November 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Beste Nieuws uit Dorst-lezer(es),
Nieuws uit Dorst bevindt zich op dit moment even in een overgangsfase. Wilma heeft het dusdanig druk dat zij zich genoodzaakt zag haar taken als hoofdredactrice neer te leggen. Er komen nog steeds elke maand enkele nieuwe artikelen binnen voor op deze site, maar het lijkt met de maand minder te worden. Het zou leuk zijn als meer mensen zich zo vrij zouden voelen om stukjes aan te leveren, omdat het jammer zou zijn deze site door inactiviteit verloren te zien gaan.

Met vriendelijke groeten,
uw webmaster, Frenk Loonen

+++

Groeten uit Dorst, uit Nieuwsblad Dorst van september 1993

Op de foto’s ziet U onze huisjes zoals vele Dorstenaren die nog wel gekend hebben. Met enige weemoed heb ik ze enkele jaren geleden afgebroken. Ze stonden te dicht aan de weg en omdat de tuin groot genoeg was ben ik maar wat achteruit gekrabbeld. Overigens zonder één cent subsidie.

Om U een indruk te geven hoe het een Dorstse familie in de loop van de eeuwen verging het volgende:

Dionisius Corneliszoon van Alphen, gehuwd met Maria Onickx, trok in 1792 vanuit Chaam naar Dorst. Hij vestigde zich in de Koeistraat nu Baarschotsestraat genoemd. Zijn zoon Adrianus trouwde in 1814 met Adriana Verstegen en hij trok bij haar in het ouderlijk huis dat U op de foto ziet.

Adrianus zat niet stil. Hij was wagenmakers­baas, boer en kastelein. Het pand en de grond aan de Oude Tilburgsebaan bleven in de familie maar in 1824 werd het perceel vanwege de aanleg der Groote Weg der eerste klasse, nu Rijksweg geheten, overhoeks in twee driehoeken verdeeld.

In het ouderlijk huis, dus aan de Noordkant van de Rijksweg, bleef aanvan­kelijk Franciscus van Alphen wonen. Toen die in 1915 overleed werd zijn plaats ingenomen door zijn broer Johannes. Zijn zoon Cornelius volgde hem op. Bekende nakomelingen van Cornelius van Alphen zijn Jan van Alphen ,Bavelstraat, Mevr. Beekers van Alphen ,Pastoor den Rondenstraat en Mevr. v.d. Schriek van Alphen, Oude Tilburgsebaan. Deze laatste woont dus nog steeds, net als ik, op voorvaderlijke grond!

Het bovenstaande huis brandde in 1944 af en werd na de oorlog iets verderop herbouwd.

Op de zuidelijke driehoek bouwde mijn grootvader Adriaan van Alphen in 1890 een werkplaats en later nog een woonhuis. Hij woonde dus tegenover zijn broer en alles verliep blijkbaar in goede harmonie want ze deden samen van een waterput! We spreken over de tijd dat er nagenoeg geen verkeer was.

Mijn grootvader Adriaan is in 1911 overleden en zijn timmerbedrijf ging door allerlei omstandigheden teniet. Zoals gezegd is alles wat hij bouwde nu afgebroken maar op het stuk grond wat in 1792 door Dionisius van Alphen werd betrokken mochten we op 6 April 1993 Lucas Adrianus(Lex) van Alphen verwelko­men. Acht pond zwaar, zoon van Coen van Alphen en Yvonne van Nus. Deze kleine Lex is welgeteld de achtste generatie van de familie van Alphen die hier in Dorst op hetzelfde stukje grond woont.

