April 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
April doet wat ‘ie wil….. en voorlopig doet ‘ie het best.

Heerlijk voorjaarsweer. De eerste strandwandeling op blote voeten heb ik alweer gehad. Het bos is nu ook geweldig, ontluikende blaadjes, vroege bloesems. Zondag even lekker het bos in… Het gebied Surea even rustig doorgewandeld. Het mag voor velen spijtig zijn dat exploitatie van Surae niet langer aan de orde is maar jongens wat hebben we er een prachtig stukje natuur voor teruggekregen!!! Nog even en echt alle sporen van het vroegere gebruik zijn verdwenen. “De natuur zal winnen van de mens”. Het is een gedachte die vaak door mijn hoofd speelt als ik grassprieten door het asfalt zie komen, een bloemetje die zomaar uit een voeg in mijn huis komt groeien, een ruïne overwoekerd door ‘onkruid’…

Stel je voor.. we doen 100 jaar nergens iets aan, laten de natuur doen waar ‘ie goed in is: groeien en bloeien. Hoe zou alles er dan uit zien? Huizen vol mos daar waar de lucht nog enigszins schoon is, steen en cement poreus gemaakt door klimplanten, gebouwen vallen uiteen, worden opgenomen door de natuur. Hoe lang zou het duren voor er van onze beschaving nagenoeg niets meer over is? Toekomstige aardbewoners die onze beschaving opgraven… wat zouden ze van ons denken? Zouden ze door hebben hoe onzorgvuldig wij met onze leefomgeving om zijn gegaan? Dieren en planten hebben laten uitsterven…

Het lijkt een wat sombere gedachte zo aan het begin van de lente, begin van nieuw leven, maar toch steekt het bij mij ieder jaar weer de kop op omdat ik de natuur zo bewonder. Ondanks alles wat wij haar aandoen toch sterk en flexibel. Dieren trekken gewoon verder naar een plek waar het klimaat wél is wat ze er van verwachten. Anderen, eerst nog uitheems, vinden in ons land nu een plekje. Mooi toch?

Over het zogenaamde broeikaseffect en hoe ik daar over denk heb ik het al eerder gehad, dat doe ik niet meer. Maar kunnen we nu echt niet wat zorgvuldiger met onze toch al schaarse natuur omgaan? Geen meuk achter ons in het bos wegmikken, of er zo maar wat afval dumpen uit gemakszucht? Alles vol stampen met beton terwijl er nog zo veel gebouwen zinloos leeg staan?

Daarom vind ik Surae een mooi voorbeeld. Teruggegeven aan de natuur, een piepkleine vergoeding voor alles wat we hebben afgepakt.

Met vriendelijke groet, Wilma Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Pastor de Vries met pensioen
Het is haar niet aan te zien, maar komende maand wordt pastor Toos de Vries 65 jaar. Ze gaat met pensioen. Vele jaren was ze werkzaam als basispastor in onze regio. Ze was eerstaanspreekbare voor de Nazarethparochie en heeft meegewerkt aan de fusie van deze parochie met de andere parochies van Oosterhout Noord en Den Hout. Daarna werd ze de eerstaansprekbare pastor voor de Verrijzenisparochie. In Dorst nam ze waar toen pastor de Maat was vertrokken en pastor van Balveren nog niet gekomen was. Ook ging ze regelmatig in Dorst en Oosteind voor in de weekeindvieringen. Op zondag 15 april is het officiële afscheid met een feestelijke eucharistieviering om 09.30 uur, waarna haar een receptie wordt aangeboden. Iedereen is daarbij van harte welkom. Een troost is het te weten dat pastor de Vries nog een aantal uren per maand als vrijwilligster haar diensten blijft aanbieden. Toos, heel veel dank voor alles wat je betekende voor de parochianen in Dorst en alle goeds en zegen voor de toekomst toegewenst.

