Februari 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Februari en het stormt, sneeuwt en hagelt. Eindelijk zoals het hoort. Een flinke storm kapte in het bos behoorlijk wat bomen en liet kale plekken achter. Troosteloos lijkt het er nu, een ravage… Toch is het ook mooi, lichter nu en straks in het voorjaar zullen lage planten en struikjes daar een goed plekje vinden. Over een jaar of twee zie je er niets meer van. Prachtig die natuur, het vermogen zichzelf te herstellen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Helaas is het menselijk lichaam niet altijd in staat zichzelf te herstellen en zullen medicijnen of artsen in moeten grijpen. Veel geld is er nodig voor onderzoek; hóe kunnen we iets weer herstellen en nog beter hóe kunnen we het voorkomen. Neem de Nederlandse Hartstichting. Niet alleen doen zij veel onderzoek naar het wel en wee van ons hart en hoe we dit belangrijke orgaan het beste kunnen behandelen maar ook zorgen zij ervoor dat als er een dierbare in het ziekenhuis ligt voor een ingreep er een plekje is waar de familie even tot rust kan komen. Letterlijk worden in ziekenhuizen ‘familiekamers’ gemaakt met een luie stoel, een bed en een keukentje zodat het vaak lange wachten tijdens een operatie voor de familie een beetje comfortabeler kan worden doorgebracht. Je kunt er even tot rust komen van de vaak hectische gebeurtenissen die er om je heen gebeuren.

In april is het weer zover. Dan komen de collectanten bij u langs en vragen een kleine bijdrage voor het belangrijke werk van de Nederlandse Hartstichting. Er zijn nog ‘reserve’ collectanten nodig voor dit jaar en andere jaren. Heb je interesse laat het ons dan weten. We zullen je in contact brengen met de organisatoren hier in Dorst. Het is een kleine moeite. Een paar uurtjes van je tijd. Denk er eens over na.

Vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van februari 1995

Aan de hand van de foto wil ik nog eens met U terugkijken in het verleden. Ik zou U graag in enkele afleveringen iets vertellen over het ontstaan van de bebouwing aan dit stukje van de Rijksweg. Verder ook over de familie van Gool die daar woonde en werkte. Het gaat dan om de panden met de huisnum­mers Rijksweg 106 tot en met 114. Het is interessant om te zien hoe in familie in de loop der jaren zich ontwikkelde en een bijdrage leverde aan de groei van ons dorp. Ook van andere oude Dorstse families zoals de familie Peeters, Boomaars, Schoenmakers, Carton, Verstegen en van Alphen kunt U in de toekomst eenzelfde schets verwachten. Het begon allemaal met Adrianus van Gool, die zich in juni 1830 vanuit Baarle-Nassau in Dorst vestigde. Hij betrok vooraan in de Koestraat, nu Baarschotse­straat, een boerderij. Hij zag als goed zakenman dat hij beter aan de toen splinternieuwe Rijksweg kon zitten dus hij verhuisde naar een boerderij die op de plaats stond waar nu Jansen Woninginrichting te vinden is. Adrianus van Gool overleed ,72 jaar oud, op 5 februari 1868. Daarna nam zijn zoon Jan de zaken over en toen begon eigenlijk pas goed het commerciële succes van de familie van Gool.

Op bijgaande foto ziet U het kerkje dat tot 1911 op het huidige Kapelerf stond. Uiterst rechts nog een stukje van de boerderij waar Adrianus van Gool zijn zakelijke carrière begon. In het midden het, nog steeds bestaande, woonhuis op Rijksweg 116 dat door de Gemeente Oosterhout als dienstwoning voor de hoofdonderwijzer bij Jan van Gool, bijgenaamd Jan Pak, vlak voor zijn neus werd gebouwd. De volgende keer meer over de familie van Gool.

Met groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Personele gevolgen invoering WMO
Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Voor de uitvoering van de nieuwe taken is door het Rijk geld beschikbaar gesteld. Het college heeft in dit kader besloten tot een formatiewijzing bij de afdelingen Zorg en Werk, Publieksdiensten en Algemene Ondersteuning en Uitvoering.

Marokkaanse gebedsruimte
Het college heeft besloten een ‘verklaring van geen bezwaar’ aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het bouwplan voor de Marokkaanse gebedsruimte aan de Beneluxweg. De ‘verklaring van geen bezwaar’ is nodig omdat het hier gaat om een vrijstelling van het bestemmingsplan.

