Maart 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Beste Nieuws uit Dorst-lezer(es),

Het zou toch jammer zijn als Nieuws uit Dorst door een gebrek aan activiteit zou ophouden te bestaan. Daarom nog altijd de oproep: bedenkt iets leuks/interessants/actueels/boos of wat dan ook om over te schrijven en lever het bij ons in! Op dit moment is een heel select groepje de enige reden dat deze site nog draaiende blijft, zonder hen zou er nauwelijks iets te lezen zijn.

Verder wil ik graag melden dat de Dorpsraad haar eigen site heeft: www.dorpsraaddorst.nl. Ook hier kunt u interessante informatie over Dorst vinden. We werden er bovendien op geattendeerd dat er nog enkele sites zijn over Dorst, te weten www.indorst.nl en een Wikipedia-pagina.

Met vriendelijke groeten,

uw webmaster, Frenk Loonen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Voorbereidingskrediet landschapspark Oosterhout-Breda
B. en w. hebben kennis genomen van het startdocument ‘Landschapspark Oosterhout-Breda’. Het document is een eerste aanzet om te komen tot een groen gebied met een recreatief karakter. De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie.

Nota grondbeleid 2008-2010
In december 2007 heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over de nota grondbeleid. Naar aanleiding van de opiniërende behandeling in de raad is de nota op enkele punten aangescherpt. B .en w. leggen de aangepaste nota grondbeleid ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Verordening burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning
Het college stemt in met de verordening burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en stelt de raad voor de verordening vast te stellen. Het vaststellen van een verordening ‘Burgerparticipatie Wmo’ is een belangrijke stap om de betrokkenheid te organiseren van de burgers die te maken hebben met de Wmo.

Aankoop grond en opstallen Warandelaan 1
Om uitvoering te kunnen geven aan het structuurplan voor het Paterserf heeft het college besloten de grond inclusief opstallen aan de Warandelaan 1 aan te kopen. De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop. In het structuurplan wordt het Paterserf herontwikkeld tot woongebied.

Vervanging apparatuur brandweer
B. en w. hebben ingestemd met vervanging van apparatuur bij de brandweer. Het gaat om de vervanging van een testbank voor ademluchtapparatuur en een personeel/materieelbus.

Beslissing op bezwaarschrift
Het college heeft besloten om het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb) over te nemen en het bezwaar tegen de weigering van een lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de woning aan de Baarschotsestraat 36 te Dorst ongegrond te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

Hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Breda
B. en w. hebben besloten hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank Breda betreffende een planschadeverzoek van de heer H.C. van Ginneken en Gebr. Van Ginneken aan de Vrachelsestraat in Den Hout. De gemeenteraad heeft destijds het planschadeverzoek afgewezen. De bezwaarmakers zijn hiertegen in beroep gegaan. De rechtbank in Breda heeft dit beroep gegrond verklaard.

Prijsklassen nieuwbouw 2008
Het college heeft voor 2008 de prijsklassen voor nieuwbouwwoningen vastgesteld. Sinds 2006 wordt in de stedelijke regio Breda-Tilburg samengewerkt op het gebied van wonen. Dit betekent dat de prijzen voor nieuw te bouwen woningen in het huur- en koopsegment zoveel mogelijk uniform worden vastgesteld.

Gebruik basiliek St. Jan de Doper
Het college heeft kennis genomen van het voorstel van het parochiebestuur Sint Jan de Doper om de basiliek beter te benutten, meer open te stellen en uit te breiden met een aantal facilitaire voorzieningen. Daar waar mogelijk zal het college het initiatief ondersteunen.

Vervanging apparatuur brandweer
B. en w. hebben ingestemd met vervanging van een tankautospuit bij de brandweer en stellen hiervoor € 300.000 beschikbaar.

Krediet vervanging technische apparatuur ORTS
Het college stelt de raad voor om eenmalig € 65.000 beschikbaar te stellen aan de ORTS voor vervanging van technische apparatuur.

