Januari 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Oke dan, de kop is er af. De eerste weken van januari zitten er weer op. De boom en de ballen weer op zolder, het vuurwerk en de champagne zijn op. En tjonge jonge jonge…. Wat een winter. Yak! Lekker terrasweertje wel als je uit de wind weet te blijven, haast zwoel! Je zou bijna denken dat het Lente begint te worden.

Ongeveer drie weken geleden ontving ik een mailtje over een Nieuwjaarsduik te Surae… leuk! Dacht ik nog. Helaas bleek er te weinig animo en de ‘duik’ werd afgeblazen. Wellicht zijn er onder ons fantasierijke geesten die ook eens een aktie kunnen verzinnen om burgemeester, wethouders en andere betrokkenen eens te laten zien hoe belangrijk Surae voor Dorst is!

Jeugd… een ‘opdracht’ voor jullie dacht ik zo want jullie brengen er toch ’s zomers de meeste tijd door!! Verzin eens iets en laat van je horen/lezen. Mocht er echt iets tussen zitten zal ik kijken of het ook te realiseren is en ervoor zorgen dat er in de pers aandacht aan wordt besteed!

Voldoende leesvoer weer deze maand. Nog steeds geldt: heb je een idee of een bijdrage voor deze site: laat het ons weten!!

Vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Beste parochianen, Met grote dankbaarheid mogen we als kerkbestuur elk jaar weer ervaren hoezeer de kerk en de parochie veel mensen ter harte gaan. Elk jaar in januari wordt u benaderd door ijverige medeparochianen om weer mee te doen aan de Aktie Kerkbalans. Velen doen dat, van harte. Zij weten dat het niet vanzelfsprekend is dat er in het dorp een kerk staat en dat er in die kerk gevierd kan worden. We komen er samen elk weekend, op alle feestdagen en natuurlijk op de vele bijzondere dagen in het leven van parochianen. Wie meedoet weet dat er een beroep op een pastor kan worden gedaan. Het gebouw, het personeel en de middelen kosten geld. Een kerk is van blijvende waarde, is dit jaar het motto en zo is het! De kerk als gebouw en de kerk als gemeenschap van gelovigen zijn voor veel mensen zeer waardevol. Ik hoop dat u (weer) meedoet. Onze kerk is het waard! Bij voorbaat hartelijk dank.

Dankbetuiging
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op het vieren van mijn 12½jarig priesterjubileum op 17 december. Het hoefde allemaal niet zo, het was maar 12½ jaar, maar toch ben ik heel blij dat het gevierd werd. Het leek warempel wel een gouden jubileum. Ik dank u voor uw aanwezigheid in de eucharistieviering die velen, ondanks een koude kerk, als warm en feestelijk hebben ervaren. Dank ook voor uw felicitaties en geschenken op de drukbezochte receptie. Vooral heel veel dank aan de kerkbesturen van Dorst en Oosteind die het feest mogelijk maakten.

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik om dankjewel te zeggen tegen de velen die me hun beste wensen stuurden vanwege kerst en nieuwjaar. Ik hoop en bid voor u allen om een jaar vol heil en zegen en bid ook voor mij, opdat me nog vele, goede en gezegende jaren als pastor gegeven mogen worden.

Op verzoek: de preek van 17 december 2006
Velen vroegen mij om de tekst van de preek, die ik hield op 17 decemberj.1., toen het feest van mijn 12½ jarig priesterjubileum gevierd werd. We vierden die dag de derde zondag van de advent (jaar C) met als schriftlezingen: Sefanja 3,14-18 en Lucas 3,10-18. Het was Zondag Gaudete, heel toepasselijk, ‘gaudete’ betekent immers: ‘verheugt u’. Hierbij de tekst van de preek.