Verkiezing leden Provinciale StatenVoor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten op 7 maart aanstaande heeft het college de vergoeding per stembureaulid vastgesteld. Ook heeft het college de stemlocaties aangewezen en per stembureau vier leden benoemd.

 Samenvatting uitspraak Raad van State Bestemmingsplan Buitengebied
In november 2006 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Bestemmingsplan Buitengebied. Met deze uitspraak werd duidelijk welke zaken gerepareerd/aangepast moeten worden. Van de uitspraak is een samenvatting gemaakt. Het college heeft kennis genomen van deze samenvatting en heeft besloten de samenvatting aan te bieden aan de gemeenteraad. Omdat het college het gedeeltelijk oneens is met de uitspraken van de Raad van State is besloten om herziening te vragen.

Nieuwe huisstijl haltemeubilair Openbaar busvervoer
Om de herkenbaarheid en de samenhang van het gehele openbaar vervoer bussysteem te versterken is een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor het haltemeubilair. Het college heeft besloten aan te sluiten bij de nieuwe huisstijl.

Aanleg rotonde Vijf Eiken
Het college heeft ingestemd met de commentaarnota over de reconstructie van de Florijnstraat-Vijf Eikenweg-Soevereinstraat op industrieterrein Vijf Eiken en stelt de raad voor de procedure op te starten die nodig is voor realisatie van de reconstructie. De reconstructie is onderdeel van het revitaliseringsplan Vijf Eiken. De nieuwe rotonde is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te bevorderen.

Protocol huisbezoeken afdeling Zorg en Werk
Het college heeft kennis genomen van het protocol huisbezoeken. Huisbezoeken kunnen worden afgelegd in het kader van ondermeer de Wet werk en bijstand. In het protocol wordt ondermeer aandacht besteed aan het juridische kader, de formaliteiten rondom een huisbezoek, algemene richtlijnen en veiligheidsaspecten.

Principeverzoek bouw woonhuis hoek Reijenseweg-Klein Oosterhout
Op basis van een negatief advies van de provincie heeft het college besloten om de procedure die nodig is om de bouw van een woonhuis op de hoek van de Reijenseweg-Klein Oosterhout mogelijk te maken, niet op te starten.

Beslissing op bezwaarschriften
Het college heeft besloten om het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb) over te nemen en het bezwaarschrift tegen de reguliere bouwvergunning voor het perceel Rijksweg 112-114a te Oosterhout ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het bezwaar tegen de sloopvergunning wordt, conform het advies van de commissie, niet ontvankelijk verklaard. Ook het bezwaar tegen een sloopvergunning voor het slopen van een kantoor/werkplaats aan de Denariusstraat 6 te Oosterhout wordt, conform het advies van de Awb, ongegrond verklaard.

Postafdoening
Het college heeft besloten dat brieven voortaan binnen 6 weken beantwoord moeten worden.

Inzameling bedrijfsafval horeca tijdens carnaval
B. en w. hebben besloten de horecaondernemers tijdens carnaval een extra service aan te bieden. Horecaondernemers krijgen de mogelijkheid om tijdens de carnavalsdagen hun restafval te laten ophalen door de gemeente. Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Het Internetcafé
Op 26 januari 2007 is in Dorpshuis “De Klip” officieel het Internetcafé geopend . Het Internetcafé is een gezamenlijk initiatief van Stichting Dorpshuis de Klip en de Dorpsraad uit Dorst. Het initiatief voor dit gebeuren is een coproductie van Ton van der Velden, voormalig voorzitter van Stichting de Klip en Saskia Vermeulen, lid van Dorpsraad Dorst. Medio 2006 is er een bijdrage gevraagd uit het Stroomversnellingsfonds van Rabobank Amerstreek. In november 2006 heeft het stroomversnellingsfonds een éénmalige bijdrage toegekend van € 5000,00 om apparatuur en andere startkosten te financieren. De Klip heeft een ruimte ter beschikking gesteld en in de dagen voor de opening is met behulp van vrijwilligers de inrichting en installatie voltooid. De opening werd verricht door Gerard Elshout, de nieuwe voorzitter van Stichting de Klip in samenwerking met Gerard Verhagen, voorzitter van de Dorpsraad. Saskia Vermeulen heeft in kort bestek de mogelijkheden getoond van de nieuwe Sim- pc’s en door een e-mail te versturen naar Rabobank Amerstreek was de opening een feit.

Ook werd tijdens de opening de mogelijkheid geboden om in te schrijven op een cursus personal computer gebruik. Van de aanwezigen, en dat waren er veel, maakten meer dan 35 senioren gebruik om les te nemen in computergebruik. In de dagen daarna hebben zich nog enkele mensen gemeld die op vrijdag niet aanwezig waren. Gezien de publicatie in de locale media, hebben zich ook deelnemers gemeld vanuit de regio.

Uit Dorst hebben zich 8 personen gemeld om de training te gaan verzorgen.

In de komende weken is er dus veel werk aan de winkel om “de trainers te trainen” en een goede indeling van cursisten te maken. Wij gaan er van uit dat er over enkele weken gestart kan gaan worden met lesgeven. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

De Bavelse Berg
Op 31 januari 2007 was er een bijeenkomst gepland door gemeente Breda betreffende Startnotitie Park Bavelse Berg in hotel Campanile te Breda. Dorpsraad Dorst (maar ook anderen en twee raadsleden uit Dorst) was aanwezig met drie vertegenwoordigers van de in totaal ongeveer 250 aanwezigen. Op de agenda stond een toelichting op de startnotitie MER Park Bavelse Berg die ook ter inzage gelegd is in dorpshuis De Klip. De startnotitie is ook te vinden op www.breda.nl onder plannen en projecten. Namens de inwoners van Dorst hebben leden van de Dorpsraad zich opnieuw uitgesproken over twee belangrijke zaken: Wij zijn grote tegenstanders van bouwen OP de oude vuilstort. De hoeveelheid afval die in de zestiger en zeventiger jaren is gestort en tot veel stankoverlast in Dorst geleid heeft, moet je niet gaan bestemmen als bouwlocatie. Géén restaurant, géén helihaven, géén indoor skicentrum, géén 1000!! parkeerplaatsen etc. OP de vuilstort. Met een planning van 40.000 bezoekers gemiddeld per week mag de verkeersafwikkeling niet gaan plaatsvinden via ons dorp! Ook niet ten dele. Als Breda de plannen in zijn huidige vorm gaat uitvoeren dan kan en mag men de verkeersoverlast niet afwenden op Dorst! Voor de sluitingstermijn van 21 februari 2007 zal Dorpsraad Dorst formeel reageren op de startnotitie MER naar gemeente Breda. Vanuit gemeente Oosterhout hebben wij tot nu toe geen reactie ontvangen. Een actieve opstelling via onze raadsleden uit Dorst zou hierbij kunnen helpen!

Brief aan Provinciale Staten inzake bouwen OP Bavelse Berg
Op 15 januari 2007 heeft de Dorpsraad een brief verstuurd aan de Directie Ruimtelijke Ordening ( RO) en Handhaving van de provincie met kopieën aan de fractievoorzitters in de Staten. Gelet op de plannen zoals hierboven aangegeven met de voormalige vuilstort Bavel hebben wij onze zorgen geuit over het mogelijk bouwen OP de Bavelse Berg. Ook hebben wij gewezen op een vergroting van het fijnstofprobleem door een veel groter verkeersaanbod met 2 miljoen bezoekers aan het evenementencentrum. De Tilburgseweg, grenzend aan ons kerkdorp, is nu al aangewezen als meest vervuilde locatie in Nederland! Een sterke toename van autoverkeer in de komende jaren zal dit probleem alleen maar vergroten.

De brief aan de provincie ligt ter inzage bij ons secretariaat. Wij hebben Directie RO van de provincie en fracties gevraagd om te reageren.

+++

Oliebollen voor de peuterspeelzaal

In december 2006 heeft de peuterspeelzaal, met succes, vele oliebollen verkocht aan de inwoners van Dorst. Dit jaar had het bestuur bedacht om ook met oudjaar te zorgen voor oliebollen. In voorgaande jaren werden de oliebollen alleen verkocht op het dorpsplein, in 2006 was het nu mogelijk om de oliebollen te bestellen en op te halen in De Klip. Voor de peuterspeelzaal was dit best wel een spannende onderneming, want we willen graag dat iedereen in Dorst lekker kan genieten van deze lekkernijen. Om dit tot een succes te maken hebben vele ouders van onze peuters in december huis aan huis de bestelling opgenomen; en met succes. De belangstelling, Uw bestelling was enorm. We waren blij verrast met de grote aantallen oliebollen die werden besteld. En niet alleen wij waren verrast, ook onze oliebollenbakker had dit succes niet verwacht. Hij heeft dan ook alle zeilen bijgezet op oudejaarsdag aan de vraag te kunnen voldoen. Dat is niet altijd even goed gelukt hebben we, helaas, geconstateerd. De kleine tegevallers hebben aan onze oliebollenbakker meegedeeld. Hij heeft beloofd én ons verzekerd dat het de volgende keer perfect verloopt.

De peuterspeelzaal zal in december 2007 weer voor u klaar staan met de lekker oliebollen. Want natuurlijk hoort die bol erbij en het is natuurlijk voor een goed doel! De oliebollenactie 2006 was voor de peuterspeelzaal niet geslaagd zonder uw be(lang)stelling. Daarom komen we ook dit jaar weer graag bij u aan de deur.

Ook speciale dank aan oliebollen verkoopsters/verkopers, leidsters, bestuur, fam. Gommeren en Aarts, Louis Volders, gebr. Verhagen en De Klip

Bestuur peuterspeelzaal De Dorstse Rakkertjes

+++

Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst deelt cheques uit

Op zondag 14 januari 2007 heeft Walther Hoosemans, voorzitter van de Stichting Midzomer Nachtfeest te Dorst, tijdens een door Dorpshuis de Klip georganiseerde nieuwjaarsreceptie aan een aantal verenigingen een cheque overhandigt. De mogelijkheid tot het uitreiken van deze cheques is tot stand gekomen door een Midzomer nachtfeest te organiseren wat gesponsord werd door een aantal bedrijven uit Dorst en omgeving en dat als bijzonder geslaagd mag worden beschouwd. Het totaal bedrag dat aan de verenigingen ten goede is gekomen bedraagt: € 3.800.

Stichting de Kater (karnaval) € 900.00
Fanfare St. Joris € 900.00
Voetbalvereniging Neerlandia € 900.00
Vriendenclub ’t Zooike € 300.—
Wielertoerclub de Dorstse Trappers € 300.—
Peuterspeelzaal de Dorstse Rakkertjes € 250.—
EHBO vereniging Dorst € 250.00

Er resteert nog een bedrag van € 846.00 dat besteed gaat worden aan initiatieven in de jaren 2006/2007.

De komende jaren zullen de aanvragen, ingediend door verenigingen uit Dorst worden getoetst aan de doelstellingen van de Stichting Midzomer Nachtfeest en de daarvoor opgestelde regelgeving.

+++

Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oosterhout’
Enkele jaren geleden is het archief van Oosterhout ondergebracht bij het Regionaal archief in Tilburg. Een van de voordelen was het toegankelijk maken van de archiefbestanden via internet. In 2006 zijn dan ook de eerste onderdelen via internet toegankelijk. Eerst was dat de inventaris van het archief en in het najaar volgde; ‘Zoeken in databases’. Onder ‘Beeldonline’zijn onder andere ongeveer 4000 foto’s uit Oosterhout ondergebracht. Deze foto’s moeten nog wel beter omschreven worden en het archief heeft hiervoor de hulp van de heemkundekring ingeroepen. Daar wij ook heel dikwijls niet weten wie er op de foto staat moeten we dus hulp vragen aan de inwoners van Oosterhout en haar kerkdorpen. Je kunt de foto’s bekijken op de website van het archief www.regionaalarchieftilburg.nl. Op deze website kan ook al gegevens voor stamboomonderzoek worden opgezocht. Bij databases kan onder genealogie inzien van bronnen worden aangeklikt. De aktes van de burgelijke stand, vanaf 1811 tot 1940 kunnen dan worden ingezien. Er moet wel het juiste jaar bekend zijn en men moet er rekening mee houden dat de geboorte- en huwelijksakten pas na 100 jaar openbaar zijn. Voor de overlijdensakten is deze termijn 50 jaar.

Piet van Beek