April 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
April doet wat ‘ie wil.. ja, en de boefjes ook! Dit keer waren wij 1 van de 17 ‘gelukkigen’ die een bezoekje kregen van autodieven. Als je ’s morgens wakker gemaakt wordt met de woorden: kom er maar snel uit want je auto is leeggehaald, kan ik je verzekeren dat je sneller je bed uitkomt dan normaal, ik wel tenminste. Beneden gekomen constateerde ik een kapot achterruitje. Bij nadere con-trole bleek via dit ruitje de deuren geopend te zijn en vervolgens had men de gehele middenconsole eruit gesloopt teneinde er met de cd speler van-door te kunnen. Erg amateuristisch gedaan overigens. Later bleken er meerdere mensen het slachtoffer van deze boefjes geworden te zijn. Onder andere een ouder echtpaar met een oudere auto en een even oude radio. De boefjes verdienen hier niets aan maar hebben toch kans gezien deze mensen de schrik van hun leven te bezorgen. Stout hoor! Bij een andere auto bleek het frontje er niet in te zitten en hebben ze uit baldadigheid de deuren maar ontzet, ook leuk. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat inmiddels het kenteken van een ‘verdacht’ laag zwart golfje aan de politie doorgegeven is en ze er mee bezig zijn.

Toeval of niet maar de week ervoor was er juist een bijeenkomst van de Dorpsraad samen met onze dorpsagent Yuksel Demir over de veiligheid in Dorst. Binnenkort ontvangt iedere inwoner van Dorst de uitnodiging voor een avond over veiligheid en beveiliging van uw woning. Ik kan een ieder aanraden deze bijeenkomst bij te wonen.

Verder raad ik u aan het frontje van uw radio en andere waardevolle spul-len uit uw auto te verwijderen. Voor zover dit zin heeft dus, want als de boefjes geen buit zien zullen ze uit pure baldadigheid waarschijnlijk over-gaan tot het mollen van uw trouwe vierwieler.

Verder is april wisselvallig zoals gebruikelijk. Zon en regen wisselen elkaar in rad tempo af, aarzelt de natuur nog steeds met losbarsten en laat in het bos slechts een enkele boom voorzichtig zijn nieuwe blaadjes aan de buitenwereld zien. Surae gaat elke dag meer ‘terug naar de natuur’. Me dunkt dat er volgend jaar om deze tijd niets meer te zien is van het ja-renlange kinder (en ouder) plezier dat zich heeft afgespeeld in en om die plas met water.

Waak voorzichtig, met vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Parochiële bezoekgroep gestart
Uit het parochiële caritasbestuur is een aantal mensen bereid gevonden om een parochiële bezoekgroep te starten. Op verzoek bezoeken zij parochianen die daaraan behoefte hebben. Te denken valt aan mensen die ziek zijn, in de rouw zijn of gewoon graag eens iemand willen ontmoeten met een luisterend oor. Naar elkaar omzien is één van de belangrijke taken van de parochie. Vragen om wat extra aandacht mag gerust, schroom daarom niet en bel voor een afspraak met Mw.Maya Groezen, telefoon: 411425.

Bestuurswisseling
Vanaf 1992 was Hr.Gerard Verhagen lid van het kerkbestuur. In die periode heeft hij als vice-voorzitter veel meegemaakt. Parochies zijn volop in beweging. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om de toekomst veilig te stellen. Samenwerking met andere parochies ontstaat en de taak van de vrijwillig medewerkende wordt groter en belangrijker. Gerard stond met een open oog en oor midden in deze ontwikkelingen. Hij is inmiddels met zijn taak gestopt. Het kerkbestuur dankt hem heel hartelijk voor zijn grote inzet voor onze parochie en onze regio. Een opvolger is gelukkig gevonden. Hr.John van Es heeft de benoemingsbrief van de bisschop ontvangen en is aan de slag gegaan als onze nieuwe vice-voorzitter. We wensen hem veel succes en zijn hem erg dankbaar omdat hij deze taak op zich neemt.

Meimaand, Mariamaand
Van oudsher al werd de meimaand speciaal toegewijd aan Maria. In de officiële liturgie wordt in de tijd tussen Pasen en pinksteren het mysterie van de opstanding van Jezus gevierd, maar de volksdevotie houdt in de meimaand het oog vooral gericht op Maria. Wij doen dat in onze kerk ook door het bidden van de rozenkrans. Tijdens dit gebed worden de grote momenten uit het leven van Maria en Jezus (de z.g.n. mysteries van het geloof) herdacht. U bent gedurende de meimaand elke dinsdagavond om 19.00 uur in de kerk van harte welkom voor het rozenkransgebed.

