Mei 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
In mei… goed je weet het.
Heerlijk voorzomer weer, voor sommigen ineens veel te warm eigenlijk. Het groen barst in een paar dagen tijd ‘uit de grond’. Ineens hebben we weer een hele groene Van Dijklaan. De kinderen blij, lekker buiten spelen. “Mam, mogen we naar Surae….” Even stil. “O nee, dat kan niet meer…” Beteuterde koppies, waar moeten we nu gaan zwemmen?? De zomer moet nog beginnen en mijn waterratten balen. Wat moet je dáár als moeder nu mee beginnen? Andere zwemgelegenheden liggen toch een behoorlijk eind uit de slinger, wij hebben nog mazzel en een auto ter beschikking maar als je de fiets moet pakken… eer je er dan bent… Jammer. Opmerkingen van mijn kant als: “Denk eens positief, de hertjes kunnen daar straks weer drinken en badderen”, of: “Wedden dat het er straks wemelt van de kikkers, dat is ook prachtig om te horen…”, worden me niet geheel in dank afgenomen. Toch vind ik dat nog echt ook. Het is jammer, ja inderdaad, maar het heeft ook positieve kanten? Weg beton en bakstenen, weg hekken…

Veel volwassenen zullen het ook niet met me eens zijn, zij hebben veel herinneringen aan Surae, hebben er in hun jeugd vele warme dagen doorgebracht. Wellicht dat ik er als ‘import’ sneller de positieve kanten van kan zien. Probeer het ook eens: wandel met deze mooie dagen na het eten ’s avonds, zo tegen de schemering, eens langs Surae. Op je gemakje, rustig rondkijkend… je zult versteld staan van wat je tegen kunt komen. De eerste kudde herten is door ons al gesignaleerd terwijl ik ook iemand sprak die hier al zijn hele leven woont (hij is vet 80!!) en die nog nooit een hert heeft mogen tegenkomen. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan het verdwijnen van beton en bakstenen, uiteraard niet, we zullen wel ongelofelijke mazzel gehad hebben, maar toch… zou het, nu het in dat gebied rustiger is geworden niet toch een beetje schelen??

Ook deze maand weer voldoende leesvoer in ons digitale nieuwsblad. Dorst op Stelten zit er weer aan te komen en ik wil er bij voorbaat even op wijzen dat de inschrijving vóór 1 juni a.s. moet gebeuren. Meedoen is niet echt mijn ding (laten we het maar houden op tijdgebrek…) maar kijken ga ik zeker!! Laten we hopen op prachtig zomerweer.

Met vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van december 1993

Deze maand een kaart uit 1917 van de kom van Dorst. U kijkt in de richting Breda. Recht vooruit staat café Dorpszicht. De rust straalt van de foto af. De fotograaf heeft waarschijn­lijk moeten wachten tot de motor in beeld kwam want in die dagen was één auto per dag heel gewoon. De Rijksweg bestond nog uit kinderkop­jes. Links ziet U zelfs een kip lopen!

In de vorige aflevering over het Kapelerf kwam ter sprake dat het destijds daar gelegen kerkhof wegens ruimtegebrek verplaatst moest worden. Op deze kaart is aan de linkerkant goed te zien hoe ver de hoge heg, die rond het kerkhof stond, strekte. Er bleef maar heel weinig ruimte en daarom moesten het kerkhof en de huizen rechts op de foto verdwij­nen!

Vooraan links ziet U de waranda van het café met de naam “De Rode Haan” waarin vroeger Janeke de Jong en zijn vrouw Kee zaten. Het café was tevens de huiskamer van de familie. Het was er altijd sfeervol gezellig. Eenvoudig van opzet. Geen flauwe kul. Een blankhouten vloer, houten stoelen en aan de muur wat simpele reclames voor “de Schaapskooi”. Janeke tapte uitsluitend bier van de Trappisten uit Tilburg. Tegenwoordig wordt dat bier onder een namaak Franse naam verkocht maar vroeger heette dat gewoon “de Schaapskooi”. De ruimte aan de muren die over­bleef was gevuld met prijzen­kasten. Bekers, lauwertakken, vaantjes, enz. alles verworven door de vele verenigingen die bij de Jong zogenaamd “thuis” waren. In de prachtige Vlaamse schuur achter het café gebeurde ook het nodige. Hier werden bijvoorbeeld in de zomer tuinbouwproducten aangevoerd, gewogen en gekeurd om daarna naar de veiling in Breda gebracht te worden. Bonen werden geleverd in juten zakjes. Bessen in ronde gevlochten manden “bussels” genoemd. Aardbeien werden gebracht in vierkant mandjes, gevlochten van gesple­ten hout, de zogenaamde “sipskes”. Dan nog de frambozen. Deze werden geleverd in een soort platte houten ton met de naam “tups”. Elke plaats had voor zijn tupsen een eigen kleur. Dorst had donker groen met zwarte banden. De frambozen werden in deze tupsen geleverd omdat er meestal nog al wat sap bij zat. Er werd destijds nog niet gespoten zodat er ook nog wel eens een enkel rupsje in rond dartelde! Na deze kleine heemkundige beschouwing nog iets over de Rode Haan. Janeke de Jong overleed in 1960. Het pand werd verkocht en ingrijpend verbouwd. Daarna zagen we een hele stoet uitbaters die met min of meer succes de zaak voort trachtten te zetten. Sinds dertien jaar is het bedrijf in goede handen van de families Beijer, vandaar de naam “de Beijerse Hoeve”. Kundige, gastvrije horeca mensen die de traditie van Janeke de Jong en Kee op eigentijdse wijze voort zetten. Net zoals bij Janekes, geen flauwe kul maar een goed verzorgde stevige maaltijd voor de hongerige gast. Overi­gens voor ons ook goede buren en dat is veel waard. Zo, ik denk dat ik nu mijn flesje wijn wel verdiend heb!

Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Beslissing op bezwaarschriften
Burgemeester en wethouders hebben besluiten genomen op de volgende bezwaarschriften:

 • Gegrond verklaren van een bezwaar tegen een verleende bouwvergunning voor de bouw van een agrarische bedrijfswoning aan Hogedijk 44 te Oosteind;
 • Ongegrond verklaren van twee bezwaren tegen een eerder genomen collegebesluit om twee invalidenparkeerplaatsen op kenteken te weigeren;
 • Ongegrond verklaren van een bezwaar betreffende een geweigerde bouwvergunning voor het uitbreiden van de eerste verdieping van een woning aan de Wijnruit 13 te Oosterhout;
 • Niet-ontvankelijk verklaren van twee bezwaren. Het eerste is een bezwaarschrift tegen de mededeling van het college om geen medewerking te verlenen aan de bouw van twee halfvrijstaande woningen aan de Baarschotsestraat te Dorst. Het tweede is een bezwaarschrift tegen de mededeling van het college dat een bouwaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een woning met garage aan de Vrijheidsstraat zou worden geweigerd.

Krediet vervanging kleding brandweer
Het college heeft besloten een krediet van 49.500 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de uitrukkleding van de brandweer.

Brief aan gemeente Breda over structuurplan Breda-oost
Het college heeft kennis genomen van het structuurplan Breda-oost. In een brief laat het college de gemeente Breda weten dat zij, zowel ambtelijk als bestuurlijk, nauw betrokken wil worden bij het opstellen van het structuurplan Breda-oost.

Reconstructie Bredaseweg-Zuid
Het college stelt de raad voor een bedrag van € 390.000 beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Bredaseweg-Zuid.

Deelnemingsovereenkomst en verordening Stimuleringsfonds Startersregeling
B. en w. hebben besloten een deelnemingsovereenkomst te sluiten met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Met deze overeenkomst wordt een begin gemakt met de uitvoering van een eerder genomen collegebesluit om starters op de woningmarkt tegemoet te komen. B. en w. stellen de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 750.000.

Bestuurlijke ontmoeting Dorpsraad Dorst
Op 27 april a.s. bezoekt het college het kerkdorp Dorst voor een bestuurlijke ontmoeting met de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft voorgesteld deze ontmoeting te benutten voor een brainstorm met de titel “Dorpspunt Dorst, de weg naar sociale cohesie”. Het college heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak en programmering.

Gemeente Oosterhout krijgt geld uit subsidieregeling VROM – Geluidsscherm langs spoor in Dorst
Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft een subsidie aangevraagd bij het ministerie van VROM voor een geluidsscherm langs het spoor bij Dorst om zo de geluidsoverlast te verminderen. Het ministerie heeft de subsidie toegekend en de gemeente heeft inmiddels een voorbereidingssubsidie ontvangen, zodat nu de voorbereidingen voor het plaatsen van een geluidsscherm kunnen beginnen.

In 2002 heeft het college laten onderzoeken op welke wijze gebruik kon worden gemaakt van de “Subsidieregeling geluidsschermen” van VROM. Hieruit volgde in 2003 de subsidieaanvraag voor een geluidsscherm langs het spoor van Dorst. De nu toegekende voorbereidingssubsidie gebruikt de gemeente om diverse onderzoeken uit te voeren, die nodig zijn voordat het geluidsscherm gerealiseerd kan worden. Ook worden er raildempers geplaatst. Door deze dempers hoeft het geluidsscherm minder hoog te worden dan eerst was uitgerekend. De maximale hoogte van het geluidsscherm wordt 2,5 meter. Aanvankelijk was er sprake van een hoogte tot 4 meter.

Wethouder Frank Gerbrands van Milieu is zeer verheugd dat de subsidie is toegekend. “Na jarenlange inspanningen zien we nu resultaat terug. Het is goed om de leefomgeving van de bewoners van Dorst op deze manier te kunnen verbeteren.” Naar verwachting staat het geluidsscherm er uiterlijk in de eerste helft van 2008. Voor het project De Vliert is ook een geluidsscherm nodig. Dit scherm, dat bekostigd wordt door de projectontwikkelaar, wordt gelijktijdig met het gesubsidieerde geluidsscherm en de raildempers gerealiseerd.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Bestuurlijke ontmoeting
Op 27 april 2006 vond de Bestuurlijke Ontmoeting plaats, waarbij het College van B&W zich in Dorst treft met de Dorpsraad en bewoners van ons kerkdorp. Onderwerp voor de ontmoeting 2006 was de mogelijke opzet van een Dorpspunt Dorst. De opkomst was absoluut breed te noemen. Naast het voltallige college van B & W, inclusief de nieuwe wethouder de heer H(ans) van Brummen, waren veel vertegenwoordigers uit de verschillende organisaties van Dorst aanwezig. Plaats van ontvangst was de Klip, dat voor deze gelegenheid de grote zaal had omgebouwd tot een voor presentaties uitermate uitnodigende omgeving. Het thema van de bijeenkomst is cohesie (vrij vertaald ‘samen-leven mee-maken’), verbonden met het voorzieningenniveau dat noodzakelijk is. Een heel duidelijke manier om zoiets te ondersteunen is een dorpspunt. Een ‘dorpspunt’ is naast een tastbare plaats in een gemeenschap, of digitale ontmoetingsplaats, ook een merknaam, dus dorpspunt®. Het welkomstwoord en de inleiding van de voorzitter van de dorpsraad werd gevolgd door de inleiding van de burgemeester mevrouw Huijbrechts. Aansluitend keken en luisterden we naar een presentatie van mevrouw Saskia Vermeulen namens de Dorpsraad en Ton van der Velden als voorzitter van “De Klip”, over de nabije en de wat verdere toekomst. Was er enerzijds de realiseerbare en duidelijke omlijning van een ‘dorpspunt’, met digitale ondersteuning en de wat verder wegliggende droom om te komen tot een dorp waar we niet alleen met elkaar leven, maar samen-leven, zonder hinderlijke vormen. Aansluitend ontspon zich een gesprek, was er inventarisatie van ideeën, ontstond zo nu en dan een korte discussie. Betrokkenheid en levendigheid stimuleerden tot meedenken door alle aanwezigen. Ook al konden de bestuurders vanzelfsprekend geen uitspraak doen omtrent Dorst, meedenken omtrent de thema’s die eigenlijk in veel kernen actueel zijn, deden ze wel. Verschillende vragen werden besproken, zoals:

 • Wat is nu eigenlijk cohesie?
 • En als je meer cohesie wilt, of wilt voorkomen dat het terugloopt, hoe weet je dan wat de cohesie nu is?
 • Wat moet je doen om cohesie tegen te gaan, te ontmantelen? En wat doen we in Dorst al? Is daarmee stoppen als een optie?
 • Hoe kunnen we het sterk (maar ook naast elkaar) georganiseerde verenigingsleven uitnodigen tot nauwer samenwerken in Dorst.
 • Hoe kunnen we voorkomen dat cohesie vergrijst? (red. van hoeveel mensen is de huidige cohesie afhankelijk? Is dit al kritisch?)

Antwoorden bleken moeilijk te vinden. Natuurlijk zijn er de communicatievormen, zoals het niet meer bestaande blad in de papieren uitgave “Nieuws uit Dorst’, en de nu digitale versie ervan op internet. Een ‘dorpspunt’ of zoals vormgegeven door Mark & Maas in een concept zoals in den Hout, Moerdijk en Chaam is ingevoerd het dorpspunt®. Veel ging over de tafels. Toen we aan het eind van de bijeenkomst kwamen, werd een voorzichtige balans op gemaakt.

 • Voorzieningen zijn een belangrijk zo niet onmisbaar hulpmiddel voor cohesie en dan gaat het ook over de slager en de bakker, een taak voor allen deze voorzieningen te creëren en in stand te houden,
 • is contact zoeken en indien gewenst onderhouden met ‘nieuwe instroom’, een sleutel op het samen-leven in Dorst,
 • hebben we te maken met een kleine groep van vrijwilligers die het al druk hebben en moeten we dus (mede door vergrijzing) op zoek naar andere vormen, zoals wellicht het vormen van groepen met een aantal beperkte ‘taken’ rondom een vraag in plaats van één persoon met een totaalpakket,
 • (b)lijkt een tastbare vorm van communicatie over gebeurtenissen in en rond Dorst nog steeds aantrekkelijker dan digitaal,
 • liggen er absoluut kansen om een aansluiting te maken met taken van de gemeentelijke overheid inzake de WMO en de beschikbaarheid van producten (wethouder drs E. Oolhorst),
 • biedt de taak van gemeentelijke overheid concreet te werken aan sociale leefbaarheid, samenhang in buurten en dorpen (wethouder J.W.A. Boers) een prachtige aansluiting,
 • bieden de laatste twee goede mogelijkheden voor een combinatie van gemeentelijk en particulier initiatief?

Na een dankwoord van de voorzitter van de Dorpsraad maakte iedereen van de door de dorpsraad aangeboden gelegenheid gebruik de bestuurlijke ontmoeting informeel verder voort te zetten en ging aan sommige tafels de discussie zelfs nog levendig verder. Kortom een inhoudelijke en levendige bestuurlijke ontmoeting.

Panelgesprek met Prisma
Na afstemming in najaar 2005 met de dorpsraden van de drie kerkdorpen heeft gemeente Oosterhout Prisma gevraagd om per kerkdorp een momentopname te maken van structuur, verenigingsleven, voorzieningen en andere belangrijke kengetallen. De uitkomsten van deze z.g. quick-scan kunnen als basisgegevens gebruikt worden bij de opzet van bijvoorbeeld een Dorpspunt. Op dinsdag 25 april 2006 was er een panelgesprek met plm. 20 deelnemers uit Dorst. Het was een levendig gesprek waarbij er veel over tafel kwam. Wat met name bleek is dat de verbinding tussen de verschillende organisaties en verenigingen in Dorst gering is. Toch hielden wij als Dorpsraad er een goed gevoel aan over en beoordelen het geheel als positief. Wij verwachten dat Prisma per eind mei 2006 de resultaten zal publiceren. Wij houden u op de hoogte.

Boswachterij Dorst
Na enkele jaren van planning, overleg, conceptrapporten en dergelijke is recentelijk het plan voor ‘Boswachterij Dorst” in een definitieve fase gekomen. In opdracht van Staatsbosbeheer regio Zuid heeft een projectteam het eindplan gepresenteerd onder de titel “EEN SPANNEND BOS VOOR IEDEREEN!” Dorpsraad Dorst was vertegenwoordigd via een klankbordgroep waarin verschillende belanghebbenden zitting hadden. Het plan omvat drie hoofdbestanddelen t.w.: De recreatie zonering, het ruimtelijk ontwerp en het uitvoeringsplan. Het plan is samengevat in een boekje van 80 pagina’s en geeft aan wat er in de komende tien jaar met de boswachterij gaat gebeuren. Eén van de eerste dingen die wij gaan zien is de creatie van een speelbos langs de Hoevestraat. Er is aangegeven dat het speelbos nog voor de zomervakantie 2006 gereed dient te zijn. Parallel hieraan wordt er langs de Hoevestraat, ter hoogte van het pannenkoekenhuis, een parkeerplaats voor ongeveer 160 auto’s aangelegd. Een volgend project is de creatie van een “Prairie Fleurie”; een verbinding tussen de boswachterij ten zuiden van de Vijf Eikenweg en het noordoostelijk deel van de boswachterij richting Dongen. Kortom er staat veel te lezen in het plan.

Wij zullen één exemplaar ter inzage leggen op de leestafel in “De Klip”. Wilt u het geheel eens wat langer inzien neem dan contact op met ons secretariaat.

Dorst op Slot!
Wij hebben gedurende de laatste maanden weer veel last in ons dorp van het inbrekersgilde. Niet alleen auto’s maar ook woningen krijgen ongenood bezoek van het dievengilde met soms lang lopende gevolgen voor bewoners. In samenwerking met Politie regio West-Brabant hebben wij een tweetal sessies gepland op 18 mei 2006 waarin deskundigen u de weg wijzen naar preventie. Op korte termijn zullen wij huis aan huis een mededeling verspreiden met nadere gegevens over dit gebeuren. Let dus op de oranje mededeling die bij u in de bus valt.

Geluidsschermen langs het spoor
Na jarenlang over dit onderwerp met gemeente Oosterhout te hebben gesproken kregen wij op 2 mei 2006 de mededeling dat VROM in 2006 subsidie verleent voor dit project. De geluidsschermen staan er nog niet, maar er is een belangrijke stap genomen nu de financiering rond is. De financiering betreft niet alleen schermen maar ook raildempers die geluid, maar vooral trilling door treinen, aanzienlijk zal beperken. Gemeente Oosterhout kan nu met Railnet en andere belanghebbenden een plan gaan maken voor de plaatsing van bovengenoemde zaken. De verwachting is dat in 2008 een en ander gerealiseerd zal zijn.

Dorpsraad Dorst bestaat uit: Gerard Verhagen, Saskia Vermeulen, Jan van Velthoven, José den Ronden, Cor Klik, Stan Claasen, Monique Braat en Wilma Broers. Het telefoonnummer van het secretariaat is: 0161 412207.

+++

Voor de hondenliefhebber

Sluiten en openen
Een man met een hond komt voorbij. Uit opwinding vliegt Daisy naar het raam en gaat luid staan blaffen. Als ze voorbij zijn, is ze nog steeds opgefokt. Langzaam bedaart ze. Elke keer als er iemand voorbij komt, vertoont ze hetzelfde gedrag. Ze fokt zich steeds meer op en is niet meer bereikbaar, zelfs niet met iets lekkers. Het lijkt erop dat ze zich heeft afgesloten voor de buitenwereld. Met schrik in haar ogen trekt ze zich terug naar haar mand, om vervolgens weer in actie te komen als iemand voorbij loopt. Ze is erg onrustig en probeert haar spanning af te vloeien door zichzelf te krabben en te likken. Als ik naast haar kom zitten en rustig contact maak, kan ze zich pas weer ‘openen’. Ik maak zachte strijkende bewegingen met de achterkant van mijn hand, zonder iets te zeggen. Dan geeuwt ze uitbundig en kijkt me aan met een zielige en vragende blik, alsof ze wilt zeggen “Ik kan er ook niets aan doen. Ik moet naar het raam, maar ik voel me er niet lekker bij. Kun jij me helpen?”. Door deze manier van contact, zie ik een opening om iets met haar te kunnen doen. Dat geeft mij het vertrouwen om samen met haar en haar eigenaar het probleemgedrag aan te pakken.
Daisy is één van de zovele honden die overprikkeld raakt en daardoor niet meer bereikbaar is. Gemakkelijk is het voor deze hond om zich af te sluiten. Dat is gewoontegedrag geworden. Moeilijk is het om zich te openen. Daar heeft ze hulp bij nodig. Openen is de basis voor de aanpak van het probleemgedrag. Als ze ‘open’ is, heeft ze het vermogen om te leren. Als ze ‘gesloten’ is, zit ze in een emotie. Ze is dan niet bereikbaar en ook niet in staat om iets te leren.
Voor ons instructeurs is het gemakkelijk te herkennen dat een voor prikkels gevoelige hond zich afsluit. Dat is vaak het moment dat je niets meer met een hond kan. Bij de één is dat na een training van een kwartier, bij de ander kan de grens al zijn bereikt vóórdat je aan de training bent begonnen. Wat wij instructeurs ook herkennen is wánneer die grens bereikt is. Signalen van stress zijn daarbij wel de duidelijkste aanwijzingen dat de hond zijn grens bereikt heeft. Een veel gebruikte manier in de training is om kort te trainen en op tijd te stoppen. De sessies die volgen kunnen steeds iets meer uitgebreid worden. Dat werkt goed, alleen voor mij ligt er een nieuwe uitdaging in het moment dat ik zie dat ik moet gaan afronden. Die uitdaging ligt niet in het feit om alles uit de kast te halen om de hond weer erbij te krijgen. Deze ligt in het dieper contact maken met de hond. Dat kan zijn door aanraking of massage of het gebruik van hulpmiddelen om het lichaam beter in balans te krijgen.
Honden die heel gevoelig zijn voor prikkels in hun omgeving, hebben veelal een overprikkeld zenuwstelsel. Door het overprikkeld raken, komen stresshormonen in het lichaam die wel een paar dagen nodig hebben om af te nemen. Als dit veel gebeurt dan hopen de stresshormonen zich in het lichaam op en zal het steeds langer duren om de stress af te bouwen. Als ik naar mezelf kijk, ben ik ook wel eens overprikkeld, bijvoorbeeld als ik een dag intensief heb deelgenomen aan een cursus. ‘s Avonds kan ik geen informatie meer ontvangen en ’s nachts droom ik nog na van de dag. Mijn ogen, oren en hersenen functioneren even niet meer. Het enige wat helpt, is een warme douche of een lekkere nekmassage. Als ik het dan een dag rustig aan doe, dan herstelt mijn lichaam weer snel. Wat ik tegenwoordig op zo’n dag doe is een paar momenten van de dag mijn oren masseren, waardoor er stoffen in de hersenen vrijkomen die voor ontspanning zorgen. Daardoor blijf ik over de dag door meer ontspannen en ben ik de volgende ochtend alweer het ‘vrouwtje’. Datzelfde kun je ook toepassen op een hond die snel overprikkeld raakt of overprikkeld is, mits de hond open staat om te ontvangen. Want waar ik ook altijd alert op ben, is dat de hond kan zijn spanning óók kan afvloeien op jou als instructeur, door bijvoorbeeld te happen. Goed is het om voor en tijdens de training de hond aan te raken of te masseren, al vóór het moment dat je ziét dat de grens bereikt is. Daarnaast kun je bij het aanraken voelen welke delen van de hond afwijken ten opzichte van andere delen van het lichaam. Een onbalans kun je dan veranderen in een balans.
Het soort contact is afhankelijk van de mate waarin de hond overprikkeld is. Soms is het beter om de hond niet aan te raken, dan zou je hem ‘open’ kunnen krijgen door hem van top tot teen af te strijken met een hulpmiddel of door met de hond te lopen met een hondentuig en/of een bodybandage. Deze hulpmiddelen zijn vergelijkbaar met het bieden van een duidelijk kader waarbinnen de hond zich veilig kan voelen. Daarnaast zorgt het voor een betere balans. Het kan voor een hond echt heel bevrijdend zijn om alleen nog maar aan de lijn mee uit te mogen.
Wat ik daarnaast in de praktijk constateer, is dat juist een combinatie van denk- en doewerk heel goed werkt, zoals speuren, doggy dancing, schapen hoeden. Hierdoor lijkt de balans tussen lichaam en geest te herstellen.
Voor Daisy was een combinatie van aanraking en het gebruik van hulpmiddelen dé oplossing. Ze had door haar gedrag veel spanning op haar achterhand ontwikkeld. Wat bij haar goed werkte was om haar eerst aan te raken op haar vertrouwde lichaamsdelen en daarna langzaam contact te maken met haar achterhand. Op momenten dat ze weer naar het raam moest, hielp ik haar door haar zonder iets te zeggen of aan te kijken bij het raam weg te halen en haar op haar veilige plaats te brengen. Daar kon ik haar aanraken, beginnend bij haar oren en eindigend bij haar achterhand. Je bevestigt daarmee het gedrag niet, doordat je niet ingaat op enige vorm van communicatie. Buiten kreeg ik een beter contact, door te trainen met het tuigje en de bodybandage. En had ik het net over een hond waarbij het aangelijnd in het bos uitlaten als een bevrijding voelde, dan had ik het over Daisy… Zij was mijn eerste hond waarbij ik dit constateerde. Los speelde ze nooit met andere honden, aangelijnd nu wel. Het was waarschijnlijk een combinatie van dingen, die het maakte dat ze zich zo voelde.
Juist de combinatie van het inzetten van verschillende hulpmiddelen, maakt de uitdaging van het aanpakken van probleemgedrag groot. Leuk is het om eigenaren door middel van clickertraining gedrag te zien aanpakken. Nog leuker is het om te zien dat je met nog meer andere technieken je eigen grenzen van het oplossen van probleemgedrag kunt verkennen en natuurlijk ook die van de hond en eigenaar. Dit houdt niet alleen de hond ‘open’, maar helpt ook om jezelf en de eigenaar ‘open’ te houden, waardoor we allen een hoop kunnen leren van elkaar.

Judith Hofman

+++

Uit het Wando Journaal van februari 1971

Ratten
Alleen het woordje doet je al schrikken. Akelige vieze beesten vind je. En toch! Misschien nog nooit een levende rat gezien! Dat is geen wonder, want ratten zijn nachtdieren. Op de dag houden ze zich schuil en ze komen alleen tevoorschijn als ze opgejaagd of verontrust worden. Ze verbergen zich onder vloeren, tussen plafonds, achter kisten, pakken en zakken, in hooi en strooi, enz. Ratten zijn alleseters. Alles wat de mens eet lusten zij ook – brood, vlees., kaas. Maar ze zijn niet vies uitgevallen, allerlei afval bekomt hen ook. Daarom zoveel ratten op vuilnisbelten en in riolen. Ze kunnen ook grote schade aanrichten in ’n kuikenhok, waar ze in één nacht tientallen kuikens doden en misschien een enkel kuiken opeten. Ook eieren versmaden ze niet.
We weten allen dat ratten schadelijk zijn door het voedsel dat ze verbruiken. Proeven door de Plantenziektekundige dienst te Wageningen, die diepgaande studie van het rattenleven maakte (je kunt pas echt ’n dier bestrijden als je precies zijn leefgewoonte kent) heeft geleerd dat ‘n rat 3 à 4 kg graan per jaar opeet, dat is dus ruw voor f 1,- à f 1,50.

Nu hebt u misschien geen idee hoeveel ratten Nederland bezit. Men kan vrijwel aannemen dat iedere Nederlander een rat heeft. Dat zijn er dus ongeveer 13.000.000. Alleen door voedselverbruik dus ’n schade van 13 à 19.000.000, zeg maar ruwweg 15 miljoen gulden per jaar. ‘n Enorm bedrag. Daar komt dan nog bij de schade veroorzaakt door stuk knagen van zakken, kisten, dozen, dakbeschot, plafonds, deuren enz. Niet zelden knagen ze ook elektrische leidingen, telefoonkabels, waterleidinghuizen stuk. Dat kan ook enorme schade veroorzaken. Ratten kunnen ook ziekten voortbrengen zoals mond- en klauwzeer, ziekte van Weil, pest enz. In de zomermaanden lees je wel eens dat een zwembad gesloten wordt om de ziekte van Weil te voorkomen. De ziektekiemen komen met de rattenurine in het zwemwater. In de tropen is de rat via de vlooien, die ze bij zich hebben, de overbrenger van de pest. Ook uit hygiënisch oogpunt is een intensieve rattenbestrijding noodzakelijk. Daarom organiseren de meeste gemeenten op regelmatige tijden bestrijdingscampagnes.

Het vangen met klemmen of vallen heeft weinig resultaat. Men vangt wel een of twee maal een rat en dan is het afgelopen. Ratten zijn uitermate slimme dieren. Ze onderkennen het gevaar en laten zich niet meer vangen. Zelf met rattengif werken is ook niet aan te bevelen. De meeste rattengiften zijn ook gevaarlijk voor de mens en voor huisdieren. Hebt u ratten of vermoedt u dat u ze hebt stel u dan in verbinding met de dienst van Openbare Werken. Daar heeft men mensen deskundige rattenbestrijders. Zij zien waar in gebouw, schuur of stal ratten komen en weten precies waar het gif gelegd moet worden.

Men is dan zeker dat het goed gebeurt, geen gevaar oplevert voor mens en dier en dat ook werkelijk de ratten gedood worden.

In ons land worden door de autoriteiten in pakhuizen, vemen, voederfabrieken, silo’s, schepen de ratten regelmatig bestreden en toch neemt het aantal ratten niet noemenswaardig af. Dat komt omdat ratten zich enorm snel vermeerderen. Een moederrat brengt praktisch om de 4 à 5 weken een nest jongen voort. Zo’n nestje bevat meestal 7 à 8 soms 10 jongen. En de jonge ratten zijn op ‘n leeftijd van 2 à 3 maanden ook weer teelbaar. Zo kan een rattenpaar aangroeien tot 200 à 250 ratten.

Begrijpelijk dus dat we steeds weer het rattengif ter hulp moeten roepen. Bovendien heeft bestrijding in één gebouw geen zin, want ratten trekken. Als er in een bepaald gebouw teveel ratten komen en het voedsel dus schaarser wordt, trekken ze weg om een betere en voedselrijkere plaats te vinden. Soms trekken ze ver weg. Een kwartier gaans is heel normaal.

Zelf kunnen we ook iets doen om ratten te voorkomen. Gooi geen afval van voedsel weg, maar sluit het afval zorgvuldig op in vuilnisemmers .Veevoeders goed afgesloten opbergen. Bij de bouw van fabrieksgebouwen en vee of varkensstallen streeft men er ook naar dat in de gebouwen de ratten moeilijk binnen kunnen dringen. Betonnen vloeren en zolders goed afgesloten, luchtkokers en ventilatieopeningen enz. Zorg ook dat de gekapte gaten voor invoer van rioolpijpen, luchtbuizen en Ieidingkabels goed dichtgesmeerd worden. Ratten kunnen door betrekkelijk kleine openingen binnendringen. Ook hier geldt: Voorkomen is beter dan genezen.

In ons land in huizen en gebouwen, komen soorten ratten voor: de bruine of rioolrat en de grijze of zwarte rat ook wel dakrat genoemd. Daarover de volgende keer iets meer.

C. van Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van maart 1971

Uit het verleden van Dorst
1905 Rapport van veldwachter Legius over een brand

Aan de E.A. Heer burgemeester te Oosterhout,

Op 11 nov. 1905 toen ik ondergetekende, Gerardus Legius, omstreeks 10 uur in de bossen nabij Klein Oosterhout was, zag ik in de richting Steenoven rookwolken opstijgen en begaf mij onmiddellijk ter plaatse en zag het huis B 29, bewoond door J. Emmen, in volle brand staan. Alles is in de vlammen omgekomen, uitgenomen het vee, waarvan toch nog 3 kalveren zijn verbrand. Bij afwezigheid van de Heer Burgemeester of een Brandmeester, heb ik omstreeks 12 uur des middags de navolgende zes personen te werk gesteld: P. v. Steenoven, P. Broeders, G. van Dun, A, van Gils, M. Leyten en J. Marcelissen, die mijns inziens groot nodig waren om de verdere brand te blussen, daar er veel gevaar bestond voor het bijstaand huis. Daar het mij niet mogelijk was u te waarschuwen, heeft de Wachtmeester van Gilze en Rijen mij verklaard u de nodige boodschap te zullen doen. Volgens verklaring van Emmen is het huis met inboedel verzekerd bij de Mij. de Utrecht voor f 3300,-.

De wachtmeester zal het onderzoek leiden en proces verbaal opmaken. Oorzaak tot heden onbekend.

Hoogachtend UE.dw.dr. (afkorting van U edele dienstwillige dienaar)

G. Legius

Dorst 11 nov. 1905.
Genoemde wachtmeester Westerveld rapporteert dat de brandspuit uit Rijen spoedig ter plaatse was en het huis redde, dat aangrenzend was. Dit behoorde toe aan de Kinderen van der Veeken. (Toevoeging: Het huis van de Kinderen van der Veeken is jaren later afgebrand en niet meer herbouwd.)

1906. Over veldwachter Cornelis de Beer.
12 dec. Provinciaal bestuur van Brabant.

Onderwerp: Schorsing Veldwachter.

Aan de burgemeester van Oosterhout.

Onder toezending van een afschrift van mijn besluit van heden, waarbij Cornelis de Beer, veldwachter in uw gemeente, als zodanig wordt geschorst, heb ik de eer u uit te nodigen mij mee te delen of genoemde de Beer gevolg heeft gegeven aan zijn verklaring om Uw gemeente niettegenstaande uw verbod te verlaten.

