Maart 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
De lente komt er weer aan!

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Vastenactie
De vastentijd is begonnen. Veertig dagen worden ons gegeven om ons voor te bereiden op het paasfeest. Pasen is het belangrijkste feest dat wij als christenen kennen. We vieren immers de overwinning van het leven op, de dood. We vieren de opstanding van Jezus van Nazaret, door God zelf door de dood heen gehaald. Een feest vol belofte ook voor ons. Een groot feest moet groots gevierd worden en heeft daarom een goede voorbe­reiding nodig. De vastentijd is onze voorbereidingstijd op het paasfeest. Een tijd van bezinning en van oudsher ook een tijd van soberheid. Bezinning en soberheid als hulpmiddelen om ons meer bewust te worden van wie of wat wij als christenen zijn. Het even met wat minder doen kan ons ook brengen bij hen die het altijd met veel minder moeten doen. Daarom bestaat al jaren de vastenactie. Dit jaar gaat de opbrengst naar Ghana.

In Ghana werkt Vastenactie samen met de organisatie ADEP (Women and Development) in tientallen dorpen aan alfabetisering en voorlichting. Ze helpt mensen spaargroepen opzetten, geld opzij te leggen, een budget te beheren en te investeren in activiteiten die een inkomen opleveren. Of het nu gaat om leren lezen en schrijven, het opzetten van spaargroepen, aids-voorlichting, het principe is telkens hetzelfde: mensen, in het bijzonder vrouwen en meisjes, bewust laten worden van hun eigen mogelijkheden. Het gaat om, voor ons, kleine bedragen, vaak niet meer dan een paar tientjes, maar voor de deelneemsters maakt het een groot verschil. Vrouwengroepen batikken textiel voor de verkoop of maken andere handwerkproducten, verzamelen honing, verhandelen voed­selgewassen op de lokale markt.

Vrijwilligers van de parochie komen bij u langs (vanaf) dit jaar komen ze niet twee maal, maar éénmaal langs!) om het vastenactiezakje te brengen en later weer op te halen. In het zakje kunt u contant geld stoppen. U kunt ook per bank of giro betalen door het invullen van de machtigingskaart. Bij voorbaat hartelijk dank.

Pastor Franck Ploum vertrokken
Op 28 januari vertrok pastor Franck Ploum uit de Regio Oosterhout en met name uit de Thomasparochie. Met pijn in het hart werd afscheid genomen. Vanwege een eerdere echtscheiding en een inmiddels nieuw aangegane relatie, werd zijn positie binnen het pastoraat, kerkrechtelijk gezien, onhoudbaar. Bisschop Muskens heeft dan ook moeten besluiten de kerkelijke zending van Franck in te trekken en hem te verzoeken een functie buiten het pastoraat te gaan zoeken. Zijn vertrek uit onze regio is opnieuw een grote aderlating voor het team van pastores. Pastor van Riel ging op 1 januari met emeritaat en voor pastor de Vries zal dit op 1 april a.s. het geval zijn. Dat zijn drie full-time vacatures. Het zal zeker een enorme taakverzwaring veroorzaken bij de overblijvende pastores. Parochianen zullen daarmee rekening moeten houden. De vacatures lijken voorlo­pig niet ingevuld te kunnen worden.

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van maart 1995

In de vorige aflevering heb ik beschreven hoe Adrianus van Gool (geboren 1796) als reizend textielhandelaar ofwel “pakkendrager” zich in Dorst vestigde. Hij deed dit 40 jaar lang en daarna nam zijn zoon Jan (geboren 1842) het over. Ook hij ging te voet zijn klanten af met een groot pak textiel dat in een zeildoek bijeen gehouden werd met riemen, vandaar de bijnaam “Jan Pak”. Inmiddels was de familie Van Gool ook begonnen met winkelverkoop en daarom werd in 1921 het winkel/woonhuis gebouwd dat U links op de prentbriefkaart ziet staan. De kaart is in 1930 verstuurd naar de familie de Graaf in Den Haag. Het pand staat er nog steeds maar het is later helemaal tot winkel verbouwd. Nu Jansen Woninginrichting. Adriaan van Gool had nog meer kinderen en die werden geleidelijk aan allemaal aan het werk gezet in een eigen zaak. Het huis links op de foto, waar een wit fietsenrek voor staat, is het café annex kruidenierswinkel van de dochters Treeske en Keeke van Gool. (geboren 1845 en 1852) Er staat in 1930 zelfs al een benzinepomp bij dus de zaken gaan goed. Dit café groeide later uit tot wat nu de Roskam is. De kruidenierswinkel werd in een apart pand voortgezet. Daar weer naast stond de bakkerij van zoon Wilhelmus van Gool (geboren 1828). Deze tak van bedrijvigheid is door de familie Van Gool niet verder doorgezet. Tot slot ging zoon Janus (geboren 1839) aan de slag op een boerderij die de rij sloot. Nu de boerderij van Frank van Gool op Rijksweg 106. Van de vijf kinderen van Adriaan van Gool trad alleen Jan in het huwelijk. Hij trouwde met Anna Maria Jacobs (geboren 1852) en zij kregen zes kinderen. In de volgende aflevering kunt U zien hoe die generatie van de familie Van Gool de zaken weer verder uitbouwden.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Zienswijzen windpark Weststad
Het college heeft kennis genomen van de zienswijzen die zijn ingediend tegen de bouw van een windpark op Weststad. De zienswijzen geven geen aanleiding om de plannen voor dit milieuproject te wijzigen. Omdat het hier gaat om een vrijstelling van het bestemmingsplan, wordt het plan, met de ingediende reacties, toegestuurd aan de provincie. De provincie neemt vervolgens een besluit over een af te geven ‘verklaring van geen bezwaar’ voor dit plan.

Nominatiecommissie sportprijzen
Jaarlijks worden tijdens het sportgala in Oosterhout sportprijzen uitgereikt. De potentiële winnaars worden genomineerd door de nominatiecommissie van de Stichting Sportgala. Het college heeft besloten de zittingsperiode van een aantal leden van de nominatiecommissie met één jaar te verlengen en twee nieuwe leden te benoemen voor de duur van één jaar.

Zienswijze bestemmingsplan ‘Om de Haenen’
Het college heeft besloten geen bedenkingen in te brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Om de Haenen’ omdat zij van mening is dat de gemeente Breda voldoende heeft gedaan om de toekomstige verkeerssituatie in goede banen te leiden.

Definitief besluit aankoop aandelen Intergas
Het college heeft besloten definitief over te gaan tot aankoop van 640 aandelen Intergas.

Regionale verkenning A27-Zuid
Het college heeft kennis genomen van diverse verkennende rapporten over de verkeersafwikkeling op de A27-Zuid en heeft besloten de door Rijkswaterstaat opgestelde startnotitie A27 Knooppunt Lunetten-Hooipolder ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bouw woning Rijksweg Dorst
Het college heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan de bouw van een woning aan de Rijksweg, naast nummer 160, te Dorst.

Brandweerzorg
Het college heeft ingestemd met het besluit ‘Brandweerzorg Operationele grenzen’. Het toepassen van het principe van operationele grenzen betekent dat de brandweerpost die het snelste ter plaatse kan zijn, wordt gealarmeerd. Het idee dat er slechts binnen de gemeentegrens kan worden uitgerukt, wordt hiermee losgelaten.

Viering 200 jaar stadsrechten
B. en W. hebben ingestemd met de projectopzet voor de viering van 200 jaar stadsrechten. De raad wordt over de projectopzet geïnformeerd.

Glastuinbouw Oosteind
Het college heeft besloten de raad schriftelijk te informeren over de uitkomsten van een gesprek tussen wethouder De Boer en gedeputeerde Rüpp over de ontwikkeling van glastuinbouw in het gebeid ten zuiden van Oosteind. Beiden zijn het eens over het feit dat er geen ruimte zal worden geboden voor nieuwvestiging van glastuinbouw in dit gebied. Over de ontwikkeling van de bestaande bedrijven wordt de komende maanden gesproken met de betrokken ondernemers.

Koopzondag 2 december aanstaande
Het college heeft besloten zondag 2 december aan te wijzen als dag waarop de winkels in het centrum geopend mogen zijn.