Wij hopen dat hij voorspoedig groot groeit en dat hij straks, net als de voorgaande generaties van Alphen, zijn bijdrage aan de leefgemeenschap Dorst zal leveren.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Verplaatsing brievenbussen
Naar aanleiding van de aankondiging dat de brievenbussen worden verplaatst aan de Dennenlaan en de Pastoor den Rondestraat heb ik contact opgenomen met TNT Post. Dat de brievenbus vanaf de Dennenlaan verplaatst wordt is geen probleem, doch dat ook de brievenbus verplaatst wordt vanaf de Pastoor den Rondenstraat is wel een probleem. Deze brievenbus staat centraal bij het dorpshuis de Klip en is goed bereikbaar per auto (parkeerplaats aanwezig) Mede gelet op de uitbreiding aan de westzijde van Dorst (Baarschot) is het van belang dat een brievenbus op die plaats aanwezig is. Het antwoord van TNT Post is hieronder afgedrukt.

Geachte heer Hoosemans,

Hartelijk dank voor uw reactie. U wilt graag weten waarom de brievenbus in de Pastoor den Rondestraat wordt verplaatst. Graag informeer ik u hierover. TNT Post probeert de brievenbussen op locaties te plaatsen die voor klanten het best bereikbaar zijn. TNT Post hanteert een paar criteria bij de keuze van de optimale plek voor een brievenbus. De criteria zijn:

 • Staan de brievenbussen op een logische plaats, zodat klanten deze brievenbussen vanzelf aantreffen?
 • Worden de brievenbussen voldoende gebruikt door klanten of zijn ze praktisch leeg?
 • Worden ze op deze locatie telkens vernield?
 • Zijn ze goed te onderhouden?
 • Staan er genoeg brievenbussen?
 • Zijn de brievenbussen – verkeerstechnisch gezien – makkelijk bereikbaar voor klanten en voor de medewerker van TNT Post die de brievenbus leegt?

Om de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te maken heeft TNT Post besloten om samen met de vervanging van de huidige brievenbussen meteen de mogelijk noodzakelijke verplaatsing van de brievenbussen uit te voeren. Alle nieuwe brievenbussen worden geplaatst conform de richtlijnen. Deze zijn als volgt:

 • Binnen woonkernen groter dan 5000 inwoners: brievenbus moet binnen een straal van 500 meter staan.
 • Binnen woonkernen kleiner dan 5000 inwoners: brievenbus moet binnen een straal van 2500 meter staan.

Tot mijn spijt wordt de door u genoemde brievenbus niet teruggeplaatst. De voor dichtsbijzijnde brievenbus wordt nu de Spoostraat 55 te Dorst. Excuses voor het ongemak.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Wilt u reageren op deze e-mail of heeft u nog andere vragen? U kunt hiervoor 24 uur per dag terecht op http://klantenservice-voorthuis.tntpost.nl/selfservice/.

Met vriendelijke groet,

Wilma de Meer, Namens TNT Post Klantenservice
Ik zal m.b.t. dit onderwerp nog een brief schrijven aan TNT Post.

Nadere uitwerking Stadsregio Breda
Het college heeft de wens uitgesproken om de strategische samenwerking binnen de stadsregio Breda te versterken. Dit heeft geleid tot de notitie ‘Samenwerking binnen de stadsregio nader uitgewerkt’. Deze notitie wordt aan de colleges van de drie gemeenten (Breda, Etten-Leur en Oosterhout) gepresenteerd. Hierover verschijnt een gezamenlijk persbericht vanuit de gemeente Breda.

MADD vrijwilligersdagen
Op 2 en 3 november worden opnieuw de landelijke MADD vrijwilligersdagen gehouden. MADD staat voor Make a Difference Day. Tijdens deze dagen staan het vrijwilligerswerk centraal. Het college heeft kennis genomen van het initiatief.

Paraatheid brandweer Oosterhout
Voor het beperken en bestrijden van incidenten is de paraatheid (continuïteit en opkomstgarantie) en het kunnen blijven voldoen aan de opkomstnormen van het vrijwillige brandweerkorps van groot belang. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft het college ingestemd met een oplossing die bestaat een combinatie tussen een beroepsbezetting op werkdagen en het overdag kazerneren van vrijwilligers.

Vervanging dienstauto en aanhanger brandweer
De dienstauto en aanhanger van de brandweer zijn aan vervanging toe. Het college stelt hiervoor een bedrag van € 65.000 beschikbaar.

