December 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Sinterklaas heeft nét zijn hielen gelicht en de kerstbomen staan alweer in huis. Ja ja, ook die van mij is weer van zolder gehaald. Kaarsjes branden, lichtjes aan. Gezellig. Buiten is de herfst echt lekker bezig en binnen is de warmte, de gezelligheid. Kneuterig volkje zijn wij toch. Ook heerst er m.i. een soort strijd wie de eerste kerstkaart stuurt. Wij hadden de eerste half november al op de mat liggen!! Nou vráág ik je… ’t moet niet gekker worden. Wij sturen de meeste ‘kaarten’ per mail en wordt er nog maar een enkele verstuurd of zelf in de bus gedaan. Eigenlijk jammer. Het is leuk om post te krijgen. Oke, een mail kun je natuurlijk printen maar het is toch anders. Komt ook nog bij kijken dat de PTT (of tegenwoordig TNT) natuurlijk minder werk heeft en dus de kosten van de zegels weer omhoog gaan… Daar tegenover staat dat er minder kaarten worden gekocht en ook minder worden weggegooid want eh.. wie bewaard zijn kaarten jaar in jaar uit? Ikke niet, die gaan op een gegeven moment de container van Sint Joris in. Goed we zullen er is over nadenken.

Hoe dan ook wensen wij, als redactie van NieuwsuitDorst, u hele fijne feestdagen en vooral ook een gezond en gelukkig 2007!

Met vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Uitnodiging Dorst – Oosteind, november 2006

Geachte heer, mevrouw,
Pastor Ton van Balveren viert op 17 december a.s. zijn 12,5 jarig priesterjubileum. De kerkbesturen van Dorst en Oosteind vinden dat dit gevierd moet worden en nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Om 11.00 uur begint in de Marcoenkerk te Dorst een eucharistieviering waarin Ton voorgaat. Na de viering bieden wij hem een receptie aan in dorpshuis De Klip (achter de kerk van Dorst). Deze receptie duurt tot 15.00 uur.

Wij hopen u te mogen begroeten op de 17e!!

Hoogachtend, De Kerkbesturen Dorst en Hoogeind, p.a. Baarschotsestraat 87, 4948 BK Dorst.

Uitnodiging afscheid pastor van Riel, Oosterhout
Na ruim 19 jaren pastoor te zijn geweest van onze parochie neemt pastoor J.van Riel op zondag 31 december 2006 officieel afscheid van onze parochie. Dit officiële afscheid vindt plaats tijdens de eucharistieviering van 09.45 uur in de Basiliek van St.Jan de Doper (Markt) te Oosterhout. Aansluitend op deze viering is er in de Basiliek gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor van Riel.

Kerkbestuur St.Jan de Doper, Markt 17, 4901 EP Oosterhout.

+++

Groeten uit Dorst

Alle belangstellenden die in Dorst, in Nederland of in verre buitelanden dit stukje lezen wens ik een Zalige Kerstmis en een Voorspoedig 2007. Jos van Alphen

Uit Nieuwsblad Dorst van september 1994
Na een hete zomer nog een foto van Surae uit vroeger dagen. Ik hoop dat U ondanks de rupsenplaag er toch wat verkoeling hebt kunnen vinden. De kaart is eigenlijk niet zo spectaculair. Er is weinig meer op te zien dan water. Op de kant staat wel iets maar je kunt nauwelijks zien wat het is. De kwaliteit van de druk is matig en het achteraf inkleuren is slecht gedaan. Ik denk zelfs dat de kopjes van de zwemmers er gewoon ingetekend zijn. Het onderschrift is een leuke illustratie van het tijdsbeeld. De kaart is van voor de oorlog en gemengd zwemmen was toen verboden. Daarom ziet U hier in de oude spelling het “Heerenbad”. Er is natuurlijk ook een kaart van het “Damesbad”. Surae is altijd een dankbaar onderwerp geweest om prentbriefkaarten van te maken en daarom kunt er in deze rubriek nog meer van verwachten.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Vervallen verklaring voorkeursrecht Dorst en Oosteind
B. en w. hebben besloten tot het ‘vervallen verklaren’ van diverse besluiten waarbij het voorkeursrecht van toepassing was verklaard voor gronden gelegen in de gebieden Dorst, Oosteind en Oosteind -Zuid. Deze besluiten zijn nodig voor een juiste verwerking van de gegevens in het kadaster.

