December 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Beste Nieuws uit Dorst-lezer(es),

Nieuws uit Dorst bevindt zich op dit moment even in een overgangsfase. Wilma heeft het dusdanig druk dat zij zich genoodzaakt zag haar taken als hoofdredactrice neer te leggen. Er komen nog steeds elke maand enkele nieuwe artikelen binnen voor op deze site, maar het lijkt met de maand minder te worden. Het zou leuk zijn als meer mensen zich zo vrij zouden voelen om stukjes aan te leveren, omdat het jammer zou zijn deze site door inactiviteit verloren te zien gaan.

Met vriendelijke groeten,

uw webmaster, Frenk Loonen

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van juni 1993

De vakantie is weer in zicht en daarom gaan we nog eens de bossen in. Om precies te zijn naar “Huize Seters”. De prent­briefkaart is in 1966 vanuit Dorst verstuurd naar Scheveningen.

Wat is er te melden over het afgebeelde huis? Laat ik beginnen bij het moment dat ruim honderd jaar geleden de “Boschwachterij Dorst” werd gesticht. Er moest een aaneengesloten bosgebied worden aangelegd en dit werd bereikt door grond aan te kopen of te ruilen. Enkele grondeigenaren konden niet tot akkoord komen of wilden principieel niet aan de Staat der Nederlanden verkopen. Deze eigendommen bleven dus buiten de Boswachterij. Dit was ook het geval met het perceel grond waar “Huize Seters” op staat. In de dertiger jaren ontstond de georganiseerde jeugdbeweging. De socialistische organisaties gingen hierbij voorop maar ook de Christelijke en later de Katholieke jeugd ging zich organiseren. De eigenaar van bovengenoemd perceel grond zag het belang van deze ontwikkeling en schonk het perceel grond als legaat aan het Bisdom Breda. Dat wil dus zeggen dat de schenker bepaalde dat de grond gebruikt moest worden voor een “Diocesaan Buitencentrum voor de Katholieke Jeugdbeweging”. Van die tijd af kampeerden er voortdurend groepen welpen, verkenners en voortrekkers. Er werden Koempoelans gehouden en het bruiste er van de activiteiten. Nadat het houten kamphuis was gebouwd was het ook mogelijk buiten de zomerperiode activiteiten te ondernemen. Zo werden in het houten kamphuis leiderscursussen gegeven aan hopmannen, vaandrigs en akela’s. Jawel…soms zelfs samen en dat was dan dolle pret uiteraard binnen de strenge moralistische regels van die tijd. Toen de Duitsers ons land binnen vielen werd al snel de bestaande georganiseerde jeugdbeweging verboden. Alleen de Hitlerjeugd was nog toegestaan. Later werd ook het kamperen in de open lucht verboden. Er werd illegaal op kleine schaal nog wel iets ondernomen voor de jeugd maar op het Buitencentrum was niets meer te doen. Dat was waarschijnlijk de reden dat de beeldhouwer Krijkamp zijn intrek nam in het huis. Deze beeldhouwer maakte na de oorlog het Mariabeeldje in de Vredeskapel. Hij was van alle markten thuis en jarenlang speelde hij in Dorst ook voor Sinterklaas! Er waren in het Kamphuis nog andere gasten. Priesters van het Bisdom die vanwege hun houding tegenover de Duitse bezetters gevaar liepen te worden opgepakt doken onder en zochten hun heil in “Huize Seters”. Na de oorlog floreerde de Katholieke Jeugdbeweging aanvankelijk als nooit tevoren. De maatschappij veranderde echter snel en de jeugd wenste niet meer binnen streng gereglementeerde structuren te recreëren. Vrijheid werd het motto. De belangstelling voor het Diocesaan Buitencentrum liep zo ver terug dat het Bisdom besloot tot verkoop over te gaan. De familie Polder werd de nieuwe eigenaar en het werd camping “de Hannebroek”. “Huize Seters” staat er nog steeds, U kunt het vanaf de weg zien staan!

Tot slot wens ik U een goed uiteinde en een “Zalig Nieuwjaar” !!