Mobiliteitsplan 2007-2015
Het mobiliteitsplan 2007-2015 heeft van 22 augustus tot 22 september ter inzage gelegen. Gedurende de inspraakperiode zijn 117 reacties binnengekomen. Op basis van deze reacties is het plan op onderdelen aangevuld en aangescherpt. Het college heeft de ‘nota van inspraak’ vastgesteld en legt het mobiliteitsplan 2007-2015 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Gemeenschappelijke regeling WAVA
Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2006 en de halfjaarrapportage 2007 van de gemeenschappelijke regeling WAVA en !GO B.V. Deze stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Het college heeft ingestemd met het voorstel om het aandeel van de gemeente Oosterhout in het tekort van het jaarrekeningsaldo van WAVA en !GO B.V.

(€ 4.967.065) deels ten laste te brengen van de jaarrekening 2006 en het jaarrekeningresultaat 2007. Het te verwachten tekort over 2007 zal als voorziening ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat 2007. Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Nieuwe inwonersavond
Het college heeft ingestemd met de organisatie van een informatieavond voor nieuwe inwoners. De avond wordt gehouden op 22 november aanstaande van 19.45 tot 22.30 uur in de publiekshal van het stadhuis.

Koopzondagen 2008
Het college heeft besloten een aantal zon- en feestdagen in 2008 aan te wijzen als dag waarop de winkels geopend mogen zijn.

Kosten verplaatsing GSM-mast Dorst
Het college heeft besloten de gevraagde kosten voor verplaatsing van de mast te vergoeden. De gemeente draagt zorg voor het in oude staat terugbrengen van de locatie.

Walther Hoosemans

+++

Stichting Carnaval Dorst is op zoek naar oude films, dia’s en foto’s

In 2008 bestaat de Stichting de Kater (Karnaval Dorst) ’t Kattegat 11 jaar. In 1997 gestart als opvolger van de Karnavalsvereniging Dorstig Leut en dus nu gedurende 11 jaar de organisatie die de activiteiten in ’t Kattegat voor haar rekening neemt. De activiteiten zijn breed opgezet en duren tijdens de karnavalsdagen van woensdag t/m dinsdag. De start is altijd op woensdagmiddag met de presentatie van de Jeugdprins en Narrin en voor de avondinvulling staat het wagens bezichtigen en het bouwersbal op het programma. Op donderdag zijn de 50+ers aan de beurt en op vrijdag zal er dit jaar een receptie en bal worden georganiseerd. Op zaterdag de traditionele optocht en prijsuitreiking en op zondag de boerenbruiloft. Op maandag het grote Kater en Poezenbal en op dinsdag worden de activiteiten afgesloten met een ochtendprogramma voor de kleuters en een middagprogramma voor de jeugd. Alle activiteiten vinden dit plaats in café Dorpszicht en de Klip. In de avonduren wordt de Kater verbrand en kunnen we hopelijk terug kijken op een geslaagd karnaval.

Dus het komende karnaval een jubileum – 11 jaar Kattegat. We beschikken over vele beelden, foto’s dia’s en krantenartikelen. We gaan al deze plaatjes vast leggen op een DVD. We missen echter nog beelden van het jaar 1998, met name de optocht. Ook van 1999 missen we de beelden en plaatjes. Van de jaren daarop volgend beschikken we via onze onvolprezen redacteur/videoman over vele beelden en plaatjes. Doch ook van deze jaren willen we nog graag beelden en plaatjes ontvangen. De DVD zal worden samengesteld door Wim Leemans en er zal van elk jaar 11 minuten op worden vastgelegd, dus in totaal een DVD van ongeveer 1 uur en 50 minuten.

Heeft U nog beelden of plaatjes neem dan contact op met Wim Leemans, de Vliert 7, 4849 PB Dorst, 0161-412505.

Met vriendelijke groet,
Walther Hoosemans, Voorzitter Stichting de Kater.

+++

Vogeltrek

In september 2006 heeft het eerste deel van de vogeltrek in dit blad gestaan. Nu volgt deel 2.