Eigenlijk stelt het niet veel voor: 12e jaar priester. De jaren gingen als vanzelf. Toch waren ze anders dan de jaren die eraan vooraf gingen. Alsof ik het eindelijk gevonden had. Alsof het altijd aan iets ontbroken had. Veertig jaar worden was belangrijk. Ik keek terug, was dit het? Ik had het goed, mooi werk met goede verdienste. Ik keek vooruit en wist dat het nog zou kunnen: toegeven aan dat oude verlangen, alsnog die eerste levenskeus verwezenlijken: priester worden. Als kind wilde ik het al. Ik was op het seminarie, drie jaar lang. Ik kon het niet bijbenen, te jong, te veel, te moeilijk. “Broeder worden”, zei pater rector, “dat kan ook”. “Mij niet gezien”, dacht ik, terwijl ik gedwee knikte Terug in mijn geboortedorp studeerde ik verder. Het ging goed en ik begon aan een vak, ik werd verpleegkundige. Eerst ‘het zwarte kruis’ gehaald. Zo heette het vroeger als je gediplomeerd psychiatrisch verpleegkundige werd. Het kruis op je insigne was trouwens niet zwart, maar blauw. Toen het witte in het algemeen ziekenhuis, dat was echt wit. Mooie jaren waren het met name op de neurochirurgie. Er volgden opleidingen tot leidinggevende en dat werd ik ook. Werken met mensen aan mensen, een goede keus. Het duurde 26 jaar. “Priester worden vanuit je beroep”. Dat stond op een grote poster op een prikbord in het ziekenhuis. Even daarvoor had ik over de Priesteropleiding Bovendonk in het bisdomblad gelezen. Even daarna ging de ziekenhuispastor op een verpleegafdeling onderuit, juist voordat hij een patiënt het sacrament van de zieken wilde toedienen. De ander aanwezige pastor was de protestantse dominee. Hij was pas begonnen en had nog nooit het ritueel van de ziekenzalving meegemaakt. Ik wel en dat wist ook de hoofdverpleegkundige van die afdeling en dus werd ik opgeroepen. Met de dominee naast me heb ik toen alles gedaan wat een priester doet als het sacrament van de ziekenzalving wordt toegediend. Het ging als vanzelf en wie erbij waren wisten dat het goed was en ik wist dat ik priester moest worden. Het laatste zetje was gegeven, ik kon er niet meer onderuit. God zelf wilde mij in zijn dienstwerk, Hij had het gewaagd mijn hand te vragen. Het werd hard werken, een full-time baan in het ziekenhuis gecombineerd met de priesteropleiding op Bovendonk in Hoeven. Ik moest ook kiezen. Hoewel ik altijd bij het bisdom Den Bosch hoorde, was het toch beter te kiezen voor het bisdom Breda. Het geloof leren, leek me belangrijker dan de leer geloven. Bisschop Ernst zei heel gastvrij: “Kom maar bij mij, Ton”. Hij was het ook die 12½ jaar geleden mij de handen oplegde en zo tot priester wijdde. Vanaf dat moment werd ik pastor met andere pastores, mannen en vrouwen, gewijd en ongewijd. Ik mocht werken met heel veel mensen die zich als vrijwillig medewerkenden inzetten voor hun parochie. Weer had ik een goed vak gekozen met daarnaast een manier van leven die helemaal bij mij past, want priester ben ik 24 uur per dag. Pastor hoop ik altijd binnen normaal menselijke werktijden te kunnen zijn. Het is heel bijzonder wat je mag betekenen voor mensen in allerlei situaties van het leven. Het is heel kostbaar te merken hoe snel je word toegelaten in hun huis en vooral in hun hart. Geen dag heb ik spijt gehad van mijn keus voor het priesterschap en voor het pastor-zijn dat eraan vastzit. Natuurlijk gaat het niet altijd zoals je zou willen. Ook ik ken de frustratie van niet te kunnen doen wat je allemaal zou willen doen. Ook ik ken mensen die dat niet kunnen of zelfs niet willen geloven. De eerste helft van de 12½ jaar mocht ik pastor zijn in de Regio Zuidwesthoek, waar ik met name in Ossendrecht, waar ik toen woonde, mooie jaren mocht meemaken. Ik vond daar ook een vriendin voor het leven en er zal nu geen schok meer door deze kerk gaan, want de meesten van u weten wie ik bedoel: Kaatje Dierkx uit Ossendrecht, die Zuster Marie Adolphine werd en die op 1 oktober van het heilige jaar 2000 werd heilig verklaard. Ik was er bij in Rome, samen met twee bussen vol parochianen van wie velen de reis van hun leven maakten. Gelukkig was ik er nog net bij, want het personeels­beleid van ons bisdom (beleid waarover ik het vandaag niet wil hebben) zorgde voor een overplaatsing naar de Regio Oosterhout. Hier ligt de tweede helft van die 12½ jaar en ook dit waren goede jaren. Bij het vieren van allerlei bijzondere gebeurtenissen in mijn leven, hoort het lied “Hij die gesproken heeft” van Huub Oosterhuis. Het is mijn lijflied geworden. Een lied vol geloof en vertrouwen. God is er, Hij zal ons niet begeven. God heeft ons nodig, Hij vraagt om onze hand. Hij wil ons in zijn dienst om mee te werken aan de gerechtigheid op deze wereld. Die oproep komen we steeds tegen, wanneer we ons heilige boek openen en lezen. In de evangelielezing van vandaag klinkt de oproep van Johannes de Doper. Hij windt er geen doekjes om als hem gevraagd wordt: “Wat moeten wij doen?” “Delen met wie niets heeft”, antwoordt hij. “Niet meer vragen dan waar je recht op hebt”. “Niemand uitplunderen, niemand afpersen”. “Tevreden zijn met wat je hebt”. (Lucas 3,14 e.v.) “En”, zei Johannes, “na mij komt er één, die zal het je nog duidelijker laten zien en horen”. Jezus van Nazareth, natuurlijk bedoelde Johannes Hen We zijn op weg naar het feest van zijn geboorte. We zijn halverwege de advent, tijd van verwachten en waakzaam zijn. We gaan op de adventskrans de derde kaars ontsteken Weer wat licht erbij, zodat we beter om ons heen kunnen kijken en zien, kijken naar de mensen en de wereld om ons heen, zien dat die ons nodig hebben.