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Actie Oosterhout ruimt op
Op 23 juni van dit jaar is de actie ‘Oosterhout ruimt op’ van start gegaan. Een actie waarin bewoners, ondernemers en gemeente samen werken om de Oosterhoutse binnenstad, schoner en daarmee aantrekkelijker te maken. Het college heeft besloten voor deze actie een bedrag van € 14.878,25 beschikbaar te stellen uit het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2008
Het college heeft besloten de nieuwjaarsbijeenkomst voor 2008 te houden op woensdag 2 januari 2008. Vanaf 16.00 uur is heel Oosterhout van harte welkom in de publiekshal van het stadhuis aan het Slotjesveld 1.

Beslissing op bezwaarschrift
Het college heeft besloten om het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht over te nemen en het bezwaarschrift tegen een geweigerde lichte bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Groenestraat 2 te Dorst gegrond te verklaren en het weigeringsbesluit te herroepen en alsnog vrijstelling en een lichte bouwvergunning te verlenen.

Belastingvoorstellen 2008
B. en w. hebben de belastingverordening 2008 vastgesteld. De verordening is aangepast als gevolg van de door de raad vastgestelde begroting voor 2008. In de verordening worden de tarieven voor de Onroerende zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het rioolrecht, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de parkeerbelasting aangepast. Ook de tarieventabel voor de leges is aangepast. Het aangepaste voorstel wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Tussenrapportage Wet Werk en Bijstand (WWB)
Het college heeft kennis genomen van de tussenrapportage over kengetallen en financiën over de WWB. De daling van het aantal huishoudens dat een uitkering ontvangt, zet door. In vergelijking tot het landelijke beeld én in vergelijking met gemeenten van vergelijkbare grootte is in de laatste twaalf maanden sprake van een aanmerkelijk grotere afname van het aantal huishoudens dat bijstand ontvangt.

Monitoring prestatieafspraken tussen Cires en gemeente Oosterhout
In 2006 zijn Cires en de gemeente Oosterhout prestatieafspraken op het gebied van volkshuisvesting overeengekomen. Onderdeel van de afspraken was om ieder jaar de afspraken te monitoren en, waar nodig, te herijken.

Ruimte voor ruimte-regeling
De Ontwikkelingsmaatschappij ‘Ruimte voor Ruimte’ heeft om medewerking van de gemeente Oosterhout gevraagd om projecten te realiseren in het kader van de Ruimte voor ruimte-regeling. Het college geeft aan op dit moment geen aanleiding te zien om projecten binnen de gemeente te realiseren. Ten aanzien van het transformatiegebied rond Dorst wijst het college toepassing van de regeling niet bij voorbaat af, maar een definitief standpunt kan niet eerder dan in de tweede helft van 2008 ingenomen worden. Dit heeft te maken met de fase waarin het projectplan ‘Dorst’ zich bevindt.

Verklaring van geen bezwaar Marokkaanse gebedsruimte Beneluxweg
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een Marokkaanse gebedsruimte op het braakliggende terrein aan de Beneluxweg (tegenover de Hildebrandlaan) te Oosterhout. B. en w. doet dit naar aanleiding van de ‘verklaring van geen bezwaar’ die Gedeputeerde Saten begin november heeft verleend voor het bouwplan.

Vervanging slibzuiger
B. en w. gaan akkoord met de vervanging van een slibzuiger en stellen hiervoor € 40.000 beschikbaar.

Aanpassen toegang wijkcentrum ‘Dommelbergen’ en dorpshuis ‘De Klip’
De toegangen van het wijkcentrum ‘Dommelbergen’ en dorpshuis ‘De Klip’ te Dorst worden aangepast zodat beide gebouwen beter toegankelijk worden voor minder validen. Het college stelt hiervoor € 11.000 beschikbaar.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden dorpshuis ‘De Klip’
Dorpshuis ‘De klip’ is toe aan een onderhoudsbeurt. Het college stelt € 45.000 beschikbaar voor werkzaamheden aan de binnenkant van het gebouw. Het gaat daarbij ondermeer om het herstellen van stucwerk, plafonds, vloeren, kozijnen, ventilatie en afvoersystemen.

Walther Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen

+++

Oud nieuws?