Subsidieverzoek cursus mantelzorgers
Het college heeft besloten een subsidieverzoek van diverse stichtingen voor een interactieve cursus voor mensen die mantelzorg verlenen, af te wijzen. Reden hiervoor is het feit dat er binnen de gemeente Oosterhout al een organisatie actief is die zorgt voor ondersteuning van mantelzorgers. Deze organisatie (HOOM) ontvangt hiervoor subsidie.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst

Er bestaan nog al wat prentbriefkaarten van Dorst maar ik wilde nu weer iets anders laten zien. U zult zeggen: “Is dat wel Dorst?” Ik kan U meteen uit de droom helpen want het is Dorst dus niet. Wat is hier gebeurd? Onder het zwarte vlakje rechts onder zit de plaatsnaam Woubrugge verborgen. Omdat de kaart vlak na de oorlog in 1946 is verstuurd heb ik daar de volgende verklaring voor. Er was in die tijd nog een geweldig gebrek aan van alles en nog wat. Vermoedelijk lag bij de drukkerij als winkeldochter nog een hele berg van deze kaarten in het rek. Materiaal om nieuwe kaarten te drukken was er nauwelijks of niet, dus de oplossing lag voor de hand. Even de naam over drukken en in Dorst waren ze voorlopig weer gered. “Nood breekt wet” zegt het oude spreekwoord.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Fiets-/wandelroute

Langs de borden van Dorst
Omdat mijn vrouw en ik graag fietsen en wandelen maken wij vaak gebruik van uitgezette routes. Op dit moment lopen we het Grenslandpad (een route van 363 km van Sluis in Zeeuws Vlaanderen naar Thorn in Limburg). Dat doen we in dag-etappes van ongeveer 20 km.

Tijdens het wandelen kwam ik op het idee om een route uit te zetten in de omgeving van Dorst. Een route die langs alle “bebouwde kom” borden van Dorst loopt (wist u dat er wel 10 van deze borden zijn?) en die bovendien de verschillende kenmerken van Dorst laat zien (bossen, agrarische gebieden). Het is een route geworden met een lengte van 12,4 km (eventueel in te korten tot 9 km). Het vertrekpunt is het cafetaria in de Spoorstraat.

Een beschrijving van de route en een overzichtskaartje met alle 10 “bebouwde kom” borden heb ik vastgelegd in een pdf-bestand.

Ik hoop dat u er veel plezier aan zult beleven.

Hans Sprangers

+++

Uit het Wando Journaal van april 1969

Uit vroeger dagen
1897 – Raadsvergadering 17 maart
Met algemene stemmen wordt benoemd tot onderwijzeres in de Nuttige Handwerken aan school E te Dorst: Maria Johanna Ramakers op een jaarwedde van f 60,,-

1897
Aan het hoofd van school E te Dorst (dhr. Bergmans) wordt een gratificatie toegekend van f 40,- voor buitengewone diensten.

1898 – 4 februari
De Raad besluit aan Mej. M.J. Bergmans, geboren Ramakers, een gratificatie te verlenen van f 10,- wegens buitengewone diensten voor het geven van onderricht in de vrouwelijke handwerken aan de school te Dorst.

1898 – 25 mei
Te Dorst wordt benoemd met ingang van 1 juni 1898 Charles Hendrikus Josephus Luyten op een salaris van f 500,-

1898
Instructie voor de onderwijzers in de openbare scholen der Gemeente Oosterhout.(Er waren in Oosterhout 5 openbare scholen: A en B in Middelwijk, C op Den Hout, D op Oosteind en E op Dorst)