Pasen: Vrouwen eerst
De opstanding van Jezus: de essentie van ons geloof. Een vrouw was daarvan de eerste getuige: Maria van Magdela. Ze was niet de vrouw die de traditie van haar maakte. Ze was geen gevallen vrouw, geen hoer. Romanschrijvers in onze tijd maken het nog interessanter: ze was het liefje van Jezus, ze had zelfs kinderen met Hem. Wie zal het zeggen? In ons heilige boek is Maria van Magdela één van een groepje vrouwen dat met Jezus door het land trekt. Ze verzorgen Hem en zijn leerlingen. Maria Magdalena wordt altijd als eerste genoemd. Ze zal dus de belangrijkste geweest zijn. Het was een trouwe groep. Ze zijn erbij als Jezus gekruisigd wordt. Maria Magdalena blijft bij Hem als Hij sterft en daarna van het kruis wordt afgenomen en in een graf wordt gelegd. De volgende morgen, paasmorgen, gaat ze naar het graf om het lichaam van Jezus alsnog te verzorgen. Daar krijgt ze te horen dat Jezus verrezen is en ze wordt er als eerste op uitgestuurd om te gaan getuigen van zijn opstanding. Niet de bange Petrus en zijn al even bange vrienden, maar de dappere Maria van Magdela was de eerste getuige van de opstanding van Jezus. Zij mocht als eerste de meest blijde boodschap, die het evangelie te bieden heeft, uitdragen.

Licht wint het van duisternis. Recht wint het van onrecht. Het goede wint het van het kwade. Leven wint het van de dood. Een blijde boodschap, ook voor christenen in deze tijd. Allen die christen zijn worden ertoe uitgedaagd dit verrijzenisgeloof uit te dragen.

Doorheen duisternis, onrecht, kwaad en dood, mogen wij weten dat bevrijding mogelijk is. Zoals God bij zijn volk bleef, toen het wegtrok uit Egypte, zo blijft Hij bij ons. Ook toen het volk het niet meer zag zitten, bracht God redding. ook toen de vriendinnen en vrienden van Jezus dachten dat alles vergeefs was geweest, bleek God sterker te zijn dan de dood. Wij mogen delen in dit verrijzenisgeloof. Nadat Maria van Magdela als eerste dit geloof had uitgedragen, kwamen talloze vrouwen en mannen die niet ophielden ervan te getuigen. Dit verhaal moet doorgaan. Aan ons de taak het verder te vertellen en mee te werken aan alles wat mensen vrij maakt en toekomst geeft.

Zalig Pasen.

Mooi resultaat vastenaktie
Voor het eerst kwamen in Dorst onze vrijwillig medewerkenden één keer gedurende de vastentijd bij mensen aan de deur om een bijdrage te vragen voor de Vastenaktie. Het resultaat mag er wezen. € 2359,00 werd opgehaald. Dank aan alle gulle gevers, de ‘lopers’ en de parochiële Caritas die e.e.a. weer uitstekend wist te organiseren.

Bisschop Muskens stopt
Het is jammer dat we het via de media moesten vernemen, maar bisschop Muskens stopt ermee op 2 januari 2008. Een verstandig besluit, want zijn gezondheid liet te wensen over, waardoor hij niet goed meer in staat was het zware bisschopsambt te vervullen. Hij sluit zich aan bij de Benedictijner monnikken in Terheijden. God geve hem nog vele goede jaren daar in de rust en de stilte waarnaar hij zo verlangt.

Mariagebed in de paastijd
Koningen des hemels, verheug u, alleluja!
Omdat Hij die hij waardig geweest zijt te dragen, alleluja!
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja!
Bid God voor ons, alleluja!

Regina caeli, laetare, alleluia!
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Resurrexit sicut dexit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!

Pastor Ton van Balveren

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Subsidie maaltijdvoorzieningen en personenalarmering
B. en w. hebben besloten de Stichting Bejaardenzorg Oosterhout (SBO) subsidie te verlenen in het exploitatietekort van personenalarmering en de maaltijdvoorzieningen. De stichting verzorgt beide voorzieningen voor de gemeente. Deze voorzieningen kunnen niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Dit jaar worden beide voorzieningen ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt bekeken of de bekostiging van deze voorziening via subsidie blijft verlopen of dat er andere manieren gevonden kunnen worden.

Nieuwe machines composteerinrichting
Het college vraagt de raad een krediet te verstrekken voor de aanschaf van nieuwe machines voor de composteerinrichting.

Salon- en pakwagenterrein Oosterhoutse kermis aan de Bouwlingstraat
B en w stellen de raad voor om akkoord te gaan met de aanleg van een salon- en pakwagenterrein aan de Bouwlingstraat. De verplaatsing is nodig omdat het huidige terrein aan het Slotjesveld niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de uitvoering van dit project is een bedrag gemoeid van € 190.000.