Inspraakreactie structuurplan Lijndonk-Tervoort
Het college heeft kennis genomen van de inhoudelijke reactie van de gemeente Breda op onze inspraakreactie op het ontwerp structuurplan Lijndonk-Tervoort.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Het Internetcafé
Zoals u in ons bericht van februari 2007 heeft kunnen lezen is op 26 januari het Internetcafé in Dorpshuis “De Klip” feestelijk geopend. Sindsdien hebben meer dan zestig deelnemers zich gemeld voor een cursus Internet. Wij hebben een scheiding gemaakt tussen degenen die nog niet met een Personal Computer gewerkt hebben en zij die al basiskennis hebben maar er nog iets bij willen leren, zoals bijvoorbeeld fotobewerking of het zelf maken van DVD films. Ook zijn wij er bijzonder gelukkig mee dat er zeven personen gevonden zijn die elk een groep deelnemers onder zijn of haar hoede gaat nemen om de lessen te geven. Op 5 maart startte de eerste groep van vier deelnemers. Elke leseenheid gaat twee uur duren en zal voor de Basiscursus simPC vijf weken gaan duren. Aansluitend wordt de Internetcursus simPC gegeven die drie weken gaat duren van elk een tweetal lesuren per week. Medio mei hebben dus 28 deelnemers de kennis om bijvoorbeeld per Internet uit te zoeken hoe laat je uit Gilze-Rijen per trein moet vertrekken zodat je om 11.30 uur in Groningen bent. Of “Hoeveel flitspalen staan er langs de Churchilllaan in Leiden?

Wat ons extra gemotiveerd heeft is het feit dat vooral de Senioren uit Dorst zich in grote getale ingeschreven hebben voor de cursus. We hebben er niet om gevraagd maar onze oudste deelnemer is bijna tachtig jaar! Het is een demonstratie van vitaliteit, moed en inzet; daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. Rest ons nog te melden dat het Internetcafé op openingstijden van De Klip, als de ruimte niet bezet is voor andere doeleinden of cursussen, voor ieder vrij toegankelijk is nadat u de beheerder om de sleutel hebt gevraagd.

Verkeerssituatie Spoorstraat
Op woensdag 28 februari 2007 was er een mogelijkheid om opmerkingen over verkeer en andere zaken betreffende de Spoorstraat aan te melden bij vertegenwoordigers van de Dorpsraad. Wij hebben alle bewoners van de Spoorstraat uitgenodigd, slechts vier bewoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt. Als hoofdprobleem kwam naar voren het kapot rijden van de bermen aan de westzijde tussen Sparrenlaan en vanouds de Rabobank. De weg is door gemeente Oosterhout versmald tot een breedte van vijf meter en heeft aan één kant geen trottoirband. Verkeer, met name landbouw-trekkers en vrachtverkeer wijken snel uit met als gevolg een modderpoel. Ook is er gesproken over het gebrek aan parkeermogelijkheden tussen met name de Cypressenstraat en de spoorwegovergang. Tenslotte kwamen ook de hondenpoepoverlast in het gazon, de voorrangsituatie, de drempel, en de straatverlichting aan de orde. In de loop van maart worden klachten van bewoners en suggesties voor oplossingen doorgesproken met een vertegenwoordiger van de gemeente Oosterhout.

MER Park Bavelse Berg
Op 16 februari 2007 heeft de Dorpsraad een brief verstuurd aan gemeente Breda betreffende de Milieu Effect Rapportage (MER) Park Bavelse Berg. Indien u belangstelling heeft voor de inhoud van deze brief: er hangt een kopie op het prikbord in de Klip of u kunt een kopie inzien/aanvragen bij het secretariaat van de Dorpsraad.

+++

Uit Nieuwsblad Dorst 1969

Een gebeurtenis op Ceters
Augustus 1816. De president burgemeester van Oosterhout, Jan Simon Hallungius, geassisteerd door de stadssecretaris Bernardus Lukwel en de Chirurgijn J.J. Hofman hebben in oculaire inspectie genomen ten woonhuize van Jan Bol, huisman op het gehucht Ceters.
Op een bed in de keuken lag, Josephus van Vught, woonachtig aan de Voorheide, dienende als schaapherder bij genoemde J. Bol. Hij was aan het hoofd verbonden en werd door de chirurgijn onderzocht, die een wond constateerde. De jongen transpireerde sterk en was volkomen bij kennis. De vorige dag was hij met zijn kudde schapen ‘s avonds om 7 uur bij het bos, de zogenaamde Kalbergen, waar ook schaapherder Bart Verdaasdonk uit Teteringen was, die hem zei, dat hij met zijn schapen van Teterings gebied moest weggaan. Jan zei, dat hij dat zou doen, maar hij kreeg van de ander een slag met de slikvork tegen het hoofd, zodat hij ter aarde viel.

Arnold Minjon

Toelichting
Het verhaal houdt op maar wat er verder gebeurde weten we niet. Ook niet wie het geschreven heeft en waarom.

De oculaire inspectie werd gedaan in het cafétje van J. Bol dat stond op de hoek van de huidige Langedreef en de Hoevestraat. Dat pandje is afgebrand en nooit meer herbouwd maar een boom die er voor stond overleefde het en gaf aan het verdwenen café toch nog een naam. Voorbijgangers noemden het “de verbrande boom“. Ik denk overigens dat de huidige boom wel jonger is. Wie waren toch de klanten van Bol? Het lag maar aan karresporen maar het café kreeg klanten die vanaf Breda onderweg waren naar Dongen en ook klanten die vanuit Dorst naar Oosterhout gingen. We spreken over de tijd dat de Boswachterij niet bestond dus het hele gebied was nog woest. Stuifzand met hier en daar wat begroeing zoals nu het Cadettenkamp eruit ziet. Men was bang om daar door te lopen want alles en iedereen ging in die tijd te voet. Maar men was bang voor geesten, spoken, trollen en vooral struikrovers. De criminaliteit is niet van vandaag maar van alle tijden. Als in die tijd mensen uit Dorst naar Oosterhout moesten om bijvoorbeeld een kind aan te geven werd de buurman of familie uitgenodigd om de voettocht mee te maken. Men trok met minstens drie man met knuppels bewapend naar Oosterhout. Als de Seterse Hei zonder incidenten genomen was werd bij “Bollekes“ een borreltje gepakt op de goede afloop. Op de terugreis werd wederom even aangelegd bij Bol om moed in te drinken voor de oversteek naar huis. Dat was het bestaansrecht van het eenzaam gelegen cafétje.

Jos van Alphen

+++

Boswachterij Dorst: een spannend bos voor iedereen!

Staatsbosbeheer presenteert toekomstplan.
Staatsbosbeheer nodigt alle belangstellende uit om op woensdagavond 14 maart 2007 naar café Dorpszicht, Rijksweg 133, 4849 BN Dorst te komen. Die avond wordt het uitvoeringsplan voor boswachterij Dorst ‘Een spannend bos voor iedereen’ gepresenteerd. De avond start om 19.30uur.

Bescherming en beheer van natuurgebieden zijn belangrijke taken van Staatsbosbeheer. In een toenemende verstedelijkende omgeving staat de natuur onder druk. De ruimte is schaars en tegelijkertijd is er vooral bij stadsbewoners een toenemende vraag naar natuur. Het besef dat natuur belangrijk is voor de kwaliteit van onze leefomgeving groeit. Om in te spelen op de wensen van de gebruikers in combinatie met duurzaam natuurbeheer, is het noodzakelijk om evenwicht te vinden en te behouden.

Het plan ‘Een spannend bos voor iedereen’ is een plan om de recreatievoorzieningen in Boswachterij Dorst te verbeteren. Er staan maatregelen in beschreven die genomen moeten worden om in de boswachterij aan alle gebruikers recreatiemogelijkheden te bieden en tegelijk de natuurwaarden te behouden en te versterken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het verleden jaar geopende speelbos “de Heksenberg”, uitbreiding van de mountainbike route en de ‘stille kern’ waar bezoekers ook buiten de paden mogen wandelen.

Op de informatieavond van 14 maart presenteert Staatsbosbeheer dit uitvoeringsplan. Iedereen is welkom om 19.30 uur in café Dorpszicht, Rijksweg 133, 4849 BN Dorst. Voor informatie: Staatsbosbeheer

Sonja Vrijenhoek

+++

Helpende handen gezocht

Staatsbosbeheer ruimt zwerfafval op in Boswachterij Dorst
Staatsbosbeheer ruimt op zaterdag 24 maart samen met vrijwilligers het zwerfvuil op in boswachterij Dorst. Om 9.00 uur wordt hiermee gestart vanaf de werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Wethouder van Dijklaan, Dorst. De opruimactie duurt tot ongeveer 12.oou waarna afgesloten wordt met een kom soep.

Helaas nemen niet alle bezoekers van boswachterij Dorst hun afval mee naar huis. Door het hele bos vindt je blikjes, plastic en papier. Voordat het voorjaar echt van start gaat en veel wandelaars en fietsers komen genieten van de natuur wordt er een opruimronde gedaan. Gelukkig krijgt Staatsbosbeheer ook dit jaar weer hulp van o.a. scoutings, basisscholen, omwonenden en andere recreanten.

Wilt u ook komen helpen op 24 maart dan bent u van harte welkom. Om 9.00 u wordt vertrokken vanaf het kantoor aan de Wethouder van Dijklaan 19, Dorst. Voor informatie: Staatsbosbeheer

Sonja Vrijenhoek

+++

Impressie van een buitenstaander over het Carnaval in Dorst 2007

Na op woensdag het café Dorpszicht, en op vrijdag de aanpalende zaal van de nodige carnavalsversie ringen te hebben voorzien,kon op zaterdag het carnaval losbarsten. Omstreeks 12.00 uur kwamen reeds een aantal leuk verklede personen het café binnen, waaronder veel leden van de Hofkapel, om zich alvast op te warmen voor de optocht. Van de optocht zelf heb ik niets kunnen zien, daar in het café genoeg te doen was,en ik mijn schoonzoon Cees Zijlemans naar Tilburg moest brengen,waar hij met het feestorkest VIRUS, het carnaval ging doorbrengen. Doch nadat de optocht voorbij was en het café vol stroomde heb ik wel leuke en positieve reacties gehoord van vele aanwezigen De carnavalsvierders kwamen massaal het café binnen voor de prijsuitreiking van de optocht. Daar ik samen met mijn dochter Anke verantwoordelijk was, voorde verkoop van de consumptiebonnen, heb ik de prijsuitreiking niet kunnen volgen. Direct was het in het café en zaal een gezellige drukte met een fijne carnavalssfeer. Er werd veel gelachen gezongen en gedronken, maar het bleef de gehele dag gezellig. Zelfs tot in de kleine uurtjes. Op zondag was erin de zaal ook nog de bekende boerenbruiloft,waarvan ik wat sfeer heb kunnen opsnuiven.

Na de bruiloftsmis kwamen ongeveer 90 personennaar de uitgebreide brabantse koffietafel, welke door Willeke en Corne op voortreffelijke wijze was georganiseerd. De deelnemers hadden voor zover ik kon zien uitstekend naar de zin. zo’n koffietafel met veelmensen samen heeft iets speciaals. Lekker eten op zijn brabants en elkaar onderhoudend met allerlei gesprekken op vrolijke toon, werd de koffie tafel alle eer aangedaan. Na de koffietafel bleven nog veel mensenlange tijd nakeuvelen onder het genot van een drankje en/of hapje. Er werd door DJ Mickel nog tot na middernacht leuke muziek gedraaid, waarbij het sommigen niet konden laten een dansje te wagen, om 01.00 uur nadat de laatste gasten waren vertrokken,hebben wijde deur gesloten het café en zaal gereinigd, en klaar gemaakt voor de volgende dag.

Op maandag was een karaokemiddag gepland,waarvoor de belangstelling tegenviel. Ondanks het feit dat D.J. Mickel zijn uiterste best deed, waren het de vaste deelnemers aan dit evenement die nog wat stemming wisten te brengen. Joris stal de show met zijn vertolking van kom van dat dak af, op het biljard. Nadat om 21.00 uur de laatste gast was vertrokken konden wij sluiten en onder elkaar nog wat drinken

Op dinsdag vond het zogenaamde Brakkebal plaatsen zoals gebruikelijk was de belangstelling enorm. De aanwezige kinderen die door hun ouders werden vergast op een optreden, van een clown en andere artiesten. Aansluitend vond voor de jeugd een Playback en Soundmixshow plaats waaraan veel sterren in de dop hun zang en acteertalenten lieten zien. Al met al een vrolijk evenement waaraan de jeugd zowel als de ouders veel plezier hebben beleefd.

Veel mensen bleven nog wat hangen in het café, doch tegen 22.00 uurwas het café leeg en konden mijn vrouw en ik naar Tilburg om daar de laatste uurtjes van het carnaval mee te beleven. Wij hebben het carnaval in DORST ervaren als een bijzonder fijne en gezellige belevenis die zonder enige wanklank is verlopen. Ik moet zeggen dat wij hebben genoten en dat wij graag volgend jaar weer present zijn in Dorst.

Jacqueline/Ad van Tilburg