Pastoor Ton van Balveren 

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van september 1994

Na een hete zomer nog een foto van Surae uit vroeger dagen. Ik hoop dat U ondanks de rupsenplaag er toch wat verkoeling hebt kunnen vinden. De kaart is eigenlijk niet zo spectaculair. Er is weinig meer op te zien dan water. Op de kant staat wel iets maar je kunt nauwelijks zien wat het is. De kwaliteit van de druk is matig en het achteraf inkleuren is slecht gedaan. Ik denk zelfs dat de kopjes van de zwemmers er gewoon ingetekend zijn.

Het onderschrift is een leuke illustratie van het tijdsbeeld. De kaart is van voor de oorlog en gemengd zwemmen was toen verboden. Daarom ziet U hier in de oude spelling het “Heerenbad”. Er is natuurlijk ook een kaart van het “Damesbad”. Surae is altijd een dankbaar onderwerp geweest om prentbriefkaarten van te maken en daarom kunt er in deze rubriek nog meer van verwachten.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Voor alle inwoners van Dorst en Seters een goed 2007 toegewenst.

Aankoop Intergasaandelen
Het college heeft besloten tot de aankoop van tenminste 600 aandelen Intergas en vraagt de raad hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

Burgerijenquete Nieuwe Stijl
Het college heeft besloten in te stemmen met de Burgerijenquete Nieuwe Stijl waarbij er elk jaar op gemeenteniveau wordt geënquêteerd en een keer per drie jaar op wijk- en buurtniveau. De enquête beslaat maximaal 26 pagina’s met vragen.

