Juni 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Slechts een kleine update: zoals verwacht zijn er deze maand wegens de vakantie geen stukjes binnen gekomen, waardoor het niet mogelijk is een nieuwe editie te maken. De kans is groot dat dit in augustus ook nog het geval is maar ik kijk het sowieso nog wel even aan. Mochten er toch nog genoeg stukjes binnenkomen duurt het in ieder geval een paar dagen voordat de augustuseditie verschijnt vanwege mijn eigen vakantie.

Verder wilde ik nog melden dat er iets mis is gegaan bij het versturen van de vorige nieuwsbrief, waardoor lang niet iedereen de nieuwsbrief heeft ontvangen. Ik hoop dat het bij de volgende weer wel goed gaat.

Dan sluit ik maar af met een cliché: mail naar info@nieuwsuitdorst.nl voor alle op- of aanmerkingen dan wel kritische kanttekeningen.

Een fijne vakantie gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Bouwplan zorg- en gezondheidscentrum Slotjesveld
Het college heeft besloten een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen aan de Woningstichting Geertruidenberg (WSG) voor de bouw van een verpleeghuis met medisch centrum aan het Slotjesveld. Dit bouwplan heeft onlangs ter inzage gelegen. Een persoon heeft zienswijzen ingediend.

Aanbesteding rioolreiniging en inspectieprogramma 2008
Het college gaat akkoord met het eenmalig onderhands aanbesteden van het riool- en inspectieprogramma 2008. Het reinigen en inspecteren van het riool is van groot belang. Op basis van inspecties kunnen maatregelen voor onderhoud, reparatie of vervaging worden getroffen. Het rioolstelsel in Oosterhout wordt eens per twaalf jaar inwendig geïnspecteerd en beoordeeld. Voordat inspectie mogelijk is, moet het riool worden gereinigd.

Nota grondbeleid
Het college heeft de nota grondbeleid vastgesteld en biedt de raad de nota ter vasttelling aan. De gemeenteraad heeft op 15 april jl. over dit onderwerp gesproken. De strekking van de opmerkingen die de raad heeft gemaakt is, is voor zover mogelijk en wenselijk, opgenomen in het voorstel.

Vaststelling reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vast te stellen. De zienswijzen die zijn ingediend, worden deel gegrond en deels ongegrond verklaard.

Planning beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en archeologie
Voor de totstandkoming van de beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en archeologie worden diverse doelgroepen uitgenodigd input te geven. Om deze input te kunnen verwerken is meer tijd nodig. De nota zal daarom niet in juli maar in oktober aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Wmo individuele voorzieningen
Het college heeft ingestemd met een beleidsregel die het mogelijk maakt om het gemis aan bepaalde Wmo voorzieningen (zoals een traplift) in gemeenschappelijke ruimten te compenseren.

Businessplan 2008 Outflow
B.en w. hebben kennis genomen van het Businessplan 2008 voor Outflow . In het plan wordt de strategie voor het komende jaar beschreven. Outflow streeft naar een breed en gevarieerd cultureel aanbod voor verschillende leeftijdscategorieën.

Ruimtelijke kaders stedenbouwkundig plan locatie Bayens
Het college heeft besloten de reacties die zijn ingediend tijdens de inspraakprocedure ongegrond te verklaren en de ruimtelijke kaders van het stedenbouwkundig plan vast te stellen. De nota wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Sportaccommodatie Vrachelen 4/5
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheid om, naast VVO en OHC`01, ook honk- en softbalvereniging Twins te huisvesten op sportcomplex Vrachelen 4/5. Het onderzoek geeft aan dat verplaatsing naar Vrachelen 4/5 niet mogelijk is om een aantal redenen. Het beschikbare terrein is niet groot genoeg om, naast VVO, ook Twins te huisvesten. Bovendien overschrijdt met name de lichthinder van Twins op deze locatie de toegestane normen. Gezien de noodzaak van de verhuizing van Twins, heeft het college opdracht gegeven tot een nader locatieonderzoek. De verhuizing van VVO en OHC`01 naar Vrachelen 4/5 is wel mogelijk.

Eindrapport voorzieningenonderzoek Dorst
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van een onderzoek naar voorzieningen in Dorst. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten geen sportvoorzieningen te realiseren aan de oostkant van het dorp maar in overleg met de betrokken verenigingen te bekijken op welke manier de toekomstige ruimtebehoefte op de huidige locatie kan worden gerealiseerd. Ook wordt besloten geen ruimte te reserveren voor een multifunctioneel gebouw aan de westkant van het dorp. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de kosten van het verbeteren van de huidige accommodaties of de realisatie van een multifunctioneel gebouw in de kern van Dorst of aan de oostkant.

Regeling Verstrekking ergonomische hulpmiddelen
B. en w. hebben ingestemd met de Regeling Verstrekking ergonomische hulpmiddelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een regeling voor de aanschaf van een beeldschermbril voor mensen die hele dagen achter een beeldscherm werkzaamheden verrichten.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst – uit het Nieuwsblad Dorst van april 1999

In de vorige aflevering zijn we door de Baarschotsestraat naar de Kastanjedreef gelopen. Als U er zelf bent geweest zult U het met mij eens zijn dat de dreef eigenlijk een beetje vreemd in het landschap ligt. Maar er zijn daar nog meer bijzondere dingen op te merken.

Het gebied aan de oostkant van de Kastanjelaan wordt namelijk sinds jaar en dag de Bloedpolder genoemd. Zodoende treft U deze naam ook aan op de prentbriefkaart. Bloedpolder, waar zou die naam vandaan komen? Ik kan daar kort over zijn, niemand weet het! Op geen enkele oude landkaart komt de naam voor en men kan enkel maar gissen naar de herkomst er van.

Er zijn verschillende veronderstellingen. Een ervan heeft een biologische achtergrond. Zoals elke polder is de Bloedpolder een laag gelegen stuk grond en er liepen vroeger nog al wat sloten door om het water af te voeren. In deze sloten leefden allerlei micro organismen zoals watervlooien. Eén soort was knal rood. Als de omstandigheden gunstig waren zaten er zoveel van die beestjes bij elkaar dat het water zo rood was dat het wel bloed leek. Daarom de Boedpolder?

Een andere verklaring moeten we in de historie zoeken. In de vorige aflevering van “Groeten uit Dorst” heb ik beschreven dat de Kastanjedreef waarschijnlijk is aangelegd om goede verbinding te hebben met de Engelse legerkampementen bij de Kalix Berna. Maar ook midden in de Bloedpolder zijn Engelse troepen aan het werk geweest en ze bouwden daar een met grachten omgeven fort. Bij mijn weten zijn daar nooit gevechten geleverd maar met wat fantasie zou dat wel gebeurd kunnen zijn en dan was er bloed gevloeid! Vandaar misschien de Bloedpolder?

Groeten, Jos van Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van februari 1969

Katjesbloeiers
We hebben dit jaar weer een uitzonderlijke zachte winter. Enkele dagen vorst en een flink pak sneeuw, dat snel verdween. En daarmee hadden we tot heden de winter gehad. Dat zachte weer heeft natuurlijk invloed op de natuur.

De grote lijster zingt reeds elke morgen en avond hoog in de boomtoppen. Winterkoning en heggemus zingen ook al druk. De weiden worden al fris groen. Allemaal tekens dat de natuur voor is op de kalender. Normaal in deze tijd van het jaar de is de bloei van hazelaar en de els. Twee struiken met katjes.

De hazelaar zie je niet zo veel meer doordat de houtwallen om de akkers allemaal verdwenen zijn. Er staan nog veel hazelaars op Seters in de huurt van het Jeugdcentrum. De hazelaar houdt van wat lemige grond, dat klopt dus voor Seters wel. Als je nu een hazelaar bekijkt, zie je aan de tak naast de kleine groenige bladknoppen gelig – groen afhangende rolletjes. In het begin van de winter staan die rechtop. Geleidelijk strekken ze zich en gaan hangen. Het lijken wel gelig – groene rupsjes of kwastjes. Het zijn de meeldraadkatjes. Zo’n katje bestaat uit een spil of een as waarom heen bruine schubjes gerangschikt zijn. Geleidelijk komen door het rekken van de as de schubjes verder uiteen te liggen. Onder elk schubje vind je de vier meeldraden, geel gekleurd. Vooral mooi om te zien met een loupe of vergrootglas. Deze meeldraden leveren stuifmeel. De stuifmeelkorrels van de hazelaar zijn zeer klein, stoffijn, heel licht en heel glad. De wind blaast die fijne stuifmeelkorrels de wijde wereld in. Als u nu goed op de tak zoekt vindt u tussen de groenig – bruine bladknoppen ook knoppen die veel op bladknoppen lijken, maar iets groter zijn en uit de top steken een aantal mooie paarse lintjes uit. Deze knoppen met de paarse lintjes zijn de stamperkatjes. Onder elke schub liggen twee stampers elk met een paarse stijl of stempel, de paarse draden die buiten de knop uitsteken. Die paarse stempels moeten het stuifmeel opvangen en dan groeien na de bestuiving en de bevruchting de stampertjes uit tot de bekende hazelnoten. Omdat de wind het stuifmeel verspreidt is de hazelaar evenals de els een windbloeier. Windbloeiers bloeien allen voor dat het blad ontplooit. De bladeren zouden het aanwaaien van het stuifmeel bemoeilijken. De kans dat een stuifmeelkorreltje een stamper raakt is natuurlijk zeer klein. Elk katje maakt dan ook een enorm aantal gouden stuifmeelkorrels. De grond, vooral ingedroogde pasrandjes, kan er geel van zien.

Bij de els heeft men eens een telling gemaakt. Een elzenkatje heeft ongeveer 100 schubjes, onder elk schubje zitten 12 meeldraden, totaal dus per katje 1200!! Elke meeldraad levert zo’n 7000 stuifmeelkorrels. Elk katje 8.400 korrels. Een stamperkatje telt 50 schubjes. Op elk schubje 2 vruchtbeginsels. Er kunnen dus per stamperkatje 100 vruchtjes ontstaan. Er zijn 2x zoveel meeldraadkatjes; voor 100 vruchtjes zijn er dus 2x 8.400 is 16.800 stuifmeelkorrel. Dat moet ook wel want de kans dat een stuifmeelkorreltje op een stamper komt is zeer klein.

Om voldoende zaadjes te krijgen is er een overvloed van stuifmeel. De hazelaar bloeit het vroegst, al naar de winter vanaf eind januari, soms al wel eerder. Als vroegste bloeidatum vind ik in mijn natuurdagboek 1 januari, als laatste bloeidatum 25 maart. Een goede week later bloeit de els.

Deze struik is veel algemener. De els houdt van vocht. Je moet hem langs slootjes en op vochtige plaatsen zoeken. Heel vaak staat de struik zelfs in het water. Ook zo’n elzentak is het bekijken waard. We zien er de paarse bladknoppen op stoeltjes gezeten (dat heeft geen enkele andere boom), gelig – groene beweeglijk afhangende meeldraadkatjes en paarse staande stamperkatjes. Deze staan vaak in groepjes bijeen.

Ook vinden we aan de tak de oude bruine “proppen” van vorig jaar, die hun zaadjes uitstrooiden. De els heeft dus ook stuifmeel en stamperkatjes. De stamperkatjes worden de vruchten met zaden. We noemen ze elzenproppen. In de loop van de zomer zijn ze groen, maar naarmate ze rijpen, worden ze bruin. De schubben gaan uiteenstaan en de zaadjes kunnen vrijkomen. Meeldraadkatjes noemen we ook wel mannelijke katjes, stamperkatjes, de vrouwelijke katjs. En omdat hazelaar en els hun meeldraadkatjes en hun stamperkatjes op één boom hebben, noemen we ze eenhuizig. Als je het nog wat geleerder wil zeggen: de els en de hazelaar zijn eenslachtig – eenhuizig.

De hazelaar speelde vroeger een grote rol in het volksleven. Bij onze Germaanse voorouders was het een heilige boom. Van zijn takken werden (worden) wichelroeden gesneden. De wichelroedeloper kan met zo’n tak water of ertsen opsporen in de grond. De moderne wetenschap hecht er geen waarde meer aan.

Nog een verzoek:
Zo’n bloeiend takje hazelaar of els kan in onze bloemloze wintermaanden de kamer of je studeerkamer opvrolijken. Zet dan 1-2-3 takjes in een vaasje los gegroepeerd, dat is veel sierlijker dan een grote bos in een vaas.

We moeten langzamerhand op onze hele natuur zeer zuinig worden. En ruk die takken ook niet af, maar snijdt ze af met een mes of knip ze met een snoeischaar. Een scheurwond geneest moeilijk en wordt heel gemakkelijk een valspoort voor bacteriën, schimmel, paddestoelensporen. De boom gaat dood, weer natuurverarming. Een gladde snij- of knipwond geneest spoedig door wondweefsel of callusvorming. De struik blijft leven.

Geniet en bestudeer de natuur, maar wees zeer zuinig in het plukken van bloemen.

C. v. Alphen

+++

Nieuwsbrief Stichting Pim

De bouw van de woning verloopt volgens schema!! De binnenmuren met stelkozijnen staan bijna en nu komt het buitenmetselwerk. Prachtig om te zien. U kunt de foto’s van de bouw op onze website zien.

Er zijn 3 nieuwe personeelsleden in dienst van st Pim. Zij verlenen thuiszorg totdat de woning klaar is. Zo kunnen we hun de gelegenheid geven onze kinderen goed te leren kennen. Er wordt nog gezocht naar een locatie waar we de kinderen samen kunnen laten komen, misschien lukt het bij Sensis. Wordt vervolgd.

Eus Roovers gaat een kinderboekje schrijven over het “samenwonen” van de St Pim kinderen. Het zal een boekje worden voor basischoolkinderen om zelf te lezen of natuurlijk om uit voorgelezen. De tekeningen ter illustratie worden door de broertjes en zusjes gemaakt. Wij hopen het boekje in het najaar te lanceren.

Nieuwe mogelijkheid om St Pim te sponsoren in de vorm van materiaal. Onze inventarislijst staat op de website. Mocht u vrienden,kennissen,bedrijven weten die ons willen sponsoren via deze vorm dan kunt u ze op de inventarislijst wijzen. Dus kijk even op onze site!!

De definitieve tuintekening is klaar. Met de werkgroep gaan we nu op zoek naar sponsoren en mankracht voor de aanleg van deze fantastische tuin. De tuin bestaat uit diverse gedeeltes. Speelgedeelte met aangepaste schommels, belevingstuin, moestuin, dierenverblijven en heel groot grasveld. Hier omheen komt een skelter/fiets/rolstoel baan. De tuin zal voor alle kinderen een enorme uitdaging bieden voor nu en in de toekomst.

Namens stichting Pim vriendelijke groeten.