Pastor afwezig
Pastor van Balveren is afwezig van 15 tot 25 mei vanwege zijn jaarlijkse bedevaart naar Lourdes. Collega’s uit de regio nemen waar.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van november 1993

Het Kapelerf onderging een opknapbeurt en er zijn zelfs fietsklemmen bij de bushalte geplaatst. Het ligt er nog een beetje onaf bij maar dat zal wel goed komen. Op de kaart ziet U hoe het pleintje eruit zag in de zestiger jaren. Gezien de titel van de kaart werd de naam Kapelerf in die tijd nog niet gebruikt maar waar komt deze naam vandaan? Tot 1912 stond op deze plaats een kapel en daar lag, zoals toen gebruikelijk, het kerkhof omheen. De kapel werd afgebroken omdat er in 1911 een nieuwe parochiekerk gereed kwam. Deze kerk, gewijd aan de H. Marcoen, staat er nog steeds en is beeldbepalend voor ons mooie dorp. Zoals gezegd werd de oude kapel afgebroken maar bij de sloop is een stenen plaat bewaard gebleven die boven de voordeur zat. Na een merkwaardige omzwerving is de plaat later weer in Dorst terecht gekomen en daarna ingemetseld in de voorgevel van de huidige kerk. De kapel verdween maar het kerkhof bleef tot ver na de tweede wereldoorlog op dezelfde plaats liggen. Omdat het kerkhof te klein werd en het verkeer steeds meer ruimte eiste ontstonden plannen om het te verplaatsen. In de volgende “Groeten uit Dorst” kom ik daar nog op terug. Deze verplaatsing is niet direct een schoolvoorbeeld voor het gezegde “regeren is vooruitzien” want toen Dorst in de zestiger jaren begon te groeien lag het verplaatste kerkhof al vrij snel weer in de weg! Kijken we nog eens naar de kaart. Links op de foto ziet U het pand zoals er dat nu nog staat. Toen echter was het de kruidenierswinkel van Dries van Rijthoven. De grote donkere deur was de garage voor een mooie zwarte auto waar Dries taxi mee reed. Nadat in de zestiger jaren de groei van Dorst aan de noordkant van de Rijksweg begon heeft de familie van Rijthoven het pand verkocht. De zaak werd, zeer vooruitziend, verplaatst naar de andere kant van de weg waar we nu nog steeds bij kleinzoon Ad van Rijthoven terecht kunnen. Rechts op de foto de jongensschool van destijds. Jongens en meisjes gingen gescheiden naar school in die jaren. De jongensschool is later verbouwd tot Kaszah en brandweerkazerne. Tussen de jongensschool en de eerstvolgende boerderij staat nog een klein huisje. Veel is er in Dorst verdwenen maar dit gebouwtje heeft alles overleefd. In dit huisje stond vroeger de handpomp waar de vrijwillige brandweer het vuur mee bestreed. Maar in het huisje was ook een cachot. Een dronkaard die het met Marcoen te bont maakte werd daarin opgesloten tot hij wat was gekalmeerd of tot de veldwachter iemand had die nog lastiger was want hij beschikte maar over één cel! Nog een interessant detail is het bovengrondse lichtnet. De koperen draden liepen over spierwitte porseleinen isolators die weer vast zaten aan houten palen. Stormweer of een op hol geslagen paard veroorzaakten nog al eens schade aan de draden of de palen en men zat dan minstens een dag zonder stroom!

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Actualisering gemeentelijke verordeningen
Als gevolg van de wet Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is het noodzakelijk om de Oosterhoutse regelgeving op punten aan te passen. Het college gaat daarom de raad voorstellen de aangepaste archiefverordening en de marktverordening vast te stellen. Daarnaast heeft het college (onder voorbehoud van goedkeuring van de archiefverordening door de raad) het besluit Informatiebeheer vastgesteld.

“Met het oog op morgen”
“Met het oog op morgen’’ is een document waarin de burgemeester en wethouders terugblikken en vooruitkijken. Het zijn persoonlijke notities van de collegeleden, opgetekend door de directeur/ adjunct-gemeentesecretaris en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het document geeft inzicht in de achtergronden van de bestuursperiode 2002-2006 en doet suggesties voor de aanpak in de toekomst.

Uitgangspunten gemeentelijk WMO-beleid
Het college stelt de raad voor uitgangspunten voor het te ontwikkelen WMO-beleid vast te stellen. Deze nota is een vervolg op de startnotitie WMO die de raad op 25 oktober 2005 opiniërend heeft behandeld. Met de invoering van de WMO wordt gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning.

Straatnaamgeving Dorst
Het openbaar gebied van de nieuwbouwlocatie tussen de Oude Tilburgsebaan en de Rijksweg in Dorst krijgt de straatnaam Sint Jorisveld. Dit heeft het college besloten. In Dorst zijn ook de scherpschuttervereniging en de fanfare naar deze legendarische soldatenheilige en martelaar genoemd. In het gebied tussen de Oude Tilburgsebaan en de Rijksweg worden 35 woningen gebouwd.

Onderzoek naar onrechtmatige bewoning huurwoningen
De gemeente Oosterhout en Cires starten een onderzoek dat de onrechtmatige bewoning in Oosterhout in beeld moet brengen.

Grondexploitatie
B.en w. hebben de nota grondexploitatie vastgesteld. In deze nota wordt aangegeven welke projecten in januari 2006 binnen de grondexploitatie vallen. Ook zijn in de nota de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. Een grondexploitatie is een feite een begroting waarbij alle verwachte kosten en opbrengsten van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling, uitgezet in de tijd dat een project loopt, worden weergegeven.

Modernisering huurbeleid
B. en w. hebben kennis genomen van de maatregelen die minister Dekker van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft voorgesteld om het huurbeleid te moderniseren. In een brief aan minister Dekker spreekt het college haar bezorgdheid uit over onder meer de effecten van de liberalisering van het huurbeleid voor Oosterhout.

Commissie Algemene wet bestuursrecht
Eetcafé Shooters heeft een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van het college over het exploiteren van terrassen op de Markt. De adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb) adviseert het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit gedeeltelijk in stand te laten. Wel dient de motivering te worden verbeterd. Het college heeft besloten het advies van de commissie Awb over te nemen.

Met betrekking tot het bezwaarschrift tegen een verleende bouwvergunning van een woning aan de Griendsteeg 2a te Oosteind heeft het college, conform advies van de commissie Awb, besloten de bezwaren ongegrond te verklaren. Dit geldt tevens voor een bezwaar tegen het besluit om een bouwvergunning te weigeren voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Teldershof 24 te Oosterhout. Met betrekking tot het bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor de bouw van 9 woningen aan de Molenstraat heeft het college, conform het advies van de commissie Awb, besloten het besluit gegrond te verklaren en het bestreden besluit te heroverwegen.

Kermis en BTW-heffing
Het college heeft besloten het toekennen van kermisstandplaatsen aan te merken als een BTW-belaste dienst en heeft ingestemd met de uitvoering van diverse acties die het gevolg zijn van dit besluit.

Subsidieverlening reintegratietrajecten en beperken instroom bijstand
De gemeente Oosterhout ontvangt € 835.113 subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor het project ‘reintegratietrajecten en beperken instroom bijstand’.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Strategische Gebiedsvisie Dorst en Omstreken
Op 20 februari 2006 hebben veel inwoners van Dorst de presentatie bijgewoond door gemeente Oosterhout betreffende de Strategische Gebiedsvisie Dorst en omstreken. Ondanks het feit dat de locatie eigenlijk niet geschikt was voor zo’n hoge opkomst heeft iedereen de presentatie goed kunnen volgen en was er aansluitend een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Naar onze mening was het een goede presentatie met uitstekende vragen van inwoners die zich beperkten tot de hoofdlijnen van het concept plan.

In de daarop volgende weken is de Dorpsraad druk geweest met het verzamelen van reacties en vragen vanuit het dorp aan het College. Uit een brede laag van inwoners, verenigingen, en bedrijven hebben we opmerkingen en vragen verzameld. Het is van belang te weten dat de Dorpsraad natuurlijk niet de enige groepering is die naar de gemeente gereageerd heeft. Reacties moesten uiterlijk op 27 maart 2006 aan de gemeente gestuurd worden en dat is gelukt! Wij hebben degenen die ons input gegeven hebben een kopie gestuurd van ons verhaal. Allen die geïnteresseerd zijn in deze notitie kunnen zich wenden tot het secretariaat van de dorpsraad.

Uit het projectteam van het gemeentehuis vernamen wij dat het tot medio juni 2006 gaat duren voordat er schriftelijk gereageerd gaat worden op onze notitie.

+++

Sponsor van de maand

ESQ Advocaten
April doet wat ie wil. Regen, hagel, zonneschijn: de maand is nog maar enkele dagen oud en al deze weerstypen zijn al langs gekomen. Maar april wordt ook wel de grasmaand genoemd. Waarom precies weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat er op de groene grasmatten over heel de wereld deze maand een aantal beslissingen vallen. Ik heb het natuurlijk over voetbal. In de Nederlandse competitie gaat PSV de zoveelste landstitel aan zijn toch al niet misselijke palmares toevoegen. Op Europees vlak zijn de teams uit ons land uitgespeeld. In de UEFA Champions League strijden AC Milan, Barcelona, Arsenal en Villareal om een plaats in de finale. En dan heb ik het nog niet eens over vv Neerlandia’31. De (nu nog) trotse vijfdeklasser uit Dorst staat op het punt om het kampioenschap binnen te slepen. Dit moet op 23 april aanstaande gebeuren in de derby tegen naaste buur Molenschot.

Ook in Frankrijk schijnt momenteel niet voor iedereen de zon en doen een heleboel jongeren in april inderdaad wat ze willen. Nou valt dit niet goed te praten, het is wel verklaarbaar dat ze in opstand komen. De Franse president Jacques Chirac stelde begin deze maand een wet in werking die het mogelijk maakt jongeren met een nieuws arbeidscontract binnen twee jaar zonder opgaaf van redenen te ontslaan. Of een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht hier in dit geval nog iets aan kan veranderen is maar de vraag.

Wacht even. Een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Laat er die nou uitgerekend in Dorst één zijn. Geert de Haas is zijn naam. De 37-jarige uit Limburg afkomstige Dorstenaar bestiert in zijn eentje ESQ Advocaten. Een bedrijf dat in 2001 door De Haas werd opgericht en zetelt aan de Rijksweg 76 in Dorst. “ESQ staat voor Esquire”, zegt De Haas. “Dat is een Engelse beleefdheidstitel die door veel advocaten wordt gebruikt. Ik ben ESQ Advocaten gestart omdat ik graag zelfstandig ondernemer wilde zijn met een eigen bedrijf. Ik ben al een jaar of acht advocaat.” Het grootste deel van de zaken die het Dorste advocatenkantoor behandeld heeft betrekking tot het arbeidsrecht. Zowel voor werknemers als werkgevers. Denk hierbij aan ontslagzaken, contracten en andere arbeidsvoorwaarden. Zijn klanten komen overal vandaan verteld De Haas. Een uitbreiding van ESQ Advocaten behoord in de toekomst tot de mogelijkheden. “Ik wil graag groeien”, benadrukt de eigenaar. “En dan specifiek in mijn specialisme arbeidsrecht. De groei is mogelijk in bijvoorbeeld zaken over ontslagrecht.”

De Haas sponsorde eerste het ter ziele gegane Nieuwsblad Dorst en ook vanaf het begin Nieuwsuitdorst. “Het heeft een belangrijke functie met betrekking tot het informeren van de gemeenschap.” Mensen die meer informatie over de onderneming willen kunnen terecht op de website www.esq.nl. Werknemers kunnen specifiek terecht op de site www.ontslagvoordewerknemer.nl, dat een initiatief is van ESQ Advocaten. Het advocatenkantoor is telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 0161-453860.

Misschien krijgt Geert de Haas na publicatie van dit stuk wel een telefoontje uit Frankrijk. Je weet maar nooit.

+++

Uit het Wando Journaal van maart 1970

Katjesbloeiers
De eerste tekenen dat de lente op komst is, tonen ons de struiken die met katjes bloeien. Het eerst bloeit de hazelaar, wat later de els. De hazelaar, de struik waar ook de hazelnoten als vrucht aankomen, zien we niet zo veel meer. In onze omgeving groeien nogal struiken bij camping de Hannebroek op Seters. Hazelaar heeft graag goede vochthoudende grond. Bekijken we een tak van de hazelaar dan zien we:

  • Kleine groenachtige bruine knopjes verspreid langs de tak. Dat zijn de bladknoppen. Daar komen dus straks de bladeren uit. Ook kan uit ’n wat forse bladknop ’n jong takje met blaadjes komen, dat de tak verlengd of verbreed.
  • Koordachtige geelbruine beweeglijke katjes. Als ze geheel zijn uitgegroeid zijn ze fel geel. Zo’n katje heeft een as waarlangs rondom bruingele schubjes gehecht zijn. Onder die schubjes zitten de meeldraden die het stoffijne stuifmeel leveren. Het zijn dus de meeldraad-katjes of de manlijke katjes. Ze zijn zeer soepel en bewegen met het minste windje heen en weer. Hele wolkjes stuifmeel zien we er uit wegstuiven. We kunnen de wind nabootsen door tegen zo’n katje te tikken of met de tak te schudden. Als de meeldraden rijp zijn, komen hele wolken stuifmeel uit de katjes.
  • Kijken we heel scherp toe, dan zien we, dat uit sommige bladknoppen gelijkend knoppen aan de top enige fijne paarse draadjes. Die draadjes zijn de stijlen van de stampers of vruchtbeginsels. Deze groene knoppen met de paarse draadjes zijn de stamperkatjes of vrouwelijke katjes.

De bloemen van de hazelaar zijn dus éénslachtige bloemen, want ze hebben of meeldraden of stampers. En omdat de meeldraadbloemen (katjes) en de stamperbloemen op dezelfde plant zitten, is de hazelaar een eenhuizige plant. Het stoffijne stuifmeel wordt door de wind weggewaaid. Eén zo’n stuifmeelkorreltje moet op een stijl komen. En dan groeit het vruchtbeginsel uit tot een vrucht, hier de hazelnoot. Nu bevat bij de hazelaar elk vruchtbeginsel twee eitjes en er zouden dus in elke hazelnoot twee zaden kunnen groeien. Dit gebeurt zelden. Eén eitje groeit maar uit tot zaad. Een enkele maal vindt men wel eens een hazelnoot met twee zaden. Men noemt dat een filipine.

