College zet laatste stap in creatie nieuwe subsidiesystematiek

Het college heeft de definitieve subsidieregels voor 2013 vastgesteld. Voor subsidieaanvragers is er nu één overzicht van alle gemeentelijke subsidies en de regels die gelden om hiervoor in aanmerking te komen. Verenigingen en andere subsidieaanvragers kunnen vanaf 8 oktober hun aanvraag voor 2013 indienen via het digitaal loket op www.oosterhout.nl. Dit besluit is de laatste stap in de totstandkoming van een nieuwe subsidiesystematiek.

De indieningstermijn van 1 oktober wordt eenmalig verlengd tot 12 november om organisaties genoeg tijd te bieden om zich de nieuwe digitale wijze van aanvragen eigen te maken. Dit gebeurt middels gebruik van DigiD (particulieren) of eHerkenning (organisaties). Subsidieaanvragers krijgen desgewenst ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Er wordt naar gestreefd om op alle aanvragen een besluit te nemen voor 31 december 2012.

De komst van een nieuwe subsidiesystematiek komt tegemoet aan de behoefte aan een eenduidige, evenwichtige en transparante subsidieverlening. Verenigingen en andere initiatiefnemers kunnen bijvoorbeeld een activiteitensubsidie aanvragen. Door actieve verenigingen activiteitensubsidies toe te kennen, stimuleert het college initiatieven vanuit de samenleving. Door bijvoorbeeld sportverenigingen te ondersteunen die maatschappelijk actief zijn, stimuleert het college ook de relatie tussen onderwijs, sport en cultuur. Dit komt het voorzieningenniveau in Oosterhout ten goede.

De concept subsidieregels zijn van 12 juni tot 1 september 2012 vrijgegeven voor reacties van verenigingen en instellingen. Een aantal van de reacties heeft geleid tot aanpassingen in de concept beleidsregels voor subsidieverstrekking.