Verzoek uitbreiden woning en bouw van een woning naast Rijksweg 76
B en w verlenen geen medewerking aan het verzoek om uitbreiding van de woning aan de Rijksweg 76 en de bouw van een nieuwe woning naast de huidige woning. De reden hiervoor is dat de inhoud van de woning na verbouwing de maximum toegestane inhoud van 600 m3 zou overschrijden. Nieuwbouw naast de bestaande woning gaat in tegen het uitgangspunt van het bestemmingsplan buitengebied om nieuwbouw in het buitengebied te weren.

Hervorming arbeidsvoorwaarden brandweer
Het college heeft besloten een overgangsregeling vast te stellen voor zittend brandweerpersoneel naar aanleiding van de hervorming van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Daarnaast heeft het college besloten welke functie in aanmerking komt als ‘ bezwarend’.

Hernieuwing ontheffing ingezetenschap wethouder Van Brummen
In afwachting van de verhuizing van wethouder Van Brummen van Dongen naar Oosterhout wordt de raad voorgesteld voor de periode van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap in de gemeente waarin de wethouder werkzaam is.

Film voor door en over jongeren
Het college heeft besloten financiële en logistieke medewerking te verlenen aan een audiovisueel project van de stichting Shoot. Het gaat om een project waarin lokale jongeren samen met professionele televisiemakers een film maken over hun eigen wereld. Aan het project nemen vijf gemeenten deel. Dit project past uitstekend in het bijzondere programma Jong waarin de gemeente heeft aangegeven het verhaal van al haar jongeren te willen horen.

Werkgelegenheidsproject wijkonderhoud
B. en w hebben het plan van aanpak “Werkgelegenheidsproject Wijkonderhoud” vastgesteld. In dit project worden uitkeringsgerechtigden ingezet bij gemeentelijke dienstverlening. De begeleiding voor dit project zal worden ingekocht bij !GO BV.

Herontwikkeling locatie Bayens aan de Vrachelsedijk
Het college heeft kennis genomen van het door de initiatiefnemer aangepaste bouwplan voor de realisatie van 67 woningen op de locatie Baijens aan de Vrachelsedijk. Het college is van mening dat dit voorstel, evenals het eerder ingediende voorstel, voldoet aan de kwalitatieve eisen die aan een bouwplan worden gesteld en stelt de raad voor medewerking te verlenen aan het bouwinitiatief.

Subsidieregels cultuur
Het college heeft, na verwerking van de inspraak, de definitieve subsidieregels voor cultuur vastgesteld. De nieuwe regels moeten ertoe leiden dat de gesubsidieerde activiteiten beter aansluiten bij de gemeentelijke doelstellingen en zorgen voor een evenwichtige verdeling van het subsidiegeld.

Rioolvervanging De Heiningen te Dorst
Het college gaat akkoord met de uitvoering van de rioolvervanging in De Heiningen te Dorst en stelt hiervoor een bedrag van € 26.117 beschikbaar.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Internetcafé Dorst succes
Het in januari 2007 geopende Internetcafé in Dorpshuis “De Klip” te Dorst is een succes. Bij de formele opening op 26 januari was er veel belangstelling van met name de Senioren uit het kerkdorp die belangstelling hadden om zelf de Personal Computer te gaan gebruiken. Het zijn niet alleen de ( klein-)kinderen die volhouden dat het allemaal best meevalt om dat te leren maar vooral ook de mogelijkheid om in een soort sociaal isolement te komen als je het gebruik van een PC niet machtig bent. Veel reclameboodschappen op radio en TV verwijzen naar “kijkt u even op www. …..” Maar ook reizen, bankzaken en het opzoeken van een telefoonnummer in een andere regio gaan ervan uit dat iedereen het gebruik van een PC beheerst.

Dorpsraad Dorst en Dorpshuis “De Klip” hebben gezamenlijk het initiatief genomen om computercursussen te organiseren voor met name beginners. Het bleek een gat in de markt te zijn zoals dat tegenwoordig heet. Er hebben zich tot nu toe ongeveer 70 deelnemers aangemeld voor een cursus. Ongeveer 40 personen die ingeschreven hebben zijn beginners, de rest heeft belangstelling om er iets bij te leren op de computer. U moet dan denken aan een cursus Video- of fotobewerking. Veel mensen hebben bijvoorbeeld waardevolle VHS banden van een familiefeestje, die zij graag omzetten naar een DVD.