Uitkomsten aanbesteding huishoudelijke verzorging
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van de aanbesteding huishoudelijke verzorging in het kader van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Oosterhoutse burgers kunnen vanaf 2007 kiezen uit vier aanbieders te weten: Mark en Maasmond, Markenlanden, Actief Zorg en Evean.

Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning
Het college heeft besloten akkoord te gaan met de uitwerking van het Wmo–servicecentrum. Bij het servicecentrum kunnen mensen terecht voor vragen over de Wmo en het aanvragen van individuele voorzieningen. Ook heeft het college, naar aanleiding van de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning’, het ’Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning’ vastgesteld. Daarnaast heeft het college besloten een overeenkomst te sluiten met de Sociale verzekeringsbank voor administratieve begeleiding van mensen die op grond van de Wmo een persoonsgebonden budget ontvangen voor hulp bij het huishouden. Tot slot heeft het college het controleprotocol Wet maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Het protocol dient als een interne richtlijn voor de afdelingen Zorg en Werk en Wijk en Welzijn.

Structuurplannen “Kansen voor Dorst” en “Oosterhout Oost”
Het college heeft de structuurplannen “kansen voor Dorst” en Oosterhout Oost vastgesteld. De ingekomen inspraakreacties geven geen aanleiding de concept structuurplannen te wijzigen. De gemeenteraad wordt voorgesteld beide structuurplannen vast te stellen en voor beide projecten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek tot handhaving
B. en w hebben besloten om het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht over te nemen en de bezwaren tegen de bouwvergunning voor het oprichten van een werktuigenberging aan de Groenestraat 2 te Dorst ongegrond te verklaren en het besteden besluit in stand te laten. Dat geldt tevens voor de bezwaarschriften tegen lichte bouwvergunningen voor het uitbreiden van een woning aan de Oude Tilburgsebaan 59 te Dorst en de Klaverbeemd te Oosterhout.

Nacalculatie rioolvervanging Spoorstraat
Tijdens de uitvoering van rioolwerkzaamheden aan de Spoorstraat in Dorst bleek dat de huisaansluitingen niet conform planning konden worden aangesloten. Om dit probleem op te lossen is extra werk verricht. Het college heeft besloten voor de nacalculatie € 89.843,00 beschikbaar te stellen.

Convenant jeugdbeleidjeugdzorg West-Brabant 2006-2007
Het college heeft besloten in te stemmen met het convenant ‘Aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg’ tussen de gemeenten in West Brabant en de provincie. Het convenant geldt voor de jaren 2006 en 2007. In 2006 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die in 2007 verder worden uitgewerkt.

Evaluatie beveiligingsplan en reglement Gemeentelijke Basis administratie
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van een intern onderzoek naar de beveiliging van de afdeling Publieksdiensten en de beveiliging, kwaliteit en privacy van de Gemeentelijke Basisadministratie. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeente aan alle wettelijke eisen en voorschriften voldoet.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Beste wensen voor 2007
De Dorpsraad Dorst wenst alle inwoners van ons mooie dorp een gelukkig en vooral gezond 2007 toe. In het afgelopen jaar hebben wij ons ingespannen om een aantal zaken, die voor Dorst van belang zijn, op de agenda te krijgen en tot oplossingen te komen. Vaak is dat gelukt maar soms zijn wij minder succesvol geweest om zaken te regelen die in het algemeen belang van ons Dorp zijn. In het nieuwe jaar 2007 zullen wij ons weer inzetten om zaken, die voor te wonen, werken en welzijn in ons Dorp belangrijk zijn, te regelen. Wij hopen daarbij dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij het wel en wee in het dorp en zich daarvoor ook willen inzetten, op welke manier dan ook. Heel veel mensen doen dat trouwens al.

