemeentebelangen is het nu eindelijk zover. De zendmast staat op een nieuwe locatie bij de waterleiding. De oude mast zal z.s.m. vanaf het Neerlandia veld worden verwijderd.

Portefeuilleverdeling
Met de benoeming van mevrouw C. Bode –Zopfi heeft het college de portefeuilleverdeling, de onderlinge vervanging en de vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen hernieuwd vastgesteld.

Bestuursopdracht ‘Strategische visie duurzaamheid West Brabant
Het college heeft de bestuursopdracht ‘Strategische visie duurzaamheid West-Brabant’ vastgesteld. De strategische visie moet een leidraad bieden voor de economische, ecologische en sociale ontwikkelingen in West-Brabant. De visie wordt opgesteld vanuit de strategische samenwerking West-Brabant.

Fietsverbinding Vrachelen 2-Centrum
Tijdens de raadsvergadering van november 2007 is gesproken over de mogelijkheid om de fietsbrug tussen Vrachelen 2 en het Centrum versneld aan te leggen. Hoewel de destijds ingediende motie is verworpen, heeft het college de mogelijkheid onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat versnelde aanleg om diverse redenen niet mogelijk is.

Interactieve enquête voor jongeren over cultuurhistorie
Jongeren zijn de toekomstige bewoners en gebruikers van de cultuurhistorie in Oosterhout. Het college wil graag weten hoe zij denken over cultuurhistorie. Om dat te achterhalen wordt een digitale enquête ontwikkeld. Het college heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Proces doorontwikkeling brandweer
B. en w. hebben kennis genomen van de visie van de brandweer Midden- en West-Brabant met betrekking tot de doorontwikkeling van de brandweer. De planning is om op 1 januari 2009 een nieuwe gezamenlijke brandweerorganisatie te hebben onder lokaal gezag en regionaal beheer.

Aankoop perceel grond Dorst
Het college stelt de raad voor geld beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel grond in Dorst. In het structuurplan Dorst zijn gebieden aangewezen voor de bouw van circa 350 woningen. Het betreffende perceel ligt in het gebied waarvan de gemeente verwacht dat dit nodig zal zijn voor de geplande woningbouw.

Extra middelen voor specifieke doelen in algemene uitkering gemeentefonds
Voor het jaar 2008 zijn aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds extra gelden toegevoegd voor het armoedebeleid. Hoewel deze gelden niet geoormerkt zijn, heeft het college besloten ze te reserveren voor de beoogde doelen: programmatisch handhaven (€ 25.537), schuldhulpverlening en armoedebestrijding (€ 40.734) en ondersteuning kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (€ 88.000). Voor de inzet van de middelen zullen nog concrete plannen worden opgesteld.

Beslissing op bezwaarschriften
Het college heeft besloten om het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb) over te nemen. De bezwaren tegen de vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van een Marokkaanse gebedsruimte aan de Beneluxweg te Oosterhout worden ongegrond verklaard en het bestreden besluit wordt ongewijzigd in stand gelaten. Dit geldt ook voor het bezwaar dat is ingediend tegen het besluit van het college om een dwangsom op te leggen voor het illegaal innemen van een ligplaats met een woonboot in het gemeentelijke water ‘De Zwaaikom’.

Nieuwe aanvoerroute Floralia
De stichting Floralia heeft aangegeven problemen te ondervinden bij de aanvoer van goederen. De aanvoerroute loopt op dit moment via het terrein van de scouting. Dit betekent een zware belasting voor het terrein van scouting. Daarom is gezocht naar een andere oplossing. B. en w. hebben ingestemd met verharding van een aangrenzend terrein dat eigendom is van de gemeente.

Uitvoering WWB 65+ door Sociale Verzekeringsbank
Om de dienstverlening aan Oosterhouters van 65 jaar en ouder met een aanvullende bijstand te verbeteren, heeft het college besloten de bijstandsuitkering voortaan door de Sociale Verzekeringsbank te laten verstrekken en niet meer door de gemeente. Op deze manier hebben deze mensen voor hun AOW-uitkering en aanvullende bijstand nog maar met één uitkeringsinstantie te maken. Het besluit gaat op 1 juli in.