Aan het einde van het jaar wordt er vaak teruggekeken naar het afgelopen jaar maar ik wil nog een stapje verder terug maken. Hieronder kunt U vinden wat er in 2003 speelde. Merkwaardig is dat na vier jaar Surae totaal van de aardbodem is verdwenen. Van de plannen rond de Bavelse berg is er na vier jaar nog niets terecht gekomen. Over geluidswerende schermen langs het spoor wordt nog steeds gepraat maar er staat nog niets.

Uit deze drie feiten blijkt in ieder geval dat de beleidsmakers sneller zijn met afbreken dan met opbouwen!!

Uit het Nieuwsblad Dorst van september 2003  – Nieuws van de Dorpsraad

Boswachterij Dorst (incl Surae)
In oktober 2002 presenteerde Staatsbosbeheer haar visie op de ontwikkeling van de boswachterij Dorst. Inmiddels zijn we zo’n negen maanden verder en hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:Tijdens het regulaire overleg tussen het College van B & W Oosterhout en de Dorpsraad is de vraag gesteld of de visie van Staatsbosbeheer strookte met de uitgangspunten van het College. Op dat moment kon het College hierover nog geen uitspraak doen maar verwees naar een groter geheel ” Streefbeeld Wijde Biesbosch”, opgesteld door de provincie. Tijdens een presentatie in Made is de boswachterij Dorst nauwelijks ter sprake geweest maar uit de documentatie blijkt dat de visie van Staatsbosbeheer en de Provincie elkaar ondersteunen. Het komt er op neer dat de natuurfunctie van de boswachterij veranderd naar een Stadsbos met extensieve recreatie. Surae is tijdens deze bijeenkomst niet aan de orde geweest. Tijdens een vervolgoverleg met het College, in januari 2003, bevestigt de Gemeente dat er een haalbaarheidsonderzoek gestart is betreffende het open houden van het natuurbad. De Gemeente ondersteunt het open houden van Surae en geeft aan dat er in juni 2003 meer duidelijkheid moet zijn.

Op 25 juni 2003 ontving de Dorpsraad een brief van Staatsbosbeheer waarin de oprichting van een adviesraad betreffende de uitwerking van de visie wordt medegedeeld. De concrete vraag is of de Dorpsraad zitting wil nemen in de “Adviesraad Dorst ” Wie zitten er nog meer in deze raad? Gemeenten Oosterhout en Gilze-Rijen, V.V.V., Natuurgroepen, Kamer van Koophandel en Staatsbosbeheer. Als Dorpsraad hebben wij hierop positief gereageerd met dien verstande dat er naar onze mening nog overleg en inspraak mogelijk moet kunnen zijn over het Bosbad Surae.

Het evenementen complex bij de Bavelse Berg
In een brief aan Gemeente Oosterhout heeft de Dorpsraad zeer duidelijk stelling genomen tegen de vestiging van een evenementencomplex bij de Bavelse Berg. Gevraagd naar de mening van ons College werd medegedeeld dat zij nog beraad voeren en nog geen standpunt hebben ingenomen. Wel heeft het College de opmerkingen uit de brief van de Dorpsraad meegenomen in hun schrijven aan Gemeente Breda.

Op 8 april 2003 geeft de projectleider van Gemeente Breda aan de Dorpsraad een toelichting op de plannen en verduidelijkt het hoe en waarom van dit plan. Alhoewel er een beter beeld ontstaat betreffende de uitgangspunten, realisatiekosten en exploitatie van het geheel, blijft de Dorpsraad kritisch staan tegenover de realisatie van dit plan. De besluitvorming over dit project ligt eenduidig bij Gemeente Breda, invloed kan alleen worden uitgeoefend door de Dorpsraad in nauwe samenwerking met Oosterhout’s College. Wij ondervinden als Dorpsraad weinig response vanuit die hoek!