 1. Het hoofd der school is verantwoordelijk voor de stipte naleving dezer instructie en het bestaande leerplan.
 2. De onderwijzers houden alle werkdagen school met uitzondering van feestdagen en vakantietijden.
 3. Hoofd en onderwijzers zijn gedurende de gehele schooltijd in de school aanwezig en verlaten die niet dan bij volstrekte noodzakelijkheid en dan slechts voor enkele ogenblikken. Mocht de gezondheidstoestand van een der onderwijzers vorderen dat zij tussentijds iets gebruiken, zo mag dit in de school plaats hebben. Het is verboden in de school te roken.
 4. De schooltijden zijn geregeld overeenkomstig het leerplan der betrokken school.
 5. De lokalen zullen door de onderwijzers enkel voor schoolgebruik gebezigd worden.
 6. Gedurende de speeltijden zal door de onderwijzers toezicht op de kinderen gehouden worden.
 7. Gedurende de schooltijden zullen de onderwijzers uitsluitend onderwijs geven en geen ander werk verrichten.
 8. De onderwijzers zorgen steeds 10 minuten voor de aanvang van de schooltijd in de school aanwezig te zijn, teneinde alles gereed te maken voor de aanvang der lessen en verlaten deze bij het eindigen niet alvorens de lokalen door de leerlingen zijn ontruimd. Zij dragen zorg voor het rustig in – en uitgaan der leerlingen
 9. De vacantiën hebben plaats volgens het leerplan, met toestemming van B en W kan hierin verandering worden aangebracht.
 10. Het Hoofd verdeelt de leerlingen in klassen en splitst deze in zoveel afdelingen als nodig bevonden wordt. Hij regelt de inrichting van het onderwijs van elke klas.
 11. Het Hoofd dient jaarlijks voor 31 augustus aan B en W opgave in der benodigde schoolbehoeften voor het volgend jaar te doen.
 12. Ieder hoofd zal zorg dragen, dat in de schoollokalen op een voor ieder zichtbare plaats aanwezig is een tabel, houdende de regeling der werkzaamheden voor elke klas, en de verdeling der werkzaamheden voor elke schooltijd, een en ander overeenkomstig het bestaande leerplan.
 13. De zorg voor het zindelijke en spaarzame gebruik van schoolboeken en verdere school- behoeften wordt de onderwijzers ten zeerste aanbevolen.
 14. Zij zorgen voor het zindelijk houden der school, doch mogen daartoe geen schoolgaande kinderen bezigen. Zij dragen zorg voor de nodige luchtverversing na iedere schooltijd. Ze zijn verplicht, de glazen, die zonder buitengewone omstandigheden worden gebroken, voor hun rekening te laten maken of wel voor rekening van hen, die ze gebroken hebben. Door de zorg van het Hoofd worden de lokalen minstens eens per week van alle onzuiverheden gereinigd.
 15. Bij afwezigheid, wegens ongesteldheid of anderszins van een der onderwijzers geeft deze hiervan kennis aan het Hoofd, die terstond bericht geeft aan B en W. Is het Hoofd afwezig, dan bericht hij de onderwijzer, die hem tijdelijk zal vervangen. Deze geeft hiervan kennis aan B en W.
 16. Voor of op de 5e van elke maand zendt het Hoofd aan B en W een staat bevattende de namen enz. van de kinderen, die de school in de afgelopen maand hebben bezocht. (Er was nog geen leerplicht, die kwam pas in 1901.) De staat wordt ingevuld naar een door B en W vast te stellen model.
 17. Aan iedere onderwijzer der openbare scholen in deze Gemeente zal afschrift of afdruk dezer instructie worden terhand gesteld. Bij eventueel ontslag zullen ze deze weer bij ‘t Gemeentebestuur inleveren.

1898 – 16 december
Adressen van J. van Spaandonk (Hoofd der school C, den Hout) en J.A.H.Bergmans (Dorst), verzoekende om een gratificatie wegens buitengewone diensten. Van Spaandonk kreeg f 40,- en Bergmans f 10,-

1899 – 24 februari
Onderwijzer Ch.Luyten te Dorst verzoekt verlof voor het vervullen van zijn militieplicht.

Arnold Minjon

+++

Uit het Wando Journaal van april 1969

Holenbroeders
Holenbroeders zijn vogels die hun nest bouwen in een holte. Een vrijstaand nest kunnen zij niet bouwen, om hun nest moeten zij de steun van wanden hebben. De bekendste zijn de spechten. Zij kappen met hun stevige snavel een holte uit in de stam van de boom. Meestal kiezen ze daarvoor een min of meer ziekelijke boom uit.

De meest voorkomende specht is de groene specht. In de vlucht vallen op de groene vleugels, de helgele rug en stuit (achtereinde van de rug of overgang van rug naar staart) onderzijde geelachtig, schedel rood. De ingang van het nest is eirond, dan komt een horizontale gang die daarna verticaal naar beneden loopt en onder komvormig verwijd is. De diepte van de holte is 30 – 50 cm. Op de bodem zonder materiaal komen de 5-7 glanzend witte eieren. Broedt meestal 1x. Gebruikt nestholte 1 jaar, kapt volgend jaar een nieuw hol.

De groene specht maakt een luid lachend geluid, dat in het bos ver is te horen: kju, kju, kju! De specht leeft van insecten, die hij in de schors en spleten van de bomen vindt. Hij kapt ook gaatjes in schors en hout om poppen – larven van kevers – op te sporen. Op de grond pikt hij vaak mierennesten uiteen. In de bossen van Dorst komt ook de zwarte specht voor. De ingang van zijn nestholte is ovaalvormig. De zwarte specht is zo groot als een kauw, gitzwart met rode schedel. Roept klagend klia, klia, ook wel tui, tui, tui!

Verder kunnen we nog ontmoeten de grote bonte specht. Bont, dus zwart met rood aan onderstaart en zwarte schedel met rode nekvlek. Deze specht roffelt graag. Met zijn stevige snavel hamert hij op een dorre tak of takstomp en zo ontstaat een roffelend geluid. Ook de zwarte specht doet dat wel.

Een volgende holenbroeder is onze huismus. Meest nestelen ze onder de pannen van onze daken. Daar maken ze slordig een nest van stro – hooipijtjes, dorre wortelvezels, haar, wol en veren. 3 – 6 grijsachtige eitjes met bruine vlekjes. Broedt 3 á 4 keer per jaar. Geen wonder dat er zo veel zijn.

Ook de spreeuw maakt zijn nest graag onder de dakpannen. Lijkt veel op mussennest, maar is groter. Een enorme hoeveelheid nestmateriaal slepen ze bijeen en het nest beslaat dikwijls 2 pannen. Eitjes 4 – 6 lichtblauw. Soms 2 broedsels. Bootst allerlei geluiden na. Na broedtijd verzamelen de spreeuwen zich tot groeven en trekken in enorme massa’s, “spreeuwenwolken”, naar slaapplaatsen in rietvelden van de rivieren. De Biesbosch, ook wel in boomgroepen en de steden.

Mus, spreeuw bevolken graag nestkastjes. Ook onze mezen, kool – en pimpelmees, hebben een holletje nodig voor hun nestje. Ze zoeken door gebrek aan holten vaak zonderlinge plaatsen op. Een brievenbus, een conservenblik, een rommelhoek, de buis van een weidepomp. Ook bevolken ze heel graag de opgehangen nestkastjes.

Ook onze kauwtjes, zwarte vogels met grijze koppen, druk kaka roepend, zijn holenbroeders. Vaak bewonen ze onze schoorstenen. Hier slepen ze takjes in tot een vloer ontstaat en daarop komt het nest. De hele schoorsteen zit vaak vol. Ook huizen ze vaak in onze kerktorens. Daarvandaan de naam torenkraai. Vaak verjagen ze de spechten uit hun hol.