Particuliere leidingen in de openbare ruimte
De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van particulieren, bedrijven en instellingen om een eigen kabel of leiding in de openbare weg te leggen. Vanwege de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt, wordt hiervoor meestal geen toestemming verleend. Het weigeren van toestemming staat soms haaks staan op de wens van het college om duurzaam ondernemen te ondersteunen. Daarom heeft het college een beoordelingsprocedure vastgesteld die een genuanceerde benadering van verzoeken mogelijk maakt.

Handhavingmaatregelen niet vergunning houdende horeca
Het college heeft een protocol vastgesteld waarmee kan worden opgetreden tegen horecaondernemingen die zonder vergunning een onderneming exploiteren. Deze maatregel is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van het handhavingsbeleid van de gemeente. Lopende vergunningaanvragen vallen onder een overgangsregeling.

Koopzondag op 21 december 2008
Het college heeft besloten om zondag 21 december 2008 aan te wijzen als koopzondag voor die gebieden waar supermarkten gevestigd zijn. Op deze manier kunnen ook de supermarkten in deze gebieden hun deuren openen op de koopzondag.

Toezichthouders kinderopvang
De uitvoering van het toezicht bij kindercentra is ondergebracht bij de GGD. In dit kader heeft het college kennis genomen van de aanwijzing van enkele GGD-inspecteurs als toezichthouders kinderopvang.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van februari 1994

De kop van het nieuwe jaar is er weer af en als U dit leest is het inmiddels februari. We hebben nieuwjaar gevierd met een goed georganiseerde nieuwjaarsreceptie in de Klip. Thomasvaer en Pieternel brachten weer een prima verhaal met leuke woordspelingen zoals die over burgemeester Ligtvoet! Ik heb bijna heel Dorst gezien, let wel gezien. Gesproken niet want de muziek was wat hard. Misschien ga ik tegen volgend jaar maar een cursus liplezen volgen! Maar nu gaan we gelukkig de lente tegemoet. Ik hoor al een enkele carnavalsdeun en de bollen in de tuin beginnen uit te lopen. Een goede gelegenheid om een stuk van de wandeling te gaan maken die in de vier volgende kaarten beschreven zal worden.

We beginnen onze wandeling in de Baarschotsestraat die overigens vroeger Koeistraat heette. Deze straat is altijd van groot belang geweest voor Dorst. Niet alleen omdat Harry Claasen er woont maar ook omdat deze straat in vroeger dagen de doorgaande weg van Breda naar Tilburg was. De Rijksweg is pas veel later aangelegd. Ook de loop van de straat is interessant want die groeide door de eeuwen heen vanuit een voetweg die ontstond op plaatsen waar het vooral in de winter niet te vochtig was. Als U vanuit de Baarschotsestraat naar het zuiden kijkt is, vooral bij de spoorlijn, goed te zien dat het terrein in die richting afloopt. Waar de Rijksweg nu ligt was het vroeger moerassig en deze weg loopt dan ook gedeeltelijk over een dijk.

De foto is genomen vanaf de spoorlijn in de richting Dorst en de kaart dateert uit 1980. Links de boerderij van de Bont. De boerderij is na een brand herbouwd maar de twee bomen links op de foto staan er nog. In de verte de boerderij van van Dorst. De melkbussen van Simon Aarts staan nog op straat. Een beeld dat we als gevolg van de melktanks nu ook niet meer kennen. Dus ook hier de nodige veranderingen.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van april 1970

Uit vroeger dagen

1814 – Schoolonderwijzer H.G. van Eyl te Dorst – Brief van het Kommissariaat van het Arrondissement Breda.

Breda, 1 November 1814.

Ik ben geïnformeerd dat H.C. van Eyl zich op de 13e juni 1814 te Dorst onder Oosterhout heeft neergezet als schoolonderwijzer zonder enige rang te bezitten of zonder het ondergaan van een vergelijkend examen en alzo tegen het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van 20e maart bl. nr.2.

Ik invitere Ued. mij de nodige informatie te willen geven wat er al of niet van dit geval aan is en mij te dienen van volledig bericht ten spoedigste.

De commissaris van het Arrondissement Breda aan den Heer Burgemeester van Oosterhout.

1814
Brief van het Gouvernement der provincie Noord-Brabant aan de Burgemeester van Oosterhout.

26 nov.
De Gouverneur der Provincie Brabant, overwogen hebbende een missive van de schoolopziener in het 5e district van 27 oktober, houdende, dat H.C. van Eyl, zonder tot enige rang toegelaten te zijn en een vergelijkend examen ondergaan te hebben, de post van schoolonderwijzer te Dorst onder Oosterhout de 13 juni 1814 heeft aanvaard en voorts in consideratie gevende, daar dit alles tegen de bestaande wetten op het schoolwezen strijdig is of gemeld van Eyl met het geven van onderwijs niet zoude behoren te cesseren (stoppen) en de school te Dorst vacant verklaart worden.

Mede gezien het bericht en de informatiën ingevolge aanschrijving van de 31e oct. 1614 nr. 25 door de Commissaris in het District Breda deswegens gedaan, waaruit o.a. volgt, dat, na het verlaten van de school door de voormalige schoolonderwijzer (H.A. Kip) de ingezetenen van Dorst zich aan de regering van Oosterhout hebben geadresseerd met verzoek om H.E. van Eyl in zijn plaats aan te stellen, welk

verzoek door die regering ingewilligd zijnde, hij dientengevolge in de maand juli een begin gemaakt heeft met het geven van onderwijs, waarin hij zoveel genoegen schijnt te geven, dat er zelfs kinderen van aangrenzende plaatsen bij hem ter schole komen .

En in aanmerking nemende, dat deze handeling van de regering van Oosterhout strijdt met de wet van 3 april 1806 nopens het lager scholwezen, alsmede tegen het daaruit voortgevloeid Huishoudelijk School reglement van 20 jan. 1807 en dat dus de door haar gedane aanstelling van de persoon van H.E. van Eyl alleen moet aangemerkt worden als een tijdelijke voorziening in het waarnemen van de schooldienst, door het vertrek van de vorige schoolonderwijzer noodzakelijk gemaakt.

Besluit:
Art. 1.
H.E. van Eyl provisioneel waarnemende de schoolonderwijzersplaats te Dorst onder Oosterhout, worden bij deze gelast om zich ten spoedigste aan te geven bij de Commissie van Onderwijs of bij de Schoolopziener in het 5e school district, S. van der Noorda te Dinther als met de tijdelijke waarneming van het 2e Schooldistrict, waaronder Oosterhout behoort, belast, teneinde in geval van genoegzame bekwaamheid en met overlegging van voldoende getuigschriften voor goed burgerlijke en zedelijk gedrag, overeenkomstig de bestaande wetten op de lager onderwijs tot deze of gene rang te worden toegelaten, zullende hij, na hieraan voldaan te hebben en door de schoolopziener goedgekeurd te zijn, zich bij request aan hem Gouverneur kunnen adresseren om zijn aanstelling tot de post van schoolonderwijzer te Dorst te verlangen.

Art. 2
Aan de provisionele (voorlopige) regering van Oosterhout wordt bij deze het ongenoegen van den Gouverneur te kennen gegeven ter zake van hare afwijking van de voorschriften der wetten op het stuk van her Schoolwezen, met laat, om zich daarvan in het vervolg zorgvuldig te wachten

Art. 3
Een afschrift van dit Besluit zal gezonden worden aan de Schoolopziener S. van der Noordaa te Dinther en aan de provisionele regering van Oosterhout alsmede een gelijk afschrift met weglating van art. 2 aan H.E. van Eyl tot informatie en naricht respectievelijk.

’s Hertogenbosch 26 nov, 1814

De Gouverneur: C.G. Hultman

(Meester Van Eyl is in Dorst gebleven tot 1816 waarop hij naar Teteringen is vertrokken)

1817, Diefstal met inbraak – 13 mei
Bij Arnoldus Meeuwesen en zijn huisvrouw Adriana Mathee, wonende op het gehucht Dorst. Beiden waren naar de akker gegaan om aardappels te zetten, het kind was nog, naar school. Toen de vrouw circa 7 uur thuis kwam, was er een vreemde jongen in huis die door de achterdeur probeerde weg te komen. Hij kon echter niet vlug genoeg wegkomen en was genoodzaakt bij haar te blijven.

De pot met “geparelde garst” die zij had opgehangen, was van het vuur gezet en gedeeltelijk leeggegeten. Een koekenpan met wat gesneden vlees, die in de schoorsteen gehangen had, stond op het vuur. De kast stond open. Er was iemand onder de staldeur doorgekropen en er stond een ladder tegen de muur geplaatst. Er was een gat in het riet, waarmee de zolder van de schuur was gescheiden en de van de zolder open stond.

De jongen beweerde dat hij van de straat af binnen was geroepen door iemand, die wel een kop groter was dan hij. Toen was de andere vertrokken, iets onder zijn buisje meedragend, zeggende, dat hij moest wachten en de deur gesloten houden. Hij zou terug komen.

Intussen was haar man thuisgekomen, die de jongen met behulp van zekere schoenmaker Lonardus van Gils naar de burgemeester heeft gebracht. De jongen van 13 jaar oud en kwam uit Gouda, zijn vader was soldaat bij de Fransen geweest maar hij was al 11 jaar dood. Al bedelende was hij hierheen geraakt, in schuren slapende.

Arnold Minjon

+++

Uit het Wando Journaal van april 1970

Vogelnesten
Het voorjaar is voor de vogels de broedtijd. Sommige vogels broeden al heel vroeg. Bijvoorbeeld de reiger, de kievit, de grutto en de wulp. Allen bekend is het eerste kievitsei. We kunnen dat regelmatig verwachten elk jaar rond 17 maart, soms wat eerder, soms wat later.

Een Oud Fries rijmpje zegt:
Met St. Geertrui (17 maart)
moet het eerste ei eruit
Al is ’t ook op een schotsje ijs
De kievit wordt niet wijs.

Zeer laat broeden de griel, een vrij zeldzame vogel aan onze kust. Iedere vogel bouwt zijn nest op zijn eigen manier volgens een vast model – ieder jaar hetzelfde. Ook de nesten van een zelfde vogelsoort lijken erg veel op elkaar. Hij leert dat model niet bouwen, het is de vogel aangeboren. De vogel bouwt zijn nest volgens zijn instinkt.

We groeperen de vogels naar hun bouwwijze en bouwplaats in grondbroeders, takbroeders en holenbroeders.

Grondbroeders maken hun nest op de grond. Sommige gebruiken daarbij praktisch geen nestmateriaal. De kievitvrouw draait ‘n kuiltje in de wei en zonder nestmateriaal komen daar de 4 bolvormige eieren in.

Grutto en wulp draaien in een oude graspol een komvormig nest, waarin de eieren komen.

Fazant en patrijs maken een grondnest van dor gras, blad, ook bij de grond.

Eenden maken een vrij groot nest van allerlei droog materiaal van binnen met donsveren (eigen) gevoerd. Gaat de eend van het nest dan bedekt ze de eieren met de donsveren .

De takbroeders bouwen hun nest in boom of struik soms vrij laag zoals merel, lijster, roodborst andere hoog in de bomen zoals ekster, roek, kraai en duif. Als nestmateriaal gebruiken de vogels dorre grasplantenstengels takjes, wortelvezels, droog bladhaar, wol (dat ze aan de puntdraad vinden), stukjes papier, stukjes touw, spinrag, zaadpluis, tegenwoordig zelfs plastic.

Duiven bouwen een ijl takkenvloertje vaak kan men de eieren er doorheen zien liggen. Merels en lijsters maken een komvormig nest, de bodem van het nest is van klei en modder gemaakt.

De winterkoning maakt een bolvormig nestje met opzij een opening. De winterkoning bouwt meerdere nesten: een lentenest van plantenmateriaal. Heeft hij een vrouwtje gevonden dan maakt hij het binnennest af van haar, wol en pluis. De niet geheel afgewerkte nesten noemt men speelnesten.

Een vink bouwt zijn nest op een stevige boomtak en bekleedt het van buiten met mos zodat het wel iets heeft van een boomknobbel of knoest, het valt haast niet op.

De ekster bouwt een groot takkennest hoog in de boom. Het is geheel dicht, heeft dus een dak en opzij een opening. De buitenkant bekleedt hij met doornige takken van braam en meidoorn. De ekster verzamelt de takken op de grond maar breekt ze ook wel af in de bomen.

De staartmees maakt een rondom gesloten nestje met een zijopening en is zo goed als geheel gemaakt van droog mos. Valt in de boom dus ook niet op.

De wielewaal maakt een hangend nest. Van graspijlen maakt hij een soort band om de tak waaraan het nestje, zeer kunstig ineengevlochten, komt hangen. In de buitenkant verwerkt hij vaak veel papier .

De karekiet, die in het riet woont, weet tussen enige rietstengels zijn nestje te weven.

Sommige vogels houden van gezelligheid en bouwen hun nesten in groepen bijeen in een boomrij, dikwijls 50-60 nesten bijeen.

Reigers en roeken zijn daar bekende voorbeelden van. De laatste groep zijn de holbroeders. Zij kunnen geen vrijstaand nest bouwen, maar moeten een holte hebben .

De spechten kappen hun hol zelf uit. Met hun stevige snavel houwen ze in de stam dat de spaanders in het rond vliegen. Het hol wordt zowat een 30 cm diep. Zonder nestmateriaal komen op de bodem de eieren te liggen.

De specht kapt elk jaar een nieuwe nestholte. De oude nestholen worden graag gebruikt door mezen, kauwtjes, holenduif en andere holbewoners.

De kauwen gebruiken ook graag schoorstenen voor hun nestbouw. Ze slepen daar onvoorstelbare hoeveelheden takken in.

Mus en spreeuw bouwen hun nest onder de pannen van het dak. Voor kleine holenbroeders zoals koolpimpelmees, roodstaart, kurkstaart is het vinden van een geschikte nestholte wel eens moeilijk. Bij de holenbroeders heerst dus ook al woningnood.

De koolmezen staan bekend om het bouwen van hun nest op zonderlinge plaatsen. Bekend is het nestelen in brievenbussen. Ook stilstaande tuinpompen of weide-pompen worden vaak gebruikt. Een conservenblik, ‘n thee of koffiepot in een rommelhoek wordt ook wel gebruikt.

In de krant leest men wel eens van die curieuze berichten. In de Philipskoerier las ik eens dat een gekraagde roodstaart in een holte van een rangeerlokomotief broedde en rustig met de rangerende machine op en neer reed. Vogels weten zich toch ook wel aardig aan gewijzigde omstandigheden aan te passen. merels broeden steeds meer in gebouwen, garages, bergplaatsjes bij woningen, gewoon op een bank tussen dozen en pakken.

Houtduiven nestelen tegenwoordig veel in de in aanbouw zijnde betonskeletten van grote gebouwen en gebruiken dan draadeindjes waar de betonstaven mee aangebonden worden, als nestmateriaal.

We kennen ook allemaal wel de zwaluwnesten. De huiszwaluw (witte borst en witte vlek voor de staart) bouwt zijn nest buiten aan gebouwen onder de dakgoot, onder overstekende dakrand heel vaak met tientallen bijeen. Het nest wordt gemaakt van modder, en klei waar grassprietjes dooreen worden geweven. Het nest is half kogelvormig.

De boerenzwaluw (bruinrode borst en zeer diep ingesneden zwaluwstaart) bouwt zijn nest meer in gebouwen, graag in stal of schuur, zodat het nest steun heeft aan een balk. Ook van modder en klei. Hij bouwt zijn nest alleen, dus niet in kolonies.

Het nest van de huiszwaluw is komvormig op een kleine opening na geheel gesloten. Het nest van de boerenzwaluw is boven geheel open.

Tot slot.
Ga niet naar nesten die U weet te zitten nieuwsgierig kijken. Heel veel vogels (merels) verlaten dan het nest. Nesten uithalen doen alleen barbaren en vandalen.

C. van Alphen

+++

Pasen in Dorst 2008

De Werkgroep Festiviteiten heeft ook dit jaar weer het paaseieren zoeken voor de kinderen georganiseerd. Eerste Paasdag was het een koude dag maar het zonnetje scheen en dat maakte veel goed. Terwijl de Dorste Boertjes een vrolijk muziekje lieten horen begonnen zich 120 kinderen op het Breedven te verzamelen. Het was een nieuwe locatie omdat dit soort activiteiten in de Boswachterij niet meer welkom zijn. Op zich misschien zelfs een vooruitgang want er is meer ruimte en het is wat overzichtelijker voor de organisatie.

Een geslaagd feestje mede dankzij twee ijverige paashazen die de geraapte eieren omruilden voor een chocolade evenbeeld.

Goed werk van de Werkgroep Festiviteiten!!

Jos van Alphen

+++

Open dag Voorschool “de Dorstse Rakkertjes” te Dorst

Voorschool “de Dorstse Rakkertjes”, gevestigd aan de Sint Franciscusstraat 8 te Dorst, houdt zaterdag 19 april van 10:00 uur tot 14:00 uur een open dag.

Een peuter van 2½ jaar is de babyschoentjes ontgroeid en staat klaar om de wereld om zich heen te verkennen. Alles moet onderzocht worden, alles uitgeprobeerd en vooral: alles moet nagedaan worden. Ook wordt bij kinderen van deze leeftijd het gemeenschapsgevoel wakker. Ze leren op de voorschool onder begeleiding van gediplomeerde leidsters te geven en te nemen, samen dingen te beleven, plezier met elkaar te hebben en de gevoelens van anderen te respecteren. De voorschool is bestemd voor kinderen vanaf 2½ jaar tot 4 jaar. De kinderen komen aanvankelijk 2 ochtenden, en vanaf 3 jaar bestaat de mogelijkheid om nog een middag toe te voegen.

Om tevens de kinderen goed voorbereid naar de basisschool te laten gaan, werken wij samen met de Marcoenschool in Dorst en zijn dan ook een officiële voorschool. Onze voor- en vroegschoolse educatie is volledig afgestemd op de educatieve programma’s van groep 1 en 2 van de basisschool. De kinderen zijn hierdoor optimaal voorbereid op een goede instroming in een basisschool naar keuze. Maak kennis met de meerwaarde die de voorschool kan bieden voor uw peuter.

Nieuwsgierig geworden, kom dan op 19 april naar Voorschool “de Dorstse Rakkertjes”. Locatie: Sint Franciscusstraat 8 te Dorst.

Leidsters en bestuur zijn aanwezig om alle vragen van kinderen, ouders en andere belangstellenden te beantwoorden. Uiteraard kunnen de kinderen ook het een en ander uitproberen en zo alvast wat praktijkervaring opdoen !

Het optreden van een clown zal het bezoek voor de kinderen zeker tot een feest maken !!

+++

Cheque aan oudervereniging Marcoen

Stichting Midzomer Nachtfeest reikt € 625 uit aan Oudervereniging Marcoen te Dorst.

Naar aanleiding van een door de Oudervereniging van de Basisschool Marcoen te Dorst ingediend verzoek bij het Bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest om een bijdrage vanuit de opbrengst van het feest in 2007 heeft het bestuur MZF positief beslist en besloten € 625 te schenken aan deze Oudervereniging.

De kinderen van de Basisschool zijn al een aantal jaren niet op schoolreisje geweest. Een werkgroep van de Oudervereniging is op zoek gegaan naar een mogelijkheid om dit jaar met alle kinderen van de school een dag naar de Beekse Bergen te gaan. Een begroting werd opgesteld, doch deze was niet sluitend. Ondanks een flinke bijdrage van de ouders was er nog een tekort. Om de kinderen nu toch in de gelegenheid te stellen die jaar op schoolreis te gaan heeft de Stichting Midzomer Nachtfeest € 625 toegezegd.

Het bestuur van de MZN geeft nadrukkelijk in hun besluit aan dat het een eenmalige bijdrage is uit de opbrengst van het Midzomer Nachtfeest.

Op vrijdagmiddag 28 maart 2008 om 15.30 uur is in de aula van de Marcoenschool te Dorst de cheque van € 625 door een afvaardiging van het bestuur MZN overhandigd aan de Voorzitter van de Oudervereniging.

Wij als bestuur van het Midzomer Nachtfeest wensen alle kinderen van de Basisschool Marcoen een hele fijne en leuke dag toe.

Namens het bestuur MZF, Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Buurtbus Molenschot-Dorst neemt afscheid van Lot van der Weijden

Tijdens de op woensdag 26 maart 2008 gehouden algemene ledenvergadering van de Buurtbus Molenschot-Dorst is in restaurant De Drie Linden te Molenschot afscheid genomen van bestuurslid/coördinator Lot van der Weijden. Lot is vanaf de oprichting van de buurtbus in 1989 betrokken geweest bij deze vereniging. Gedurende de periode januari 1989 tot mei 1991 zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd om te komen tot de oprichting van de buurtbus. Bij al deze voorbesprekingen is Lot betrokken geweest. Op 20 februari 1990 is een proefrit gereden, waarbij mede door Lot is bepaald waar de halteplaatsen zouden kunnen komen. Het coördineren zat er toen al in. Op 25 maart 1991 werd een vereniging gevormd waar Lot de coördinator van werd. Na een proefperiode van 1 mei 1991 tot 1 juni 1991 werd op die datum officieel van start gegaan. Lot vervulde een groot aantal jaren een dubbelfunctie, zowel chauffeur als coördinator. 18 jaar lang verzorgde ze maandelijks de dienstlijsten van de chauffeurs, 6 dagen per week, 3 chauffeurs per dag. Tevens verzorgde ze de tellijsten en coördineerde het onderhoud van de bus. In al die jaren heeft Lot de cijfers verzorgd van ongeveer 225.000 passagiers, die vervoerd werden met de buurtbus van Rijen via Molenschot en Dorst naar Oosterhout met ongeveer 1.5 miljoen kilometers. Een duizendpoot binnen de vereniging en vandaar ook de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik heb als voorzitter gedurende 18 jaar met Lot mogen samenwerken en heb haar leren kennen als een toegewijd en enthousiast persoon, die vriendelijkheid en betrokkenheid uitstraalt en dat ook hoog in het vaandel heeft staan. Van de buurtbus heeft lot bij haar afscheid een pen met gravure en een bloemenhulde mogen ontvangen.

Lot namens alle chauffeurs en passagiers bedankt voor je geweldige inzet.

Namens het bestuur, Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Bouw unieke woonvorm van start

Het is zover
Woensdag 2 april ging de eerste spa de grond in voor een unieke woonvorm voor gehandicapte kinderen, volledig bedacht en uitgevoerd door de ouders van de kinderen zelf. De starthandeling wordt verricht door wethouder Hans van Brummen van onder meer WMO samen met de kinderen die in het huis komen wonen.

De stichting Pim gaat in Dorst een kleine woonvorm opzetten waar de ouders sterk worden betrokken bij de verzorging van hun meervoudig gehandicapte kinderen. Een plek waar je als vader en moeder zo naar binnen kunt lopen en ook de andere gezinsleden het gezellig vinden om even op bezoek te gaan om te spelen of iets anders. Een geweldige woning in de maatschappelijke omgeving van het dorp.

Omdat een dergelijke voorziening er nog niet is voor deze doelgroep, besloten Ton en Linda van de Veer zelf het initiatief te nemen en een stichting op te richten die naar hun zoon is genoemd. Ze polsten in hun kennissenkring en binnen de kortste keren raakten meer ouders enthousiast voor het idee.

