“Dorpsraad Dorst voelt zich mede verantwoordelijk voor alle zaken, die het leven in Dorst nu en in de toekomst aangenaam houden. Zij wil het dorp vooral groen, leefbaar en veilig houden, samen met alle bewoners! Dorpsraad Dorst handelt allerlei zaken af, die hiermee te maken hebben.”

Bovenstaande doelstelling staat vermeld op de website van de dorpsraad. Bij alle acties die wij ondernemen, geldt dit als leidraad voor ons handelen. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is en hoe we daarmee omgaan, wil ik in het kort hieronder beschrijven.

Al in de structuurnota uit 2006 (Structuurplan Dorst en omstreken, Kansen voor Dorst) wordt de N282 als een probleem gesignaleerd: “De doorsnijding van Dorst door de drukke Rijksweg vormt een groot knelpunt voor de leefbaarheid van het dorp.

Indien de verkeersbelasting kan worden teruggebracht, ontstaan er echter mogelijkheden om de omgeving van de kerk en het Kapelerf om te vormen tot een echt dorpshart.”

Uiteindelijk heeft het tot oktober 2010 geduurd voordat de gemeente Oosterhout en de provincie Noord-Brabant de situatie nader wilden onderzoeken. Het hulpmiddel hiervoor is een Milieu Effect Rapportage (MER).

In de startnotitie van de MER staat dat men de verschillende oplossingsmogelijkheden voor de verkeersproblematiek in de kern van Dorst nader wil onderzoeken en tegen elkaar wil afwegen.

De MER procedure moet ervoor zorgen dat alles zorgvuldig uitgevoerd gaat worden. Dat is uitermate belangrijk omdat iedere oplossing consequenties met zich meebrengt voor de betrokkenen en voor de
toekomst van ons dorp.

De dorpsraad werd door de gemeente benaderd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Deze groep heeft de mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken en een inspraakreactie te geven over de aanpak van het MER onderzoek.

Naast de dorpsraad waren ook de ZLTO, Staatsbosbeheer, Dorpsraad Bavel, Dorpsraad Gilze en Rijen, gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant, Oranjewoud en de gemeente Oosterhout vertegenwoordigd. Dorpsraad Dorst zou de uitkomst van de MER procedure accepteren.

Bij de laatste klankbordgroepvergadering bleek een oplossing door de gemeente Oosterhout uit de hoge hoed getoverd te worden, die op geen enkele wijze overeenkwam met de te onderzoeken alternatieven.

Ook kwamen wij helaas tot de conclusie dat er belangrijke aspecten bij de uitwerking van de MER niet waren meegenomen (de barrière voor het dorp werd gemakshalve uitsluitend vertaald als oversteekbaarheid, een intentieverklaring tussen de gemeente en de provincie verdween onder tafel).

Wij vinden dat de afgesproken procedure niet goed is nageleefd en er dus geen sprake is van een zorgvuldige afweging.

Dorpsraad Dorst heeft hierover op 29 mei 2012 een brief gestuurd aan de gemeente en over bovenstaande punten beklag gedaan.

Op deze brief is door de gemeente Oosterhout kort gereageerd met de mededeling dat men nog geen antwoord kan geven, omdat de gemeenteraad een motie over de MER procedure aangenomen heeft en het college in augustus zal bepalen hoe daarmee om te gaan.

Voor meer informatie verwijs ik naar onze website, waar alle relevante documenten te vinden zijn: www.dorpsraaddorst.nl/onderwerpen/rijksweg-n282

Hans Sprangers (voorzitter Dorpsraad Dorst)