Verblijfsrecreatie in Oosterhout na de wet op de Openluchtrecreatie
Op 18 september jl. heeft het college de nota ‘Verblijfsrecreatie in Oosterhout’ in concept vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De nota is in nauwe samenspraak met onder meer recreatieondernemers en brandweer tot stand gekomen. Op de conceptnota zijn geen inspraakreacties binnengekomen. Daarom heeft het college besloten de nota ongewijzigd voor te leggen aan de gemeenteraad.

Koopzondagen 2007
Het college heeft voor 2007 twaalf feestdagen aangewezen waarop de winkels geopend mogen zijn. De data worden gepubliceerd in de voorlichtingspagina’s van de gemeente in Weekblad Oosterhout en op de website www.oosterhout.nl

Verzoek om planschade
Het college stelt de raad voor om een verzoek om planschadevergoeding in de Dennenlaan te Dorst toe te wijzen en de aanvrager een schadevergoeding toe te kennen.

Vaststellen financiën buurt-, onderwijs en sportprojecten 2008-2011
Het college heeft kennis genomen van het besluit van het ministerie van VWS om de gemeente subsidie te verlenen voor de projecten “Wijken moeten buurten” en “jeugd actief” en heeft voor beide projecten de gemeentelijke bijdrage vastgesteld.

Bestuurlijk overleg kerkdorpen
Het college heeft kennis genomen van de quick scan “Service en informatiepunten” die Prisma Brabant het afgelopen jaar in de kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind heeft gehouden. De quick scan is op 14 november jl. tijdens een bestuurlijk overleg door Prisma Brabant toegelicht aan de dorpsraden.

Warenmarkt op koopzondag 17 december 2006
Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de organisatie van een warenmarkt op koopzondag 17 december 2006.

Reactie op voorontwerp Structuurplan ‘Landelijk wonen in Lijndonk-Tervoort’
De gemeente Breda heeft de wens om woningbouw te realiseren in het gebied Lijndonk-Tervoort. In dit kader heeft zij het college het voorontwerp structuurplan toegezonden. Het college laat in een reactie weten dat het thema landelijke woonmilieus uit het voorontwerp structuurplan aansluit bij de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in en aan de kern Dorst. In het kader van verkeer vraagt het college om een verwijzing naar de lopende provinciale studie naar de oude rijksweg tussen Breda en Tilburg.

Informatie over inspraakreacties Milieu Effect Rapport Breda-Oost
B en w hebben een reactie ontvangen op de inspraakreacties op de inhoud van het Milieu Effect Rapport (MER) Breda-Oost. In totaal ontving de gemeente Breda 36 inspraakreacties, waaronder die van de gemeente Oosterhout. De inspraakreacties hebben niet geleid tot aanpassing van het bouwplan en het MER. De gemeente Breda heeft besloten om de procedure ex artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening te volgen en zal de gemeente Oosterhout bij de verdere planontwikkeling betrekken.

Beeldkwaliteitplan De Viert in Dorst
Het college heeft het concept-beeldkwaliteitplan “De Viert” te Dorst vastgesteld. In dit plan wordt de architectuur en vormgeving van de woningen beschreven en wordt duidelijk hoe de openbare en private ruimte worden ingericht. Het concept plan ligt gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis. Het plan is ook te bekijken op www.oosterhout.nl.

Onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen
Het college heeft besloten opdracht te geven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de actuele stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een functiebeperking. Het gaat om circa 60 openbare gebouwen waaronder sportzalen, wijkcentra, theaters, scholen en de bibliotheek.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Geluidsschermen langs het Spoor
Gelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer hadden de inwoners uit de kern van Dorst de gelegenheid om hun voorkeur uit te spreken voor het type geluidsscherm dat langs het spoor geplaatst gaat worden. In totaal zijn 792 geldige formulieren ingeleverd bij “De Klip” hetgeen een opkomst percentage betekent van 51.2 %. Met een uiterst krappe meerderheid is gekozen voor variant “C “. Deze oplossing kreeg 384 stemmen tegen 377 stemmen voor optie “A”. Slechts 31 inwoners stemden voor optie “B “. Het resultaat van deze peiling wordt in januari 2007 voorgelegd aan het College van B&W die daarop een besluit zal nemen. De inspraakperiode voor het plan van dit scherm loopt nog tot 13 december 2006. Zonder belangrijke redenen tot wijziging zal het College de voorkeurspeiling overnemen in haar besluit. De Dorpsraad Dorst vindt het plezierig dat inwoners betrokken zijn bij besluiten rond de geluidswering en vertrouwt erop dat er in meerderheid goed besloten is. De plaatsing van de schermen zal in verband met inspraakprocedures etc. eerst in 2009 gebeuren.

Quickscan Prisma Dorst
Op 14 november 2006 presenteerde Prisma Brabant de resultaten van de “QuickScan” in het Gemeentehuis van Oosterhout. Een en ander maakte deel uit van het bestuurlijk overleg dat éénmaal per jaar plaatsvindt tussen het College van B&W en de Kerkdorpen van Oosterhout. De Quickscan bestaat uit drie onderdelen:

  • Een checklist met een verzameling gegevens over ons Dorp.
  • Een afstemming met de Dorpsraad over de volledigheid en accenten.
  • Een dorps- of panelgesprek met bewoners over actuele zaken en ontwikkelingen.

Het rapport wordt afgesloten met conclusies en een advies aan het College betreffende het voorzieningenniveau in Dorst. Citaat: “ Sportaccommodatie verbeteren en/of uitbreiden. Hiervoor is nader onderzoek gewenst. Wij ( Prisma) zijn van mening dat je ook in relatie tot verbetering van sportaccommodaties het totale voorzieningenniveau in dorst kunt aanpakken. Bijvoorbeeld een combinatie van sportaccommodatie, gemeenschapshuis en school.” De totale QuickScan van Dorst ligt voor ieder ter inzage bij ons secretariaat. Tel: 412207.

Nieuwe Buurtcoördinator
Onze buurtcoördinator Bas Dirven heeft per november 2006 zijn taak in Dorst overgedragen aan Tosca de Valk. In de Dorpsraadvergadering van woensdag 15 november 2006 bedankte onze voorzitter Gerard Verhagen, Bas Dirven voor de samenwerking in de afgelopen jaren en verwelkomde Tosca in haar nieuwe functie.

De Bavelse Berg
Op 23 november 2006 heeft Dorpsraad Dorst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken in de Commissie Verkeer en Wonen van de gemeente Breda betreffende de startnotitie “Park Bavelse Berg”. De tekst van onze inspraak vindt u hieronder:

Namens de bewoners van het Kerkdorp Dorst willen wij als Dorpsraad gebruik maken van de mogelijkheid tot inspreken betreffende de Startnotitie Park Bavelse Berg. Ongeveer 3 jaar geleden hebben wij gereageerd op het Eindrapport Bavelse Berg van juli 2003. Op onze reacties van drie jaar geleden hebben wij tot nu toe jammer genoeg geen response gekregen. Over de Startnotitie Park Bavelse Berg van 25 oktober 2006 hebben wij de volgende opmerkingen en aanbevelingen:

  1. De wijziging van het concept.
  2. Bouwen op de vuilstort
  3. Landelijk wonen naast een Evenementen Complex.

Het concept, zoals beschreven in 2003, is grondig gewijzigd. Het is van Evenementen Locatie met een bescheiden aantal buiten evenementendagen uitgegroeid naar een Permanente Locatie met 18 buitenevenementen per jaar. Omgerekend betekent dit tussen de 45 en 54 buiten-evementendagen per jaar. Anders dan aangegeven in 2003 wordt naast de evenementenhal een sportgerelateerde detailhandel van 10.000 m2 gepland. Naar verwachting trekt dit Leisure Shopping Centre 300.000 bezoekers per jaar. In het huidige plan is ook veel meer ruimte gereserveerd voor bedrijven en detailhandel. Dit alles bij elkaar zorgt in de weekenden en bij evenementen voor veel piekverkeer en door de week veel woon- en werkverkeer. Met het dichtslibben van de A58 en de A27 in de toekomst zullen steeds meer mensen de provinciale wegen gaan gebruiken, één van die wegen loopt nu nog dwars door ons dorp. Ook hebben wij onze twijfels of al dat autoverkeer een goede parkeerplaats kan vinden. Hoe vaak is het niet dat men liever gratis in de woonwijken parkeert en een stukje loopt, dan op een betaalde parkeerplaats. Hoe wordt dit voorkomen? Worden er überhaupt binnen de plannen wel voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd? Het bezoekersaantal is in drie jaar gegroeid van 625.000 naar ongeveer 2 miljoen op jaarbasis. Een factor 3! Omgerekend moeten wij rekening houden met ongeveer 40.000 bezoekers per week. Omdat het Kerkdorp Dorst slechts enkele honderden meters verwijderd is van de geplande evenementen achten wij de verkeers- en geluidsoverlast bij de uitvoering van dit plan bovenmatig.Wij verzoeken u het plan zodanig te wijzigen dat er voor Dorst een acceptabele situatie ontstaat. In de 60’, 70’en 80’ jaren werden bewoners van Dorst regelmatig vergast met een enorme stankontwikkling van de vuilstort. Dit was met name het geval bij zuid-westen wind. Men sliep s’nachts met de ramen dicht! Als u op dit moment een kijkje zou nemen op de vuilstort, die weliswaar door kunststof afgedicht is, dan zult u zien dat het een soort moeras is. Al lange tijd werkt de drainering niet meer. Om op zo’n locatie een wintersportcentrum, golfcentrum, een ring van verharde parkeerplaatsen, een restaurant en ook nog een helihaven te bouwen is onverantwoord. De Bavelse Berg met duizenden tonnen ziekenhuisafval moet je met rust laten! Volgens ons is het niet mogelijk op of aan de Bavelse Berg te bouwen zonder de berg, die nu goed aan de bovenzijde is afgedicht, te verstoren. Het laten vliegen van helicopters boven Dorst baart ons grote zorgen. Helicopters brengen geluidoverlast met zich mee en met de aan- en afvoerroutes van het vliegverkeer van Gilze en Rijen zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Tenslotte een opmerking over de Bavelse Berg in combinatie met het plan”Landelijk wonen in Lijndonk-Tervoort. Het voorontwerp structuurplan van september 2006 betreffende Lijndonk-Tervoort omschrijft in bloemrijke taal het begrip “Landelijk Wonen”. Ik citeer “ontspannen- rustig-dorps. Men kan zich terugtrekken uit de hectiek van werk, drukke verkeersstromen etc.

Wij vanuit Dorst begrijpen niet hoe een Evenementen Locatie à la Bavelse Berg, met 40.000 bezoekers per week met een Landelijk Wonen in Tervoort-Lijndonk op 300 meter afstand te combineren valt. Wij zouden het op prijs stellen als iemand dat ons kon uitleggen.