Geluidsoverlast van railverkeer
Er is vooruitgang in het plan om geluidsschermen te plaatsen langs de spoorweg door Dorst. De afdeling verkeer van de Gemeente heeft bij VROM een subsidieaanvraag neergelegd voor de plaatsing van geluidswerende schermen langs het spoor. Om zo’n aanvraag in een keer goed te doen schijnt een hele opgave te zijn: maar het is gelukt. D.w.z. de aanvraag is in behandeling genomen. De verwachting is dat binnen enkele maanden een uitspraak komt wanneer (en dus niet of) de subsidie toegekend wordt. Gelet op alle bezuinigingsrondes van de overheid moeten wij dus niet al te optimistisch zijn. AIs de subsidie toegekend wordt gaat de Gemeente Oosterhout aan de slag om de uitvoering ter hand te nemen.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Schriftelijke vragen m.b.t. vervoer gevaarlijk stoffen door Dorst 29 november 2007

Aan:
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

 

Betreft : vragen ex artikel 41

 

Referentie : Walther Hoosemans

Te bereiken onder tel.nr. : 0161-412127/06-54346937 of e-mail : walther.hoosemans@hetnet.nl

 

Oosterhout : 29 november 2007

 

Geacht College,

Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Naar aanleiding van afspraken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met de Betuwe gemeenten dat in geval van extreme vorst en droogte de gevaarlijke stoffen nog dit jaar over de Brabantroute gaan en niet over de Betuweroute en de daarover gepubliceerde berichten in de media dat een aanttal (8) gemeenten in Midden-Brabant ( Gilze en Rijen/Tilburg/Dongen/Goirle/Hilvarenbeek//Loon op Zand/Oisterwijk en Waalwijk) zich hier zorgen over maakt met betrekking tot het vervoer van deze gevaarlijke stoffen over de Brabant route (spoorlijn Breda – Tilburg) hebben deze gemeenten een brief opgesteld en ingezonden aan Minister Camiel Eurlings.

Over het vorenstaande heb ik op 14 juli 2007 schriftelijke vragen gesteld en op 10 september 2007 daarop een antwoord ontvangen. In het antwoord wordt toegezegd dat gezien het belang van deze zaak de gemeente Oosterhout een brief zou schrijven aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Gelet op de veiligheid van de inwoners in Dorst en daarmede verband houdend de gestelde vragen stellen wij onderstaande vragen waar wij gaarne binnen de daarvoor gestelde termijn een antwoord op willen hebben:

  • Wat is de reden dat tot op heden bovengenoemde brief niet is verzonden
  • Zijn er sinds 10 september 2007 nog stappen ondernomen
  • Zo ja, dan verneem ik graag welke dat zijn
  • Is er na 10 september 2007 nog informatie ontvangen en zo ja, welke

Wij ( de fractie van Gemeentebelangen) vinden zich niet serieus genomen door het College op de wijze waarop met deze materie wordt omgesprongen en het feit dat na ruim twee maanden deze brief nog steeds niet is verzonden.

Mogelijk kunt U als College in de tijd van Sinterklaas ervoor zorg dragen dat deze brief op zijn minst voor 5 december 2007 wordt verzonden.

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
W.P.J.M. Hoosemans
Raadslid Gemeentebelangen
Oude Tilburgsebaan 67, 4849 PM Dorst

+++

Oliebollen voor de Dorstse Rakkertjes

Feestmaand december is ook de maand waarin oliebollen prominent aanwezig zijn. Dus ook in Dorst. Net als in afgelopen jaren gaat peuterspeelzaal de Dorstse Rakkertjes oliebollen verkopen aan de inwoners van Dorst. Op zaterdagochtend 15 december worden de oliebollen vanaf 10 uur verkocht op het dorpsplein. Daarnaast is het ook mogelijk om oliebollen en koeken te bestellen voor Oudejaarsdag. Vanaf 10 december wordt tevens huis aan huis een bestelling opgenomen voor de Oudejaarsdag. Op 31 december ligt de bestelling gereed in De Klip tussen 10 en 12 uur.

De opbrengst van de oliebollenverkoop komt geheel ten goede aan de Peuterspeelzaal. Ook dit jaar rekenen we weer op uw belangstelling. En we bedanken u voor uw bestelling.

En natuurlijk wensen we u allen smakelijk eten toe én prettige feestdagen.