Meldpunt Openbare Ruimte
Zoals ook verderop in onze mededeling te lezen valt is het belangrijk om nogmaals te wijzen op het telefoonnummer “Meldpunt Openbare Ruimte” Het nummer is 0162-489999 . U krijgt iemand aan de lijn van Gemeente Oosterhout die uw klacht noteert en zorgt dat er iets aan gedaan wordt. Het nummer is bereikbaar van vrijdag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. Het is dus geen alarmnummer. Het gaat om kleinere gebreken aan en in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld; een lantaarnpaal die niet meer brand, een stoeptegel die omhoog ligt, zodat men er over kan struikelen, bomen of struiken van Gemeente Oosterhout die het uitzicht beperken, waardoor verkeersgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Kortom een scala van zaken in de openbare ruimte die gecorrigeerd moeten worden. En echt: het helpt.

Openbaar Groen
In onze vergadering van 20 december 2006 heeft de heer Denie de Bie, van gemeentewerken Oosterhout, een toelichting gegeven over het onderhoud in ons dorp van “Openbaar Groen”. Van belang is te weten dat de raad via plannen en daaraan verbonden budgetten de lijnen uitzet waarbinnen de afdeling openbaar groen moet opereren. Zij bepalen b.v. hoe vaak er gesnoeid wordt, wanneer putten leeggezogen worden etc. de afdeling Openbaar groen voert de werkzaamheden uit. De heer de Bie gaf aan dat er een jaarlijkse schouw van bomen en straten uitgevoerd wordt die men meeneemt in de planning voor het komende jaar. Bomen langs openbare wegen worden éénmaal in de vier jaar gesnoeid. Als bomen gekapt worden heeft gemeente Oosterhout een herplantingsplicht, maar dat betekent niet dat bomen op dezelfde plaats herplant worden. Voor klachten die er ondanks het regulaire onderhoud zijn, zoals bijvoorbeeld slecht onderhouden trottoirs in de Sparrenlaan, dienen bewoners contact op te nemen met het meldpunt Openbare ruimte 0162-489999.

Plannen van Gemeente Breda
Gemeente Breda vordert gestaag met plannen voor woningbouw in Lijndonk/Tervoort en de ontwikkeling van de Bavelse Berg tot een grootschalige evenementenlocatie. Vertegenwoordigers van Dorpsraad Dorst hebben deelgenomen aan bijeenkomsten in Bavel waar vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen uit Bavel zich troffen met plannenmakers van gemeente Breda. Eén van de hoofdpunten van kritiek was de afwikkeling van autoverkeer voor beide locaties. In de lokale pers heeft u het een en ander kunnen lezen over de stand van zaken. Dorpsraad Dorst volgt deze ontwikkeling op de voet en kijkt kritisch naar plannen voor nieuwe wegen of veranderingen in bestaande structuren. Hierbij moet u met name denken aan de omleiding van de N 282, de oude Rijksweg door Dorst. Wij blijven van mening dat de zogenaamde tangentstructuur, de beste oplossing biedt en zullen dat met kracht blijven verdedigen. Ook blijven wij van mening dat grootschalige bouw OP de Bavelse Berg voorkomen dient te worden. Géén parkeerterreinen, geen gebouwen en geen helikopterdek.

Nieuwe inwoners van Dorst
De Dorpsraad heeft een begin gemaakt met het aanbieden van een welkomstpakketje aan nieuwe inwoners in Dorst. Eerste reacties zijn zeer positief. Men stelt een welkom op prijs en vindt het plezierig om wat wegwijs te worden gemaakt in wat er al zo te doen is in Dorst. Natuurlijk zijn leden van de Dorpsraad attent op nieuwe bewoners maar soms kunnen ze iemand over het hoofd zien. Wij vragen u dan ook om ons te helpen en te wijzen op nieuwe bewoners. Meld het bij het secretariaat: 0161-412207.