Namens de inwoners van Kerkdorp Dorst dank ik u voor uw aandacht!

C.Klik, lid Dorpsraad Dorst 

Naast insprekers uit Dorst waren er ook twee groepen uit Bavel die met soortgelijke opmerkingen en aanbevelingen het woord voerden. Na de inspraak konden leden uit de Gemeenteraad aan zowel de insprekers als aan het College vragen stellen.

De Startnotitie Bavelse Berg wordt in december in de Raad van Breda aan de orde gesteld en zal waarschijnlijk in januari 2007 formeel ter inzage gelegd worden. Dorpsraad Dorst zal dan formeel reageren.

+++

Uit Nieuwsblad Dorst

Over een verdwenen landbouwgewas, de boekweit
In 1485 keerde Joos van Ghistele, heer van Axel, van een reis van vier jaar naar Keulen, Rome, Palestina, Egypte, Syrië en Perzië terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Hij had tussen de bladen van zijn dagboek boekweitzaden meegebracht en die was hij die in zijn kasteeltuin in Zuiddorpe gaan telen. Zo zou volgens een oud verhaal de boekweit in de Nederlanden aan hem te danken zijn. Vandaar dat het wapen van Zuiddorpe drie blauwe boekweitbloempjes vertoont. Dit wat de oorsprong van dit gewas betreft. Alle boeren in Brabant, vooral de zandboeren, verbouwden vroeger boekweit, hier in Dorst tot voor de eerste wereldoorlog. Dit gewas is éénjarig en stelt geen hoge eisen aan de grond.

Het was wel erg gevoelig voor nachtvorst zodat het meermalen voorkwam dat in mei alles bevroor en het op een misgewas uitliep. Ook wind en zon konden schade aanrichten. De opbrengst was tamelijk onzeker. Het moest ‘s morgens ” in den dauw” gemaaid worden. In de Baronie van Breda werd er een feestmaaltijd gehouden, bij de laatste vracht werd er lustig gezongen en een flink borreltje gedronken, men at dan rijstebrij en boekweitkoeken. Het boekweit diende dan ook als voedsel voor de varkens (boekweitmeel). En boekweitpap werd door de mensen zeer op prijs gesteld.

De plant wordt ± 1 meter hoog met recht opgaande stengel en driehoekige hart- of pijlvormige bladeren.

Bij het genoemde feest, dat “Boekendefooi” werd genoemd (fooi betekent hier traktatie) werd het volgende liedje gezongen:

Hooi, fooi,
Boekende strooi,
Havere kaf,
De boekend is af,
‘t Avond eten wij panneke vet,
Vroeg gaan eten en laat naar bed, Hoera! Hoera!
Hoera! Hoera!

Arnold Minjon

+++

Geslaagd Sinterklaasfeest in Dorst

19 november j.l. heeft Dorst de intocht van Sinterklaas gevierd. M.m.v. de fanfare Sint Joris en kinderkoor de Marcoensingers werd het een musicale happening. Na een rondrit door het dorp werden de kinderen getrakteerd op een spelletjesmiddag in een horecagelegenheid, Dorpszicht. De kinderen konden hier individueel de Sint bezoeken (evt. op schoot). Dankzij de sponsors, die ons financieel steunden, hebben we dit waar kunnen maken. Onze dank gaat uit naar: C1000 (v.d. Elshout te Zuiderhout), A.H. te Bavel, Cadburry Benelux, buurthuis de Klip, Broeders Holding, Hoosemans Consultancy, Eddy van Gool, kapsalon Inkie, Dorpsraad Dorst. Ook de inwoners van Dorst, die ons steunden middels donaties en hun gulle gaven in de collectebussen, willen we bedanken.

Natuurlijk willen we ook alle vrijwilligers bedanken, die op wat voor manier dan ook, ons geholpen hebben. Zonder hen was het echt niet zo’n geweldig feest geweest.

Werkgroep festiviteiten Dorst