Juni 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
En ineens…. is het zomer. Volop, heet en zonnig zomer. Voor zolang dat duurt natuurlijk in Nederland. Gewoon maar genieten van het moment en zien of het morgen weer sneeuwt. Kermis is aan de gang, en onze Midzomer Nachtfeesten zitten er aan te komen. Geweldig initiatief! Voor bijna alle leeftijdsgroepen iets leuks erbij. Voetbal, muziek, sporten en natuurlijk het broodnodige koele biertje in deze warme dagen. “Vooral veel drinken met dat hete weer”, placht mijn moeder altijd te zeggen. Of ze daar ook bier mee bedoelde weet ik niet en ga ik niet vragen maar ik neem haar advies ter harte.

“Bezint eer gij pint”… ook een wijze uitspraak, ik heb hem zelf enkele weken geleden verzonnen maar neem deze goede raad alsjeblieft van mij aan. Mijn man en zoon hadden Talentenkamp van de voetbal en wij meiden (onze dochter en ik) zouden een meidenweekeinde houden. Natuurlijk hoort daar een paar uur heftig winkelen bij en zodoende kwam ik voor de pinautomaat met de bedoeling er een flinke dot af te halen voor het aanschaffen van onzinnige maar leuke dingen. Tot mijn verba-zing wilde het ding geen geld geven. Mopperend togen wij naar een andere pin en daar hetzelfde verhaal. Dan maar naar huis en even kijken waarom mijn saldo ‘ontoereikend’ zou zijn. Waarschijnlijk een verkeerde overboeking met een paar nullen te veel. Thuis achter de PC kreeg ik de schrik van mijn leven: in tijd van 5 dagen was mijn hele banksaldo in porties van 250, 500 en 750 vanuit Rome van de rekening gehaald. Natuurlijk hebben we direct aangifte bij de politie gedaan en de bank op de hoogte gesteld, de rekening en mijn pas laten blokkeren. Wat we weten is dat mijn pasje ergens is ‘geskimt’ zoals dat heet. Vooralsnog is niet bekend bij welke automaat dat is geweest. Het kan in principe overal gebeurd zijn: bij de pin van de bank, de supermarkt of het tuincentrum. We hebben allemaal kunnen lezen in de krant dat ook de kaartjesautomaten bij de NS een prima plekje zijn om je pas te laten skimmen zonder dat je het weet. Dus mijn advies aan alle frequente pinners: haal je pas alleen nog binnen bij de bank door de automaat om geld te halen en betaal overal weer ouderwets contant tot het bankwezen pasjes heeft uitgevonden die niet te skimmen zijn!!! Momenteel werken ze aan een pas met een chip in plaats van de huidige magneetstrip. Boefjes die hun dagtaak hebben aan het skimmen en leeghalen van andermans rekening hebben in het buitenland geen pincode nodig. Bij veel banken (zelfs in België) is het invoeren van je pas in de pinautomaat voldoende om geld te halen!!! Of wij ons geld nog zullen terugzien?? De bank zegt van wel maar ik moet het eerst nog zien. Eerst zei men dat het 2 dagen tot 2 weken zou duren en inmiddels zijn de 2 weken om en zouden er nog wel 3 bij komen volgens de bank. Fijn.

Gelukkig schijnt te zon en zijn we gezond maar pinnen… dát zul je mij niet meer zien doen.

Met vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van januari 1994

Er bestaan nog al wat prentbriefkaarten van Dorst maar ik wilde nu weer iets anders laten zien. U zult zeggen: “Is dat wel Dorst?” Ik kan U meteen uit de droom helpen want het is Dorst dus niet. Wat is hier gebeurd? Onder het zwarte vlakje rechts onder zit de plaatsnaam Woubrugge verborgen. Omdat de kaart vlak na de oorlog in 1946 is verstuurd heb ik daar de volgende verklaring voor.
Er was in die tijd nog een geweldig gebrek aan van alles en nog wat. Vermoedelijk lag bij de drukkerij als winkeldochter nog een hele berg van deze kaarten in het rek. Materiaal om nieuwe kaarten te drukken was er nauwelijks of niet, dus de oplossing lag voor de hand. Even de naam overdrukken en in Dorst waren ze voorlopig weer gered. “Nood breekt wet” zegt het oude spreekwoord.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Activiteitencentrum voor ouderen
Cires heeft een verzoek ingediend om vrijstelling voor het plaatsen van een tijdelijk activiteitencentrum voor ouderen aan het Paterserf (tussen flat 1 en 2) voor een periode van maximaal 5 jaar. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek en een procedure op te starten waardoor de aanvraag van de bouwvergunning kan worden behandeld. Tevens heeft het college besloten de grond, die eigendom is van de gemeente, in gebruik te geven aan Cires voor een periode van maximaal 5 jaar of zoveel korter dan nodig. Tenslotte stemt het college in met de conceptexploitatieopzet.