Het Internet Café
Op 26 januari 2007 zal in De Klip ‘’het Internet Café’’ formeel geopend worden. Zoals u weet heeft. Dorpsraad Dorst van de Rabobank Amerstreek een belangrijke financiële ondersteuning gekregen om SIM computers aan te schaffen. Wij hebben plannen om kleinschalige cursussen te gaan organiseren voor met name senioren die het moeilijk vinden om iets met een computer te gaan doen. Steeds vaker vragen kleinkinderen aan opa of oma waarom ze niet eens op internet kijken of hun e-mail lezen. En ja, wat zeg je dan?

+++

Uit het Wando Journaal van december 1969

De eekhoorn
We kennen hem allemaal, de bruine, vlugge klimmer en springer. Met een geweldige vaart klimt hij tegen de stam op, of vliegensvlug rent hij over een tak met een reuzensprong naar een andere boom. Schuw is hij, er dreigt in de natuur ook steeds gevaar. De eekhoorn is een echt bosdier. Buiten het bos komt hij zelden. Daar leeft hij, bouwt hij zijn nest, brengt zijn jongen groot, vindt hij voedsel.

Het bos is, zoals we dat geleerd noemen, zijn biotoop, zijn levensgebied, zijn leefruimte. De gehele bouw van zijn lichaam is aangepast aan het bosleven. Zijn bruine pels lijkt sprekend op stam en takken met hun bruine schors, zijn schutkleur komt hem goed te pas om aan zijn vijanden te ontkomen. Aan zijn tenen lange scherpe nagels goed om te klimmen. Een lange ruige staart. Bij zijn sprongen gebruikt hij die als roer, maar ook als valscherm. Zijn achterpoten zijn veel langer en sterker ontwikkeld dan zijn voorpoten. Daardoor kan hij sprongen maken van 4 – 5 meter.

Het bos levert ook zijn voedsel. De eekhoorn is omnivoor, alleseter. Hij gebruikt zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Een groot deel van het jaar bestaat zijn voedsel uit boomvruchten. Eikels, beukennootjes, kastanjes, vruchtjes van esdoorn en linde. Zowat het hele jaar eet hij dennenzaden. Met zijn beide voorpootjes houdt hij de dennenappels (mastappel) vast. Met zijn knaagtanden bijt hij de schubben van de spil en vreet zo de zaden, rijk aan vet, te vinden. De afgeknaagde schubben en de spillen van de kegel vindt je vaak genoeg in het bos. In de schrale wintertijd eet hij ook vaak boomknoppen en knaagt de bast van de takken en stammen. Dan kan hij schadelijk zijn, want knoppen leveren bladeren of jonge scheutjes. De groei van de boom wordt dus geremd. En ontschorste bomen gaan door deze wond dood.

Voor de schrale tijd legt de eekhoorn voorraden aan van eikels en beukennootjes in oude kraaien of eksternesten en holle bomen, konijnenpijpen. Ook begraaft hij de vruchten in hoopjes onder de grond, onder het mos. Verder eet hij ook paddestoelen (eekhoorntjesbrood). Hij is ook dol op mierenpoppen. Je kunt hem wel eens bezig zien zo’n mierennest uiteen te krabben. Jammer dat hij ook vogeltjes rooft, ook de nestjongen van kleine zangvogels worden vaak opgepeuzeld.

Dat is dus een minder mooie noot voor onze bruine rakker. Als er veel eekhoorns zijn kan de vogelstand onder zijn moordlust erg lijden.

De eekhoorn brengt de winter voor een groot deel slapend door. Een oud kraaien– of eksternest bekleedt hij van binnen geheel met gras, droog blad en droog mos. Als de kou komt, kruipt hij hier midden in, rolt zich zoveel mogelijk op, vouwt zijn ruige staart als een deken om zich heen en slaapt in.

Nu en dan ontwaakt hij, zoekt zijn voorraadschuur op, eet zich lekker dik en slaapt weer in. Een echte winterslaap is het dus niet.