De hazelnoten die wij in fruitzaken kopen zijn buitenlandse vruchten. Ze komen uit Spanje, Italië en Turkije; de landen aan de Middellandse zee dus. De hazelnoten die we hier aan onze struiken vinden (in september zijn ze rijp), zijn kleiner. Ze smaken overigens net als de buitenlandse hazelnoten: ze zijn rijk aan vet. Ze worden gegeten door eekhorens, kraaien, eksters en Vlaamse gaaien. Eekhorens en Vlaamse gaaien leggen er voorraden van aan voor de winter. Bij het verzamelen van de noten verliezen ze er wel eens een en zo zaaien de hazelaarstruiken uit. Omdat het stuifmeel van de hazelaar door de wind verspreid wordt, zeggen we, dat de hazelaar een windbloeier is en spreken we van windbestuiving. Windbloeiers bloeien op het kale hout; ze bloeien dus voordat de boom blad heeft. Dat is heel begrijpelijk. De bladeren zouden beletten of verhinderen, dat het stuifmeel wegwaaide en de bestuivingskans zou veel kleiner zijn. Ze bloeien dus alle heel vroeg, soms al in januari of februari. Dat zo’n klein stoffijn stuifmeelkorreltje een stempeltje is, is maar heel toevallig. De bestuivingskans is dus zeer gering. De struik maakt dan ook miljarden stuifmeelkorrels. En in verhouding tot het aantal vruchtbeginseltjes zeer veel stuifmeelkorrels. De verhouding is ongeveer 200.000 stuifmeelkorrels voor 1 stamper.

Windbloemen zijn meestal kleurloos (groenig/geel). Ze hebben geen geur en geen honing. Je zult er dan ook nooit insecten op zien neerstrijken. Dat is ook niet nodig want de wind zorgt voor de bestuiving.

De els is een veel algemenere struik. Deze struik houdt van vocht. Er is dan ook haast geen slootkantje of er staan wel enkele elzenstruiken. Bekijk een tak eens goed. Aan de tak zien we:

  • Bladknoppen; hier paarsblauw van kleur en ze staan op een kort steeltje. Dat zie je alleen bij de els.
  • De slap hangende groen-gele meeldraadkatjes of stuifmeelkatjes. Ze leveren het stuifmeel. De schuin opstaande paarsblauwe veel kleinere stamperkatjes . Ze staan meestal in een groepje bijeen. Deze stamperkatjes worden in de bestuiving de bekende elzenproppen. Aan de struiken zien we deze zwarte elzenproppen van het vorige jaar ook nog wel zitten. Als ze rijp zijn, wijken de schubben meteen en de wind blaast de kleinere zaadjes weg. Ze zijn klein (± 280.000 in een pond) en hebben een vlieziq zaadje zodat ze luchtig zijn en lang blijven zweven. Dat vliezige zaad bevat oliekliertjes. Ze zijn dus wat vlieziger en blijven op het water drijven.

Hier of daar aan een slootkantje raken ze dan vast en gaan kiemen. De meeldraadkatjes bij de hazelaar en els vallen, als ze alle hun stuifmeel kwijt zijn, af. Ook de oude proppen van het vorige jaar vallen als de zaadjes uitgewaaid zijn af. Je zult nu ook wel begrijpen, dat de els een windbloeier is, dat de bloemen van de els éénslachtig zijn en dat de els éénhuizig is. Lees het bij de hazelaar nog maar eens na.

In de winter kan men in elzenstruiken vinken en sijsjes druk bezig zien de elzenzaadjes uit de proppen te pikken. Een heerlijk voedsel.

C. v. Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van februari 1971

Onze spoorlijn
– Feestelijke opening – 1863 – 1 oktober.
Dit geschiedde door de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. J.R. Thorbecke. In Breda was de feestdag begonnen met klokgelui, carillonspel, kanongebulder etc. De spoorwagons waren vervaardigd in Brussel en Berlijn, de locomotief in Engeland. De directeur van de Engelse fabriek fungeerde als machinist. Met veel geraas vertrok de feestrein en arriveerde een kwartier later aan het kleine station Gilze-Rijen waar een korps in zwart fluweel geklede muzikanten opgesteld stond, geflankeerd door de volledige politiemacht, n.l. 2 veldwachtmeesters die buitengewoon hoge hoeden op hadden. Tijdens de toespraak van de Burgemeester en de Minister, bleef de harmonie doorblazen, zodat niemand iets kon verstaan. Later werd naar Tilburg gereden en om 3 uur terug naar Breda waar een feestdiner werd genuttigd en ‘s avonds een bal plaats vond tot diep in de nacht. Bij het passeren van de trein te Dorst kwam iedereen natuurlijk uitgelopen om dit moderne wonder te aanschouwen. Het station Gilze-Rijen was de enige halte tussen Breda en Tilburg (en momenteel nog steeds). De opening voor het publiek had plaats op 5 oktober 1863, dus een kleine 25 jaar na de eerste spoorlijn in ons land, n.l. die van Amsterdam naar Haarlem liep en in 1839 startte.

1863 – Anekdote in de Nieuwe Bredase en Oosterhoutse Courant van 1 november 1863.
Een boerin van een der nabij gelegen heidorpen die nog nooit een spoortrein had gezien en geen andere wagens kende dan die door paarden of ossen werden voortgetrokken, wilde dezer dagen eens naar Tilburg stomen. Te dien einde begaf ze zich naar het dichtst bijgelegen station, nam een plaatsbriefje en stapte in de wagen. Nauwelijks had zij de wagen eens goed op haar gemak doorgenomen of men kwam haar zeggen dat zij er uit moest stappen. De boerin kon niet begrijpen dat zij reeds te Tilburg was en meende dat zij misleid werd. Ze antwoordde: “Wat denk je wel? Ik heb tot Tilburg toe betaald en daar zul je me brengen ook. Als ik dat geweten had, zou ik mijn briefje niet gegeven hebben. Maar ik ga er niet uit; doe maar wat ge wilt. Ik moet tot Tilburg toe meerijden”. “Maar vrouwtje ge zijt nu in Tilburg”, merkte de Spoorwegbeambte op. “Ge zult me niet bedotten”, hernam de boerin. “Pas zo’n klein eindje gereden, al mijn geld kwijt en dan in het midden van de hei eruit moeten, da’s ongepermitteerd. Ik zal het overal vertellen. Geen mens van ons dorp zal jullie nog wat gunnen, geen cent. Het is schande om een vrouw zo te behandelen. Was onze Kees maar hier, dan zou het niet gebeuren”. De boerin was tot groot genoegen der omstanders niet te overtuigen en na. veel vergeefse pogingen moest men uiteindelijk besluiten haar uit de wagon te tillen.

1863 – Brand bij de Spoorwegwachter te Dorst – 12 November.
Verleden zondagmiddag om circa één uur werd ontdekt, dat uit het woonhuis van de spoorwegwachter G. Doms Dorst een dikke rook kwam. De veldwachter J. van den Berg, zich in de nabijheid bevindende, opende de deur en vond in het huis twee kleine kinderen, waarvan het ene, een meisje van circa vier jaar, in lichtlaaie vlam stond. Door doelmatige middelen doofde hij de vlammen uit zodat het kind slechts aan één zijde hevige brandwonden heeft bekomen en haar leven niet in gevaar verkeert. Dit voorval strekke weder tot les aan veel moeders om haar jeugdige kinderen niet alleen in huis te laten.

1864 – Baldadigheid – 30 Januari. Krantenbericht.
De 26e dezer werd een spoorwegwachter gewaarschuwd dat op de spoorweg Breda – Tilburg nabij het:gehucht Dorst een grote kei op de rails lag en wel op het tijdstip, dat de trein moest passeren. De spoorwegarbeider haastte zich dit voorwerp weg te nemen doch hield die dag, en ook de volgende, op die hoogte een streng toezicht. Het mocht hem tegen 12 uur gelukken de baldadige te betrappen, juist op het ogenblik dat hij weer een grote kei op de rails legde. De dader is een schoolknaap van het gehucht Dorst, oud 6 jaar en dus nog niet bekend met de ongelukken die door zijn baldadigheid zouden kunnen ontstaan.

Spoorweghalte te Dorst – 1908-1930:
Reeds voor de definitieve aanleg van onze spoorlijn werd door het gemeentebestuur van Dorst (Oosterhout) hier om verzocht, in 1862 al, later in 1864, alles met negatief resultaat. Na nog verscheidene malen te hebben verzocht, ook door de bewoners van Dorst, werd pas op1 mei 1908 het verzoek toegestaan. Deze halte heeft zich gehandhaafd tot 1930. Het rijkstoezicht op de spoorwegen meldde toen, dat de N.S. de treinen hier niet meer kon laten stoppen, omdat het gebruik van deze halte zo gering was, dat er gemiddeld per trein maar 1 persoon in en uitstapte, meestal nog geen 5 reizigers per dag. Er werd gestreefd naar een versnelling van het verkeer en bovendien konden Breda en Tilburg per bus bereikt worden.