Bestuur, leidsters en peuters
Peuterspeelzaal De Dorstse Rakkertjes

+++

Uit Nieuwsblad Dorst van mei 1971

Honing
Allerlei insecten, bijen – hommels – wespen – vliegen – vlinders bezoeken de bloemen om er honing en stuifmeel uit te halen. Honing is minder juist. Het vocht dat de bijen uit de bloemen halen is een zeer zeer dunne suikeroplossing. Het vocht smaakt nauwelijks zoet. De juiste naam is dan ook nectar. De haalbijen zuigen in de bloem hun honingmaag vol, keren naar de kast of korf terug en in de eerste de beste lege cel laat de haalbij haar maag leeg lopen en keert weer snel naar de bloemen terug. Thuisbijen halen de nectar op en gaan deze indikken (dus water er uit halen) tot de vloeistof taai vloeibaar stroopachtig is geworden. De nectar is nu honing . Deze honing wordt door de bijen in de zaal opgeslagen boven en achter de woning. Is de cel vol dan komt er een wasdekseltje op anders verzuurt de honing.

Bij de warenwet behorend Honingbesluit stelt vast, dat honing hoogstens 25% water mag bevatten. Honing is een natuurproduct en wisselt vrij sterk in samenstelling. De gemiddelde samenstelling van honing is als volg: water 17%, druivensuiker 34%, vruchtensuiker 39%, zouten 1,8 %, eiwit 1,8 %, was 0,9 %,azijnzuur 0,2 %, appelzuur 0.3 %, mierenzuur 1,1 %, rietsuiker 0,45 %, dextrose 0,45 %.

De waarde van de honing als voedingsmiddel zit in de suikers die erin zitten. Suiker wordt in het lichaam gebruikt voor de vorming van warmte en kracht (energie), ook kan er vet uit gevormd worden. De voedingswaarde zit dus in de suiker. De overige bestanddelen zijn zo gering, dat ze praktisch heel weinig betekenis hebben.

Nu hebben druivensuiker en vruchtensuiker (het mengsel van deze 2 suikers heet invertsuiker) voor de voeding een zeer bijzondere betekenis. Ons voedsel dat wij gebruiken moet in mond, maag, ingewanden zodanig bewerkt worden, dat het oplosbaar is in het bloed. Want de voedingsstoffen worden waar ze nodig zijn vervoerd door het bloed. Onze gewone rietsuiker of bietsuiker (dat is scheikundig hetzelfde) lost wel op in water maar moet eerst omgezet worden in invertsuiker (mengsel vruchtensuiker en druivensuiker), voor het opgenomen wordt door het bloed. Honing bevat druiven – vruchtensuiker en de suikers van honing worden dus rechtstreeks door het bloed zonder omzetting opgenomen.

Honing werkt snel (sportlui gebruiken tijdens de sport dextrose (druivensuiker of honing) om de vermoeide spieren snel nieuwe energieleverende stoffen toe te voeren).

Honing heef dus een hoge voedingswaarde en is zeer licht verteerbaar. De overige stoffen komen in zo’n kleine hoeveelheid voor dat we ze kunnen verwaarlozen. Honing is vooral warmte- en energie (kracht) -leveraar voor ons lichaam.

De geur het aroma van de honing wordt bepaald door de zuren van de honing en hangt zeer sterk samen met de bloemen die bevlogen worden. De zouten van ijzer, kalk, natrium, magnesium, kalium, mangaben, koper en aluminium hebben natuurlijk veel waarde maar door de kleine hoeveelheden weinig betekenis.

In de oude tijd schreef men aan honing geneeskracht toe voor allerlei kwalen. Door het ijzergehalte zou honing genezend werken voor bloedarmoede. Het ijzergehalte is echter zo laag dat men dagelijks grote hoeveelheden honing zou moeten eten. En dat gaat niet, want door zijn speciale smaak en aroma is honing alleen in kleine hoeveelheden te genieten. Eet men teveel honing, dan is men het zo beu.

In honing zitten ook vitamines. U weet wel dat deze stoffen in zeer kleine hoeveelheden voorkomen in ons voedsel en nodig zijn voor onze gezondheid. Honing bevat vitaminen A-D, B, Bb, nicotinezuur, Brialene, enz, Al deze vitaminen hebben een bepaalde functie in ons lichaam. Een te kort veroorzaakt ziekte. D werkt bijv. Op de beenvorming van groot belang voor kleine kinderen. A tekort maakt de mens gevoeliger voor infectieziektes (besmettelijke ziektes) B vitaminen te kort kan zenuwstoringen veroorzaken, enz. Alleen van vitamine C komt zoveel in honing voor dat het betekenis heeft om een tekort aan te vullen.

De dokter zal geen honing voorschrijven om vitaminen tekort op te heffen, tabletten zijn daar beter voor geschikt vooral omdat deze een vaste samenstelling hebben. Als men reclamefolders van honinghandelaars heeft worden daar allerlei fantastische verhalen over de geneeskracht van honing verteld. Al deze verhalen bevatten een kern van waarheid maar het wordt sterk overdreven en hecht er geen waarde aan. Honing heeft alleen betekenis door zijn voedende waarde.

Bovendien honing is lekker. Door zijn aparte aroma wordt honing door heel veel mensen zeer gewaardeerd. Anderen vinden er niets aan. Smaken verschillen.

Als U honing wilt gebruiken, haal die dan bij een bijenhouder ter plaatse. U bent er dan zeker van dat u echte inlandse honing krijgt, een zuiver natuurproduct, Want ondanks het honingbesluit wordt er beslist nog wel honing verkocht wat geen natuur maar kunsthoning is en deze is minderwaardig.

Als u honing op beschuit of boterham gebruikt smeer de honing dan zeer dun dan is hij het lekkerst. Eet smakelijk!!

C.van Alphen

Toevoeging:
Helaas komen er nu in 2007 andere berichten die ik U niet wil onthouden!!!

Meer dan een kwart van de door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzochte honingmonsters bevat pyrrolizidine alkaloïden (PA’s), afkomstig uit onder meer het plantengeslacht Senecio (waaronder Jacobskruiskruid). De meeste PA’s zijn kankerverwekkend.

Langdurige en overmatige consumptie van honing met hoge concentraties PA kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Dit type consumptie is waarschijnlijk zeldzaam. Toch adviseert de VWA de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om nader onderzoek te laten doen naar de herkomst van honing met hoge concentraties PA.

Bron / lees meer: www.blikopnieuws.nl

Jos van Alphen

+++

Groot scherm in Dorst tijdens EK 2008

Tijdens de Midzomer Nachtfeesten 2008 speelt het Nederlands Elftal op vrijdagavond 13 juni 2008 om 20.45 uur de wedstrijd tegen Frankrijk. (2e op het WK 2006). De organisatie van deze Midzomer Nachtfeesten heeft daar op ingespeeld en een groot scherm van 3.20 x 4.50 meter vastgelegd en een goede daglicht beamer. Dus we zijn verzekerd van goede beelden. Dus na de intocht van de 25e avondvierdaagse om 20.30 uur allemaal naar de feesttent op het Dorpsplein. We zorgen voor goed stuk achtergrondmuziek en de mogelijkheid voor een drankje. We gaan de feesttent geheel oranje versieren om de sfeer er in te brengen en te houden.

Op zaterdagavond 14 juni 2008 treedt Alle 13 Jaanke uit Raamsdonksveer en Vinzzent uit Oosterhout op.
Op zondagavond 15 juni om 18.30 uur treedt als afsluiting van de Midzomer nachtfeesten de Rock ’n Lol Band Canvas (www.naarhetcanvas) op als vervanger van Mt Bottles (Mt Bottles is verhinderd).

Dus noteer het weekend van 13 t/m 15 juni 2008 in je agenda.

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

I-Dorst

Voor het eerst in de Dorstse geschiedenis presenteren wij u I-Dorst. Deze spetterende middag vind plaats op dinsdag 5 februari 2008 in café Dorpszicht. Het is voor iedereen die van muziek houdt een groot feest. De optredens van deze middag worden verzorgd door de jeugd van dorst.

Allerlei bekende Nederlandse en buitenlandse sterren zullen de revue passeren. Vanwege de enorme belangstelling vragen wij u op tijd aanwezig te zijn zodat iedereen een mooi plekje in de zaal heeft en de sterren op tijd kunnen beginnen.

De zaal gaat om 13.30u open en om 14.00u zal de eerste artiest de spits afbijten.

Voor alle kinderen gratis een artiestenkaart waarmee ze gratis een drankje en een snoepje kunnen verkrijgen.

Jij wilt er toch zeker ook bij zijn!