Waar gaan ze heen? Iedere vogelsoort heeft zijn eigen streek of landgebied waar hij heen trekt en de winter doorbrengt.

Spreeuwen trekken van ons land naar Z. Frankrijk, Spanje, verder niet. Daar is de temperatuur zo zacht dat zij wel aan hun trekken komen.

Zwaluwen gaan naar N. Afrika, Tunis, Algiers, Egypte en Marokko.

De ooievaars zoeken het heel ver. Zij trekken tot in Zuid-Afrika, Kaapkolonie, Oranjevrijstaat, enz. De gebieden daar tussen in, heeft ieder zijn eigen vogelsoort, die daar komt overwinteren.

Zo de fitis, een klein gelig groen zangertje En dit vlees – beender – verenballetje maakt daar een reis van honderden kilometers! Wat een prestatie! Hoe weten we dat zo precies? Door het ringen van de vogels. Als u soms een dode vogel in het veld vindt, kijk dan even naar de pootjes of er geen klein aluminium ringetje om zit. Haal het er dan af, op dat ringetje staat vogeltrekstation Holland Arnhem en een n. Zend de ring op naar adres vogeltrekstation Arnhem. U krijgt dan als dank een schrijven terug met alle gegevens die men daar heeft, vogelsoort, man of vrouwtje, waar en wanneer geringd, als nestjong of volwassen vogel!

De tijd waarop de vogels beginnen te trekken is ook weer verschillend.

De koekoek trekt eind juli weg. Hij verschrikt van de korenschoven zei men vroeger in Brabant. Nu zijn er geen korenschoven meer! Waarom zo’n haast!,Want er is nog overvloed van voedsel (harige rupsen) die zijn er nog volop.

De ooievaar vertrekt rond half augustus, met St. Laurijs (Laurentius), 10 aug gaat de ooievaar op reis. Weer zo’n oude boerenspreuk. Hoofdvoedsel van de ooievaar allerlei waterinsecten, ook kikkers, visjes. Die zijn er ook nog wel. Dus voedselnood is niet de oorzaak van het trekken.

De zwaluwen gaan begin tot half september weg. Met Lieve Geboorte (18 sept) gaan de zwaluwen voort, zegt men in Vlaanderen.

De Kievieten gaan pas heel laat. Zij gaan pas als de vorst invalt. Maar dan gaan ze ook halsoverkop met hele zwermen. Men spreekt dan van een “rush”. De meeste vogels trekken tussen half en eind oktober weg. In onze streek merken we van massale vogeltrek niet veel. Dan moet je in de duinstreek zijn. Zwerm aan zwerm trokken ze voorbij, uren lang. Vooral bij helder weer.

Hoe snel vliegen ze? Dat is ook weer heel verschillend. Gemiddeld gaat het met een vaartje van 80 à100 km. Zo snel dus als onze treinen rijden. Wat een prestatie voor zo’n merel of lijster of zwaluw. In zeer korte tijd leggen ze dus grote afstanden af. Een voorbeeld.

Een eendensoort, die in de eendenkooi van Vlijmen werd geringd (bij Den Bosch) werd 2 dagen later geschoten in Nieuw Rusland, 850 km afstand!!!

De vogels vliegen niet aan een stuk door. Op de dag moeten ze voedsel zoeken, die tijd gaat er dus nog af. Zeer veel vogels trekken ‘s nachts. Op de dag voedsel zoeken, ‘s nachts vliegen, dat is veiliger, want dan zijn er geen roofvogels. Soms treedt terugtrek op. Als het begin oktober of eind september koud is, gaan veel vogels al op de vlucht. Komt er een zonnige periode in oktober dan komen ze terug. Zo ringde men een spreeuw in Sevilla, (Spanje) en 7 dagen later ving men deze spreeuw in hetzelfde jaar en maand op een ringstation in Denemarken.

Ze raken door het mooie weer schijnbaar de kluts kwijt.

Waarom blijven ze niet in de zonnige zuidelijke landen waar het hele jaar door overvloed van voedsel is? Waarom weer terug voor een half jaar naar de geboortestreek om dan na een half jaar weer de gevaarlijke reis te maken? De geleerden hebben hier allerlei theorieën voor. Maar het echte weten we hiervan niet.