Eigen leventje
Na goed overleg met alle geïnteresseerden zijn er nu acht kinderen uit Oosterhout en Breda die in de woonvorm op de grens van beide gemeenten zullen gaan wonen. Ze variëren in leeftijd van acht tot vijftien jaar. Dat de ouders bezig zijn met de realisatie van iets unieks, mag blijken uit het feit dat het project van de Stichting Pim in 2007 werd uitgeroepen tot het ‘Wooninitiatief van het jaar’.

Als locatie is een terrein van zo’n 5.000 vierkante meter aangekocht vlakbij het centrum van het dorp Dorst. Er komt een geheel nieuw huis waarin alle bewoners ruime kamers krijgen en alle andere voorzieningen die zij dagelijks nodig hebben waaronder snoezelkamers,therapieruimte en een relaxbad. Op het terrein zal ook worden voorzien in andere recreatiemogelijkheden. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan een hoekje met kleine boerderijdieren (kippen, konijnen etc.) en aangepast speelmateriaal. ‘Natuurlijk gaan we zo veel mogelijk meedoen met de activiteiten in het dorp maar daarnaast zijn de bewoners er toch ook mee gebaat dat zij binnen hun eigen leefomgeving hun dagbesteding kunnen vinden.’

Alleen positieve reacties
Tot nu toe komen er alleen maar zeer positieve reacties op de plannen van de Stichting Pim. Dit bevordert alleen maar het enthousiasme van alle ouders die er zo hard aan werken. Zo zei een Brabants Statenlid tijdens een werkbezoek bij de stichting: “Het is in mijn ogen uniek dat ouders een dergelijk initiatief op een dorp ontwikkelen en zelf gaan betalen vanuit de persoonsgebonden budgetten van de acht kinderen die er gaan wonen. Dat de woonvorm bij de dorpsactiviteiten betrokken gaat worden zorgt voor een goede integratie van de kinderen. Bovendien is het natuurlijk geweldig dat in deze woonvorm dankzij de kleinschaligheid de ouders vol betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en dat deze woonvorm nog goedkoper blijkt te zijn dan de tot nu toe bekende initiatieven.”

Kijk voor het laatste nieuws op onze website www.stichting-pim.nl

+++

Benefietwedstrijd voor Stichting Pim

Neerlandia’31 D1 – NAC D1 en Penalty-schieten op bekende NAC-keepers.
Op woensdagavond 23 april vindt er een benefietwedstrijd plaats op het Neerlandia’31 complex tussen jeugdteams: Neerlandia’31 D1 en NAC D1.

Dit alles voor het goede doel Stichting Pim.

Stichting Pim is een tweede thuis voor kinderen met een complexe meervoudige beperking. Stichting Pim is opgezet door en onder toezicht van ouders van deze kinderen. Als ouder wil je toch het beste voor je kinderen en dat is binnen grote zorginstellingen niet altijd haalbaar. De woning wordt zo ingericht dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontspannen in een veilige en rustige omgeving met gekwalificeerd personeel, dat in dienst is van de stichting, die uitgaan van de mogelijkheden en specifieke wensen van de bewoners. Op dit moment is de bouw gestart, opening is gepland in januari 2009.

De benefiet wedstrijd is georganiseerd door Tim Biemans, een klasgenootje van een van de broers van Pim. Naast de wedstrijd van de jeugd wordt er ook een loterij gehouden, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Voor de sportievelingen (jong en oud), die toe zijn aan een uitdaging, kunnen tegenover zeer goede keepers van de NAC-selectie een penalty nemen. Momenteel wordt gedacht aan de keepers Jelle ten Rouwelaar of John Karelse of Arno van Zwam. Penalty schieten 50 cent. Wie durft !?

Steun stichting PIM en kom kijken.
Sportcomplex Neerlandia’31, Mispelstraat te Dorst
Entree: 2 Euro
Aanvang wedstrijd: 19:00 uur.

Uiteraard zullen de initiatiefnemers van de Stichting Pim deze avond aanwezig zijn om u van informatie te voorzien en bestaat de mogelijkheid om u in te schrijven voor de “Vrienden van Stichting Pim” of eventueel voor een lidmaatschap van de “Club van 100”.