Benoeming tot ambtenaar gemeentelijke belastingen
B. en w. hebben besloten belastingdeurwaarders van Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase Public te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van deurwaarder.

Voorontwerp bestemmingsplan Oude Tilburgsebaan Dorst
Eind 2004 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Binnengebied Oude Tilburgsebaan Dorst” ter inzage gelegen. De reacties hebben geleid tot aanpassingen op de plankaart en in de voorschriften. Dit heeft geen gevolgen voor de hoofdopzet van het plan. Het college heeft het eindverslag vastgesteld en gaat de raad vragen medewerking te verlenen aan het bouwplan door het starten van een vaststellingsprocedure en een vrijstellingsprocedure. De eerste stap in de vaststellingsprocedure is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan van 26 mei tot 7 juli 2006.

Strategische gebiedsvisies Oosterhout oost en Dorst
Begin dit jaar hebben de strategische gebiedsvisies Oosterhout-oost en Dorst ter inzage gelegen. De inspraakreacties en de reacties van diverse overleginstanties zijn weergeven in twee commentaarnota’s. Het college heeft beide commentaarnota’s vastgesteld en stelt de raad voor de Strategische gebiedsvisies, -inclusief de voorgestelde aanpassing voor de gebiedsvisie Dorst en de Strategische Milieubeoordeling voor Oosterhout-oost- vast te stellen als uitgangspunt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in beide gebieden.

Overschrijdingsregeling onderwijs
In de wet is vastgelegd dat op het moment dat de gemeente meer geld uitgeeft aan het openbaar onderwijs dan de rijksvergoeding die de gemeente ontvangt, dit ‘extra’ geld ook moet worden uitbetaald aan het bijzonder onderwijs. Uit de vijfjaarlijkse afrekening blijkt dat de gemeente over een periode van vijf jaar gezien, niet meer geld heeft uitgeven aan het openbaar onderwijs dan er is binnengekomen. Het college vraagt de raad de vijfjaarlijkse afrekening in het kader van de overschrijdingsregeling vast te stellen.

Beleidsregels ontheffingen stoken
B.en. w hebben de beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van ontheffingen van het stookverbod van de wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening. De beleidsregels worden gepubliceerd in Weekblad Oosterhout. Na publicatie gaan de regels in werking. Tevens hebben b. en w. besloten mandaat te verlenen aan de commandant van de brandweer om de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen namens b. en w. uit te oefenen.

Krediet kunstgras sportpark Dorst
B. en w hebben, conform het raadsbesluit van 21 februari jl., besloten akkoord te gaan met de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld op sportpark Dorst en hiervoor een bedrag van € 357.000 beschikbaar te stellen. Voor de renovatie van het B-veld heeft het college een bedrag van € 20.468 beschikbaar gesteld.

Vitale en attractieve binnenstad
B. en w hebben de startnotitie “Vitale en attractieve binnenstad” vastgesteld. Het versterken van de vitaliteit en attractiviteit van de Oosterhoutse binnenstad is een van de prioriteiten uit het collegeakkoord 2006-2010. Om deze doelstelling mogelijk te maken is een zogenaamde stadscoach aangesteld. Hij voert de regie op het programma vitale en attractieve binnenstad en heeft daarvoor deze startnotitie geschreven.

Bestemmingswijziging Steenovensebaan 20
Het college heeft ingestemd met een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. De bestemming van het perceel aan de Steenovensebaan 20 te Dorst verandert van ‘burgerwoning’ in ‘agrarische bestemming’.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Mogelijk toename sluipverkeer door Dorst, naar aanleiding van de afsluiting van de Oosterhoutseweg
In november 2005 heeft Dorpsraad schriftelijk zijn verontrusting uitgesproken t.a.v. de gevolgen van de afsluiting van de Oosterhoutseweg te Teteringen voor Dorst. Zoals u wellicht weet vangen de werkzaamheden door de gemeente Breda aan de Oosterhoutseweg aan per 19 juni 2006, waarna de gemeente Oosterhout aansluitend de Bredaseweg in de gemeente Oosterhout gaat aanpakken. Op 1 juni heeft Dorpsraad een gesprek hierover gehad met een verkeerskundige/projectleider van de gemeente Oosterhout en een van de gemeente Breda. Tijdens dit gesprek is uitleg gegeven over de maatregelen, die de gemeente Oosterhout gaat nemen om het verkeer zoveel mogelijk via de A27 te leiden. Dorpsraad had een aantal punten ingebracht ten aanzien van de mogelijke overlast voor ons dorp. Het betreft o.a. overstekende schoolkinderen Spoorstraat, fietsers langs Wethouder Van Dijklaan, aanpassing verkeerslichten Rijksweg i.v.m. groter aanbod, aandacht voor verkeerssituatie bij overweg enz. De gemeente heeft aangegeven eerst te willen afwachten hoe een en ander zich gaat ontwikkelen en of –zoals men verwacht- het verkeer zich grotendeels via de A27 zal verplaatsen. Mocht dit niet zo zijn dan gaat men kijken of er verdergaande maatregelen nodig zijn. Dorpsraad heeft aangegeven dat Dorst nu al in het dorp zelf, maar ook op de Rijksweg tijdens spitsuren veel verkeer te verwerken heeft! Er is een werkgroep communicatie van medewerkers gemeente Oosterhout en gemeente Breda. Daarnaast is er een klankbordgroep, waarvoor o.a. iemand van de Dorpsraad is gevraagd. Een van ons gaat daar ook aan deelnemen. Mochten jullie na 19 juni extra verkeersoverlast ondervinden, dan gelieve dit te melden via 412207.

Dorst op slot
Begin mei heeft Dorpsraad 950 flyers in Dorst-centrum en buitenwijken verspreid inzake een middag en avond over inbraakpreventie op 18 mei. Dit naar aanleiding van weer een serie inbraken in het dorp. Op de achterkant van de flyer stond informatie over het digitale nieuwsblad: www.nieuwsuitdorst.nl. De twee bijeenkomsten waren goed voorbereid door onze wijkagent. Hij en drie collega’s waren tweemaal die dag aanwezig in de Klip om de mensen uit Dorst o.a. te vertellen over een betere beveiliging van hun huis en wat te doen als er echt wordt ingebroken in huis en/of auto. Gezien het aantal belangstellenden (‘s middags 3 en ‘s avonds 5) schrikt men blijkbaar niet meer zo gauw van een aantal inbraakmeldingen en denkt men dat zijn/haar huis wel goed beveiligd is!

Schermen en geluidsdempers
Dorpsraad heeft bij de gemeente Oosterhout aangegeven dat mensen uit Dorst en zeker die vlak langs het spoor wonen erg graag via de dorpsraad willen meedenken vanaf nu over de ontwikkelingen langs en op het spoor en toch zeker tijdig op de hoogte gehouden willen worden. Er zijn al wat vragen over gesteld. Mochten er nog meer prangende vragen zijn dan horen wij die graag.

Dorpsraad Dorst bestaat uit: Gerard Verhagen, Saskia Vermeulen, José den Ronden, Cor Klik, Stan Claasen, Monique Braat en Wilma Broers.

Het telefoonnummer van het secretariaat is: 0161 412207

+++

Uit het Wando Journaal van maart 1971

Ratten (vervolg)
Ratten, muizen, mussen zijn overal waar mensen wonen. Ze eten hetzelfde als wij en profiteren dus van onze voorraden of onze gewassen. Het zijn cultuurvolgers. Verdwijnt de mens, dan verdwijnt hun voedselbron en ze trekken ook weg. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de laatste oorlog. In verband met de oorlogvoering werden in ons land verschillende dorpen geëvacueerd. Na enige tijd was ook de mus, de muis en de rat verdwenen. Het is ook wel merkwaardig en misschien ongelooflijk dat in West Europa en dus ook in Nederland oorspronkelijk geen ratten waren. In heel oude natuurhistorische geschriften worden ratten niet beschreven. Pas in middeleeuwse geschriften komen beschrijvingen en tekeningen van ratten voor.

De oudste rattensoort van ons land is de zwarte rat, wordt ook wel genoemd grijze, blauwe of dakrat. De kleur is erg wisselend zoals de naam al aangeeft van zwart tot grijs tot blauw soms echter zelfs iets bruinachtig. Deze zwarte rat is met de schepen van de Kruisvaarders in de 10e -11e eeuw uit het Heilig Land (Klein-Azië) naar West-Europa gebracht. Met de rat kwam ook de rattenvlo en de pest mee. De pest een zeer besmettelijke dodelijke ziekte heeft in de Middeleeuwen steden en dorpen uitgeroeid. Men sprak van de “Zwarte Dood”. De vlo brengt door het zuigen van bloed de smetstof over op de mens.

De zwarte rat is vrij klein, 15-20 cm, ‘n flinke grote muis dus. De staart is opvallend lang, meestal langer dan het lichaam. De staart is praktisch kaal, hier en daar een haartje, de ringen van de staart zijn duidelijk te zien. Ze is erg slim, laat zich heel moeilijk vangen, lijdt een zeer verborgen leven, men krijgt haar zelden te zien, is ‘n echt nachtdier. Ze leeft vooral hoog in gebouwen, huizen, magazijnen, pakhuizen, zolders.

Zwemmen doet deze rat alleen noodgedwongen. Maar ze kan uitstekend klimmen en springen. Klimt tegen de muur gewoon omhoog. In havensteden klimt ze langs de kabels waarmee de schepen vastliggen van de wal naar het schip of omgekeerd. Ze maakt op verborgen plaatsen een nest van stro, hooi, papier, wol. Een nestje bevat meestal 4-20 jongen. En elk paar krijgt 3 tot 4 keer per jaar een nest jongen. Dus een vrij sterke vermeerdering. De moeder verdedigt het nest en zij valt de mens aan als hij het nest wil verstoren. Ook versleept ze vaak de jongen. De jongen komen kaal en blind ter wereld. Na ongeveer 14 dagen kunnen ze zien en de beharing komt ook geleidelijk. Het voedsel is vrijwel plantaardig, graan, vruchten, ook afval. (denk er om levensmiddelen in goede blikken dozen opbergen). Zakken worden stuk geknaagd.

De zwarte rat laat zich moeilijk vangen. Komt ook niet gemakkelijk aan vergif. Dit moet met kennis van zaken worden uitgelegd anders komen ze er niet aan. Het vergif wordt op brood of vis aangebracht maar het mag beslist niet met de handen worden aangeraakt. Men legt het vergif uit in kranten gewikkeld, dat neemt de mensenlucht weg.

De andere rattensoort is de bruine rat, kelderrat, rioolrat, grijze rat, trekrat, grondrat, waterrat. De namen wijzen er al op dat deze voorkomt onder in de gebouwen, stallen, schuren, maar ook in riolen, vuilnisbelten zijn vaak echte kweekplaatsen voor ratten. De bruine rat is veel groter dan de zwarte, 25-55 cm, de staart is korter dan het lichaam, kan wel een gewicht halen van een pond. Bruine ratten komen ook op de dag tevoorschijn, maar echt leven doen ze ‘s avonds en ’s nachts. Ze kunnen uitstekend zwemmen, daarvandaan waterrat. Ze eten letterlijk alles zowel plantaardig als dierlijk. Het zijn echte omnivoren, alleseters, vooral afval (vuilnisbelt).

Ze eten graan, knollen, vruchten, zaden, eieren, jonge vogels, aas (dode dieren). In schroktijden en bij grote honger zelfs leer en stro.

Het nest zit op verborgen plaatsen onder de vloer, tussen plafond, in het veld graven ze een hol. Dat wordt gemaakt van allerlei droog materiaal zoals hooi, stro, papier, dorre bladeren, touw, stukgeknaagde zakken, kleren, enz. Elk nestje bevat 2-10 jongen en een rattenmoeder krijgt 2-7 maal per jaar jongen. Op een leeftijd van 2-3 maanden krijgen de ratten hun eerste nest jongen. Een rattenpaar kan dus in 1 jaar wel tot 150 à 200 stuks aangroeien. Dat hangt vooral af van de voedselvoorraad. De jongen worden goed verzorgd en bij gevaar versleept de moeder het nest. Overigens zijn ze zeer schuw. Bruine ratten trekken ook. Als er in een gebouw, schuur of stal te veel komen trekt een gedeelte naar onbevolkte gebieden. Ze trekken soms ver weg. Er zijn voorbeelden bekend dat ratten in ‘n ver afgelegen gebouw van minstens een half uur ver gekomen waren. Men is lang van mening geweest dat de bruine rat de zwarte zou hebben verdrongen, maar de moderne dierkundigen geloven dat niet.

De bruine rat is afkomstig uit Azië. Rond 700 staken ze in een enorme massa in Rusland de Wolga over en in een goede eeuw tijd hadden ze zich over heel Europa verspreid. Hun enorme vruchtbaarheid en ook hun treklust werkt daar aan mee. De schade die zij veroorzaken is zeer groot, schattingen zijn altijd gevaarlijk en aanvechtbaar. Enkele cijfers: In ons land wordt de jaarlijkse schade geschat op 33 miljoen gulden! In Amerika op 1½ miljard, dus 1500 miljoen, Frankrijk 500 miljoen, Engeland 200 miljoen, Duitsland 550 miljoen. Aan de juistheid van deze schattingen kan men twijfelen maar vast staat dat de schade ook in een bepaald gebouw, pakhuis enorm kan zijn. Soms lees je wel eens in de krant dat in één nacht honderden kuikens worden doodgebeten, dat biggen worden aangevreten, zelfs kinderen in de wieg werden gebeten.

Een rattenbeet is maar een klein wondje, maar kan zeer gevaarlijk zijn met het overbrengen van smetstof (denk aan vuilnisbelt, leven in riolen, sloten).

Overgebracht worden paratyfus, ziekte van Weil (in zwembaden een soort besmettelijke geelzucht, 45% van de ratten dragen deze smetstof mee zonder er zelf last van te hebben), mond- en klauwzeer miltvuur, longontsteking, dysenterie, ziekte van Bang en in de tropische landen de pest.

Thans heeft men tegen de meeste van deze ziekten afdoende inspuitingen zodat het maar zelden echt tot massale ziektegevallen komt. Maar vroeger stond men tegen vele van deze ziekten machteloos en kwamen massa’s sterfgevallen voor, denk maar aan de pest.

Ratten moeten dus constant bestreden worden. Zelf bestrijden haalt heel weinig uit. Als u last van ratten hebt stelt u zich dan in verbinding met de dienst openbare werken. Deze roeien voor u deskundig met ‘n ongevaarlijk middel op de juiste en doelmatige manier de bestrijding uit.

Maar maak er wel werk van, want als u één rat ziet hebt u er beslist meer, misschien wel tientallen. Mij is een geval bekend van een landbouwer die op een morgen 1 bruine rat zag wegschieten na een doelmatige vergifuitlegging vond men bij hem in 1 week tijd meer dan 300 bruine ratten. Dierproeven hebben geleerd dat ratten, vooral de zwarte, zeer intelligent zijn, men zou haast zeggen ze hebben verstand. Door oefenen en trainen kan men ze veel leren. Voorlopig genoeg over “vriend” of “vijand”rat.

C. van Alphen

+++

Heemkundekring “De Heerlijkheid Oosterhout”

Breda, 2 juni 2006 – Medio september 2006 brengt Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oosterhout’ een unieke dvd uit met historische informatie over de geschiedenis en tradities in Oosterhout in de voorgaande eeuwen. Dit in aansluiting op een tentoonstelling die tegelijkertijd wordt georganiseerd over de oorsprong en het doel van de Heemkundekring uit die gemeente . De tentoonstelling is de eerste twee weken van september te bezoeken in de hal van het Gemeentehuis in Oosterhout (nadere data en tijden volgen z.s.m.).

Tijdens de expositie wordt aan de hand van beeld en geluid duidelijk wat heemkunde in zijn oorsprong is en welk doel het dient. Zowel leden van de heemkundekring als Oosterhoutse musea en enkele particuliere verzamelaars leverden hun medewerking aan het verzamelen en inzichtelijk maken van alle informatie. Ook stads- en gemeentearchieven in Noord-Brabant verleenden hun volle medewerking.

Oud materiaal welkom.

Mocht u nog niet benaderd zijn door de Heemkundekring voor oude foto’s of natuurlijk oude filmpjes (minimaal 50 jaar oud) van gebouwen, straten, mensen, verenigingen, klassenfoto’s enz. (bij groepsfoto’s graag zoveel mogelijk de namen van de personen vermelden) en kunt u daarmee iets bijzonders toevoegen aan de tentoonstelling, neemt x dan contact met ons op via telefoonnummer 076-5319750 of per email naar ma.kuijpers@wanadoo.nl. Stuurt u géén originelen en/of kopieën naar ons op. Bij te veel aangeboden informatie behouden wij ons het recht voor een selectie hierin te maken.

Namens Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout, M.A. Kuijpers
Voor Dorst kan er kan ook kontakt worden opgenomen met Piet van Beek Rijksweg 197 tel. 411462 of e-mail: pajvanbeek@hetnet.nl