C. van Alphen

+++

Schriftelijke vragen m.b.t. verkennende studie N282

Geacht College,
Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Gelet op de verkennende studie N282 Tilburg – Breda (eindrapport) van de Provincie Noord-Brabant van d.d. 18 januari 2007 kenmerk NBA153/Hsl/1702 waarin oplossingsrichtingen worden aangegeven voor de N 282 gedeelte Breda – Dorst – Rijen stellen wij onderstaande vragen waar wij gaarne binnen de daarvoor gestelde termijn een antwoord op willen hebben:

 • In hoeverre is het College op de hoogte van deze verkenningen
 • Zo ja, waarom zijn deze niet aan de raad ter kennis gebracht
 • Welke keuze van de oplossingsrichtingen (1 – 2a/2b – 3 en 4) staan bij het College als hoogste op de prioriteitenlijst
 • Wordt de voorgestelde oplossingsrichting voor de N 282 in Dorst wat betreft omvang van het verkeer en daaraan gerelateerde leefbaarheidseffecten en omschreven als het grootst, 1 (Tangent) door het College onderschreven en overgenomen
 • Onderschrijft het College de uitspraak dat de problematiek in Dorst niet gekenmerkt wordt door doorstromingsproblemen, maar door leefbaarheidproblemen en dat er tevens overlast is van het (doorgaande) autoverkeer in de kern van Dorst op het gebied van oversteekbaarheid en geluid
 • Onderschrijft het College de aanbeveling om de gemeente Breda en Oosterhout met de Provincie Noord-Brabant een gezamenlijke uitwerking te laten geven aan de kansrijke oplossingsrichtingen uit deze verkenning, zowel op ruimtelijk als op infrastructureel gebied.
 • Zo ja, wat is dan de huidige stand van zaken met betrekking tot deze gezamenlijke oplossingsrichtingen en in hoeverre participeert daar zowel ambtelijk als bestuurlijk de gemeente Oosterhout in
 • Zijn er metingen verricht m.b.t. de actuele fijnstof waarden langs de N 282 (Dorst) en zo ja beschikt de gemeente Oosterhout over deze cijfers en kunnen deze beschikbaar worden gesteld
 • Welk tijdspad is verbonden aan de uitvoering van het hetgeen beschreven is in de verkennende studie
 • Recentelijk is de uitspraak (ambtelijk) gedaan dat er op de N 282 (Dorst) geen doorstroom problemen zijn. Kunnen wij over die recente cijfers beschikken
 • Hoe verhouden de cijfers zich nu en in de toekomst wanneer de Bavelse Berg, uitbreiding industriegebied en het dorp bij Bavel (3500 woningen) gerealiseerd is.

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

W.P.J.M. Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen

+++

Opheffen brievenbus Pastoor den Rondenstraat

Aan:
TNT Post
Postbus 2111
3300 JB Dordrecht

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van een mededeling op de brievenbus van TNT Post aan de Pastoor den Rondenstraat te Dorst ben ik als raadslid van de gemeente Oosterhout door een groot aantal inwoners aangesproken op dit voornemen. De huidige locatie van de brievenbus is optimaal. Dicht bij het dorpshuis de Klip en gesitueerd bij een grote parkeerplaats. Het dorpshuis de Klip wordt dagelijks door zeer veel dorpsbewoners bezocht.

Ook mede gelet op de uitbreiding van het dorp (aan de westzijde) met 350 woningen is het zeker geen gewenste situatie om de brievenbus aan de Pastoor den Rondenstraat te verwijderen. Veel bewoners van de huidige wijken en verder de bewoners van de nieuw te ontwikkelen wijken moeten naar het centrum rijden om een brief te posten.

Mede gelet op bovenstaande argumenten verzoek ik U het besluit te herzien en de brievenbus aan de Pastoor den Rondenstraat te laten bestaan.

Met vriendelijke groet,

Walther Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen