Wie een subsidie bij de gemeente wil aanvragen voor 2013, krijgt met nieuwe regels te maken. Het college heeft de concept subsidieregels vastgesteld op basis waarvan subsidies worden toegekend. Belangrijke veranderingen zijn dat er nu één overzicht is waarin alle gemeentelijke subsidies zijn opgenomen, dat er per subsidieregeling een maximum is gesteld aan het subsidiebedrag en dat de administratieve lasten zijn verlaagd. Bovendien is er nu één regeling voor activiteitensubsidie voor evenementen, culturele en sportieve activiteiten of projecten. In het algemeen geldt: de totale subsidiepot blijft gelijk (minus de taakstelling 2010-2014), maar de verdeling wordt anders.

Het nieuwe subsidiesysteem komt tegemoet aan de behoefte aan een eenduidige, evenwichtige en transparante subsidieverlening. Eenduidig, omdat er aan alle subsidievormen dezelfde algemene voorwaarden zijn verbonden. Evenwichtig, omdat subsidiegeld binnen een subsidieregeling wordt verdeeld op basis van dezelfde criteria. Transparant, omdat alle bestaande subsidieregelingen en verleende subsidies in één document en op één plek, de website, te raadplegen zijn. Bovendien worden verstrekte subsidies op de website getoond. Met behulp van subsidies wil het college beleidsdoelen realiseren. Daarom sluiten de subsidieregels aan op beleid dat eerder is vastgesteld.

Subsidie voor leden en activiteiten

Voor verenigingen zijn de administratieve lasten verlaagd door de invoering van de waarderingssubsidie. Verenigingen hoeven hiervoor geen begroting en activiteitenplannen in te dienen en geen verantwoording achteraf af te leggen. Verenigingen worden gesubsidieerd op basis van het aantal (jeugd)leden en hun maatschappelijk bijdrage. Actieve verenigingen kunnen deze structurele subsidie daarnaast aanvullen met een activiteitensubsidie.

Uitzondering is de subsidieregeling voor sportverenigingen. In afwachting van de nieuw op te stellen sportnota in 2013 is besloten om de subsidieregels sport nog zoveel mogelijk in lijn te houden met de huidige regels. Wel is er voor gekozen om een gedeelte van het budget voor structurele sportsubsidie over te hevelen naar het budget voor de activiteitensubsidie.

Activiteitensubsidie

Er komt één regeling voor activiteitensubsidie voor evenementen en culturele en sportieve activiteiten of projecten. Bij de beoordeling van de activiteiten wordt op basis van een puntensysteem beoordeeld voor hoeveel subsidie een activiteit in aanmerking komt. De initiatieven met het hoogste aantal punten komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan elk half jaar worden aangevraagd.

Vervolg

De concept subsidieregels worden voor reactie aangeboden aan de structurele subsidieontvangers. Er vindt een inloopbijeenkomst plaats op 23 augustus vanaf 19.00 uur (stadhuis) waar mensen meer informatie kunnen krijgen over de subsidieregels. Tot 1 september kunnen zij hun reactie geven. Daarna zal het college de definitieve subsidieregels en de indieningstermijn voor de subsidieaanvraag 2013 vaststellen. De indieningstermijn wordt eenmalig verlengd, zodat er voldoende tijd is voor het bekendmaken van de subsidieregels en het inrichten van een digitaal aanvraagsysteem.