Er is een team van 7 leiders aan de slag gegaan die elk 4 deelnemers de basis handelingen leren van het PC gebruik. Drie van de trainers geven een extra cursus om alle beginners te trainen.

Met opzet hebben wij voorrang gegeven aan de beginners; de meer gevorderden komen na de zomervakantie aan de beurt voor specifieke toepassingen zoals foto en video.

De 28 deelnemers die nu wekelijks les krijgen reageren enthousiast. Onze oudste deelnemer is geboren ver voordat de eerste computers het levenslicht zagen in de veertiger jaren. Het is hartverwarmend om mee te maken hoe mensen, die meer dan vijftig jaar geleden het laatst op school zaten, nú nog leergierig blijken te zijn en zich het computergebruik meester maken.

+++

Uit Nieuwsblad Dorst 1996

Wolven in onze streken
Tijdens de 80-jarige oorlog, in het laatste kwart van de 16e eeuw (1576-1600), waren de wolven in Breda en omstreken zó talrijk en was de streek zó onveilig geworden, dat men van een wolvenplaag kon spreken. Hele dorpen werden verlaten, de wolven namen hun intrek in de leegstaande woningen en wierpen daarin hun jongen in de bedsteden; niet alleen het vee werd aangevallen, maar ook vrouwen, mannen en kinderen. Rond de stad Gent in België binnen 2 mijl in ‘t ronde werden in één jaar wel 100 mensen verslonden.

Toen Rijsbergen in 1572 door de Spanjaarden in de as was gelegd en Zundert in 1584, toen de bevolking van die dorpen voor een groot deel op de vlucht was gedreven en de gronden jarenlang braak lagen, zodat de streek in een wildernis was veranderd, kwam ook daar dit ongure gedierte in menigte voor.

In Zevenbergen zagen Schout en Schepenen zich in 1608 verplicht uit ieder huisgezin iemand aan te wijzen om gezamenlijk in grote groepen, die gewapend waren, jacht op deze roofdieren te maken, die door hun razende honger in de strenge winter stoutmoedige rovers waren geworden.

Maar 150 jaar later, omstreeks 1750, waren ze hier in de streek nog niet uitgeroeid.

Meermalen betaalde de ontvanger van Oosterhout een premie uit voor het schieten van een wolf in onze bossen. Hetzelfde gebeurde in Zundert, Rijsbergen, Roosendaal, Wouw, Hoeven en Gils. In 1796 werd onder Rijsbergen de laatste wolf geschoten.

Sommige namen herinneren nog aan het verblijf dezer dieren. Zo treft men onder Rijsbergen aan: de Wolfsheiningen, het Wolfslaar, de Wolfhoeven en onder Zundert: de Wolfsbossen en het Wolfsgat. De laatste wolf in deze streek is in Zundert in 1803 op 18 februari gedood.

Arnold Minjon

+++

Club van 50 schiet op uitnodiging bij St. Joris in Dorst

Een aantal leden van de club van 50 van de Scherpschuttersvereniging en Fanfare St. Joris uit Dorst hebben afgelopen zaterdag op uitnodiging van het bestuur van deze vereniging een verschieting met het flobertgeweer .22 gehouden. De aanwezige leden van de club van 50 werden verdeeld in twee groepen van ongeveer 10 leden. Er werden twee schoten opgelegd en vier schoten vrije hand verschoten. Na deze serie bleken er vier leden te zijn met vier punten. Na kampen werd Frans Keijsers winnaar. De beste vrouw uit het gezelschap was Annemiek van den Bogaert. Na deze serie werd nog geschoten op de kleine vogel, zowel opgelegd als vrije hand. Menig schutters talent kwam hierbij naar boven. Tijdens de nazit en onder het genot van een drankje en een hapje werden door de Voorzitter van St. Joris, Johan Nouws de prijzen uitgereikt. Aan Frans Keijsers en Annemiek van den Bogaert werd een medaille uitgereikt. Na de happening werd door Anne-Marie Keijsers een koningsmaal voorgezet in huize Keijzers.

Bestuur en schutters St. Joris bedankt voor de organisatie! Het was gezellig en voor herhaling vatbaar.

Walther Hoosemans