Arnold Minjon

+++

Klipnieuws

Gezocht: Bestuursvoorzitter M/V die: Dorpszin, humor, flexibiliteit, menselijke contacten, verantwoordelijkheid, realiteit, toekomstvisie mooie instrumenten vindt om een dorpshuis te besturen en deze graag toe wil passen als voorzitter van De Klip. Nu wil ik natuurlijk niet beweren dat ik deze, hiervoor genoemde eigenschappen bezit dan wel deze toegepast heb de afgelopen 7½ jaar maar ik meen er wel een aantal bij mezelf te herkennen. Ben jij het die interesse heeft in deze mooie vrijwilligersfunctie, laat het mij even weten zodat we samen met het huidige bestuur jou verder kunnen voorlichten. En ik kan een ieder op voorhand al geruststellen… de tijdbesteding valt reuze mee en wordt in ruime mate gecompenseerd door de waardering. Mijn bestuursperiode loopt op z’n einde en zo voelt het ook, dus op 31 december 2006 sluit ik het boek en hoop dat er dan ook een opvolger is. Ik wilde op tijd beginnen met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter (m/v) dus het voorgaande is een eerste, maar wel duidelijke stap hierin. Ik roep vooral ook de dames op om te reageren. Er is nog nooit een vrouwelijke voorzitster (of is het gewoon voorzitter) geweest dus……

En wat is er gaande in de Klip?
In Oosterhout heeft het Mgr. Frenckencollege een Maatschappelijk stageproject opgestart waarbij 5e jaars VWO studenten met als slogan “samen voor mekaar” zich inzetten voor instellingen en op deze wijze snuffelen aan het mooie fenomeen vrijwilligerswerk. En natuurlijk was de Klip er als de kippen bij om zich hiervoor aan te melden en zichzelf te presenteren op de informatieavond. Niet zonder enige trots kan ik zeggen dat zich niet minder dan 4 studenten bij ons meldden om hun 12 uren per persoon bij ons uit te voeren. Drie van hen, Marieke, Dionne en kevin zijn enthousiast aan de slag gegaan bij de ondersteuning en uitvoering van de paashobbymiddag die aanstaande is in de Klip. Daan gaat onze rommel/klip allerlei markt van zondag 7 mei 2006 met een mooie poster bekend maken in Dorst. En als de stelling “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” klopt dan heeft de Klip nog een heel mooie toekomst voor de boeg. Zo is het maar net… Volgend jaar gaat het project vermoedelijk uitgebreid worden met Havo leerlingen dus aan mijn opvolger/ster de mooie gelegenheid om hierbij aan te sluiten. Uitdagingen genoeg dus.

Ik heb zondag 7 mei 2006 al even genoemd. Dan gaat een lang gekoesterde wens om de sportzaal te gebruiken voor een grote rommelmarkt in vervulling. Ook voor mij een mooie gelegenheid om de zolder eens uit te ruimen en wat spullen in de verkoop te gooien. Ook iets voor u? De opgave kun je doen bij de Klip. Maar doe het snel want…vol is vol. Het is overigens niet alleen een rommelmarkt maar ook andere zaken zullen aan de man/vrouw gebracht worden.

En verder…blijft de Klip de plaats om wat vrije tijd door te brengen of om na afloop van een atletisch hoogstandje in de sportzaal aan de bar een drankje te nuttigen.

Hoe dan ook, tot ziens in de Klip, Ton vd Velden

+++

Peuterspeelzaal De Dorstse Rakkertjes 25 jaar

12 december 1980 namen enkele jonge ouders uit Dorst het initiatief om een opvang op te zetten voor peuters uit Dorst. Doelstelling voor deze opvang was onder meer dat peuters vanaf 2,5 jaar met elkaar konden samen spelen en samen leren voordat ze met 4 jarige leeftijd naar de kleuterschool gingen. In Dorst bestond, net als in vele omliggende dorpen, toen nog geen reguliere opvang. Nu, 25 jaar later, is de peuterspeelzaal niet meer weg te denken uit Dorst. Ter gelegenheid van dit jubileum is op donderdag 13 april een receptie in De Klip. In groepen van maximaal 18 worden de peuters 2 ochtenden opgevangen. We willen de peuters op een educatieve wijze leren met elkaar om te gaan. Als de peuters zijn gebracht, begint de dag met het gezamenlijk spelen aan een tafel. Na een tijdje verspreiden de kinderen zich automatisch in de zaal en gaan met elkaar spelen. Na een uurtje is het tijd om samen te drinken en een fruithapje te eten. Ook is er dan gelegenheid om enkele liedjes te zingen en te luisteren naar een verhaal. Ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan hebben de leidsters met het bestuur elke maand een sprookje als thema. Binnen of buiten wordt een sprookje nagespeeld. Zo hebben de kinderen een bezoekje gebracht aan Roodkapje en hebben ze met de laarzen gelopen van een reus.

Leidsters
De peuterspeelzaal is iedere ochtend open. Een leidster en een vrijwilligster ontvangen de peuters, om vervolgens gezamenlijk aan een tafel met een spel te gaan beginnen. Een groot verloop van personeel heeft de peuterspeelzaal in al die jaren niet gehad. Er zijn 3 leidsters in dienst geweest; juffrouw Annelies, juffrouw Michi en juffrouw Suzanne. Annelies heeft afgelopen jaar de peuterspeelzaal verlaten en Suzanne heeft haar plaats ingenomen. Dit betekent dat vele jonge Dorstenaren de leidsters nog kennen.

