Milieuwerkprogramma 2013

Het college stelt de raad voor het Milieuwerkprogramma 2013 vast te stellen. In dit programma staan de activiteiten die de gemeente in 2013 in het kader van het Milieubeleidsplan 2010-2016 uitvoert. Enkele speerpunten zijn: duurzame energie, borgen van externe veiligheid, naleving van geluidsnormen, invoering diftar, aanleg waterbergingen en de invoering van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013

Het college heeft de definitieve subsidieregels 2013 vastgesteld. Voor subsidieaanvragers is er nu één overzicht van alle gemeentelijke subsidies en de regels die gelden om hiervoor in aanmerking te komen. Subsidieaanvragers kunnen van 8 oktober tot 12 november hun subsidieaanvraag voor 2013 indienen. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Onderzoek voor- en nadelen exploitatievormen Theater De Bussel

Het college laat onderzoek doen naar de voor- en nadelen van de verschillende beheersvormen die voor theater De Bussel mogelijk zijn. Dit is conform de toezegging van de portefeuillehouder aan de raad tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2013. Nu De Bussel de kosten goed onder controle heeft en er een grote verbouwing op komst is, wil het college onderzoeken of er binnen de exploitatie van De Bussel extra financieel en cultureel voordeel te behalen is. Uitgangspunt blijft een goede culturele voorziening in de stad tegen zo laag mogelijke kosten. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Tijdelijk verbod muziekrepetities en –uitvoeringen in Oostquartier

De burgemeester heeft besloten om met ingang van donderdag 20 september 2012 een bevel uit te vaardigen met het oog op de ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde en veiligheid op grond van artikel 172, derde lid, Gemeentewet en daarmee muziekrepetities of –uitvoeringen in het buurthuis Oostquartier Oosteind per direct te staken totdat er nieuwe afspraken over het gebruik van het buurthuis zijn gemaakt tussen het dorpshuisbestuur en gemeente.

Verder heeft het college:

–       Ex art. 41 vragen van GroenLinks over het onderzoek naar de declaraties bij de gemeente Oosterhout schriftelijk beantwoord;
–       Ex art. 41 vragen van de PvdA, Gemeentebelangen en GroenLinks over de ontwikkeling bij het Amphia ziekenhuis schriftelijk beantwoord;
–       ingestemd met het eenmalig in het stadhuis ontvangen van de deelnemers aan de herdenking op het Pools Ereveld;
–       besloten de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 2 januari 2013 te laten plaatsvinden;
–       het actuele overzicht van toezeggingen en moties aan de raad vastgesteld;
–       de raad voorgesteld de opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot de nota Heroverweging Zwaaikom van 25 september 2012 en de daarbij gevoegde stukken en met betrekking tot de presentatie Zwaaikom van 11 september 2012 in de eerstvolgende raadsvergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, te bekrachtigen.