Voorts verzoek ik u in verband met mijn voornemen om de belanghebbende ter zake van de door U in aangehaald schrijven meegedeelde grieven bij mij te ontbieden, nader enige gepreciseerde feiten te mijner kennis te brengen, wier te laste legging een onverwijld ontslag zouden motiveren.

De Commissaris der Koningin

1907, Request om Stembureau.
Aan de Edelachtbare Heren Leden van de Raad van Oosterhout.

Geven met verschuldigde eerbied te kennen:

De ondergetekenden, allen inwoners van Dorst, gemeente Oosterhout,

dat ons dorp gelegen is op ongeveer 1½ uur afstand van het Raadhuis onzer gemeente, dat, willen zij hun stem uitbrengen bij Verkiezingen voor leden van de Gemeenteraad, Provinciale Staten of leden van de 2e Kamer der Staten Generaal, daarvoor circa 4 uur nodig zijn, dat zulks voor velen hunner als zijnde landbouwers en werklieden een bezwaar is om aan de verkiezingen deel te nemen.

Redenen, waarom zij U beleefdelijk verzoeken in het vervolg ook Dorst een stembureau te willen laten zitting houden.

Dorst 23 juni 1907. Uw dienstwillige dienaren: Adr. den Ronden – P. Schoenmakers – G. Buys – W. van Gool – Jac. Peeters – Ant. van Loon – G. Oomen – P. Musters – A. van Gool – H. van Wezel – J. van Gool – A. Jacobs – P.L. van Sundert – C. van Loon – J. van Genk – J.P. Jacobs – N. Doms – G. Peeters – J. van Dorst – M. Verstegen – P. Broeders – J. v.d. Wijngaard – Piet van Mook – H. van Dorst – J.A.H. Bergmans – L. Broeders – J. van Gestel – J. Peeters en P. v.d. Hoofden.

1907. Schuur bij de Boswachterij.
Staatsbosbeheer aan B. en W. van Oosterhout.

25 juni 1907.

De opperboswachter in de Houtvesterij Breda, wonende te Princenhage, meldt, dat het in de bedoeling ligt om op een perceel in de buurt van de Boswachterswoning te Dorst I 251 een schuur te doen bouwen van hout met pannen gedekt en waarvan de onderplaat zal komen te rusten op teerlingen van steen.

Deze schuur is bestemd:

a. voor tijdelijke stalling van vee

b. voor berging van hooi, stro, brandhout, gereedschappen en werktuigen

c. voor werkplaats voor de arbeiders bij ongunstig weer.

Het is de bedoeling deze schuur een afmeting te geven van 6 m bij 10 à 12 m.

J.V.H. van Berkum

1908. Gevaar bij schietoefeningen op Seters.
Veldwachter G. Legius meldt 31 mei aan de Burgemeester.

Mij werd heden medegedeeld dat Zaterdag 30 mei tijdens de schietoefening op de Schietbaan de dochter van P. in ‘t Groen (Cornelia) bijna door een kogel is getroffen. Hopende dat UEA. De nodige stappen zal doen om hieraan verbetering te brengen. Het schijnt op Seters tijdens de schietoefeningen zeer gevaarlijk te zijn.

Hoogachtend Uw dw dr G. Legius, gem. veldwachter

Dit werd meegedeeld aan de Luitenant belast met de oefeningen, die aan de Burgemeester schreef, dat er niet roekeloos werd geschoten. Er was slechts één schot over de kogelvanger gegaan en zulks kon door hem niet worden voorkomen.

A. Minjon

+++

Sponsor van de Maand

Muziekstudio Jan-Marie
Voor een heleboel Nederlanders komt het zomerse weer, dat ons land nu toch lijkt te gaan bereiken, als geroepen. Je ziet mensen helemaal opfleuren dankzij de stralende zon. Zij gaan weer fluitend over straat. In de auto’s gaan de raampjes wagenwijd open, terwijl de favoriete nummers van de bestuurders uit de boxen knallen. En de nieuwste zomerhits worden weer meegeneuried of meegezongen. Dat dit de een beter afgaat dan de ander is nu eenmaal zo. Muzikaal talent zit in je genen. Ben je echter niet bedeeld met een weergaloze stem, of bezit je jammer genoeg niet de kwaliteiten om een spetterende gitaarsolo weg te geven, wees dan niet getreurd. Een nieuwe Idol of popster zul je waarschijnlijk niet worden, maar tot een bevlogen musici kan je het wel degelijk schoppen. Alleen heb je hiervoor wel een duwtje in de goede richting nodig.

Jan-Marie Wouters is iemand die je een fikse duw in de goede richting kan geven, wil jij je muzikale talent verbeteren. Voor de 37-jarige geboren en getogen Dorstenaar is muziek zijn lust en zijn leven. Dat Wouters nadat hij in 1995 was afgestudeerd aan het Conservatorium in Tilburg met het geven van muziekles begon, zou je bijna vanzelfsprekend noemen. “Ik deed dit eerst gewoon in een ruimte thuis, maar dat hebben wij het toen helemaal verbouwd”, zegt Wouters. “En oktober 2002 heb ik toen mijn muziekstudio geopend.”

Muziekstudio Jan-Marie resideert nu alweer een paar jaar aan de Rijksweg 77 in Dorst, waar de eigenaar lesgeeft aan zo’n zestig mensen. Zowel kinderen als volwassenen. “Zij komen vooral uit Dorst, maar ook uit Oosterhout, Breda, Chaam, Riel, Rijen, Molenschot en Hulten. Ik geef les in piano, keybord, zang, gitaar, basgitaar, contrabas, blaasbas en drummen. Waarschijnlijk komt hier binnenkort ook saxofoon spelen bij. Dit doe ik niet alleen. Zelf geef ik piano-, keybord- en zangles. Kameraden van mij geven de andere lessen.”

Lesgeven is niet het enige wat Wouters doet. In zijn vrije tijd houdt hij ervan een potje te biljarten. Ook is hij dirigent bij twee koren: het gemeentekoor Sint Marcoen in Dorst en gemengd koor Steluta in Terheijden. “Met Sint Marcoen verzorgen wij drie keer per maand de muzikale begeleiding bij de mis. En bij Steluta zit ik nu een paar maandjes.” Als echte liefhebber heeft de eigenaar natuurlijk zelf ook een muzikale voorkeur. “Ik luister graag naar jazz- en bluesmuziek. Op het gebied van jazzmuziek luister ik het liefste naar Monty Alexander. Hij is mijn grote voorbeeld.”

Volgens Wouters is het moeilijk in te schatten of er onder zijn klanten die hij momenteel lesgeeft, echte muzikale talenten zitten. Toekomstige toppers die misschien later nog weleens op het witte doek te bewonderen zijn. “Er zitten er wel bij die later misschien iets in de muziek kunnen gaan doen, maar voor de meesten is het toch een hobby. En in de muziek is het toch moeilijk in te schatten. Je kan het nooit echt zeggen.”

Muziekstudio Jan-Marie aan de Rijksweg 77 in Dorst is te bereiken op telefoonnummer 0161-416969 of 06-22406517.

+++

Klipnieuws

Super!
Superweer, want ik zit lekker buiten met nog 20 graden om 18.15 uur dit stukje te schrijven;
Superstagairs, want in het vorige stukje kon ik schrijven dat we vanuit het Mgr Frenckencollege een vijftal maatschappelijke stagairs in de Klip werkzaam hadden. Het project is afgerond en we kijken met volle tevredenheid terug. De foto’s van de mede door hun voorbereidde en uitgevoerde Paasknutselmiddag zijn te zien op onze site;
Superpresentatie, want die hebben we (Saskia Vermeulen namens de Dorpsraad en ondergetekende namens de Klip) gegeven aan het volledige college van burgemeester en wethouders en een aantal raadsleden. Hierbij hebben we onze ideeën, en soms toekomstbeelden geschetst. Het was weer eens lekker om jezelf niet te laten remmen door een aantal beperkingen zoals tijd en geld maar gewoon lekker dromen hetgeen werd afgesloten door een geluidsfragment uit de beroemde toespraak van Martin Luther King: “I have a dream”.
Superplannen, want we willen de klip gaan voorzien van een internetaansluiting die ook door anderen gebruikt kan/mag worden, een soort internetcafé dus. En verder gaan we ook werken aan onze informatiepositie;
Supermedewerkers, want die hebben we in de Klip. Maar we komen er ook behoorlijk wat te kort. Iets voor jou? Bijv 1 keer per maand een paar uurtjes; Superrommelmarkt, want die was er op zondag 7 mei in de Klip. Wat kleiner dan gepland maar toch erg gezellig. Er is flink verkocht en dus ook gekocht waardoor alle betrokkenen met een goed gevoel terugkijken.
Superweinig reacties, op mijn eerste oproep voor een vervanger van mijn persoontje. En ik ga er toch echt mee stoppen op 31 december 2006, dus…Laten we samen mijn functie eens doorlichten zodat je er achter komt dat het een uitdagende plaats is in de gemeenschap Dorst. De tijdsbesteding is zeker geen reden om het niet te doen.
Superrustig gaat het in de maanden tot de grote vakantie worden. Er zijn al wat (kaart)clubs die met zomerreces zijn gegaan wardoor het een stuk rustiger is geworden. We zullen onze openingstijden hieraan gaan aanpassen.
Superbeterschap, wens ik Ad Vermetten want hij wordt komende week aan zijn schouder geopereerd. Hopelijk krijgen we onze planning nu nog rond.

Super voorzichtig…

Tot ziens in de Klip.

Ton vd Velden, Voorzitter Dorpshuis De Klip

+++

Op de fiets langs Maria

Op zondag 28 mei a.s. organiseren de vier parochies die samenwerken binnen de Huiskamer, een fietstocht voor jong en oud. Het gaat om de parochies H. Joannes de Doper in Oosteind, H. Marcoen in Dorst en St. Antonius en Verrijzenis in Oosterhout. De tocht zal ca. 20 kilometer lang zijn, maar is in te korten of uit te breiden. De kerken van de vier parochies vormen de opstappunten en zijn ook meteen de eindpunten van de route. Aan de ene kant voert de route langs divers religieus cultureel erfgoed zoals de vier kerken en Onze Lieve Vrouwe abdij van de Benedictinessen. De meeste van deze bezienswaardigheden kunnen bezocht worden, waarbij voor de nodige toelichting gezorgd zal worden. Aan de andere kant loopt de route door de prachtige natuur die we hier in de regio te bieden hebben: Boswachterij Dorst en het mooie stukje natuur bij de Duiventoren. Fietsen maakt natuurlijk hongerig en dorstig en ook daar is aan gedacht. In alle vier de kerken zal er iets te drinken aangeboden worden met daar iets lekkers bij. Voor de kinderen zal er een kleine verrassing zijn. Vanaf 11:00 uur ’s morgens kan er met de tocht begonnen worden en de vier posten sluiten om 15:00 uur ’s middags. Alle reden dus om zondag 28 mei op de fiets te stappen en punten te bezoeken, waar men normaal gesproken niet zo gauw terecht komt. Nog een laatste mededeling: Vanaf half mei zullen er op diverse punten flyers liggen, hangen en/of uitgedeeld worden met nadere informatie. Houd deze dus in de gaten.