Kerk – en steenuil zijn ook twee holenbroeders. De kerkuil bouwt graag zijn nest in torens op de klokkenzolder of hoog in de toren op de dikke balken. Ook in ruines van kastelen, waar allerlei holten in de muren zijn, huizen ze vaak, ‘t Steenuiltje nestelt veel in knotwilgen, ook wel in schoorstenen.

De holenduif, iets kleiner dan de houtduif, bouwt zijn nest in de duinen in verlaten konijnenholen. Ook betrekken ze wel grotere nestkastjes.

Onder de kleine vogels zijn naast de mezen verschillende holenbroeders, zoals de gekraagde roodstaart, de zwarte roodstaart, ook de roodborst zoekt voor zijn nest holten op, zo ook de kwikstaart. Deze bouwt zijn nest vaak in holliggende ploegvoren.

We kunnen ze alle dagen tegenkomen in de nestkastjes die door vogelbeschermers, parkbeheerders, boswachters worden opgehangen in parken, landgoederen en bossen. U zult zien, dat ze vaak genummerd zijn. Dit voor controle om vast te stellen, wie het kastje bewoont,hoeveel jongen er geboren worden en uitvliegen. Heel vaak worden door de vogelbeschermers de jongen voor het uitvliegen geringd. Door dat vogelringen komen we steeds meer te weten over het intieme leven van de vogels.

Als men een dode vogel vindt met een genummerd ringetje om de pootjes, stuur dan per brief op naar Vogelringstation Arnhem. Per briefkaart krijgt U dan een bericht terug met alle gegevens die men van deze vogel weet.

C. van Alphen

+++

Het Cachot

Aan het begin van de Bavelstraat staat al bijna 100 jaar het zogenaamde ‘cachot’. Dit gebouwtje had een dubbele functie. Aan de rechterkant stond de brandspuit. Dit apparaat moest met mankracht worden bediend. Aan de linkerkant waren twee cellen. De veldwachter zette daar arrestanten in. Vervelende dronkelappen of andere figuren die het niet zo nauw namen met de wetten in ons land.

In de loop van de jaren vervielen deze activiteiten. De brandweer kreeg een eigen onderkomen met een motorspuit en de veldwachter verdween uit het dorp. De kantonnier van de Gemeente gebruikte het nog een tijd om zijn gereedschap in te bewaren maar de functie van kantonnier kennen we ook niet meer.

Het gebouwtje begon langzaam te verkommeren mede als prooi van vandalisme. Uiteindelijk heeft de Gemeente Oosterhout het de status van ‘Monument’ gegeven. Er werd geld gevonden in de Gemeentekas en de restauratie kon beginnen.

Op de foto’s ziet U eerst het verkommerde gebouwtje staan. Vervolgens een foto van een enorm groot bord dat de aannemer op het Kapelerf zette. Tot slot een foto van de restauratie. Er is een nieuw dak opgelegd en momenteel wordt het voegwerk hersteld. Keurige ‘geknipte’ voegen zoals dat vroeger gebruikelijk was.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Resultaten van de Amnesty International collecte 2008 in Dorst

Van 11 tot en met 15 februari hebben wij in Dorst gecollecteerd voor Amnesty International. Wij hebben het collecteren met veel plezier gedaan, vooral ook omdat we voor het overgrote deel erg positieve reacties ontvingen (“natuurlijk geef ik” en “veel succes”). De naamsbekendheid en het doel van Amnesty International blijken goed bekend.

Bij elkaar heeft de collecte in Dorst een bedrag van 572,16 euro opgeleverd en daarvoor willen wij iedereen van harte bedanken. Wij hebben in die 5 dagen helaas niet geheel Dorst kunnen bereiken. Het zou fijn zijn als we volgend jaar enkele vrijwilligers erbij zouden hebben, zodat we iedereen in Dorst de mogelijkheid kunnen bieden om bij te dragen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact met ons opnemen.

Voor meer informatie over Amnesty International: www.amnesty.nl

Huub Braeken (0161-412317) en Hans Sprangers (0161-413193)