Een of twee keer per jaar krijgt de eekhoorn jongen, meestal 5 – 7. Als nest gebruikt hij een oud kraaien of eksternest, dat hij uitbouwt met takjes, geheel dicht maakt als een bol, met opening meestal aan de onderkant, van binnen gevoerd met droog plantenmateriaal. En in dit warme nestje worden de jongen geboren. Ze zijn zo goed als kaal, kunnen niet zien en worden door de moeder goed verzorgd. Een eekhoorn – paar kan in een jaar wel 10 – 15 jongen voortbrengen.

Nu heeft de eekhoorn in ons land weinig vijanden. Zijn felste vijand is de boommarter. Die kan ook goed klimmen en springen.

Als een boommarter achter een eekhoorn aangaat wordt hij meestal zijn prooi. Gelukkig voor de eekhoorn is de boommarter in ons land uiterst zeldzaam. Alleen op de Veluwe komt hij voor en dan nog vrij zeldzaam.

Andere vijanden zijn de havik en enkele andere grote roofvogels. Maar ook deze zijn in ons land vrij zeldzaam. Het werk van de jagers.

Zo kunt U wel begrijpen dat het aantal eekhoorns wel eens te groot kan worden. Vroeger werd er op de eekhoorn nogal jacht gemaakt voor de velletjes als bont. Maar tegenwoordig is het eekhoornbont weinig gevraagd en de velletjes zijn vrijwel waardeloos. Gelukkig voor de eekhoorn.

De laatste jaren is de eekhoorn sterk in aantal verminderd. Kon men vroeger op een boswandeling van een paar uur wel eens 10 – 15 eekhoorns ontmoeten, nu zie je er hoogstens 2 – 3. Er heeft onder de beestjes een besmettelijke ziekte geheerst. Ook strenge winters zijn vaak noodlottig voor de eekhoorn. Toch zouden we de vlugge springer niet graag missen in het bos. Hij hoort er echt bij.

In de natuur is het vaak zo dat bij een dier nut en schade samenvallen. Maar meestal ziet de mens alleen de schade, het nut ziet hij over het hoofd. En men gaat dus schieten, vangen en doden. Jammer en dom, want in zijn onverstand of te weinig kennis van de natuur, verstoort hij vaak het natuurlijke evenwicht.

C. van Alphen

+++

Bedankbrief kerstbomenverkoop 2006

Inwoners van Dorst bedankt, met veel plezier en energie hebben we dit jaar weer aan de kerststal gewerkt, die ruim drie weken op het dorpsplein heeft gestaan. Mede door oplettende buren en dorpsgenoten hebben we de stal weer veilig op kunnen bergen voor volgend jaar. Dankzij sponsors en uw bijdrage door het kopen van een kerstboom kunnen we de kerststal goed onderhouden en eventueel uitbreiden. Graag willen we iedereen die op wat voor wijze hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

C.V. de Dorstlessers

+++

Uitnodiging verenigingen Midzomer Nachtfeest

Het jubileumjaar 2006 is voor een aantal verenigingen in Dorst bijna verstreken. Op initiatief van deze verenigingen is in dit jubileumjaar een Midzomer Nachtfeest georganiseerd. Met steun van een groot aantal sponsors en vrijwilligers is dit feest een succes geworden. Het doel en de opzet van dit feest was om fondsen te verwerven voor de jubilerende en/of deelnemende verenigingen. Om een ieder in de gelegenheid te stellen bij de afsluiting van dit jubileumjaar aanwezig te zijn gaan we daar een officieel tintje aan geven tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 2007 in de Klip. De verworven fondsen en overgebleven gelden uit de organisatie zullen aan de vertegenwoordigers van de jubilerende en/of deelnemende verenigingen worden overhandigd. Deze uitreiking gaat plaatsvinden op: Zondag 14 januari 2007 om 15.00 uur in de Klip in Dorst. Graag nodigen wij U als sponsor en U als bestuur/vrijwilliger van de jubilerende en/of deelnemende vereniging hiervoor uit.

Met vriendelijke groet.

Bestuur Stichting Midzomer Nachtfeest