Ouders
Naast het brengen en halen van de peuters hebben in de afgelopen jaren vele ouders een steentje bijgedragen aan het instant houden van de peuterspeelzaal. Enkele ouders werden bestuurslid en enkele ouders droegen hun steentje bij door deel te nemen aan schoonmaakacties, onderhoudswerk (‘ de wapperendehandjes’) of als hulp van de leidsters. Mede dankzij deze hulp is het in de afgelopen 25 jaar gelukt om als peuterspeelzaal te kunnen blijven bestaan. Als je namelijk al het werk tegen betaling moet laten uitvoeren, wordt een peuterspeelzaal voor de ouders onbetaalbaar.

Huisvesting
De peuterspeelzaal heeft in de afgelopen 25 jaar diverse veranderingen ondergaan, maar de huisvesting is altijd hetzelfde gebleven. Nog steeds is de peuterspeelzaal gevestigd in dorpshuis De Klip. Ondanks dat er af en toe wel het nodige onderhoud moet worden uitgevoerd aan het gebouw, is het bestuur tevreden met deze huisvesting. Binnen is de zaal opgedeeld in diverse speelhoekjes. Ruim 10 jaar geleden hebben enkele ouders een speelhuis gebouwd, dat nu nog steeds zeer intensief wordt gebruikt door de peuters. Het bestuur heeft de ruimte in de loop der jaren wel diverse keren moeten aanpassen aan de veranderende eisen aan Arbo-wet en hygiëne. Een van de veranderingen is de keuken geweest, mede door een bijdrage van De Klip en een schenking van de Rabobankfonds is de keuken gemoderniseerd.

Buitenspeelplaats en het Oranje Fonds
Ook buiten is er een afgesloten ruimte waar de peuters lekker kunnen spelen. De leidsters gaan aan het einde van de ochtend een half uur met de kinderen naar buiten. De frisse lucht en beweging is zeer gezond voor ze. In de zomer 2005 heeft De Klip een nieuwe buitenberging geplaatst voor alle fietsjes, stepjes, ballen en ander speelgoed. Deze berging was heel hard nodig en na enkele jaren is het dan ook gelukt er een te bouwen.

Naast het losse speelgoed staan ook vaste speeltoestellen, zoals een speelhuis, een hobbelpaard en een auto. Deze auto is enkele jaren geleden door een timmerman uit Dorst in zijn eigen zomervakantie geheel vernieuwd. De peuters waren daar heel blij mee.

Mede door het Oranje Fonds wordt het de peuterspeelzaal mogelijk gemaakt om een nieuw speeltoestel aan te schaffen. Het bestuur van de peuterspeelzaal heeft bij het Oranje Fonds om een financiële ondersteuning verzocht om ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan een nieuw toestel aan te schaffen. Onlangs is dit verzoek gehonoreerd en is een bedrag van 2.500 euro aan de peuterspeelzaal geschonken.

Marcoenschool
De peuterspeelzaal is sinds april 2005 intensief samen gaan werken met het bestuur van Delta Onderwijs. Dit houdt in dat er nu een samenwerking is tussen de peuterspeelzaal en basisschool Marcoen. Omdat de gemeente Oosterhout had besloten de subsidiëring van peuterspeelzalen te beëindigen ging er een probleem ontstaan voor het behoud van de peuterspeelzaal. In goed overleg met Delta Onderwijs en het bestuur van de Peuterspeelzaal is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als voordeel betekende dit het behoud van de peuterspeelzaal en een betere aansluiting naar de basisschool.

Acties
Door de veranderingen van subsidiering voert de peuterspeelzaal diverse acties uit om inkomsten te genereren. Zo is er jaarlijks een moederdagtaartactie en collecte van Jantje Beton. Sinds 2 jaar worden ook oliebollen verkocht in december. Donaties, sponsering en subsidies zijn natuurlijk altijd van harte welkom

Feestdag en receptie
In de week voor Pasen wordt het 25 jaar bestaan ‘echt’ gevierd. Op dinsdag 11 april hebben de peuters een speelochtend op de peuterspeelzaal. De Klip zal dan ook feestelijk worden versierd en er is van alles te beleven. Op donderdag 13 april houdt het bestuur een receptie in De Klip. Vanaf 15.00 uur is er gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen. Tijdens de receptie zullen ook foto’s te zien zijn die van de peuters zijn gemaakt. Het kinderkoor The Marcoensingers zal optreden en enkele liedjes ten gehore brengen van de cd die ze hebben opgenomen met liedjes van de peuters. Ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan is ook het logo aangepast.